SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Αντιλήψεις μαθητών/τριών
λυκείου για την ηλεκτρονική
μάθηση
Τμήμα project: Β4
Συντονιστής: Φωτιάδης Ηλίας
Μαθητές
ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΜΕΡ ΗΡΕΜ
ΠΑΝΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΗΣΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΛΥΒΑΚΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΟΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΙΛΑΚ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΣΙΜΠΕΛ
ΣΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΩΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΡΑΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΙΦΤΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΧΑΣΑΝ ΙΠΕΚ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΣΑΛΗ ΒΑΧΙΤ
ΧΕΤΣΟΥΡΙΑΝΙ ΝΙΚΑ
Η παραδοσιακή διδασκαλία παραμένει στο κύριο μέρος της
μια προσπάθεια μεταβίβασης γνώσεων, σε μια αίθουσα
διδασκαλίας ενός σχολείου, από έναν εκπαιδευτικό σε 25-30
μαθητές που θεωρούνται αδιαφοροποίητος, ομοιογενής
πληθυσμός
Κατά την εφαρμογή της παραδοσιακής διδασκαλίας,
παρατηρείται:
• ένας μαθησιακός στόχος σε προκαθορισμένο χρόνο για το
σύνολο των μαθητών
• μια μέθοδος για διαφορετικούς μαθησιακούς
τύπους.
Εισαγωγή
Εισαγωγή
Όμως σε κάθε τάξη συνυπάρχουν μαθητές με:
διαφορετικές δεξιότητες, εμπειρίες, λεξιλόγιο,
πολιτισμό, ενδιαφέροντα, ετοιμότητα και διαφορετικό
τρόπο μάθησης.
Η παραδοσιακή διδασκαλία δεν μπορεί σήμερα να
είναι αποτελεσματική. Για αυτό και υπάρχει η ανάγκη
εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην
τάξη
Ορισμοί
Μάθηση: Η έννοια της μάθησης έχει άμεση σχέση με τη
μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία
είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και πράξης. Η μάθηση έχει
προσωπικό χαρακτήρα. Κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό
του μοναδικό τρόπο. Οι αλλαγές του ατόμου μέσω της
μάθησης συντελούνται στο πεδίο των γνώσεων του, των
δεξιοτήτων του και των στάσεών του.
Ορισμοί
Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Είναι η «μέθοδος» κατά την
οποία οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να προσαρμόσουν τη
διδασκαλία προσαρμόζοντας τις μαθησιακές
δραστηριότητες, με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες
του κάθε μαθητή ξεχωριστά, αφού αποτελεί διαφορετική
προσωπικότητα στην επίδοση, στα ενδιαφέροντα και στις
ιδιαίτερες κλίσεις, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες
μάθησης για κάθε μαθητή
(Αραπογιάννης, 2013)
Ορισμοί
Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning): Ορίζεται ως η
διαδικασία της μάθησης που διευκολύνεται και
υποστηρίζεται μέσω της χρήσης των ΤΠΕ με
σκοπό την απόκτηση μαθησιακών εμπειριών και
την προώθηση και διευκόλυνση της
εξατομικευμένης μάθησης οπουδήποτε και
οποτεδήποτε (Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης
στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες την ημέρα, 7
ημέρες την εβδομάδα μέσω του internet από τους
μαθητές)
(Βουγιούκαλου, 2011)
Ορισμοί
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Είναι η υποβοηθούμενη από τις
ΤΠΕ εκπαίδευση και υλοποιείται με την υποστήριξη του
υπολογιστή σε διαδικτυακό περιβάλλον χωρίς φυσική
παρουσία του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευομένου στο
χώρο που αυτή λαμβάνει χώρα (Σαμαρτζή, 2013). Αποτελεί μια
προσπάθεια προσομοίωσης της συμβατικής εκπαίδευσης,
όποτε αυτή δεν είναι εφικτή, με χρήση της τεχνολογίας
(Βουγιούκαλου, 2011). Ο όρος χρησιμοποιείται και από την UNESCO
(Ρόκος, 2015).
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Συμμετέχοντας κάποιος σε μία εξ αποστάσεως διδασκαλία
και μόνο γι’ αυτό το λόγο δε σημαίνει ότι θα οδηγηθεί σε
καλύτερα ή σε χειρότερα μαθησιακά αποτελέσματα σε
σύγκριση με τη συμβατική διδασκαλία. Μία παραδοσιακή
εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στην επίτευξη των
εκπαιδευτικών στόχων μέσα από σωστή σχεδίαση και
στηριζόμενη στο κατάλληλο εκπαιδευτικό μοντέλο και στην
κατάλληλη θεωρία μάθησης. Το ίδιο ισχύει και για την
εκπαίδευση από απόσταση (Αδάμ, 2015)
Ορισμοί
Συστήματα διαχείρισης μάθησης: Είναι πακέτο
λογισμικού, που στηρίζεται στις τεχνολογίες διαδικτύου με
σκοπό να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(Μπράτη, 2013) με εύχρηστο και παιδαγωγικά σωστό τρόπο.
Μέσω αυτών είναι δυνατή η δημιουργία, η οργάνωση, η
διάθεση και γενικότερα η διαχείριση ενός συνόλου
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα από μια κεντρική
διεπιφάνεια, σε ένα τοπικό ή ευρύτερο δίκτυο (Σαμαρτζή, 2013)
Γνωστά συστήματα
διαχείρισης μάθησης
• Moodle
• LAMS
• e-class
• Edmodo
Πλεονεκτήματα χρήσης LMS
• Υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών
και εκπαιδευτικών
• Αίρουν τους χωροχρονικούς περιορισμούς
• Προσφέρουν εξαιρετικό βαθμό ελευθερίας στον
τρόπο μάθησης
• Επιτρέπουν τη γρήγορη και ανέξοδη διδασκαλία
(Δημητριάδης, 2014)
Βιβλιογραφία (1)
Αδάμ, Χ.Δ. (2015). Η Χρήση του Λογισμικού Κοινωνικής Δικτύωσης στη Δια
Βίου Μάθηση . Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αραπογιάννης, Ε. (2013). Αξιοποίηση συστήματος και υπηρεσιών
ηλεκτρονικής μάθησης για την υποστήριξη διαφοροποιημένης
διδασκαλίας της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Σχολή Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Βιβλιογραφία (2)
Βουγιούκαλου, Μ. (2011). Η Επίδραση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στο
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν μέσα στο Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας:
Moodle, Elluminate Live, ΝομικόΥπόβαθρο. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή
διατριβή,Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημίο Πειραιά
Μουτάφη, Κ. (2014). Ανάπτυξη μοντέλου και αλγορίθμων μοντελοποίησης
ενός χρήστη – εκπαιδευομένου σε προσαρμοστικά περιβάλλοντα
ηλεκτρονικής μάθησης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,Τμημα
Μηχανικών ΗλεκτρονικώνΥπολογιστών και Πληροφορικής,
Πολυτεχνείο Πάτρας
Βιβλιογραφία (3)
Μπράτη, Χ.Μ. (2013). Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με βάση
την τεχνολογία ροής εργασίας. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,
ΤμήμαΨηφιακώνΣυστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Ρόκος, Ε. (2015). Διαδικασιοστρεφές σύστημα ηλεκτρονικής
μάθησης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Αδημοσίευτη
μεταπτυχιακή διατριβή,ΤμήμαΨηφιακώνΣυστημάτων,
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Βιβλιογραφία (4)
Δημητριάδης, Η. (2014). Δημιουργία Συστήματος
Διαχείρισης Προσαρμοστικών Μαθημάτων. Αδημοσίευτη
μεταπτυχιακή διατριβή,Τμήμα Πληροφορικής,
Πανεπιστημίο Πειραιά
Σαμαρτζή, Χ.Μ. (2013).Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής
μάθησης με βάση την τεχνολογία ροής εργασίας.
Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,ΤμήμαΨηφιακών
Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

More Related Content

Similar to παρουσίαση β4 α' τετραμήνου

εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσειςεκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
Vasilis Sotiroudas
 
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
hmouzak
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Chrysanthi Tziortzioti
 
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Giorgos Basmatzidis
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
Panagiotis Papadopoulos
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
Panagiotis Papadopoulos
 
Lionarakis methodos
Lionarakis methodosLionarakis methodos
Lionarakis methodos
Vasso Servou
 
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗMOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
EirinaiosTzoumerkiot
 

Similar to παρουσίαση β4 α' τετραμήνου (20)

Content form
Content formContent form
Content form
 
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοΕρευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
 
«Απόψεις των εκπαιδευτικών Β’θμιας Εκπ/σης για τη χρήση φορητών συσκευών στα ...
«Απόψεις των εκπαιδευτικών Β’θμιας Εκπ/σης για τη χρήση φορητών συσκευών στα ...«Απόψεις των εκπαιδευτικών Β’θμιας Εκπ/σης για τη χρήση φορητών συσκευών στα ...
«Απόψεις των εκπαιδευτικών Β’θμιας Εκπ/σης για τη χρήση φορητών συσκευών στα ...
 
εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσειςεκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
 
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
 
Η Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
Η Τεχνολογία στην ΕκπαίδευσηΗ Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
Η Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
 
632 1220-1-sm.txt
632 1220-1-sm.txt632 1220-1-sm.txt
632 1220-1-sm.txt
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
 
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
 
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευσηνέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
 
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευσηνέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
 
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευσηνέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
 
Edmodo
EdmodoEdmodo
Edmodo
 
Lionarakis methodos
Lionarakis methodosLionarakis methodos
Lionarakis methodos
 
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗMOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MOBILE LEARNING: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
Mobile leaning nik amanatidis.τπε
Mobile leaning nik amanatidis.τπεMobile leaning nik amanatidis.τπε
Mobile leaning nik amanatidis.τπε
 
Gkotzos_research
Gkotzos_researchGkotzos_research
Gkotzos_research
 
Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...
Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...
Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...
 

More from 2lykkomo

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdfΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
2lykkomo
 
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdfΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
2lykkomo
 
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo
 

More from 2lykkomo (20)

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdfΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ.pdf
 
προς δημοσίευση στη μαθητική έκδοση της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ
προς δημοσίευση στη μαθητική έκδοση της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑπρος δημοσίευση στη μαθητική έκδοση της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ
προς δημοσίευση στη μαθητική έκδοση της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ
 
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ endosxolikes 2023-24
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ endosxolikes 2023-24ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ endosxolikes 2023-24
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ endosxolikes 2023-24
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2024.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2024.pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2024.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2024.pdf
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ.docx
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ.docxΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ.docx
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ.docx
 
ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΥΣΙΕΣ_covid_ΓΡΙΠΗΣ.pdf
ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΥΣΙΕΣ_covid_ΓΡΙΠΗΣ.pdfΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΥΣΙΕΣ_covid_ΓΡΙΠΗΣ.pdf
ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΟΥΣΙΕΣ_covid_ΓΡΙΠΗΣ.pdf
 
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdfΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.pdf
 
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
 
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
 
STRATOLOGIA_myschool_prosklisi_strateusimwn_klasi_2027.pdf
STRATOLOGIA_myschool_prosklisi_strateusimwn_klasi_2027.pdfSTRATOLOGIA_myschool_prosklisi_strateusimwn_klasi_2027.pdf
STRATOLOGIA_myschool_prosklisi_strateusimwn_klasi_2027.pdf
 
13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf
13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf
13.11.2023_ΑΝΑΡΤΗΣΗ.pdf
 
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdfΕσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_2023-4 pdf-ιστοσελίδα.pdf
 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdfΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_ΤΕΛΙΚΟ.pdf
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024.pdf
 
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdfΑποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
Αποτίμηση έργου ΣΜ 2022.23-1.pdf
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023.pdf
 
παρουσιαση B' τετραμήνου α4
παρουσιαση B' τετραμήνου α4παρουσιαση B' τετραμήνου α4
παρουσιαση B' τετραμήνου α4
 
παρουσιαση α' τετραμήνου α4
παρουσιαση α' τετραμήνου α4παρουσιαση α' τετραμήνου α4
παρουσιαση α' τετραμήνου α4
 
Project a2 b tetramino istoselida
Project a2 b tetramino istoselidaProject a2 b tetramino istoselida
Project a2 b tetramino istoselida
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdfΤσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
Τσιανακούδας Δημ., Δήμητρας Μήττα: Το χοροστάσι της γης".pdf
 
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptxΜέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
Μέμτσα Ι.,Τραούδα Π.,ΠαρουσίασηΜΗΤΤΑ.pptx
 
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhBiologyC-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
Δήμητρας Μήττα, Το Χοροστάσι της Γης_ Βιβλιοπαρουσίαση του μαθητή Χοϊλού Μ...
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptxΚαρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
Καρόλου Ντίκενς, ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ_ Παρουσίαση της Γερμανίδου Δήμητρας.pptx
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptxΠην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
Πην. Δέλτα, Ο Τρελαντώνης_ Σούρας Αντώνης, βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίου.pptx
 
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
YlhPhysicsB-2324. SchoolYear: 2023-2024
 
Κριτήριο Νέων Ελληνικών (Ενότητα 6) Γ' Γυμνασίου
Κριτήριο Νέων Ελληνικών (Ενότητα 6) Γ' ΓυμνασίουΚριτήριο Νέων Ελληνικών (Ενότητα 6) Γ' Γυμνασίου
Κριτήριο Νέων Ελληνικών (Ενότητα 6) Γ' Γυμνασίου
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 

παρουσίαση β4 α' τετραμήνου

 • 1. Αντιλήψεις μαθητών/τριών λυκείου για την ηλεκτρονική μάθηση Τμήμα project: Β4 Συντονιστής: Φωτιάδης Ηλίας
 • 2. Μαθητές ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΜΕΡ ΗΡΕΜ ΠΑΝΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΗΣΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΒΑΚΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΛΑΚ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΣΙΜΠΕΛ ΣΚΟΥΤΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΡΑΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΦΤΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΧΑΣΑΝ ΙΠΕΚ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΦΟΥΖ ΣΑΛΗ ΒΑΧΙΤ ΧΕΤΣΟΥΡΙΑΝΙ ΝΙΚΑ
 • 3. Η παραδοσιακή διδασκαλία παραμένει στο κύριο μέρος της μια προσπάθεια μεταβίβασης γνώσεων, σε μια αίθουσα διδασκαλίας ενός σχολείου, από έναν εκπαιδευτικό σε 25-30 μαθητές που θεωρούνται αδιαφοροποίητος, ομοιογενής πληθυσμός Κατά την εφαρμογή της παραδοσιακής διδασκαλίας, παρατηρείται: • ένας μαθησιακός στόχος σε προκαθορισμένο χρόνο για το σύνολο των μαθητών • μια μέθοδος για διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους. Εισαγωγή
 • 4. Εισαγωγή Όμως σε κάθε τάξη συνυπάρχουν μαθητές με: διαφορετικές δεξιότητες, εμπειρίες, λεξιλόγιο, πολιτισμό, ενδιαφέροντα, ετοιμότητα και διαφορετικό τρόπο μάθησης. Η παραδοσιακή διδασκαλία δεν μπορεί σήμερα να είναι αποτελεσματική. Για αυτό και υπάρχει η ανάγκη εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τάξη
 • 5. Ορισμοί Μάθηση: Η έννοια της μάθησης έχει άμεση σχέση με τη μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και πράξης. Η μάθηση έχει προσωπικό χαρακτήρα. Κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Οι αλλαγές του ατόμου μέσω της μάθησης συντελούνται στο πεδίο των γνώσεων του, των δεξιοτήτων του και των στάσεών του.
 • 6. Ορισμοί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Είναι η «μέθοδος» κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία προσαρμόζοντας τις μαθησιακές δραστηριότητες, με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, αφού αποτελεί διαφορετική προσωπικότητα στην επίδοση, στα ενδιαφέροντα και στις ιδιαίτερες κλίσεις, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες μάθησης για κάθε μαθητή (Αραπογιάννης, 2013)
 • 7. Ορισμοί Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning): Ορίζεται ως η διαδικασία της μάθησης που διευκολύνεται και υποστηρίζεται μέσω της χρήσης των ΤΠΕ με σκοπό την απόκτηση μαθησιακών εμπειριών και την προώθηση και διευκόλυνση της εξατομικευμένης μάθησης οπουδήποτε και οποτεδήποτε (Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω του internet από τους μαθητές) (Βουγιούκαλου, 2011)
 • 8. Ορισμοί Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Είναι η υποβοηθούμενη από τις ΤΠΕ εκπαίδευση και υλοποιείται με την υποστήριξη του υπολογιστή σε διαδικτυακό περιβάλλον χωρίς φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευομένου στο χώρο που αυτή λαμβάνει χώρα (Σαμαρτζή, 2013). Αποτελεί μια προσπάθεια προσομοίωσης της συμβατικής εκπαίδευσης, όποτε αυτή δεν είναι εφικτή, με χρήση της τεχνολογίας (Βουγιούκαλου, 2011). Ο όρος χρησιμοποιείται και από την UNESCO (Ρόκος, 2015).
 • 9. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Συμμετέχοντας κάποιος σε μία εξ αποστάσεως διδασκαλία και μόνο γι’ αυτό το λόγο δε σημαίνει ότι θα οδηγηθεί σε καλύτερα ή σε χειρότερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με τη συμβατική διδασκαλία. Μία παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων μέσα από σωστή σχεδίαση και στηριζόμενη στο κατάλληλο εκπαιδευτικό μοντέλο και στην κατάλληλη θεωρία μάθησης. Το ίδιο ισχύει και για την εκπαίδευση από απόσταση (Αδάμ, 2015)
 • 10. Ορισμοί Συστήματα διαχείρισης μάθησης: Είναι πακέτο λογισμικού, που στηρίζεται στις τεχνολογίες διαδικτύου με σκοπό να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Μπράτη, 2013) με εύχρηστο και παιδαγωγικά σωστό τρόπο. Μέσω αυτών είναι δυνατή η δημιουργία, η οργάνωση, η διάθεση και γενικότερα η διαχείριση ενός συνόλου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα από μια κεντρική διεπιφάνεια, σε ένα τοπικό ή ευρύτερο δίκτυο (Σαμαρτζή, 2013)
 • 12. Πλεονεκτήματα χρήσης LMS • Υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών • Αίρουν τους χωροχρονικούς περιορισμούς • Προσφέρουν εξαιρετικό βαθμό ελευθερίας στον τρόπο μάθησης • Επιτρέπουν τη γρήγορη και ανέξοδη διδασκαλία (Δημητριάδης, 2014)
 • 13. Βιβλιογραφία (1) Αδάμ, Χ.Δ. (2015). Η Χρήση του Λογισμικού Κοινωνικής Δικτύωσης στη Δια Βίου Μάθηση . Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αραπογιάννης, Ε. (2013). Αξιοποίηση συστήματος και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης για την υποστήριξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 14. Βιβλιογραφία (2) Βουγιούκαλου, Μ. (2011). Η Επίδραση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν μέσα στο Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Moodle, Elluminate Live, ΝομικόΥπόβαθρο. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημίο Πειραιά Μουτάφη, Κ. (2014). Ανάπτυξη μοντέλου και αλγορίθμων μοντελοποίησης ενός χρήστη – εκπαιδευομένου σε προσαρμοστικά περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,Τμημα Μηχανικών ΗλεκτρονικώνΥπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνείο Πάτρας
 • 15. Βιβλιογραφία (3) Μπράτη, Χ.Μ. (2013). Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με βάση την τεχνολογία ροής εργασίας. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, ΤμήμαΨηφιακώνΣυστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά Ρόκος, Ε. (2015). Διαδικασιοστρεφές σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,ΤμήμαΨηφιακώνΣυστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • 16. Βιβλιογραφία (4) Δημητριάδης, Η. (2014). Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Προσαρμοστικών Μαθημάτων. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστημίο Πειραιά Σαμαρτζή, Χ.Μ. (2013).Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με βάση την τεχνολογία ροής εργασίας. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή,ΤμήμαΨηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Editor's Notes

 1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 2. Χάρη σε αυτή η γεωγραφική απόσταση έχει παψει να αποτελεί και παιδαγωγική απόσταση.