Niet achterom kijken

540 views

Published on

Avonddienst 25 september 2011 19:00 Voorganger Harry Kamphuis Organist Johannes de Vries
Thema: Niet achterom kijken Luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Niet achterom kijken

 1. 1. “Niet achterom kijken”<br />Voorganger: Harry Kamphuis<br />Organist: Johannes de Vries<br />
 2. 2. Heer, uw koninkrijk breekt baan<br />Lied voor de dienst<br />Opwekking 435<br />
 3. 3. Heer, uw koninkrijk breekt<br />baan met kracht,<br />heel de aarde ziet uw grote macht:<br />de bergen wank'len, storten in de zee,<br />eng'len juichen met ons mee.<br />
 4. 4. Doven horen, lammen lopen;<br />door uw kracht gaan kerkers open.<br />Doden leven door uw woord;<br />het evangelie wordt gehoord.<br />Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!<br />
 5. 5. Heer, uw koninkrijk breekt<br />baan met kracht,<br />heel de aarde ziet uw grote macht:<br />de zieken helen, blinden krijgen zicht,<br />leven verder in uw licht.<br />
 6. 6. Jezus Christus, Heer der heren,<br />heel de aard' zal U vereren;<br />U, de Koning van 't heelal,<br />die was en is en komen zal.<br />Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!<br />
 7. 7. Sterkte, macht, wijsheid, kracht,<br />heerlijkheid in eeuwigheid.<br />In eeuwigheid!<br />Sterkte, macht, wijsheid, kracht,<br />heerlijkheid in eeuwigheid.<br />In eeuwigheid!<br />
 8. 8. “Niet achterom kijken”<br />Voorganger: Harry Kamphuis<br />Organist: Johannes de Vries<br />
 9. 9. Ik bouw op U<br />Opwekking 124<br />
 10. 10. Ik bouw op U, mijn Schild<br />en mijn Verlosser.<br />Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.<br />Sterk in uw kracht,<br />gerust in uw bescherming.<br />
 11. 11. Ik bouw op U en ga in uwe naam.<br />Sterk in uw kracht,<br />gerust in uw bescherming.<br />Ik bouw op U en ga in uwe naam.<br />
 12. 12. Gelovend ga ik,<br />eigen zwakheid voelend.<br />En telkens meer<br />moet ik uw kracht verstaan.<br />Toch rijst in mij een lied<br />van overwinning.<br />
 13. 13. Ik bouw op U en ga in uwe naam.<br />Toch rijst in mij een lied<br />van overwinning.<br />Ik bouw op U en ga in uwe naam.<br />
 14. 14. Ik bouw op U, mijn Schild<br />en mijn Verlosser.<br />Gij voert de strijd,<br />de huld' is U gewijd.<br />
 15. 15. In 't laatste uur<br />zal 'k zegevierend ingaan<br />in rust met U<br />die mij hebt voortgeleid.<br />
 16. 16. In 't laatste uur<br />zal 'k zegevierend ingaan<br />in rust met U<br />die mij hebt voortgeleid.<br />
 17. 17. Votum en groet<br />Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest<br />als in de beginne, <br />nu en immer<br />en van eeuwigheid tot eeuwigheid. <br />Amen<br />
 18. 18. Wij zijn hier bij elkaar<br />Opwekking 573<br />
 19. 19. We zijn hier bij elkaar<br />om de Koning te ontmoeten.<br />We zijn hier bij elkaar<br />om te eren onze Heer.<br />
 20. 20. We zijn hier bij elkaar<br />om te vieren dat Hij goed is.<br />En wij prijzen en aanbidden Hem,<br />Jezus, onze Heer!<br />
 21. 21. Heer, U bent welkom, welkom,<br />U bent welkom, grote koning.<br />Wij heffen onze handen op <br />naar de God van alle eeuwen.<br />
 22. 22. Heer, U bent welkom, welkom,<br />U bent welkom, Zoon van God.<br />Wij richten heel ons hart op U;<br />U bent welkom in ons midden.<br />
 23. 23. Gebed<br />
 24. 24. Heer ik kom tot U<br />Opwekking 488<br />
 25. 25. Heer ik kom tot U;<br />neem mijn hart, verander mij,<br />als ik U ontmoet<br />vind ik rust bij U.<br />
 26. 26. Want Heer ik heb ontdekt,<br />dat als ik aan uw voeten ben,<br />trots en twijfel wijken<br />voor de kracht van uw liefde.<br />
 27. 27. Houd mij vast,<br />laat uw liefde stromen.<br />Houd mij vast,<br />heel dichtbij uw hart.<br />
 28. 28. Ik voel uw kracht<br />en stijg op als een arend;<br />dan zweef ik op de wind,<br />gedragen door uw Geest<br />en de kracht van uw liefde.<br />
 29. 29. Heer, kom dichterbij<br />dan kan ik uw schoonheid zien<br />en uw liefde voelen,<br />diep in mij.<br />
 30. 30. Houd mij vast,<br />laat uw liefde stromen.<br />Houd mij vast,<br />heel dichtbij uw hart.<br />
 31. 31. Ik voel uw kracht<br />en stijg op als een arend;<br />dan zweef ik op de wind,<br />gedragen door uw Geest<br />en de kracht van uw liefde.<br />
 32. 32. Houd mij vast,<br />laat uw liefde stromen.<br />Houd mij vast,<br />heel dichtbij uw hart.<br />
 33. 33. Ik voel uw kracht<br />en stijg op als een arend;<br />dan zweef ik op de wind,<br />gedragen door uw Geest<br />en de kracht van uw liefde.<br />
 34. 34. dan zweef ik op de wind,<br />gedragen door uw Geest<br />en de kracht van uw liefde.<br />
 35. 35. 2 Kor 5: 1-21<br />Schriftlezing (NBG)<br />
 36. 36. 1 Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. 2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, 3 als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. <br />
 37. 37. 4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. 5 God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft. <br />
 38. 38. 6 Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn 7 – want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – 8 maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.<br />
 39. 39. 9 Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.<br />
 40. 40. Het ambt der verzoening <br />11 Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar.<br />
 41. 41. 12 Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat tegenover hen, die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. 13 Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God, hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u.<br />
 42. 42. 14 Want de liefde van Christus dringt ons, 15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.<br />
 43. 43. 16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, <br />
 44. 44. 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. <br />
 45. 45. 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. <br />
 46. 46. Heerlijk is uw naam<br />Opwekking 379<br />
 47. 47. Heerlijk is uw naam,<br />heerlijk is uw naam,<br />hoog verheven en vol van kracht.<br />Heerlijk is uw naam.<br />Jezus, Jezus.<br />Heerlijk is uw naam.<br />
 48. 48. Heilig Lam van God,<br />heilig Lam van God,<br />dat de zonde der wereld droeg.<br />Heilig Lam van God.<br />Jezus, Jezus.<br />Heilig Lam van God.<br />
 49. 49. Waardig bent U, Heer,<br />waardig bent U, Heer,<br />alle macht en heerlijkheid.<br />Alle lof en eer.<br />Jezus, Jezus.<br />Waardig bent U, Heer.<br />
 50. 50. “Niet achterom kijken”<br />Verkondiging<br />
 51. 51. Glorie aan God<br />Opwekking 354<br />
 52. 52. Glorie aan God,<br />glorie aan God,<br />glorie aan God,<br />glorie aan God.<br />
 53. 53. Lof zij de Heer,<br />Hem komt toe alle eer.<br />Hij's het Lam dat regeert<br />tot in eeuwigheid.<br />Zijn woord is macht,<br />
 54. 54. heeft ons vrijheid gebracht.<br />Wij aanbidden,<br />wij knielen voor Jezus.<br />Groot is zijn troon,<br />eeuwig zijn kroon.<br />
 55. 55. Overwinnaar zal Hij zijn,<br />over zonde, dood en pijn.<br />Heel het rijk der duisternis,<br />weet wie Jezus Christus is:<br />Hij is de hoogste Heer!<br />
 56. 56. Glorie aan God,<br />glorie aan God,<br />glorie aan God,<br />glorie aan God.<br />
 57. 57. Kondigt het aan,<br />door de kracht van zijn naam:<br />Heel de aard' wordt vervuld<br />van zijn glorie!<br />Satan, hij beeft,<br />
 58. 58. want hij weet: Jezus leeft!<br />Hij's verslagen,<br />het Lam troont voor eeuwig!<br />Jezus is Heer, Redder en Heer!<br />Overwinnaar zal Hij zijn,<br />
 59. 59. over zonde, dood en pijn.<br />Heel het rijk der duisternis,<br />weet wie Jezus Christus is:<br />Hij is de hoogste Heer!<br />
 60. 60. Glorie aan God,<br />glorie aan God,<br />glorie aan God,<br />glorie aan God.<br />
 61. 61. Heersen met Hem<br />op de troon en zijn stem,<br />spreekt van liefde,<br />vervult ons met glorie.<br />Heilig en vrij alle tranen voorbij.<br />
 62. 62. Eeuwig vreugde voor God,<br />lof, aanbidding:<br />waardig het Lam, waardig het Lam!<br />Overwinnaar zal Hij zijn,<br />
 63. 63. over zonde, dood en pijn.<br />Heel het rijk der duisternis,<br />weet wie Jezus Christus is:<br />Hij is de hoogste Heer!<br />
 64. 64. Glorie aan God,<br />glorie aan God,<br />glorie aan God,<br />glorie aan God.<br />
 65. 65. Gebed<br />
 66. 66. Er is een verlosser<br />Opwekking 263<br />
 67. 67. Er is een Verlosser,<br />Jezus, Zoon van God.<br />Kostbaar Lam van God, Messias,<br />heilig God is Hij.<br />
 68. 68. Jezus, mijn Verlosser,<br />niemand is aan U gelijk.<br />Kostbaar Lam van God, Messias,<br />maakt van zonden vrij.<br />
 69. 69. Dank U, o mijn Vader.<br />U gaf uw eigen Zoon,<br />uw Geest als hulp voor ons totdat<br />het werk op aarde is gedaan.<br />
 70. 70. Ja, de dag zal komen<br />dat ik Jezus zie.<br />Dan zal ik mijn Koning dienen<br />voor eeuwig en eeuwig.<br />
 71. 71. Collecte<br />1e voor de Evangelisatie<br />2e voor de eigen gemeente<br />
 72. 72. Vrede van God<br />Opwekking 602: 1 en 2<br />
 73. 73. Vrede van God, de vrede van God,<br />de vrede van God zij met jou.<br />Vrede van Hem, vrede van God,<br />de vrede van God zij met jou.<br />
 74. 74. In Jezus' naam, in Jezus' naam,<br />in Jezus' naam geef ik jou:<br />vrede van Hem, vrede van God,<br />de vrede van God zij met jou.<br />
 75. 75. Zegen<br />Daarna opwekking 602: 3<br />
 76. 76. Heilige Geest, de Heilige Geest,<br />de Heilige Geest zij met jou.<br />Vrede van Hem, vrede van God,<br />de vrede van God zij met jou.<br />

×