Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

 1. 1. Sisäinen viestintä – käärmettä pyssyyn?
 2. 2. Mitä on sisäinen viestintä
 3. 3. Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan kaikkea tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, joka tapahtuu organisaation tai yhteisön jäsenten tai ryhmien välillä.
 4. 4. Sisäinen viestintä voi olla joko virallista tai epävirallista ja sen viestin viejinä ovat kaikki organisaation työntekijät johtoportaasta työntekijöihin.
 5. 5. Hyvä sisäinen viestintä on avointa, rehellistä, nopeaa ja helposti ymmärrettävää. Tavoitteena on, että jokainen organisaation tai yhteisön jäsen tietää missä organisaatiossa mennään ja on myös perillä mahdollisista tulevista muutoksista.
 6. 6. Sisäisen viestinnän kanavia Painettu viestintä Kasvok- kainen Palaverit Neuvottelut Palaute Käytävä- keskustelut Sisäiset tiedotteet ja lehdet Ilmoitustaulu Sähköposti Intranet Mobiilityökalut Some Sähköinen viestintä
 7. 7. Teknologian huima kehitystahti on vaikuttanut myös sisäiseen viestintään. Uudet päätelaitteet, pilvipalvelut ja sosiaaliset työkalut ovat tutkimusten mukaan paitsi tehostaneet tiedon jakamista, myös luoneet täysin uudenlaisia tapoja tuntea yhteenkuuluvuutta.
 8. 8. Mikään teknologia ei kuitenkaan voi korvata sosiaalista kontaktia, joka syntyy kasvokkaisessa kohtaamisessa. Kasvokkaista viestintää pidetäänkin yhä sisäisen viestinnän kanavista keskeisimpänä.
 9. 9. 90% Kasvokkaisessa viestinnässä sanojen merkityksen ohella mm. katseet, eleet ja kehon kieli vaikuttavat kommunikaatioon.
 10. 10. Entä mitä merkitystä sisäisellä viestinnällä on?
 11. 11. Tutkimuksen mukaan työntekijät, jotka ovat tyytyväisiä organisaationsa sisäiseen viestintään, suhtautuvat työhönsä positiivisemmin ja ovat sitoutuneempia.
 12. 12. Organisaa- tion mission, toiminta- ajatuksen ja arvojen jalkautta- minen Palautteen antaminen ja vastaanotta minen Sisäisen viestinnän tehtäviä Työtehtäviin liittyvän tiedon välittäminen Sisäisen kulttuurin rakenta- minen ja vahvista- minen Organi- saation muutoksista viestiminen
 13. 13. Sisäisen viestinnän keskeinen tehtävä on organisaation mission, toiminta-ajatuksen ja arvojen jalkauttaminen sekä työtehtäviin liittyvän tiedon välittäminen. Sisäinen viestintä luo siis pohjan koko organisaation toiminnalle.
 14. 14. ”Mikä mun merkitys on?” Onnistuneella sisäisellä viestinnällä työntekijöille luodaan vastuullinen ja tärkeä suhde organisaation asioihin. Eli ymmärrys ja innostus minun osastani tässä kokonaisuudessa.
 15. 15. Ja kun tuo ymmärrys on saavutettu, ovat työntekijät paitsi motivoituneita myös sitoutuneempia.
 16. 16. Yritykset, joissa työntekijät ovat sitoutuneimpia, tehdään kaksi ja puoli kertaa enemmän tuottoa kuin niissä, joissa sitoutuminen on matalaa. Lisäksi näissä yrityksissä onnistutaan karsimaan työntekijöiden vaihtuvuudesta aiheutuvia kustannuksia jopa 40 %.
 17. 17. 25 % enemmän tuottoa vuosittain ja liikevaihdon kasvua 48 % vuodesta 2008 Vahva sitou- tuminen, ”life as a rackers” Energiset ja motivoituneet ”rackerit” tarjoavat poikkeuksel- lista asiakas- palvelua
 18. 18. We are building a great company. I want everyone, every Racker, to know that their individual efforts push us closer. I believe that we give an invitation to all Rackers to be great and let them figure out how to manifest that for themselves and in their role. We expect to strive for greatness. Graham Weston, Chairman, Rackspace ”
 19. 19. Sisäinen viestintä luo siis fiilistä yrityksen sisällä. Sen avulla rakennetaan kulttuuria, joka mahdollistaa paremman tuloksen.
 20. 20. 89% globaaleista johtajista on sitä mieltä, että kulttuuri on yhtä tärkeä liiketoiminnalle kuin strategia. Bain&Co 2012: The chemistry of engagement
 21. 21. Ja melkein kaikissa organisaatioissa 100% on sitä mieltä, että
 22. 22. ”Meillä sisäinen viestintä on ihan perseestä!”
 23. 23. Sisäisen viestinnän sudenkuoppia
 24. 24. ”En minä ainakaan ole kuullut tästä mitään.”
 25. 25. Sisäinen viestintä ei ole uskon asia. Tieto ei liiku itsestään edes organisaation sisällä. Onnistuneen sisäisen viestinnän edellytys on, että viesti kulkee tasapuolisesti kaikille työntekijöille yhtä aikaa.
 26. 26. Ja nykyaikana, kun informaatiota tulee vähän joka tuutista on relevantin tiedon vastaanottaminen ja sisäistäminen haaste.
 27. 27. Välineistä viestin välittämiseen ei nykyaikana ole pulaa. Tärkeää on kuitenkin valita tarkoitukseen sopiva kanava. Sähköposti sopii palavereista tiedottamiseen, mutta esimerkiksi vaikeista asioista on hyvä puhua aina kasvotusten. Tabletteja, älypuhelimia saati työkonetta ei myöskään löydy kaikilta.
 28. 28. HYVIÄ ESIMERKKEJÄ
 29. 29. Se on saatu aikaan käyttämällä sosiaalista mediaa, joka vahvistaa sisäistä dialogia ja brändikäsitystä Roviolla on läpinäkyvyyden, itseilmaisun ja innovaation kulttuuri
 30. 30. Sosiaalinen media ei kuitenkaan aina ratkaise ongelmia. Esimerkiksi Ericssonilla huomattiin, että työntekijät eivät kokeneet sen käyttöä luonnolliseksi työympäristössä.  Harkitse tarkkaan, sopiiko sisäinen some yrityksen toimintatapoihin ja kulttuuriin  Sen toimiva käyttö tarvitsee kaikkien tuen
 31. 31. Deloitten kilpailukykyä uhkasi työntekijöiden laskenut motivaatio ja sitoutuminen. Ratkaisu: uusi työntekijöiden sitouttamisen suunnitelma, jonka avainkohtia ovat yhteisöllisyys, yhteisesti jaetut arvot ja yhteisen kehityksen seuraaminen. 80 % työntekijöistä oli puolen vuoden jälkeen sitoutuneita työhönsä
 32. 32. Kokemus sisäisestä läpinäkyvyydestä vahvistui, työntekijöistä tuli innokkaita brändilähettiläitä Bacardilla huomattiin, ettei työntekijöillä ole yhtenäistä käsitystä yrityksen tarinasta Juhlavuoden kunniaksi lanseerattiin ”The Anniversary Hub”, vuorovaikutteinen online-alusta
 33. 33. Mikä tekee Alkosta huippuluokan työpaikan?  Sisäiseen vuorovaikutukseen kiinnitetään erityistä huomiota  Työntekijöitä arvostetaan yksilöinä  Esimiehet pitävät huolen työilmapiiristä  Tiimit ovat avoimia ja niillä on aikaa keskusteluille  Paljon kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia
 34. 34. 1. Välittömälle vuorovaikutukselle varataan mahdollisimman paljon tilaa ja aikaa 1. Muut sisäisen viestinnän kanavat tukevat tätä viestintätapaa (Yammer, työntekijöiden oma radiokanava) Sisäinen kysely paljasti, että Ikean työntekijät toivovat enemmän kasvokkain tapahtuvaa, välitöntä vuorovaikutusta
 35. 35. Vodafonen sisäinen viestintä oli tehotonta ja tarve tiedottaa asioista syrjäytti vuorovaikutuksen. Sitten alettiin kiinnittää huomiota viestinnän kohdentamiseen ja ajoittamiseen. Aidoille keskusteluille ja dialogille jäi enemmän aikaa.
 36. 36. Työntekijät olivat tyytymättömiä Lufthansan sisäiseen kulttuuriin ja vuorovaikutukseen. ”Slow and old” ”Strong blame culture” ”There is no innovation due a lack of learning organization culture”
 37. 37. Intensiivinen kehitysjakson ansiosta työntekijöiden luottamus saatiin takaisin: 1. 51 dialogiin keskittyvää tapahtumaa eri maissa 2. ”Breakfast with the Executive Board” 3. Laaja henkilöstökysely, josta rahaa hyväntekeväisyyteen
 38. 38. Sisäisen viestinnän merkitys korostuu muutostilanteissa
 39. 39. Fuusioita, lomautuksia ja jatkuvia organisaatiomuutoksia. Suomalaisesta työelämästä ei ole viime aikoina puuttunut vauhtia. Muutostilanteissa on tärkeää, että oma väki tietää missä mennään. Muuten työntekijät kyllästyvät sekavaan tilanteeseen ja ovi alkaa käydä.
 40. 40. ”Eivät ihmiset ole muutosvastarintaisia” Arto Hiltunen: Johtamisen taito
 41. 41. Vai miltä sinusta tuntuisi jos saisit tänään kuulla että tehtäväsi muuttuvat huomisesta alkaen organisaatiomuutoksen myötä?
 42. 42. Avoin sisäinen viestintä tulevasta auttaa sopeutumaan muutokseen hyvissä ajoin. Aktiivinen viestintä johdon ja alaisten välillä sekä organisaation sisäisten muutosagenttien tunnistaminen ja innostaminen tekevät muutoksesta sujuvamman.
 43. 43. Kriisiviestinnästä puhutaan paljon. Viestintä kriisitilanteessa keskittyy kuitenkin liian usein ulkoisen maineen vaalimiseen.
 44. 44. Kriisitilanteessa pitäisikin maineen kiillottamisen sijaan keskittyä kertomaan työntekijöille mitä tilanne tarkoittaa heidän kannaltaan. Sisäinen viestintä on epäonnistunut, jos työntekijät lukevat yt-uutisista aamun sanomalehdestä.
 45. 45. Sisäisessä viestinnässä tieto ei lisää tuskaa, vaan se katkaisee huhuilta siivet. Puskaradion perättömät puheet pilaavat työilmapiriin ja heikentävät tulosta. On tälle nimikin, nimittäin huhukustannukset.
 46. 46. "Jos 2 500 euroa ansaitseva henkilö käyttää 20 minuuttia työpäivästään huhujen vatvomiseen, kahdensadan henkilön organisaatiossa se tarkoittaa vuoden aikana yli kahdensadantuhannen euron menetystä”.
 47. 47. Ja mikä ehkä oleellisinta, sisäinen ja ulkoinen kulkevat käsikädessä. Ulos ei voida viestiä toista kuin mitä sisällä tapahtuu. Kun organisaation sisällä kuohuu, ei ulospäin voida vakuutella, että kaikki on kunnossa. Ristiriitaiset viestit syövät uskottavuutta.
 48. 48. Muutama varoittava esimerkki siitä, miten sisäisen viestinnän ongelmat voivat ottaa tulta alleen – myös julkisuudessa:
 49. 49. Globaalisti ihmisoikeuksia puolustavaa Amnesty Internationalia repivät sisäiset ristiriidat. Ideologiset erimielisyydet ja organisaatiomuutokset ovat johtaneet mm. lakkoihin ja työntekijöiden irtisanoutumisiin. Sisäinen viestintä on epäonnistunut konfliktin ratkaisussa ja se on eskaloitunut jo ulkoiseksi kriisiksi.
 50. 50. Finnairin johdon ja työntekijöiden vastakkainasettelu on ryöpsähtänyt myös otsikoihin. Mediassa ovat puhuttaneet mm. johdon bonukset ja asuntojärjestelyt sekä työntekijöihin kohdistuvat kustannuspaineet. Sisäisten konfliktien vellominen mediassa on myös vaikuttanut organisaation maineeseen.
 51. 51. Mutta ei sisäinen viestintä mitään ydinfysiikka ole.
 52. 52. Loppujen lopuksi sisäisessä viestinnässä on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Eikä siihen tarvita mitään temppuja, vaan ihan perus-juttuja.
 53. 53. 1. Hyviä ja kohteliaita käytöstapoja 2. Positiivista vuorovaikutusta (tervehditään, sanotaan kiitos, otetaan toisemme huomioon, kuunnellaan, mietitään ennen kuin valitetaan) Dialogi jättityöpaja 19.11.2013 – amisten tekoja paremman työelämän puolesta ”
 54. 54. Avoimen vuorovaikutusilmapiirin tavoittamiseksi on kuitenkin tehtävä töitä. Sisäisen viestinnän tehtävänä on luoda puitteet, joissa yhteistä dialogia voidaan käydä.
 55. 55. Eikä dialogi näytä tältä! Alaiset Johto VIESTI
 56. 56. Organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kulttuurin luominen vaatii kaikkien yhteisön jäsenten työtä, osallisuutta ja sitoutumista. Johto näyttää mallia.
 57. 57. Kuvakaappaus: Inc. 1/2014
 58. 58. Meyer pysähtyi henkilökohtaisesti kiittämään ja halaamaan tytäryhtiönsä Shake Shackin työntekijöitä, jotka päivystivät kylmässä äitien päivän illassa. Giving them that quick hug which didn’t take that long — three minutes — is going to somehow be felt by someone at the company, I know it. Danny Meyer, Union Hospitality Group ”
 59. 59. ?
 60. 60. Tarvitaan oikeat välineet
 61. 61. The medium is the message Marshall McLuhan ”
 62. 62. Halutaan tätä oikeasti
 63. 63. Sisäistä viestintää ei tehdä vain muodon vuoksi. Vaan siksi, että sillä on oikeasti merkitystä.
 64. 64. Asenne kuntoon
 65. 65. Yksisuuntaisesta viestin välittämisestä pitää siirtyä aktiiviseen vuorovaikutukseen. Tällöin ihmiset eivät jää vain odottamaan informaatiota, vaan etsivät ja tuottavat sitä myös itse.
 66. 66. Asia on niin, että suomalaiset ovat aikoinaan aivan oikeasti ajaneet käärmeitä pyssyyn. Kyseessä on metsästäjien taika. Esimerkiksi kirjassa ”Suomen kansan muinaisia taikoja” neuvotaan seuraavasti, miten korjataan pyssy, jota joku on katsonut pahalla silmällä: ”Metsästäessä, jos pyssyn on joku toinen silmännyt, ett’ei elävätä kohti käy, tahi ei laukea, saadaan se siten ennalleen, että ensimmäinen käärme, mikä metsässä tavataan, lasketaan matelemaan pyssyn volasta sisään latingin luntiksi, jonne se mielellään meneekin, kun vaan pyssyn suun ojentaa käärmeen päätä kohti. Sitte latinki ammutaan käärmeineen ilmaan, mutta se on vaarallinen ampua, kun käärme on itse pehmeä ja perään antava, joten se pyssystä vaikeasti ulos tulee, ja ruudilla kun on kiiru lähtö, särkee pyssyn ja latinki toisinnan tulee perän kautta ulos, jos se ei ole erittäin vankka.” Ilmeisesti käärmeen pyssyyn ajaminen on ollut vaikeaa; siitä sanonta.
 67. 67. Kiitos!

×