Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Les compcomunicativa i d'prendre...(general...)

 • Be the first to like this

Les compcomunicativa i d'prendre...(general...)

 1. 1. LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I D’ APRENDRE A APRENDRE
 2. 3. <ul><li>Ús de la llengua: competència comunicativa lingüística i audiovisual </li></ul>Manoli Narváez. La millora de les competències comunicatives i la motivació per a l’aprenentatge. (Llicència d’estudis Curs 2007-2008)
 3. 4. <ul><li>HABILITATS COGNITIVES: </li></ul><ul><ul><li>Pensament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Síntesi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposició oral. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècniques d’estimulació de processos cognitius avançats: rodes lògiques… </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècniques per afavorir pensament, col·laboració i participació: col·loqui, debat… </li></ul></ul><ul><li>HABILITATS CONDUCTUALS: </li></ul><ul><ul><li>Planificació de l’aprennentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Higiene de l’estudi-control de l’ambient de treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificació de l’estudi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació del treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació de l’aconseguit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicadors-guia. </li></ul></ul><ul><li>ASPECTES DE DINÀMICA PERSONAL: </li></ul><ul><ul><li>Interessos i motivacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esforç, responsabilitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estímuls externs: recompenses. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moments i formes d’avaluar i reforçar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valor de l’estudi i l’esforç. </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoconcepte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteris per seleccionar recursos.. </li></ul></ul>Aprendre a aprendre: dimensions (Escamilla: 2008)
 4. 5. Procés global del treball en l’aprenentage: (Noguerol: Lleida, 2008) <ul><li>Planificació del treball i compromís </li></ul><ul><ul><li>Previsió i bases d’orientació </li></ul></ul><ul><ul><li>Recerca d’informació </li></ul></ul><ul><li>Captació de la informació </li></ul><ul><ul><li>(recull de dades) </li></ul></ul><ul><li>Elaboració de la informació </li></ul><ul><li>Comunicació de la informació </li></ul><ul><li>APRENDRE A APRENDRE: </li></ul><ul><ul><li>HABILITATS COGNITIVES: </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensament, anàlis, síntesi, exp.oral... </li></ul></ul><ul><ul><li>HABILITATS CONDUCTUALS: </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificació, avaluació... </li></ul></ul><ul><ul><li>DINÀMICA PERSONAL: </li></ul></ul><ul><ul><li>Esforç, interessos, valor del treball... i </li></ul></ul><ul><li>COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL </li></ul>
 5. 6. RECERCA d’informació <ul><li>Tria dels nuclis temàtics </li></ul><ul><ul><li>Coneixements previs </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballs relacionats </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliografia </li></ul></ul><ul><ul><li>Articles i webs de recull </li></ul></ul><ul><li>Camps per a la recerca </li></ul><ul><ul><li>Tipus d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Àmbits de la recerca indirecta </li></ul></ul><ul><ul><li>Àmbits de la recerca directa </li></ul></ul>
 6. 7. Captació de la informació (recull de dades) <ul><li>Informació directa </li></ul><ul><ul><li>Enquestes </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrevistes </li></ul></ul><ul><ul><li>Notes de camp </li></ul></ul><ul><ul><li>Observació i gravacions </li></ul></ul><ul><li>Informació indirecta </li></ul><ul><ul><li>Recerca bibliogràfica </li></ul></ul><ul><ul><li>Recerca a Internet </li></ul></ul>
 7. 8. Comunicació de la informació <ul><li>Situació de la comunicació </li></ul><ul><ul><li>Receptors, objectius, tipus de documents, </li></ul></ul><ul><li>Tipus de text (com explicar) </li></ul><ul><ul><li>narrar, fer una explicació, instruccions d’un procés. </li></ul></ul><ul><li>Canal de comunicació: </li></ul><ul><ul><li>audiovisual, representació teatral, mural, </li></ul></ul><ul><li>Guió de la comunicació </li></ul><ul><li>Revisió de la comunicació </li></ul>
 8. 9. Procés global del treball: <ul><li>Planificació del treball i compromís </li></ul><ul><ul><li>Previsió i bases d’orientació </li></ul></ul><ul><ul><li>Recerca d’informació </li></ul></ul><ul><li>Captació de la informació </li></ul><ul><ul><li>(recull de dades) </li></ul></ul><ul><li>Elaboració de la informació </li></ul><ul><li>Comunicació de la informació </li></ul><ul><li>CONTROL DEL PROCÉS </li></ul><ul><li>COMPET. D’APRENDRE A APRENDRE I </li></ul><ul><li>COMPET. COMUNI. LING. I AUDIOV. </li></ul>
 9. 10. Indicadors competència Aprendre a aprendre (Xarxa Inteligencias múltiples : http://inteligenciasmúltiples.net )
 10. 11. <ul><li>Possibles estratègies d’impúls de la comp. d’aprendre a aprendre : </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Des de totes les àrees: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Afavorir l’autoregulació de l’aprenentatge i el coneixement de les pròpies mancances, mitjançant: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- exercicis d’autoavaluació i coavaluació. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ús consensuat d’eines de control de l’aprenentatge, com dietaris, agendes, portafolis de treball … </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Des de la tutoria ( en col·laboració amb els pares) : </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Treballar sistemàticament aspectes de dinàmica personal, habilitats conductuals… </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Treballar l’autoconcepte mitjançant diversos instruments: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>jocs, dinàmiques de grup… </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Des d’àrees de llengües: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li> Resum, síntesi, anàlisi de textos… </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Des d’àrees de ciències ( i Educació Física) : </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Higiene de l’estudi , hàbits saludables… </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 12. EL PORTAFOLIS (DIGITAL) <ul><li>Eina d’aprenentatge i d’avaluació (autoavaluació) </li></ul><ul><li>En format paper o digital (bloc, presentació de diapositives…) </li></ul><ul><li>Ús de llenguatges verbals i no verbals. </li></ul><ul><li>Molt adient per a matèries que combinen imatges i textos ( Hª de l’Art, Educ. Visual i Plàstica…) </li></ul><ul><li>Estructura: </li></ul><ul><ul><li>Portada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Índex </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectius, responsabilitats, compromisos… </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització: treballs, temes, problemes… </li></ul></ul><ul><ul><li>Evidències de materials i treballs fets: obre artístiques, textos… </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Glossari i fonts de referències. </li></ul></ul>
 12. 13. La competència comunicativa lingüística (a tota Espanya) i audiovisual ( a Catalunya): estructurada en dimensions. <ul><li>ORAL (PARLAR I ESCOLTAR): </li></ul><ul><ul><li>Recursos útils verbals i no verbals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposició preparada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoració i respecte intercultural. </li></ul></ul><ul><ul><li>Interès per la millora en el discurs oral propi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprensió i retenció idees essencials mitjançant apunts, esquemes…( escoltar) </li></ul></ul><ul><li>LLEGIR: </li></ul><ul><ul><li>Textos continus i discontinus ( Proves PISA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Síntesi, resum, esquemes… </li></ul></ul><ul><ul><li>Análisi d’icones i símbols de la vida quotidiana==llenguatge no verbal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpretació de textos de la vida diària lingüístics i no lingüístics ( llistes de preus, gràfics, instàncies, certificats, mapes, plànols, normes d’ús…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoració de la lectura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control i avaluació del procés lector. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoració de la importància de les biblioteques, d’Internet… </li></ul></ul>Escamilla (2008)
 13. 14. <ul><li>ESCRIURE: </li></ul><ul><ul><li>Situacions quotidianes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Textos formals quotidians o no quotidians. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisió de textos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Puntuació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gramàtica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estil clar i personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació i paràfrasi de textos a partir de models literaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Consulta de fonts ( diccionaris, audiovisuals…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentació d’escrits i textos amb l’ajut ( o no) d’imatges o altres recursos informàtics i audiovisuals. </li></ul></ul>
 14. 15. Competència comunicativa lingüística i audiovisual : definició al currículum català. <ul><li>La competència comunicativa lingüística i audiovisual és saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) per escrit i amb els llenguatges audiovisuals , fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació (anomenada competència digital), amb gestió de la diversitat de llengües, amb l'ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. </li></ul><ul><li>El desenvolupament de tots aquests àmbits facilitarà el de la competència intercultural per poder valorar la diversitat cultural que fa comprendre i expressar la seva percepció del món, la d'altri i la de la seva pròpia realitat. </li></ul><ul><li>La competència comunicativa lingüística és a la base de tots els aprenentatges. </li></ul>
 15. 16. Competència comunicativa audiovisual, segons document elaborat per la UPF ( Quaderns del CAC , 25: 2006) <ul><li>La competencia en Comunicación Audiovisual comporta el dominio de conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con lo que podrían considerarse las seis dimensiones fundamentales de la Comunicación Audiovisual: </li></ul><ul><li>1. El lenguaje </li></ul><ul><li>- Conocimiento de los códigos que hacen posible el lenguaje audiovisual y capacidad de utilizarlos para comunicarse de manera sencilla pero efectiva. </li></ul><ul><li>- Capacidad de análisis de los mensajes audiovisuales desde la perspectiva del sentido y significación , de las estructuras narrativas y de las categorías y géneros. </li></ul><ul><li>2. La tecnología </li></ul><ul><li>- Conocimiento teórico del funcionamiento de las herramientas que hacen posible la comunicación audiovisual , para poder entender cómo son elaborados los mensajes. </li></ul><ul><li>- Capacidad de utilización de las herramientas más sencillas para comunicarse de manera eficaz en el ámbito de lo audiovisual. </li></ul>
 16. 17. <ul><li>3. Los procesos de producción y programación </li></ul><ul><li>- Conocimiento de las funciones y tareas asignadas a los principales agentes de producción y las fases en las que se descomponen los procesos de producción y programación de los distintos tipos de productos audiovisuales. </li></ul><ul><li>- Capacidad de elaborar mensajes audiovisuales y conocimiento de su trascendencia e implicaciones en los nuevos entornos de comunicación. </li></ul><ul><li>4. La ideología y los valores </li></ul><ul><li>- Capacidad de lectura comprensiva y crítica de los mensajes audiovisuales , en cuanto representaciones de la realidad y, en consecuencia, como portadores de ideología y de valores. </li></ul><ul><li>- Capacidad de análisis crítico de los mensajes audiovisuales, entendidos a un tiempo como expresión y soporte de los intereses, de las contradicciones y de los valores de la sociedad. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>5. Recepción y audiencia </li></ul><ul><li>- Capacidad de reconocerse como audiencia activa , especialmente a partir del uso de las tecnologías digitales que permiten la participación y la interactividad. </li></ul><ul><li>- Capacidad de valorar críticamente los elementos emotivos, racionales y contextuales que intervienen en la recepción y valoración de los mensajes audiovisuales. </li></ul><ul><li>6. La dimensión estética </li></ul><ul><li>- Capacidad de analizar y de valorar los mensajes audiovisuales desde el punto de vista de la innovación formal y temática y la educación del sentido estético. </li></ul><ul><li>- Capacidad de relacionar los mensajes audiovisuales con otras formas de manifestación mediática y artística. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Cinema, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Publicitat, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Premsa escrita, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Arts visuals… </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 18. 19. <ul><li>Com treballar la competència audiovisual des de les diferents àrees? </li></ul><ul><ul><li>1.- Dimensió lingüística ( conèixer i fer servir els codis dels mitjans audiov.): </li></ul></ul><ul><ul><li>==== Àrees de llengües, tecnologies, visual i plàstica. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Creació de videoclips, anàlisi de programes televisius… </li></ul></ul><ul><ul><li>2.- Dimensió tecnològica ( conèixer les eines per a crear els missatges audiovisuals): </li></ul></ul><ul><ul><li>==== Àrees de tecnologia i visual i plàstica. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Creació de clips de video, treball amb programes d’edició i presentacions… </li></ul></ul><ul><ul><li>3.- Dimensió dels processos de producció: </li></ul></ul><ul><ul><li>==== Llengües, ciències socials. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Visita a estudis televisius, enquestes… </li></ul></ul>
 19. 20. <ul><ul><li>4.- Dimensió d’ideologia i valors: </li></ul></ul><ul><ul><li>==== Socials, experimentals, ciutadania, llengües, tutoria… </li></ul></ul><ul><ul><li>- Anàlisi crítica de la publicitat, visionat i crítica de programes de televisió, debats preparats… </li></ul></ul><ul><ul><li>5.- Dimensió de recepció i audiència: </li></ul></ul><ul><ul><li>==== Matemàtiques, socials… </li></ul></ul><ul><ul><li>- Anàlisi estadístic d’audiències amb eines informàtiques, enquestes… </li></ul></ul><ul><ul><li>6.- Dimensió estètica: </li></ul></ul><ul><ul><li>==== Ciències socials, llengües, visual i plàstica… </li></ul></ul><ul><ul><li>- Comparació amb peces artístiques, visionat de pel·lícules, creació d’un curtmetratge… </li></ul></ul>
 20. 21. Competència en comunicació ling. i audiovisual
 21. 23. <ul><li>Indicadores de desempeño ( Escamilla: 2008) </li></ul>
 22. 24. Principios para impulsar la competencia lingüística en el entorno familiar ( resumen) ( Escamilla: 2008) <ul><li>Estimular con el ejemplo. </li></ul><ul><li>Esforzarse por mostrar y proporcionar recursos variados ( bibliotecas, prensa, Internet, títulos concretos, medios audiovisuales y folletos de productos) </li></ul><ul><li>Exigir a sus hijos, en el entorno familiar, esfuerzo gradual por comunicarse más y con mayores recursos. </li></ul>
 23. 25. Principios para impulsar la competencia lingüstica en el entorno familiar ( resumen) ( Escamilla: 2008) <ul><li>Actuaciones: </li></ul><ul><li>Se desarrollarán gradualmente, en forma de coactuación: describir y pedir que describan, valorar y demandar que valoren... </li></ul><ul><li>Describir objetos, personas y situaciones relacionados con su vida laboral, académica, social y cultural. </li></ul><ul><li>Fundamentar las razones que explican algunas formas de actuación. </li></ul><ul><li>Resumir y emitir valoraciones sobre noticias, películas… </li></ul><ul><li>Leer y evaluar el contenido de diferentes textos periodísticos. </li></ul><ul><li>Ídem de textos narrativos ( novelas, cuentos…) </li></ul><ul><li>Ídem de textos prescriptivos. </li></ul><ul><li>Practicar juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas…) </li></ul><ul><li>Destacar cómo se expresan las instrucciones de sitios públicos y culturales. </li></ul><ul><li>Narrar experiencias propias. </li></ul><ul><li>Exponer ideas y sentimientos vividos… </li></ul>
 24. 26. <ul><li>Aquesta competència és essencial en la construcció dels coneixements i pensament social crític, en el tractament de la informació (tècniques per memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc) i el domini dels recursos comunicatius específics de les diverses matèries que han de facilitar la comunicació del coneixement i compartir-lo (descrivint, explicant, justificant, interpretant o argumentant els fenòmens que es plantegen en els projectes d'estudi a les aules). Per fer-ho, cal tenir molt present la varietat de textos que s'usen o que es construeixen en aquestes activitats. </li></ul><ul><li>( Currículum a Catalunya) </li></ul>
 25. 27. <ul><li>- Textos que conten : reportatge, testimoniatge, anècdota... NARRACIONS </li></ul><ul><li>- Textos que descriuen : informe d'observacions, acta, llistes, descripció d'un lloc, d'una situació, d'un personatge, d'un objecte, fulletó informatiu... DESCRIPCIONS </li></ul><ul><li>- Textos que expliquen : presentació d'un objecte, article d'enciclopèdia, llibre de text, reportatge, notícia periodística... EXPOSICIONS </li></ul><ul><li>- Textos que organitzen informació o idees : quadre, esquema, mapa conceptual, mural, maqueta.. RESUMS I ALTRES EINES DE TREBALL </li></ul><ul><li>- Textos que diuen com fer : recepta, instruccions de muntatge, consells o suggeriments, protocol de laboratori o dossier de sortida de camp,consignes, normes o regles d'un joc... INSTRUCCIONS </li></ul><ul><li>- Textos per a convèncer o fer actuar : anunci, cartell de promoció, text d'opinió, debat... ARGUMENTACIONS </li></ul><ul><li>- Textos que impliquen interaccions verbals : entrevista, conversa,dramatització, còmic... DIÀLEGS </li></ul><ul><li>- Textos que serveixen d'eines de referència : diccionari, atlas, catàleg, anuari, banc de dades, glossari... REPERTORIS LÈXICS I EINES DOCUMENTALS </li></ul>
 26. 28. <ul><li>Algunes propostes per treballar les competències transversalment (Escamilla, 2008): </li></ul>
 27. 29. País Basc: consideracions sobre la comp. comuni. des de les dif. àrees
 28. 31. PARLAR I ESCOLTAR: <ul><li>Treballar els textos argumentatius orals des de totes les matèries, a cursos elevats ( segon cicle d’ESO) ( Vilà i Santasusana: 2005) : </li></ul>
 29. 32. <ul><li>LA ORALITAT A L’AULA: </li></ul><ul><ul><li>El professorat de llengües pot crear situacions comunicatives “reals” o possibles a l’aula per tal d’afavorir l’expressió oral en contextos significatius per als alumnes. </li></ul></ul><ul><ul><li>El professor/-a ( de totes les àrees) ha da cuidar la seva expressió oral, tot incorporant paraules que els alumnes no coneguin: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escrivint-les a la pissarra i aclarint el seu significat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Interaccions: entre el professor i els alumnes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Respectar el torn de paraula i els hàbits de cortesia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>penalitzar a qui no ho fa. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Establir pautes perque tothom parli: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>part de la qualificació pot venir del treball oral. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afavorir les exposicions orals: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>preparades ( amb esquema, guió previ, revisades prèviament pel professor), amb l’ajut d’eines audiovisuals. </li></ul></ul></ul></ul>
 30. 33. <ul><li>L’EXPOSICIÓ ORAL DE TEXTOS EXPLICATIUS: </li></ul><ul><ul><li>Treball preferiblement en grups ( amb treball cooperatiu o no ) </li></ul></ul><ul><ul><li>1.- Pautes per a fer el treball previ a l’exposició oral: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preparació d’un pla de treball. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Búsqueda d’informació a fonts diverses. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preparació de la presentació amb diapositives. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preparació d’un esquema per a donar als companys. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2.- L’exposició a l’aula , davant dels companys: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tots han de parlar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de seguir un ordre establert i parlar el temps estipulat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’han de respectar les normes de cortesia i de coherència oral: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inici de discurs. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Final de discurs. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Claretat i ordre en l’exposició. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cura amb el vocabulari la correcció gramatical. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>To de veu. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>3.- Avaluació de l’activitat : s’avalua el procés i el resultat. </li></ul></ul>
 31. 34. Graella d’avaluació d’una exposició oral : ALTRES COMPETÈNCIES TREBALLADES: APRENDRE A APRENDRE: Planificació del treball, Esforç, Responsabilitat, Síntesi, exposició oral… LES PRÒPIES DE L’ÀREA CORRESPONENT. Expressió correcta amb fluïdesa i lèxic variat. To de veu correcte. Soltesa. Domini de l’escena. Expressió correcta amb fluïdesa i lèxic variat. To de veu correcte. Certa soltesa. Manca vocabulari. Expressió correcta però poc variada: vocabulari just. To de veu correcte. Manca de soltesa . Pobre. Manca vocabulari. Abundants repeticions. To de veu massa fluix: no s’entén gaire. 3.- Expressió oral. Ben desenvolupats. Força complets i treballats. Ben desenvolupats. Força complets i treballats. Correctes. Podrien ser més complets. Imatges poc importants Pobres. Manquen aspectes importants. Imatges no necessàries. 2.- Continguts Planificació i organització molt bones. Tothom ha participat i ha posat coses seves . El treball previ s’ha planificat i organitzat bé. Tots han col·laborat. Algun alumne ha participat menys. S’ha consultat i organitzat la feina. Manca algun apartat. Algun alumne ha participat menys . No s’ha consultat amb el professor. No hi ha gaire planificació del treball. 1.-Procés previ: preparació. Excel·lent Notable Suficient/bé Insuficient Alumne: Grup:
 32. 35. <ul><li>L’aprenentatge cooperatiu pot ser una bona eina per a assolir la competència lingüística intercultural ( vàries llengües) fomentant la consciència lingüística a l’aula i afavorir l’oralitat. </li></ul><ul><li>(Cercle de Lingüística aplicada de la Univ. de Lleida: 2007) </li></ul><ul><ul><li>Grups amb habilitats diferenciades i rols diferents assignats pel professor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatge significatiu , basat en les teories sobre la ZDP </li></ul></ul><ul><ul><li>( Zona de Desenvolupament Proper: distància que separa el nivell de competència real – el que l’alumne sol sap fer – del nivell de competència proper – el que pot fer amb l’ajut d’algú altre - ) , desenvolupades per Vigotsky (1978). </li></ul></ul><ul><ul><li>Els alumnes s’han d’esforçar per posar en comú els seus aprenentatges, i amb la resta de grups i el grup-classe === consciència ling. i millora en la competència oral. </li></ul></ul>
 33. 36. LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I D’ APRENDRE A APRENDRE

Views

Total views

829

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×