Successfully reported this slideshow.

CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar

3,850 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar

 1. 1. Competències bàsiques Introducció general
 2. 2. D’on surten les competències? <ul><li>1996: Informe Delors: els quatre pilars de l’educació són: </li></ul><ul><ul><li>Aprendre a conèixer </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a fer </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a viure junts </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a ser. </li></ul></ul><ul><li>2000: Consell de Lisboa: s’inicia el procés d’elaboració d’un marc europeu comú de competències bàsiques. </li></ul><ul><li>2000: Projecte Tuning (Tuning Educational Structures in Europe) com a resultat dels acords de Bologna i la reunió de Lisboa. </li></ul><ul><li>2002: L’OCDE prepara l’Informe DeSeCo ( Definició i Selecció de Competències) que serveix com a fonament per a les Proves PISA. </li></ul><ul><li>2005: Es defineixen quines seran les competències clau per a l’educació a la UE. </li></ul><ul><li>Aprovació de les Recomanacions de la UE. </li></ul>
 3. 3. Reglamentació i documentació: <ul><li>- Recomanacions de la Unió Europea sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent (18/ 12/ 2006), que recull documents i recomanacions anteriors. </li></ul><ul><li>- LOE ( 04/05/2006), BOE. núm. 101. </li></ul><ul><li>- Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’Ordenació dels Ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria , DOGC núm. 4915. </li></ul><ul><li>- Decret 142/ 2008, DOGC núm. 5183 D’Ordenació dels Ensenyaments de Batxillerat. </li></ul><ul><li>- Consells del Departament d’Educació sobre programacions a partir del nou currículum LOE : </li></ul><ul><ul><li>- Generals ( març de 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Ciències socials ( maig de 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Llengües ( juny de 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tecnologies ( juliol de 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Ciències de la naturalesa ( octubre de 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Aprendre a emprendre: un exemple de projecte de recerca. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Xarxa Competències Bàsiques i Bones Pràctiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Llicències retribuïdes i tesis doctorals. </li></ul></ul><ul><li>- Documentació del Govern Basc i d’altres comunitats autònomes. </li></ul>
 4. 4. Estructura del currículum <ul><li>LOGSE </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’etapa </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’àrea i etapa </li></ul><ul><li>Continguts </li></ul><ul><ul><li>Procediments … </li></ul></ul><ul><ul><li>Fets … </li></ul></ul><ul><ul><li>Valors … </li></ul></ul><ul><li>Objectius terminals </li></ul><ul><li>Orientacions didàctiques </li></ul><ul><ul><li>Ensenyament i aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul>LOE Objectius generals de l’etapa Competències bàsiques de l’educació obligatòria Objectius generals de l’àrea i etapa Competències bàsiques de l'àrea Continguts per cursos Criteris d’avaluació per cursos Connexions amb altres matèries A més, amb la LOE desapareix el PCC. Només queda el PEC.
 5. 5. Aprenentatge en contextos reals. Autonomia personal i iniciativa. Continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals Coordinació entre diferents àrees. Integració de diverses disciplines dins d’una mateixa àrea.
 6. 6. <ul><ul><li>Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació . </li></ul></ul>
 7. 7. Desglossament de la competència al País Basc. <ul><li>Cada competència s’estructura en grans blocs o dimensions. </li></ul><ul><li>Cada dimensió es concreta en una sèrie de subcompetències. </li></ul><ul><li>Per a cadascuna de les subcompetències s’assenyalen uns indicadors d’avaluació , que són les tasques o operacions observables que cada alumne hauria de ser capaç de desenvolupar per demostrar el domini de la competència . </li></ul>
 8. 8. Un exemple desglossat :
 9. 12. Competència comunicativa: lingüística i audiovisual <ul><ul><li>És saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals , fent servir el propi cos i les TIC , amb gestió de la diversitat de llengües , amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat lingüística així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada. </li></ul></ul>A altres comunitats es diu competència comunicativa lingüística , sense incloure “audiovisual”.
 10. 13. Competència comunicativa: artística i cultural <ul><ul><li>Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques , utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. </li></ul></ul><ul><ul><li>A més és saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat. </li></ul></ul>
 11. 15. Competència en el tractament de la informació i competència digital ( metodològica) <ul><ul><li>És gestionar la informació des de l’accés a la seva transmissió , tot usant distints suports, incloent l’ús de les TIC com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals </li></ul></ul>
 12. 16. Competència matemàtica ( metodològica) <ul><ul><li>Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números , les seves operacions bàsiques , els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic , tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat , i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social. </li></ul></ul>
 13. 17. Competència d’aprendre a aprendre ( metodològica) <ul><ul><ul><li>- Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se , i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi. </li></ul></ul></ul>En una de les seves dimensions, podria recordar a les antigues “tècniques d’estudi”. Les altres dimensions fan referència a aspectes de personalitat (autoestima, autoconeixement, responsabilitat…)
 14. 19. Competència d’autonomia i iniciativa personal ( personal) <ul><ul><li>Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. </li></ul></ul><ul><ul><li>I també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals - en el marc de projectes individuals o col·lectius - responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral. </li></ul></ul>
 15. 21. Competència en coneixement i interacció amb el món físic (interpersonals) <ul><ul><li>Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influencia decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implica també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. </li></ul></ul>
 16. 22. Competència social i ciutadana <ul><ul><li>Suposa comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques , i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics. </li></ul></ul>
 17. 23. Estructura programacions PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE PROGRAMACIONS ANUALS D’ÀREES O MATÈRIES I CICLES O CURSOS UNITATS DIDÀCTIQUES
 18. 24. Roser Canals: 2008
 19. 25. Roser Canals: 2008
 20. 26. Programació anual (o trimestral) de les àrees: components <ul><li>1-Objectius de la programació anual de l’àrea o matèria. </li></ul><ul><li>2.- Competències bàsiques associades. </li></ul><ul><li>3.- Continguts: </li></ul><ul><ul><li>- distribució temporal dels continguts / Unitats didàctiques </li></ul></ul><ul><li>4.- Connexions amb altres àrees o matèries. </li></ul><ul><li>5.- Criteris d’avaluació. </li></ul><ul><li>(6.-Altres components) </li></ul>
 21. 27. (*Orientacions d’Educació)
 22. 28. <ul><li>Cada centre té característiques específiques que condicionen el seu PEC i les programacions de les diferentes àrees, que han d’anar coordinades: </li></ul><ul><ul><ul><li>Projectes específics de centre: treball cooperatiu… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plans experimentals ( de llengües, de biblioteques, d’esports, de les TIC, TAC...) i d’innovació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plans de Lectura, mediateca del centre i/o del barri. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plans d’Entorn i activitats del barri o municipi: jocs florals, concursos, fires… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Característiques de l’alumnat, municipi, barri… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naturalesa de la plantilla de professorat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>( nova incorporació, plantilla fixa i estable..) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Altres. </li></ul></ul></ul>
 23. 29. <ul><li>Respon a una pregunta? </li></ul><ul><li>Aplica coneixements adquirits i fa nous aprenentatges? </li></ul><ul><li>Relaciona coneixements de l’àrea o de diferents àrees? </li></ul><ul><li>Estimula la curiositat i la creativitat? </li></ul><ul><li>Implica l’ús d’instruments diversos? </li></ul><ul><li>Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? </li></ul><ul><li>S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions? </li></ul><ul><li>Es complementa el treball individual i el cooperatiu? </li></ul><ul><li>Implica raonar sobre el què s’ha fet? </li></ul><ul><li>Es preveu el temps necessari? </li></ul>Unitat didàctica: Sobre el plantejament: Sobre la gestió:
 24. 30. Programació anual
 25. 31. Unitat didàctica
 26. 32. <ul><li>El treball per competències requereix , sobretot, imaginació. </li></ul>

×