SlideShare a Scribd company logo

1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning

e twinning

1 of 8
Download to read offline
Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. 
Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ 
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 
Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: “Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα eTwinning - Creative writing in eTwinning, a hands-on experience” 
Ε.Πατεράκη 
Νηπιαγωγός Med, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού eirpateraki@gmail.com 
Περίληψη 
Η Διαδικτυακή εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια, κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους να επιμορφωθούν στο χώρο τους, να επιλέξουν το χρόνο, τη διάρκεια και το περιεχόμενο χωρίς να περιορίζονται σε μια αίθουσα. Το μόνο που απαιτείται είναι μια σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. Οι δυνατότητες και τα θέματα είναι πολλά και προσφέρονται είτε δωρεάν είτε με κάποια χρηματική επιβάρυνση. 
Το μάθημα “Η Δημιουργική γραφή στο eTwinning” αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση, καθώς πέρα από ένα διαδικτυακό μάθημα επιμόρφωσης, που έδωσε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη να γνωρίσουν αλλά και να εφαρμόσουν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, προσέφερε τη δυνατότητα και σε δραστήριους εκπαιδευτικούς της ευρωπαϊκής eΤwinning κοινότητας της «Δημιουργικής Τάξης», να αποκτήσουν δεξιότητες στη δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού και στη διαχείρισή του και την ευκαιρία να αναγνωριστεί η δραστηριότητά τους στην κοινότητα. 
Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακή εκπαίδευση, eTwinning, δημιουργική γραφή. 
1. Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια, η Διαδικτυακή εκπαίδευση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς αλλά και μεγάλες εταιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιβάλλον του Coursera, μια πλατφόρμα που προέκυψε από συνεργασία μιας εταιρείας με μεγάλα Πανεπιστήμια από ολόκληρο τον κόσμο και προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για όλους, σε διάφορους τομείς όπως: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ιατρική, Βιολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Νέες Τεχνολογίες κ.α. Η τάξη είναι τώρα ένα «ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον». Η μάθηση δεν περιορίζεται στο χώρο και το χρόνο (Franklin and Peat, 2001). Ενώ η τάξη μπορεί να περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. 
Προκειμένου, η εκπαίδευση μέσω του Διαδικτύου να έχει αντίκτυπο στους συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι αποτελεσματική, αποδοτική και να ενθαρρύνει τη
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 
Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. 
Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ 
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 
συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα (Milano, M., 1998) η εκπαίδευση είναι: 
• Αποτελεσματική: όταν εκπληρώνει τους στόχους της και όταν οι στόχοι αυτοί ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. 
• Αποδοτική: όταν εκπληρώνει τους στόχους κάνοντας ορθή χρήση του χρόνου και των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων. Οι δραστηριότητες και το περιεχόμενο παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο στους συμμετέχοντες, ώστε να μη χρειάζεται να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στην κατανόησή τους. 
• Ενθαρρύνει τη συμμετοχή: όταν ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. 
Συμπερασματικά, κατά το σχεδιασμό ενός μαθήματος, είτε είναι Διαδικτυακό είτε όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω. Σύμφωνα με τον Milano, M. (1998) το μάθημα θα πρέπει : 
1. Να προδιαγράφει τους στόχους 
2. Να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων 
3. Να εξισορροπεί τα διάφορα επίπεδα μάθησης των συμμετεχόντων 
4. Να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή και όχι το μοντέλο του καθηγητή 
5. Να περιλαμβάνει κατάλληλα αξιολογικά συστήματα. 
Λαμβάνοντας υπόψη, τα παραπάνω, σχεδιάστηκε και το μάθημα «Η Δημιουργική Γραφή στο πρόγραμμα eTwinning», ως μέρος των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής κοινότητας της Δημιουργικής τάξης, που θα παρουσιάσουμε αναλυτικά παρακάτω. 
2. Η Δράση eTwinning 
Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από 32 ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η δράση παροτρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να συνεργαστούν σε έργα με ποικίλη θεματολογία. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν νέες δραστηριότητες όπως οι κοινότητες, τα δωμάτια εκπαιδευτικών και τα διαδικτυακά μαθήματα, με στόχο τη μάθηση μέσα από ένα περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης στις Βρυξέλλες και την αντίστοιχη Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της χώρας τους. 
2.1 Η κοινότητα της Δημιουργικής Τάξης (Creative Classroom eTwinning Community)
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 
Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. 
Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ 
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 
Οι ομάδες (κοινότητες) του eTwinning είναι πλατφόρμες που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς για να συζητήσουν και να εργαστούν από κοινού, πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 
Μια από τις πιο επιτυχημένες είναι η κοινότητα της Δημιουργικής Τάξης που αριθμεί 1450 μέλη (Ιανουάριος 2013). Στην κοινότητα αυτή, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να διαμοιράσουν το υλικό τους, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, να συμμετέχουν σε σύγχρονες συναντήσεις (webinars) πάνω σε διάφορα θέματα με καλεσμένους ειδικούς σε διάφορους τομείς (π.χ. δημιουργικό θέατρο, δημιουργική γραφή, Web 2.0 εργαλεία, διαδραστικοί πίνακες, ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση κ.α), να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς και να δικτυωθούν με συναδέλφους τους από όλες τις χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο eTwinning. Στην κοινότητα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τη διευκόλυνσή τους στην αναζήτηση και κατάθεση υλικού, έχουν δημιουργηθεί τρεις ηλικιακές υπό-ομάδες (Εικόνα 1). 
Εικόνα 1: Κοινότητα της Δημιουργικής Τάξης 
Σκοπός της διαχειρίστριας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και να λάβουν κάποια αναγνώριση. Για το λόγο αυτό, το υλικό των εκπαιδευτικών χωρίζεται σε θεματικές ενότητες και δημοσιεύεται σε ηλεκτρονικά βιβλία, ενώ τους δίνεται κατά καιρούς η δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις. 
2.2 Εκδηλώσεις Εκμάθησης στο eTwinning (Learning Events) 
Οι Εκδηλώσεις Εκμάθησης είναι σύντομα διαδικτυακά μαθήματα σε διάφορα θέματα με σκοπό να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 
Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. 
Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ 
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 
διάφορους τομείς. Καθοδηγούνται από έναν ειδικό, έχουν διάρκεια 10-12 ημέρες, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν κάποιες εργασίες και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Οι εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις απαιτούμενες εργασίες λαμβάνουν ηλεκτρονικά μια βεβαίωση συμμετοχής. 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο eTwinning μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, περίπου μια εβδομάδα πριν την έναρξη του μαθήματος. Οι εκδηλώσεις εκμάθησης πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα Liferay http://learninglab.etwinning.net/web/guest/home 
3. Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό μάθημα «Η Δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα eTwinning» 
3.1 Σύντομη Περιγραφή 
Στο πλαίσιο λειτουργίας της κοινότητας της Δημιουργικής Τάξης, προτάθηκε η δημιουργία ενός διαδικτυακού μαθήματος (εκδήλωση εκμάθησης) με θέμα τη δημιουργική γραφή, ένα θέμα με το οποίο είχαν ασχοληθεί τα μέλη της κοινότητας την προηγούμενη σχολική χρονιά. Σκοπός του μαθήματος ήταν να δοθεί η δυνατότητα σε κάποια από τα ενεργά μέλη της κοινότητας να αναλάβουν έναν ακόμη ρόλο, το ρόλο του δημιουργού υλικού και εκπαιδευτή σε ένα διαδικτυακό μάθημα αλλά και η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, που δεν ανήκουν στην κοινότητα, να γνωρίσουν κάποια εργαλεία αλλά και συνεργατικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στα προγράμματά τους. 
3.2 Προετοιμασία μαθήματος 
Η διαχειρίστρια της κοινότητας έστειλε αναλυτική περιγραφή του μαθήματος στην Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης, και μετά την έγκριση για την οργάνωσή του, άνοιξε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος στην κοινότητα της Δημιουργικής Τάξης, με την οποία καλούσε τα δραστήρια μέλη να συμπληρώσουν μια φόρμα δηλώνοντας εάν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως δημιουργοί υλικού ή/και εκπαιδευτές. Σαράντα πέντε εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν τη φόρμα και ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι μεταξύ τους υπήρχαν εκπαιδευτικοί χωρίς δραστηριότητα στην κοινότητα. Επιλέχθηκαν εννέα δραστήριοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημιουργία του υλικού αλλά και λειτούργησαν ως εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια του μαθήματος που υλοποιήθηκε από τις 15 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2012. 
Κατά τη δημιουργία του μαθήματος, η διαχειρίστρια έστειλε το πλάνο του στα εννέα δραστήρια μέλη και τους ανέθεσε κάποια καθήκοντα. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού δημιουργήθηκε από την ίδια, ενώ οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν Web 2.0 εργαλεία για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και δημιούργησαν tutorial βίντεο, στα
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 
Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. 
Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ 
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 
οποία έδιναν οδηγίες για τη χρήση κάποιων εργαλείων. Πρόσβαση στην πλατφόρμα του μαθήματος είχε καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μόνο η διαχειρίστρια, ενώ οι παραπάνω εκπαιδευτικοί προσκλήθηκαν λίγες ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος για να εξοικειωθούν με το χώρο και να κάνουν έναν τελικό έλεγχο (Εικόνα 2). 
Εικόνα 2: Πλατφόρμα μαθήματος για τη Δημιουργική Γραφή 
3.3 Στόχοι του μαθήματος 
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος ήταν: 
• Να παρουσιάσει συνεργατικές δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα eTwinning 
• Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν σε μικρές ομάδες 
• Να παρουσιάσει πρακτικά παραδείγματα και ιδέες δημιουργικής γραφής και κάποια εργαλεία Web 2.0 
• Να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους eTwinners 
• Να αναπτύξει τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων. 
3.4 Αναλυτική περιγραφή 
Το μάθημα είχε διάρκεια εννέα ημερών, από τις 15 έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2012, αλλά παρέμεινε ανοιχτό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Αναλυτικά: 
15-16 Δεκεμβρίου: οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν κάποια επεξηγηματικά βίντεο (tutorials) για τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων Photopeach, Voicethread, Glogster, WallWisher, Voki και στη συνέχεια να επιλέξουν ένα εργαλείο για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στους άλλους. Επίσης, τους ζητήθηκε
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 
Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. 
Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ 
στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα 
Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 
να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα στοιχεία τους και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες με βάση κάποιο κοινό τους στοιχείο. 
17-18 Δεκεμβρίου: Παρουσιάστηκαν κάποιες θεωρητικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι η δημιουργική γραφή, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη και πιο συγκεκριμένα στο eTwinning και δόθηκαν κάποια παραδείγματα. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να παρακολουθήσουν δύο βίντεο που παρουσίαζαν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις δημιουργικής γραφής και να εκφράσουν τη άποψή τους στο χώρο συζήτησης. Αν δηλαδή έχουν οργανώσει κάτι ανάλογο με τους μαθητές τους ή θα ήθελαν να οργανώσουν στο μέλλον. Οι εκπαιδευόμενοι, τις δυο αυτές μέρες, έπρεπε να επιλέξουν μια φωτογραφία από ένα άλμπουμ και να γράψουν μια σύντομη ιστορία για το άτομο της φωτογραφίας - μια δραστηριότητα που θα μπορούσαν να οργανώσουν και με τους μαθητές τους στην έναρξη ενός προγράμματος eΤwinning. 
Τις ημέρες αυτές, άνοιξε η σελίδα στο Primary Pad (εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να γράφουν όλοι στην ίδια σελίδα κείμενο και να συνεργάζονται), στην οποία οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια συνεργατική ιστορία. Ο καθένας έγραφε μια πρόταση στην ιστορία και κάποιος άλλος τη συνέχιζε. Η δραστηριότητα αυτή λειτούργησε σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος και οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμβάλουν στην εξέλιξή της περισσότερες από μια φορά. 
19-21 Δεκεμβρίου: Οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες των έξι με βάση το χρώμα που προτιμούν και τη βαθμίδα εκπαίδευσης που εργάζονται. Κάθε ομάδα είχε το δικό της περιβάλλον με ένα χώρο συζήτησης (forum) και ένα wiki για να συνεργαστούν. Επίσης, για κάθε ομάδα ορίστηκε ένας από τους εκπαιδευτές υπεύθυνος, στον οποίο απευθύνονταν οι εκπαιδευόμενοι εάν είχαν κάποιο πρόβλημα. Η δημιουργός του μαθήματος ήταν υπεύθυνη για δύο ομάδες και επενέβαινε στις άλλες ομάδες μόνο αν κρίνονταν αναγκαίο. Οι ομάδες είχαν τα ονόματα των χρωμάτων όπως μικροί μπλε συγγραφείς, μεγάλοι κόκκινοι συγγραφείς κ.α. Οι εκπαιδευόμενοι γνώρισαν το Storybird, έναν ιστότοπο, στον οποίο είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν εικόνες γνωστών καλλιτεχνών, να συνθέσουν τη δική τους ιστορία και να τη δημοσιεύσουν με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου. Κάθε ομάδα έφτιαξε μια ή περισσότερες ιστορίες και έδωσε την ηλεκτρονική διεύθυνση σε όλους για να δουν τις ιστορίες και να κάνουν τα σχόλιά τους. 
22-23 Δεκεμβρίου: Τις δυο αυτές ημέρες οι εκπαιδευόμενοι, στις ίδιες ομάδες, συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια κοινή ιστορία. Παρακολούθησαν ένα από τα τρία βίντεο που παρουσίαζαν τρία κουτιά με έξι αντικείμενα μέσα στο καθένα. Κάθε ομάδα κλήθηκε να γράψει μια ιστορία για τον άνθρωπο που συγκέντρωσε αυτά τα αντικείμενα, τη σημασία που μπορεί να είχαν για αυτόν καθώς και το λόγο για τον οποίο τα συγκέντρωσε. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσίασαν την τελική ιστορία με τη
Ad

Recommended

σημειώσεις συνάντηση 11
σημειώσεις συνάντηση 11σημειώσεις συνάντηση 11
σημειώσεις συνάντηση 11mariakarousiou
 
Ερευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοΕρευνώντας το σχολείο του αύριο
Ερευνώντας το σχολείο του αύριοGeorgios Dimakopoulos
 
η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμα
η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμαη διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμα
η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από το συνεργατικό πρόγραμμαNikolaos Bakopoulos
 
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην η-τάξη μέσω της η-τάξης
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην η-τάξη μέσω της η-τάξηςΠρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην η-τάξη μέσω της η-τάξης
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην η-τάξη μέσω της η-τάξηςKonstantinos Dragogiannis
 
Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ...
Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ...Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ...
Παρουσίαση Wiki για το 2ο Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτικ...Gregory Davrazos
 
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Giorgos Basmatzidis
 

More Related Content

What's hot

μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016Nikolaos Manaras
 
Σύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης
Σύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησηςΣύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης
Σύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης2lykkomo
 
2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική
2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική
2011 davrazos παρουσίαση wiki τελικήNikolaos Tselios
 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΓιώργος Παπανικολάου
 
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώνΜάχη Χούλη
 
Διδακτική πρόταση: Ευρώπη 2.0
Διδακτική πρόταση: Ευρώπη 2.0Διδακτική πρόταση: Ευρώπη 2.0
Διδακτική πρόταση: Ευρώπη 2.0Georgia Kazakou
 
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!zetabokola
 
Μία διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της ...
Μία διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της ...Μία διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της ...
Μία διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της ...John Tzortzakis
 
Συνδέοντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις νέες τεχνολογίες κ...
Συνδέοντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις νέες τεχνολογίες κ...Συνδέοντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις νέες τεχνολογίες κ...
Συνδέοντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις νέες τεχνολογίες κ...Athanasios Kanellopoulos
 
Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014Nikolaos Manaras
 
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...George Palaigeorgiou
 
Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων
Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρωνΨηφιακό λεξικό οικονομικών όρων
Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρωνGeorgia Kazakou
 
Οπτικοακουστική Μάθηση και Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ
Οπτικοακουστική Μάθηση και Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕΟπτικοακουστική Μάθηση και Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ
Οπτικοακουστική Μάθηση και Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕAthanasios Kanellopoulos
 
Προσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Προσωπικά Περιβάλλοντα ΜάθησηςΠροσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Προσωπικά Περιβάλλοντα ΜάθησηςGeorge Palaigeorgiou
 

What's hot (18)

μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016μανάρας νικόλαος M.e. 2016
μανάρας νικόλαος M.e. 2016
 
Presentation 11
Presentation 11Presentation 11
Presentation 11
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 11
 
ΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο
ΤΠΕ και Δημοτικό ΣχολείοΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο
ΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο
 
ICT integration
ICT integrationICT integration
ICT integration
 
Σύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης
Σύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησηςΣύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης
Σύστηματα διαχείρισης μάθησης: Ένας σύγχρονος τρόπος μάθησης
 
2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική
2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική
2011 davrazos παρουσίαση wiki τελική
 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό ΣχολείοΠρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο
 
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
 
Διδακτική πρόταση: Ευρώπη 2.0
Διδακτική πρόταση: Ευρώπη 2.0Διδακτική πρόταση: Ευρώπη 2.0
Διδακτική πρόταση: Ευρώπη 2.0
 
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!
διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!
 
Μία διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της ...
Μία διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της ...Μία διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της ...
Μία διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθημάτων των Αγγλικών και της ...
 
Συνδέοντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις νέες τεχνολογίες κ...
Συνδέοντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις νέες τεχνολογίες κ...Συνδέοντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις νέες τεχνολογίες κ...
Συνδέοντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις νέες τεχνολογίες κ...
 
Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014Manaras nikolaos M.E._2014
Manaras nikolaos M.E._2014
 
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών για την ένταξη του Web 2.0 στην...
 
Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων
Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρωνΨηφιακό λεξικό οικονομικών όρων
Ψηφιακό λεξικό οικονομικών όρων
 
Οπτικοακουστική Μάθηση και Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ
Οπτικοακουστική Μάθηση και Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕΟπτικοακουστική Μάθηση και Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ
Οπτικοακουστική Μάθηση και Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ
 
Προσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Προσωπικά Περιβάλλοντα ΜάθησηςΠροσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Προσωπικά Περιβάλλοντα Μάθησης
 

Viewers also liked

UWA workshop 2012
UWA workshop 2012UWA workshop 2012
UWA workshop 2012elalib
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinningPanagiotis Papadopoulos
 
Patrick Hayes Honours seminar
Patrick Hayes Honours seminarPatrick Hayes Honours seminar
Patrick Hayes Honours seminarelalib
 
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυοPanagiotis Papadopoulos
 
Business management conflicts
Business management conflictsBusiness management conflicts
Business management conflictsdivpat
 
Yo y mi mejor amiga
Yo y mi mejor amigaYo y mi mejor amiga
Yo y mi mejor amigaVIANEY1997
 
2 η διδασκαλία της πληροφορικής στις χώρες της ευρώπης
2 η διδασκαλία της πληροφορικής στις χώρες της ευρώπης2 η διδασκαλία της πληροφορικής στις χώρες της ευρώπης
2 η διδασκαλία της πληροφορικής στις χώρες της ευρώπηςPanagiotis Papadopoulos
 
Yo y mi mejor amiga
Yo y mi mejor amigaYo y mi mejor amiga
Yo y mi mejor amigaVIANEY1997
 
Smithsonian BCI talk, Nutrient acquisition and use
Smithsonian BCI talk, Nutrient acquisition and useSmithsonian BCI talk, Nutrient acquisition and use
Smithsonian BCI talk, Nutrient acquisition and useelalib
 
Long-term ecosystem development and plant diversity
Long-term ecosystem development and plant diversityLong-term ecosystem development and plant diversity
Long-term ecosystem development and plant diversityelalib
 
STRI talk, long-term ecosystem development and plant diversity
STRI talk, long-term ecosystem development and plant diversitySTRI talk, long-term ecosystem development and plant diversity
STRI talk, long-term ecosystem development and plant diversityelalib
 
Marketing Plan Bisnis PayTren - Treni Ustadz Yusuf Mansur 2016
Marketing Plan Bisnis PayTren - Treni Ustadz Yusuf Mansur 2016Marketing Plan Bisnis PayTren - Treni Ustadz Yusuf Mansur 2016
Marketing Plan Bisnis PayTren - Treni Ustadz Yusuf Mansur 2016Andri Wiyasa
 

Viewers also liked (18)

UWA workshop 2012
UWA workshop 2012UWA workshop 2012
UWA workshop 2012
 
Mis diapositivas
Mis diapositivasMis diapositivas
Mis diapositivas
 
áRvore
áRvoreáRvore
áRvore
 
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
 
Mis diapositivas
Mis diapositivasMis diapositivas
Mis diapositivas
 
Patrick Hayes Honours seminar
Patrick Hayes Honours seminarPatrick Hayes Honours seminar
Patrick Hayes Honours seminar
 
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
 
Business management conflicts
Business management conflictsBusiness management conflicts
Business management conflicts
 
Mis diapositivas
Mis diapositivasMis diapositivas
Mis diapositivas
 
Aafrica
AafricaAafrica
Aafrica
 
Yo y mi mejor amiga
Yo y mi mejor amigaYo y mi mejor amiga
Yo y mi mejor amiga
 
2 η διδασκαλία της πληροφορικής στις χώρες της ευρώπης
2 η διδασκαλία της πληροφορικής στις χώρες της ευρώπης2 η διδασκαλία της πληροφορικής στις χώρες της ευρώπης
2 η διδασκαλία της πληροφορικής στις χώρες της ευρώπης
 
Mis diapositivas
Mis diapositivasMis diapositivas
Mis diapositivas
 
Yo y mi mejor amiga
Yo y mi mejor amigaYo y mi mejor amiga
Yo y mi mejor amiga
 
Smithsonian BCI talk, Nutrient acquisition and use
Smithsonian BCI talk, Nutrient acquisition and useSmithsonian BCI talk, Nutrient acquisition and use
Smithsonian BCI talk, Nutrient acquisition and use
 
Long-term ecosystem development and plant diversity
Long-term ecosystem development and plant diversityLong-term ecosystem development and plant diversity
Long-term ecosystem development and plant diversity
 
STRI talk, long-term ecosystem development and plant diversity
STRI talk, long-term ecosystem development and plant diversitySTRI talk, long-term ecosystem development and plant diversity
STRI talk, long-term ecosystem development and plant diversity
 
Marketing Plan Bisnis PayTren - Treni Ustadz Yusuf Mansur 2016
Marketing Plan Bisnis PayTren - Treni Ustadz Yusuf Mansur 2016Marketing Plan Bisnis PayTren - Treni Ustadz Yusuf Mansur 2016
Marketing Plan Bisnis PayTren - Treni Ustadz Yusuf Mansur 2016
 

Similar to 1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning

αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώνΜάχη Χούλη
 
Building the school of the future
Building the school of the futureBuilding the school of the future
Building the school of the futureVivi Gkoritsa
 
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...hmouzak
 
Erasmus + KA1
Erasmus + KA1Erasmus + KA1
Erasmus + KA1eldpappa
 
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...Vasilis Sotiroudas
 
2 anakoinosi 9synedriopekap
2 anakoinosi 9synedriopekap2 anakoinosi 9synedriopekap
2 anakoinosi 9synedriopekapdakekavalas
 
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)Logotherapy-esslepe
 
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυοPanagiotis Papadopoulos
 
εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσειςεκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσειςVasilis Sotiroudas
 
Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...
Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...
Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...kastanos
 
με το E twinning.
με το E twinning.με το E twinning.
με το E twinning.sofia
 
Συγγραφή σεναρίου διδασκαλίας για αξιοποίηση εφαρμογών του Web 2.0 και ΕΛ.ΑΚ....
Συγγραφή σεναρίου διδασκαλίας για αξιοποίηση εφαρμογών του Web 2.0 και ΕΛ.ΑΚ....Συγγραφή σεναρίου διδασκαλίας για αξιοποίηση εφαρμογών του Web 2.0 και ΕΛ.ΑΚ....
Συγγραφή σεναρίου διδασκαλίας για αξιοποίηση εφαρμογών του Web 2.0 και ΕΛ.ΑΚ....Georgia Kazakou
 
ερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασηςερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασηςAnnaa77
 
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...OurMil
 
σχολική μονάδα
σχολική μονάδασχολική μονάδα
σχολική μονάδαIrene Pateraki
 

Similar to 1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning (20)

αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικώναξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
αξιοποίηση τπε στο μάθημα των θρησκευτικών
 
Building the school of the future
Building the school of the futureBuilding the school of the future
Building the school of the future
 
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
Αναστασιάδης, Π. & Μουζάκης, Χ. (2014). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη...
 
Erasmus + ΚΑ1
Erasmus + ΚΑ1Erasmus + ΚΑ1
Erasmus + ΚΑ1
 
Erasmus + KA1
Erasmus + KA1Erasmus + KA1
Erasmus + KA1
 
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
 
2 anakoinosi 9synedriopekap
2 anakoinosi 9synedriopekap2 anakoinosi 9synedriopekap
2 anakoinosi 9synedriopekap
 
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
 
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
 
εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσειςεκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
 
Syros 2009
Syros 2009Syros 2009
Syros 2009
 
Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...
Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...
Το Blog της Ε΄2 τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών (T4e journal...
 
με το E twinning.
με το E twinning.με το E twinning.
με το E twinning.
 
Συγγραφή σεναρίου διδασκαλίας για αξιοποίηση εφαρμογών του Web 2.0 και ΕΛ.ΑΚ....
Συγγραφή σεναρίου διδασκαλίας για αξιοποίηση εφαρμογών του Web 2.0 και ΕΛ.ΑΚ....Συγγραφή σεναρίου διδασκαλίας για αξιοποίηση εφαρμογών του Web 2.0 και ΕΛ.ΑΚ....
Συγγραφή σεναρίου διδασκαλίας για αξιοποίηση εφαρμογών του Web 2.0 και ΕΛ.ΑΚ....
 
ερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασηςερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασης
 
Pake cms
Pake cmsPake cms
Pake cms
 
Content form
Content formContent form
Content form
 
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
 
σχολική μονάδα
σχολική μονάδασχολική μονάδα
σχολική μονάδα
 
άρθρο Blog - τελικό
άρθρο  Blog - τελικόάρθρο  Blog - τελικό
άρθρο Blog - τελικό
 

Recently uploaded

Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxΣτέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxPennyMarinaki
 
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatarΟλόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatarPenelope Markellou
 
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxΓιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxPennyMarinaki
 
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδα
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδαΧρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδα
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδαPenelope Markellou
 
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptx
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptxΚατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptx
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptxPennyMarinaki
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxPennyMarinaki
 
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxμυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxPennyMarinaki
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...2lykkomo
 
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptxOi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx36dimperist
 
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου ΕυόσμουΟ οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμουsarrafimaria
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxPennyMarinaki
 
Περιγραφή συγγενή από φωτογραφία
Περιγραφή  συγγενή  από  φωτογραφίαΠεριγραφή  συγγενή  από  φωτογραφία
Περιγραφή συγγενή από φωτογραφίαDimitra Mylonaki
 
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΟ Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΔήμητρα Τζίνου
 
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική Περιοδεία
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική ΠεριοδείαΣτα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική Περιοδεία
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική ΠεριοδείαΔήμητρα Τζίνου
 
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptx
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptxΗ παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptx
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptxGeorgiaNianioglou
 
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxΤο Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxiliana stavrou
 
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptxΓιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptxPennyMarinaki
 
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptx
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptxΟι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptx
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptxGeorgiaNianioglou
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptx
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptxΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptx
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptxPennyMarinaki
 
Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα......
Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα......Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα......
Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα......Dimitra Mylonaki
 

Recently uploaded (20)

Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxΣτέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
 
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatarΟλόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
 
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptxΓιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
Γιάννης Μπαμποτσι Διαδικτυακός Εθισμός .pptx
 
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδα
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδαΧρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδα
Χρωμοσελίδα: Μετατροπή Avatar σε χρωμοσελίδα
 
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptx
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptxΚατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptx
Κατερίνα και Κάτια για διαδικτυακό εθισμό.pptx
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
 
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxμυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
 
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptxOi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
 
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου ΕυόσμουΟ οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
 
Περιγραφή συγγενή από φωτογραφία
Περιγραφή  συγγενή  από  φωτογραφίαΠεριγραφή  συγγενή  από  φωτογραφία
Περιγραφή συγγενή από φωτογραφία
 
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΟ Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
 
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική Περιοδεία
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική ΠεριοδείαΣτα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική Περιοδεία
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική Περιοδεία
 
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptx
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptxΗ παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptx
Η παρεμβαση των μεγαλων δυναμεων και η ναυμαχια.pptx
 
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxΤο Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
 
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptxΓιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
Γιώργος Μπαμιακης και Άντζελο Λεσι.pptx
 
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptx
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptxΟι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptx
Οι αγώνες του Κανάρηκωγηφγκηφηξφξγωκξγηλξ.pptx
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptx
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptxΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptx
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ.pptx
 
Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα......
Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα......Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα......
Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα......
 

1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning

 • 1. Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 Ευρωπαϊκό διαδικτυακό μάθημα: “Η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα eTwinning - Creative writing in eTwinning, a hands-on experience” Ε.Πατεράκη Νηπιαγωγός Med, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού eirpateraki@gmail.com Περίληψη Η Διαδικτυακή εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια, κερδίζει όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους να επιμορφωθούν στο χώρο τους, να επιλέξουν το χρόνο, τη διάρκεια και το περιεχόμενο χωρίς να περιορίζονται σε μια αίθουσα. Το μόνο που απαιτείται είναι μια σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. Οι δυνατότητες και τα θέματα είναι πολλά και προσφέρονται είτε δωρεάν είτε με κάποια χρηματική επιβάρυνση. Το μάθημα “Η Δημιουργική γραφή στο eTwinning” αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση, καθώς πέρα από ένα διαδικτυακό μάθημα επιμόρφωσης, που έδωσε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη να γνωρίσουν αλλά και να εφαρμόσουν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, προσέφερε τη δυνατότητα και σε δραστήριους εκπαιδευτικούς της ευρωπαϊκής eΤwinning κοινότητας της «Δημιουργικής Τάξης», να αποκτήσουν δεξιότητες στη δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού και στη διαχείρισή του και την ευκαιρία να αναγνωριστεί η δραστηριότητά τους στην κοινότητα. Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακή εκπαίδευση, eTwinning, δημιουργική γραφή. 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, η Διαδικτυακή εκπαίδευση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς αλλά και μεγάλες εταιρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιβάλλον του Coursera, μια πλατφόρμα που προέκυψε από συνεργασία μιας εταιρείας με μεγάλα Πανεπιστήμια από ολόκληρο τον κόσμο και προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για όλους, σε διάφορους τομείς όπως: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ιατρική, Βιολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Νέες Τεχνολογίες κ.α. Η τάξη είναι τώρα ένα «ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον». Η μάθηση δεν περιορίζεται στο χώρο και το χρόνο (Franklin and Peat, 2001). Ενώ η τάξη μπορεί να περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Προκειμένου, η εκπαίδευση μέσω του Διαδικτύου να έχει αντίκτυπο στους συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι αποτελεσματική, αποδοτική και να ενθαρρύνει τη
 • 2. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα (Milano, M., 1998) η εκπαίδευση είναι: • Αποτελεσματική: όταν εκπληρώνει τους στόχους της και όταν οι στόχοι αυτοί ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. • Αποδοτική: όταν εκπληρώνει τους στόχους κάνοντας ορθή χρήση του χρόνου και των δυνατοτήτων των συμμετεχόντων. Οι δραστηριότητες και το περιεχόμενο παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο στους συμμετέχοντες, ώστε να μη χρειάζεται να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στην κατανόησή τους. • Ενθαρρύνει τη συμμετοχή: όταν ενσωματώνει τις εμπειρίες των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία. Συμπερασματικά, κατά το σχεδιασμό ενός μαθήματος, είτε είναι Διαδικτυακό είτε όχι, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω. Σύμφωνα με τον Milano, M. (1998) το μάθημα θα πρέπει : 1. Να προδιαγράφει τους στόχους 2. Να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων 3. Να εξισορροπεί τα διάφορα επίπεδα μάθησης των συμμετεχόντων 4. Να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή και όχι το μοντέλο του καθηγητή 5. Να περιλαμβάνει κατάλληλα αξιολογικά συστήματα. Λαμβάνοντας υπόψη, τα παραπάνω, σχεδιάστηκε και το μάθημα «Η Δημιουργική Γραφή στο πρόγραμμα eTwinning», ως μέρος των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής κοινότητας της Δημιουργικής τάξης, που θα παρουσιάσουμε αναλυτικά παρακάτω. 2. Η Δράση eTwinning Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας σχολεία από 32 ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η δράση παροτρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να συνεργαστούν σε έργα με ποικίλη θεματολογία. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν νέες δραστηριότητες όπως οι κοινότητες, τα δωμάτια εκπαιδευτικών και τα διαδικτυακά μαθήματα, με στόχο τη μάθηση μέσα από ένα περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης στις Βρυξέλλες και την αντίστοιχη Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της χώρας τους. 2.1 Η κοινότητα της Δημιουργικής Τάξης (Creative Classroom eTwinning Community)
 • 3. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 Οι ομάδες (κοινότητες) του eTwinning είναι πλατφόρμες που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς για να συζητήσουν και να εργαστούν από κοινού, πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Μια από τις πιο επιτυχημένες είναι η κοινότητα της Δημιουργικής Τάξης που αριθμεί 1450 μέλη (Ιανουάριος 2013). Στην κοινότητα αυτή, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να διαμοιράσουν το υλικό τους, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, να συμμετέχουν σε σύγχρονες συναντήσεις (webinars) πάνω σε διάφορα θέματα με καλεσμένους ειδικούς σε διάφορους τομείς (π.χ. δημιουργικό θέατρο, δημιουργική γραφή, Web 2.0 εργαλεία, διαδραστικοί πίνακες, ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση κ.α), να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς και να δικτυωθούν με συναδέλφους τους από όλες τις χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο eTwinning. Στην κοινότητα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τη διευκόλυνσή τους στην αναζήτηση και κατάθεση υλικού, έχουν δημιουργηθεί τρεις ηλικιακές υπό-ομάδες (Εικόνα 1). Εικόνα 1: Κοινότητα της Δημιουργικής Τάξης Σκοπός της διαχειρίστριας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και να λάβουν κάποια αναγνώριση. Για το λόγο αυτό, το υλικό των εκπαιδευτικών χωρίζεται σε θεματικές ενότητες και δημοσιεύεται σε ηλεκτρονικά βιβλία, ενώ τους δίνεται κατά καιρούς η δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις. 2.2 Εκδηλώσεις Εκμάθησης στο eTwinning (Learning Events) Οι Εκδηλώσεις Εκμάθησης είναι σύντομα διαδικτυακά μαθήματα σε διάφορα θέματα με σκοπό να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε
 • 4. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 διάφορους τομείς. Καθοδηγούνται από έναν ειδικό, έχουν διάρκεια 10-12 ημέρες, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν κάποιες εργασίες και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Οι εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις απαιτούμενες εργασίες λαμβάνουν ηλεκτρονικά μια βεβαίωση συμμετοχής. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο eTwinning μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, περίπου μια εβδομάδα πριν την έναρξη του μαθήματος. Οι εκδηλώσεις εκμάθησης πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα Liferay http://learninglab.etwinning.net/web/guest/home 3. Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό μάθημα «Η Δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα eTwinning» 3.1 Σύντομη Περιγραφή Στο πλαίσιο λειτουργίας της κοινότητας της Δημιουργικής Τάξης, προτάθηκε η δημιουργία ενός διαδικτυακού μαθήματος (εκδήλωση εκμάθησης) με θέμα τη δημιουργική γραφή, ένα θέμα με το οποίο είχαν ασχοληθεί τα μέλη της κοινότητας την προηγούμενη σχολική χρονιά. Σκοπός του μαθήματος ήταν να δοθεί η δυνατότητα σε κάποια από τα ενεργά μέλη της κοινότητας να αναλάβουν έναν ακόμη ρόλο, το ρόλο του δημιουργού υλικού και εκπαιδευτή σε ένα διαδικτυακό μάθημα αλλά και η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, που δεν ανήκουν στην κοινότητα, να γνωρίσουν κάποια εργαλεία αλλά και συνεργατικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στα προγράμματά τους. 3.2 Προετοιμασία μαθήματος Η διαχειρίστρια της κοινότητας έστειλε αναλυτική περιγραφή του μαθήματος στην Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης, και μετά την έγκριση για την οργάνωσή του, άνοιξε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος στην κοινότητα της Δημιουργικής Τάξης, με την οποία καλούσε τα δραστήρια μέλη να συμπληρώσουν μια φόρμα δηλώνοντας εάν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως δημιουργοί υλικού ή/και εκπαιδευτές. Σαράντα πέντε εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν τη φόρμα και ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι μεταξύ τους υπήρχαν εκπαιδευτικοί χωρίς δραστηριότητα στην κοινότητα. Επιλέχθηκαν εννέα δραστήριοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημιουργία του υλικού αλλά και λειτούργησαν ως εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια του μαθήματος που υλοποιήθηκε από τις 15 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2012. Κατά τη δημιουργία του μαθήματος, η διαχειρίστρια έστειλε το πλάνο του στα εννέα δραστήρια μέλη και τους ανέθεσε κάποια καθήκοντα. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού δημιουργήθηκε από την ίδια, ενώ οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν Web 2.0 εργαλεία για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και δημιούργησαν tutorial βίντεο, στα
 • 5. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 οποία έδιναν οδηγίες για τη χρήση κάποιων εργαλείων. Πρόσβαση στην πλατφόρμα του μαθήματος είχε καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μόνο η διαχειρίστρια, ενώ οι παραπάνω εκπαιδευτικοί προσκλήθηκαν λίγες ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος για να εξοικειωθούν με το χώρο και να κάνουν έναν τελικό έλεγχο (Εικόνα 2). Εικόνα 2: Πλατφόρμα μαθήματος για τη Δημιουργική Γραφή 3.3 Στόχοι του μαθήματος Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος ήταν: • Να παρουσιάσει συνεργατικές δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα eTwinning • Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν σε μικρές ομάδες • Να παρουσιάσει πρακτικά παραδείγματα και ιδέες δημιουργικής γραφής και κάποια εργαλεία Web 2.0 • Να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με άλλους eTwinners • Να αναπτύξει τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων. 3.4 Αναλυτική περιγραφή Το μάθημα είχε διάρκεια εννέα ημερών, από τις 15 έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2012, αλλά παρέμεινε ανοιχτό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Αναλυτικά: 15-16 Δεκεμβρίου: οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν κάποια επεξηγηματικά βίντεο (tutorials) για τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων Photopeach, Voicethread, Glogster, WallWisher, Voki και στη συνέχεια να επιλέξουν ένα εργαλείο για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στους άλλους. Επίσης, τους ζητήθηκε
 • 6. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα στοιχεία τους και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες με βάση κάποιο κοινό τους στοιχείο. 17-18 Δεκεμβρίου: Παρουσιάστηκαν κάποιες θεωρητικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι η δημιουργική γραφή, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη και πιο συγκεκριμένα στο eTwinning και δόθηκαν κάποια παραδείγματα. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να παρακολουθήσουν δύο βίντεο που παρουσίαζαν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις δημιουργικής γραφής και να εκφράσουν τη άποψή τους στο χώρο συζήτησης. Αν δηλαδή έχουν οργανώσει κάτι ανάλογο με τους μαθητές τους ή θα ήθελαν να οργανώσουν στο μέλλον. Οι εκπαιδευόμενοι, τις δυο αυτές μέρες, έπρεπε να επιλέξουν μια φωτογραφία από ένα άλμπουμ και να γράψουν μια σύντομη ιστορία για το άτομο της φωτογραφίας - μια δραστηριότητα που θα μπορούσαν να οργανώσουν και με τους μαθητές τους στην έναρξη ενός προγράμματος eΤwinning. Τις ημέρες αυτές, άνοιξε η σελίδα στο Primary Pad (εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να γράφουν όλοι στην ίδια σελίδα κείμενο και να συνεργάζονται), στην οποία οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια συνεργατική ιστορία. Ο καθένας έγραφε μια πρόταση στην ιστορία και κάποιος άλλος τη συνέχιζε. Η δραστηριότητα αυτή λειτούργησε σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος και οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμβάλουν στην εξέλιξή της περισσότερες από μια φορά. 19-21 Δεκεμβρίου: Οι εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες των έξι με βάση το χρώμα που προτιμούν και τη βαθμίδα εκπαίδευσης που εργάζονται. Κάθε ομάδα είχε το δικό της περιβάλλον με ένα χώρο συζήτησης (forum) και ένα wiki για να συνεργαστούν. Επίσης, για κάθε ομάδα ορίστηκε ένας από τους εκπαιδευτές υπεύθυνος, στον οποίο απευθύνονταν οι εκπαιδευόμενοι εάν είχαν κάποιο πρόβλημα. Η δημιουργός του μαθήματος ήταν υπεύθυνη για δύο ομάδες και επενέβαινε στις άλλες ομάδες μόνο αν κρίνονταν αναγκαίο. Οι ομάδες είχαν τα ονόματα των χρωμάτων όπως μικροί μπλε συγγραφείς, μεγάλοι κόκκινοι συγγραφείς κ.α. Οι εκπαιδευόμενοι γνώρισαν το Storybird, έναν ιστότοπο, στον οποίο είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν εικόνες γνωστών καλλιτεχνών, να συνθέσουν τη δική τους ιστορία και να τη δημοσιεύσουν με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου. Κάθε ομάδα έφτιαξε μια ή περισσότερες ιστορίες και έδωσε την ηλεκτρονική διεύθυνση σε όλους για να δουν τις ιστορίες και να κάνουν τα σχόλιά τους. 22-23 Δεκεμβρίου: Τις δυο αυτές ημέρες οι εκπαιδευόμενοι, στις ίδιες ομάδες, συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια κοινή ιστορία. Παρακολούθησαν ένα από τα τρία βίντεο που παρουσίαζαν τρία κουτιά με έξι αντικείμενα μέσα στο καθένα. Κάθε ομάδα κλήθηκε να γράψει μια ιστορία για τον άνθρωπο που συγκέντρωσε αυτά τα αντικείμενα, τη σημασία που μπορεί να είχαν για αυτόν καθώς και το λόγο για τον οποίο τα συγκέντρωσε. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσίασαν την τελική ιστορία με τη
 • 7. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου χρησιμοποιώντας το myebook ή το issuu. Όταν ολοκληρώθηκαν όλες οι ιστορίες, οι εκπαιδευόμενοι ψήφισαν σε διαδικτυακή δημοσκόπηση την ιστορία που τους άρεσε περισσότερο και η αντίστοιχη ομάδα έλαβε το βραβείο δημιουργικής γραφής. Στο τέλος του μαθήματος, οι ιστορίες των ομάδων καθώς και η κοινή συνεργατική ιστορία δημοσιεύτηκαν σε ηλεκτρονικά βιβλία 3.5 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση του μαθήματος έγινε ηλεκτρονικά από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης, τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχουν συγκεντρωθεί και επεξεργαστεί ακόμη. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευόμενοι, εκτός από μηνύματα στο χώρο συζήτησης, είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους για το μάθημα με 20 χαρακτήρες με τη χρήση του εργαλείου Answer Garden (Εικόνα 3) Εικόνα 3: Απόψεις εκπαιδευόμενων για το μάθημα της δημιουργικής γραφής 4. Συμπεράσματα Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων αλλά και βλέποντας τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το μάθημα ήταν αποτελεσματικό, αποδοτικό και ενθάρρυνε τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτές δούλεψαν με συνέπεια και ήταν παρόντες να βοηθήσουν, όπου χρειάστηκε, τους συναδέλφους τους. Τέλος, καθώς μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων απαιτούσε τη συνεργασία και τη δουλειά σε ομάδα, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της
 • 8. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013 συνεργασίας. Πολλοί εκπαιδευτικοί, σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, ενημέρωναν ότι, μετά από κάθε νέο εργαλείο που μάθαιναν ή δραστηριότητα που υλοποιούσαν, προσπαθούσαν να την εφαρμόσουν στην τάξη και οι περισσότεροι δήλωσαν ότι θα έβαζαν πολλές δραστηριότητες σε εφαρμογή στο σχολείο τους, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Καθώς το μάθημα αφορούσε πρακτικές δραστηριότητες και ιδέες που είχαν σαν σκοπό να παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς να τις θέσουν σε εφαρμογή, η πρόσκληση ενός εκπαιδευόμενου και η αποδοχή από αρκετούς να ξεκινήσουν ένα έργο eTwinning με θέμα τη δημιουργική γραφή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι το μάθημα πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει και έβαλε τις βάσεις για να συνεχιστεί η πρωτοβουλία με ένα καινούριο μάθημα με θέμα το δημιουργικό θέατρο στο eTwinning. Βιβλιογραφία Clemons, S.(2005), Encouraging Creativity in Online Courses, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, Jan. 2005. Dupre, S. (2009), Web-based training for Technology Skills Acquisition : Professional Development for the Digital Age, Annual Meeting of the Luisiana Education Research Association. Franklin, S. and Peat, M. (2001). "Managing Change: The Use of Mixed Delivery. Modes to Increase Learning Opportunities." Australian Journal of Education. Technology Volume, 17. Number, 1. Pp. 37-49. Hall, B. (2000) , E-Learning: Building Competitive Advantage Through People And Technology Kirsi, S. and Tervakari A. An évaluation of the usefulness of Web-based learning environments. Tampere University of Technology. http://matriisi.ee.tut.fi/arvo/liitteet/usefulness_of_web.pdf Limanauskiene, V., UNESCO, (2000). Web-based training. Training of trainers and users in the fields of cultural education. http://www.mch.mii.lt/UNESCOeducation/chapters/chapter4.pdf Lynch, Th. and Lynch, C. (2009). Web-based Education. http://innovation.cc/scholarly-style/lynchs-education.pdf Milano, M.1998. Designing The Powerful Τraining: The Sequential-Iterative Model. Jossey- Bass Pfeiffer, USA. Wenger, E. (1998), Communities of practice, Learning, meaning and identity, Cambridge: Cambridge University Press.