хичээлийн судалгаа гэж юу вэ

12,598 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,320
Actions
Shares
0
Downloads
211
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хичээлийн судалгаа гэж юу вэ

 1. 1. Хичээлийн судалгаа гэж юу вэ?<br />Од цогцолбор сургуулийн багш<br />Э.Мөнхтуяа<br />
 2. 2. Хүүхэд залуусыг сурган хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх зорилго, чиглэлтэй, тодорхой цаг хугацаанд явагддаг, багш сурагчийн хамтарсан бүтээлч үйл ажиллагааны нэг хэлбэр юм<br />Сургалтын үйл явцын үндсэн элементүүдийг багтаасан багш сурагчийн хамтын үйл ажиллагаа юм<br />Хичээл нь:<br />
 3. 3. Ээлжит хичээлийн бүтэц<br />
 4. 4. Хичээлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа<br />
 5. 5.
 6. 6. Ээлжит хичээлийн төлөвлөлтийг багш нар хамтран хийнэ.<br />Төлөвлөлтийн дагуу хичээл заах, ажиглалт хийнэ.<br />Хичээлийн дараа хэлэлцүүлэг хийнэ.<br />Хичээлийн судалгааны давуу тал<br />
 7. 7. Багш нарын хамтын ажиллагаа голлоно.<br />Багш нар хамтран хичээлээ төлөвлөх, заах, ажиглах, хэлэлцэх, үнэлэх<br />Хамтарч ажиглалт, судалгаа хийнэ.<br />Хичээлийн судалгаа нь багш нар ур чадвараа дээшлүүлэх, хүүхдэд илүү үр дүнтэй, өгөөжтэй үйлчилгээ хүргэхэд тусална.<br />Ялгаатай анги, ялгаатай мэргэжлийн багш нар хамтран хичээлийн судалгаа хийж болох ба энэ нь хичээлийн гадаад, дотоод интеграц хийхэд тусална.<br />Өөр өөр сургуулиудын багш нар мөн хамтран хичээлийн судалгаа хийж болно.<br />Хичээлийн судалгааны онцлог<br />
 8. 8.
 9. 9. Хичээлийн явцад ажиглалт хийх<br />
 10. 10. Ажиглагч багшийн үүрэг<br />
 11. 11. Ажиглагч юуг ажиглах вэ?<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. Хичээлийн хэлэлцүүлэг хйих<br />
 18. 18. Õè÷ýýëèéíõýëýëö¿¿ëýã<br />Õýëýëö¿¿ëãèéãàæèãëàã÷èäýýëæýýðóäèðäàíÿâóóëàõ<br />Õè÷ýýëèéíõýëýëö¿¿ëãèéíòýìäýãëýëõºòëºõ<br />Õýëýëö¿¿ëýãíüáàãø, ñóðàëöàã÷èéí ¿éëàæèëëàãààã ø¿¿ìæëýõõàíäëàãààñçàéëñõèéõ<br />Áàãøèéíàðãàç¿éãñàéæðóóëàõàäçºâëºíòóñëàõõàíäëàãàòàéáàéõ<br />Õè÷ýýë ¿íýëãýýíèéõóóäñûãàæèãëàã÷ á¿ðá¿ðýíõºòëºõ<br />
 19. 19. Àëäààíû øèíæèëãýý/Tsumazuki/<br />Õ¿í ñàíàìñàðã¿éãýýð ÿìàð íýã þìàíä á¿äðýõ, òýýãëýõ ¿åä õýðýãëýãääýãүг<br />Õ¿¿õäèéíñóðàëöàõ ¿åèéíñýòãýíáîäîõ ¿éëàæèëëàãààíäãàð÷ áàéãààáàãàçýðãèéíõàçàéëòûíóëìààñ õ¿¿õäèéí ÷àäâàðèëýð÷ ÷àäàõã¿éáàéãààãîëæõàðíà ãýñýí ¿ã þì.<br />Õ¿¿õäèéí àëäààã ñàéí àíõààðàõ õýðýãòýé. Àëäàà áîë èõýíõäýý õ¿¿õäèéí àíçààðãàã¿é áàéäëààñ áîëæ ãàðäàã. Àëäàà øàëòãààíòàé ó÷ðààñ äàõèí äàâòàí àëäààä áàéäàã. <br />¯¿íèé òóëä áàãø õè÷ýýëèéí áýëòãýë, õºòºëáºðèéí ñóäàëãààã ñàéí õèéõ õýðýãòýé. Áàãøèä õ¿¿õäèéí îéëãîõã¿é áàéãàà àñóóëò ãàð÷ èðâýë ìàø ñàéí ¿éë õýðýã. Õýðýâ áàãø ¿¿íèéã õ¿ëýýæ àâ÷ ÷àäàõã¿é áîë òîì àëäàà áîëíî. <br />
 20. 20. Áàãøèéíàëäààíààñøàëòãààëæñóðàëöàã÷ àëäëààãýæä¿ãíýñýí áàãøèéí àðãà ç¿é ñàéæèðíà.<br />“Àëäààáîë õ¿¿õäèéí ë àëäàà” ãýæ ¿çäýãáàãøõýçýý ÷ õºãæèõáîëîìæã¿é.<br />
 21. 21. Багш нар арга зүйгээ сайжруулах, шинэчлэх, ур чадвараа хөгжүүлэх хамтран ажиллах, хөгжих боломжийг олгодог<br />Уралдаж, өрсөлддөггүй учраас чөлөөттэй, бүтээлч сэтгэх идэвхийг өрнүүлдэг<br />Багш өөрөө өөртэйгээ ажиллах сэдлийг төрүүлдэг<br />Хичээлийн судалгаа нь: <br />
 22. 22. Танд мөнгө хэрэггүй юм шиг ажилла<br />Хэн ч, хэзээ ч таныг өвтгөж байгаагүй юм шиг амьдар<br />Хэн ч хараагүй юм шиг бүжиглэ<br />Хэн ч сонсоогүй юм шиг дуул<br />Диваажинд байгаа юм шиг амьдар<br />
 23. 23. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.<br />

×