SlideShare a Scribd company logo

Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)

Giorgos Basmatzidis
Giorgos Basmatzidis
Giorgos Basmatzidisεκπαίδευση

Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)

1 of 10
Download to read offline
ιδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα σε διάφορα 
γνωστικά αντικείμενα 
1, Χαρισοπούλου Μαρίνα 
Μπασματζίδης Γεώργιος 
2 , Μπασματζίδου Άννα 
Κ. Γλέζου Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη %ιδακτική Πράξη», σ. 1-5 
Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011 
3 
1 %άσκαλος, %ιδασκαλείο %ημ. Εκπ/σης «%ημ. Γληνός» 
geobasm@yahoo.gr 
2 %ασκάλα, %ιδασκαλείο %ημ. Εκπ/σης «%ημ. Γληνός» charimarina@yahoo.gr 
3 %ασκάλα Eιδικής Aγωγής, %ημ. Σχολ. Νέας Πεντέλης 
annabasm89@hotmail.com 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία έτη τα σχολεία στην Ελλάδα κατακλύζονται από πλήθος τεχνολογικών εφαρμογών στο όνομα της 
δημιουργίας ενός αποτελεσματικότερου τρόπου μάθησης και διδασκαλίας. Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν ένα 
περιβάλλον μάθησης, το οποίο πια δε πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Βάσει των ερευνητικών δεδομένων τόσο 
στην ελληνική όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία η έλλειψη πια των τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία έχει ως 
αποτέλεσμα αυτή να γίνεται λιγότερο αποτελεσματική. Άποψη που την υποστηρίζει ο Bates (1995). 
Βασικό στοιχείο κατά την χρησιμοποίηση της τεχνολογίας στη σχολική τάξη είναι να ανταποκρίνεται η χρήση 
της στις παιδαγωγικές προϋποθέσεις που διέπουν ένα περιβάλλον μάθησης. Η διδακτική αξιοποίηση του 
διαδραστικού πίνακα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα εκπληρώνει τις ζητούμενες παιδαγωγικές προϋποθέσεις και 
μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων στην σχολική τάξη. Βάσει της διεθνής βιβλιογραφίας 
η εισαγωγή του στην διδασκαλία των επιμέρους μαθημάτων συντελεί σε ιδιαίτερης σημασίας πλεονεκτήματα 
κυρίως σε θέματα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών. Συνεπώς θα πρέπει να διερευνήσουμε κάθε τρόπο 
με τον οποίο θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα, ώστε να προκύψει θετικό αποτέλεσμα στην 
διδακτική πράξη εφόσον θέλουμε να επιτύχουμε τους μαθησιακούς μας στόχους. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΙΑ: *ιαδραστικός πίνακας, αλληλεπίδραση, διδακτική αξιοποίηση. 
ΕΙΣΑΓ+ΓΗ 
Η σημερινή γενιά των παιδιών μας θα μπορούσαμε να πούμε μεγαλώνει «ψηφιακά» όπως και ο Don 
Tapscott αναφέρει στο ομότιτλο βιβλίο του. «Ο Ντυμαζντιέ (Κορωναίου, 1996) διακρίνει τρεις 
βασικές λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου: 
1. Την ανάπαυση 
2. Την αναψυχή και 
3. Την ανάπτυξη του υποκειμένου. 
Σήμερα και οι νέοι περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες επιλέγοντας τη 
δεύτερη λειτουργία αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Οι δραστηριότητες συνήθως που προτιμούν 
είναι να βλέπουν τηλεόραση, να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια με συνομήλικους και να ασχολούνται 
γενικότερα με τις νέες τεχνολογίες» 
Ο νέος της σημερινής κοινωνίας έχει ενσωματώσει στην καθημερινή του δραστηριότητα την 
αυξημένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το διαδίκτυο, το internet cafe, το chatting τα blogs, 
τα βιντεοπαιχνίδια και η κινητή τηλεφωνία αποτελούν γι αυτόν νέα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως η κουλτούρα των νέων (Χαρισοπούλου, 2009). Το εκπαιδευτικό 
πλαίσιο δεν πρέπει να αγνοήσει το γεγονός πως τα σύγχρονα διαδραστικά μέσα κυριαρχούν στο 
διαμοιρασμό της πληροφορίας. Συνεπώς μια μετατόπιση από την παραδοσιακή διδασκαλία, 
παραδείγματος χάρη από το μαυροπίνακα και την κιμωλία σε πιο «μοντέρνα» διδασκαλία όπως το 
διαδραστικό πίνακα θα βελτιώσει την αλληλεπίδραση δάσκαλου – μαθητή και θα αξιοποιήσει τα 
προϊόντα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Άλλωστε η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών με τον ψηφιακό γραμματισμό έχει ως κύριο στόχο να αφήνουν οι εκπαιδευτικοί στην 
άκρη τον μαυροπίνακα και με την είσοδο του διαδραστικού πίνακα (%Π) ως εργαλείο μάθησης να 
διευκολύνουν την προετοιμασία του μαθήματος και να βελτιώνουν την επίδοση των μαθητών τους 
μέσα από ενεργή διάδραση.
2 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 
Μελετώντας τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τον %Π (%ημητρακάκης Σοφός, 2010), η 
αξιολόγηση του από την πλευρά των εκπαιδευτικών ως διδακτικό εργαλείο είναι θετική και 
χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Επιπλέον αποτελεί ένα πανίσχυρο εκπαιδευτικό 
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και έχει ιδιαίτερη αξία από παιδαγωγική και διδακτική σκοπιά, 
καθώς προτείνει νέους τρόπους οργάνωσης του μαθήματος. Σημαντικό επίσης είναι πως οι 
εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως ο %Π είναι ένα διδακτικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλες 
τις ηλικίες των μαθητών επιλέγοντας ανάλογα και τις αντίστοιχες δραστηριότητες. (%ημητρακάκης, 
Σοφός 2010). %ιαπιστώθηκε επίσης από τους εκπαιδευτικούς ότι ο %Π διαθέτει συγκριτικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τον Η/Υ, καθότι ο %Π λόγω της μεγάλης επιφάνειας υπερισχύει στην 
εφαρμογή δραστηριοτήτων που απαιτούν κιναισθητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες λεπτής 
κινητικότητας. 
ΘΕ+ΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο διαδραστικός πίνακας που στην ουσία είναι ένας πίνακας που συνδυάζει την απλότητα και τη 
λειτουργικότητα ενός συμβατικού πίνακα με τις δυνατότητες ενός υπολογιστή έχει ενσωματωθεί σε 
πολλά σχολεία παγκοσμίως και αποτελεί ένα εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον έχει 
την ιδιαιτερότητα ο χρήστης του να αλληλεπιδρά μαζί του με την αφή ή με μια ειδική γραφίδα. 
Ανήκει στην κατηγορία των τεταρτογενών Μέσων και σύμφωνα με τους MacLuhan (2001), Faustlich 
(1995) και Sofos (2005): 
1. Αναλαμβάνουν και υποκαθιστούν τις λειτουργίες των κλασσικών μέσων (π.χ. ο διαδραστικός 
πίνακας καλύπτει όλες τις λειτουργίες του μαυροπίνακα). 
2. %ιευρύνει τις δυνατότητες του κλασικού πίνακα προσφέροντας ψηφιακές προεκτάσεις (π.χ. 
διαθέτουν ψηφιοποιημένες συλλογές, διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιοποιούν τα περιεχόμενα του 
πίνακα και τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά). 
3. Έχουν την τάση να κρύβουν την ψηφιακή τους υποδομή, αφού ο υπολογιστής και ο projector 
δεν βρίσκονται στο οπτικό πεδίο των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
4. %ιαμορφώνουν νέες/καινοτόμες εφαρμογές όπως ηλεκτρονική μάθηση από απόσταση. 
5. Θέτουν το υπάρχον σύστημα (σχολείο, διδασκαλία, εκπαιδευτικοί, μαθητές) μπροστά από νέες 
προκλήσεις και όρια, τα οποία θα πρέπει να υπερνικηθούν προκειμένου να είναι δυνατή η ομαλή τους 
ένταξη και η εξισορρόπηση του συστήματος (Kron/Σοφός 2007). 
Τα νέα Μέσα, στα οποία ανήκει και ο διαδραστικός πίνακας περιλαμβάνουν τέσσερις βασικές 
διαστάσεις: 
a. Τα εργαλεία/μορφές παρουσίασης της επικοινωνίας, π.χ. γλωσσικός κώδικας, οπτικός κώδικας 
(σκίτσο, εικόνα βίντεο κ.α.), 
b. την υλικής δομή και αρχιτεκτονική, π.χ. χαρτί, μελάνι, δικτύωση, υλικό και λογισμικό, 
c. τις κοινωνικές δομές και τους οργανισμούς, π.χ. εκδοτικούς οίκους, παροχείς περιεχομένου και 
d. το περιεχόμενο και την ποιότητά του, που απορρέει από τον συσχετισμό των τριών παραπάνω 
διαστάσεων (Schmidt 2003, Sofos 2005). 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΙΑΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Για την επιτυχή ένταξη του %Π στη διδακτική πράξη και ιδιαίτερα τη σχεδίαση μαθησιακών 
δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, είναι καλό να λαμβάνονται υπόψη 
παράγοντες που τον διαφοροποιούν από άλλες τεχνολογίες: 
1.Ο %Π είναι η πρώτη ηλεκτρονική εκπαιδευτική τεχνολογία που σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση 
από τους εκπαιδευτικούς. 
2.Ο %Π είναι η πρώτη, και η μόνη έως τώρα, ηλεκτρονική εκπαιδευτική τεχνολογία την οποία 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στην καθημερινή διδακτική πράξη. 
3.Ο %Π μπορεί να εγκατασταθεί άμεσα, με ασφάλεια και με σχετικά μικρό κόστος σε κάθε τάξη 
για άμεση χρήση από το δάσκαλο και τους μαθητές. 
4.Ο %Π μπορεί να υποστηρίξει όλους τους τρόπους διδασκαλίας, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και 
σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο. 
5.Ο %Π διευκολύνει την ενσωμάτωση και άμεση χρήση όλων των άλλων ψηφιακών τεχνολογιών 
(υλικού και λογισμικού) και αποδίδει πρόσθετη εκπαιδευτική αξία στις τεχνολογίες αυτές. 
Αξιοσημείωτο είναι πως στα νέα αναλυτικά προγράμματα για το %ημοτικό και το Γυμνάσιο 
σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Κλήμη Ναυρίδη οι Νέες Τεχνολογίες θα 
Πρακτικά Συνεδρίου www.e-diktyo.eu
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη %ιδακτική Πράξη» 3 
παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα και όλα τα μαθήματα θα 
διδάσκονται από αυτές. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα το νέου αναλυτικού προγράμματος θα ενταχθούν 
πέρα από τη διδασκαλία των βασικών μαθημάτων ο πολιτισμός, το περιβάλλον και οι Νέες 
Τεχνολογίες. 
Η βαρύτητα που δίνεται στις Νέες Τεχνολογίες είναι αποτέλεσμα ερευνών στη σχολική 
πράξη(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Οι μαθητές μάλιστα που δούλεψαν με %Π στην τάξη τους 
απάντησαν σε ερωτηματολόγια: 
1.ότι ο διαδραστικός πίνακας τους εντυπωσιάζει, 
2.ότι τους κάνει να νιώθουν ότι είναι σε ένα μοντέρνο σχολείο, 
3.ότι το ενδιαφέρον τους και η προσοχή τους αυξάνεται στην ώρα του μαθήματος και 
4.ότι ο %Π τούς βοηθά να καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) 
Συμβάλλει, επίσης, στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (α.μ.ε.ε.α.) στη συνήθη σχολική τάξη ή σε κατάλληλα οργανωμένα και 
στελεχωμένα τμήματα ένταξης. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την ουσιαστική σύνδεση της 
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η οποία θα οδηγήσει μελλοντικά, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη 
σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Είναι πολύ σημαντικό που παρέχει στο μαθητή τη διδασκαλία με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε 
σχέση με κλασική διδασκαλία, διότι ενθαρρύνει τον αυθορμητισμό του μαθητή για συμμετοχή στο 
μάθημα και στο δάσκαλο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μια μεγάλη εμβέλεια από διαδικτυακούς 
πόρους. Ακόμη ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να τυπώνει οτιδήποτε υπάρχει στον 
πίνακα, όπως σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή του δίνεται το περιθώριο να 
επαναχρησιμοποιεί υλικά μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το φόρτο εργασίας και το χρόνο 
προετοιμασίας ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί τον εναπομείναντα χρόνο σε άλλες διδακτικές 
πρακτικές. %εν πρέπει να παραλείψουμε πως και σε τεχνικό επίπεδο προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία 
από τη χρήση ενός υπολογιστή τον οποίο συνήθως οι μαθητές τον χρησιμοποιούν σε ομάδες των 3-4 
ατόμων. 5ς ακολούθως η χρήση του %Π θα ευνοήσει και τους μαθητές συγχρόνως και στην 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία κατέχοντας τη λειτουργία του. 
Επισημαίνουν στη βιβλιογραφία επιπροσθέτως πως ο %Π δίνει ευελιξία και μεταβλητότητα 
τεχνικών μέσων στον εκπαιδευτικό και τη δυνατότητα παρουσίασης με πολυμέσα που αυξάνει την 
αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή στα μαθήματα σε μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών μέσα στην τάξη. 
Έχουν το δυναμικό να ενισχύουν την επίδειξη και τη μοντελοποίηση, να βελτιώσουν τόσο το ρυθμό 
όσο και το βάθος της μάθησης. 
Η χρήση του διαδραστικού πίνακα ελλοχεύει κινδύνους αν δε χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. Έτσι 
μπορεί να αναπαράγει ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Γι΄ αυτό ο κάθε δάσκαλος οφείλει 
να χρησιμοποιεί το διαδραστικό πίνακα ως γνωστικό εργαλείο. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική 
τεχνολογία, όταν υπάρχει αναφορά στον υπολογιστή, αυτός δε θεωρείται απλώς ένα διδακτικό μέσο, 
αλλά και ένα δυνάμει «νοητικά ή γνωστικό εργαλείο» ή καλύτερα μια πηγή γνωστικών 
εργαλείων.(Ράπτης Ράπτη, 2007) 
Τα μειονεκτήματα του %Π που αφορούν τεχνικά προβλήματα (επικοινωνία με την εταιρεία 
εφαρμογής, προβλήματα εγκατάστασης και προβλήματα χρήσης) μπορούν να εξαλειφθούν με τη 
σωστή και επαρκή τεχνική στήριξη των σχολείων. Άλλα προβλήματα όπως η αντανάκλαση του ήλιου 
και η δυσκολία των μαθητών να παρακολουθήσουν είναι μεν άξια προσοχής αλλά μπορούν να 
αντιμετωπιστούν. Σαφώς ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει σε πια θέση θα στέκεται στον πίνακα για να 
μη δημιουργείται σκιά στην οθόνη και θέματα ασφαλείας με το πλήθος των καλωδίων δεν πρέπει να 
αγνοούνται. 
Αντιθέτως τα πλεονεκτήματα του έχουν ερευνηθεί και επιβεβαιωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 
(Becta, 2003) είναι πολύ περισσότερα και επιβάλλουν την ανάγκη εκπαίδευσης των δασκάλων με 
αυτό το εργαλείο μάθησης. Πιο αναλυτικά: σε σχέση με το απλό προβολικό μηχάνημα παρέχει ο %Π 
μια πιο αποτελεσματική μετωπική διδασκαλία. Επίσης ενθαρρύνει τον αυθορμητισμό και την ευελιξία 
επιτρέποντας στο δάσκαλο να χρησιμοποιεί διαδικτυακούς πόρους. Οι διαδραστικοί πίνακες 
αποτελούν δυναμικά διδακτικά εργαλεία μια και έχουν το δυναμικό να ενισχύουν την επίδειξη και τη 
μοντελοποίηση. βελτιώνουν την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων και την εκτίμηση/αξιολόγηση 
τουεκπαιδευτικού προωθώντας αποτελεσματικούς προβληματισμούς. Υποστηρίζουν επίσης τον 
εκπαιδευτικό να επαναπροσδιορίζει την ισορροπία δημιουργίας πόρων και οργάνωσης της 
διδασκαλίας και να αυξάνει το ρυθμό και το βάθος της μάθηση. 
www.epyna.gr Πρακτικά Συνεδρίου
4 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ+Ν ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚ+Ν ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ+Ν 
Οι δραστηριότητες δημιουργήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού SMART Notebook 10 και 
αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, Μαθηματικών, Γεωγραφίας, Ιστορίας, διαθεματικές 
δραστηριότητες και δραστηριότητες που αφορούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 
Όλες οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή κάθε μαθητή, δεν απαιτούν ιδιαίτερη γνώση 
στο χειρισμό του συγκεκριμένου λογισμικού καθώς στηρίζονται στην τεχνική του “drag n drop”, 
(σύρε και άφησε). Με τρόπο αισθητηριακό προσεγγίζονται οι έννοιες σε όλες τις δραστηριότητες. 
Ευνοούνται οι οπτικοί, ακουστικοί καθώς και οι απτικοί τύποι μαθητών. 
ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛ+ΣΣΑΣ 
1)Οι μαθητές ανά ομάδες δημιουργούν προτάσεις, ανακατεύουν τις λέξεις και προσπαθούν οι 
άλλες ομάδες να βρουν τη σωστή σύνταξη της πρότασης. 
Προτεινόμενες τάξεις: Α’- Γ’ %ημοτικού 
Ρόλοι μαθητών: Για κάθε μια ομάδα έχει σχεδιαστεί και ξεχωριστή διαφάνεια. Ο εκπρόσωπος της 
ομάδας αναλαμβάνει να τοποθετήσει τις λέξεις στη σωστή σειρά. Ενδιαφέρον θα είχε να φτιάξει κάθε 
ομάδα μια αντίστοιχη διαφάνεια-άσκηση και να γίνει ανταλλαγή των ασκήσεων ώστε να λυθούν από 
τις άλλες ομάδες. 
Εικόνα 1: *ραστηριότητα Γλώσσας (σύνταξη προτάσεων) 
2)%ημιουργία εννοιολογικού χάρτη: Οι μαθητές κυκλώνουν ή υπογραμμίζουν λέξεις-κλειδιά που 
θεωρούν ότι αποτελούν σημαντικά στοιχεία από την παράγραφο ενός κειμένου. Κατόπιν με χρήση 
ενός λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης(Inspiration) δημιουργούν στο διαδραστικό πίνακα τον 
χάρτη του κειμένου, Ο χάρτης αυτός πολύ εύκολα τροποποιείται και εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή 
όλων των μαθητών εξαιτίας της ευκολίας στη μετακίνηση και δημιουργία νέων κόμβων. 
Προτεινόμενες τάξεις: Γ’-ΣΤ’ %ημοτικού 
Ρόλοι μαθητών: Κάθε ομάδα δημιουργεί στον υπολογιστή της το δικό της εννοιολογικό χάρτη και 
κατόπιν παρουσιάζεται στο διαδραστικό πίνακα. Τίθεται σε διαπραγμάτευση στην ολομέλεια της 
τάξης και γίνονται βελτιώσεις-αλλαγές καθώς παρουσιάζεται ο κάθε εννοιολογικός χάρτης. 
Πρακτικά Συνεδρίου www.e-diktyo.eu
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη %ιδακτική Πράξη» 5 
Εικόνα 2: *ραστηριότητα Γλώσσας (δημιουργία εννοιολογικού χάρτη) 
3)Εικονογραφημένη ιστορία: Οι μαθητές επιλέγουν την τροπή της ιστορίας, διαγράφοντας όσες 
λέξεις δεν επιθυμούν και την εμπλουτίζουν με εικόνες. 
Προτεινόμενες τάξεις: Α’-Β’ %ημοτικού 
Ρόλοι μαθητών: Κάθε ομάδα αφού έχει συνεργαστεί ενδοομαδικά παρουσιάζει τη δική της 
εκδοχή για το παραμύθι στο διαδραστικό πίνακα στην ολομέλεια της τάξης. 
Εικόνα 3: *ραστηριότητα Γλώσσας (εικονογραφημένη ιστορία) 
4)%ημιουργία πολυτροπικού κειμένου: Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα δικό τους 
πολυτροπικό κείμενο ή ποίημα έχοντας σαν ερέθισμα λέξεις, εικόνες και ήχους. Ανάλογα σε ποια 
τάξη απευθύνεται η δραστηριότητα το πολυμεσικό υλικό μπορεί να δοθεί από το δάσκαλο ή να το 
αναζητήσουν οι μαθητές στο διαδίκτυο. 
Προτεινόμενες τάξεις: Α’-ΣΤ’ %ημοτικού 
Ρόλοι μαθητών: Κάθε ομάδα αφού έχει συνεργαστεί ενδοομαδικά παρουσιάζει το δικό της 
πολυτροπικό κείμενο ή ποίημα στο διαδραστικό πίνακα στην ολομέλεια της τάξης. 
www.epyna.gr Πρακτικά Συνεδρίου
6 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 
Εικόνα 4: *ραστηριότητα Γλώσσας(πολυτροπικό κείμενο) 
ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ+Ν 
Άθροισμα γωνιών τριγώνου: Ο διαδραστικός πίνακας έχει εργαλεία που επιτρέπουν τη δυναμική 
μορφή των σχημάτων. Οι μαθητές μετρούν τις γωνίες ενός τριγώνου με τη βοήθεια του 
μοιρογνωμονίου και τις αθροίζουν. Παρατηρούν πως αν αυξομοιώσουν το μέγεθος του τριγώνου το 
άθροισμα των γωνιών του παραμένει το ίδιο. 
Προτεινόμενες τάξεις: Ε’-ΣΤ’ %ημοτικού 
Ρόλοι μαθητών: Μια ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να μετρήσει τις γωνίες του ενός τριγώνου, μια 
άλλη τις γωνίες του άλλου τριγώνου. Πριν αθροιστούν οι γωνίες διατυπώνονται υποθέσεις από όλες 
τις ομάδες. Κατόπιν η κάθε ομάδα επαληθεύει την υπόθεσή της. 
Εικόνα 5: *ραστηριότητα Μαθηματικών(α) 
Εικόνα 6:*ραστηριότητα Μαθηματικών(β) 
Πρακτικά Συνεδρίου www.e-diktyo.eu
Ad

Recommended

μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016Nikolaos Manaras
 
Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014Nikolaos Manaras
 
μελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσης
μελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσηςμελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσης
μελετη περιπτωσης μικτης μαθησης κακαβελάκης θανάσηςkakavelakisthan
 
Ο Διαδραστικός πίνακας στη σχολική τάξη
Ο Διαδραστικός πίνακας στη σχολική τάξηΟ Διαδραστικός πίνακας στη σχολική τάξη
Ο Διαδραστικός πίνακας στη σχολική τάξηMakis Triantafillidis
 
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησηςσχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησηςmirallis
 

More Related Content

What's hot

Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής ΜάθησηςΣχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής ΜάθησηςMaria Pts
 
Μελέτη περίπτωσης μικτής μάθησης
Μελέτη περίπτωσης μικτής μάθησηςΜελέτη περίπτωσης μικτής μάθησης
Μελέτη περίπτωσης μικτής μάθησηςchristina tsoumeleka
 
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΜελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηAikaterini Oikonomou
 
Μελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησης
Μελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησηςΜελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησης
Μελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησηςChryso Christodoulou
 
σχεδιασμός μικτής μάθησης
σχεδιασμός μικτής μάθησηςσχεδιασμός μικτής μάθησης
σχεδιασμός μικτής μάθησηςStauros Tasios
 
Συνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - Alice
Συνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - AliceΣυνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - Alice
Συνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - AliceVasilis Sotiroudas
 
από τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή Ευαγγελία
από τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή Ευαγγελίααπό τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή Ευαγγελία
από τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή ΕυαγγελίαEuaggelia Kantartzi
 
Εκπαιδευτικό σενάριο Αlice
Εκπαιδευτικό σενάριο ΑliceΕκπαιδευτικό σενάριο Αlice
Εκπαιδευτικό σενάριο ΑliceNikolaos Bakopoulos
 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power pointΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power pointJIMKON
 
Σχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησης
Σχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησηςΣχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησης
Σχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησηςpelekanakib
 
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής ΜάθησηςEduc556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής ΜάθησηςRodi-Sofia Kati
 
διαδραστικα συστηματα
διαδραστικα συστηματαδιαδραστικα συστηματα
διαδραστικα συστηματαgalza
 
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1Konst276
 
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DL
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DLΣχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DL
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DLYiota Koumpouli
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...Aggeliki Markopoulou
 
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης Ppt ομαδική εργασία
σχεδιασμός μαθήματος μικτής  μάθησης Ppt ομαδική εργασίασχεδιασμός μαθήματος μικτής  μάθησης Ppt ομαδική εργασία
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης Ppt ομαδική εργασίαMaria Kapouniaridou
 

What's hot (19)

Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής ΜάθησηςΣχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
 
Μελέτη περίπτωσης μικτής μάθησης
Μελέτη περίπτωσης μικτής μάθησηςΜελέτη περίπτωσης μικτής μάθησης
Μελέτη περίπτωσης μικτής μάθησης
 
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΜελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μελέτη περίπτωσης- Μικτή μάθηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 
Μελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησης
Μελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησηςΜελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησης
Μελέτη περίπτωσης - Εφαρμογή μικτής μάθησης
 
σχεδιασμός μικτής μάθησης
σχεδιασμός μικτής μάθησηςσχεδιασμός μικτής μάθησης
σχεδιασμός μικτής μάθησης
 
Mikti&eksatomikevmeni
Mikti&eksatomikevmeniMikti&eksatomikevmeni
Mikti&eksatomikevmeni
 
Συνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - Alice
Συνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - AliceΣυνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - Alice
Συνέδριο ΠΕΚΑΠ - Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - Alice
 
από τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή Ευαγγελία
από τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή Ευαγγελίααπό τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή Ευαγγελία
από τον μαυροπίνακα στον διαδραστικό. Κανταρτζή Ευαγγελία
 
Diadrastikoi b senaria
Diadrastikoi b senariaDiadrastikoi b senaria
Diadrastikoi b senaria
 
Εκπαιδευτικό σενάριο Αlice
Εκπαιδευτικό σενάριο ΑliceΕκπαιδευτικό σενάριο Αlice
Εκπαιδευτικό σενάριο Αlice
 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power pointΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Microsoft office power point
 
Σχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησης
Σχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησηςΣχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησης
Σχεδιασμός ενότητας μικτής μάθησης
 
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής ΜάθησηςEduc556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
Educ556dl_Εργασία 3η_Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης
 
διαδραστικα συστηματα
διαδραστικα συστηματαδιαδραστικα συστηματα
διαδραστικα συστηματα
 
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1
Διαδικτυακή και Μικτή μάθηση-Εργασία 1
 
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DL
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DLΣχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DL
Σχεδιασμός Μαθήματος Μικτής Μάθησης - EDUC 556DL
 
εργασια Did info2
εργασια Did info2εργασια Did info2
εργασια Did info2
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ...
 
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης Ppt ομαδική εργασία
σχεδιασμός μαθήματος μικτής  μάθησης Ppt ομαδική εργασίασχεδιασμός μαθήματος μικτής  μάθησης Ppt ομαδική εργασία
σχεδιασμός μαθήματος μικτής μάθησης Ppt ομαδική εργασία
 

Similar to Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΓιώργος Παπανικολάου
 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον ΕκπαιδευτικόΟδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικόgtzeni
 
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώνΜάχη Χούλη
 
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώνΜάχη Χούλη
 
οδηγος τπε δημοτικο
οδηγος τπε δημοτικοοδηγος τπε δημοτικο
οδηγος τπε δημοτικοgzabetoglou
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1KONSTANTINOS KALEMIS
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023filippos_chatziandreas
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Chrysanthi Tziortzioti
 
παρουσίαση τπε
παρουσίαση τπεπαρουσίαση τπε
παρουσίαση τπεAvgoustina21
 
Programma spoudw tpe_dimotiko
Programma spoudw tpe_dimotikoProgramma spoudw tpe_dimotiko
Programma spoudw tpe_dimotikogzabetoglou
 
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιGeorgiadou Agathi
 
Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...
Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...
Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...Alexandros Tsikolatas
 
Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...
Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...
Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...Vasilis Drimtzias
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinningPanagiotis Papadopoulos
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinningPanagiotis Papadopoulos
 
Μοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευση
Μοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευσηΜοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευση
Μοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευσηmakrib
 
Ex apostaseos didaskalia..
Ex apostaseos didaskalia..Ex apostaseos didaskalia..
Ex apostaseos didaskalia..gvlachos
 
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ στο Δημοτικό
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ στο ΔημοτικόΠρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ στο Δημοτικό
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ στο Δημοτικόgtzeni
 

Similar to Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011) (20)

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
 
ICT integration
ICT integrationICT integration
ICT integration
 
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον ΕκπαιδευτικόΟδηγός για τον Εκπαιδευτικό
Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό
 
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
 
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
 
οδηγος τπε δημοτικο
οδηγος τπε δημοτικοοδηγος τπε δημοτικο
οδηγος τπε δημοτικο
 
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη καλεμησ πεσσ_1
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
 
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
Απόψεις Εκπαιδευτικών για τo Πρόγραμμα της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικώ...
 
παρουσίαση τπε
παρουσίαση τπεπαρουσίαση τπε
παρουσίαση τπε
 
Programma spoudw tpe_dimotiko
Programma spoudw tpe_dimotikoProgramma spoudw tpe_dimotiko
Programma spoudw tpe_dimotiko
 
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοιγενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
γενικο και ειδικό μέρος γραμματισμοι
 
Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...
Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...
Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα...
 
Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...
Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...
Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσ...
 
Syros 2009
Syros 2009Syros 2009
Syros 2009
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
 
Μοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευση
Μοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευσηΜοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευση
Μοντέλα εισαγωγής τπε στην εκπαίδευση
 
Ex apostaseos didaskalia..
Ex apostaseos didaskalia..Ex apostaseos didaskalia..
Ex apostaseos didaskalia..
 
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ στο Δημοτικό
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ στο ΔημοτικόΠρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ στο Δημοτικό
Πρόγραμμα Σπουδών ΤΠΕ στο Δημοτικό
 

More from Giorgos Basmatzidis (20)

Afises
AfisesAfises
Afises
 
2nd cycle
2nd cycle2nd cycle
2nd cycle
 
1st cycle
1st cycle1st cycle
1st cycle
 
Comic
ComicComic
Comic
 
Lesson
LessonLesson
Lesson
 
Kipoyriki2
Kipoyriki2Kipoyriki2
Kipoyriki2
 
Kipoyriki1
Kipoyriki1Kipoyriki1
Kipoyriki1
 
Daskaloi
DaskaloiDaskaloi
Daskaloi
 
Rubbish
RubbishRubbish
Rubbish
 
Bullying
BullyingBullying
Bullying
 
Kanones
KanonesKanones
Kanones
 
E2 kanones avlis
E2 kanones avlisE2 kanones avlis
E2 kanones avlis
 
Β΄τόμος Οικοϊστορίες
Β΄τόμος ΟικοϊστορίεςΒ΄τόμος Οικοϊστορίες
Β΄τόμος Οικοϊστορίες
 
Β΄τόμος Οικοϊστορίες
Β΄τόμος ΟικοϊστορίεςΒ΄τόμος Οικοϊστορίες
Β΄τόμος Οικοϊστορίες
 
Aφισες β΄τόμος
Aφισες β΄τόμοςAφισες β΄τόμος
Aφισες β΄τόμος
 
υπουργικη αποφαση σιτιση επεκταση θεσσαλονικη Signed
υπουργικη αποφαση σιτιση επεκταση θεσσαλονικη Signedυπουργικη αποφαση σιτιση επεκταση θεσσαλονικη Signed
υπουργικη αποφαση σιτιση επεκταση θεσσαλονικη Signed
 
εγκυκλιοσ σιτιση θεσσαλονικη Signed
εγκυκλιοσ σιτιση θεσσαλονικη Signedεγκυκλιοσ σιτιση θεσσαλονικη Signed
εγκυκλιοσ σιτιση θεσσαλονικη Signed
 
βιβλίο ιππεκη δελασαλ
βιβλίο ιππεκη δελασαλβιβλίο ιππεκη δελασαλ
βιβλίο ιππεκη δελασαλ
 
Afises paidikamolivia
Afises paidikamoliviaAfises paidikamolivia
Afises paidikamolivia
 
ενημέρωση για ανάρτηση αφίσας ΕΣΠΑ
ενημέρωση για ανάρτηση αφίσας ΕΣΠΑενημέρωση για ανάρτηση αφίσας ΕΣΠΑ
ενημέρωση για ανάρτηση αφίσας ΕΣΠΑ
 

Recently uploaded

1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptxssuser1f95a21
 
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνΈρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνSotiris Poukamisas
 
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxΟι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxPennyMarinaki
 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"LiaMitraga
 
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Dimitra Mylonaki
 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docxΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docxssuser43d27b
 
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxSara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxPennyMarinaki
 
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Sotiris Poukamisas
 
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΟ Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΔήμητρα Τζίνου
 
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdfssuser1f95a21
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxPennyMarinaki
 
3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdf3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdfssuser1f95a21
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...2lykkomo
 
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μουΠεριγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μουDimitra Mylonaki
 
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxΣτέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxPennyMarinaki
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxPennyMarinaki
 
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μουΠεριγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μουDimitra Mylonaki
 
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxΓιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxPennyMarinaki
 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ηΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ηΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropoA.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiroposidiropo
 

Recently uploaded (20)

1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
1. eTwinning ΓΕΝΙΚΑ.pptx
 
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου ΣυκεώνΈρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
Έρευνα των μαθητών του ΣΤ2 του 4ου Δημοτικού σχολείου Συκεών
 
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptxΟι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
Οι κανόνες πρόληψης του διαδικτυακού εθισμού.pptx
 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εβδομάδα Ιωάννη Καποδίστρια"
 
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;Τι  είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ;
 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docxΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ-12-2-24.docx
 
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxSara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
 
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
Έρευνα του ΣΤ1 για τις σχολικές δραστηριότητες.
 
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΟ Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
 
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
2. eTwinning ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
 
3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdf3. prosklisi_mathiton.pdf
3. prosklisi_mathiton.pdf
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
 
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μουΠεριγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου, Η φίλη μου
 
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxΣτέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
 
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μουΠεριγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
 
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxΓιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ηΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
 
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropoA.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
A.2.1 παραγωγικοι συντελεστες.pptx sidiropo
 

Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)

 • 1. ιδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα 1, Χαρισοπούλου Μαρίνα Μπασματζίδης Γεώργιος 2 , Μπασματζίδου Άννα Κ. Γλέζου Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη %ιδακτική Πράξη», σ. 1-5 Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011 3 1 %άσκαλος, %ιδασκαλείο %ημ. Εκπ/σης «%ημ. Γληνός» geobasm@yahoo.gr 2 %ασκάλα, %ιδασκαλείο %ημ. Εκπ/σης «%ημ. Γληνός» charimarina@yahoo.gr 3 %ασκάλα Eιδικής Aγωγής, %ημ. Σχολ. Νέας Πεντέλης annabasm89@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία έτη τα σχολεία στην Ελλάδα κατακλύζονται από πλήθος τεχνολογικών εφαρμογών στο όνομα της δημιουργίας ενός αποτελεσματικότερου τρόπου μάθησης και διδασκαλίας. Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν ένα περιβάλλον μάθησης, το οποίο πια δε πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Βάσει των ερευνητικών δεδομένων τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή βιβλιογραφία η έλλειψη πια των τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία έχει ως αποτέλεσμα αυτή να γίνεται λιγότερο αποτελεσματική. Άποψη που την υποστηρίζει ο Bates (1995). Βασικό στοιχείο κατά την χρησιμοποίηση της τεχνολογίας στη σχολική τάξη είναι να ανταποκρίνεται η χρήση της στις παιδαγωγικές προϋποθέσεις που διέπουν ένα περιβάλλον μάθησης. Η διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα εκπληρώνει τις ζητούμενες παιδαγωγικές προϋποθέσεις και μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων στην σχολική τάξη. Βάσει της διεθνής βιβλιογραφίας η εισαγωγή του στην διδασκαλία των επιμέρους μαθημάτων συντελεί σε ιδιαίτερης σημασίας πλεονεκτήματα κυρίως σε θέματα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών. Συνεπώς θα πρέπει να διερευνήσουμε κάθε τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα, ώστε να προκύψει θετικό αποτέλεσμα στην διδακτική πράξη εφόσον θέλουμε να επιτύχουμε τους μαθησιακούς μας στόχους. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΙΑ: *ιαδραστικός πίνακας, αλληλεπίδραση, διδακτική αξιοποίηση. ΕΙΣΑΓ+ΓΗ Η σημερινή γενιά των παιδιών μας θα μπορούσαμε να πούμε μεγαλώνει «ψηφιακά» όπως και ο Don Tapscott αναφέρει στο ομότιτλο βιβλίο του. «Ο Ντυμαζντιέ (Κορωναίου, 1996) διακρίνει τρεις βασικές λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου: 1. Την ανάπαυση 2. Την αναψυχή και 3. Την ανάπτυξη του υποκειμένου. Σήμερα και οι νέοι περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες επιλέγοντας τη δεύτερη λειτουργία αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Οι δραστηριότητες συνήθως που προτιμούν είναι να βλέπουν τηλεόραση, να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια με συνομήλικους και να ασχολούνται γενικότερα με τις νέες τεχνολογίες» Ο νέος της σημερινής κοινωνίας έχει ενσωματώσει στην καθημερινή του δραστηριότητα την αυξημένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το διαδίκτυο, το internet cafe, το chatting τα blogs, τα βιντεοπαιχνίδια και η κινητή τηλεφωνία αποτελούν γι αυτόν νέα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και μπορούν να χαρακτηριστούν ως η κουλτούρα των νέων (Χαρισοπούλου, 2009). Το εκπαιδευτικό πλαίσιο δεν πρέπει να αγνοήσει το γεγονός πως τα σύγχρονα διαδραστικά μέσα κυριαρχούν στο διαμοιρασμό της πληροφορίας. Συνεπώς μια μετατόπιση από την παραδοσιακή διδασκαλία, παραδείγματος χάρη από το μαυροπίνακα και την κιμωλία σε πιο «μοντέρνα» διδασκαλία όπως το διαδραστικό πίνακα θα βελτιώσει την αλληλεπίδραση δάσκαλου – μαθητή και θα αξιοποιήσει τα προϊόντα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Άλλωστε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τον ψηφιακό γραμματισμό έχει ως κύριο στόχο να αφήνουν οι εκπαιδευτικοί στην άκρη τον μαυροπίνακα και με την είσοδο του διαδραστικού πίνακα (%Π) ως εργαλείο μάθησης να διευκολύνουν την προετοιμασία του μαθήματος και να βελτιώνουν την επίδοση των μαθητών τους μέσα από ενεργή διάδραση.
 • 2. 2 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Μελετώντας τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τον %Π (%ημητρακάκης Σοφός, 2010), η αξιολόγηση του από την πλευρά των εκπαιδευτικών ως διδακτικό εργαλείο είναι θετική και χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Επιπλέον αποτελεί ένα πανίσχυρο εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και έχει ιδιαίτερη αξία από παιδαγωγική και διδακτική σκοπιά, καθώς προτείνει νέους τρόπους οργάνωσης του μαθήματος. Σημαντικό επίσης είναι πως οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως ο %Π είναι ένα διδακτικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλες τις ηλικίες των μαθητών επιλέγοντας ανάλογα και τις αντίστοιχες δραστηριότητες. (%ημητρακάκης, Σοφός 2010). %ιαπιστώθηκε επίσης από τους εκπαιδευτικούς ότι ο %Π διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον Η/Υ, καθότι ο %Π λόγω της μεγάλης επιφάνειας υπερισχύει στην εφαρμογή δραστηριοτήτων που απαιτούν κιναισθητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας. ΘΕ+ΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο διαδραστικός πίνακας που στην ουσία είναι ένας πίνακας που συνδυάζει την απλότητα και τη λειτουργικότητα ενός συμβατικού πίνακα με τις δυνατότητες ενός υπολογιστή έχει ενσωματωθεί σε πολλά σχολεία παγκοσμίως και αποτελεί ένα εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον έχει την ιδιαιτερότητα ο χρήστης του να αλληλεπιδρά μαζί του με την αφή ή με μια ειδική γραφίδα. Ανήκει στην κατηγορία των τεταρτογενών Μέσων και σύμφωνα με τους MacLuhan (2001), Faustlich (1995) και Sofos (2005): 1. Αναλαμβάνουν και υποκαθιστούν τις λειτουργίες των κλασσικών μέσων (π.χ. ο διαδραστικός πίνακας καλύπτει όλες τις λειτουργίες του μαυροπίνακα). 2. %ιευρύνει τις δυνατότητες του κλασικού πίνακα προσφέροντας ψηφιακές προεκτάσεις (π.χ. διαθέτουν ψηφιοποιημένες συλλογές, διαδραστικές εφαρμογές, ψηφιοποιούν τα περιεχόμενα του πίνακα και τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά). 3. Έχουν την τάση να κρύβουν την ψηφιακή τους υποδομή, αφού ο υπολογιστής και ο projector δεν βρίσκονται στο οπτικό πεδίο των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 4. %ιαμορφώνουν νέες/καινοτόμες εφαρμογές όπως ηλεκτρονική μάθηση από απόσταση. 5. Θέτουν το υπάρχον σύστημα (σχολείο, διδασκαλία, εκπαιδευτικοί, μαθητές) μπροστά από νέες προκλήσεις και όρια, τα οποία θα πρέπει να υπερνικηθούν προκειμένου να είναι δυνατή η ομαλή τους ένταξη και η εξισορρόπηση του συστήματος (Kron/Σοφός 2007). Τα νέα Μέσα, στα οποία ανήκει και ο διαδραστικός πίνακας περιλαμβάνουν τέσσερις βασικές διαστάσεις: a. Τα εργαλεία/μορφές παρουσίασης της επικοινωνίας, π.χ. γλωσσικός κώδικας, οπτικός κώδικας (σκίτσο, εικόνα βίντεο κ.α.), b. την υλικής δομή και αρχιτεκτονική, π.χ. χαρτί, μελάνι, δικτύωση, υλικό και λογισμικό, c. τις κοινωνικές δομές και τους οργανισμούς, π.χ. εκδοτικούς οίκους, παροχείς περιεχομένου και d. το περιεχόμενο και την ποιότητά του, που απορρέει από τον συσχετισμό των τριών παραπάνω διαστάσεων (Schmidt 2003, Sofos 2005). ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΙΑΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Για την επιτυχή ένταξη του %Π στη διδακτική πράξη και ιδιαίτερα τη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, είναι καλό να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που τον διαφοροποιούν από άλλες τεχνολογίες: 1.Ο %Π είναι η πρώτη ηλεκτρονική εκπαιδευτική τεχνολογία που σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση από τους εκπαιδευτικούς. 2.Ο %Π είναι η πρώτη, και η μόνη έως τώρα, ηλεκτρονική εκπαιδευτική τεχνολογία την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στην καθημερινή διδακτική πράξη. 3.Ο %Π μπορεί να εγκατασταθεί άμεσα, με ασφάλεια και με σχετικά μικρό κόστος σε κάθε τάξη για άμεση χρήση από το δάσκαλο και τους μαθητές. 4.Ο %Π μπορεί να υποστηρίξει όλους τους τρόπους διδασκαλίας, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο. 5.Ο %Π διευκολύνει την ενσωμάτωση και άμεση χρήση όλων των άλλων ψηφιακών τεχνολογιών (υλικού και λογισμικού) και αποδίδει πρόσθετη εκπαιδευτική αξία στις τεχνολογίες αυτές. Αξιοσημείωτο είναι πως στα νέα αναλυτικά προγράμματα για το %ημοτικό και το Γυμνάσιο σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Κλήμη Ναυρίδη οι Νέες Τεχνολογίες θα Πρακτικά Συνεδρίου www.e-diktyo.eu
 • 3. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη %ιδακτική Πράξη» 3 παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα και όλα τα μαθήματα θα διδάσκονται από αυτές. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα το νέου αναλυτικού προγράμματος θα ενταχθούν πέρα από τη διδασκαλία των βασικών μαθημάτων ο πολιτισμός, το περιβάλλον και οι Νέες Τεχνολογίες. Η βαρύτητα που δίνεται στις Νέες Τεχνολογίες είναι αποτέλεσμα ερευνών στη σχολική πράξη(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Οι μαθητές μάλιστα που δούλεψαν με %Π στην τάξη τους απάντησαν σε ερωτηματολόγια: 1.ότι ο διαδραστικός πίνακας τους εντυπωσιάζει, 2.ότι τους κάνει να νιώθουν ότι είναι σε ένα μοντέρνο σχολείο, 3.ότι το ενδιαφέρον τους και η προσοχή τους αυξάνεται στην ώρα του μαθήματος και 4.ότι ο %Π τούς βοηθά να καταλαβαίνουν καλύτερα το μάθημα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) Συμβάλλει, επίσης, στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (α.μ.ε.ε.α.) στη συνήθη σχολική τάξη ή σε κατάλληλα οργανωμένα και στελεχωμένα τμήματα ένταξης. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η οποία θα οδηγήσει μελλοντικά, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό που παρέχει στο μαθητή τη διδασκαλία με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με κλασική διδασκαλία, διότι ενθαρρύνει τον αυθορμητισμό του μαθητή για συμμετοχή στο μάθημα και στο δάσκαλο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μια μεγάλη εμβέλεια από διαδικτυακούς πόρους. Ακόμη ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να τυπώνει οτιδήποτε υπάρχει στον πίνακα, όπως σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή του δίνεται το περιθώριο να επαναχρησιμοποιεί υλικά μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το φόρτο εργασίας και το χρόνο προετοιμασίας ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί τον εναπομείναντα χρόνο σε άλλες διδακτικές πρακτικές. %εν πρέπει να παραλείψουμε πως και σε τεχνικό επίπεδο προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία από τη χρήση ενός υπολογιστή τον οποίο συνήθως οι μαθητές τον χρησιμοποιούν σε ομάδες των 3-4 ατόμων. 5ς ακολούθως η χρήση του %Π θα ευνοήσει και τους μαθητές συγχρόνως και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία κατέχοντας τη λειτουργία του. Επισημαίνουν στη βιβλιογραφία επιπροσθέτως πως ο %Π δίνει ευελιξία και μεταβλητότητα τεχνικών μέσων στον εκπαιδευτικό και τη δυνατότητα παρουσίασης με πολυμέσα που αυξάνει την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή στα μαθήματα σε μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών μέσα στην τάξη. Έχουν το δυναμικό να ενισχύουν την επίδειξη και τη μοντελοποίηση, να βελτιώσουν τόσο το ρυθμό όσο και το βάθος της μάθησης. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα ελλοχεύει κινδύνους αν δε χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. Έτσι μπορεί να αναπαράγει ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Γι΄ αυτό ο κάθε δάσκαλος οφείλει να χρησιμοποιεί το διαδραστικό πίνακα ως γνωστικό εργαλείο. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία, όταν υπάρχει αναφορά στον υπολογιστή, αυτός δε θεωρείται απλώς ένα διδακτικό μέσο, αλλά και ένα δυνάμει «νοητικά ή γνωστικό εργαλείο» ή καλύτερα μια πηγή γνωστικών εργαλείων.(Ράπτης Ράπτη, 2007) Τα μειονεκτήματα του %Π που αφορούν τεχνικά προβλήματα (επικοινωνία με την εταιρεία εφαρμογής, προβλήματα εγκατάστασης και προβλήματα χρήσης) μπορούν να εξαλειφθούν με τη σωστή και επαρκή τεχνική στήριξη των σχολείων. Άλλα προβλήματα όπως η αντανάκλαση του ήλιου και η δυσκολία των μαθητών να παρακολουθήσουν είναι μεν άξια προσοχής αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Σαφώς ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει σε πια θέση θα στέκεται στον πίνακα για να μη δημιουργείται σκιά στην οθόνη και θέματα ασφαλείας με το πλήθος των καλωδίων δεν πρέπει να αγνοούνται. Αντιθέτως τα πλεονεκτήματα του έχουν ερευνηθεί και επιβεβαιωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (Becta, 2003) είναι πολύ περισσότερα και επιβάλλουν την ανάγκη εκπαίδευσης των δασκάλων με αυτό το εργαλείο μάθησης. Πιο αναλυτικά: σε σχέση με το απλό προβολικό μηχάνημα παρέχει ο %Π μια πιο αποτελεσματική μετωπική διδασκαλία. Επίσης ενθαρρύνει τον αυθορμητισμό και την ευελιξία επιτρέποντας στο δάσκαλο να χρησιμοποιεί διαδικτυακούς πόρους. Οι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν δυναμικά διδακτικά εργαλεία μια και έχουν το δυναμικό να ενισχύουν την επίδειξη και τη μοντελοποίηση. βελτιώνουν την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων και την εκτίμηση/αξιολόγηση τουεκπαιδευτικού προωθώντας αποτελεσματικούς προβληματισμούς. Υποστηρίζουν επίσης τον εκπαιδευτικό να επαναπροσδιορίζει την ισορροπία δημιουργίας πόρων και οργάνωσης της διδασκαλίας και να αυξάνει το ρυθμό και το βάθος της μάθηση. www.epyna.gr Πρακτικά Συνεδρίου
 • 4. 4 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ+Ν ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚ+Ν ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ+Ν Οι δραστηριότητες δημιουργήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού SMART Notebook 10 και αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, Μαθηματικών, Γεωγραφίας, Ιστορίας, διαθεματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες που αφορούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Όλες οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή κάθε μαθητή, δεν απαιτούν ιδιαίτερη γνώση στο χειρισμό του συγκεκριμένου λογισμικού καθώς στηρίζονται στην τεχνική του “drag n drop”, (σύρε και άφησε). Με τρόπο αισθητηριακό προσεγγίζονται οι έννοιες σε όλες τις δραστηριότητες. Ευνοούνται οι οπτικοί, ακουστικοί καθώς και οι απτικοί τύποι μαθητών. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛ+ΣΣΑΣ 1)Οι μαθητές ανά ομάδες δημιουργούν προτάσεις, ανακατεύουν τις λέξεις και προσπαθούν οι άλλες ομάδες να βρουν τη σωστή σύνταξη της πρότασης. Προτεινόμενες τάξεις: Α’- Γ’ %ημοτικού Ρόλοι μαθητών: Για κάθε μια ομάδα έχει σχεδιαστεί και ξεχωριστή διαφάνεια. Ο εκπρόσωπος της ομάδας αναλαμβάνει να τοποθετήσει τις λέξεις στη σωστή σειρά. Ενδιαφέρον θα είχε να φτιάξει κάθε ομάδα μια αντίστοιχη διαφάνεια-άσκηση και να γίνει ανταλλαγή των ασκήσεων ώστε να λυθούν από τις άλλες ομάδες. Εικόνα 1: *ραστηριότητα Γλώσσας (σύνταξη προτάσεων) 2)%ημιουργία εννοιολογικού χάρτη: Οι μαθητές κυκλώνουν ή υπογραμμίζουν λέξεις-κλειδιά που θεωρούν ότι αποτελούν σημαντικά στοιχεία από την παράγραφο ενός κειμένου. Κατόπιν με χρήση ενός λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης(Inspiration) δημιουργούν στο διαδραστικό πίνακα τον χάρτη του κειμένου, Ο χάρτης αυτός πολύ εύκολα τροποποιείται και εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή όλων των μαθητών εξαιτίας της ευκολίας στη μετακίνηση και δημιουργία νέων κόμβων. Προτεινόμενες τάξεις: Γ’-ΣΤ’ %ημοτικού Ρόλοι μαθητών: Κάθε ομάδα δημιουργεί στον υπολογιστή της το δικό της εννοιολογικό χάρτη και κατόπιν παρουσιάζεται στο διαδραστικό πίνακα. Τίθεται σε διαπραγμάτευση στην ολομέλεια της τάξης και γίνονται βελτιώσεις-αλλαγές καθώς παρουσιάζεται ο κάθε εννοιολογικός χάρτης. Πρακτικά Συνεδρίου www.e-diktyo.eu
 • 5. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη %ιδακτική Πράξη» 5 Εικόνα 2: *ραστηριότητα Γλώσσας (δημιουργία εννοιολογικού χάρτη) 3)Εικονογραφημένη ιστορία: Οι μαθητές επιλέγουν την τροπή της ιστορίας, διαγράφοντας όσες λέξεις δεν επιθυμούν και την εμπλουτίζουν με εικόνες. Προτεινόμενες τάξεις: Α’-Β’ %ημοτικού Ρόλοι μαθητών: Κάθε ομάδα αφού έχει συνεργαστεί ενδοομαδικά παρουσιάζει τη δική της εκδοχή για το παραμύθι στο διαδραστικό πίνακα στην ολομέλεια της τάξης. Εικόνα 3: *ραστηριότητα Γλώσσας (εικονογραφημένη ιστορία) 4)%ημιουργία πολυτροπικού κειμένου: Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα δικό τους πολυτροπικό κείμενο ή ποίημα έχοντας σαν ερέθισμα λέξεις, εικόνες και ήχους. Ανάλογα σε ποια τάξη απευθύνεται η δραστηριότητα το πολυμεσικό υλικό μπορεί να δοθεί από το δάσκαλο ή να το αναζητήσουν οι μαθητές στο διαδίκτυο. Προτεινόμενες τάξεις: Α’-ΣΤ’ %ημοτικού Ρόλοι μαθητών: Κάθε ομάδα αφού έχει συνεργαστεί ενδοομαδικά παρουσιάζει το δικό της πολυτροπικό κείμενο ή ποίημα στο διαδραστικό πίνακα στην ολομέλεια της τάξης. www.epyna.gr Πρακτικά Συνεδρίου
 • 6. 6 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Εικόνα 4: *ραστηριότητα Γλώσσας(πολυτροπικό κείμενο) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ+Ν Άθροισμα γωνιών τριγώνου: Ο διαδραστικός πίνακας έχει εργαλεία που επιτρέπουν τη δυναμική μορφή των σχημάτων. Οι μαθητές μετρούν τις γωνίες ενός τριγώνου με τη βοήθεια του μοιρογνωμονίου και τις αθροίζουν. Παρατηρούν πως αν αυξομοιώσουν το μέγεθος του τριγώνου το άθροισμα των γωνιών του παραμένει το ίδιο. Προτεινόμενες τάξεις: Ε’-ΣΤ’ %ημοτικού Ρόλοι μαθητών: Μια ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να μετρήσει τις γωνίες του ενός τριγώνου, μια άλλη τις γωνίες του άλλου τριγώνου. Πριν αθροιστούν οι γωνίες διατυπώνονται υποθέσεις από όλες τις ομάδες. Κατόπιν η κάθε ομάδα επαληθεύει την υπόθεσή της. Εικόνα 5: *ραστηριότητα Μαθηματικών(α) Εικόνα 6:*ραστηριότητα Μαθηματικών(β) Πρακτικά Συνεδρίου www.e-diktyo.eu
 • 7. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη %ιδακτική Πράξη» 7 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕ+ΓΡΑΦΙΑΣ Οι μαθητές εντοπίζουν στον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας τόπους και τους τοποθετούν στη σωστή τους θέση. Μπορούν οι ίδιοι να προσθέτουν τόπους και να προσπαθούν οι συμμαθητές τους να βρίσκουν τη σωστή τους θέση στο χάρτη. Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετούν μια δικιά τους φωτογραφία στον τόπο καταγωγής τους και να γράφουν κάτι γι’ αυτόν. Προτεινόμενες τάξεις: %’-Ε’ %ημοτικού Ρόλοι μαθητών: Κάθε ομάδα τοποθετεί στη θέση που νομίζει συγκεκριμένο αριθμό νομών-τόπων. Εικόνα 7: *ραστηριότητα Γεωγραφίας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι μαθητές δημιουργούν ιστορικές γραμμές. Αντιστοιχίζουν γεγονότα με χρονολογίες ή ακόμη μπορούν να σημειώσουν αυτοί τα γεγονότα που θεωρούν σημαντικά σε επιλεγμένες χρονολογίες. Ακόμη μπορούν να εισάγουν εικόνες σχετικές με κάθε γεγονός. Προτεινόμενες τάξεις: %’- ΣΤ’ %ημοτικού Ρόλοι μαθητών: Κάθε ομάδα δημιουργεί τη δική της ιστορική γραμμή και κατόπιν παρουσιάζονται -διορθώνονται και σχολιάζονται από την ολομέλεια της τάξης Εικόνα 8: *ραστηριότητα Ιστορίας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ Οι μαθητές δημιουργούν την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Αφού σύρουν τις τροφές στη θέση που νομίζουν, έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύσουν τις επιλογές τους βλέποντας τη δεύτερη διαφάνεια του πίνακα, καθώς επίσης μπορούν να συνδεθούν και σε επιλεγμένη διεύθυνση στο διαδίκτυο. Προτεινόμενες τάξεις: Α’- ΣΤ’ %ημοτικού Ρόλοι μαθητών: %ημιουργείται η τροφική πυραμίδα με τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Κάθε ένας μαθητής σέρνει από μία τροφή στη σωστή της θέση. www.epyna.gr Πρακτικά Συνεδρίου
 • 8. 8 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Ρόλος εκπαιδευτικού: Σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία και παρεμβαίνει διαμεσολοβητικά όπου κρίνεται απαραίτητο. Βοηθάει στις παρουσιάσεις των ομάδων, αποθηκεύει τις εργασίες τους Εικόνα 9: *ραστηριότητα διατροφικής πυραμίδας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΙ+Ν ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Οι μαθητές αντιστοιχίζουν τις λέξεις με τις εικόνες των αντικειμένων που αναπαριστούν. Επίσης μπορούν να συνδέσουν λέξεις ζώων με την αντίστοιχη εικόνα και τους ήχους που παράγουν. Ακόμη μπορούν να αντιστοιχίσουν τα ζώα με τις φωλιές τους. Κάνοντας κλικ σε κάθε ζώο μπορούν να ακούσουν τον χαρακτηριστικό ήχο που παράγει. Εικόνα 10: *ραστηριότητα αντιστοίχισης των ζώων με τις φωλιές τους ΕΠΙΛΟΓΟΣ Αναμφισβήτητα ως νέο εργαλείο μάθησης ο %Π προσφέρει πολλά στο Νέο Σχολείο και συμβαδίζει επιπλέον με τη γενικότερη εξέλιξη στην παιδεία και στην κοινωνία. Είναι παράλληλα εμφανές πως η συνοδεία ενός κατάλληλου λογισμικού, που θα ανταποκρίνεται στο επίπεδο της τάξης, βελτιώνει τις θετικές λειτουργίες του %Π ως διδακτικό και γνωστικό εργαλείο. Σίγουρα η αλληλεπίδραση του χρήστη (μαθητή) αυξάνεται με το %Π, όμως για να αποφευχθεί η αναπαραγωγή του δασκαλοκεντρικού μοντέλου ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προετοιμασμένος αποτελεσματικά με τους κατάλληλους διδακτικούς στόχους και δραστηριότητες. Να επισημάνουμε ακόμη ότι δίνει τη δυνατότητα με την εισαγωγή εικόνων ή βίντεο για ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας. Η υποβάθμιση της αξίας του προφορικού λόγου, που χαρακτηρίζει, τα εκπαιδευτικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών, απορρίπτει τους μαθητές που προέρχονται από οικογένειες και κοινότητες προφορικού πολιτισμού. Τα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα συνήθως ενισχύουν το γραπτό και απαξιώνουν το προφορικό ύφος αφήγησης. Ο %Π αποτελεί πηγή ιδιαίτερη για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον για συζήτηση μέσα στην τάξη. Η χρήση της εικόνας και Πρακτικά Συνεδρίου www.e-diktyo.eu
 • 9. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη %ιδακτική Πράξη» 9 γενικότερα των πολυμέσων θα είναι το έναυσμα για διάλογο και στη συνέχεια με το καταιγισμό ιδεών ο μαθητής διαμοιράζοντας τη γνώση με συνεργατική εργασία θα αναπτύξει και το γραπτό του λόγο. Η χρήση των διαδραστικών πινάκων οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα και στην ελληνική πραγματικότητα βάσει των θετικών αποτελεσμάτων στη διδακτική πράξη. www.epyna.gr Πρακτικά Συνεδρίου
 • 10. 10 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bates, A.W.(1995). Technology: Open learning and distance education. New York: Routledge. Becta (2003). What the research says about interactive whiteboards, http://schols.becta.org.uk/ Ημερομηνία προσπέλασης 7/1/2011. %ημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α., (2010). Ο *ιαδραστικός Πίνακας στη *ιδασκαλία – Ερευνητική Προσέγγιση ως προς τις Εμπειρίες των Εκπαιδευτικών. Στο: Κολτσάκης, Β., Σαλονικίδης, Γ., %οδοντσής, Μ. (επιμ.), Ψηφιακές και *ιαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με %ιεθνή Συμμετοχή, (σελ.645-667), Βέροια-Νάουσα. Κορωναίου, Α. (1996). Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου. Αθήνα: σσ. 65-66. Kron, F. Σοφός, Α. (2007). *ιδακτική των Μέσων. Αθήνα: Gutenberg. MacLuhan (2001), Faustlich (1995). Στο: Ο *ιαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις-διδακτικές εφαρμογές. Αναστασιάδης Π, Μικρόπουλος Α, Μπέλλου I, Παπαχρήστος N, Γ. Παπαναστασίου, Σιμωτάς,Κ., Σοφός,Λ. Τριανταφυλλίδης,Α. Φιλιππούσης, Γ., Φραγκάκη, Μ. Σεπτέμβριος 2010. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (Ιανουάριος 8, 2011). Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του διαδραστικού πίνακα. Ημερομηνία προσπέλασης 7/1/2011 από: http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option Ράπτης, Αρ. Ράπτη, Αθ. (2007). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, τόμος Α’. Αθήνα: σσ.71. Schmidt, J. S. (2003). Geschichten Diskurse. Abschied vom Konstruktivismus. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag. Sofos, Α. (2005). Theoretische Perspektiven zur Begründung des Medienbegriffs. Στο: Pädagogische Rundschau 59 (2005), 719-726. Tapscott, D. (2000). Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York, USA:McGraw-Hill. Χαρισοπούλου, Μ. (2009). Οι δραστηριότητες του εφήβου στον ελεύθερο χρόνο. Μη δημοσιευμένη διπλωματική εργασία. Πρακτικά Συνεδρίου www.e-diktyo.eu