Jesaja 53:8,9

588 views

Published on

Thema: Jesaja 53:8,9
Voorganger: Ds. den Admirant
Organist: Johannes de Vries
Ochtenddienst 08-04-2012 09:30
Luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jesaja 53:8,9

 1. 1. “Jesaja 53:8,9” Voorganger: Ds. den Admirant Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Daar juicht een toon ELB 122 Lied voor de dienst
 3. 3. Daar juicht een toon (EL 122) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 4. 4. Daar juicht een toon (EL 122) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 5. 5. Daar juicht een toon (EL 122) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 6. 6. Daar juicht een toon (EL 122) t. E. Gerdes; m. H.A.C. Malan
 7. 7. “Jesaja 53:8,9” Voorganger: Ds. den Admirant Organist: Johannes de Vries
 8. 8. Zalig, die in Christus sterven Gezang 267: 1 Ter nagedachtenis aan zr Liewes
 9. 9. Zalig, die in Christus sterven,de doden, die de hemel erven,voor wie Hij woning heeft bereid.Na de nacht van strijd en zorgenaanschouwen zij de eeuwge morgen,ontwakend tot onsterflijkheid.
 10. 10. Van moeiten rusten zij.Hun lijden is voorbij.Halleluja,bij s Vaders troonwacht hen de Zoonhun werken volgen hen als loon.
 11. 11. “Jesaja 53:8,9” Voorganger: Ds. den Admirant Organist: Johannes de Vries
 12. 12. De steen, die door de tempelbouwers Psalm 118: 8 en 9
 13. 13. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 14. 14. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Stil gebed Votum en Groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 18. 18. Ik weet dat mijn Verlosser leeft JdH 113
 19. 19. 1Ik weet, dat mijn verlosser leeftDit is het, wat mij troost hier geeft.Hij leeft, die voor mij stierf.Hij leeft! Dit maakt mij altijd blij.Hij leeft! Mijn Heiland, die voor mijeen levenskroon verwierf.
 20. 20. Hij leeft! Hij leeft!Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.Hij leeft! Hij leeft!Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.
 21. 21. 2Hij leeft in majesteit omhoog.Hij leeft! Op Hem rust steeds mijn oog.Mijn Heiland pleit voor mij!Zijn liefde vult mijn kinderhart.Hij leeft! Dit neemt weg al mijn smart.Mijn Heiland leeft voor mij.
 22. 22. Hij leeft! Hij leeft!Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.Hij leeft! Hij leeft!Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.
 23. 23. 3Hij leeft! Verrezen uit het graf!Hij leeft! Die t leven voor mij gaf!Ik zing van Hem, Die leeft.Hij leeft. Die mij zo teer bemint.Hij leeft! Die mij, Zijn dierbaar kind.het eeuwig leven geeft..
 24. 24. Hij leeft! Hij leeft!Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.Hij leeft! Hij leeft!Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.
 25. 25. 4Hij leeft! Waar Hij ons plaats bereidt.Haast komt Hij weer in heerlijkheid.Dit geeft tot juichen stof.Wat vreugd is die verzeekring mij,dat mijn Verlosser leeft voor mij;Zijn naam zij eeuwig lof.
 26. 26. Hij leeft! Hij leeft!Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.Hij leeft! Hij leeft!Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.
 27. 27. 5Gij, die nog niet voor Jezus leeft,neemt aan het leven, dat Hij geeft.Geen leven zonder Hem!Hij leeft! Hij roept u: "Komt tot Mij!"Hij leeft! o, vlucht nu aan Zijn zij,dan leeft ook gij voor Hem.
 28. 28. Hij leeft! Hij leeft!Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.Hij leeft! Hij leeft!Ik weet, dat mijn Verlosser leeft.
 29. 29. Jeremia 31:31-34 HSVLezing van de belofte van hert Nieuwe Verbond
 30. 30. 31 Zie, er komen dagen, spreekt deHEERE, dat Ik met het huis van Israël enmet het huis van Juda een nieuwverbond zal sluiten,32 niet zoals het verbond dat Ik met hunvaderen gesloten heb op de dag dat Ikhun hand vastgreep om hen uit het landEgypte te leiden – Mijn verbond, dat zijverbroken hebben, hoewel Ík hengetrouwd had, spreekt de HEERE.
 31. 31. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik nadie dagen met het huis van Israël sluitenzal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet inhun binnenste geven en zal die in hunhart schrijven. Ik zal hun tot een God zijnen zíj zullen Mij tot een volk zijn.
 32. 32. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijnnaaste en eenieder zijn broederonderwijzen door te zeggen: Ken deHEERE, want zij zullen Mij allen kennen,vanaf hun kleinste tot hun grootste toe,spreekt de HEERE. Want Ik zal hunongerechtigheid vergeven en aan hunzonde niet meer denken.
 33. 33. Het is volbracht ELB 117:1
 34. 34. allen:Het is volbracht (EL 117) t. & m. G. Kendrick, v. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 35. 35. Het is volbracht (EL 117) t. & m. G. Kendrick, v. E. & R. Zuiderveld-Nieman
 36. 36. Exodus 20:1-17 HSV Tien Geboden
 37. 37. 1 Toen sprak God al deze woorden:2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit hetland Egypte, uit het slavenhuis, geleidheeft.3 U zult geen andere goden voor Mijnaangezicht hebben.
 38. 38. 4 U zult voor uzelf geen beeld maken,geen enkele afbeelding van wat boven inde hemel, of beneden op de aarde of inhet water onder de aarde is.5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen,en die niet dienen, want Ik, de HEERE,uw God, ben een na-ijverig God, Die demisdaad van de vaderen vergeldt aan dekinderen, aan het derde en vierdegeslacht van hen die Mij haten,
 39. 39. 6 maar Die barmhartigheid doet aanduizenden van hen die Mij liefhebben enMijn geboden in acht nemen.7 U zult de Naam van de HEERE, uwGod, niet ijdel gebruiken, want de HEEREzal niet voor onschuldig houden wie ZijnNaam ijdel gebruikt.
 40. 40. 8 Gedenk de sabbatdag, dat u dieheiligt.9 Zes dagen zult u arbeiden en al uwwerk doen,10 maar de zevende dag is de sabbat vande HEERE, uw God. Dan zult u geenenkel werk doen, u, noch uw zoon, nochuw dochter, noch uw slaaf, noch uwslavin, noch uw vee, noch uwvreemdeling die binnen uw poorten is.
 41. 41. 11 Want in zes dagen heeft de HEERE dehemel en de aarde gemaakt, de zee, enal wat erin is, en Hij rustte op dezevende dag. Daarom zegende de HEEREde sabbatdag, en heiligde die.12 Eer uw vader en uw moeder, opdatuw dagen verlengd worden in het landdat de HEERE, uw God, u geeft.13 U zult niet doodslaan.14 U zult niet echtbreken .
 42. 42. 15 U zult niet stelen.16 U zult geen vals getuigenis sprekentegen uw naaste.17 U zult niet begeren het huis van uwnaaste. U zult niet begeren de vrouw vanuw naaste, noch zijn slaaf, noch zijnslavin, noch zijn rund, noch zijn ezel,noch iets wat van uw naaste is.
 43. 43. De Heer heeft Jakob uitverkoren Psalm 147: 7
 44. 44. Psalm 147 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 45. 45. Psalm 147 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 46. 46. Gebed
 47. 47. 8 april:Jezus is nieuw leven
 48. 48. •Aan het kruis is Hij gestorven, •na drie dagen opgestaan.•Levend staat Hij in ons midden: •‘Hoor, ik noem je bij je naam!’
 49. 49. •In een wereld vol van vragen, •in ons leven met soms pijn,•heeft Hij alle schuld gedragen, •wil Hij Levenskoning zijn.
 50. 50. •Heel de wereld moet het weten: •Jezus, Hij is opgestaan.•Ook aan jou geeft Hij het leven:•‘Hoor, Hij noemt je bij je naam!’.
 51. 51. Wij gaan, tot straks!!
 52. 52. Lukas 23:49-56 en 24:1-9 HSV
 53. 53. 49 En al Zijn bekenden stonden op eenafstand, ook de vrouwen die Hem samengevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.50 En zie, daar was een man van wie denaam Jozef was, een raadsheer, een goed enrechtvaardig man.51 Deze had niet ingestemd met hunvoornemen en handelwijze. Hij kwam uitArimathea, een stad van de Joden, enverwachtte ook zelf het Koninkrijk van God.
 54. 54. 52 Deze ging naar Pilatus en vroeg omhet lichaam van Jezus.53 En toen hij het van het kruisafgenomen had, wikkelde hij het in fijnlinnen en legde het in een graf dat in eenrots uitgehouwen was, waarin nog nooitiemand gelegd was.54 En het was de dag van devoorbereiding en de sabbat brak aan.
 55. 55. 55 En ook de vrouwen die met Hem uitGalilea gekomen waren, volgden enzagen het graf en hoe Zijn lichaam eringelegd werd.56 En toen zij teruggekeerd waren,maakten zij specerijen en mirre gereed.En op de sabbat rustten zeovereenkomstig het gebod.
 56. 56. 1 En op de eerste dag van de weekgingen zij, heel vroeg in de morgen, naarhet graf en brachten de specerijen meedie zij gereedgemaakt hadden, ensommigen gingen met hen mee.2 Zij nu vonden de steen afgewenteldvan het graf.
 57. 57. 3 En toen ze naar binnen gegaan waren,vonden zij het lichaam van de HeereJezus niet.4 En het gebeurde toen ze daarover intwijfel waren, zie, twee mannen stondenbij hen in blinkende gewaden.5 En toen zij zeer bevreesd werden enhet gezicht naar de grond bogen, zeidendie tegen hen: Waarom zoekt u deLevende bij de doden?
 58. 58. 6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.Herinner u hoe Hij tot u gesprokenheeft, toen Hij nog in Galilea was:7 De Zoon des mensen moetovergeleverd worden in handen vanzondige mensen en gekruisigd wordenen op de derde dag opstaan.
 59. 59. 8 En zij herinnerden zich Zijn woorden.9 En toen zij teruggekeerd waren vanhet graf, berichtten ze dit alles aan de elfdiscipelen en aan alle anderen.
 60. 60. Christus onze Heer verrees Gezang 215: 1,2 en 3
 61. 61. allen:Christus, onze Heer, verrees (LvdK 215) v. anoniem; m. London 1708
 62. 62. Christus, onze Heer, verrees (LvdK 215) v. anoniem; m. London 1708
 63. 63. Christus, onze Heer, verrees (LvdK 215) v. anoniem; m. London 1708
 64. 64. Christus, onze Heer, verrees (LvdK 215) v. anoniem; m. London 1708
 65. 65. Christus, onze Heer, verrees (LvdK 215) v. anoniem; m. London 1708
 66. 66. Christus, onze Heer, verrees (LvdK 215) v. anoniem; m. London 1708
 67. 67. Prediking: Jesaja 53:8,98 Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen,en wie zal Zijn leeftijd uitspreken?Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden.Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hemgeweest.9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld,en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest,omdat Hij geen onrecht gedaan heeften geen bedrog in Zijn mond geweest is.
 68. 68. Kroont Hem met gouden kroon JdH 720
 69. 69. Kroon Hem met gouden kroonhet Lam op zijne troon!Hoor, hoe het hemels loflied alverwint in heerlijk schoon.
 70. 70. Ontwaak! Mijn ziel en zingvan Hem, die voor u stierf.En prijs Hem in all eeuwigheendie t heil voor u verwierf.
 71. 71. Kroon Hem, der liefde Heer!Aanschouw Hem, hoe Hij leed.Zijn wonden tonen t gans heelalwat Hij voor t mensdom deed.
 72. 72. De englen om Gods troon,all overheid en macht,zij buigen dienend zich terneervoor zulke wondre pracht
 73. 73. Kroon Hem, de Vredevorst!Wiens macht eens heersen zalvan pool tot pool, van zee tot zee.t Klinke over berg en dal.
 74. 74. Als alles voor Hem buigten vrede heerst alom,wordt daarde weer een paradijs.Kom, Here Jezus, kom!
 75. 75. Dankgebed en voorbede
 76. 76. Collecte1e: Kindertehuis Horeb 2e: Eigen gemeente
 77. 77. allen:U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 78. 78. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 79. 79. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 80. 80. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 81. 81. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 82. 82. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 83. 83. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 84. 84. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 85. 85. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 86. 86. Zegen3x Amen
 87. 87. U zij de glorie ELB 132
 88. 88. Fijne Paasdagen Vanavond 19:00 Ds. Bijleveld “Hij is hier niet, Hij is opgewekt!!”

×