Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memoria TIC_ 2013

298 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memoria TIC_ 2013

 1. 1. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalCOM SÓN LES ABELLES?DESCOBRIM-HO_____________________________________________________________________NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LACOMUNICACIÓ A L’EDUCACIÓPROJECTE FINALAnna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 2. 2. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalÍNDEX1.INTRODUCCIÓ.............................................................................................................22.QUÈ ÉS UN PROBLEMA SEGONS JONASSEN?.....................................................33.DISSENY DE L’ACTIVITAT.......................................................................................63.1 PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA...................................................................63.2 TERMINOLOGIA DE JONASSEN.......................................................................63.3 ELS AGENTS IMPLICATS...................................................................................63.4 OBJECTIUS I CONTINGUTS...............................................................................73.5 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES.......................................................................73.6 JUSTIFICACIÓ PSICOPEDAGOGICA................................................................83.7 AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT.........................................................................84. MAPA CONCEPTUAL................................................................................................95.DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS......................................................................................106.AVALUACIÓ .............................................................................................................146.1 AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE.............................................................146.2 AVALUACIÓ TECNOLÒGICA..........................................................................157.CONCLUSIONS..........................................................................................................158.BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................169.ANNEXES....................................................................................................................17RÚBRICA AUTOAVALUACIÓ................................................................................17GRAELLES D’OBSERVACIÓ..................................................................................181.INTRODUCCIÓL’activitat que presento a continuació és el Projecte Final de l’assignatura de NovesTecnologies de la informació i la comunicació en educació. La pràctica educativaportada a terme se’ns presentava de la següent manera: tot partint d’un problemaquotidià dels ens hem trobat amb la necessitat de dissenyar diferents activitatd’aprenentatge perquè la resolució d’aquest problema sigui significativa per als nostresalumnes.2Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 3. 3. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalAquesta activitat parteix d’un interrogant que es qüestionen els alumnes de 2n EPd’una escola pública de Barcelona. D’aquest interrogant i tenint en compte el context iles característiques dels infants, la mestra i la psicopedagoga, elaborem la planificacióde l’activitat. El plantejament d’aquesta activitat tindrà com a pilars fonamentals:l’aprenentatge significatiu i l’ús de les TIC.L’activitat és desenvoluparà a l’escola amb els 24 alumnes que hi ha a la classe. Elsespais que es faran servir per desenvolupar-la serà l’aula ordinària, l’aula d’informàticai el laboratori de l’escola. Dins aquests espais els alumnes disposaran dels suficientsrecursos per dur a terme una aprenentatge significatiu tot fent ús de les TIC.El paper de la mestra i el meu, com a psicopedagoga, serà orientar als alumnes al llargdel procés d’aprenentatge i proporcionar-los el recursos i suports necessaris. Gràciesa les activitats que es realitzaran al llarg de les diferents sessions, permetran que elsnens visquin les seves pròpies experiències i així doncs puguin anar construint poc apoc el seu coneixement per tal que acabi esdevenint significatiu.Aquesta activitat s’ha realitzat al llarg de l’última quinzena de maig. L’avaluació ques’ha seguit ha estat continuada. A través d’unes graelles d’observació amb les quals,s’ha procurat fer un seguiment de l’evolució dels aprenentatges dels alumnes i de comanaven conformant els seus esquemes de coneixement que es sustenten en els seusconeixements previs.2.QUÈ ÉS UN PROBLEMA SEGONS JONASSEN?Per tal de realitzar l’activitat que presento a continuació, m’he basat en la Teoria deJonassen. Aquesta teoria es troba emmarcada dins el model constructivista del’aprenentatge. Segons Jonassen l’aprenentatge ha de ser significatiu per als alumnesi considera que “les escoles haurien d’ajudar als alumnes a adonar-se d’allò que estanaprenent i a usar la seva comprensió per a resoldre problemes de la vida quotidiana”.3Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 4. 4. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalD’altra banda, considera la tecnologia com a una eina que pot ajudar a promoureaquest aprenentatge significatiu, quan aquesta s’utilitza de manera productiva. Gràciesa ella la construcció d’aquest coneixement serà més ric i hi haurà més possibilitat deque és produeixi un canvi conceptual i cognitiu en els nostres alumnes.Segons Jonassen un problema és quelcom que es desconeix. Això vol dir que quantenim un objectiu i no sabem com arribar-hi, hi ha quelcom que desconeixem; per aixòdiem que tenim un problema. Per tal que un problema es vulgui resoldre aquest ha detenir un valor social, cultural o intel·lectual per a algú. Si no hi ha ningú que cregui queval la pena resoldre’l, voldrà dir que no s’ha percebut cap problema.Procés per solucionar un problema (dues característiques principals):• Per a solucionar un problema, es necessari que fem una representació mentalde la situació en el món. Aquesta representació rep el nom d’espai delproblema. (Newell i Simon,1972)• Per a solucionar un problema cal que manipulem l’espai del problema,generem hipòtesis sobre com trobar el que desconeixem, experimentem ambles hipòtesis i arribem a unes conclusions. Resoldre un problema representauna activitat conscient.Hi ha diversos tipus de problemes:• Hi ha diverses teories sobre solucions de problemes, una d’elles és l’IDEAL(Bransfort i Stein 1984) que descriu la solució de problemes com un procésd’identificació, definició, explorar estratègies, manipular i actuar i mirar enrereper a fer una valoració.• Glick (1986) tracta tots els problemes de la mateixa manera.• Mayer i Wittrock (1996) descriuen els problemes com: mal/ben definits,rutinari/no rutinari.• Jonassen (1997) distingeix ben/mal estructurats i descriu diferencies en elsprocessos cognitius d’aquests dos tipus.• Smith (1991) distingeix els factors externs, en els que trobem el domini i lacomplexitat de com solucionar el problema.4Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 5. 5. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalAlmenys hi ha consens en tres maneres en que els problemes i solucions varien:estructuració, complexitat i especificació de camp.• Estructuració: problemes mal estructurats (en activitats diàries i tenen moltessolucions) i ben estructurats (posseeixen respostes correctes i convergents) .• Complexitat: varia segons el nombre de temes, funcions i variables que actuenen el problema, així com el nombre d’interaccions entre elles i la predicció delcomportament d’aquests termes. Com més complexa, més difícil de respondre.• Especificitat de camp: les habilitats per resoldre un problema són específiquesdel domini i del context. Requereixen un raonament que serà específic segonsestiguem acostumats o no a resoldre problemes mal estructurats.5Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 6. 6. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte final3.DISSENY DE L’ACTIVITAT3.1 PLANTEJAMENT DEL PROBLEMAEls nens de la classe de 2n B, del CEIP Pegaso, són la classe de les abelles i tenenuna mascota que és una abella (la Violeta). Com cada dilluns els alumnes llegeixen elmenú de tota la setmana i un dels dies tenien per postres yogurt amb mel. Aleshoresun dels nens va dir: Mira la Violeta també en menja! I un altre nen li va contestar: Siles abelles no tenen boca per menjar! I uns altres deien: si! Aleshores uns altres deien:Les abelles no mengen mel, la fabriquen. D’aquest problema que se’ls va plantejarsobre les parts del cos que tenia o no l’abella, la mestra el proposa investigar sobrecom són les abelles i quines parts del cos tenen i quines no. Per fer-ho tambénecessitaran comptar amb l’ajut dels pares i familiars per tal de cercar tota aquestainformació.3.2 TERMINOLOGIA DE JONASSEN Estructuració: Partim d’un problema ben estructurat o de transformació. Jaque l’estat inicial està ben definit, l’objectiu és conegut i l’organització ésprevisible i predictible. Complexitat: Parlem d’un problema poc complex ja que implica un conjuntrestringit de factors i variables. Especificitat del camp: En trobem davant d’un problema situat. Ja que elproblema a sorgit d’una situació quotidiana del grup classe.3.3 ELS AGENTS IMPLICATSLa classe en la que es realitzarà l’activitat constà de 24 alumnes (13 nenes i 11 nens).Són nens molt curiosos i amb moltes ganes d’aprendre. El seu ritme de treball és moltbo i estan acostumats treballar per parelles o en grups col·laboratius. Elsconeixements sobre les TIC són adequats per la seva edat, ja que hi treballen sovint.Alhora de realitzar l’activitat no hi haurà problema de fer-ho en llengua catalana ja quetots els alumnes entenen la llengua perfectament. La tutora del grup i jo, serem lesencarregades de dur a terme aquesta activitat. Tot i que la mestra de TIC ens cedirà6Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 7. 7. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalalguna hora per poder finalitzar l’activitat i no perdre detall del procés d’aprenentatgedels alumnes.3.4 OBJECTIUS I CONTINGUTS Continguts:- Aprendre a analitzar críticament la informació cercada.- Estimular la comunicació entre els iguals.- Utilització diferents recursos TIC Objectius- Conèixer i identificar les parts del cos de l’abella.- Saber interpretar la informació.- Prendre consciència del propi aprenentatge.- Treballar de manera cooperativa en petit grup.3.5 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES• Competència d’aprendre a aprendreSaber analitzar i classificar la informació que han trobat.Anar construint el seu propi coneixement a través de noves informacions.• Competència del tractament de la informació i competència digitalUtilitzar les noves tecnologies de manera competent.Saber recollir i tractar la informació que hi ha a la xarxa amb ajuda.• Competència comunicativaTreballar continguts i informacions de manera oral, escrita i visualutilitzant les TIC.• Competència d’autonomia i iniciativa personalAprendre a treballar en petit grup.Respectar les opinions dels altres.• Competència artística i culturalAprendre a dibuixar una abella• Lingüística i comunicativaEscriure i llegir sobre les abellesSaber expressar el seu propi coneixement.7Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 8. 8. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte final3.6 JUSTIFICACIÓ PSICOPEDAGOGICAAquest projecte està basat en la teoria de Jonassen, el qual parteix d’una concepcióconstructivista. Per tant, l’aprenentatge serà significatiu actiu, constructiu, col·laboratiu,intencional, conversacional i contextualitzat. i partirà de les experiències dels infants.Així doncs, aquests seran subjectes actius, els protagonistes del seu propiaprenentatge i participaran de manera molt activa en ell. Al llarg del procés, lesinformacions que aniran cercant els ajudaran a modificar i reorganitzar els seusconeixements, fins que a produir-se un canvi conceptual gràcies a les experiènciesviscudes. Les TIC ens ajudaran a promoure aquest aprenentatge significatiu.3.7 AVALUACIÓ DE L’ACTIVITATL’avaluació d’aquesta activitat serà continuada. Tant la mestra com jo (psicopedagoga)hem realitzat unes graelles d’observació per poder seguir el procés d’aprenentatgedels nostres alumnes al llarg de l’activitat. A més, ells també realitzaran unaautoavaluació amb la rúbrica que se’ls passarà a l’última sessió.L’activitat es durà a terme la segona quinzena de maig. Aquesta constarà de 6sessions de l’assignatura de coneixement del medi.8Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 9. 9. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte final4. MAPA CONCEPTUALAnna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 10. 10. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte final5.DESCRIPCIÓ DEL PROCÉSSESSIÓ 1: QUÈ EN SABEM DEL SEU COS?Duració: 60 minAula: aula ordinàriaProcés: Desprès d’haver-se donat el problema, la mestra i jo hem volgut saber que ensaben sobre les parts de les abelles. Primerament, hem fet un col·loqui per conèixerquines parts del cos creien que tenen les abelles i quines funcions desenvolupencadascuna d’elles. Per conèixer concretament el que sap cada nen, els hem fet fer undibuix d’una abella.SESSIÓ 2: FEM PREGUNTESDuració: 60 minAula: Aula ordinàriaProcés: En aquesta sessió la mestra i jo els hem donat un paper a cada nen per talque redactin preguntes (màxim 2) que tinguin sobre el cos de les abelles o coses quevulguin saber sobre el cos o funcions que desenvolupa alguna de les parts. Un cop leshan realitzat les han posat en comú i hem mirat quines estaven repetides i quiness’assemblaven per tal de quedar-nos amb les que contestaran finalment. A continuaciópresento algunes de les preguntes que van fer-se els nens.Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 11. 11. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalSESSIÓ 3 i SESSIÓ 4: RESOLE’M ELS NOSTRES INTERROGANTSDuració: 120 minutsAula: aula ordinàriaProcés: En aquesta sessió els alumnes han portat la informació per poder contestarles preguntes que es van formular en la sessió anterior. Per cercar aquesta informació,ho fan a Internet amb l’ajuda dels pares. Tan la tutora com jo, hem pensat que sónmassa petits per fer-ho sense la supervisió d’un adult. Un cop tenim la informació, lamestra ha repartit les preguntes i els nens per parelles les han intentat respondre. Hihavia parelles que tenien la mateixa pregunta i si una no trobava informació podiaanar-ho a mirar o completar la seva informació amb l’altra parella de companys. Uncop cercada la resposta a les preguntes i d’haver-la anotat, posen en comú tota lainformació trobada. La mestra ha realitzat la pregunta en veu alta i la o les parellesencarregades han donat la resposta.SESSIÓ 5: FEM D’INVESTIGADORS11Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 12. 12. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalDuració: 90 minutsAula: El laboratoriProcés: Per realitzar aquesta activitat hem anat al laboratori de l’escola. Un cop allà latutora i jo hem dividit als alumnes en grups de quatre. Aleshores es tractava que elsnens poguessin observar l’abella de diferents maneres. Primerament, l’observaven aull nu i desprès passaven a fer-ho a través de la lupa. Tot seguit, ho feien a travésd’una lupa binocular que els permetia veure-la amb més detall. Seguidament, anavena la taula on estava la tutora amb una lupa binocular amb la MOTIC. Allà els nens hanfet algunes captures d’algunes que desprès han vist tot junts. A mesura que els grupsacabaven començaven a dibuixar el que per ells ara era una abella. Un cop finalitzadal’activitat per grups, tots junts hem estat veient a la pantalla del televisor les capturesfotogràfiques que s’han fet al llarg de l’activitat i hem fet de noves. També ens hadonat temps de fer un col·loqui en el que la mestra els ha preguntat: sense lupa queheu vist? I els nens han respòs: l’abella normal, no es veien bé les parts del cos, noem vist res que no haguéssim vist abans... Seguidament els ha preguntat: amb la lupal’heu vist millor? I tots han contestat: Si es veia molt millor que només mirant amb elsnostres ulls, hem pogut distingir algunes parts. I finalment, els ha preguntat com hohan vist amb la lupa binocular. I tots ells volien dir el que havien vist: se li veia molt depèl, les ales es veien transparents i brillants, se li veia el fibló, hem pogut veure elssegments de les potes...12Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 13. 13. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalSESSIÓ 6:FIXA’T QUIN CANVI!Duració: 90 minutsAula: L’aula d’informàtica i aula ordinàriaProcés: En aquesta sessió els alumnes han anat a l’aula d’informàtica. Primer ho hafet una meitat de la classe i desprès l’altra, ja que no hi havia un ordinador per a cadapregunta. Els alumnes que estaven a l’aula d’informàtica han agafat el producte final il’han intentat dibuixar amb el programa Paint. A continuació, en un processador detextos han escrit les diferències entre una abella i l’altra. Mentrestant l’altra meitat de laclasse estava realitzant la rúbrica d’autoavaluació a l’aula ordinària.13Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 14. 14. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte final6.AVALUACIÓ6.1 AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGEUn cop finalitzada l’activitat puc dir que l’aprenentatge realitzat al llarg d’aquestessessions s’ha assolit de manera significativa. Lenfocament que se li ha donat alactivitat ha permès que en cadascuna de les sessions realitzades es pogués observarun avenç.Lavaluació ha estat continuada al llarg del procés daprenentatge. Per fer-ho la mestrai jo vam crear una graelles dobservació a través de les quals hem pogut anar veientlevolució daquest aprenentatge significatiu que sha produït al llarg daquestessessions. També els nens, han realitzat una rúbrica dautoavaluació. La qual els hapermès ser conscients de les punts forts i punts febles, ja que les preguntes fanreferència més al procés daprenentatge que no pas a laprenentatge assolit. Per serconscients del procés daprenentatge i sobre tot del canvi conceptual que sha produïtvam voler realitzar la comparació entre labella que havien dibuixat als coneixementsprevis i labella que van realitzar desprès de lobservació directa. Aquí ha estat, quanels nens shan adonat que han après moltes coses i que ho han fet gairebé senseadonar-se. Era quan ho escrivien que prenien consciencia dels nous aprenentatges.Per tot això, penso que laprenentatge que ha sigut molt significatiu per als alumnes,que el seu rol ha estat molt actiu i que el nostre propòsit de guiar el seu aprenentatgesha aconseguit. Tan la mestra com jo no hem volgut ser les protagonistes daquestsprocés sinó que volíem proporcionar-los tots els recursos i eines per tal que ellspoguessin anar construint el seu propi coneixement. Daltra banda, considero quelaprenentatge ha estat contextualitzat, ja que partia dun problema quotidià que va14Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 15. 15. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalsorgir un dia a la classe mentre llegien el menú. Així doncs, els alumnes han estat elqui han cercat les respostes dels seus interrogants i així poc a poc han anat construintels seus nous aprenentatges sobre els previs (endamiatge).6.2 AVALUACIÓ TECNOLÒGICALes TIC en aquest projecte han estat un pilar fonamental. Gràcies a elles hem pogutreforçar els processos reflexius i experiències amb la finalitat de que els alumnes de2n EP construeixin el seu propi coneixement i que aquest sigui significatiu. També éscert, que al principi del projecte no mhavia imaginat que les TIC els permetessinaconseguir aquesta nova visió sobre el cos de les abelles. Daltra banda, les TIC hanpermès als alumnes treballar en petit grup, ja que alhora dobservar les abelles elsnens estaven organitzats en petit grup. Això ens permetia poder fer un aprenentatgemés guiat en el qual nosaltres els proporcionàvem les eines i ells anaven construint elseu propi aprenentatge a través de lobservació. En aquest cas, les TIC han fet que elspares participin en aquest projecte. Ja que, per fer la cerca dinformació a la xarxa vannecessitar el seu ajut. En aquell moment els nens treballaven de manera autònoma iels pares els guiaven a lhora de fer la cerca per tal de filtrar la informació. Aquestacerca dinformació posteriorment els va permetre compartir-ho amb els companys,contrastar-ho amb daltres informacions daltres companys, consensuar i finalment,transformar aquestes informacions en quelcom significatiu per a ells.Per tal de concloure amb lavaluació tecnològica, dir que al llarg de lactivitat shanutilitzat recursos tecnològics com: els ordinadors amb connexió a Internet amb elsquals els alumnes han cercat la informació necessària per respondre els seusinterrogants, la lupa binocular, la càmera MOTIC, lordinador per connectar la càmeradel laboratori i la pantalla de televisió per tal de reflectir el que es veia a la lupabinocular a través de la MOTIC.7.CONCLUSIONSUn cop finalitzat el projecte, he pogut observar la importància que té que unaprenentatge esdevingui significatiu. Quan vam iniciar el projecte, no em pensava queel canvi conceptual que es produiria en els alumnes seria tan important. Però poc apoc, vaig poder veure com la seva manera de veure labella anava canviant i comdimpacients estaven per resoldre els seus interrogants. El fet que les preguntes leshavien formulat ells va fer que estiguessin molt més motivats a lhora de respondre-les.15Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 16. 16. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalNo obstant, quan vaig veure els dibuixos finals que estaven realitzant els alumnes delabella, vaig veure que si sestava produint un aprenentatge significatiu. Però a lúltimasessió al veure les comparacions que havien escrit entre labella dels coneixementsprevis i labella final, em vaig recordar de la comparació que vaig fer a la PAC2 delsmeus dos mapes conceptuals. Al igual que em va passar a mi, ells no entenien com noli havien dibuixat pèl a labella o com li havien pogut fer boca de persona. A mi tambéem va succeir quan vaig mirar el meu mapa inicial, no entenia com mhavia pogutdeixar de posar coses tan essencials.Cadascuna de les sessions han estat molt productives. Penso que cadascuna dellesha aportat alguna cosa important que ha fet que és produís finalment, aquestaprenentatge. A nivell personal, ha estat molt gratificant poder veure com les activitatsque he dissenyat han generat tots aquests canvis en els alumnes. Des que sócmestra, fa dos anys, no havia pogut experimentar una situació com aquesta i mhapermès aprendre moltíssim. Considero molt interessant que sens doni loportunitat defer activitats daquest tipus. Ja que en la majoria dassignatures només es duu a termela planificació de lactivitat però mai no es duen a terme. Per tant, no podem fer unaavaluació real del que dissenyem perquè no ho hem pogut observar. Activitats comaquestes també ens ajuden a ser conscients dels recursos tecnològics dels qualsdisposen les escoles i dadquirir habilitats per tal de poder extreuren el màxim dallòdel que disposem. Així doncs, desprès dhaver realitzat aquest projecte la valoracióque en faig és molt positiva.Finalment dir que, alhora de dissenyar aquesta activitat mhe sentit molt lliure, ja queno hi ha hagut pressió per part del consultor. Només va establir unes dates orientativesper tal de posar en comú allò que anàvem fent poder-ho compartir. Jo he intentatseguir aquestes dates, tot i que algunes vegades no mhe ajustat a elles tan comhagués volgut.8.BIBLIOGRAFIA- Jonassen, D. (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista.Dins J. CABERO (coord). Noves tecnologies de la informació i la comunicació enleducació, (Mòdul 2: 11–32). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.16Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 17. 17. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte final9.ANNEXESRÚBRICA AUTOAVALUACIÓRÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓNom i cognoms:SI NOHe participat en lesactivitats que hemrealitzat?He fet un bon treballen grup? (he respectatal meus companys,hem compartitopinions, ens hemajudat...)M’ha costat extreure lainformació?Vaig cercar lainformació a la xarxasense dificultats?Vaig cercar lainformació a la xarxaamb ajuda?M’ha costat veure através de la lupa?M’ha costat veure através de la lupabinocular?Amb quin aparellt’agradat més observarl’abella?T’agradat l’activitat?Quina ha estatl’activitat que mést’agradat?17Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel Aguirre
 18. 18. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalGRAELLES D’OBSERVACIÓAVALUACIÓ ACTIVITAT "RESOLEM ELS NOSTRES INTERROGANTS"18Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel AguirreNom i CognomsHa cercatinformacióHa mostratinterès(activitat)Comportament (grup)Ha participat(grup)Ha atès a lesexplicacionsdel mestresi poca no si poc no bo regular malament si poc no si poc noLaila AbairAylén BazánSergi BojAitana BravoBelén CedeñoEmma CorrederaLaia de la CruzSara El BoutiAriadna EspinozaYoussef FarkouAlejandro GallegoKaren GalvisAruna GómezAlex HaroDaniel LomásAleix MartínezInaime MedinaYasmina MoulkihEvans OrtizFerran PujadasDaniel RicónJana RodrigoRobert TarhonVíctor VandrellOBSERVACIONSVALORACIÓ DEL’ACTIVITAT
 19. 19. Universitat Oberta de CatalunyaNoves Tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC 3- Projecte finalAVALUACIÓ ACTIVITAT "FEM DINVESTIGADORS"19Anna Murall MauriCurs: 2012-2013Professor: Manel AguirreNom i CognomsHa mostratinterès(activitat)Ha fet unbon ús delsaparellsHa estat capaçdidentificar els aspectestreballats prèviamentHa participaten elcol·loquiHa atès a lesexplicacionsdel mestresi poc no si poc no si alguns no si poc no si poc noLaila AbairAylén BazánSergi BojAitana BravoBelén CedeñoEmma CorrederaLaia de la CruzSara El BoutiAriadna EspinozaYoussef FarkouAlejandro GallegoKaren GalvisAruna GómezAlex HaroDaniel LomásAleix MartínezInaime MedinaYasmina MoulkihEvans OrtizFerran PujadasDaniel RicónJana RodrigoRobert TarhonVíctor VandrellOBSERVACIONSVALORACIÓ DEL’ACTIVITAT

×