SlideShare a Scribd company logo
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
‫לפיתוחים‬ ‫המשותף‬ ‫מה‬
?‫הבאים‬ ‫הטכנולוגיים‬
‫טפטפות‬
‫ברזל‬ ‫כיפת‬
‫המצלמת‬ ‫הגלולה‬
‫לוין‬
WAZE
...‫העתיד‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ ,‫בגדול‬ ‫תחלמו‬...‫העתיד‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ ,‫בגדול‬ ‫תחלמו‬
‫שותפים‬ ‫להיות‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬
‫מדעיים-טכנולוגים‬ ‫לפיתוחים‬
‫כאלה‬
‫את‬ ‫ושישנו‬ ‫ההווה‬ ‫על‬ ‫שישפיעו‬
.‫העתיד‬
,‫לייצר‬ ,‫להמציא‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬
.‫חותם‬ ‫ולהטביע‬ ‫בגדול‬ ‫להשפיע‬
‫משהו‬ ‫לגלות‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬
,‫אתכם‬ ‫שיפתיע‬ ‫מיוחד‬
.‫בחיים‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫שמגלים‬ ‫משהו‬
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
WAZE
‫בתחומי‬ ‫בעולם‬ ‫מהמתקדמות‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬
.‫והטכנולוגיה‬ ‫המדע‬
‫טכנולוגיים‬ ‫ופיתוחים‬ ‫מדעיות‬ ‫תגליות‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬
.‫עולמית‬ ‫לתהודה‬ ‫זכו‬ ‫בישראל‬ ‫שמקורם‬
‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
‫נובל‬ ‫פרסי‬
‫נובל‬ ‫בפרסי‬ ‫זכו‬ ‫ישראלים‬ ‫עשר‬ ‫שנים‬
-‫ה‬ ‫במקום‬ ‫נמצאת‬ ‫ישראל‬13‫גרמניה‬ ‫ואחרי‬ ‫הולנד‬ ‫לפני‬ ,‫לנפש‬ ‫פרסים‬ ‫במספר‬
-‫טק‬ ‫היי‬
,‫התוכנה‬ ‫בתחום‬ ‫הפיתוח‬ ‫בחזית‬ ‫ממוקמת‬ ‫ישראל‬
:‫והאלקטרוניקה‬ ‫האינטרנט‬
‫קי‬ ‫און‬ ‫דיסק‬ - ‫נייד‬ ‫החסן‬
‫משחקים‬ ‫בקר‬KINECT – Xbox
– ‫אינטרנטית‬ ‫טלפוניה‬VoIP
– ‫מידיים‬ ‫מסרים‬ ‫תוכנת‬ICQ
‫ניווט‬ ‫אפליקציית‬GPS –Waze
‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
‫ביטחון‬
•- ‫מזל"טים‬.‫טייס‬ ‫ללא‬ ‫זעירים‬ ‫מטוסים‬
.‫האווירית‬ ‫התעשייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬
•- ‫ברק‬,‫ספינות‬ ‫נגד‬ ‫טילים‬ ‫מפני‬ ‫להגנה‬ ‫מערכת‬
‫האווירית‬ ‫והתעשייה‬ "‫"רפאל‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫פיתוח‬ ‫פרי‬
.‫לישראל‬
•- ‫רוח‬ ‫מעיל‬)ASPRO-A.‫משוריין‬ ‫קרבי‬ ‫לרכב‬ ‫אקטיבית‬ ‫הגנה‬ ‫מערכת‬ (
•- ‫ברזל‬ ‫כיפת‬.‫טילים‬ ‫באמצעות‬ ‫טווח‬ ‫קצרות‬ ‫רקטות‬ ‫ליירוט‬ ‫הגנה‬ ‫מערכת‬
‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
‫וחלל‬ ‫תקשורת‬
•- ‫עמוס‬ ‫לוויין‬) ‫בטכנולוגיות‬ ‫לבתים‬ ‫ישירות‬ ‫וטלוויזיה‬ ‫תקשורת‬ ‫לשירות‬ ‫משמש‬DTH/
DBS‫ושימושים‬ (‫צבאיים‬‫עם‬ ‫תקשורת‬ ‫כגון‬ ,‫אפשריים‬‫קרב‬ ‫מטוסי‬
.‫גדולים‬ ‫במרחקים‬
•- ‫אופק‬ ‫לוויין‬‫לאסוף‬ ‫כדי‬ ‫בעיקר‬ ‫המשמש‬ ‫בעולם‬ ‫מתקדמת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בעל‬
.‫רחוקים‬ ‫יעדים‬ ‫על‬ ‫מודיעין‬
•- ‫וחיישנים‬ ‫חלל‬ ‫מצלמות‬‫נתונים‬ ‫העברת‬ ‫המאפשרים‬
.‫רחב‬ ‫בפס‬ ‫גבוה‬ ‫בקצב‬
‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
‫המזון‬ ‫תעשייה‬ ,‫חקלאות‬
•‫בעולם‬ ‫הגבוהה‬ ‫היא‬ ‫הישראלית‬ ‫הפרה‬ ‫של‬ ‫החלב‬ ‫תנובת‬
.(... ‫ארה"ב‬ ‫)אחריה‬
•– ‫במים‬ ‫לחיסכון‬ ‫טכנולוגיות‬‫בטפטפות‬ ‫השקיה‬ ‫שיטת‬ ‫פיתוח‬
.‫מים‬ ‫והתפלת‬
•– ‫גנטיים‬ ‫פיתוחים‬‫בצריכת‬ ‫דלים‬ / ‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫יבולים‬ ‫של‬ ‫מיוחדים‬ ‫זנים‬
‫להתמודדות‬ ,‫אדמה‬ ‫ותפוחי‬ ‫תירס‬ ‫כמו‬ ,‫למחלות‬ ‫שעמידים‬ ‫מים‬
.‫עולמי‬ ‫רעב‬ ‫עם‬
•– ‫שרי‬ ‫עגבניות‬.‫ישראלית‬ ‫המצאה‬
•– ,‫פתיתים‬ ,‫מרק‬ ‫שקדי‬ ,‫במבה‬.‫ישראלית‬ ‫המצאה‬
‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
‫רפואה‬
•‫מפגים‬ ‫דמים‬ ‫ללקיחת‬ ‫מיוחד‬ ‫מזרק‬‫כדוריות‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫מאפשר‬ -
.‫בפגים‬ ‫אנמיה‬ ‫למניעת‬ ‫האדומות‬ ‫הדם‬
•‫בהנחיית‬ ‫סאונד‬ ‫אולטרה‬ ‫מערכת‬MRI‫גידולים‬ ‫להסרת‬
.‫פולשנית‬ ‫לא‬ ‫בדרך‬
•.‫קול‬ ‫גלי‬ ‫של‬ ‫ממוחשב‬ ‫ניתוח‬ ‫באמצעות‬ ‫פרקינסון‬ ‫של‬ ‫מוקדם‬ ‫איתור‬
•.‫תאים‬ ‫של‬ ‫מואצת‬ ‫הזדקנות‬ ‫מניעת‬
•"‫הטורף‬ ‫"החיידק‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫מנגנון‬ ‫פענוח‬–
‫סטרפטוקוקוס‬A.
•.‫מצלמת‬ ‫גלולה‬
‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
-‫בין‬ ‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫מרכז‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬-‫בין‬ ‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫מרכז‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬
‫לאומי‬‫לאומי‬
43 ‫מתוך‬50"‫פ‬ ‫מו‬ ‫מרכז‬ ‫הקימו‬ ‫העולמיות‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫ענקיות‬
‫בישראל‬ ‫מקומי‬
‫פרס‬ ‫שמעון‬
‫ממקימי‬ ,‫בדימוס‬ ‫ממשלה‬ ‫וראש‬ ‫לשלום‬ ‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫חתן‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫התשיעי‬ ‫הנשיא‬
‫בישראל‬ ‫האווירית‬ ‫התעשייה‬
‫המשאב‬ ‫הוא‬ ‫האנושי‬ ‫"ההון‬
‫שיש‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותי‬
.‫ישראל‬ ‫למדינת‬
‫בחינוך‬ ‫ההשקעה‬ ,‫ולכן‬
‫אסטרטגית‬ ‫היא‬ ‫הטכנולוגי‬.
‫טכנולוגי‬ ‫חינוך‬ ‫שבוחר‬ ‫מי‬
‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫בוחר‬‫מה‬‫כוח‬
‫את‬ ‫שיעצב‬ ‫המשמעותי‬
.‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫העתיד‬"‫צילום‬‫אנגל‬ ‫יאיר‬ ‫אבי‬ ‫יוסף‬ :
?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬
‫"לכו‬‫הסקרנות‬ ‫אחרי‬‫בעיקר‬ - ‫שלכם‬‫אם‬
,‫אישה‬ ‫את‬‫לעשות‬ ‫שתצטרכי‬ ‫והוויתורים‬
.‫גדולים‬ ‫לך‬ ‫ייראו‬
‫פחות‬ ‫לא‬ ‫נשים‬‫מגברים‬ ‫טובות‬‫במדעים‬,
‫לעתים‬ ,‫להפך‬.‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫אפילו‬ ‫הן‬
,‫אתכן‬ ‫שמובילה‬ ‫אמיתית‬ ‫סקרנות‬ ‫עם‬
‫רחוק‬ ‫תגיעו‬".
‫יונת‬ ‫עדה‬ '‫פרופ‬
‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫כלת‬2009
?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬
,‫החינוך‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫כמדענים‬ ‫מחובתנו‬ ,‫"...לפיכך‬
.‫הסובלנות‬ ‫ואת‬ ‫הרציונלית‬ ‫המחשבה‬ ‫את‬
‫מחליטים‬ ‫הפוליטיקאים‬ ‫האמיתי‬ ‫בעולם‬
.‫העת‬ ‫כל‬ ‫עליהם‬ ‫להשגיח‬ ‫עלינו‬ ‫אבל‬ ,‫עבורנו‬
‫המשכילים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫עלינו‬
.‫הטכנולוגי‬ ‫בתחום‬ ‫ליזמים‬ ‫להפוך‬
,‫הזה‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫שיטפחו‬ ‫מדינות‬
.‫וחברתיים‬ ‫פיננסיים‬ ‫במשברים‬ ‫ישרדו‬
‫עולם‬ ‫ניצור‬ ‫וכך‬ ‫המדע‬ ‫את‬ ‫נקדם‬ ‫הבה‬
".‫כולנו‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬
‫שכטמן‬ ‫דן‬ ‫פרופסור‬
‫לשנת‬ ‫בכימיה‬ ‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫חתן‬2011
?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬
‫מדברות‬ ‫מדעניות‬
6 ‫מדברות‬ ‫מדעניות‬ ‫החשיבות‬ ‫הבחירה‬ ‫על‬
‫העוסקות‬ ‫נשים‬ ‫בפני‬ ‫העומדים‬ ‫והאתגרים‬
‫וטכנולוגיים‬ ‫מדעיים‬ ‫במקצועות‬
‫רינת‬ ‫קרן‬
‫אווירונאוטיקה‬ ‫מהנדסת‬
‫אלבי‬‫ט‬
‫קופרמן‬ ‫אורנה‬ '‫פרופ‬
‫המחשב‬ ‫מדעי‬
‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬
‫מרון‬ ‫מונא‬ '‫דר‬
‫המוח‬ ‫מדעי‬
‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬
‫בלבן‬ ‫נטלי‬ '‫פרופ‬
‫פיזיקה‬
‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬
‫פלש‬ ‫תמר‬ '‫פרופ‬
‫ורובוטיקה‬ ‫המוח‬ ‫חקר‬
‫ויצמן‬ ‫מכון‬
‫קראוס‬ ‫שרית‬ '‫פרופ‬
‫המחשב‬ ‫מדעי‬
‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬
‫חשיבה‬ ‫לפתח‬
‫ומיומנויות‬
-‫ה‬ ‫המאה‬21
‫מתקדמות‬
‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ת‬‫ר‬‫י‬‫צ‬‫י‬
‫ת‬‫ו‬‫ת‬‫ל‬‫ד‬ ‫ת‬‫ח‬‫י‬‫ת‬‫פ‬
,‫ה‬‫י‬‫מ‬‫ד‬‫ק‬‫א‬‫ב‬
‫א‬‫ב‬‫צ‬‫ב‬
‫ק‬‫ט‬-‫י‬‫י‬‫ה‬‫ב‬‫ו‬
‫לעבוד‬
‫בסביבה‬
‫ממוחשבת‬
‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫ש‬‫ד‬‫ח‬
‫לגעת‬
‫ולהתנסות‬
‫בטכנולוגיה‬
‫מתקדמת‬
‫להתחבר‬
‫לתחום‬
"‫אפ‬ ‫ה"סטרט‬
‫ר‬‫מ‬‫ש‬‫ל‬ ‫ר‬‫י‬‫כ‬‫ה‬‫ל‬
‫ת‬‫א‬ ‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫ח‬‫ל‬‫ו‬
‫ם‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬‫ה‬‫ו‬ ‫ע‬‫ב‬‫ט‬‫ה‬
‫ו‬‫נ‬‫ת‬‫ו‬‫א‬ ‫ב‬‫ב‬‫ו‬‫ס‬‫ה‬
‫העליונה‬ ‫בחטיבה‬ ‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬‫העליונה‬ ‫בחטיבה‬ ‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬
‫אפשרויות‬ ‫לתלמידים‬ ‫מזמן‬‫אפשרויות‬ ‫לתלמידים‬ ‫מזמן‬
‫לתלמידי‬ ,‫כיום‬ ‫הקיימים‬ ‫לבונוסים‬ ‫בנוסף‬ ,‫מיוחד‬ ‫בונוס‬ ‫מעניק‬ ‫הטכניון‬
‫מדעיים-טכנולוגיים‬ ‫מקצועות‬ ‫שני‬ ,‫למתמטיקה‬ ‫בנוסף‬ ‫ילמדו‬ ‫אשר‬ ‫תיכון‬
.‫אחד‬ ‫כל‬ ‫יחידות‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬
‫הלימודים‬ ‫של‬ ‫התרומה‬‫הלימודים‬ ‫של‬ ‫התרומה‬
‫והטכנולוגיות‬ ‫המדעיות‬ ‫במגמות‬‫והטכנולוגיות‬ ‫המדעיות‬ ‫במגמות‬
‫אישיים‬ ‫וכישורים‬ ‫יכולות‬ ‫מימוש‬
‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫מכובדת‬ ‫להשתכרות‬ ‫פוטנציאל‬
‫ויוקרה‬ ‫מקצועי‬ ‫כבוד‬
‫שוויונית‬ ‫לזוגיות‬ ‫פלטפורמה‬
‫לילדים‬ ‫חיקוי‬ ‫מודל‬
‫שוויוניות‬ ‫חברתיות‬ ‫מטרות‬ ‫השגת‬
‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מלוא‬ ‫מימוש‬
‫בצוות‬ ‫עבודה‬
‫לתלמידות‬ ‫והלאומית‬ ‫האישית‬ ‫התרומה‬‫לתלמידות‬ ‫והלאומית‬ ‫האישית‬ ‫התרומה‬
‫בלימודים‬‫בלימודים‬‫והטכנולוגיות‬ ‫המדעיות‬ ‫במגמות‬‫והטכנולוגיות‬ ‫המדעיות‬ ‫במגמות‬
...‫ולחשוב‬ ‫לעצור‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬
‫על‬‫העתיד‬‫שלכם‬
•‫המדעי‬ ‫בנתיב‬ ‫קיימות‬ ‫מגמות‬ ‫אילו‬
?‫והטכנולוגי‬
•?‫לבחור‬ ‫תעדיפו‬ ‫מגמה‬ ‫באיזו‬
•?‫המגמה‬ ‫בבחירת‬ ‫הדעת‬ ‫שיקולי‬ ‫הם‬ ‫מה‬
'‫ב‬ ‫חלק‬'‫ב‬ ‫חלק‬
‫והתמחויות‬ ‫מגמות‬‫והתמחויות‬ ‫מגמות‬
‫והטכנולוגי‬ ‫המדעי‬ ‫בחינוך‬‫והטכנולוגי‬ ‫המדעי‬ ‫בחינוך‬
‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫המובילות‬‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫המובילות‬
"‫"איכותית‬ ‫טכנולוגית‬ ‫מדעית‬"‫"איכותית‬ ‫טכנולוגית‬ ‫מדעית‬
"‫"איכותית‬ ‫טכנולוגית‬ - ‫מדעית‬ – ‫בגרות‬ ‫תעודת‬
7‫המפורטים‬ ‫המקצועות‬ ‫בתוספת‬ ‫חובה‬ ‫מקצועות‬
‫יח"ל‬ ‫הלימוד‬ ‫מקצוע‬
5 ‫מתמטיקה‬
5 (‫ביולוגיה‬ /‫)פיזיקה/כימיה‬ ‫הטבע‬ ‫מדעי‬
‫הטכנולוגי‬ ‫הנתיב‬‫העיוני‬ ‫הנתיב‬
‫יח"ל‬ ‫לימוד‬ ‫מקצוע‬
10-8 ‫העילית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫מגמות‬
‫יח"ל‬ ‫לימוד‬ ‫מקצוע‬
5 ‫נוסף‬ ‫טבע‬ ‫מדעי‬
•‫אלקטרוניקה‬
•‫תוכנה‬ ‫הנדסת‬
•(‫)מכטרוניקה‬ ‫מכונות‬ ‫הנדסת‬
•‫ביוטכנולוגיה‬
•‫טכנולוגית‬ ‫מדעית‬
•‫פיזיקה‬
•‫כימיה‬
•‫ביולוגיה‬
•‫המחשב‬ ‫מדעי‬
‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫לקבלת‬ ‫הלימוד‬ ‫מקצועות‬ ‫הרכב‬‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫לקבלת‬ ‫הלימוד‬ ‫מקצועות‬ ‫הרכב‬
"‫"איכותית‬ ‫מדעית-טכנולוגית‬"‫"איכותית‬ ‫מדעית-טכנולוגית‬
‫המדעית-טכנולוגית‬ ‫המגמה‬‫המדעית-טכנולוגית‬ ‫המגמה‬
‫ראשית‬ ‫דרך‬
?‫ממשיכים‬ ‫לאן‬
•,‫אקדמיים‬ ‫לימודים‬ ‫להמשך‬ ‫הכנה‬
‫והנדסה‬ ‫מדע‬ ‫בכיוון‬ ‫במיוחד‬
•‫הטכנולוגיה‬ ‫בתעשיית‬ ‫להשתלבות‬ ‫הכנה‬
‫היזמית‬ ,‫העילית‬
•‫לחברה‬ ‫לתרום‬ ‫הנכונות‬ ‫ערכי‬ ‫פיתוח‬
‫והתמחויות‬ ‫מגמות‬‫והתמחויות‬ ‫מגמות‬
:‫העיוני‬ ‫בנתיב‬:‫העיוני‬ ‫בנתיב‬
‫פיזיקה‬‫פיזיקה‬
‫כימיה‬‫כימיה‬
‫ביולוגיה‬‫ביולוגיה‬
‫פיזיקה‬‫פיזיקה‬
‫הפדגוגית‬ ‫במזכירות‬ ‫הפיזיקה‬ ‫הוראת‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫נבנו‬ ‫אלו‬ ‫שקופיות‬
‫ערוץ‬ ‫זה‬ ‫מה‬
?HD
‫ערוץ‬ ‫זה‬ ‫מה‬
?HD
‫עם‬ ‫ומה‬
-‫ה‬GPS?
‫עם‬ ‫ומה‬
-‫ה‬GPS?
‫החלקיק‬
,‫ההוא‬
‫שדיברו‬
‫הרבה‬ ‫עליו‬
‫החלקיק‬
,‫ההוא‬
‫שדיברו‬
‫הרבה‬ ‫עליו‬
?‫מעניין‬
‫שבכימיה‬ ‫הקסם‬‫שבכימיה‬ ‫הקסם‬
‫הפדגוגית‬ ‫במזכירות‬ ‫הכימיה‬ ‫הוראת‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫נבנו‬ ‫אלו‬ ‫שקופיות‬
‫ביולוגיה‬ - ‫החיים‬ ‫למדעי‬ ‫שער‬‫ביולוגיה‬ - ‫החיים‬ ‫למדעי‬ ‫שער‬
‫הפדגוגית‬ ‫במזכירות‬ ‫הביולוגיה‬ ‫הוראת‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫נבנו‬ ‫אלו‬ ‫שקופיות‬
‫בהצלחה‬‫בהצלחה‬

More Related Content

More from 44ofir

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
44ofir
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
44ofir
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
44ofir
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
44ofir
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
44ofir
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
44ofir
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
44ofir
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
44ofir
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
44ofir
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
44ofir
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
44ofir
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
44ofir
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
44ofir
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
44ofir
 
זהויות9.4
זהויות9.4זהויות9.4
זהויות9.4
44ofir
 

More from 44ofir (20)

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
 
זהויות9.4
זהויות9.4זהויות9.4
זהויות9.4
 

עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -

 • 2. ‫לפיתוחים‬ ‫המשותף‬ ‫מה‬ ?‫הבאים‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫טפטפות‬ ‫ברזל‬ ‫כיפת‬ ‫המצלמת‬ ‫הגלולה‬ ‫לוין‬ WAZE
 • 3. ...‫העתיד‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ ,‫בגדול‬ ‫תחלמו‬...‫העתיד‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ ,‫בגדול‬ ‫תחלמו‬ ‫שותפים‬ ‫להיות‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫מדעיים-טכנולוגים‬ ‫לפיתוחים‬ ‫כאלה‬ ‫את‬ ‫ושישנו‬ ‫ההווה‬ ‫על‬ ‫שישפיעו‬ .‫העתיד‬ ,‫לייצר‬ ,‫להמציא‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ .‫חותם‬ ‫ולהטביע‬ ‫בגדול‬ ‫להשפיע‬ ‫משהו‬ ‫לגלות‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ,‫אתכם‬ ‫שיפתיע‬ ‫מיוחד‬ .‫בחיים‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫שמגלים‬ ‫משהו‬
 • 5. WAZE ‫בתחומי‬ ‫בעולם‬ ‫מהמתקדמות‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ .‫והטכנולוגיה‬ ‫המדע‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫ופיתוחים‬ ‫מדעיות‬ ‫תגליות‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬ .‫עולמית‬ ‫לתהודה‬ ‫זכו‬ ‫בישראל‬ ‫שמקורם‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
 • 6. ‫נובל‬ ‫פרסי‬ ‫נובל‬ ‫בפרסי‬ ‫זכו‬ ‫ישראלים‬ ‫עשר‬ ‫שנים‬ -‫ה‬ ‫במקום‬ ‫נמצאת‬ ‫ישראל‬13‫גרמניה‬ ‫ואחרי‬ ‫הולנד‬ ‫לפני‬ ,‫לנפש‬ ‫פרסים‬ ‫במספר‬ -‫טק‬ ‫היי‬ ,‫התוכנה‬ ‫בתחום‬ ‫הפיתוח‬ ‫בחזית‬ ‫ממוקמת‬ ‫ישראל‬ :‫והאלקטרוניקה‬ ‫האינטרנט‬ ‫קי‬ ‫און‬ ‫דיסק‬ - ‫נייד‬ ‫החסן‬ ‫משחקים‬ ‫בקר‬KINECT – Xbox – ‫אינטרנטית‬ ‫טלפוניה‬VoIP – ‫מידיים‬ ‫מסרים‬ ‫תוכנת‬ICQ ‫ניווט‬ ‫אפליקציית‬GPS –Waze ‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
 • 7. ‫ביטחון‬ •- ‫מזל"טים‬.‫טייס‬ ‫ללא‬ ‫זעירים‬ ‫מטוסים‬ .‫האווירית‬ ‫התעשייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ •- ‫ברק‬,‫ספינות‬ ‫נגד‬ ‫טילים‬ ‫מפני‬ ‫להגנה‬ ‫מערכת‬ ‫האווירית‬ ‫והתעשייה‬ "‫"רפאל‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫פיתוח‬ ‫פרי‬ .‫לישראל‬ •- ‫רוח‬ ‫מעיל‬)ASPRO-A.‫משוריין‬ ‫קרבי‬ ‫לרכב‬ ‫אקטיבית‬ ‫הגנה‬ ‫מערכת‬ ( •- ‫ברזל‬ ‫כיפת‬.‫טילים‬ ‫באמצעות‬ ‫טווח‬ ‫קצרות‬ ‫רקטות‬ ‫ליירוט‬ ‫הגנה‬ ‫מערכת‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
 • 8. ‫וחלל‬ ‫תקשורת‬ •- ‫עמוס‬ ‫לוויין‬) ‫בטכנולוגיות‬ ‫לבתים‬ ‫ישירות‬ ‫וטלוויזיה‬ ‫תקשורת‬ ‫לשירות‬ ‫משמש‬DTH/ DBS‫ושימושים‬ (‫צבאיים‬‫עם‬ ‫תקשורת‬ ‫כגון‬ ,‫אפשריים‬‫קרב‬ ‫מטוסי‬ .‫גדולים‬ ‫במרחקים‬ •- ‫אופק‬ ‫לוויין‬‫לאסוף‬ ‫כדי‬ ‫בעיקר‬ ‫המשמש‬ ‫בעולם‬ ‫מתקדמת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בעל‬ .‫רחוקים‬ ‫יעדים‬ ‫על‬ ‫מודיעין‬ •- ‫וחיישנים‬ ‫חלל‬ ‫מצלמות‬‫נתונים‬ ‫העברת‬ ‫המאפשרים‬ .‫רחב‬ ‫בפס‬ ‫גבוה‬ ‫בקצב‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
 • 9. ‫המזון‬ ‫תעשייה‬ ,‫חקלאות‬ •‫בעולם‬ ‫הגבוהה‬ ‫היא‬ ‫הישראלית‬ ‫הפרה‬ ‫של‬ ‫החלב‬ ‫תנובת‬ .(... ‫ארה"ב‬ ‫)אחריה‬ •– ‫במים‬ ‫לחיסכון‬ ‫טכנולוגיות‬‫בטפטפות‬ ‫השקיה‬ ‫שיטת‬ ‫פיתוח‬ .‫מים‬ ‫והתפלת‬ •– ‫גנטיים‬ ‫פיתוחים‬‫בצריכת‬ ‫דלים‬ / ‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫יבולים‬ ‫של‬ ‫מיוחדים‬ ‫זנים‬ ‫להתמודדות‬ ,‫אדמה‬ ‫ותפוחי‬ ‫תירס‬ ‫כמו‬ ,‫למחלות‬ ‫שעמידים‬ ‫מים‬ .‫עולמי‬ ‫רעב‬ ‫עם‬ •– ‫שרי‬ ‫עגבניות‬.‫ישראלית‬ ‫המצאה‬ •– ,‫פתיתים‬ ,‫מרק‬ ‫שקדי‬ ,‫במבה‬.‫ישראלית‬ ‫המצאה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
 • 10. ‫רפואה‬ •‫מפגים‬ ‫דמים‬ ‫ללקיחת‬ ‫מיוחד‬ ‫מזרק‬‫כדוריות‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫מאפשר‬ - .‫בפגים‬ ‫אנמיה‬ ‫למניעת‬ ‫האדומות‬ ‫הדם‬ •‫בהנחיית‬ ‫סאונד‬ ‫אולטרה‬ ‫מערכת‬MRI‫גידולים‬ ‫להסרת‬ .‫פולשנית‬ ‫לא‬ ‫בדרך‬ •.‫קול‬ ‫גלי‬ ‫של‬ ‫ממוחשב‬ ‫ניתוח‬ ‫באמצעות‬ ‫פרקינסון‬ ‫של‬ ‫מוקדם‬ ‫איתור‬ •.‫תאים‬ ‫של‬ ‫מואצת‬ ‫הזדקנות‬ ‫מניעת‬ •"‫הטורף‬ ‫"החיידק‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫מנגנון‬ ‫פענוח‬– ‫סטרפטוקוקוס‬A. •.‫מצלמת‬ ‫גלולה‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫במדע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬
 • 11. -‫בין‬ ‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫מרכז‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬-‫בין‬ ‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫מרכז‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫לאומי‬‫לאומי‬ 43 ‫מתוך‬50"‫פ‬ ‫מו‬ ‫מרכז‬ ‫הקימו‬ ‫העולמיות‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫ענקיות‬ ‫בישראל‬ ‫מקומי‬
 • 12. ‫פרס‬ ‫שמעון‬ ‫ממקימי‬ ,‫בדימוס‬ ‫ממשלה‬ ‫וראש‬ ‫לשלום‬ ‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫חתן‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫התשיעי‬ ‫הנשיא‬ ‫בישראל‬ ‫האווירית‬ ‫התעשייה‬ ‫המשאב‬ ‫הוא‬ ‫האנושי‬ ‫"ההון‬ ‫שיש‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותי‬ .‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫בחינוך‬ ‫ההשקעה‬ ,‫ולכן‬ ‫אסטרטגית‬ ‫היא‬ ‫הטכנולוגי‬. ‫טכנולוגי‬ ‫חינוך‬ ‫שבוחר‬ ‫מי‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫בוחר‬‫מה‬‫כוח‬ ‫את‬ ‫שיעצב‬ ‫המשמעותי‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫העתיד‬"‫צילום‬‫אנגל‬ ‫יאיר‬ ‫אבי‬ ‫יוסף‬ : ?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬
 • 13. ‫"לכו‬‫הסקרנות‬ ‫אחרי‬‫בעיקר‬ - ‫שלכם‬‫אם‬ ,‫אישה‬ ‫את‬‫לעשות‬ ‫שתצטרכי‬ ‫והוויתורים‬ .‫גדולים‬ ‫לך‬ ‫ייראו‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫נשים‬‫מגברים‬ ‫טובות‬‫במדעים‬, ‫לעתים‬ ,‫להפך‬.‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫אפילו‬ ‫הן‬ ,‫אתכן‬ ‫שמובילה‬ ‫אמיתית‬ ‫סקרנות‬ ‫עם‬ ‫רחוק‬ ‫תגיעו‬". ‫יונת‬ ‫עדה‬ '‫פרופ‬ ‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫כלת‬2009 ?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬
 • 14. ,‫החינוך‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫כמדענים‬ ‫מחובתנו‬ ,‫"...לפיכך‬ .‫הסובלנות‬ ‫ואת‬ ‫הרציונלית‬ ‫המחשבה‬ ‫את‬ ‫מחליטים‬ ‫הפוליטיקאים‬ ‫האמיתי‬ ‫בעולם‬ .‫העת‬ ‫כל‬ ‫עליהם‬ ‫להשגיח‬ ‫עלינו‬ ‫אבל‬ ,‫עבורנו‬ ‫המשכילים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫עלינו‬ .‫הטכנולוגי‬ ‫בתחום‬ ‫ליזמים‬ ‫להפוך‬ ,‫הזה‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫שיטפחו‬ ‫מדינות‬ .‫וחברתיים‬ ‫פיננסיים‬ ‫במשברים‬ ‫ישרדו‬ ‫עולם‬ ‫ניצור‬ ‫וכך‬ ‫המדע‬ ‫את‬ ‫נקדם‬ ‫הבה‬ ".‫כולנו‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫שכטמן‬ ‫דן‬ ‫פרופסור‬ ‫לשנת‬ ‫בכימיה‬ ‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫חתן‬2011 ?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬?‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬
 • 15. ‫מדברות‬ ‫מדעניות‬ 6 ‫מדברות‬ ‫מדעניות‬ ‫החשיבות‬ ‫הבחירה‬ ‫על‬ ‫העוסקות‬ ‫נשים‬ ‫בפני‬ ‫העומדים‬ ‫והאתגרים‬ ‫וטכנולוגיים‬ ‫מדעיים‬ ‫במקצועות‬ ‫רינת‬ ‫קרן‬ ‫אווירונאוטיקה‬ ‫מהנדסת‬ ‫אלבי‬‫ט‬ ‫קופרמן‬ ‫אורנה‬ '‫פרופ‬ ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫מרון‬ ‫מונא‬ '‫דר‬ ‫המוח‬ ‫מדעי‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫בלבן‬ ‫נטלי‬ '‫פרופ‬ ‫פיזיקה‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫פלש‬ ‫תמר‬ '‫פרופ‬ ‫ורובוטיקה‬ ‫המוח‬ ‫חקר‬ ‫ויצמן‬ ‫מכון‬ ‫קראוס‬ ‫שרית‬ '‫פרופ‬ ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬
 • 16. ‫חשיבה‬ ‫לפתח‬ ‫ומיומנויות‬ -‫ה‬ ‫המאה‬21 ‫מתקדמות‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ת‬‫ר‬‫י‬‫צ‬‫י‬ ‫ת‬‫ו‬‫ת‬‫ל‬‫ד‬ ‫ת‬‫ח‬‫י‬‫ת‬‫פ‬ ,‫ה‬‫י‬‫מ‬‫ד‬‫ק‬‫א‬‫ב‬ ‫א‬‫ב‬‫צ‬‫ב‬ ‫ק‬‫ט‬-‫י‬‫י‬‫ה‬‫ב‬‫ו‬ ‫לעבוד‬ ‫בסביבה‬ ‫ממוחשבת‬ ‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫ש‬‫ד‬‫ח‬ ‫לגעת‬ ‫ולהתנסות‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫מתקדמת‬ ‫להתחבר‬ ‫לתחום‬ "‫אפ‬ ‫ה"סטרט‬ ‫ר‬‫מ‬‫ש‬‫ל‬ ‫ר‬‫י‬‫כ‬‫ה‬‫ל‬ ‫ת‬‫א‬ ‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫ח‬‫ל‬‫ו‬ ‫ם‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬‫ה‬‫ו‬ ‫ע‬‫ב‬‫ט‬‫ה‬ ‫ו‬‫נ‬‫ת‬‫ו‬‫א‬ ‫ב‬‫ב‬‫ו‬‫ס‬‫ה‬ ‫העליונה‬ ‫בחטיבה‬ ‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬‫העליונה‬ ‫בחטיבה‬ ‫המדעי-טכנולוגי‬ ‫החינוך‬ ‫אפשרויות‬ ‫לתלמידים‬ ‫מזמן‬‫אפשרויות‬ ‫לתלמידים‬ ‫מזמן‬
 • 17. ‫לתלמידי‬ ,‫כיום‬ ‫הקיימים‬ ‫לבונוסים‬ ‫בנוסף‬ ,‫מיוחד‬ ‫בונוס‬ ‫מעניק‬ ‫הטכניון‬ ‫מדעיים-טכנולוגיים‬ ‫מקצועות‬ ‫שני‬ ,‫למתמטיקה‬ ‫בנוסף‬ ‫ילמדו‬ ‫אשר‬ ‫תיכון‬ .‫אחד‬ ‫כל‬ ‫יחידות‬ ‫חמש‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫הלימודים‬ ‫של‬ ‫התרומה‬‫הלימודים‬ ‫של‬ ‫התרומה‬ ‫והטכנולוגיות‬ ‫המדעיות‬ ‫במגמות‬‫והטכנולוגיות‬ ‫המדעיות‬ ‫במגמות‬
 • 18. ‫אישיים‬ ‫וכישורים‬ ‫יכולות‬ ‫מימוש‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫מכובדת‬ ‫להשתכרות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫ויוקרה‬ ‫מקצועי‬ ‫כבוד‬ ‫שוויונית‬ ‫לזוגיות‬ ‫פלטפורמה‬ ‫לילדים‬ ‫חיקוי‬ ‫מודל‬ ‫שוויוניות‬ ‫חברתיות‬ ‫מטרות‬ ‫השגת‬ ‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מלוא‬ ‫מימוש‬ ‫בצוות‬ ‫עבודה‬ ‫לתלמידות‬ ‫והלאומית‬ ‫האישית‬ ‫התרומה‬‫לתלמידות‬ ‫והלאומית‬ ‫האישית‬ ‫התרומה‬ ‫בלימודים‬‫בלימודים‬‫והטכנולוגיות‬ ‫המדעיות‬ ‫במגמות‬‫והטכנולוגיות‬ ‫המדעיות‬ ‫במגמות‬
 • 19. ...‫ולחשוב‬ ‫לעצור‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ‫על‬‫העתיד‬‫שלכם‬ •‫המדעי‬ ‫בנתיב‬ ‫קיימות‬ ‫מגמות‬ ‫אילו‬ ?‫והטכנולוגי‬ •?‫לבחור‬ ‫תעדיפו‬ ‫מגמה‬ ‫באיזו‬ •?‫המגמה‬ ‫בבחירת‬ ‫הדעת‬ ‫שיקולי‬ ‫הם‬ ‫מה‬
 • 20. '‫ב‬ ‫חלק‬'‫ב‬ ‫חלק‬ ‫והתמחויות‬ ‫מגמות‬‫והתמחויות‬ ‫מגמות‬ ‫והטכנולוגי‬ ‫המדעי‬ ‫בחינוך‬‫והטכנולוגי‬ ‫המדעי‬ ‫בחינוך‬ ‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫המובילות‬‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫המובילות‬ "‫"איכותית‬ ‫טכנולוגית‬ ‫מדעית‬"‫"איכותית‬ ‫טכנולוגית‬ ‫מדעית‬
 • 21. "‫"איכותית‬ ‫טכנולוגית‬ - ‫מדעית‬ – ‫בגרות‬ ‫תעודת‬ 7‫המפורטים‬ ‫המקצועות‬ ‫בתוספת‬ ‫חובה‬ ‫מקצועות‬ ‫יח"ל‬ ‫הלימוד‬ ‫מקצוע‬ 5 ‫מתמטיקה‬ 5 (‫ביולוגיה‬ /‫)פיזיקה/כימיה‬ ‫הטבע‬ ‫מדעי‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫הנתיב‬‫העיוני‬ ‫הנתיב‬ ‫יח"ל‬ ‫לימוד‬ ‫מקצוע‬ 10-8 ‫העילית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫מגמות‬ ‫יח"ל‬ ‫לימוד‬ ‫מקצוע‬ 5 ‫נוסף‬ ‫טבע‬ ‫מדעי‬ •‫אלקטרוניקה‬ •‫תוכנה‬ ‫הנדסת‬ •(‫)מכטרוניקה‬ ‫מכונות‬ ‫הנדסת‬ •‫ביוטכנולוגיה‬ •‫טכנולוגית‬ ‫מדעית‬ •‫פיזיקה‬ •‫כימיה‬ •‫ביולוגיה‬ •‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫לקבלת‬ ‫הלימוד‬ ‫מקצועות‬ ‫הרכב‬‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫לקבלת‬ ‫הלימוד‬ ‫מקצועות‬ ‫הרכב‬ "‫"איכותית‬ ‫מדעית-טכנולוגית‬"‫"איכותית‬ ‫מדעית-טכנולוגית‬
 • 22. ‫המדעית-טכנולוגית‬ ‫המגמה‬‫המדעית-טכנולוגית‬ ‫המגמה‬ ‫ראשית‬ ‫דרך‬ ?‫ממשיכים‬ ‫לאן‬ •,‫אקדמיים‬ ‫לימודים‬ ‫להמשך‬ ‫הכנה‬ ‫והנדסה‬ ‫מדע‬ ‫בכיוון‬ ‫במיוחד‬ •‫הטכנולוגיה‬ ‫בתעשיית‬ ‫להשתלבות‬ ‫הכנה‬ ‫היזמית‬ ,‫העילית‬ •‫לחברה‬ ‫לתרום‬ ‫הנכונות‬ ‫ערכי‬ ‫פיתוח‬
 • 23. ‫והתמחויות‬ ‫מגמות‬‫והתמחויות‬ ‫מגמות‬ :‫העיוני‬ ‫בנתיב‬:‫העיוני‬ ‫בנתיב‬ ‫פיזיקה‬‫פיזיקה‬ ‫כימיה‬‫כימיה‬ ‫ביולוגיה‬‫ביולוגיה‬
 • 24. ‫פיזיקה‬‫פיזיקה‬ ‫הפדגוגית‬ ‫במזכירות‬ ‫הפיזיקה‬ ‫הוראת‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫נבנו‬ ‫אלו‬ ‫שקופיות‬
 • 25. ‫ערוץ‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ?HD ‫ערוץ‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ?HD ‫עם‬ ‫ומה‬ -‫ה‬GPS? ‫עם‬ ‫ומה‬ -‫ה‬GPS? ‫החלקיק‬ ,‫ההוא‬ ‫שדיברו‬ ‫הרבה‬ ‫עליו‬ ‫החלקיק‬ ,‫ההוא‬ ‫שדיברו‬ ‫הרבה‬ ‫עליו‬ ?‫מעניין‬
 • 26. ‫שבכימיה‬ ‫הקסם‬‫שבכימיה‬ ‫הקסם‬ ‫הפדגוגית‬ ‫במזכירות‬ ‫הכימיה‬ ‫הוראת‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫נבנו‬ ‫אלו‬ ‫שקופיות‬
 • 27. ‫ביולוגיה‬ - ‫החיים‬ ‫למדעי‬ ‫שער‬‫ביולוגיה‬ - ‫החיים‬ ‫למדעי‬ ‫שער‬ ‫הפדגוגית‬ ‫במזכירות‬ ‫הביולוגיה‬ ‫הוראת‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫נבנו‬ ‫אלו‬ ‫שקופיות‬

Editor's Notes

 1. כל שני הישגים בשקופית אחרת, להוסיף תמונות מתאימות.
 2. הבנת הצורך מגבירה את המוטיבציה של הלומד. הניסויים יחודשו, יהיה קשר הדוק יותר ביניהם ובין נושאי הלימוד העיוניים, ומאידך יתווספו פרויקטונים שבהם התלמיד יבנה מוצרים קטנים, ובאמצעותם הוא יתרגל את החומר העיוני תוך כדי יישומו במכשיר ממשי פועל (למשל שלט רחוק לפתיחת דלת עם קוד). ביצוע פרויקט במסגרת מעבדת הפרויקטים יוכל להוות מרכיב מרכזי ועיקרי בעבודה הממירה עבודת בגרות בהיקף של 5 יח"ל.