Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Les competències
bàsiques aplicades a
  l’assignatura
  Llatí 4t d'ESO
 Prof. Ramon Torné Teixidó
    IES Matadepera
Quines són les competències
    bàsiques de l’ESO?
Nota preliminar:
Les competències bàsiques vénen regulades en aquest...
Quines són les competències
   bàsiques de l’ESO?
• Competència en comunicació
 lingüística.
• Tractament de la inform...
Què significa cada competència
      bàsica?
1. Competència en comunicació
 lingüística
• Descripció. Utilització d...
Què significa cada competència
       bàsica?
2. Tractament de la informació i
 competència digital

Descripció. Ha...
Què significa cada competència
      bàsica?
3. Competència social i ciutadana
Descripció. Permetre viure en societa...
Què significa cada competència
       bàsica?
4. Competència cultural i artística
Descripció. Apreciar, comprendre i...
Què significa cada competència
      bàsica?
5. Competència per aprendre a aprendre

Descripció. Iniciar-se en l’apr...
Què significa cada competència
      bàsica?
6. Autonomia i iniciativa personal

Descripció. Possibilitat d’optar am...
Abreviatures
• Competència en comunicació
 lingüística: CL
• Tractament de la informació i
 competència digital: CD
• Co...
Competències bàsiques que es
 treballen a LLATÍ 4t d’ESO
• CL. Desenvolupar la capacitat per
 interactuar de manera comp...
Competències bàsiques que es
  treballen a LLATÍ 4t d’ESO
• CA. Parlar i escoltar, llegir i escriure per a la
 interacci...
Competències bàsiques que es
  treballen a LLATÍ 4t d’ESO
• CP. Aprendre a analitzar i resoldre problemes,
 traçar plans...
Competències bàsiques que es
  treballen a LLATÍ 4t d’ESO
• CS. Adquirir habilitats i destreses per a les
 relacions, la...
Competències bàsiques que es
  treballen a LLATÍ 4t d’ESO
• CC. Interpretar i valorar obres literàries per
 aproximar-se...
Cave canem!
(d’un mosaic trobat a Pompeia)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Competencies Basiques Llati 4t Eso

2,809 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Competencies Basiques Llati 4t Eso

 1. 1. Les competències bàsiques aplicades a l’assignatura Llatí 4t d'ESO Prof. Ramon Torné Teixidó IES Matadepera
 2. 2. Quines són les competències bàsiques de l’ESO? Nota preliminar: Les competències bàsiques vénen regulades en aquests dos decrets: • Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 4915) http://www.xtec.es/estudis/eso/nou_curriculum_eso.htm
 3. 3. Quines són les competències bàsiques de l’ESO? • Competència en comunicació lingüística. • Tractament de la informació i competència digital. • Competència social i ciutadana. • Competència cultural i artística. • Competència per aprendre a aprendre. • Autonomia i iniciativa personal.
 4. 4. Què significa cada competència bàsica? 1. Competència en comunicació lingüística • Descripció. Utilització del llenguatge com a instrument tant de comunicació oral i escrita com d’aprenentatge i de regulació de conductes i emocions. • Finalitat. Aprenentatge de la llengua com a instrument per a la construcció i comunicació del coneixement.
 5. 5. Què significa cada competència bàsica? 2. Tractament de la informació i competència digital Descripció. Habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar la informació i transformar-la en coneixement. Finalitat. Dominar l’accés a la informació i la seva utilització.
 6. 6. Què significa cada competència bàsica? 3. Competència social i ciutadana Descripció. Permetre viure en societat, comprendre la realitat social del món en què vivim i exercir la ciutadania democràtica. Finalitat. Conviure de manera compromesa amb els valors universalment acceptats, els drets humans i els valors constitucionals. Adquirir una ciutadania del món compatible amb la identitat local.
 7. 7. Què significa cada competència bàsica? 4. Competència cultural i artística Descripció. Apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font de gaudi i enriquiment personal i considerar-les com a part del patrimoni cultural dels pobles. Finalitat. Familiaritzar els joves amb una àmplia varietat de manifestacions artístiques i culturals, tot ajudant-los a comprendre la funció que les arts han tingut o tenen en la vida dels éssers humans.
 8. 8. Què significa cada competència bàsica? 5. Competència per aprendre a aprendre Descripció. Iniciar-se en l’aprenentatge i ser capaç de continuar-lo de manera autònoma; poder desenvolupar-se davant les incerteses; admetre diversitat de respostes possibles davant un mateix problema i trobar la motivació per buscar- les. Finalitat. Millora en la capacitat d’enfrontar- se amb èxit a l’aprenentatge autònom.
 9. 9. Què significa cada competència bàsica? 6. Autonomia i iniciativa personal Descripció. Possibilitat d’optar amb criteri propi i tirar endavant les iniciatives necessàries per desenvolupar l’opció escollida i fer-se’n responsable. Finalitat. Afermar uns valors que, assumits per un mateix, acompanyin el projecte de vida.
 10. 10. Abreviatures • Competència en comunicació lingüística: CL • Tractament de la informació i competència digital: CD • Competència social i ciutadana: CS • Competència cultural i artística: CA • Competència per aprendre a aprendre: CP • Autonomia i iniciativa personal: CC
 11. 11. Competències bàsiques que es treballen a LLATÍ 4t d’ESO • CL. Desenvolupar la capacitat per interactuar de manera competent mitjançant el llenguatge de les diferents esferes de l'activitat social. • CL. Desenvolupar estratègies i habilitats per a l'ús d’una llengua no pròpia.
 12. 12. Competències bàsiques que es treballen a LLATÍ 4t d’ESO • CA. Parlar i escoltar, llegir i escriure per a la interacció comunicativa i per adquirir nous coneixements. • CA. Accedir al saber i a la construcció de coneixements mitjançant el llenguatge. • CA. Adquirir la capacitat d'analitzar, contrastar, ampliar i produir enunciats mitjançant l'ús conscient de certs mecanismes gramaticals (substituir elements de l'enunciat per altres d’equivalents, fer servir diferents esquemes sintàctics per expressar una mateixa idea, diagnosticar errors i esmenar-los).
 13. 13. Competències bàsiques que es treballen a LLATÍ 4t d’ESO • CP. Aprendre a analitzar i resoldre problemes, traçar plans i emprendre processos de decisió, ja que una de les funcions del llenguatge és regular i orientar la pròpia activitat. • CD. Cercar i seleccionar informació a Internet d’una manera guiada. • CD. Emprar els nous mitjans de comunicació digitals que impliquen un ús social i col·laboratiu de l'escriptura i dels coneixements.
 14. 14. Competències bàsiques que es treballen a LLATÍ 4t d’ESO • CS. Adquirir habilitats i destreses per a les relacions, la convivència, el respecte i l'entesa entre les persones. • CS. Constatar la varietat d’usos de la llengua i la diversitat lingüística, i valorar totes les llengües com igualment aptes per exercir les funcions de comunicació i representació.
 15. 15. Competències bàsiques que es treballen a LLATÍ 4t d’ESO • CC. Interpretar i valorar obres literàries per aproximar-se al patrimoni literari i a uns temes recurrents que són expressió de preocupacions essencials de l’ésser humà. • CC. Relacionar les manifestacions culturals amb altres manifestacions artístiques, com la música, la pintura i el cinema.
 16. 16. Cave canem! (d’un mosaic trobat a Pompeia)

×