Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ปีการศึกษา 1/2555	จัดทําและบรรยายโดย นางสาววรรณวณัช นงนุช
Image source: http://www.referenceforbusiness.com/photos/organizational-behavior-23.jpg	}  การบริหารและการจัดการ	}  ขอบเ...
Image source: http://www.referenceforbusiness.com/photos/organizational-behavior-23.jpg	}  หน้าที่ของการจัดการ	}  ระดับข...
}   มี 4 ประการ คือ “POLC”            •  กระบวนการคิดก่อนลงมือทํา	   P = Planning	  •  มีการกําหนด ทิศทาง...
}   ระดับของผู้จัดการมี 3 ระดับ	                          ผู้จัดการ              ...
}   หน้าที: รับผิดชอบต่อองค์การโดยรวม ตัดสอนใจวางแผนทิศทางขององค์การ       ่    ระยะยาว กําหนดวัตถุประสงค์ นโยบ...
}   หน้าที: บริหารงานเฉพาะอย่าง ประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูง      ่   และผู้บริหารระดับต้นในการนําแผนไปปฏิ...
}   หน้าที: ควบคุมดูแลการดําเนินงานประจําวัน วางแผนตัดสินใจระยะสั้น      ่   เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหารกับพน...
}   ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่มีไปสู่การปฏิบัติ   จริง	}   โรเบิร์ต แอล แคสซ์ แบ่งทักษ...
}   ส่วนผสมของทักษะและขอบเขตการบริหารจัดการสําหรับผู้บริหาร   ระดับต่างๆ		                      ...
}   1. แนวคิดแบบดั้งเดิม (สมัยคลาสสิค): มี 2 กลุ่ม   1.1. การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์:   แนวคิดของ เฟรดเดอริก ดับบลิว...
}   1. แนวคิดแบบดั้งเดิม (สมัยคลาสสิค): มี 2 กลุ่ม   1.2. การจัดการเชิงการบริหาร: หลักในการบริหาร 14 ประการของ Henri ...
}   2. แนวคิดเชิงพฤติกรรม: เน้นความสําคัญของการเข้าใจเชิง   พฤติกรรมมนุษย์และการจูงใจ เพื่อให้ทํางานร่วมกันได้ประสบผล...
}   4. แนวคิดเชิงระบบ: ใช้การคํานวณทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการ   ทํางาน เช่น หลักสถิติ และการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์...
}  4. แนวคิดเชิงระบบ: ระบบ System คือความสัมพันธ์ระหว่าง  ส่วนต่างๆที่มีการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์	} ...
}   5. แนวคิดเชิงสถานการณ์: เห็นว่าวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น    ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานการณ์	 }   ผู้บริหารจึ...
}   5. แนวคิดเชิงคุณภาพ: เน้นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ทําให้   เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการ โด...
}   พฤติกรรม หมายถึง การกระทําที่แสดงออกมา, ศาสตร์ หมายถึง การศึกษา หาความรู	้}   พฤติกรรมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาพฤติก...
}   การวิจัยด้านพฤติกรรมของมนุษย์มีขึ้นเพื่อนําเทคนิคต่างๆมาเสริม   เพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า...
}  ผลงานของนักทฤษฎีตามแนวคิดนี้ คือ	   1.  Hawthorne Study ► George Elton Mayo   2.  Hierarchy of Needs Theory ► Abra...
}   Hawthorne Study ► George Elton Mayo}   เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1924 - 1932 	}   ณ. บริษัท เวสเทริน อีเลคทริก เมือ...
Any company                                                   controlli...
}   Hierarchy of Needs Theory ► Abraham Maslow }   มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1943-1954 	 }   แนวคิด: มนุษย์มีความต้องการอย...
}   Maslow’s Hierarchy of Needs Pyramid      ความต้องการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดหรือความประจักษ์ตน	      ...
}   X and Y Theory ► Douglas McGregor}   ปี ค.ศ. 1906-1964 	}   แนวคิด: คนมี 2 ลักษณะ และการบริหารคนทั้ง 2   ลักษ...
ทฤษฎี X                    ทฤษฎี Y	คนส่วนใหญ่ขี้เกียจทํางาน หลีกเลี่ยงเมื่อมี  คนส่วนใหญ่ไม่ได้ขี้เกี...
}   Personality Development Theory ► Chris Argyris}   เขียนหนังสือชื่อ Personality and Development ในปี ค.ศ.1957	}  ...
เด็ก	     •  เฉื่อยชา	                                    •  กระตือรือร้นในการทําง...
}   Motivation-Hygiene Theory ► Frederick Herzberg}   ปี ค.ศ.1959	}   แนวคิด: คล้ายคลึงกับทฤษฎีลําดับขั้นของความต้อง...
ปัจจัยทางสุขวิทยา (Hygiene Factors) 	                          ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)	...
}  แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ได้ถูกนํามาประยุกต์ เพื่อใช้เป็นหลักทางการบริหารในเรื่องต่างๆดังนี้	 1.  เรื่องเกี่ยวกับบุคคล	 ...
1. เรื่องเกี่ยวกับบุคคล	 1.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล	   •   บุคคลที่มีพลังที่จะต่อสู้กับความเหนื่อย ลําบาก ไม่เท่ากัน	...
1. เรื่องเกี่ยวกับบุคคล	 1.2 แรงจูงใจในการทํางาน	  –   หางานที่ท้าทายให้ทํา แต่งานที่ท้าทายสําหรับบุคคลหนึ่ง     อา...
1. เรื่องเกี่ยวกับบุคคล	 1.3 ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องาน	  –   การทํางานนํามาซึ่งรางวัลที่เหมาะสมและเป็นธรรม	  –  ...
1. เรื่องเกี่ยวกับบุคคล	 1.3 ขวัญกําลังใจ	  –   ไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต หรือทําให้ผลผลิต     เพิ่มขึ้น...
2. เรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม	 2.1 องค์การทุกองค์การประกอบด้วยกลุ่มแบบเป็นทางการและไม่      เป็นทางการ	 2.2 กลุ่มอาจตอบสนอง...
2. เรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม	 2.4 กลุ่มทุกกลุ่มมีปทัสถาน และลักษณะเฉพาะตัว	 2.5 บทบาทที่กลุ่มแสดงออกมีหลายลักษณะ คือ บทบาท   ...
2. เรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม	 2.7   สถานภาพของสมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกัน    ปั ญ หาเกิ ด จากความไม่ ส อดคล้ อ งระหว่ า...
3. เรื่องเกี่ยวกับผู้นํากลุ่ม	 3.1 ผู้นําทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีความ     สําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร	 3...
3. เรื่องเกี่ยวกับผู้นํากลุ่ม	 3.4 ผู้นําประกอบด้วยคุณสมบัติที่มีความสําคัญต่อการ   เป็นผู้นําไม่เท่ากัน	 3.5 ผู้นําแบ่ง...
4. เรื่องของความขัดแย้งและความร่วมมือ	 4.1 ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ ต้องควบคุมความขัดแย้งให้      เป็นประโยชน์โด...
4. เรื่องของความขัดแย้งและความร่วมมือ	 4.4 ผลของความขัดแย้งมีทั้งสร้างสรรค์และทําลาย	 4.5 ผู้แพ้-ผู้ชนะมี 4 ลักษณะคือ	  –...
5. องค์การและกระบวนการขององค์การ	 5.1 องค์การเป็นระบบเปิด มีลักษณะเป็นพลวัต	 5.2 วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพมี 3 วิธี คือ	 ...
5. องค์การและกระบวนการขององค์การ	 5.3 องค์การมีทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ	 5.4 กระบวนการตัดสินใจใช้เทคนิคเชิงปริมาณ แ...
5. องค์การและกระบวนการขององค์การ	 5.6 กระบวนการติดต่อสื่อสาร	   1.   การสื่อสารเป็นการส่งต่อข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ให้ข้อม...
5. องค์การและกระบวนการขององค์การ	 5.7 กระบวนการควบคุม มีผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ	 	                     ...
6. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: พฤติกรรมเป็นผลจากแรงผลักดัน     2 ส่วน คือ แรงจูงใจ และแรงเหนี่ยวรั้ง	   •    การเปลี่...
1. ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์	   1.   ปทัสถานของสังคมมีความสําคัญต่อการกําหนดการรับรู้ แรงจูงใจ และ      พฤติกรรมของคนในอ...
2. การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์	  1.   การศึกษาทางด้านสาเหตุ เงื่อนไข และผลของพฤติกรรมที่ก่อ     ให้เกิดการแข่งขันภายใน...
3. ทฤษฎีการปฏิบัติ	  1.   นําทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ     มาใช้	  2.   นําทฤษฎีการพัฒ...
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติ	  1.   การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จะช่ ว ยให้ เ กิ ด การเปลี ่ ย นแปลงใน     องค์การ	  2....
Cover Images:}   http://www.referenceforbusiness.com/photos/organizational-   behavior-637.jpg, http://www.dabeandcom...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chapter 3 พฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาองค์การ

 • Login to see the comments

Chapter 3 พฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาองค์การ

 1. 1. ปีการศึกษา 1/2555 จัดทําและบรรยายโดย นางสาววรรณวณัช นงนุช
 2. 2. Image source: http://www.referenceforbusiness.com/photos/organizational-behavior-23.jpg }  การบริหารและการจัดการ }  ขอบเขตพฤติกรรมศาสตร์ }  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมศาสตร์กับการบริหาร องค์การ }  หลักการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ }  การประยุกต์พฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาองค์การ
 3. 3. Image source: http://www.referenceforbusiness.com/photos/organizational-behavior-23.jpg }  หน้าที่ของการจัดการ }  ระดับขั้นของการจัดการ }  ทักษะการจัดการ }  แนวคิดการจัดการ
 4. 4. }  มี 4 ประการ คือ “POLC” •  กระบวนการคิดก่อนลงมือทํา P = Planning •  มีการกําหนด ทิศทาง เป้าหมาย วิธีการปฏิบัติงาน และ ทรัพยากรที่ใช้ •  กระบวนการจัดโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของงาน บทบาท อํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของงาน และจัดคนเข้าO = Organization ทํางานอย่างเป็นระบบ •  เป็นการเตรียมคนและทรัพยากรให้คุ้มค่า •  กระบวนการจูงใจ สื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมาย L = leading •  ไม่ใช้อํานาจอย่างเดียว แต่สร้างความผูกพันกับทิศทางของ องค์การด้วย •  กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ เพียงไร C = Controlling •  ม ี ก ระบวนการประเม ิ น ผล เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายที ่ กําหนด Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 5. 5. }  ระดับของผู้จัดการมี 3 ระดับ ผู้จัดการ ระดับสูง บริหารงานทั้งหมด ผู้จัดการ บริหารงานเฉพาะอย่าง ระดับกลาง บริหารใกล้ชิดกับ พนักงาน ผู้จัดการระดับต้น ปฏิบัติงานเฉพาะหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน Source: มัลลิกา ต้นสอน, 2545 : 17
 6. 6. }  หน้าที: รับผิดชอบต่อองค์การโดยรวม ตัดสอนใจวางแผนทิศทางขององค์การ ่ ระยะยาว กําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ แก้ปัญหา และให้คําแนะนําใน การจัดการงานต่างๆขององค์การ }  ตําแหน่ง: ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อํานวย การ อธิการบดี ฯลฯ Facebook CEO: Mark Zuckerberg ประธานกรรมการ ไมเนอร์กรุ๊ป: William E. Heinecke อดีตประธานกรรมการผู้จัดการ บมจ. โออิชิกรุ๊ป และ ประธานบริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จํากัด: ตัน  ภาสกรนที ISource : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 mages Sources: http://www.dvorak.org/blog/wp-content/uploads/2010/05/facebook-mark-zuckerberg.jpg, http:// www.pattayamail.com/343/f2a.jpg, http://www.siamintelligence.com/wp-content/uploads/2011/05/%E0%B8%AD %E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-3-183x108.jpg
 7. 7. }  หน้าที: บริหารงานเฉพาะอย่าง ประสานงานระหว่างผู้บริหารระดับสูง ่ และผู้บริหารระดับต้นในการนําแผนไปปฏิบัติ }  ตําแหน่ง: หัวหน้าศูนย์ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนกต่างๆ ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการโครงการ คณะบดี ฯลฯ ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการช่อง 3: นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวประจําผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท มาสด้า เซลล์ จังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเทศไทย จํากัด: อุทัย เรืองศักดิ์ (ททท.): นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image Source: http://www.worldwheelsweb.com/handler/i_biznewsHandler.ashx?ID=1581, http://plcpg.blogspot.com/2012_04_10_archive.html, http://news.hatyaiok.com/wp- content/uploads/2012/01/somrak-_ch3gg.jpg
 8. 8. }  หน้าที: ควบคุมดูแลการดําเนินงานประจําวัน วางแผนตัดสินใจระยะสั้น ่ เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน }  ตําแหน่ง: หัวหน้าคนงาน หัวหน้าทีม หัวหน้ากลุ่ม ผู้ควบคุม หัวหน้า- ภาควิชา ฯลฯ หัวหน้าทีมกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู : ไทด์ - เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ เชลเซีย เลา หัวหน้าทีมออกแบบ หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ วิลล่า มาร็อก รีสอร์ทบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี-เอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา ปราณบุรี: เชฟ ซูซี่ นิลกลัด โครงการพัฒนารถยนต์สําหรับตลาดจีนและอาเซียน Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image Source: http://toziroandcar.blogspot.com/2008/03/ford-verve.html, http:// img.ryt9.net/www/420x900s/files/20090827/iq53d0316bec183f3d622ccae1e00ba848.jpg, http://www.stars.in.th/_files/news/2010_09_15_155014_vzp92jse.jpg
 9. 9. }  ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่มีไปสู่การปฏิบัติ จริง }  โรเบิร์ต แอล แคสซ์ แบ่งทักษะที่จําเป็นต่อผู้บริหารเป็น 3 กลุ่ม 1. ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill) •  วิเคราะห์สถานการณ์ แก้ไขปัญหา คิดวางแผน กลยุทธ์ 2. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Skill) •  ทํางานร่วมกับผู้อื่น สื่อสาร จูงใจ ประสานความร่วมมือกับ ทุกฝ่าย 3. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) •  ใช้ความชํานาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image Source: http://www.effective-time-management-strategies.com/images/ time_management_systems.jpg
 10. 10. }  ส่วนผสมของทักษะและขอบเขตการบริหารจัดการสําหรับผู้บริหาร ระดับต่างๆ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image Source:http://www.people-insights.com/ KnowledSharedManagementLeader/tabid/72/Default.aspx
 11. 11. }  1. แนวคิดแบบดั้งเดิม (สมัยคลาสสิค): มี 2 กลุ่ม 1.1. การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์: แนวคิดของ เฟรดเดอริก ดับบลิว เทเลอร์ 1.  หาวิธีการทํางานที่ดีที่สุด 2.  มีระบบการจูงใจด้วยเงินโดยการตอบแทนเป็นรายชิ้น 3.  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานกับเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน 5.  ศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกาย นําไปสู่การ ออกแบบงานที่ลดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image Source:http://forward.msci.org/articles/0509links-in-the-long-chain-part-1.cfm
 12. 12. }  1. แนวคิดแบบดั้งเดิม (สมัยคลาสสิค): มี 2 กลุ่ม 1.2. การจัดการเชิงการบริหาร: หลักในการบริหาร 14 ประการของ Henri Fayol 1.  หลักอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 2.  หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 3.  หลักของการไปในทิศทางเดียวกัน 4.  หลักสายการบังคับบัญชา 5.  หลักของการแบ่งงานกันทํา 6.  หลักความมีระเบียบวินัย 7.  หลักประโยชน์ของส่วนบุคคลเป็นรองจากประโยชน์ของส่วนรวม 8.  หลักของการให้ผลตอบแทน 9.  หลักของการรวมอํานาจ 10.  หลักความเป็นระเบียบเรียบร้อย “ภารกิจที่สําคัญขององค์การคือ 11.  หลักความเสมอภาค การพัฒนาบุคลากร เพื่อที่พวกเขา 12.  หลักความมั่นคงในการทํางาน จะได้ทําหน้าที่ที่จําเป็นในองค์การ” 13.  หลักความริเริ่ม 14.  หลักความสามัคคี Source : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/1027208 Image Source: http://gstores.blogspot.com/2011/06/henry-fayol.htm http://www.docstoc.com/docs/ 110257420/Henri-Fayol l
 13. 13. }  2. แนวคิดเชิงพฤติกรรม: เน้นความสําคัญของการเข้าใจเชิง พฤติกรรมมนุษย์และการจูงใจ เพื่อให้ทํางานร่วมกันได้ประสบผล สําเร็จ }  หลักการ: มนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด ความต้องการนั้นมีส่วน ผลักดันให้มีการกระทําที่ตอบสนองความต้องการนั้น Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image Source:http://psychologyface.com/wp-content/uploads/2011/06/needs.jpg
 14. 14. }  4. แนวคิดเชิงระบบ: ใช้การคํานวณทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการ ทํางาน เช่น หลักสถิติ และการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ }  มี 2 แบบ คือ ◦  3.1. วิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการ: ใช้คณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ โดย เริ่มจากระบุปัญหา วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และคํานวณเพื่อการหาคําตอบที่ดี ที่สุด ◦  3.2. การจัดการเชิงปฏิบัติการ: เป็นการจัดการด้านการผลิตและการส่งสินค้า หรือบริการให้มีประสิทธิภาพ เน้นการจัดตารางเวลาการทํางาน การวางแผนการ ผลิต การกําหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Decision model diagram MS Project Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image Source:http://psychologyface.com/wp-content/uploads/2011/06/needs.jpg
 15. 15. }  4. แนวคิดเชิงระบบ: ระบบ System คือความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนต่างๆที่มีการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ }  ระบบมี 2 แบบ คือ ระบบปิด ระบบเปิด }  องค์การถือเป็นระบบเปิด เป็นระบบที่มีระบบย่อยรวมเป็น ระบบใหญ ่ Input Process Output องค์ประกอบของระบบ Feedback Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 16. 16. }  5. แนวคิดเชิงสถานการณ์: เห็นว่าวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานการณ์ }  ผู้บริหารจึงต้องคํานึงถึงวิธีการจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ ที่เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น Build on Strengths Resolve Weaknesses SWOT Analysis Exploit Opportunity Avoid Threats Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image source: http://www.doublegurumarketing.com/wp-content/uploads/2012/06/1694_chap2_swotthumb.png8
 17. 17. }  5. แนวคิดเชิงคุณภาพ: เน้นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ทําให้ เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการ โดยให้พนักงานทุก คนมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง }  TQM (Total Quality Management) ◦  Quality การทําให้สินค้าหรือบริการตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ◦  Quality Control การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบในขั้นตอนการผลิต ◦  Quality Assurance เน้นประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานเพื่อลดข้อผิด พลาด Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image source: http://www.edrawsoft.com/TQM-Diagrams.php8
 18. 18. }  พฤติกรรม หมายถึง การกระทําที่แสดงออกมา, ศาสตร์ หมายถึง การศึกษา หาความรู ้}  พฤติกรรมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ด้วยการ วิจัยอย่างมีระบบที่ชัดเจนแน่นอน }  พฤติกรรมศาสตร์ เป็นสหวิทยาการ คือ มีความสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ วิทยาศาสตร์และศิลปะ วิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร ์ สังคมศาสตร์ กายภาพ ปรัชญา มานุษยวิทยา ชีวภาพ ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา พฤติกรรม ศิลปะและ จิตวิทยา ศาสตร์ วรรณคด ี รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 19. 19. }  การวิจัยด้านพฤติกรรมของมนุษย์มีขึ้นเพื่อนําเทคนิคต่างๆมาเสริม เพิ ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มที ่ เปลี่ยนแปลง โดยช่วยเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กร Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image source: http://www.freespirit.com/files/IMAGE/COVER/LARGE/Best_Behavior_Series_08.gif8
 20. 20. }  ผลงานของนักทฤษฎีตามแนวคิดนี้ คือ 1.  Hawthorne Study ► George Elton Mayo 2.  Hierarchy of Needs Theory ► Abraham Maslow 3.  X and Y Theory ► Douglas McGregor 4.  Personality Development Theory ► Chris Argyris 5.  Motivation-Hygiene Theory ► Frederick Herzberg Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ,8 , บทที่ 2 วิวัฒนาการของแนวคิดในการบริหารจัดการ,อ.ศิริวรรณ สุขยิ่ง,บทที่ 7 ทฤษฎีองค์การด้านมนุษยสัมพันธ์และ พฤติกรรมองค์การ, www.polscilaw.buu.ac.th/technic/download.php?stock_doc_id=37
 21. 21. }  Hawthorne Study ► George Elton Mayo}  เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1924 - 1932 }  ณ. บริษัท เวสเทริน อีเลคทริก เมืองชิคาโก USA.}  ปํญหา: “ปัจจัยทางกายภาพ เช่น ระดับแสงสว่าง ค่าจ้าง และ สภาพการ ทํางานอื่นๆ มีผลกับประสิทธิผลการทํางานของพนักงานหรือไม่” }  ผลการศึกษา:ปัจจัยทางกายภาพก็มีผลต่อการทํางานเพียงเล็กน้อย แต่ มีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการทํางานของพนักงาน คือ ทัศนคติและความ สัมพันธ์ระหว่างพนักงานในกลุ่ม และต่อผู้บังคับบัญชา Source : การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ,8 ,Image source: http://www.vectorstudy.com/management_gurus/img/elton_mayo.gif8
 22. 22. Any company controlling many thousand workers… tends…to lack any satisfactory criterion of the actual value of its methods of dealing with people.—Elton Mayo, Professor of Industrial Management, Harvard Business School, 1933 Airplane View of Hawthorne Works, ca. 1925 “I had no idea there would be so much happening and so many people watching us.”Theresa Layman Zajac, Relay Assembly Test Room Operator, 1976 Women in the Relay Assembly Test Room, ca. 1930 Source : การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ,http://www.library.hbs.edu/hc/hawthorne/anewvision.html#e8 ,Image source: http://www.library.hbs.edu/hc/hawthorne/big/wehe_073.html, http://www.library.hbs.edu/hc/hawthorne/01.html#one8
 23. 23. }  Hierarchy of Needs Theory ► Abraham Maslow }  มีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1943-1954 }  แนวคิด: มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่มี ที่สิ้นสุด พฤติกรรมมนุษย์นั้นเป็นไปเพื่อให้ได้รับใน ส ิ ่ ง ท ี ่ ต ้ อ งการท ี ่ ย ั ง ไม ่ ไ ด ้ ต อบสนอง โดยความ ต้องการนั้นมีลักษณะเป็นลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูง ตามลําดับความสําคัญ เมื่อความต้องการระดับต่ํา กว่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการของ มนุษย์ก็จะเลื่อนขึ้นไปอีกเป็นขั้นๆ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ,8 , บทที่ 2 วิวัฒนาการของแนวคิดในการบริหารจัดการ,อ.ศิริวรรณ สุขยิ่ง,,บทที่ 7 ทฤษฎีองค์การด้านมนุษยสัมพันธ์และ พฤติกรรมองค์การ, www.polscilaw.buu.ac.th/technic/download.php?stock_doc_id=37 Image source: http://2.bp.blogspot.com/_GwcUHFzCnMw/TT4yeE4yEmI/AAAAAAAAAHI/E2Fv4AvA6pU/s1600/220px-Abraham_maslow.jpg 8
 24. 24. }  Maslow’s Hierarchy of Needs Pyramid ความต้องการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดหรือความประจักษ์ตน ความต้องการที่จะได้รับความยกย่องและเป็นที่ยอมรับ ความต้องการทางสังคม ความรัก และความเป็นเจ้าของ ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง ความต้องการพื้นฐานด้านกายภาพและชีวภาพ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ,8 , http://ibdz.me/wp-content/uploads/2007/10/maslowpyramid.png, http://courseware.rmutl.ac.th/courses/44/data3/001.gif8
 25. 25. }  X and Y Theory ► Douglas McGregor}  ปี ค.ศ. 1906-1964 }  แนวคิด: คนมี 2 ลักษณะ และการบริหารคนทั้ง 2 ลักษณะ ต้องใช้วิธีการบริหารที่แตกต่างกัน คือ ถ้า พนักงานเป็นคนลักษณะ X มากกว่าลักษณะ Y ต้อง ควบคุมอย่างเคร่งครัด (Closed Control) จูงใจโดยให้ค่า ตอบแทน และลงโทษเป็นหลัก แต่ถ้าลูกน้องเป็น คนลักษณะ Y มากกว่าลักษณะ X ต้องให้อิสระ ทําให้ งานน่าสนใจ สนุกสนาน และมีส่วนร่วมในการ ทํางาน (Participation) Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ,8 , aphinant.aru.ac.th/wp-content/uploads/2008/10/theory-x-y-and-z.ppt, ผกาวดี สุวงศ์, 8 http://krupp446.blogspot.com/2011/04/x-y-mcgregor.html Image source: http://www.historiadaadministracao.com.br/jl/images/stories/Imagens/Douglas%20McGregor%201.jpg 8
 26. 26. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y คนส่วนใหญ่ขี้เกียจทํางาน หลีกเลี่ยงเมื่อมี คนส่วนใหญ่ไม่ได้ขี้เกียจโดยธรรมชาติ โอกาส กระตือรือร้นในการทํางานหากได้รับ โอกาส ชอบที่จะรับคําสั่ง ขาดความทะเยอทะยาน ตัดสินใจทํางานได้เอง ควบคุมตัวเองได้ มุ่งมั่นในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ต้องการรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ และแสวงหาความรับ ผิดชอบเพิ่มขึ้น ผู้บริหารต้องบังคับควบคุมให้ทํางานอย่าง ผู้บริหารจะให้อิสระในการทํางาน โดย เคร่งครัด ควบคุมเพียงห่างๆกว้างๆ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ,8 www.loeitech.ac.th/~research/docre/motivate.ppt 8
 27. 27. }  Personality Development Theory ► Chris Argyris}  เขียนหนังสือชื่อ Personality and Development ในปี ค.ศ.1957 }  แนวคิด: คล้ายกับแมคเกรเกอร์ แต่มองในอีกแง่มุมหนึ่งคือ บุคคลโดย ทั่วไปจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาจากเด็กเป็นผู้ใหญ่(Maturation) Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ, www.polsci-law.buu.ac.th/download.php?document_id=1698 8 Image source: http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/constructivism/argyris.html8
 28. 28. เด็ก •  เฉื่อยชา •  กระตือรือร้นในการทํางาน ผู้ใหญ ่ •  ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น •  มีความเป็นอิสระอาศัยตัว •  มีพฤติกรรมเพียงไม่กี่ เองเป็นหลัก แบบ •  มีพฤติกรรมสลับซับซ้อน •  มีความสนใจที่ชั่วคราว •  มีความสนใจหนักแน่น •  มองอะไรในระยะสั้น •  มองการณ์ไกล •  มีบทบาทเป็นลูกน้อง •  มีบทบาทเท่าเทียมเพื่อน •  ไม่รู้จักตน ฝูง และมีบทบาทเป็น หัวหน้าคน •  เป็นคนที่รู้จักตนรู้จัก ควบคุมตัวเอง Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ, www.polsci-law.buu.ac.th/download.php?document_id=1698 8 Image source: http://www.genxrising.com/uploaded_images/young_adult-774510.jpg, http://www.waterbirthbaby.com/gallery/0/baby-photo-shoot-3.jpg8
 29. 29. }  Motivation-Hygiene Theory ► Frederick Herzberg}  ปี ค.ศ.1959 }  แนวคิด: คล้ายคลึงกับทฤษฎีลําดับขั้นของความต้องการของ Maslow เพราะได้แบ่งประเภทปัจจัยต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้คนขยันทํางานมากขึ้น เป็นสองพวก คือ }  ปัจจัยทางสุขวิทยา (Hygiene Factors) 8 }  ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ, www.polsci-law.buu.ac.th/download.php?document_id=1698 8 Image source: http://users.telenet.be/rob.hintjens/onderzoekers/Herzberg_files/images.jpg8
 30. 30. ปัจจัยทางสุขวิทยา (Hygiene Factors) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) •  ถ้าไม่มีจะทําให้คนไม่พอใจในงาน แต่ •  สิ่งจูงใจที่กระตุ้นให้คนทํางานได้ดียิ่งขึ้น ไม่มีผลที่จะให้คนทํางานเพิ่ม มีความสุขมากขึ้น มีความพอใจในการ•  ความเข้าใจในนโยบายและการบริหาร ปฏิบัติงานมากขึ้น ของบริษัท •  ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน •  การบังคับบัญชา •  การได้รับการยอมรับจากคนอื่น •  ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น •  การมีโอกาสก้าวหน้าในงาน •  เงินเดือน •  การได้ทํางานที่ถนัด •  สภาพแวดล้อม •  ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับตําแหน่ง Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ, www.polsci-law.buu.ac.th/download.php?document_id=1698 8 Image source: http://www.genxrising.com/uploaded_images/young_adult-774510.jpg, http://www.waterbirthbaby.com/gallery/0/baby-photo-shoot-3.jpg8
 31. 31. }  แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ได้ถูกนํามาประยุกต์ เพื่อใช้เป็นหลักทางการบริหารในเรื่องต่างๆดังนี้ 1.  เรื่องเกี่ยวกับบุคคล 2.  เรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม 3.  เรื่องเกี่ยวกับผู้นํากลุ่ม 4.  เรื่องของความขัดแย้งและความร่วมมือ 5.  องค์การและกระบวนการขององค์การ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://www.europeanemaildatabases.com/business_group.jpg8
 32. 32. 1. เรื่องเกี่ยวกับบุคคล 1.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล •  บุคคลที่มีพลังที่จะต่อสู้กับความเหนื่อย ลําบาก ไม่เท่ากัน •  บุคคลมีความรักและสนใจการทํางานไม่เหมือนกัน •  บุคคลชอบลักษณะของการเป็นผู้นําแตกต่างกัน •  บุคคลมีการติดต่อกับคนอื่นไม่เหมือนกัน •  บุคคลมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ เท่ากัน Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 33. 33. 1. เรื่องเกี่ยวกับบุคคล 1.2 แรงจูงใจในการทํางาน –  หางานที่ท้าทายให้ทํา แต่งานที่ท้าทายสําหรับบุคคลหนึ่ง อาจไม่ท้าทายสําหรับอีกคนหนึ่ง –  เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผน –  ให้การยกย่องชมเชยด้วยความจริงใจ –  ให้ความมั่นคงปลอดภัย –  ให้ความเป็นอิสระในการทํางาน –  เปิดโอกาสให้เจริญก้าวหน้า –  ให้เงินและรางวัลที่เกี่ยวกับเงิน –  ให้โอกาสแข่งขัน Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources:http://www.ideasandtraining.com/images/MotivationTraining.gif8
 34. 34. 1. เรื่องเกี่ยวกับบุคคล 1.3 ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องาน –  การทํางานนํามาซึ่งรางวัลที่เหมาะสมและเป็นธรรม –  ความพึงพอใจเมื่อเสริมด้วยความมีค่าของรางวัล และโอกาส ที่จะได้รับรางวัลจะนําไปสู่ความพยายามในการทํางาน –  ความพยายามทุ่มเทให้กับงาน ความสามารถและคุณสมบัติ ส่วนตัว และความเข้าใจในบทบาทของบุคคล Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://blogordietryin.files.wordpress.com/2012/06/individual2.gif8
 35. 35. 1. เรื่องเกี่ยวกับบุคคล 1.3 ขวัญกําลังใจ –  ไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต หรือทําให้ผลผลิต เพิ่มขึ้นเสมอไป Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://i.ytimg.com/vi/hbkJ5MKEVEE/0.jpg8
 36. 36. 2. เรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม 2.1 องค์การทุกองค์การประกอบด้วยกลุ่มแบบเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ 2.2 กลุ่มอาจตอบสนองความต้องการของบุคคลในหลายๆด้าน แต่ บางครั้งอาจอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 2.3 บุคคลที่มารวมกันเป็นกลุ่มมี 2 ลักษณะ –  กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน –  กลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกัน Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_269/1210799000lDkORl.jpg8
 37. 37. 2. เรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม 2.4 กลุ่มทุกกลุ่มมีปทัสถาน และลักษณะเฉพาะตัว 2.5 บทบาทที่กลุ่มแสดงออกมีหลายลักษณะ คือ บทบาท ที่คาดหวัง บทบาทที่รับรู้ และบทบาทที่แสดงออก ปัญหาที่พบคือ ความคลุมเครือในบทบาท และความ ขัดแย้งในบทบาท 2.6 พฤติกรรมกลุ่มประกอบด้วย –  บทบาทของการกระทําเพื่อให้งานสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย –  บทบาทเพื่อความเข้ากันได้คงอยู่ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://www.conferenceplanning.net/wp-content/uploads/2010/06/Mix_race_group_of_people2.jpg8
 38. 38. 2. เรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม 2.7 สถานภาพของสมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกัน ปั ญ หาเกิ ด จากความไม่ ส อดคล้ อ งระหว่ า งสภาพ แวดล้อมกับสถานภาพ และการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ เหมาะสมกับสถานภาพ 2.8 กลุ่มที่มีความเป็นปึกแผ่นสูงจะมีความร่วมมือร่วมใจ เป็นมิตร มุ่งงานหนักเพื่อบรรจุเป้าหมายร่วมกัน Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_269/1210790079y57nUK.jpg8
 39. 39. 3. เรื่องเกี่ยวกับผู้นํากลุ่ม 3.1 ผู้นําทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีความ สําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร 3.2 ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้บุคคลากรมีอิสระที่จะปฏิบัติ งานเพื่อสนองความต้องการของตนเองและองค์การ 3.3 ผู้นําสามารถใช้อํานาจตามหน้าที่ของตน และความ สามารถในการจูงใจให้สมาชิกทํางานอย่างเต็ม ความสามารถ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://www.aineno.org/wp-content/uploads/2012/05/Employee-Motivation-Strategies-for-Organizational-Success.jpg8
 40. 40. 3. เรื่องเกี่ยวกับผู้นํากลุ่ม 3.4 ผู้นําประกอบด้วยคุณสมบัติที่มีความสําคัญต่อการ เป็นผู้นําไม่เท่ากัน 3.5 ผู้นําแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ –  ผู้นําที่เน้นงาน ▸ อํานวยการ สั่งการ ควบคุม ต้องการผลงาน –  ผู้นําที่เน้นบุคคล ▸ สร้างความสัมพันธ์ ให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://sp.life123.com/bm.pix/business_meeting.s600x600.jpg, http://img.ehowcdn.com/article- new/ehow/images/a06/cj/71/manage-employee-motivation-performance-800x800.jpg 8
 41. 41. 4. เรื่องของความขัดแย้งและความร่วมมือ 4.1 ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ ต้องควบคุมความขัดแย้งให้ เป็นประโยชน์โดยการหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหา 4.2 ความขัดแย้งเป็นสิ่งจําเป็นและควรกระตุ้นให้เกิดขึ้น 4.3 ประเภทความขัดแย้ง แบ่งได้ 5 ประเภท –  ขัดแย้งในตัวบุคคล –  ขัดแย้งระหว่างบุคคล –  ขัดแย้งระหว่างบุคคลและกลุ่ม –  ขัดแย้งระหว่างกลุ่มภายในองค์การ –  ขัดแย้งระหว่างองค์การ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://manscreed.com/wp-content/uploads/2011/04/argue-300x200.jpg8
 42. 42. 4. เรื่องของความขัดแย้งและความร่วมมือ 4.4 ผลของความขัดแย้งมีทั้งสร้างสรรค์และทําลาย 4.5 ผู้แพ้-ผู้ชนะมี 4 ลักษณะคือ –  แพ้-แพ้ –  แพ้-ชนะ –  ชนะ-แพ้ –  ชนะ-ชนะ 4.6 การคิดอย่างเดียวกันตลอดอาจทําให้หลงผิด แต่การมีความขัดแย้งก็ควรระวังเพราะอาจก่อความแตกแยกขึ้นได้ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://lancastermarketinghub.com/wp-content/uploads/2012/02/Internet-Marketing-Business-high-five.jpg8
 43. 43. 5. องค์การและกระบวนการขององค์การ 5.1 องค์การเป็นระบบเปิด มีลักษณะเป็นพลวัต 5.2 วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพมี 3 วิธี คือ 1.  ตรวจวินิจฉัยปัญหาภายในองค์การในแนวดิ่ง เน้นการ ปรับปรุงโครงสร้าง 2.  ตรวจวินิจฉัยปัญหาภายในองค์การในแนวนอน เน้นการ ปรับปรุงกระแสการไหลของงาน 3.  ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับคน เน้นวัตถุประสงค์ของ องค์การและบุคคลให้สอดคล้องกัน Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 44. 44. 5. องค์การและกระบวนการขององค์การ 5.3 องค์การมีทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 5.4 กระบวนการตัดสินใจใช้เทคนิคเชิงปริมาณ และการ ตัดสินใจของคน 5.5 หลักการและเทคนิคการตัดสินใจเชิงพฤติกรมศาสตร์ 1.  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมการตัดสินใจในทุกขั้นตอน 2.  มุ่งให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในด้านความคิด สติ ปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก ความสามารถ 3.  ระดับของการมีส่วนร่วมขึ้นกับความสามารถ และการให้ ความสําคัญของผู้บริหาร Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 45. 45. 5. องค์การและกระบวนการขององค์การ 5.6 กระบวนการติดต่อสื่อสาร 1.  การสื่อสารเป็นการส่งต่อข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ องค์การ ซึ่งเป็นการจูงใจ ภาวะผู้นํา การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง 2.  การสื่อสารประกอบด้วย สิ่งรบกวนทางกายภาพ ผู้ส่งสาร ช่องทาง ผู้รับสาร สิ่งรบกวนทางจิตวิทยา 3.  วิธีการในการสื่อสารมีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษร คําพูด สีหน้าท่าทาง สื่อสารจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน หรือแนวนอน Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 46. 46. 5. องค์การและกระบวนการขององค์การ 5.7 กระบวนการควบคุม มีผลทั้งในแง่บวกและแง่ลบ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image source: http://www.bba.org.uk/downloads/bba/3D_CtrlBtn_Blue_Tall.jpg8
 47. 47. 6. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: พฤติกรรมเป็นผลจากแรงผลักดัน 2 ส่วน คือ แรงจูงใจ และแรงเหนี่ยวรั้ง •  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมี 3 ขั้นตอนคือ 1.  ละลายพฤติกรรม 2.  เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ 3.  ดํารงพฤติกรรมใหม่ •  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่มจะให้ผลถาวรกว่าการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8 Image sources: http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20120201061924/althistory/images/a/a2/B-384157-group_of_people-1-.jpg8
 48. 48. 1. ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ 1.  ปทัสถานของสังคมมีความสําคัญต่อการกําหนดการรับรู้ แรงจูงใจ และ พฤติกรรมของคนในองค์การ 2.  แรงผลักดังหรือแรงเหนี่ยวรั้งพฤติกรรมมีความสําคัญต่อการกําหนดและ ทํานายพฤติกรรมต่างๆของคนหรือกลุ่ม 3.  ทฤษฎีบทบาทมีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4.  ทฤษฎีการจูงใจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ใช้พัฒนาองค์การได้ 5.  เป้าหมายส่วนบุคคลมีผลต่อการพัฒนาองค์การด้วย 6.  ทฤษฎีการเรียนรู้การให้รางวัล การลงโทษและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมี ผลต่อความเข้าใจพฤติกรรมขององค์การ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 49. 49. 2. การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1.  การศึกษาทางด้านสาเหตุ เงื่อนไข และผลของพฤติกรรมที่ก่อ ให้เกิดการแข่งขันภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 2.  การศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้จากกลุ่มที่ทํางานแบบร่วมมือ ร่วมใจ และกลุ่มที่แข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน 3.  การศึกษาเรื่องอิทธิพลของบรรยากาศองค์การ มีผลต่อภาวะ ผู้นํา 4.  การศึกษาเรื่องอิทธิพลของตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อองค์การ 5.  การศึ ก ษาเรื ่ อ งความสํ า คั ญ ของระบบสั ง คมที ่ ม ี ผ ลต่ อ ระบบ เทคนิค 6.  การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเครื อ ข่ า ยการสื ่ อ สารมี ผ ลต่ อ การแก้ ปัญหา และพลวัตของกลุ่ม Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 50. 50. 3. ทฤษฎีการปฏิบัติ 1.  นําทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ มาใช้ 2.  นําทฤษฎีการพัฒนาการทํางานเป็นทีมมาใช้ 3.  วิธีส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษากับกลุ่มผู้ประสบปัญหา 4.  แนวคิดใหม่เกี่ยวกับกระบวนการให้ความรู้ 5.  แนวคิดของการบริหารตามวัตถุประสงค์ 6.  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคการสอดแทรก 7.  รูปแบบต่างๆ และทฤษฎีการให้คําปรึกษา 8.  การนําทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบมาใช้ Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 51. 51. 4. การวิจัยเชิงปฏิบัติ 1.  การให้ ข ้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จะช่ ว ยให้ เ กิ ด การเปลี ่ ย นแปลงใน องค์การ 2.  กลุ่มไม่เป็นทางการมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคคล และกลุ่ม 3.  การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การและบรรยากาศของ องค์การเพื่อเป็นการพัฒนาองค์การในระยะยาว 4.  การสื่อสารระหว่างองค์การและรูปแบบมีปฏิสัมพันธ์กัน และมี ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5.  การฝึกอบรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบในการสื่อสารต่างๆ ช่วยพัฒนาทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหาร Source : - การพัฒนาองคการ(2553),อ.ศิริจันทร เชื้อสุวรรณ8
 52. 52. Cover Images:}  http://www.referenceforbusiness.com/photos/organizational- behavior-637.jpg, http://www.dabeandcompany.com/ behaviorBasedInterview.png Main reference: }  อ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ, (2553). การพัฒนาองค์การ (organization development). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ. }  อ.ศิริวรรณ สุขยิ่ง, บทที่ 2 วิวัฒนาการของแนวคิดในการบริหารจัดการ, }  บทที่ 7 ทฤษฎีองค์การด้านมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมองค์การ . (2012, June 19). Retrieved from http://www.polscilaw.buu.ac.th/technic/ download.php?stock_doc_id=37

×