Currículum, competències i literatura bueno revisado

550 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Currículum, competències i literatura bueno revisado

 1. 1. LITERATURA, CURRÍCULUM I COMPETÈNCIES Beatriz Comella, Fina Masdéu i Anabel Sáiz
 2. 3. <ul><ul><li>Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació . </li></ul></ul>APRENENTATGE PER A LA PRÀCTICA
 3. 4. ESO
 4. 5. ESO
 5. 6. Competències comunicatives: <ul><li>Saber interaccionar oralment ( conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb l'ús dels llenguatges audiovisuals , tot fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb gestió de diverses llengües , i amb l'ús de les eines matemàtiques (operacions fonamentals, eines aritmètiques i geomètriques o útils estadístics). El desenvolupament de tots aquests àmbits facilitarà el de la competència intercultural per poder valorar la diversitat cultural que fa comprendre i expressar la seva percepció del món, la d'altri i la de la seva pròpia realitat. </li></ul>
 6. 7. Competència comunicativa lingüística i audiovisual <ul><li>Saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb els llenguatges audiovisuals , fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació (anomenada competència digital), amb gestió de la diversitat de llengües, amb l'ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. </li></ul><ul><li>La competència comunicativa lingüística és l a la base de tots els aprenentatges. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Competències pròpies </li></ul><ul><li>de l’àmbit de llengües: </li></ul><ul><li>Dimensió comunicativa </li></ul><ul><ul><li>Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge </li></ul></ul><ul><li>Dimensió estètica i literària: competència literària: </li></ul><ul><ul><li>Fa que els nois i les noies puguin comprendre millor el món que els envolta i a sí mateixos a través de la lectura d’obres de qualitat i del contacte amb les construccions de la cultura tradicional. L’accés guiat a aquestes obres facilita l’hàbit lector i escriptor, i fa que els nois i les noies descobreixin el plaer per la lectura….(…) Amb tot això els nois i les noies van interioritzant els senyals de la cultura que els anira precisant els criteris per ser més rigorosos en les seves valoracions i gustos estètics, amb la qual cosa, a més d’estimular la seva creativitat, es desenvolupa el seu sentit crític. </li></ul></ul><ul><li>Dimensió plurilingüe i intercultural </li></ul>
 8. 9. <ul><li>L’aprenentatge cooperatiu </li></ul><ul><li>P ot ser una bona eina per a assolir la competència lingüística intercultural ( vàries llengües) fomentant la consciència lingüística a l’aula, a qualsevol àrea. </li></ul><ul><li>(Cercle de Lingüística aplicada de la Univ. de Lleida: 2007) </li></ul><ul><ul><li>Grups amb habilitats diferenciades i rols diferents assignats pel professor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatge significatiu , basat en les teories sobre la ZDP ( Zona de Desenvolupament Proper: distància que separa el nivell de competència real – el que l’alumne sol sap fer – del nivell de competència proper – el que pot fer amb l’ajut d’algú altre - ) , desenvolupades per Vigotsky (1978). </li></ul></ul><ul><ul><li>Els alumnes s’han d’esforçar per posar en comú els seus aprenentatges, i amb la resta de grups i el grup-classe=== consciència ling. i millora en la competència. </li></ul></ul>
 9. 10. Competència comunicativa audiovisual (segons document elaborat per la UPF). ( Quaderns del CAC , 25: 2006 ) <ul><li>La competencia en Comunicación Audiovisual comporta el dominio de conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con lo que podrían considerarse las seis dimensiones fundamentales de la Comunicación Audiovisual: </li></ul><ul><li>El lenguaje </li></ul><ul><ul><li>Conocimiento de los códigos que hacen posible el lenguaje audiovisual y capacidad de utilizarlos para comunicarse de manera sencilla pero efectiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de análisis de los mensajes audiovisuales desde la perspectiva del sentido y significación , de las estructuras narrativas y de las categorías y géneros. </li></ul></ul><ul><li>La tecnología </li></ul><ul><ul><li>Conocimiento teórico del funcionamiento de las herramientas que hacen posible la comunicación audiovisual , para poder entender cómo son elaborados los mensajes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de utilización de las herramientas más sencillas para comunicarse de manera eficaz en el ámbito de lo audiovisual. </li></ul></ul>
 10. 11. <ul><li>Los procesos de producción y programación </li></ul><ul><ul><li>Conocimiento de las funciones y tareas asignadas a los principales agentes de producción y las fases en las que se descomponen los procesos de producción y programación de los distintos tipos de productos audiovisuales. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de elaborar mensajes audiovisuales y conocimiento de su trascendencia e implicaciones en los nuevos entornos de comunicación. </li></ul></ul><ul><li>La ideología y los valores </li></ul><ul><ul><li>Capacidad de lectura comprensiva y crítica de los mensajes audiovisuales , en cuanto representaciones de la realidad y, en consecuencia, como portadores de ideología y de valores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de análisis crítico de los mensajes audiovisuales, entendidos a un tiempo como expresión y soporte de los intereses, de las contradicciones y de los valores de la sociedad. </li></ul></ul>
 11. 12. <ul><li>Recepción y audiencia </li></ul><ul><ul><li>Capacidad de reconocerse como audiencia activa , especialmente a partir del uso de las tecnologías digitales que permiten la participación y la interactividad. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de valorar críticamente los elementos emotivos, racionales y contextuales que intervienen en la recepción y valoración de los mensajes audiovisuales. </li></ul></ul><ul><li>La dimensión estética </li></ul><ul><ul><li>Capacidad de analizar y de valorar los mensajes audiovisuales desde el punto de vista de la innovación formal y temática y la educación del sentido estético. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad de relacionar los mensajes audiovisuales con otras formas de manifestación mediática y artística. </li></ul></ul><ul><li>Cinema, </li></ul><ul><li>Publicitat </li></ul><ul><li>Premsa escrita </li></ul><ul><li>Arts visuals… </li></ul>
 12. 13. Competència artística i cultural Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no , utilitzar-les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles . A més, és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques , tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l'actuació de la persona per viure i conviure en societat. Tot i que es pot relacionar especialment amb matèries i de l'educació artística, d'alguns camps de les ciències socials o la literatura, és una competència interdisciplinària que cal tenir en compte i desenvolupar en les activitats de totes les matèries i en la vida del centre escolar. Apreciar el fet cultural en general, i el fet artístic en particular, porta implícit disposar d'aquells coneixements, procediments i actituds que permeten accedir a les seves diferents manifestacions , així com capacitats cognitives, perceptives i comunicatives, sensibilitat i sentit estètic per a poder comprender-les, valorar-les, emocionar-se i gaudir-les.
 13. 14. Competència artística i cultural <ul><li>… Requereix posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar-se mitjançant codis artístics (…) i disposar d’habilitats de cooperació. </li></ul><ul><li>Actitud d’estima de la creativitat implícita en l’expressió d’idees, experiències o sentiments a través de diferents mitjans artístics. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Comunicativa. </li></ul><ul><li>De recerca. </li></ul><ul><li>De tractament de la informació. </li></ul><ul><li>Digital. </li></ul><ul><li>Personal i interpersonal. </li></ul><ul><li>De coneixement i interacció en el món. </li></ul><ul><li>Matèria de llengua i literatura ===obligatòria </li></ul><ul><li>Treball de recerca=====obligatori </li></ul>Competències del batxillerat
 15. 16. Matèries de llengües al batxillerat <ul><li>S’ha de fer a partir del seu ús en situacions comunicatives diverses que l’omplin de significat . </li></ul><ul><li>L’estudi de la literatura és un objectiu central de l’ensenyament i aprenentatge de llengües: </li></ul><ul><ul><ul><li>Lectura, anàlisi, reflexió, interpretació i ús dels textos literaris. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats: lectura, comprensió… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Com a tasca complementària: versionament i imitació. </li></ul></ul></ul><ul><li>Comprendre i interpretar críticament els missatges dels mitjans de comunicació, especialment de la publicitat i la televisió. </li></ul><ul><ul><li>==== competència mediàtica i digital. </li></ul></ul>
 16. 17. Literatures al batxillerat (matèria de modalitat): catalana, castellana i universal <ul><li>… desenvolupa principalment la competència estètica i literària, el foment de l'educació literària. La literatura, com a màxima expressió de les possibilitats d'una llengua, esdevé així una eina immillorable per a l'anàlisi, el coneixement i la reflexió sobre l'experiència humana. Així mateix, avala les possibilitats expressives i creatives de les llengües i afavoreix el desenvolupament de la pròpia competència comunicativa , una de les prioritats de tot el procés d'aprenentatge. </li></ul><ul><li>… també té en compte el desenvolupament de la competència en la recerca i el tractament de la informació. Els aspectes propis de l'àmbit se centren en tot el que es relaciona amb els múltiples aspectes de la reflexió literària. Cal una tasca important de coordinació amb la resta de l'equip docent per consensuar estratègies i itineraris que facilitin els mètodes de recerca, la sistematització de la informació, l'ús de les diferents fonts i la planificació i elaboració del producte final. </li></ul>
 17. 18. Literatures al batxillerat (matèria de modalitat): catalana, castellana i universal <ul><li>Atès que un dels aspectes de l'estudi de la literatura té com a eix establir relacions amb les construccions literàries de diferents cultures , aquesta matèria també té com a objectiu el desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural , cosa que caldrà atendre coordinadament des de totes les matèries que tinguin en compte la literatura. </li></ul><ul><li>Contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat: </li></ul><ul><ul><li>A més de les competències pròpies de la matèria, la literatura contribueix també d'una manera molt eficaç al desenvolupament d'altres competències generals del batxillerat, com la competència digital, la competència personal i interpersonal i la competència en el coneixement i interacció amb el món. Les lectures de textos literaris són la porta oberta a les projeccions necessàries que fan que l'alumnat pugui formar-se com a persona. </li></ul></ul>
 18. 19. <ul><li>ESO I BATXILLERAT </li></ul><ul><li>Com s’aprèn la literatura? </li></ul><ul><ul><li>Mètode tradicional: </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudi memorístic de dates, noms i títols d’obres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pràctica: lectura d’obres obligatòries, a casa, o a la classe. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>comentari de textos de tipus “deductiu” ( amb una introducció de l’època… fins al text). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>visionat de pel·lícules sobre l’obra, encara que siguin dolentes. </li></ul></ul></ul><ul><li>Què no es fa mai ? </li></ul><ul><ul><li>Llegir textos més contemporanis sencers, encara que siguin més llargs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer comentaris “inductius” o “intuitius”, sense cap informació prèvia, abans de l’explicació teòrica del professor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Escriure textos poètics o en prosa o cançons seguint models. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer pràctiques orals: exposició de temes diversos, recitat o cantat … </li></ul></ul><ul><ul><li>Comentaris i transposicions a altres llenguatges : posar imatges a un text (no “fer un dibuix”) , explicar els elements retòrics i narratius de textos amb imatges ( còmics, cine, pintura…) . </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear textos amb imatges , amb o sense moviment. </li></ul></ul><ul><li>De nou===avorriment, inutilitat i desmotivació . </li></ul>
 19. 20. Per a què serveix la “literatura”? <ul><li>NO serveix per res…. </li></ul><ul><li>O sí? </li></ul><ul><ul><li>Per a crear possibles lectors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a incentivar l’escriptura i l’expressió personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a aprendre a interpretar el món i a un mateix. </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a apropar-se a altres àrees: literatura, història, filosofia, ciència… </li></ul></ul><ul><ul><li>Per a escriure més bé. </li></ul></ul>
 20. 21. LLENGUA, CINEMA I ALTRES LLENGUATGES ARTÍSTICS: IDEES CENTRALS <ul><li>Producció lingüística i literària=== creació de textos de diverses tipologies, en situacions comunicatives reals i concretes. ====competència lingüística i audiovisual i artística i cultural. </li></ul><ul><li>Creativitat : llengua i literatura orals i escrites com a vehicle d’expressió personal ( emocions, sentiments i opinions), i de comunicació interpersonal====competència d’autonomia i iniciativa personal, lingüística i audiovisual i artística i cultural. </li></ul><ul><li>Transversalitat:aprenentatge globalitzador. </li></ul><ul><ul><ul><li>Les formes artístiques estan interconnexionades i s’influeixen les unes en les altres i tot té a aveure amb les altres àrees del currículum, com a la vida real. </li></ul></ul></ul>
 21. 22. <ul><li>ESO: </li></ul><ul><ul><li>PRODUCCIÓ I CREATIVITAT: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència lingüística i audiovisual. (TAC) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència artística i cultural. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència d’autonomia i iniciativa personal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>TRANSVERSALITAT I CREATIVITAT: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comp. artística i cultural. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comp. d’aprendre a aprendre. </li></ul></ul></ul><ul><li>BATXILLERAT: </li></ul><ul><ul><li>PRODUCCIÓ, CREATIVITAT, TRANSVERSALITAT I CAPACITAT DE RECERCA : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència comunicativa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència digital. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència personal i interpersonal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competència en recerca. </li></ul></ul></ul>
 22. 23. <ul><li>Volem oferir, suggerir… </li></ul><ul><ul><li>… Idees per a fer una literatura més… </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amena, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interessant. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atractiva, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Divertida… </li></ul></ul></ul><ul><li>Volem una literatura activa </li></ul><ul><ul><ul><li>Que animi a: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>LLEGIR. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ESCRIURE </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>PENSAR </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>CREAR </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>IMAGINAR </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>CONÈIXER </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 23. 24. CURRÍCULUM, COMPETÈNCIES I LITERATURA Beatriz Comella Fina Masdéu Anabel Sáiz

×