Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫המדעי‬ ‫החקר‬ ‫בדרך‬ ‫למידה‬
‫ט‬ ‫כיתה‬'
‫מעבדה‬-‫אנרגיה‬ ‫גלגולי‬ ‫תחנות‬
‫כתבה‬–‫בראל‬ ‫זיוה‬
‫תופעה‬/‫בעיה‬
•‫תופעה‬‫לצפייה‬ ‫הניתנת‬ ‫התרחשות‬ ‫כל‬ ‫היא‬.
•‫טבע‬ ‫תופעת‬‫אדם‬ ‫התערבות‬ ‫ללא‬ ‫בטבע‬ ‫התרחשות‬ ‫היא‬,...
‫בעיה‬
‫הנתונים‬ ‫תיאור‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ ‫היכולה‬ ‫מקרה‬ ‫של‬ ‫הצגה‬ ‫היא‬ ‫בעיה‬ ‫הגדרת‬,‫ואת‬
‫השיטה‬,‫לפתרונה‬ ‫המשמשים‬ ‫...
‫תחנה‬I–‫סולארי‬ ‫מאוורר‬(‫תא‬ ‫עם‬‫פוטווולטאי‬.)
•‫הפעלה‬–‫לתא‬ ‫אותה‬ ‫וקרב‬ ‫הנורה‬ ‫את‬ ‫הדלק‬
‫הסולארי‬(‫פוטו‬ ‫תא‬-‫...
‫שאלות‬ ‫שאילת‬
•‫לשאלות‬ ‫תשובות‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫צריך‬ ‫מה‬?‫ומה‬ ‫ידוע‬ ‫מה‬
‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬?
‫שאלות‬ ‫בנק‬:...
‫שאלות‬ ‫שאילת‬,‫לדוגמא‬
.1‫מהתא‬ ‫המנורה‬ ‫את‬ ‫נקרב‬ ‫או‬ ‫נרחיק‬ ‫אם‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬
‫הפוטו‬-‫וולטאי‬?
.2‫מקור‬ ‫אותו‬ ‫בע...
‫הקשורים‬ ‫המשתנים‬ ‫הגורמים‬ ‫מהם‬
‫לתופעה‬/‫בעיה‬?
•‫משפיע‬ ‫גורם‬–‫בניסוי‬ ‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫משנה‬ ‫שהחוקר‬ ‫הגורם‬
‫מבו...
‫ומושפעים‬ ‫משפיעים‬ ‫גורמים‬,‫לדוגמא‬
•‫משפיעים‬ ‫גורמים‬(‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫משתנים‬:)
–‫המרחק‬‫התא‬ ‫לבין‬ ‫האור‬ ‫מקור‬ ‫...
‫משתנים‬ ‫בידוד‬
•‫או‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫השפעה‬ ‫לחקור‬ ‫רוצים‬ ‫כאשר‬
‫להקפיד‬ ‫יש‬ ‫תופעה‬ ‫על‬‫לשנות‬‫המש...
•‫קבועים‬ ‫גורמים‬:
–‫האור‬ ‫מקור‬ ‫סוג‬
–‫התאים‬ ‫מספר‬‫הפוטווולטאים‬
–‫המאוורר‬ ‫וגודל‬ ‫המאווררים‬ ‫מספר‬
•‫משתנים‬ ‫גו...
‫כמותי‬ ‫משתנה‬ ‫לעומת‬ ‫איכותי‬ ‫משתנה‬
‫משתנה‬‫איכותי‬–‫למדידה‬ ‫ניתנים‬ ‫אינם‬ ‫שערכיו‬ ‫משתנה‬
‫כמותית‬.‫תכונה‬ ‫מבטא‬...
‫טובה‬ ‫חקר‬ ‫שאלת‬ ‫מהי‬?
.1‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫חקר‬ ‫בשאלת‬‫קשר‬‫המשתנים‬ ‫בין‬.
.2‫צריכה‬ ‫השאלה‬‫אחד‬ ‫תלוי‬ ‫בלתי‬ ‫משתנה...
‫לניסוי‬ ‫שמובילה‬ ‫טובה‬ ‫חקר‬ ‫שאלת‬
‫הכרחיים‬ ‫קריטריונים‬:
.1‫שאלה‬‫מוחלטת‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬ ‫לה‬ ‫לתת‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫פתו...
‫המחקר‬ ‫השערת‬
•‫החקר‬ ‫לשאלת‬ ‫המשוערת‬ ‫התשובה‬ ‫היא‬ ‫ההשערה‬,‫הסבר‬ ‫נותנת‬ ‫אשר‬
‫לתופעה‬ ‫אפשרי‬,‫הגורמים‬ ‫בין‬ ‫ל...
‫המחקר‬ ‫השערת‬,‫לדוגמא‬
•‫מרחק‬ ‫לבין‬ ‫המאוורר‬ ‫מהירות‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫ימצא‬
‫הלהט‬ ‫מנורת‬ ‫המאוורר‬(‫האור‬ ‫מקור‬.)
‫החקר‬ ‫תיאור‬
•‫ומכשירים‬ ‫כלים‬:‫ומכשירים‬ ‫כלים‬ ‫חומרים‬ ‫רשימת‬
‫הניסוי‬ ‫לביצוע‬ ‫הדרושים‬
•‫מהלך‬‫הניסוי‬:
–‫כל‬ ‫ש...
•‫ומכשירים‬ ‫כלים‬:
–‫אור‬ ‫מקור‬-‫מנורה‬,
–‫סולארי‬ ‫מאוורר‬,
–‫סרגל‬,‫מד‬-‫סיבובית‬ ‫מהירות‬.
•‫הניסוי‬ ‫מהלך‬:
–‫את‬ ‫ו...
‫הניסוי‬ ‫בעזרת‬ ‫שנאסף‬ ‫המידע‬ ‫ייצוג‬/‫תצפית‬
•‫הצגת‬‫גראפית‬ ‫בצורה‬ ‫התוצאות‬–‫הצגת‬‫אופן‬‫המשתנה‬ ‫השתנות‬
‫תלוי‬ ‫ה...
•‫טבלאי‬ ‫תיאור‬
‫מקור‬ ‫בין‬ ‫מרחק‬‫למאוורר‬ ‫האור‬(‫סמ‬')‫הסיבוב‬ ‫מהירות‬
5‫גבוהה‬
10‫בינונית‬
20‫נמוכה‬
300
•‫מילולי‬ ...
‫בקרה‬
‫בקרה‬‫שהשינוי‬ ‫להוכיח‬ ‫כדי‬ ‫שמבצעים‬ ‫פעולה‬ ‫היא‬
‫המשפיע‬ ‫בגורם‬ ‫שנעשה‬ ‫בשינוי‬ ‫מקורו‬ ‫המושפע‬ ‫בגורם‬
‫...
‫בקרות‬ ‫סוגי‬
.1"‫חיצונית‬ ‫בקרה‬"-‫הגורם‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫מערכת‬
‫המשפיע‬.‫הביקורת‬ ‫בקבוצת‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬(‫נמצא‬ ‫אי...
‫חיצונית‬ ‫לבקרה‬ ‫דוגמא‬,‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫ללא‬
‫בקרה‬-‫בבדיקת‬‫המגיעה‬ ‫האנרגיה‬ ‫כמות‬ ‫השפעת‬
‫לתאים‬‫הפוטוולטאים‬‫המא...
‫חזרות‬
‫פעולות‬‫וביצועו‬ ‫החקר‬ ‫מערך‬ ‫תכנון‬ ‫במהלך‬ ‫שמבצעים‬,‫במטרה‬
‫צפויות‬ ‫לא‬ ‫והפרעות‬ ‫מדידה‬ ‫שגיאות‬ ‫למנוע‬...
‫הניסוי‬ ‫תוצאות‬
‫תהליך‬ ‫במהלך‬ ‫אוסף‬ ‫שהחוקר‬ ‫והממצאים‬ ‫הנתונים‬
‫החקר‬,‫ומדידות‬ ‫תצפיות‬ ‫באמצעות‬.
‫התוצאות‬‫נתונ...
‫תוצאות‬
•‫האור‬ ‫ממקור‬ ‫המאוורר‬ ‫מרחק‬ ‫בין‬ ‫הפוך‬ ‫קשר‬ ‫נמצא‬
‫המאוורר‬ ‫של‬ ‫הסיבוב‬ ‫מהירות‬ ‫לבין‬.‫שהמרחק‬ ‫ככל‬...
‫ודיון‬ ‫מסקנות‬(‫המחקר‬ ‫להשערת‬ ‫בהתייחס‬)
•‫החקר‬ ‫לשאלת‬ ‫מבוססת‬ ‫תשובה‬ ‫הינה‬ ‫המסקנה‬.
‫שהתקבלו‬ ‫התוצאות‬ ‫באמצעו...
‫ודיון‬ ‫מסקנות‬,‫לדוגמא‬
•‫טענה‬-‫נמצא‬‫מנורת‬ ‫המאוורר‬ ‫מרחק‬ ‫לבין‬ ‫המאוורר‬ ‫מהירות‬ ‫בין‬ ‫קשר‬
‫הלהט‬(‫האור‬ ‫מקור...
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה

872 views

Published on

-

Published in: Education
 • Be the first to comment

למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה

 1. 1. ‫המדעי‬ ‫החקר‬ ‫בדרך‬ ‫למידה‬ ‫ט‬ ‫כיתה‬' ‫מעבדה‬-‫אנרגיה‬ ‫גלגולי‬ ‫תחנות‬ ‫כתבה‬–‫בראל‬ ‫זיוה‬
 2. 2. ‫תופעה‬/‫בעיה‬ •‫תופעה‬‫לצפייה‬ ‫הניתנת‬ ‫התרחשות‬ ‫כל‬ ‫היא‬. •‫טבע‬ ‫תופעת‬‫אדם‬ ‫התערבות‬ ‫ללא‬ ‫בטבע‬ ‫התרחשות‬ ‫היא‬, ‫בלבד‬ ‫הטבע‬ ‫חוקי‬ ‫מתוקף‬. •‫המדעי‬ ‫במובן‬,‫היא‬ ‫תופעה‬‫לצפייה‬ ‫הניתן‬ ‫אירוע‬ ‫כל‬,‫או‬ ‫לקליטה‬‫אחרת‬ ‫בדרך‬ ‫בו‬ ‫הנוגעים‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬.‫לעיתים‬ ‫בה‬ ‫הקשורים‬ ‫נתונים‬ ‫לאסוף‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כלשהו‬ ‫מכשיר‬ ‫דרוש‬. •‫בפיזיקה‬ ‫שונות‬ ‫תופעות‬‫הן‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫תכונות‬,‫אנרגיה‬ ‫וזמן‬,‫המשיכה‬ ‫כוח‬ ‫כמו‬, ‫ועוד‬ ‫המטוטלת‬ ‫תנועת‬. •‫תופעה‬-‫נשלטת‬ ‫אינה‬.
 3. 3. ‫בעיה‬ ‫הנתונים‬ ‫תיאור‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ ‫היכולה‬ ‫מקרה‬ ‫של‬ ‫הצגה‬ ‫היא‬ ‫בעיה‬ ‫הגדרת‬,‫ואת‬ ‫השיטה‬,‫לפתרונה‬ ‫המשמשים‬ ‫והאלגוריתם‬ ‫הנהלים‬ ‫רלוונטי‬ ‫לא‬ ‫לפתרון‬ ‫יביא‬ ‫הבעיה‬ ‫הגדרת‬ ‫בשלב‬ ‫כישלון‬ ‫ולכן‬(‫במקרה‬ ‫הטוב‬)‫ומזיק‬(‫הגרוע‬ ‫במקרה‬) −‫בעולם‬ ‫תופעה‬ ‫אינה‬ ‫בעיה‬ −‫סובייקטיבי‬ ‫תוצר‬ ‫היא‬ ‫בעיה‬ −‫להתמודד‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫בעיה‬‫איתה‬‫בעיה‬ ‫אינה‬ ‫אמיתית‬ −‫הפתרון‬ ‫במונחי‬ ‫מנוסחת‬ ‫טובה‬ ‫בעיה‬ ‫הגדרת‬ ‫הפתרון‬ ‫יראה‬ ‫איך‬ ‫קובע‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫בעיה‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫וניתוח‬ ‫הגדרה‬. ‫דבר‬ ‫הגדרת‬/‫כבעיה‬ ‫נושא‬-‫הנושא‬ ‫של‬ ‫הוצאתו‬ ‫הוא‬ ‫לנשלט‬ ‫נשלט‬ ‫לא‬ ‫מחזקת‬. ‫ובזיהוי‬ ‫לממצאים‬ ‫ביחס‬ ‫נחת‬ ‫באי‬ ‫מתחילה‬ ‫בעיה‬ ‫הגדרת‬ ‫תופעות‬.
 4. 4. ‫תחנה‬I–‫סולארי‬ ‫מאוורר‬(‫תא‬ ‫עם‬‫פוטווולטאי‬.) •‫הפעלה‬–‫לתא‬ ‫אותה‬ ‫וקרב‬ ‫הנורה‬ ‫את‬ ‫הדלק‬ ‫הסולארי‬(‫פוטו‬ ‫תא‬-‫וולטאי‬)‫המאוורר‬ ‫של‬.‫האם‬ ‫בדוק‬ ‫המאוורר‬ ‫של‬ ‫הסיבוב‬ ‫עצמת‬ ‫לשינוי‬ ‫לגרום‬ ‫תוכל‬. ‫התופעה‬ ‫מהי‬/‫החוקר‬ ‫חשב‬ ‫עליה‬ ‫בעיה‬ ‫זה‬ ‫ניסוי‬ ‫שהמציא‬? ‫היא‬ ‫התופעה‬: ‫תנועה‬ ‫לאנרגיית‬ ‫אור‬ ‫אנרגיית‬ ‫המרת‬
 5. 5. ‫שאלות‬ ‫שאילת‬ •‫לשאלות‬ ‫תשובות‬ ‫למצוא‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫צריך‬ ‫מה‬?‫ומה‬ ‫ידוע‬ ‫מה‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬? ‫שאלות‬ ‫בנק‬:‫מה‬?‫מי‬?‫אלו‬?‫כמה‬?‫היכן‬?‫איך‬?‫מדוע‬?‫ההבדל‬ ‫מה‬? ‫הקשר‬ ‫מה‬?‫משפיע‬ ‫כיצד‬?‫אם‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬? •‫לתופעה‬ ‫קשורה‬ ‫השאלה‬ ‫האם‬/‫עוסקים‬ ‫בהם‬ ‫ניסוי‬? •‫לתופעה‬ ‫התייחסות‬ ‫מרחיבה‬ ‫השאלה‬ ‫האם‬? (‫לדוגמא‬:‫נשנה‬ ‫אם‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬)... •‫מתייחסת‬ ‫התופעה‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫לאילו‬ ‫השאלה‬?(‫תהליך‬,‫המערכת‬ ‫מבנה‬,‫תוצאות‬) •‫מובילה‬ ‫השאלה‬ ‫תשובה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫לאיזה‬ (‫כן‬/‫לא‬,‫בנייה‬ ‫או‬‫הסבר‬ ‫של‬)
 6. 6. ‫שאלות‬ ‫שאילת‬,‫לדוגמא‬ .1‫מהתא‬ ‫המנורה‬ ‫את‬ ‫נקרב‬ ‫או‬ ‫נרחיק‬ ‫אם‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬ ‫הפוטו‬-‫וולטאי‬? .2‫מקור‬ ‫אותו‬ ‫בעזרת‬ ‫להפעיל‬ ‫נוכל‬ ‫מאווררים‬ ‫כמה‬ ‫אור‬? .3‫שונים‬ ‫אור‬ ‫מקורות‬ ‫בהשפעת‬ ‫הבדל‬ ‫יהיה‬ ‫האם‬ (‫לייזר‬,‫להט‬ ‫נורת‬)‫במרחקים‬ ‫המאוורר‬ ‫פעולת‬ ‫על‬ ‫שונים‬?
 7. 7. ‫הקשורים‬ ‫המשתנים‬ ‫הגורמים‬ ‫מהם‬ ‫לתופעה‬/‫בעיה‬? •‫משפיע‬ ‫גורם‬–‫בניסוי‬ ‫מכוון‬ ‫באופן‬ ‫משנה‬ ‫שהחוקר‬ ‫הגורם‬ ‫מבוקר‬,‫הגורמים‬ ‫שאר‬ ‫על‬ ‫השפעתו‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫במערכת‬.‫נקראים‬ ‫ששונו‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫ערכי‬"‫טיפולים‬." •‫מושפע‬ ‫גורם‬-‫נתונים‬ ‫עליו‬ ‫ואוספים‬ ‫שמודדים‬ ‫הגורם‬.‫בניסוי‬ ‫מבוקר‬,‫הגורם‬ ‫מערכי‬ ‫מושפעים‬ ‫המושפע‬ ‫הגורם‬ ‫ערכי‬ ‫המשפיע‬(‫בו‬ ‫תלויים‬ ‫הם‬.) •"‫משתנה‬"-‫שהחוקר‬ ‫גורם‬‫משנה‬‫שערכיו‬ ‫גורם‬ ‫או‬ ‫ערכיו‬ ‫את‬ ‫שהחוקר‬ ‫הגורם‬ ‫של‬ ‫בערכים‬ ‫שינוי‬ ‫בעקבות‬ ‫משתנים‬‫שינה‬ •‫תלוי‬ ‫בלתי‬ ‫משתנה‬:‫התופעה‬ ‫על‬ ‫המשפיע‬ ‫גורם‬/‫תהליך‬ ‫שאותו‬‫בוחר‬‫לשנות‬ ‫החוקר‬ •‫תלוי‬ ‫משתנה‬:‫התופעה‬/‫שרוצים‬ ‫תהליך‬‫לחקור‬
 8. 8. ‫ומושפעים‬ ‫משפיעים‬ ‫גורמים‬,‫לדוגמא‬ •‫משפיעים‬ ‫גורמים‬(‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫משתנים‬:) –‫המרחק‬‫התא‬ ‫לבין‬ ‫האור‬ ‫מקור‬ ‫בין‬‫הפוטוולטאי‬ –‫עוצמת‬‫האור‬ ‫מקור‬ –‫סוג‬‫האור‬ ‫מקור‬(‫לייזר‬,‫להט‬ ‫נורת‬) •‫מושפעים‬ ‫גורמים‬(‫תלוי‬ ‫משתנה‬:) –‫המאוורר‬ ‫מהירות‬
 9. 9. ‫משתנים‬ ‫בידוד‬ •‫או‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫השפעה‬ ‫לחקור‬ ‫רוצים‬ ‫כאשר‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ ‫תופעה‬ ‫על‬‫לשנות‬‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫קבועים‬ ‫הגורמים‬ ‫שאר‬ ‫את‬ ‫ולהשאיר‬(‫שינוי‬ ‫ללא‬.)‫כך‬ ‫רק‬ ‫על‬ ‫שהשפיע‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫המשפיע‬ ‫שהגורם‬ ‫להוכיח‬ ‫ניתן‬ ‫אחר‬ ‫גורם‬ ‫ולא‬ ‫התוצאות‬. •‫קבועים‬ ‫גורמים‬–‫נשמרים‬ ‫אשר‬ ‫במערכת‬ ‫הגורמים‬ ‫הניסוי‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫קבועים‬,‫התצפית‬ ‫או‬. •‫משתנים‬ ‫גורמים‬–‫באופן‬ ‫המשתנים‬ ‫במערכת‬ ‫הגורמים‬ ‫החוקר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מכוון‬(‫משפיע‬ ‫גורם‬)‫השפעה‬ ‫בעקבות‬ ‫או‬ ‫במערכת‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬(‫מושפע‬ ‫גורם‬.)
 10. 10. •‫קבועים‬ ‫גורמים‬: –‫האור‬ ‫מקור‬ ‫סוג‬ –‫התאים‬ ‫מספר‬‫הפוטווולטאים‬ –‫המאוורר‬ ‫וגודל‬ ‫המאווררים‬ ‫מספר‬ •‫משתנים‬ ‫גורמים‬: –‫האור‬ ‫למקור‬ ‫המאוורר‬ ‫בין‬ ‫המרחק‬ –‫למאוורר‬ ‫שמגיע‬ ‫האור‬ ‫אנרגיית‬ ‫כמות‬(‫נצילות‬) –‫המאוורר‬ ‫של‬ ‫הסיבוב‬ ‫מהירות‬
 11. 11. ‫כמותי‬ ‫משתנה‬ ‫לעומת‬ ‫איכותי‬ ‫משתנה‬ ‫משתנה‬‫איכותי‬–‫למדידה‬ ‫ניתנים‬ ‫אינם‬ ‫שערכיו‬ ‫משתנה‬ ‫כמותית‬.‫תכונה‬ ‫מבטא‬ ‫הוא‬,‫שערכיהם‬ ‫מצב‬ ‫או‬ ‫התנהגות‬ ‫מספרים‬ ‫או‬ ‫במילים‬ ‫מבוטאים‬. ‫לדוגמא‬:‫מילים‬–‫תיאור‬ ‫לבטא‬ ‫כדי‬(‫עיניים‬ ‫צבע‬ ‫כמו‬),‫דירוג‬ ‫או‬(‫מעט‬, ‫בינוני‬).. ‫כמותי‬ ‫משתנה‬–‫והם‬ ‫כמותית‬ ‫למדידה‬ ‫ניתנים‬ ‫שערכיו‬ ‫משתנה‬ ‫במספרים‬ ‫מבוטאים‬. ‫לדוגמא‬:‫מרחק‬,‫מהירות‬,
 12. 12. ‫טובה‬ ‫חקר‬ ‫שאלת‬ ‫מהי‬? .1‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫חקר‬ ‫בשאלת‬‫קשר‬‫המשתנים‬ ‫בין‬. .2‫צריכה‬ ‫השאלה‬‫אחד‬ ‫תלוי‬ ‫בלתי‬ ‫משתנה‬ ‫להכיל‬‫יותר‬ ‫ולא‬(‫הגורמים‬ ‫שניתן‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫קבועים‬ ‫יישארו‬ ‫האחרים‬) .3‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫המשתנים‬ ‫בקביעת‬‫המשתנה‬ ‫של‬ ‫המדידה‬ ‫דרך‬ ‫שידועה‬ ‫התלוי‬,‫וכן‬‫תלוי‬ ‫הבלתי‬ ‫המשתנה‬ ‫לשינוי‬ ‫הדרך‬ ‫ידועה‬. .4‫בצורה‬ ‫מנוסחת‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫השאלה‬‫ומכוונת‬ ‫ממוקדת‬‫או‬ ‫אחד‬ ‫לניסוי‬ ‫אחת‬ ‫ניסויים‬ ‫לסדרת‬. .5‫צריכה‬ ‫השאלה‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬‫ומדידות‬ ‫שינויים‬ ‫לסדרת‬ ‫לכוון‬‫אותו‬ ‫של‬ ‫תלוי‬ ‫בלתי‬ ‫משתנה‬. .6‫צריכה‬ ‫השאלה‬‫מדעי‬ ‫ידע‬ ‫מתוך‬ ‫לנבוע‬‫בסיסי‬(‫בהשערה‬ ‫המתבטא‬) .7‫כזו‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫השאלה‬‫לבדיקה‬ ‫הניתנת‬(‫יד‬ ‫בהישג‬) .8‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫החקר‬ ‫שאלת‬‫רלוונטית‬‫לנושא‬/‫הנחקרת‬ ‫לתופעה‬ .9‫לחוקר‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫החקר‬ ‫לשאלת‬ ‫התשובה‬
 13. 13. ‫לניסוי‬ ‫שמובילה‬ ‫טובה‬ ‫חקר‬ ‫שאלת‬ ‫הכרחיים‬ ‫קריטריונים‬: .1‫שאלה‬‫מוחלטת‬ ‫אחת‬ ‫תשובה‬ ‫לה‬ ‫לתת‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫פתוחה‬ .2‫מחשבה‬ ‫מעוררת‬ ‫השאלה‬,‫חדשות‬ ‫שאלות‬ ‫לעורר‬ ‫ויכולה‬ .3‫השאלה‬‫במערכת‬ ‫המשתתפים‬ ‫גורמים‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫מבטאת‬[‫לפחות‬ ‫גורמים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫קשר‬] .4‫יחסית‬ ‫פשוטה‬ ‫תהיה‬ ‫השאלה‬,‫בבהירות‬ ‫ומנוסחת‬ .5‫מחקר‬ ‫בכלי‬ ‫שימוש‬ ‫דורשת‬ ‫השאלה‬,[‫תצפית‬ ‫או‬ ‫ניסוי‬]‫לחקור‬ ‫וניתן‬: –‫לנו‬ ‫הנתונים‬ ‫ובאמצעים‬ ‫שהוגדר‬ ‫בזמן‬ ‫ניסוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לחקירה‬ ‫ניתנת‬ –‫מדי‬ ‫כללית‬ ‫אינה‬ .6‫השאלה‬‫מדעי‬ ‫וידע‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ .7‫השאלה‬‫עבורכם‬ ‫רלוונטית‬ .8‫התבנית‬ ‫בעזרת‬ ‫לניסוח‬ ‫ניתנת‬ ‫השאלה‬: –‫משפיע‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬...‫על‬...? –‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫מה‬...‫לבין‬...? –‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫מהי‬...‫על‬...? –‫ב‬ ‫השינוי‬ ‫גורם‬ ‫כיצד‬...‫ל‬...? –‫ב‬ ‫שינוי‬ ‫האם‬...‫ב‬ ‫לשינוי‬ ‫יגרום‬....?
 14. 14. ‫המחקר‬ ‫השערת‬ •‫החקר‬ ‫לשאלת‬ ‫המשוערת‬ ‫התשובה‬ ‫היא‬ ‫ההשערה‬,‫הסבר‬ ‫נותנת‬ ‫אשר‬ ‫לתופעה‬ ‫אפשרי‬,‫הגורמים‬ ‫בין‬ ‫למצוא‬ ‫שמצפים‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מתארת‬ ‫הנחקרים‬,‫הנבדקים‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫ההבדלים‬ ‫את‬ ‫או‬. •‫תיאוריה‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫השערה‬/‫לבדיקה‬ ‫וניתנת‬ ‫קודם‬ ‫ידע‬(‫ע‬ ‫לרוב‬"‫ניסוי‬ ‫י‬ ‫תצפית‬ ‫או‬)‫חקירה‬ ‫או‬. •‫החוקר‬‫לא‬ ‫או‬ ‫נכונה‬ ‫החקר‬ ‫השערת‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫מתכנן‬(‫מאשש‬‫או‬‫מפריך‬ ‫ההשערה‬ ‫את‬.) •‫ניסוח‬,‫כמו‬ ‫ביטויים‬: –‫הקשר‬‫בין‬...‫לבין‬...‫ש‬ ‫שככל‬ ‫הוא‬....‫אז‬....; –‫יהיה‬‫יותר‬/‫פחות‬....‫ב‬ ‫מאשר‬....; –.....‫ישפיע‬/‫על‬ ‫ישפיע‬ ‫לא‬....; –...‫לעליה‬ ‫יגרום‬/‫של‬ ‫ירידה‬.....; –‫בהתחלה‬....‫לעליה‬ ‫יגרום‬/‫ואח‬ ‫ירידה‬"‫ל‬ ‫כ‬....
 15. 15. ‫המחקר‬ ‫השערת‬,‫לדוגמא‬ •‫מרחק‬ ‫לבין‬ ‫המאוורר‬ ‫מהירות‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫ימצא‬ ‫הלהט‬ ‫מנורת‬ ‫המאוורר‬(‫האור‬ ‫מקור‬.)
 16. 16. ‫החקר‬ ‫תיאור‬ •‫ומכשירים‬ ‫כלים‬:‫ומכשירים‬ ‫כלים‬ ‫חומרים‬ ‫רשימת‬ ‫הניסוי‬ ‫לביצוע‬ ‫הדרושים‬ •‫מהלך‬‫הניסוי‬: –‫כל‬ ‫של‬ ‫רציף‬ ‫רישום‬‫הפעולות‬‫לבצע‬ ‫שיש‬,‫החומרים‬ ‫להשתמש‬ ‫שיש‬ ‫והכלים‬,‫ודרכי‬ ‫להיתקל‬ ‫שעלולים‬ ‫קשיים‬ ‫פתרון‬, –‫ניתן‬‫זרימה‬ ‫תרשים‬ ‫בעזרת‬ ‫הפעולות‬ ‫רצף‬ ‫את‬ ‫לייצג‬.
 17. 17. •‫ומכשירים‬ ‫כלים‬: –‫אור‬ ‫מקור‬-‫מנורה‬, –‫סולארי‬ ‫מאוורר‬, –‫סרגל‬,‫מד‬-‫סיבובית‬ ‫מהירות‬. •‫הניסוי‬ ‫מהלך‬: –‫את‬ ‫ולהדליק‬ ‫הפוטואלקטריים‬ ‫לתאים‬ ‫המנורה‬ ‫את‬ ‫לכוון‬ ‫יש‬ ‫הנורה‬. –‫שנקבעו‬ ‫שונים‬ ‫למרחקים‬ ‫המנורה‬ ‫מן‬ ‫המאוורר‬ ‫את‬ ‫הרחק‬ ‫מראש‬. –‫מהירות‬ ‫את‬ ‫ומדוד‬ ‫האור‬ ‫ממקור‬ ‫מרחקה‬ ‫את‬ ‫רשום‬ ‫נקודה‬ ‫בכל‬ ‫המאוורר‬.
 18. 18. ‫הניסוי‬ ‫בעזרת‬ ‫שנאסף‬ ‫המידע‬ ‫ייצוג‬/‫תצפית‬ •‫הצגת‬‫גראפית‬ ‫בצורה‬ ‫התוצאות‬–‫הצגת‬‫אופן‬‫המשתנה‬ ‫השתנות‬ ‫תלוי‬ ‫הבלתי‬ ‫המשתנה‬ ‫לשינוי‬ ‫בהתאם‬ ‫הניסוי‬ ‫במהלך‬ ‫התלוי‬. •‫תהיה‬ ‫לגרף‬‫כותרת‬‫המשתנים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫המתארת‬. •‫ציר‬X–‫האופקי‬ ‫הציר‬–‫המשתנה‬‫תלוי‬ ‫הבלתי‬[‫המשפיע‬],‫הגורם‬‫שאת‬ ‫בודקים‬ ‫אנו‬ ‫השפעתו‬. •‫ציר‬Y–‫האנכי‬ ‫הציר‬–‫התלוי‬ ‫המשתנה‬[‫המושפע‬]–‫הניסוי‬ ‫של‬ ‫התוצאה‬ –‫ציר‬ ‫לכל‬-‫קנה‬‫מידה‬‫אחיד‬.‫שונה‬ ‫מידה‬ ‫קנה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫ציר‬ ‫לכל‬. •‫נמדד‬ ‫הוא‬ ‫בהן‬ ‫והיחידות‬ ‫המשתנה‬ ‫שם‬ ‫יירשם‬ ‫מהצירים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬. •‫שיקול‬‫נוסף‬:‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫תבחר‬ ‫גרפית‬ ‫הצגה‬ ‫באיזה‬?[‫גרף‬ ‫עמודות‬?‫עוגה‬?‫עקום‬? ‫טקסט‬,‫טבלה‬,‫גרף‬,‫תמונה‬,‫צליל‬,‫וכו‬ ‫מולטימדיה‬'
 19. 19. •‫טבלאי‬ ‫תיאור‬ ‫מקור‬ ‫בין‬ ‫מרחק‬‫למאוורר‬ ‫האור‬(‫סמ‬')‫הסיבוב‬ ‫מהירות‬ 5‫גבוהה‬ 10‫בינונית‬ 20‫נמוכה‬ 300 •‫מילולי‬ ‫תיאור‬:‫ישר‬ ‫בקו‬ ‫למנורה‬ ‫המאוורר‬ ‫בין‬ ‫הרחקנו‬,‫בכמה‬ ‫מדדנו‬ ‫המאוורר‬ ‫מהירות‬ ‫את‬ ‫נקודות‬,‫ככל‬‫למנורה‬ ‫המאוורר‬ ‫בין‬ ‫שהרחקנו‬ ‫קטנה‬ ‫הסיבוב‬ ‫מהירות‬.‫במרחק‬....‫לנוע‬ ‫הפסיק‬ ‫המאוורר‬. •‫גרפי‬ ‫תיאור‬ ‫הסיבוב‬ ‫מהירות‬(‫סל‬"‫ד‬) ‫מרחק‬(‫ס‬"‫מ‬) •‫תמונה‬ ‫בעזרת‬ ‫ייצוג‬
 20. 20. ‫בקרה‬ ‫בקרה‬‫שהשינוי‬ ‫להוכיח‬ ‫כדי‬ ‫שמבצעים‬ ‫פעולה‬ ‫היא‬ ‫המשפיע‬ ‫בגורם‬ ‫שנעשה‬ ‫בשינוי‬ ‫מקורו‬ ‫המושפע‬ ‫בגורם‬ ‫אחר‬ ‫בגורם‬ ‫ולא‬. ‫ללא‬‫בקרה‬,‫תקפות‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫המחקר‬ ‫תוצאות‬! ‫אותה‬ ‫הביקורת‬ ‫קבוצת‬ ‫בעזרת‬ ‫הבקרה‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬ ‫הניסוי‬ ‫לקבוצות‬ ‫משווים‬(‫הטיפולים‬/)‫התצפית‬. ‫קבוצת‬‫הביקורת‬–‫הניסוי‬ ‫לקבוצות‬ ‫התנאים‬ ‫בכל‬ ‫זהה‬ (‫הטיפולים‬),‫המשפיע‬ ‫בגורם‬ ‫מלבד‬.
 21. 21. ‫בקרות‬ ‫סוגי‬ .1"‫חיצונית‬ ‫בקרה‬"-‫הגורם‬ ‫ללא‬ ‫הניסוי‬ ‫מערכת‬ ‫המשפיע‬.‫הביקורת‬ ‫בקבוצת‬ ‫המשפיע‬ ‫הגורם‬(‫נמצא‬ ‫אינו‬) ‫המערכת‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫אינו‬. 2" .‫השוואתית‬ ‫פנימית‬ ‫בקרה‬"-‫השונים‬ ‫הטיפולים‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬, ‫נעשית‬ ‫זו‬ ‫בקרה‬‫הגורם‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬ ‫המשפיע‬.‫לכן‬,‫ניסוי‬ ‫קבוצת‬ ‫כל‬/‫לשאר‬ ‫בקרה‬ ‫משמשת‬ ‫טיפול‬ ‫הקבוצות‬( .‫שונות‬ ‫בטמפרטורות‬ ‫טיפולים‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫לדוגמה‬, ‫שונות‬ ‫חומציות‬ ‫בדרגות‬.)
 22. 22. ‫חיצונית‬ ‫לבקרה‬ ‫דוגמא‬,‫המשפיע‬ ‫הגורם‬ ‫ללא‬ ‫בקרה‬-‫בבדיקת‬‫המגיעה‬ ‫האנרגיה‬ ‫כמות‬ ‫השפעת‬ ‫לתאים‬‫הפוטוולטאים‬‫המאוורר‬ ‫סיבוב‬ ‫מהירות‬ ‫על‬, ‫כאשר‬ ‫הניסוי‬ ‫ביצוע‬ ‫תהיה‬ ‫הבקרה‬‫כבויה‬ ‫המנורה‬.
 23. 23. ‫חזרות‬ ‫פעולות‬‫וביצועו‬ ‫החקר‬ ‫מערך‬ ‫תכנון‬ ‫במהלך‬ ‫שמבצעים‬,‫במטרה‬ ‫צפויות‬ ‫לא‬ ‫והפרעות‬ ‫מדידה‬ ‫שגיאות‬ ‫למנוע‬,‫ובמטרה‬‫להגביר‬ ‫מהימנות‬ ‫את‬‫התוצאות‬(‫מקריות‬ ‫אינן‬ ‫שהתוצאות‬ ‫לוודא‬.) ‫לב‬ ‫שימו‬!! ‫קבוצות‬ ‫בכמה‬ ‫בכיתה‬ ‫ניסוי‬ ‫מבצעים‬ ‫כאשר‬,‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫הניסוי‬ ‫על‬ ‫חוזרים‬ ‫בעצם‬, ‫יותר‬ ‫לאמינות‬ ‫הניסוי‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫הופכים‬ ‫ובכך‬. ‫חזרות‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫מספר‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬: ‫א‬-‫המדידה‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫חזרה‬–‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫המדידה‬ ‫על‬ ‫חוזרים‬,‫זהים‬ ‫בתנאים‬, ‫המדידות‬ ‫ממוצע‬ ‫את‬ ‫ומחשבים‬. ‫ב‬-‫פרטים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫מדידה‬-‫לפחות‬ ‫מודדים‬3‫פרטים‬/‫זהים‬ ‫בתנאים‬ ‫אתרים‬, ‫המדידות‬ ‫בין‬ ‫הממוצע‬ ‫את‬ ‫ומחשבים‬. ‫ג‬-‫התצפית‬ ‫או‬ ‫הניסוי‬ ‫על‬ ‫חזרה‬–‫הניסוי‬ ‫את‬ ‫מבצעים‬/‫נוספת‬ ‫פעם‬ ‫תצפית‬, ‫הניסויים‬ ‫בשני‬ ‫התוצאות‬ ‫בין‬ ‫הממוצע‬ ‫את‬ ‫ומחשבים‬ ‫זהים‬ ‫בתנאים‬.‫שונות‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫שלושתם‬ ‫בין‬ ‫הממוצע‬ ‫את‬ ‫ומחשבים‬ ‫שלישית‬ ‫פעם‬ ‫מבצעים‬ ‫ביניהם‬.
 24. 24. ‫הניסוי‬ ‫תוצאות‬ ‫תהליך‬ ‫במהלך‬ ‫אוסף‬ ‫שהחוקר‬ ‫והממצאים‬ ‫הנתונים‬ ‫החקר‬,‫ומדידות‬ ‫תצפיות‬ ‫באמצעות‬. ‫התוצאות‬‫נתונים‬ ‫בטבלאות‬ ‫או‬ ‫בתצלומים‬ ‫מוצגות‬. ‫לדחות‬ ‫או‬ ‫לאמת‬ ‫לחוקר‬ ‫לסייע‬ ‫נועד‬ ‫התוצאות‬ ‫איסוף‬ ‫החקר‬ ‫השערת‬ ‫את‬.
 25. 25. ‫תוצאות‬ •‫האור‬ ‫ממקור‬ ‫המאוורר‬ ‫מרחק‬ ‫בין‬ ‫הפוך‬ ‫קשר‬ ‫נמצא‬ ‫המאוורר‬ ‫של‬ ‫הסיבוב‬ ‫מהירות‬ ‫לבין‬.‫שהמרחק‬ ‫ככל‬ ‫ירדה‬ ‫הסיבוב‬ ‫מהירות‬ ‫כך‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫היה‬. ‫מקור‬ ‫בין‬ ‫מרחק‬‫למאוורר‬ ‫האור‬(‫סמ‬')‫הסיבוב‬ ‫מהירות‬ 5‫גבוהה‬ 10‫בינונית‬ 20‫נמוכה‬ 300
 26. 26. ‫ודיון‬ ‫מסקנות‬(‫המחקר‬ ‫להשערת‬ ‫בהתייחס‬) •‫החקר‬ ‫לשאלת‬ ‫מבוססת‬ ‫תשובה‬ ‫הינה‬ ‫המסקנה‬. ‫שהתקבלו‬ ‫התוצאות‬ ‫באמצעות‬ ‫המסקנה‬ ‫את‬ ‫מבססים‬ ‫הנתונים‬ ‫עיבוד‬ ‫אחרי‬. •‫בדיון‬‫ומחליטים‬ ‫החקר‬ ‫להשערת‬ ‫מתייחסים‬ ‫במסקנה‬ ‫אותה‬ ‫דוחה‬ ‫או‬ ‫בהשערה‬ ‫תומכת‬ ‫המסקנה‬ ‫האם‬ (‫אותה‬ ‫מפריכה‬ ‫או‬ ‫מאששת‬.) •‫מדעי‬ ‫כהסבר‬ ‫בנויה‬ ‫המסקנה‬,‫טענה‬ ‫כולל‬ ‫לרוב‬+‫נימוק‬: ‫א‬-‫טענה‬:‫המסקנה‬‫עצמה‬,‫כלומר‬:‫המחקר‬ ‫לשאלה‬ ‫תשובה‬. ‫ב‬-‫נימוק‬:‫ציון‬‫התוצאות‬,‫לתוצאות‬ ‫והסבר‬ ‫המסקנה‬ ‫הוסקה‬ ‫שלפיהן‬ ‫מדעיים‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬.
 27. 27. ‫ודיון‬ ‫מסקנות‬,‫לדוגמא‬ •‫טענה‬-‫נמצא‬‫מנורת‬ ‫המאוורר‬ ‫מרחק‬ ‫לבין‬ ‫המאוורר‬ ‫מהירות‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫הלהט‬(‫האור‬ ‫מקור‬.) •‫נימוק‬-‫שהתא‬ ‫ככל‬‫הפוטוולטאי‬‫נקלטה‬ ‫האור‬ ‫ממקור‬ ‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫היה‬ ‫אנרגיה‬ ‫פחות‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫בתאים‬ ‫אור‬ ‫אנרגיית‬ ‫פחות‬‫חשמלית‬ ‫לאנרגיה‬ ‫הומרה‬, ‫ועל‬ ‫תנועה‬ ‫לאנרגיית‬ ‫הומרה‬ ‫אנרגיה‬ ‫פחות‬ ‫חשמלי‬ ‫מתח‬ ‫פחות‬ ‫נוצר‬ ‫כאשר‬ ‫יותר‬ ‫קטנה‬ ‫הייתה‬ ‫הסיבוב‬ ‫מהירות‬ ‫כן‬. •‫הסבר‬-‫להט‬ ‫חוט‬ ‫היה‬ ‫האור‬ ‫ומקור‬ ‫היות‬,‫התפשט‬ ‫מהנורה‬ ‫שיצא‬ ‫האור‬ ‫האור‬ ‫עוצמת‬ ‫רוב‬ ‫האור‬ ‫למקור‬ ‫קרוב‬ ‫היה‬ ‫המאוורר‬ ‫כאשר‬ ‫אלומה‬ ‫בצורת‬ ‫לתאים‬ ‫הגיע‬‫הפוטווולטאים‬‫שהגיע‬ ‫האור‬ ‫אחוז‬ ‫ביניהם‬ ‫גדל‬ ‫שהמרחק‬ ‫וככל‬ ‫קטן‬ ‫לתאים‬-‫נמוכה‬ ‫הייתה‬ ‫שנקלטה‬ ‫האור‬ ‫כמות‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫ירדה‬ ‫הנצילות‬ ‫יותר‬. •‫המשך‬ ‫למחקר‬ ‫שאלה‬:‫בנורת‬ ‫נשתמש‬ ‫כאשר‬ ‫דומות‬ ‫יהיו‬ ‫התוצאות‬ ‫האם‬ ‫לייזר‬?

×