Chapter1 องค์การและการพัฒนาองค์การ

37,510 views
36,997 views

Published on

Published in: Business
8 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
37,510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
265
Actions
Shares
0
Downloads
2,661
Comments
8
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter1 องค์การและการพัฒนาองค์การ

 1. 1. บทที่ 1:  องค์การและการพัฒนาองค์การ     จัดทําและบรรยายโดย: นางสาววรรณวณัช นงนุช  
 2. 2. OUTLINE:  CHAPTER  1  l  ความหมายขององค์การ l  ประเภทขององค์การ l  สภาพแวดล้อมขององค์การ l  โครงสร้างองค์การ l  ความหมายของการพัฒนาองค์การ l  ลักษณะสําคัญของการพัฒนาองค์การ  
 3. 3. ความหมายขององค์การ  l  องค์การ(Organiza7on)หมายถึง l  การรวมกลุ่มของคนอย่างมีโครงสร้างเพื่อการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ l  สถาบันส่วนหนึ่งของสังคม ประกอบด้วยพฤติกรรมต่างๆที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย l  เป็นวิธีการที่บุคคลจํานวนมากร่วมมือร่วมใจกันทํางานที่มีความสลับซับซ้อนอย่าง มีระบบและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างจงใจ เพื่อปฏิบัติงานให้สําเร็จตามที่คาดหมายไว ้ Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 - การจัดการองคการธุรกิจ(2547)}, อ. นำชัย เติมสิริเกียรติ8 8
 4. 4. องค์การหมายถึง   การรวม กลุ่มของ คนอย่างมี โครงสร้าง   การ ประสาน กิจกรรม องค์การ   ระหว่างกัน   เป้าหมาย ที่กําหนด สิ่งแวดล้อม   ไว้  
 5. 5. ประเภทขององค์การ  พิจารณาจากรูปแบบ  •  องค์การที่เป็นทางการ (Formal  Organiza7on)  •  องค์การที่ไม่เป็นทางการ  (Informal  organiza7on)  พิจารณาจากผลประโยชน์  •  องค์การที่หวังผลกําไร (For-­‐profit)  •  องค์การที่ไม่หวังผลกําไร (Non-­‐profit)  •  องค์การแบบผลประโยชน์ตอบแทน  (Mutual-­‐benefit)   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 6. 6.      ประเภทขององค์กร:  พิจารณาจากรูปแบบ   องค์การที่เป็นทางการ l  l  มีการบังคับบัญชาเป็นลําดับขั้น l  มีแผนผังโครงสร้างองค์กรชัดเจน l  มีการแบ่งงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ l  มีการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ l  องค์การที่ไม่เป็นทางการ l  รวมกลุ่มกันด้วยความสัมพันธ์ของบุคคล l  ไม่มีโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ l  ไม้มีการแบ่งงานกันทํา ที่ชัดเจน l  มีการติดต่อสื้อสารกันอย่างไม่เป็นทางการ Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image source: http://www.fastforwardblog.com/wp-content/uploads/2010/01/Employee_Engagement_This_is_how_it_is2.jpg8
 7. 7. ตัวอย่างองค์การ (1)         Source: http://www.vgrandtrade.com/About%20us/GTD_Organization.jpg8
 8. 8.      ประเภทขององค์กร:  พิจารณาจากผลประโยชน์   องค์การที่หวังผลกําไร l  l  มีเป้าหมายเพื่อแสวงหากําไรจากการขาย สินค้าและให้บริการ l  องค์การที่ไม่หวังผลกําไร l  มีเป้าหมายเพื่อให้บริการ บรรเทาความเดือด ร้อน ช่วยเหลือสังคม ผู้ประสบเคราะห์ภัย ต่างๆ โดยไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกําไร l  องค์การแบบผลประโยชน์ตอบแทน l  มีเป้าหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก โดยมีการเรียกเก็บเงินบริจาค หรือเงินค่า สมาชิก Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image source: http://pics.manager.co.th/Images/555000006563201.JPEG8
 9. 9.      ตัวอย่างองค์การ  (2)   Image source: http://www.princess-pa-foundation.or.th/home/legend.php8
 10. 10. ตัวอย่างองค์การ  (3)  บริษัทข้ามชาติ   NGOs   SMEs   Images Source: -http://www.bsnnews.com/news/index.php?NewsID=25298 -http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/233/424/original_greenpeace-logo2.JPG?12854424878 -http://web.stagram.com/location/42064858
 11. 11. ระบบกับสภาพแวดล้อม  l  ดาเนียล แคทซ์ และ โรเบริ์ต แอล คาห์น ให้คํานิยามว่า องค์การณ์คือ “ระบบเปิด ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่าง เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ระบบนี้ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า(Input)   กระบวนการแปรสภาพ(Transforma7on)  และผลผลิต(Output)” Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 12. 12. Source: - http://elearning.aru.ac.th 8 - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 8 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับสภาพแวดล้อม   สิ่งแวดล้อมภายนอก (เศรษฐกิจ,  เทคโนโลยี, อื่นๆ)   กระบวนการ   •  คน   •  สินค้า   •  เงิน   •  โครงสร้าง   •  บริการ   •  วัสดุอุปกรณ์   •  เป้าหมาย   ผู้ใช   ้ •  อื่นๆ์   •  ระบบรางวัล   กลไกในการ •  การติดต่อสื่อสาร   ป้อนกลับจาก •  การตัดสินใจ   •  อื่นๆ   ผลผลิต   ภายนอก   ปัจจัยนําเข้า   กลไกในการป้อนกลับจากภายใน  
 13. 13. ระบบประกอบด้วย  l  ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบ ย่อยๆที่ทํางานร่วมกัน ประกอบ ด้วยระบบย่อยต่างๆ 6  ระบบ คือ l  ระบบย่อยด้านเป้าหมาย l  ระบบย่อยด้านเทคโนโลยี l  ระบบย่อยด้านงาน l  ระบบย่อยด้านโครงสร้าง l  ระบบย่อยด้านคน l  ระบบย่อยด้านการประสานกับสิ่ง แวดล้อมภายนอก Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8   Image source: http://images.brighthub.com/aa/d/aad1f866893820046b8a694087d1831b5eb3b67f_large.jpg8
 14. 14. สภาพแวดล้อมขององค์การ   สภาพแวดล้อมทั่วไป   •  เทคโนโลยี  Technology   •  นโยบายของรัฐ  poli7cs     •  กฎหมาย  Law   •  สังคม  Social   •  เศรษฐกิจ  Economy   สภาพแวดล้อมดําเนินงาน   •  คู่แข่งทางการค้า   •  หน่วยงานสนับสนุน   •  ผู้จําหน่ายวัตถุดิบ   •  ลูกค้า   •  พันธมิตรธุรกิจ   องค์การ   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 15. 15. โครงสร้างองค์การ (Organiza7on  Structure)  •  หมายถึง แบบแผนที่กําหนดไว้อย่างเป็นทางการ เพื่อบ่งบอกถึง •  งานที่กําหนดให้หน่วยงานและพนักงานแต่ละคน •  ความสัมพันธ์ในเชิงบังคับบัญญชา ได้แก่ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขนาดของ การควบคุม ระดับการบังคับบัญชา •  ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ประธานบริษัท   งาน,ตําแหน่งงาน  •  ตัวอย่างแผนผังองค์การ (Organiza7on  Chart)   ที่ปรึกษาทาง กฎหมาย   สายการบังคับบัญชา, การสั่งงาน   ฝ่ายผลิต   ฝ่ายตลาด   ฝ่ายบัญชีการเงิน   ฝ่ายบุคคล   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 16. 16. อํานาจในการบังคับบัญชา  l  แบบรวมอํานาจ การตัดสินใจเรื่องสําคัญๆทั้งหมดทําโดยผู้บริหารระดับสูง เหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก l  แบบกระจายอํานาจ ผู้บริหารระดับสูงมอบอํานาจการตัดสินใจแก่ผู้บริหารระดับ กลาง และระดับต้น   การรวมอํานาจ   การกระจายอํานาจ   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image source: http://www.12manage.com/images/picture_centralization_decentralization.gif8
 17. 17. ลักษณะโครงสร้างองค์การ   โครงสร้างองค์การแบบสูง โครงร้างองค์การแบบแบนราบ  (Tall organization  structure) (Flat  Organiza7on  structure) องค์การขนาดใหญ่ องค์กาารชนาดเล็ก สายบังคับบัญชาหลายชั้น มีระดับชั้นตามสายบังคับบัญชาน้อย ตําแหน่งงานไม่ซับซ้อน ช่วงการตวบคุมแคบ ช่วงการควบคุมกว้าง ขาดความยืดหยุ่น มีความยืดหยุ่นสูง การสื่อสารทําได้ยาก การประสานงานทําได้รวดเร็ว ตําแหน่งงานที่สูงขึ้นมีมาก ตําหน่งงานที่สูงขึ้นมีน้อย Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 18. 18. ตัวอย่างผังโครงสร้างองค์การแบบสูง สมาชิก 31  คน   ผู้บริหารระดับสูง   ผู้บริหารระดับกลาง   ขั้นการบังคับบัญชา 5  ระดับ   ผู้บริหารระดับกลาง   ผู้บริหารระดับกต่ํา   พนักงานระดับปฏิบัติการ   ! ขนาดการควบคุม 2  
 19. 19. ตัวอย่างผังโครงสร้างองค์การแบบกว้าง สมาชิก 31  คน   ผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารระดับกลาง   ขั้นการบังคับบัญชา 3  ระดับ  พนักงานระดับปฏิบัติการ   ! ขนาดการควบคุม 5  
 20. 20. การจัดโครงสร้างองค์กร   โครงสร้างอย่างง่าย (Simple  Structure)   โครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ (Func7onal  Structure)   โครงสร้างแบบส่วนงาน (Divisional  Structure)   โครงสร้างแบบผสม  (Hybrid  structure)   โครงสร้างแบบทีมงาน (Team-­‐based  structure)   โครงสร้างแบบเมทริกส์ (Matrix  structure)   โครงสร้างแบบเครือข่าย  (Networks  structure)   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 21. 21. โครงสร้างอย่างง่าย (Simple  Structure)  l  กิจการขนาดเล็ก, เจ้าของคนเดียว l  ลําดับขั้นการบังคับบัญชา 1  ระดับ   เจ้าของกิจการ   พนักงาน   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Source: Image source: http://media.photobucket.com8
 22. 22. โครงสร้างองค์การตามหน้าที่ (Func7onal  Structure)  l  แบ่งเป็นแผนกงานตามหน้าที่ และความชํานาญเฉพาะด้าน l  เหมาะกับองค์กรขนาดไม่ใหญ่มาก   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Chart Source:หลักการจัดการ, อาจารยสุวิทย แยมเผื่อน8 !
 23. 23. โครงสร้างแบบส่วนงาน (Divisional  Structure)  l  อาจแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์, ตามลูกค้า, ตามภูมิศาสตร์   ! Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Chart Source:หลักการจัดการ, อาจารยสุวิทย แยมเผื่อน8 ! 8
 24. 24. โครงสร้างแบบผสม (Hybrid  structure)   •  รวมโครงสร้างตามหน้าที่ และแบบโครงสร้างอื่นเข้าด้วยกัน   ! Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Chart Source:หลักการจัดการ, อาจารยสุวิทย แยมเผื่อน8 8
 25. 25. โครงสร้างแบบทีมงาน (Team-­‐based  structure)   l  ผสมผสานระหว่างโครงสร้างตามหน้าที่และทีมงาน l  อาจเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร   CEO  โรงแรมขนาด 2  ดาว   ผู้จัดการฝ่ายอาหารและ ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วน ผู้จัดการฝ่ายรักษาความ เครื่องดื่ม   หน้า   ผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน   ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบํารุง   ปลอดภัย  พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   พนักงาน   ทีมจัดงานฉลอง  
 26. 26. โครงสร้างแบบเมทริกส์ (Matrix  structure)  l  มีสายบังคับบัญชา 2  สาย ทําให้มีผู้บังคับบัญชา 2  คน Chairmanl  เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีงานซับซ้อน   CEO Project Functional Production Engineering Personnel Accounting management managers Production Engineering Personnel Accounting Project group group group group Manager Two-boss Two-boss Two-boss Two-boss A manager manager manager manager Production Engineering Personnel Accounting Project group group group group Manager Two-boss Two-boss Two-boss Two-boss B manager manager manager manager ! Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Chart Source:หลักการจัดการ chapter 8, ผ.ศ.ประไพทิพย ลือพงษ8 8
 27. 27. โครงสร้างแบบเครือข่าย  (Networks  structure)  l  โยงศูนย์กลางขององค์การเข้ากับบริษัทอิสระนอกองค์การ (ใช้คองพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสาระสนเทศเป็นตัวกลาง) l  องค์กรจะมีขนาดเล็ก ประหยัดต้นทุนการจ้างงาน l  เรียกอีกอย่างว่า บริษัทเสมือนจริง (Virtual  corpora7ons)   ศนย์กลางบริษัท คอมพิวเตอร์ (USA)   บริษัทบัญชี บริษัทกระจาย บริษัทประกอบ บริษัทวิศวกรรม บริษัทออกแบบ การเงิน (USA)   สินค้า (CAN)   ชิ้นส่วน (THA)   (JAP)   (SWE)   8 Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 8
 28. 28. ความหมายของการพัฒนาองค์การ  l  การพัฒนาองค์การ (Organiza7on  Development:  OD)   l  เป็นกระบวนการดําเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้องค์การเจริญขึ้น ปรับปรุงให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในองค์การ โดยมีการ วางแผนปรับกลยุทธ์ โครงสร้าง กระบวนการของระบบ โดยนําความรู้ด้านพฤติกรรม ศาสตร์มาประยุกต์ใช้   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 http://shiningsunsolutions.com/images/corporate-world.jpg8
 29. 29. ลักษณะสําคัญของการพัฒนาองค์การ  1.  เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน มีจุดมุ่งหมาย  2.  เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (ทั้งระบบย่อยและระบบใหญ่อันจะมีความเกี่ยวเนื่องกัน)  3.  เป็นกระบวนการในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและใช้ระยะเวลานาน  4.  ต้องการให้ผู้นําการเปลี่ยนแปลงให้คนในองค์การได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง  5.  เน้นการเพิ่มสมรรถนะขององค์การให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  •  ทุกส่วนงานต้องมุ่งวัตถุประสงค์ขององค์กร  •  จัดโครงสร้างโดยพิจารณาจากหน้าที่  •  การตัดสินใจจะใช้ข้อมูลประกอบ โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อกับการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม  •  การให้รางวัลหรือลงโทษต้องเป็นหลักเกณฑ์แน่นอน  •  การสื่อสารต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย  •  ระวังไม้ให้เกิดความขัดแย้ง  •  การแสดงความคิดเห็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเท่านั้น  •  รับรู้ค่สนิยมร่วมกัน เพื่อรักษาความเป็นเอกภาพ   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 30. 30. ลักษณะสําคัญของการพัฒนาองค์การ (ต่อ)  6.  เป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม พฤติกรรมและการปฏิบัติงานของคนทั้งกลุ่ม  7. ผู้บริหารระดับสูงต้องสนับสนุนการพัฒนาองค์การอย่างแท้จริง  8. ใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ในและวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในกระบวนการต่างๆขององค์กร  9.  การตัดสินใจต้องข้อมูลจากอาศัยฐานข้อมูล  10.  เปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้ด้วยการกระทํา   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 31. 31. ลักษณะสําคัญของการพัฒนาองค์การ (ต่อ)  11.  ต้องมีการกําหนดเป้าหมายในทุกระบดับ วางแผน และใช้กลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย  12.  ร่วมือร่วมใจกันทํางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม  13.  ใช้วิธีการหลากหลาย  14.  มุ่งหมายเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมให้กับองค์การ   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 32. 32. ทบทวน  l  ความหมายขององค์การ l  ประเภทขององค์การ l  สภาพแวดล้อมขององค์การ l  โครงสร้างองค์การ l  ความหมายของการพัฒนาองค์การ l  ลักษณะสําคัญของการพัฒนาองค์การ   Source: - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image source: http://www.lmisandiego.com/images/istock_000009027655small_3o1a.jpg8
 33. 33. Main References  l  ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ, (2553). การพัฒนาองค์การ (organization development). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ. l  ผศ.วรรณวิมล อัมริทร์นุเคราะห์. (2547). Organization development. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง. l  นําชัย เติมศิริเกียรติ. (2547). การจัดการองค์การธุรกิจ (business organization). เชียงใหม่: สํานัักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. l  ผศ.ประไพทิพย์ ลือพงษ์. (2012, June 5). Chapter8, organization structure (โครงสร้าง องค์การ). Retrieved from www.ru-tot4.com/ webboard/index.  

×