Guia didàctica Prsentació multimedia

251 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia didàctica Prsentació multimedia

  1. 1. GUIA DIDÀCTICA DE LA PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA INFORMACIÓ GENERAL I IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL. Títol del material: presentació multimèdia interactiva per treballar la interessant vida del poeta Antonio Machado Nom dels autors: María Ángeles Paniagua Fiol i Bàrbara Vidal Marquès. Any de producció: 2014. Idioma del material: Català. BREU DESCRIPCIÓ: La presentació multimèdia de ‘La interessant vida d’Antonio Machado’ és una eina útil per començar a introduir als nins els documentals. La presentació creada relata els fets més destacats de la vida d’Antonio Machado. Aquesta presentació inclou:  activitats interactives per comprovar si s’ha comprès el visualitzat.  una guia didàctica pels mestres. ELS OBJECTIUS DEL MATERIAL: amb aquest material es pretén assolir els diferents objectius: Conèixer els fets més rellevants de la vida d’Antonio Machado. Promoure experiències educatives audiovisuals i interactives. Comprendre la llengua catalana. ELS DESTINATARIS: la presentació multimèdia està dirigida als alumnes del tercer cicle de primària, concretament cinquè curs.
  2. 2. CONTEXT EDUCATIU: els alumnes de cinquè de primària treballarien les assignatures de Llengua Catalana i del Coneixement del Medi. Per tal de realitzar la tasca còmodament és aconsellable que els alumnes tinguin habilitats per a la comprensió oral i escrita de la llengua. L’ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: a l’aula i a l’aula de informàtica. DURADA ESTIMADA:  la durada estimada de la visualització de la presentació és de devers 3 minuts. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES: el millor seria que s’utilitzés la pissarra digital. ASPECTES GENERALS SOBRE LA INSTAL·LACIÓ I UTILITZACIÓ DEL PROGRAMA: El programa utilitzat per visualitzar la presentació és el Power Point, gairebé tots els ordenadors amb el sistema Windows o mac el duen instal·lat, si no és així es pot instal·lar. Sobre l’ús del programa, simplement és anar a “Presentació” i clickar on et vagin indicant. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL. CONCEPCIÓ: La presentació multimèdia de ‘La interessant vida d’Antonio Machado’ és una eina útil per començar a introduir als nins els documentals. FUNCIONALITAT: Aquest Power Point està pensat per utilitzar-ho a una pissarra Digital per així poder visualitzar conjuntament i realitzar les activitats que s’hi inclouen. Si no es pogués utilitzar la pissarra no hi hauria problema de fer-ho a altres dispositius, tots els que siguin compatibles amb Power Point. APORTACIONS DIDÀCTIQUES: Aquesta presentació multimèdia podria beneficiar als nens a l’hora d’interessar-se pels documentals i amb la història. Ja que els conceptes que es presenten es fan d’una manera divertida i interactiva gràcies a les TIC.
  3. 3. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL MATERIAL: Aquesta presentació inclou: Una portada amb el títol del que s’explicarà. Unes imatges on van apareixent personatges mentre es conta una biografia. Seguidament hi ha tres activitats. I una darrera diapositiva per concloure la presentació. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES. DESTINATARIS: totes les activitats van adreçades pels alumnes de cinquè de primària. El nens ja tenen un nivell bàsic, ja que des de l’inici del segon cicle varen començar a experimentar amb aquests recursos. Tot i així, remarcar que avui en dia es difícil no tenir un ordinador a casa amb Internet; per tant es suposa que tenen un alt coneixement sobre la informàtica, tot i que pocs ho utilitzen per a fins educatius. Per tant, aquesta presentació multimèdia forma part del seu dia a dia. COMPETÈNCIES: Competència en comunicació lingüística Tractament de la informació i competència digital Competència cultural i artística Aprendre a aprendre Autonomia i iniciativa personal OBJECTIUS: 1. Comprendre discursos orals i escrits en els diversos contextos de l’activitat social i cultural i analitzar-los amb sentit crític. 2. Emprar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació i la comunicació, per obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents i com a instrument de treball i aprenentatge.
  4. 4. 3. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i complexitat, així com iniciar-se en els coneixements de les convencions específiques del llenguatge literari. 4. Emprar els coneixements sobre la llengua i les normes de l'ús lingüístic per escriure i parlar de manera adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i escrits. 5. Conèixer i apreciar críticament algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació en les quals intervenen la imatge i el so. Descobrir-hi significats d’interès expressiu i estètic i utilitzarlos com a recursos per a l’observació, la recerca d’informació i l’elaboració de produccions pròpies, ja sigui de manera autònoma o en combinació amb altres mitjans i materials. 6. Desenvolupar una relació d’autoconfiança amb la producció artística personal, respectant les creacions pròpies i les dels altres, desenvolupant capacitats de diàleg i sabent rebre i expressar crítiques i opinions constructives. 7. Planificar i realitzar produccions artístiques, d’elaboració pròpia o ja existents, individualment i de manera cooperativa, assumint diferents funcions i col·laborant en la resolució dels problemes que es presentin per aconseguir un producte acabat satisfactori.
  5. 5. CONTINGUTS: Contingut llengua catalana Bloc 1. Parlar, escoltar i conversar Comprensió de textos orals procedents dels mitjans de comunicació o d'Internet (notícies, entrevistes, reportatges infantils, debats o comentaris d’actualitat), per obtenir informació global sobre fets i esdeveniments que resultin significatius, diferenciant informació d’opinió. Comprensió del sentit global de textos orals, diferenciant-ne les informacions principals i secundàries, reconeixent idees no explícites i valorant els continguts que transmeten. Valoració dels mitjans de comunicació social com a instrument per aprendre i per accedir a informacions i experiències d'altres persones. Ús de documents audiovisuals com a mitjà per obtenir, seleccionar i relacionar, amb autonomia progressiva, informacions rellevants per ampliar els aprenentatges (identificació, classificació, comparació). Bloc 2. Llegir i escriure Comprensió de textos escrits Comprensió de textos de l'àmbit escolar, amb independència que es presentin en suport digital o en paper, produïts amb finalitat didàctica o d'ús social (fullets informatius o publicitaris, premsa, programes, fragments literaris), per aprendre i per informar-se. Ús d'estratègies per a la comprensió: formulació i comprovació d'hipòtesis, inferència d'informació a partir dels coneixements i experiències prèvies, consulta als diccionaris, relectura, etc. Participació en jocs lingüístics motivadors que facilitin la comprensió lectora
  6. 6. (endevinalles, acudits, dites, refranys, sopes de lletres, mots encreuats, etc.). Bloc 3. Educació literària Lectura guiada de diferents textos literaris: mostres de literatura tradicional oral (faules, llegendes, cançons, etc.); adaptacions d'obres clàssiques, mostres de literatura narrativa infantil o actual (contes, biografies, relats, etc.) i d'altres gèneres (teatre, còmic, poesia); tant en suport escrit com audiovisual. Audició i lectura d'obres adequades a l’edat i als interessos de l’alumnat: audició i lectura guiada, lectura personal i silenciosa i lectura en veu alta. Participació en activitats que afavoreixin l’autonomia lectora i l'hàbit lector i que promoguin la formació i l’expressió de criteris i gustos personals, com el contacte amb autors que visitin el centre, presentacions de llibres adequats a l'edat de l'alumnat, etc. Valoració del text literari com a vehicle de comunicació, font de plaer, d'aprenentatge i de coneixement d'altres móns, temps i cultures. Audició, comprensió i memorització de diferents textos, recitació de poemes i dramatització de situacions i de textos adequats a l'edat, amb el ritme, la pronunciació i l'entonació adequades. Recreació i producció de textos d'intenció literària per comunicar sentiments, emocions, estats d'ànim o records (relats, poemes, diàlegs escenificats, etc.), a partir de l'observació, l’anàlisi i el reconeixement de les característiques de textos models, i amb l'ajuda de recursos per expressar la creativitat.
  7. 7. Bloc 4. Coneixement de la llengua Reconeixement d’estructures narratives, instructives, informatives, descriptives i explicatives, per aplicar-les tant en la comprensió com en la composició Consciència positiva de la varietat lingüística existent en el context social i escolar. UTILITZACIÓ DEL MATERIAL ORIENTACIONS EDUCATIVES PER TREBALLAR AMB EL MATERIAL: per a treballar amb aquest tipus de material, ho farem a l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura. Sabem que en Machado forma part de la Literatura Castellana, però el nostre objectiu es que aprengui conceptes sobre la seva vida i es pugui fer amb el recurs de la presentació. D’aquesta manera es treballaria la comprensió de l’alumne i el maneig del recurs presentat (Power Point) de manera individual. El que volem és que l’alumne sigui autònom a l’hora d’aprendre tenint a l’abast una sèrie de recursos;per exemple, aquesta presentació es visualitzaria a l’aula d’informàtica amb la pissarra PDI, i es resoldrien les activitats de manera conjunta. Aquesta sessió la realitzaria durant una hora de l’assignatura de Català. No encaixem, l’exercici a un moment exacta del currículum, sinó quan el mestre hagi acabat s’explicarà o bé encara estigui explicant la importància de la literatura, poesia, relats que hi ha avui en dia, realitzi l’activitat. Com que els alumnes disposen d’una plana web del propi centre amb totes les activitats realitzades i relacionades amb les TIC, sempre podrà consultar-ho i tornar a realitzar l’activitat que els haurem proposat. AGRUPAMENT: la realització d’aquest exercici es farà de manera conjunta, es posarà la presentació i a continuació es realitzarà l’exercici de manera conjunta.
  8. 8. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI I DEL TEMPS: el temps previst per aquesta activitat es d’una sessió d’una hora, a l’aula d’informàtica. ROL DEL DOCENT: el docent optarà per un paper més passiu i el nen més actiu. El mestre deixarà llibertat perquè l’alumne realitzi l’activitat de manera autònoma; si no entenen o no saben bé la resposta, sempre tenen la possibilitat de tornar enrere i tornar a veure la presentació. El mestre, evita tenir un paper actiu a aquest tipus d’activitat perquè el nen s’acostumi a utilitzar els recursos de les TIC de manera individual i sàpiguen crear els seus propis recursos. ALTRES USOS DELS RECURSOS: l’activitat es podria realitzar de manera individual a casa o bé, amb auriculars, a l’aula amb les tablets . AVALUACIÓ FORMES D’AVALUACIÓ DE L’ÚS DEL MATERIAL:. A l’hora d’avaluar, es tindria en compte la participació i actitud dels nins davant la tasca presentada, quant a l’atenció de la presentació multimèdia i la realització correcte de les activitats. Per avaluar-ho es posaria molt bé, bé o regular. REFERÈNCIES I RECURSOS REFERÈNCIES http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/educacio_primaria_.ht m

×