Skenaariotyöskentelystä 2 eDelfoi-työpajassa

2,197 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skenaariotyöskentelystä 2 eDelfoi-työpajassa

 1. 1. Skenaariotyöskentely tulevaisuustaulukoiden avulla Anita Rubin
 2. 2. Aika Toiminnan lisäarvo S-käyrä ja kehitys: Syntyminen, kehitys ja uudelleen syntyminen © Jari Kaivo-oja 2005
 3. 3. Heikot signaalit <ul><li>Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta (esimerkiksi uuden trendin syntymisestä), </li></ul><ul><li>tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan  ns. ”villit kortit”. </li></ul><ul><li>Heikon signaalin yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä voida perustella tilastollisesti uskottavalla jatkuvuudella kuten historiallisella aikasarjalla. </li></ul><ul><li>Synonyymi englanninkieliselle termille ”Emerging issues”. </li></ul>
 4. 4. Villit kortit <ul><li>Yllättävästi ilmaantuvia muutostekijöitä, jotka muuttavat tapahtumisen kehityskulun äkillisesti epävarmaksi ja ennakoimattomaksi. </li></ul><ul><li>Villin kortin ominaisuudet: </li></ul><ul><li>- sen tapahtumisen todennäköisyys on matala, mutta jos/kun se tapahtuu, sen vaikutukset tulevaan kehitykseen ovat huomattavat. </li></ul><ul><li>- villillä kortilla ei ole historiaa, ts. sen tapahtumista ei voida ennakoida minkäänlaisten historiallisten tai aikasarjoihin liittyvien ilmiöiden tai lainomaisuuksien avulla. </li></ul><ul><li>Esimerkki: äkillinen geenimuunnos </li></ul><ul><li>maanjäristys, tsunami </li></ul><ul><li>11.9. WTC, New York </li></ul>
 5. 5. Skenaarioiden tyypit Lähde: Hynynen-Leppo-Puikkonen-Alsta (1979) Skenaariomenetelmä tulevaisuuden tutkimuksessa. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 1979:1. Valtion painatuskeskus. Helsinki.
 6. 6. <ul><li>Skenaariot eivät ole </li></ul><ul><li>Ennusteita </li></ul><ul><li>Epäselviä utopioita </li></ul><ul><li>Epäloogisia kuvauksia </li></ul><ul><li>Variointia trendin ympärillä </li></ul><ul><li>Epäolennaisiin yksityis-kohtiin pureutuvia </li></ul><ul><li>Strategiset perus-kysymykset ohittavia </li></ul><ul><li>Pelkkiä ajatusleikkejä </li></ul><ul><li>Skenaariot ovat </li></ul><ul><li>Perusteltuja tarinoita tulevaisuudesta </li></ul><ul><li>Selkeitä ja johdonmukaisia </li></ul><ul><li>Sisäisesti loogisia </li></ul><ul><li>Keskenään erilaisia </li></ul><ul><li>Olennaisia asioita käsitteleviä </li></ul><ul><li>Strategisiin peruskysymyksiin liittyviä </li></ul><ul><li>Haastavia ja mielekkäitä kuvauksia tulevaisuudesta </li></ul>
 7. 7. STRATEGIAT SKENAARIOT VISIOT <ul><li>Skenaarioilla luodaan perusteltua pohjaa strategialle ja visiolle </li></ul><ul><li>Visiot voivat muuttaa maailmaa, jos ne saavat kaikupohjaa </li></ul><ul><li>ihmisten mielissä (motivointi) </li></ul><ul><li>Strategia on yleensä perusedellytys vision toteutumiselle </li></ul><ul><li>Strategiaan liittyy aina tahto ja toimijat </li></ul>Visio, strategia ja skenaariot: ennakoinnin perustyökalut © Jari Kaivo-oja 2005
 8. 8. Skenaariotyöskentelyn vaiheet tulevaisuustaulukon avulla Lähde: Seppälä, Yrjö: 84 tuhatta tulevaisuutta. Gaudeamus, Helsinki 1984 1. Aloitus 2. Tulevaisuus-suuntautunut tiedon hankinta 3. Tulevaisuus- taulukon rakentaminen 4. Muuttujien arvojen ja niiden välisten riippuvuuksien selvittäminen 5. Tulevaisuus- kuvien luominen 6. Kehitys- polkujen luominen 7. Raportointi
 9. 9. Morfologinen skenaariotyöskentely <ul><li>Tulevaisuustaulukkomenetelmän toinen nimi </li></ul><ul><li>Tulevaisuustaulukko on </li></ul><ul><ul><li>tulevaisuustilojen sektoreittain järjestetty, taulukoitu kokoelma; </li></ul></ul><ul><ul><li>edustaa yleensä jotain ennalta määrättyä ajankohtaa. </li></ul></ul><ul><li>Tulevaisuustaulukkomenetelmän tarkoituksena on tunnistaa tarkasteltavan ongelma-alueen kannalta keskeiset muuttujat (ilmiöt, tekijät) ja niiden mahdolliset toteutumavaihtoehdot tulevaisuudessa. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Joko imitoiden … </li></ul><ul><li>Seurataan trendiä </li></ul><ul><li>Ns. Best practice-malli benchmarking-analyysin pohjalta </li></ul><ul><li>… tai innovoiden: </li></ul><ul><li>On kehitettävä itse innovaatioita – erityisasemassa tekniset ja sosiaaliset innovaatiot </li></ul><ul><li>Tietoyhteiskuntakehitys korostaa innovaatioiden merkitystä </li></ul><ul><li>Ei välttämättä seurata trendiä </li></ul><ul><li>Heikkojen signaalien tuntemus tärkeää </li></ul>Tulevaisuus tehdään joko imitoiden tai innovoiden.... © Jari Kaivo-oja 2005
 11. 11. Tulevaisuustaulukon luonne <ul><li>Tulevaisuustaulukko määrittelee ja rajaa käsiteltävän ongelma-alueen. </li></ul><ul><li>Tulevaisuustaulukossa rivit nähdään muuttujina ja taulukon ruudut tai solut muuttujien saamina arvoina. </li></ul><ul><li>Tulevaisuustaulukkoon sisältyvät kaikki ne mahdolliset muuttujien arvot, joita ko. tutkimuksessa tarkastellaan. </li></ul><ul><li>Taulukon perusteella voidaan rakentaa erilaisia tulevaisuuskuvia ja niistä edelleen kehityspolkuja (= ”backcasting”). </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Lähde liikkelle nykytilasta: se joko säilyy ennallaan, parantuu, kasvaa, huononee tai pienenee valitsemasi arvokäsityksen mukaan. Valitse lähtökohta- muuttuja/muuttujan arvo. </li></ul><ul><li>Valitse sitten seuraavalta riviltä tähän tilanteeseen soveltuva (johdonmukainen, yhteensopiva) muuttujan arvo -- puhutaan muuttujien arvojen lukitsemisesta – ja etene näin, kunnes olet käynyt läpi kaikki rivit. Merkitse näin esiin tulleet ja lukitut muuttujien arvot (taulukon ruudut) esimerkiksi vihreällä pisteellä ja vedä pisteiden väliin viivat. </li></ul><ul><li>Valitse uudelleen erilaisen arvon pohjalta ensimmäinen muuttujan arvo ja toista sitten prosessi. Merkitse näin esiin saamasi kokonaisuus uudella värillä tms. </li></ul><ul><li>Jatka prosessia, kunnes olet mielestäsi saanut esille olennaisimmat tulevaisuuskuvat. </li></ul>1. tapa rakentaa tulevaisuuskuvia: Arvot lähtökohtana
 13. 13. Tulevaisuustaulukko 1 Suomen yliopistolaitos 2020 1 1 1 C+n ... ... Yhteis-kunnal-linen ... sektorit supistuu kasvaa entisellään 4. Merkitys koulutusjär-jestelmässä Opetus Soveltava tutkimus Tieteellinen opetus ja tutkimus 3. Yliopiston tehtävät Sulautu- minen toi- seen orga- nisaatioon Verkosto-mainen Keskittynyt byro-kraattinen 2. Organi-saation rakenne EU- johtoinen Talous-elämä-johtoinen Valtio-johtoinen 1. Toiminnan ohjaus-järjestelmä C B A
 14. 14. <ul><li>Etsi mielestäsi selkein tulevaisuuden uhkakuva tarkastelemasi ilmiön näkökulmasta. Valitse sitten jostain sarakkeesta sellainen muuttujan arvo, joka mielestäsi on taulukossa olevista arvoista ominaisin piirre miettimässäsi uhkaavassa tulevaisuudessa. </li></ul><ul><li>Käy sen jälkeen jälleen rivi kerrallaan läpi koko taulukko valitsemalla aina sellainen muuttujan arvo kultakin riviltä, joka soveltuu loogisesti edeltäviltä riveiltä jo valitsemiesi muuttujien osoittamaan kokonaisuuteen. Merkkaa valitsemasi muuttujien arvot (=lukitsemasi arvot) ja vedä niiden väliin viivat kuten edellä. </li></ul><ul><li>Palaa jälleen alkuun, mutta mieti tällä kertaa toivottavin mahdollinen tulevaisuus ja sen tärkein ominaisuus. Käy taas läpi koko taulukko. </li></ul><ul><li>Valitse vielä kolmas vaihtoehtoinen tulevaisuudenkuva, tällä kertaa sellainen, joka toteutuisi, jos mitään tietoisia muutoksia ei tehdä (”BAU eli business as usual”. Toimi kuten edellä. </li></ul>2. tapa rakentaa tulevaisuuskuvia: utopia/dystopia/BAU
 15. 15. Tulevaisuustaulukko 2 Suomen yliopistolaitos 2020 1 1 1 C+n ... ... Yhteis-kunnal-linen ... muuttujat supistuu kasvaa entisellään 4. Merkitys koulutusjär-jestelmässä Opetus Soveltava tutkimus Tieteellinen opetus ja tutkimus 3. Yliopiston tehtävät Sulautu- minen toi- seen orga- nisaatioon Verkosto-mainen Keskittynyt byro-kraattinen 2. Organi-saation rakenne EU- johtoinen Talous-elämä-johtoinen Valtio-johtoinen 1. Toiminnan ohjaus-järjestelmä C B A uhka BAU toivottava
 16. 16. 3. tapa rakentaa tulevaisuuskuvia: backcasting <ul><li>Valitse muutama sellainen tulevaisuudentila, joka mielestäsi on mahdollinen ja perusteltu nykyhetken tilanteen valossa (esimerkissä on käytetty Hawaijilla kehitettyä neljän mahdollisen tulevaisuuden mallia). Nimeä tulevaisuudet ja tee niille kullekin omat sarakkeet. </li></ul><ul><li>Mieti valitsemiesi muuttujien arvot siten, että ne kuvastavat tulevaisuuden tilannetta kunkin sarakkeen otsikon näkökulmasta. </li></ul><ul><li>Ole tarkka muuttujia valitessasi. Niiden tarkoitus on ilmaista kunkin erilaisen tulevaisuuden olennaisimpia arvoja, piirteitä ja ilmiöitä siitä lähtökohdasta, jonka tutkimuksesi antaa. </li></ul><ul><li>Nyt voit lukea taulukkoa sarakkeittain – kukin erillinen tulevaisuuskuva muodostuu kustakin sarakkeesta. </li></ul>
 17. 17. Tulevaisuustaulukko 3 Suomen yliopistolaitos 2020 skenaariot Merkitys koulutus-järjestelmäs-sä Yliopiston tehtävät Organi-saation rakenne Toiminnan ohjaus-järjestelmä Muutos-mahdollisuus-skenaario Ympäristö-skenaario (paluu menneeseen) Talouslama-skenaario (äkillinen katastrofi) Muuttuma-ton, jatkuva kasvu muuttujat
 18. 18. Muuttujien valinta <ul><li>Muuttujien valinta riippuu siitä, </li></ul><ul><li>millaisesta tutkimuskohteesta on kysymys; </li></ul><ul><li>minkälainen on tarkastelun näkökulma </li></ul><ul><li>( backcasting/forecasting; normatiivinen/objektiivinen; tekninen, kriittinen tai hermeneuttinen tiedonintressi; perustutkimus/soveltava tutkimus, jne.); </li></ul><ul><li>mikä on tarkastelun tulevaisuusperspektiivi; </li></ul><ul><li>millaiseen tarkoitukseen tulevaisuuskuvia halutaan käyttää </li></ul><ul><li>(skenaarioiden rakentaminen niiden pohjalta, asiantuntijatiedon lisääminen, mielikuvituksen ja intuition laajentaminen, opetus, jne. </li></ul><ul><li>Muuttujien valinnassa voidaan käyttää apuna esim. tulevaisuuspyörää tai erilaisia heikkojen signaalien havaitsemiseksi kehitettyjä työkaluja. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>FAR eli Field Anomaly Relaxation = sellaisten tulevaisuuskuvien systemaattinen karsiminen, joissa on toisilleen sopimattomia elementtejä. </li></ul><ul><li>FAR-työskentely toteutetaan samalla tavalla seitsemänä työvaiheena. </li></ul><ul><li>FAR-taulukkoa voidaan tarkastella myös ristiintaulukoimalla tulevaisuustaulukon arvot keskenään ja merkitsemällä sitten erikseen ne arvojen yhdistelmät, joiden sisältämät asiat tai ilmiöt eivät voi olla totta yhtaikaa samassa todellisuudessa. Puhutaan ns. mahdottomien tilaparien taulukosta. </li></ul>Mahdottomat tilaparit 1
 20. 20. Mahdottomat tilaparit 2 <ul><li>Taulukkoon voidaan siis merkitä erikseen ne tilat, jotka sulkevat toisensa pois, ts. eivät voi tapahtua samanaikaisesti, vaikka ne olisivatkin periaatteessa mahdollisia. </li></ul><ul><li>Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että samalle muuttujalle ei ole tarkoituksenmukaista ilmaista useita eri tiloja yhtaikaa. Siinä tapauksessa taulukkoa täytettäessä on pidettävä erityisen tarkkaan kiinni siitä, että jokaisen muuttujan saama erillinen arvo riveittäin on selkeästi ja yksiselitteisesti toinen toisensa poissulkeva. </li></ul><ul><li>Voit merkitä mahdottomien tilaparien taulukkoon myös valitsemillasi tavoilla esimerkiksi ilmiöiden välisiä eri vahvuisia riippuvuuksia tai lukita eri arvoja ja tarkastella niiden aiheuttamia vaikutuksia eri tulevaisuuskuviin. </li></ul>
 21. 21. Esimerkki mahdottomien tilaparien taulukosta Muuttujien arvot 4A 4B 4C 3A 3B 3C 2A 2B 2C 1A 1B 1C 4A 4B 4C 3A 3B 3C 2A 2B 2C 1A 1B 1C
 22. 22. Valmiiden skenaarioiden tarkastelun painopisteet <ul><li>normatiivisuuden aste (mahdolliset, todennäköiset, toivottavat tulevaisuudet)? </li></ul><ul><li>tutkimuksen kohde ja rajaus (tietty aihe, maantieteellinen alue, jokin toimijoiden rajattu mielenkiinnon kohde, erilaiset yhdistelmät, jne.)? </li></ul><ul><li>aikajänne? </li></ul><ul><li>spatiaalinen lähestyminen (globaali, kansallinen, alueellinen, paikallinen taso)? </li></ul><ul><li>lähtökohta (backcasting tai forecasting)? </li></ul><ul><li>syöte / raaka-aine (kvantitatiivinen, kvalitatiivinen, yhdistely)? </li></ul><ul><li>datan keruun tapa (osallistavat työpajat, työpöytä-tutkimus, mallinnus ja simulaatiot, jne.)? </li></ul>
 23. 23. <ul><li>resurssien hyödyntäminen (rajatut /laajat mahdollisuudet)? </li></ul><ul><li>rajoittavat tekijät (esim. poliittisesti arka)? </li></ul><ul><li>tulevaisuuskuvien vai tulevaisuuspolkujen käyttö? </li></ul><ul><li>riittävä erilaisuus (ovatko skenaariot todella poikkeavia vai onko kyseessä samojen muuttujien herkkyysanalyysi)? </li></ul><ul><li>muuttujien valinta (toisistaan riippumattomia vai riippuvia muuttujia)? </li></ul><ul><li>kuinka keskeisiä asioita tarkistellaan? </li></ul><ul><li>taustojen riittävä avaaminen? </li></ul>Valmiiden skenaarioiden tarkastelun kohteet jatk.

×