Organization measurement

6,520 views

Published on

Published in: Business, Education

Organization measurement

 1. 1. การวัดประสิทธิผลองค์การ ORGANIZATION EFFECTIVENESS
 2. 2. ระดับของการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายของ องค์การ หรือ ความสามารถขององค์การใน การทางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ความหมาย
 3. 3.  เป็นปรอทชี้วัดองค์การ  แนวความคิดการบริหารโดยยึดผลสัมฤทธิ์  ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ  การปรับปรุงองค์การ และการปรับตัวกับ สภาพแวดล้อม ความสาคัญของการประเมินผลงานขององค์การ
 4. 4. ประสิทธิผลโดยรวม • Overall Effectiveness ผลผลิต • Productivity ประสิทธิภาพ • Efficiency กาไร • Profit คุณภาพ • Quality อุบัติเหตุ • Accidents การเติบโต • Growth เกณฑ์การวัดผลงานขององค์การ
 5. 5. การขาดงาน • Absenteeism การเข้า – ออกงาน • Turnover rate ความพอใจในงาน • Job - Satisfaction การจูงใจ • Motivation ขวัญ • Morale การควบคุม • Control ความขัดแย้ง/ความสามัคคี • Conflict/Cohesion เกณฑ์การวัดผลงานขององค์การ (ต่อ)
 6. 6. ความยืดหยุ่น/ปรับตัว • Flexibility/Adaptability การวางแผนและการ • Planning & Goal Setting กาหนดเป้าหมาย การเห็นพ้องต้องกันใน • Goal Consensus เป้าหมาย การยึดมั่นในเป้าหมายของ • Internalization of Org. Goals องค์การ การเห็นพ้องต้องกันใน • Role and Norm Congruence บทบาท/บรรทัดฐาน เกณฑ์การวัดผลงานขององค์การ (ต่อ)
 7. 7. ทักษะด้านคนของฝ่ายจัดการ • Managerial Interpersonal Skills ทักษะการทางานด้านการ • Managerial Task Skills บริหาร การจัดการข้อมูลข่าวสารและ • Information Management and การสื่อสาร Communication ความพร้อม • Readiness • Utilization of Environment การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การวัดผลงานขององค์การ (ต่อ)
 8. 8. การประเมินผลโดย • Evaluation by External Entities บุคคลภายนอก ความมีเสถียรภาพ • Stability คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ • Value of Human Resources การมีส่วนร่วม • Participation and Shared Influence การเน้นการพัฒนาและฝึกอบรม • Training and Development Emphasis การเน้นผลสาเร็จ • Achievement Emphasis เกณฑ์การวัดผลงานขององค์การ (ต่อ)
 9. 9. Traditional System Goal Approach Effectiveness Approach Competing Contemporary Stakeholder value Effectiveness Approach Approach แนวความคิดในการวัดประสิทธิผลขององค์การ
 10. 10. ลักษณะ :  องค์การมีเป้าหมายที่แท้จริง  เป้าหมายสามารถเห็นได้  เป้าหมายไม่มากเกินไป  ความเห็นพ้องต้องกันของเป้าหมาย  เป้าหมายต้องสามารถวัดได้ GOAL APPROACH: การบรรลุเป้าหมายขององค์การ
 11. 11. วัตถุประสงค์ขององค์การ ความสามารถทากาไร 89 % การเจริญเติบโต 82 % ส่วนแบ่งการตลาด 66 % ความรับผิดชอบต่อสังคม 65 % สวัสดิการของพนักงาน 62 %
 12. 12. วัตถุประสงค์ขององค์การ คุณภาพสินค้า & บริการ 60 % การวิจัยและการพัฒนา 54 % การแตกขยายกิจการ 51 % ประสิทธิภาพ 50 % เสถียรภาพทางการเงิน 49 % การอนุรักษ์ทรัพยากร 39 % การพัฒนาการบริหาร 35 %
 13. 13.  Substantive goals  Official Goals  Operative Goals  Operational Goals  Systems Goals  Individual Member Goals ลักษณะของเป้าหมายองค์กร
 14. 14.  เป้าหมายของใคร  องค์การมีเป้าหมายมาก  การขัดกันของเป้าหมาย  การจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมาย  การให้ความสาคัญของเป้าหมายโดยมองข้ามเรื่องอื่น ปัญหา :
 15. 15. INPUTS ORG OUTPUT Transformation Process FEEDBACK แนวความคิดเชิงระบบ : SYSTEM APPROACH
 16. 16.  การได้ทรัพยากร  คุณภาพของทรัพยากร  แหล่งที่มาของทรัพยากร  การได้ทรัพยากรตรงเวลา  ค่าตอบแทนของการได้มาซึ่งทรัพยากร การวัดประสิทธิผลด้าน INPUTS
 17. 17.  ประสิทธิภาพ  โครงสร้างองค์การ  ของเสีย  การสื่อสาร  ขั้นตอนการทางาน  วัฒนธรรมองค์การ  อุบัติเหตุ  การวางแผน / ความยืดหยุ่น  การขาดงาน / การลาออก  การควบคุม  ขวัญ / กาลังใจ / การจูงใจ  ความขัดแย้ง  บรรยากาศการทางาน  ความไว้วางใจในองค์การ  ระบบความสัมพันธ์ใน องค์การ การวัดประสิทธิผลจาก Processes
 18. 18.  การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ความพอใจของลูกค้า  ความจงรักภักดีต่อองค์การ  การปฏิบัติตามกฎหมาย  การปรับตัว  การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม การวัดประสิทธิผลจาก OUTPUTS
 19. 19. รัฐบาล ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้ส่งมอบ ลูกค้า ประสิทธิผล ปัจจัยหลัก ขององค์การ ผู้รับบริการ เข้าองค์การ ประชาชน ขอบเขตของการยอมรับ สหภาพ ทั่วไป ได้ของทุกฝ่าย แรงงาน พนักงาน STAKEHOLDER APPROACH
 20. 20. ผู้ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่มอบให้องค์การ สิ่งที่ต้องการ ผู้ถือหุ้น เงิน + ทุน กาไร , ปันผล ผู้บริหาร ทักษะ + ความชานาญ เงินเดือน,อานาจ,สถานภาพ พนักงาน ทักษะ + ความชานาญ งาน,เงิ น เดื อ น,การเลื่ อ น ตาแหน่ง ลูกค้า ค่าสินค้า คุณภาพสินค้า ผู้สนับสนุน คุณภาพINPUTS รายได้จาก INPUTS รัฐบาล กฎ + ระเบียบ การแข่งขันที่เป็นธรรม สหภาพ การเจรจาที่เป็นธรรม ความยุติธรรม ชุมชน + สังคม โครงสร้างพื้นฐาน รายได้ ,ภาษี,การจ้างงาน ประชาชนสาธารณะ ความซื่อสัตย์ของลูกค้า ความภาคภูมิใจ สิ่งที่บุคคลมอบให้และได้รับจากองค์การ
 21. 21.  ORG. ต้องเผชิญกับ ENV. ที่หลากหลายและขัดแย้งกัน  ORG. มีเป้าหมายมากและขัดแย้งกัน  ORG. มีข้อจากัดด้านเวลา  ORG. ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ ขัดแย้งกัน ที่มาของ COMPETING VALUE
 22. 22. Structural Variables ยืดหยุ่น ควบคุม ภายใน Human Relations Model Internal Process Model M. สร้างขวัญพนักงาน M. ระบบข้อมูล ระบบการสื่อสาร E. การพัฒนาบุคคล E. การควบคุมเสถียรภาพ ภายนอก ยืดหยุ่น ควบคุม Open System Model Rational Goal Model M. ความยืดหยุ่น การปรับค่า M. การวางแผน การกาหนดเป้าหมาย E. การเจริญเติบโต การได้มาซึ่งทรัพยากร E. ผลผลิต ประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมาย COMPETING VALUE MODEL
 23. 23. Stakeholders approach รัฐบาล Goal attainment approach ประชาชน ผู้ถือหุ้น สาธารณะ เป้าหมาย ปัจจัยนาเข้า ผลผลิต ผู้บริหาร org ผู้สนับสนุน กระบวนการ ลูกค้า แปรสภาพ พนักงาน ชุมชน สหภาพ สังคม Competing-Values approach System approach สรุปการศึกษาประสิทธิผลองค์การ
 24. 24. โครงสร้าง รูปแบบ Means: ความยืดหยุ่น มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคคล Means: ความยืดหยุ่น รูปแบบ ความพึงพอใจ การปรับตัว ระบบเปิด Ends: การพัฒนาคน Ends: การเจริญ เติบโต การได้ ทรัพยากร องค์การที่หนึ่ง จุดเน้น ภายใน ภายนอก Means: ระบบข้อมูล องค์การที่ Ends: ผลผลิต ระบบผลิตการสื่อสาร สอง ประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมาย รูปแบบกระบวนการ Means: ระบบการ ภายใน Ends: การควบคุม วางแผน การกาหนด รูปแบบ เสถียรภาพ การควบคุม เป้าหมาย เชิงเหตุผล การวัดผลประสิทธิผลขององค์การ
 25. 25. การวัดผลสาเร็จขององค์การ กระบวนการ • การกาหนดมิติที่ต้องการประเมิน • การกาหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละมิติ • การกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละวัตถุประสงค์ • การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละตัวชี้วัด • การกาหนดแผนงาน / กิจกรรม / โครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย BALANCED SCORECARD : BSC ROBERT KAPLAN & DAVID NORTON

×