Vreemd kraambezoek

328 views

Published on

Voorganger dhr Kamphuis
org Joh de Vries
luister mee

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vreemd kraambezoek

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist Johannes de Vries Thema: “Vreemd kraambezoek”
 2. 2. VDD opw 527 Licht in de nacht:
 3. 3. Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, dit is de nacht dat zijn leven begon. ’n Sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat Hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; stralend breekt die held’re morgen aan.
 4. 4. Prijs nu zijn naam, samen met de engelen. O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
 5. 5. Wat Hij ons leert is geven om een ander; liefde alleen is de weg die Hij wees. En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden, vrij van het juk van verdrukking en vrees. Uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
 6. 6. Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
 7. 7. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist Johannes de Vries Thema: “Vreemd kraambezoek”
 8. 8. JdH 551 Hoor de engelen zingen de eer.
 9. 9. Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Vreed’ op aarde ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Mengt u, volken in het koor dat weerklinkt de hemel door! Mensentong en eng’lenstem, zingt het Kind van Bethlehem! Hoort, de eng’len zingen d’ eer van de nieuwgeboren Heer!
 10. 10. Hij, die heerst op 's hemels troon, Christus, d'eeuw'ge, 's Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd, die God behaagt. Vleesgeworden woord van God, mens geworden om ons lot, U, der mensen een, o Heer, U, Immanuel, zij eer! Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
 11. 11. Heil de Vorst der eeuwigheid, Zonne der gerechtigheid! Van Zijn vleug'len dalen neer licht en leven altijd weer. Lof U, die uw glorie deed schuilen in het aardekleed, opdat wij, van zonde rein, nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
 12. 12. Votum en Groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 13. 13. JdH 70 Heerlijk klonk het lied der engelen
 14. 14. Heerlijk klonk het lied der Eng'len, in het veld van Ephrata: ere zij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja!
 15. 15. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
 16. 16. Jezus kwam op aarde neder als een kindje klein en teer; maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was aller Hoofd en Heer.
 17. 17. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
 18. 18. In een kribbe lag Hij neder, weldra werd een kruis Zijn troon; ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.
 19. 19. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
 20. 20. Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis, leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis.
 21. 21. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
 22. 22. Gebed Daarna JdH 488 Er is een kindeke
 23. 23. Er is een Kindeke geboren op d'aard; (bis) 't kwam op de aarde voor ons allemaal. (bis)
 24. 24. 't Kwam op de aarde en had er geen huis; (bis) 't kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis. (bis)
 25. 25. Er is een Kindeke geboren in 't strooi; (bis) 't lag in een kribbe bedekt met wat hooi. (bis)
 26. 26. Lezen Lucas 2 : 1 t/m 20 De geboorte van Jezus
 27. 27. 1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. 2 Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. 3 En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.
 28. 28. 4 Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, 5 om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. 6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden,
 29. 29. dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. 8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.
 30. 30. 9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.
 31. 31. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.
 32. 32. 15 En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. 16 En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe.
 33. 33. 17 En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. 18 En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. 19 Doch Maria bewaarde al deze woorden,
 34. 34. die overwegende in haar hart. 20 En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.
 35. 35. JdH 602 Hoe zal ik u ontvangen
 36. 36. Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, o, ’s werelds hoogst verlangen, des sterv’lings zaligst goed? Dat ons Uw geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij, die, Heer, ons onderrichte, wat U behaaglijk zij!
 37. 37. Uw Sion strooit U palmen en twijgen voor de voet, en ik breng U in psalmen mijn jubelende groet. Mijn hart zal 't feestkleed dragen van altijd jeugdig groen, en van uw lof gewagen, zoveel mijn lied kan doen.
 38. 38. Wat deed uit ’s hemels zalen, o Heer der heerlijkheên, op aard’ U nederdalen? Uw grote liefd’ alleen, Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood, dat als met zeegnend’ armen en reddend ons omsloot!
 39. 39. Nog eenmaal zal Hij komen als Richter van ’t heelal, Die ’t moede hoofd der vromen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen; wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven ’t graf.
 40. 40. Vreemd kraambezoek
 41. 41. JdH 194 Stille nacht, Heil’ge nacht!
 42. 42. Stille nacht, heil'ge nacht! Davids Zoon, lang verwacht. Die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij der schepselen Heer, Hij der schepselen Heer.
 43. 43. Hulp'loos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint! Ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd, werd G' op stro en in doeken gelegd. Leer m' U danken daarvoor. Leer m' U danken daarvoor.
 44. 44. Stille nacht, heil'ge nacht! Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld, Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij d' eer! Amen, Gode zij d' eer!
 45. 45. Danken en bidden. Collecte 1ste voor kindertehuis Horeb 2de voor eigen gemeente
 46. 46. JdH 48 Ere zij God.
 47. 47. Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,
 48. 48. in de mensen, in de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen. Amen.
 49. 49. Gezegende kerstdagen.

×