SlideShare a Scribd company logo

Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet

Open Päivitys OAKK, 15.3.2013, Harto Pönkä

1 of 34
Download to read offline
Verkkotyöskentelyn
                  suunnittelu:
               opetus ja hankkeet
                      Harto Pönkä, 15.3.2013
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta   2. Annetaan palikoita myös oppijoille

                               Kurssiblogi +
                               opiskelijoiden blogit +
          Kurssin yhteinen              jotain uutta
          blogi tai wiki


          Vastuu opettajalla

                        Tänään etenemme vaiheessa 2

3. Laitetaan monta palikkaa yhteen!    4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön

       Tähtimallin mukainen                     Sosiaalisen median
       sosiaalisen median                      yhteisöt osaksi
       oppimisympäristö                       oppimisympäristöä
                                      ja oppimisen
                                      resurssiksi


                                      Vastuu opiskelijoilla


                    Katso kuva: http://xkcd.com/802/
Sosiaalisen median käytön vaiheet
             Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/
Julkaisu: Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf (2012)
Suunnittelu vain korostuu,
                kun kokeillaan uutta!
Lähde: Laadukkaasti verkossa,
Linjakas opetus
•  Opetuksen suunnitteluvaihe
   –  Yleiset oppimistavoitteet
   –  Kohderyhmä
   –  Oppimisprosessi ja opetusmenetelmät
   –  Resurssit
   –  Oppimisympäristön rakenne
   –  Oppimateriaali
   –  Koordinointi
•  Opetuksen toteutusvaihe
   –  Yhteiset oppimistavoitteet
   –  Erilaisten oppijoiden oppimisprosessi
   –  Vuorovaikutus
   –  Opiskelijoiden ohjaaminen
   –  Pelisäännöt
•  Oppimisen arviointivaihe


     Lähde: Laadukkaasti verkossa,
Tavoitteiden asettaminen
• Osaamistavoitteet (OPS), hankkeen tavoitteet ym.
• Ydinainesanalyysi
  – 1) Ydinaines, 2) täydentävä tietous, 3) erityistietämys
  – A) Tieteellinen osaaminen, B) ammatillinen osaaminen
• Laajempi näkökulma:
  – aihekokonaisuudet ja käsitteet
  – suhde koulutuksen/hankkeen kokonaisuuteen


 Opiskelija saavuttaa tavoitteet oppimisella
  Tavoite on siis aina tukea oppimista ja
 aktiivista osallistumista
http://www.mindmeister.com/166185090
Missä on kohderyhmäsi?
                    Missä itse toimit verkossa?
Kuva: http://xkcd.com/802/ (CC-BY-NC) by xkcd
Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu
            Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
Verkkotyöskentelyn menetelmiä
Verkko-opetuksen ja -tuen muodot
 1.  Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit
 2.  Itseopiskelu verkossa
 3.  Monimuoto-opetus
 4.  Osallistujan tarpeisiin perustuva koulutus ja
    tuki (esim. hankkeet, etsivä verkkotyö)

 • Toinen näkökulma:
    – Materiaalikeskeinen, vai
    – Vuorovaikutuskeskeinen
Esimerkkejä työtavoista verkossa
• Materiaalien lukeminen, kuunteleminen ja
 katseleminen
• Kirjoittaminen yksin tai yhdessä
• Harjoitusten ja tehtävien tekeminen
• Tuotosten palauttaminen tiedostoina
• Muiden tuotosten kommentointi
• Keskustelua erilaisissa ryhmissä
• Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi
• Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset jne.
• Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen
Projektioppiminen
• Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet
• Suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi
• Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa
  – Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät
  – Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet
  – Käytettävät ohjelmistot: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta,
   aikataulut, resurssit, kustannukset
• Keskeistä yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen työskentely
 projektin aikana:
  –  Ongelmien täsmentäminen
  –  Tiedon kokoaminen ja analysointi
  –  Keskustelut, kysyminen, kriittisyys
  –  Tulosten tulkinta ja johtopäätökset
• Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys
       Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen
Tutkivan oppimisen malli
Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)
 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja
  tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen
 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely
 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio
 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin
  rakentaminen, väitteiden perustelu
 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen

 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko)

 7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi
Opiskelijoiden roolit PBL-työskentelyssä
  • Puheenjohtaja: valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää
   kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun
   mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen

  • Sihteeri: kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa
   selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua
   purkutilanteessa

  • Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja
   kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat
   purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä

  • Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa   Työskentelyssä on aina roolit, vaikka niitä ei suunniteltaisi!
Käänteinen opetus (flipped classroom)
   • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin:
      – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina
      – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa
      – Koulussa aika varataan työskentelylle
   • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen
                Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/
Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
Verkkoympäristön rakenne
YKSILÖ      YHTEISÖ

  Kognitiiviset työkalut                    Yhteisölliset työkalut
    tiedon prosessointi,                    tiedonrakentelu, jaettu
    tiedonrakentaminen,                   asiantuntijuus, vastavuoroinen
    käsitteellinen muutos                      ymmärtäminen
Henkilökohtainen                               Yhteisöllinen
oppimisympäristö                              oppimisympäristö
ajattelun jäsentäminen,
                  Sosiaalinen media
                                   oppimisprosessin vaiheistaminen,
    oppimisen           työskentely- ja            ryhmäprosessien
   seuraaminen          oppimisympäristönä              tukeminen
                                   Yhteisöresurssit
    Sisältöresurssit
                                  tiedonhaku, yhteisöllisesti
  tiedonhaku, oppimateriaalien
                                  tuotettu tieto, vertaistuki,
       jakaminen
                                    verkostoituminen
                   (Pönkä & Impiö, 2009)
Blogit            Kotisivut
                          YouTube  Muut
                  Facebook

       Twitter
Oleellista on valita tavoitteisiin sopivat ympäristöt ja päättää,
       miten näissä ympäristöissä toimitaan.
Tavoitteeseen pääseminen voi olla vaikeaa. Tarvitaan tukea ja ohjausta.
Ylläpitäjien tehtäviä

• Sääntöjen ja keskustelukulttuurin määrääminen
• Viestien moderointi
  – Etukäteen vai jälkikäteen?
  – Voivatko käyttäjät ilmoittaa asiattomista viesteistä?
• Ylläpitäjien keskinäinen tiedotus ja keskustelu, esim.
 suljettu Facebook-ryhmä
  –  Ylläpidon pelisäännöistä sopiminen
  –  Mitä tullaan julkaisemaan jatkossa?
  –  Miten vastataan hankaliin viesteihin?
  –  Päiväkirja/muistiinpanot ylläpidosta  dokumentointi
• Tarvittaessa käyttöehdot ja tietosuojaseloste
Keskustelujen moderointi
 Lähde: Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus, koulutusmateriaali ,
https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=22578268 (Pönkä, 2011)
Paljon ihmisiä mukaan?


                   Yhteisöpalvelut ja muut kanavat ihmisten tavoittamiseen.
Kyselyt ja äänestykset                                               Osaamispankit
                                                 Ideointi/crowdsourcing
                                                 -palvelut
            Blogit                    Jaetut dokumentit
         (asian esittely +                 ja wikit (yhteinen tuotos)
          kommentointi)
Sisällön leviäminen/-ttäminen somessa

 Alkuperäinen
   sisältö
   Flickr images: RSS by dannysullivan, newspaper by gauravonomics (Creative Commons Attribution license)
Ansaittu media
              Ostettu media
                                         Tavoittavuus


        Omistettu
        media
                Hallinta

Lähde: Daniel Goodal, http://danielgoodall.com/2009/05/20/owned-bought-and-earned-redux/
Suunnittele prosessi
• Tee polusta piirros, kaavio tai taulukko:
  – Mitä vaiheita oppimiseen kuuluu? Käytätkö valmista
   oppimismallia?
  – Miten toteutat oppimisen vaiheet: millä tehtävillä ja
   työskentelytavoilla?
  – Mitä välineitä/verkkopalveluja käytetään eri vaiheissa?
  – Missä roolissa opiskelijat ja opettaja(t) toimivat eri
   vaiheissa? Kenellä on vastuu etenemisestä?
  – Miten teet oppimisprosessin näkyväksi oppijoille?
Suunnittele oppimispolku
                                 Palaute
                                   ja
                                 lopetus
• Oppiminen on prosessi,
 joka voidaan kuvata               Tehtävä

 oppimispolkuna
• Opettajan tehtävänä
                   Arviointi
 on suunnitella, mitä                  Miten tuet
                            oppimisprosessia
 vaiheita ja etappeja                 alusta loppuun?
 polulla on             Tehtävä
              Aloitus
Huomioi nämä, niin onnistut

• Välineiden käytön tulee olla oppimisteoreettisesti
 perusteltua ja opetuksen tavoitteisiin sopivaa
• Toiminnan ja sisältöjen vaihtelevuus
• Opetuksen vaiheistaminen, deadlinet
• Lähi- ja verkko-opetuksen jaksottaminen (monimuoto-op.)
• Suunnitelman ja oppimisympäristön vastaavuus
• Arviointi: lopputulos vai prosessi, yksilö vai ryhmä,
 opettaja vai vertais?
• Palautteen kerääminen ja antaminen
Tavallisia kompastuskiviä
•  Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö
•  Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu
•  Riittämätön ohjaus ja tuki
•  Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset
  ongelmat, yhteisöllisyyden puute
•  Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute
•  Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää
•  Liian kompleksinen oppimisympäristö (vrt. ZPD)
•  Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot
Suunnittelun tarkistuslista
  •  Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa.
  •  Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset
     tavoitteet opiskelijoiden kanssa.
  •  Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia
     taustatietoja kurssille tulijoilla on.
  •  Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi.
  •  Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi.
  •  Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit.
  •  Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen.
  •  Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet.
  •  Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä
     dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa.
  •  Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia.
  •  Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen.
  •  Verkko-oppimateriaali on helposti saatavissa.
  •  Työnjako opettajien kesken on selkeä.
  •  Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa.

Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?
Verkkotyöskentelyn kokonaisuus

1. Pedagogisen mallin
 valinta ja suunnittelu


          2. Oppimisympäristön
          valinta, suunnittelu ja
            rakentaminen


                   3. Työskentelyn tukeminen
                   ja arviointi kurssin aikana


                               4. Työskentelyn
                             päättäminen ja arviointi
Verkkotyöskentelyn arviointi
• Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja/tai toiminnan
 vaikuttavuuteen
• Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä matkan
 varrella tapahtui
  – Ryhmien keskustelut
  – Verkkopalveluihin kertynyt data toiminnan aktiivisuudesta ja
   tiedon prosessoinnista
  – Osallistujien tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe
  – Osallistujilta saatu palaute ja muu lisätieto (myös verkon
   ulkopuolelta)
  – Opettajien/ylläpitäjien havainnot


• 1) Aseta tiedot aikajanalle,
 2) analysoi tietoja eli vertaa niitä tavoitteisiin,
 3) tee johtopäätökset ja anna palautteet
KIITOS!
          Harto Pönkä
          http://twitter.com/hponka/
          http://slideshare.com/hponka
          http://harto.wordpress.com/
          http://www.innowise.fi/
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Recommended

Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaOpetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessa
Opetusmateriaalit verkossa ja tekijänoikeudet opetuksessaKirsiViitanen
 
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaKirsiViitanen
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessaSosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessaKirsiViitanen
 
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuriaTvt tuulettaa oppimiskulttuuria
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuriamarjotavast
 
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäHarto Pönkä
 
Autenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaAutenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaKirsiViitanen
 

More Related Content

What's hot

Moodlen aktiviteetit ja aineistot
Moodlen aktiviteetit ja aineistotMoodlen aktiviteetit ja aineistot
Moodlen aktiviteetit ja aineistotKirsiViitanen
 
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Anne Karhu
 
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenRiikka Lehto (Vanninen)
 
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaEsko Lius
 
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuSulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuKirsiViitanen
 
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Anu Ylitalo
 
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Anu Ylitalo
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäPäivi Valtonen
 
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossa
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossaVuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossa
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossaKirsiViitanen
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAnu Ylitalo
 
Sulautuvan oppimisen periaatteet ja verkko-opetuksen laatu korkeakoulussa
Sulautuvan oppimisen periaatteet javerkko-opetuksen laatukorkeakoulussaSulautuvan oppimisen periaatteet javerkko-opetuksen laatukorkeakoulussa
Sulautuvan oppimisen periaatteet ja verkko-opetuksen laatu korkeakoulussaKirsiViitanen
 
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaPalaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaKirsiViitanen
 
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Matleena Laakso
 
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen KirsiViitanen
 
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008Eenariina Hämäläinen
 
TVT- ja some-taidot -harjoitus
TVT- ja some-taidot -harjoitusTVT- ja some-taidot -harjoitus
TVT- ja some-taidot -harjoitusHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Harto Pönkä
 

What's hot (20)

Moodlen aktiviteetit ja aineistot
Moodlen aktiviteetit ja aineistotMoodlen aktiviteetit ja aineistot
Moodlen aktiviteetit ja aineistot
 
opetusmenetelmat
opetusmenetelmat opetusmenetelmat
opetusmenetelmat
 
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
 
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
 
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessaKonnektivismi ammatillisessa oppimisessa
Konnektivismi ammatillisessa oppimisessa
 
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuSulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
 
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
Verkkokurssin rakentaminen moodleen, 18.6.2013
 
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
Vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen ja toteuttamiseen, kevät 2013
 
Ohjaus verkossa
Ohjaus verkossaOhjaus verkossa
Ohjaus verkossa
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
 
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossa
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossaVuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossa
Vuorovaikutuksellisuuden edistäminen verkossa
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
 
Sulautuvan oppimisen periaatteet ja verkko-opetuksen laatu korkeakoulussa
Sulautuvan oppimisen periaatteet javerkko-opetuksen laatukorkeakoulussaSulautuvan oppimisen periaatteet javerkko-opetuksen laatukorkeakoulussa
Sulautuvan oppimisen periaatteet ja verkko-opetuksen laatu korkeakoulussa
 
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessaPalaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
Palaute verkko-oppimisessa ja -ohjaamisessa
 
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
 
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen
Opettajan ja opiskelijan TVT-osaaminen
 
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
Ohjaus ja vuorovaikutus verkossa tamk 1.10.2008
 
TVT- ja some-taidot -harjoitus
TVT- ja some-taidot -harjoitusTVT- ja some-taidot -harjoitus
TVT- ja some-taidot -harjoitus
 
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
 
12092011
1209201112092011
12092011
 

Similar to Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet

SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluitaSosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluitaHarto Pönkä
 
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Harto Pönkä
 
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusYhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittainSosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittainHarto Pönkä
 
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaMaijuKetko
 
Verkko-opetuksen monipuolistaminen
Verkko-opetuksen monipuolistaminenVerkko-opetuksen monipuolistaminen
Verkko-opetuksen monipuolistaminenMatleena Laakso
 
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiHarto Pönkä
 
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avullaDevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avullaHarto Pönkä
 
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?Harto Pönkä
 
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritHarto Pönkä
 
DevelOPE-hanke, ITK09
DevelOPE-hanke, ITK09DevelOPE-hanke, ITK09
DevelOPE-hanke, ITK09Harto Pönkä
 
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMatleena Laakso
 
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaSosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaEija Kalliala
 
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaHarto Pönkä
 
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Matleena Laakso
 

Similar to Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet (20)

SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
 
Sosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
 
Sosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluitaSosiaalisen median palveluita
Sosiaalisen median palveluita
 
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
 
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
Sosiaalinen media mukaan opetukseen!
 
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhönSosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
Sosiaalinen media haastaa avoimuuteen ja yhteistyöhön
 
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahd...
 
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutusYhteisöllisyys ja vuorovaikutus
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus
 
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittainSosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
Sosiaalisen median käyttöönotto vaiheittain
 
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissaSosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
Sosiaalisen median mahdollisuuksista oppilaitoksissa
 
Verkko-opetuksen monipuolistaminen
Verkko-opetuksen monipuolistaminenVerkko-opetuksen monipuolistaminen
Verkko-opetuksen monipuolistaminen
 
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksiVerkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
Verkostoja, parvia ja sosiaalista mediaa oppimisen tueksi
 
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avullaDevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
DevelOPE-hanke: Yhteisöllistä oppimista sosiaalisen median työkalujen avulla
 
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
Mullistaako sosiaalinen media oppimisen?
 
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuuritSosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
Sosiaalisen median toimintaympäristöt ja -kulttuurit
 
DevelOPE-hanke, ITK09
DevelOPE-hanke, ITK09DevelOPE-hanke, ITK09
DevelOPE-hanke, ITK09
 
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
 
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaSosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
 
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessaSosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
Sosiaalinen media mahdollisuutena ja haasteena opinto-ohjauksessa
 
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
 

More from Harto Pönkä

Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Harto Pönkä
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälyHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotHarto Pönkä
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaHarto Pönkä
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusHarto Pönkä
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaHarto Pönkä
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaHarto Pönkä
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Harto Pönkä
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Harto Pönkä
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäHarto Pönkä
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaHarto Pönkä
 

More from Harto Pönkä (20)

Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024Sosiaalisen median katsaus 02/2024
Sosiaalisen median katsaus 02/2024
 
Some, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoälySome, algoritmit ja tekoäly
Some, algoritmit ja tekoäly
 
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinotInformaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset aiheet ja keinot
 
Tietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tietoTietoturva ja luotettava tieto
Tietoturva ja luotettava tieto
 
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
 
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
 
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
 
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
 
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
 
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
 
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
 
Twitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
 
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
 
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
 
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
 
Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
 
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
 
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
 
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
 
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
 

Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet

 • 1. Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet Harto Pönkä, 15.3.2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi
 • 2. 1. Kaikki lähtee yhdestä palikasta 2. Annetaan palikoita myös oppijoille Kurssiblogi + opiskelijoiden blogit + Kurssin yhteinen jotain uutta blogi tai wiki Vastuu opettajalla Tänään etenemme vaiheessa 2 3. Laitetaan monta palikkaa yhteen! 4. Otetaan yhteisöresurssit käyttöön Tähtimallin mukainen Sosiaalisen median sosiaalisen median yhteisöt osaksi oppimisympäristö oppimisympäristöä ja oppimisen resurssiksi Vastuu opiskelijoilla Katso kuva: http://xkcd.com/802/
 • 3. Sosiaalisen median käytön vaiheet Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/ Julkaisu: Sosiaalisen median opetuskäyttö, http://herkules.oulu.fi/isbn9789514298233/isbn9789514298233.pdf (2012)
 • 4. Suunnittelu vain korostuu, kun kokeillaan uutta! Lähde: Laadukkaasti verkossa,
 • 5. Linjakas opetus • Opetuksen suunnitteluvaihe – Yleiset oppimistavoitteet – Kohderyhmä – Oppimisprosessi ja opetusmenetelmät – Resurssit – Oppimisympäristön rakenne – Oppimateriaali – Koordinointi • Opetuksen toteutusvaihe – Yhteiset oppimistavoitteet – Erilaisten oppijoiden oppimisprosessi – Vuorovaikutus – Opiskelijoiden ohjaaminen – Pelisäännöt • Oppimisen arviointivaihe Lähde: Laadukkaasti verkossa,
 • 6. Tavoitteiden asettaminen • Osaamistavoitteet (OPS), hankkeen tavoitteet ym. • Ydinainesanalyysi – 1) Ydinaines, 2) täydentävä tietous, 3) erityistietämys – A) Tieteellinen osaaminen, B) ammatillinen osaaminen • Laajempi näkökulma: – aihekokonaisuudet ja käsitteet – suhde koulutuksen/hankkeen kokonaisuuteen  Opiskelija saavuttaa tavoitteet oppimisella  Tavoite on siis aina tukea oppimista ja aktiivista osallistumista
 • 8. Missä on kohderyhmäsi? Missä itse toimit verkossa? Kuva: http://xkcd.com/802/ (CC-BY-NC) by xkcd
 • 9. Kuva: http://www.flickr.com/photos/langwitches/3458534773/in/set-72157605083562304/ (jaettu lisenssillä CC-BY-NC-AS), perustuu Alec Courosan alkuperäiseen malliin, kts. http://educationaltechnology.ca/couros/799
 • 11. Verkko-opetuksen ja -tuen muodot 1. Ohjattu verkko-opetus, verkkokurssit 2. Itseopiskelu verkossa 3. Monimuoto-opetus 4. Osallistujan tarpeisiin perustuva koulutus ja tuki (esim. hankkeet, etsivä verkkotyö) • Toinen näkökulma: – Materiaalikeskeinen, vai – Vuorovaikutuskeskeinen
 • 12. Esimerkkejä työtavoista verkossa • Materiaalien lukeminen, kuunteleminen ja katseleminen • Kirjoittaminen yksin tai yhdessä • Harjoitusten ja tehtävien tekeminen • Tuotosten palauttaminen tiedostoina • Muiden tuotosten kommentointi • Keskustelua erilaisissa ryhmissä • Muiden työskentelyn seuraaminen ja arviointi • Visualisointi: käsitekartat, kaaviot, piirrokset jne. • Aikatauluista sopiminen ja niiden seuraaminen
 • 13. Projektioppiminen • Mallina työelämän projektien toimintatavat ja tarpeet • Suunnittelu, valmistelu, toteutus, tulosten esittäminen, arviointi • Ryhmä päättää omat tavoitteensa ja työskentelytapansa – Projektiin osallistuvien roolit/tehtävät – Projektinhallinta: tehtävät, välietapit, riippuvuudet – Käytettävät ohjelmistot: yhteistyö, dokumentointi, projektinhallinta, aikataulut, resurssit, kustannukset • Keskeistä yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen työskentely projektin aikana: – Ongelmien täsmentäminen – Tiedon kokoaminen ja analysointi – Keskustelut, kysyminen, kriittisyys – Tulosten tulkinta ja johtopäätökset • Lopuksi tulosten esittely esim. posteri, www-sivu, esitys Lisätietoa esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen
 • 14. Tutkivan oppimisen malli Hakkarainen, Lonka, & Lipponen, 1999; Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkiva_oppiminen
 • 15. Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko) 7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi
 • 16. Opiskelijoiden roolit PBL-työskentelyssä • Puheenjohtaja: valmistautuu, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen • Sihteeri: kirjaa ylös oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa selitysmallia taululle, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa • Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä • Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa  Työskentelyssä on aina roolit, vaikka niitä ei suunniteltaisi!
 • 17. Käänteinen opetus (flipped classroom) • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
 • 19. YKSILÖ YHTEISÖ Kognitiiviset työkalut Yhteisölliset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentelu, jaettu tiedonrakentaminen, asiantuntijuus, vastavuoroinen käsitteellinen muutos ymmärtäminen Henkilökohtainen Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, Sosiaalinen media oppimisprosessin vaiheistaminen, oppimisen työskentely- ja ryhmäprosessien seuraaminen oppimisympäristönä tukeminen Yhteisöresurssit Sisältöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tiedonhaku, oppimateriaalien tuotettu tieto, vertaistuki, jakaminen verkostoituminen (Pönkä & Impiö, 2009)
 • 20. Blogit Kotisivut YouTube Muut Facebook Twitter Oleellista on valita tavoitteisiin sopivat ympäristöt ja päättää, miten näissä ympäristöissä toimitaan.
 • 21. Tavoitteeseen pääseminen voi olla vaikeaa. Tarvitaan tukea ja ohjausta.
 • 22. Ylläpitäjien tehtäviä • Sääntöjen ja keskustelukulttuurin määrääminen • Viestien moderointi – Etukäteen vai jälkikäteen? – Voivatko käyttäjät ilmoittaa asiattomista viesteistä? • Ylläpitäjien keskinäinen tiedotus ja keskustelu, esim. suljettu Facebook-ryhmä – Ylläpidon pelisäännöistä sopiminen – Mitä tullaan julkaisemaan jatkossa? – Miten vastataan hankaliin viesteihin? – Päiväkirja/muistiinpanot ylläpidosta  dokumentointi • Tarvittaessa käyttöehdot ja tietosuojaseloste
 • 23. Keskustelujen moderointi Lähde: Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus, koulutusmateriaali , https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=22578268 (Pönkä, 2011)
 • 24. Paljon ihmisiä mukaan? Yhteisöpalvelut ja muut kanavat ihmisten tavoittamiseen. Kyselyt ja äänestykset Osaamispankit Ideointi/crowdsourcing -palvelut Blogit Jaetut dokumentit (asian esittely + ja wikit (yhteinen tuotos) kommentointi)
 • 25. Sisällön leviäminen/-ttäminen somessa Alkuperäinen sisältö Flickr images: RSS by dannysullivan, newspaper by gauravonomics (Creative Commons Attribution license)
 • 26. Ansaittu media Ostettu media Tavoittavuus Omistettu media Hallinta Lähde: Daniel Goodal, http://danielgoodall.com/2009/05/20/owned-bought-and-earned-redux/
 • 27. Suunnittele prosessi • Tee polusta piirros, kaavio tai taulukko: – Mitä vaiheita oppimiseen kuuluu? Käytätkö valmista oppimismallia? – Miten toteutat oppimisen vaiheet: millä tehtävillä ja työskentelytavoilla? – Mitä välineitä/verkkopalveluja käytetään eri vaiheissa? – Missä roolissa opiskelijat ja opettaja(t) toimivat eri vaiheissa? Kenellä on vastuu etenemisestä? – Miten teet oppimisprosessin näkyväksi oppijoille?
 • 28. Suunnittele oppimispolku Palaute ja lopetus • Oppiminen on prosessi, joka voidaan kuvata Tehtävä oppimispolkuna • Opettajan tehtävänä Arviointi on suunnitella, mitä Miten tuet oppimisprosessia vaiheita ja etappeja alusta loppuun? polulla on Tehtävä Aloitus
 • 29. Huomioi nämä, niin onnistut • Välineiden käytön tulee olla oppimisteoreettisesti perusteltua ja opetuksen tavoitteisiin sopivaa • Toiminnan ja sisältöjen vaihtelevuus • Opetuksen vaiheistaminen, deadlinet • Lähi- ja verkko-opetuksen jaksottaminen (monimuoto-op.) • Suunnitelman ja oppimisympäristön vastaavuus • Arviointi: lopputulos vai prosessi, yksilö vai ryhmä, opettaja vai vertais? • Palautteen kerääminen ja antaminen
 • 30. Tavallisia kompastuskiviä • Välineiden tarkoitukseton tai epälooginen käyttö • Aikarajojen puuttuminen tai liian tiukka aikataulu • Riittämätön ohjaus ja tuki • Ei tarpeeksi aikaa ryhmäytymiselle, sosiaaliset ongelmat, yhteisöllisyyden puute • Toiminnan yksitoikkoisuus, virikkeiden puute • Tekniset ongelmat, välineitä ei osata käyttää • Liian kompleksinen oppimisympäristö (vrt. ZPD) • Kuormittavuus vs. motivaatio ja itsesäätelytaidot
 • 31. Suunnittelun tarkistuslista • Yleiset oppimistavoitteet ovat nähtävillä verkossa. • Kurssin suunnitelma on siten avoin, että kurssilla pystytään luomaan yhteiset tavoitteet opiskelijoiden kanssa. • Opiskelijoiden etukäteistietoja on kartoitettu selvittämällä, minkälaisia taustatietoja kurssille tulijoilla on. • Kurssi on suunniteltu vuorovaikutusta tukevaksi. • Kurssi on suunniteltu opiskelijan aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaksi. • Kurssin suunnittelussa on huomioitu käytössä olevat resurssit. • Oppimisympäristön käyttöä opetuksessa on suunniteltu etukäteen. • Oppimisympäristö on valittu huomioiden oppimistavoitteet. • Oppimisympäristö on rakennettu siten, että opiskelijat hahmottavat, mistä dokumentit löytyvät ja minne heidän tuotoksensa on tarkoitus laittaa. • Verkkomateriaalit ovat teknisesti toimivia. • Verkko-oppimateriaalin määrä on sopiva suhteessa kurssin laajuuteen. • Verkko-oppimateriaali on helposti saatavissa. • Työnjako opettajien kesken on selkeä. • Kurssin aikataulu ja määräajat ovat opiskelijoiden nähtävissä verkossa. Lähde: Laadukkaasti verkossa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23899/hallinnon_julkaisuja_71_2010.pdf?
 • 32. Verkkotyöskentelyn kokonaisuus 1. Pedagogisen mallin valinta ja suunnittelu 2. Oppimisympäristön valinta, suunnittelu ja rakentaminen 3. Työskentelyn tukeminen ja arviointi kurssin aikana 4. Työskentelyn päättäminen ja arviointi
 • 33. Verkkotyöskentelyn arviointi • Arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja/tai toiminnan vaikuttavuuteen • Kerää tietoa prosessista eli kaikesta siitä, mitä matkan varrella tapahtui – Ryhmien keskustelut – Verkkopalveluihin kertynyt data toiminnan aktiivisuudesta ja tiedon prosessoinnista – Osallistujien tuotokset (tekstit, käsitekartat ym.), tentti/koe – Osallistujilta saatu palaute ja muu lisätieto (myös verkon ulkopuolelta) – Opettajien/ylläpitäjien havainnot • 1) Aseta tiedot aikajanalle, 2) analysoi tietoja eli vertaa niitä tavoitteisiin, 3) tee johtopäätökset ja anna palautteet
 • 34. KIITOS! Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Editor's Notes

 1. Tämä on sitä mitä oppimisen tutkija näkee