хичээлийн судалгаа гэж юу вэ

 • 11,192 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
11,192
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7

Actions

Shares
Downloads
190
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Хичээлийн судалгаа гэж юу вэ?
  Од цогцолбор сургуулийн багш
  Э.Мөнхтуяа
 • 2. Хүүхэд залуусыг сурган хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх зорилго, чиглэлтэй, тодорхой цаг хугацаанд явагддаг, багш сурагчийн хамтарсан бүтээлч үйл ажиллагааны нэг хэлбэр юм
  Сургалтын үйл явцын үндсэн элементүүдийг багтаасан багш сурагчийн хамтын үйл ажиллагаа юм
  Хичээл нь:
 • 3. Ээлжит хичээлийн бүтэц
 • 4. Хичээлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
 • 5.
 • 6. Ээлжит хичээлийн төлөвлөлтийг багш нар хамтран хийнэ.
  Төлөвлөлтийн дагуу хичээл заах, ажиглалт хийнэ.
  Хичээлийн дараа хэлэлцүүлэг хийнэ.
  Хичээлийн судалгааны давуу тал
 • 7. Багш нарын хамтын ажиллагаа голлоно.
  Багш нар хамтран хичээлээ төлөвлөх, заах, ажиглах, хэлэлцэх, үнэлэх
  Хамтарч ажиглалт, судалгаа хийнэ.
  Хичээлийн судалгаа нь багш нар ур чадвараа дээшлүүлэх, хүүхдэд илүү үр дүнтэй, өгөөжтэй үйлчилгээ хүргэхэд тусална.
  Ялгаатай анги, ялгаатай мэргэжлийн багш нар хамтран хичээлийн судалгаа хийж болох ба энэ нь хичээлийн гадаад, дотоод интеграц хийхэд тусална.
  Өөр өөр сургуулиудын багш нар мөн хамтран хичээлийн судалгаа хийж болно.
  Хичээлийн судалгааны онцлог
 • 8.
 • 9. Хичээлийн явцад ажиглалт хийх
 • 10. Ажиглагч багшийн үүрэг
 • 11. Ажиглагч юуг ажиглах вэ?
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17. Хичээлийн хэлэлцүүлэг хйих
 • 18. Õè÷ýýëèéíõýëýëö¿¿ëýã
  Õýëýëö¿¿ëãèéãàæèãëàã÷èäýýëæýýðóäèðäàíÿâóóëàõ
  Õè÷ýýëèéíõýëýëö¿¿ëãèéíòýìäýãëýëõºòëºõ
  Õýëýëö¿¿ëýãíüáàãø, ñóðàëöàã÷èéí ¿éëàæèëëàãààã ø¿¿ìæëýõõàíäëàãààñçàéëñõèéõ
  Áàãøèéíàðãàç¿éãñàéæðóóëàõàäçºâëºíòóñëàõõàíäëàãàòàéáàéõ
  Õè÷ýýë ¿íýëãýýíèéõóóäñûãàæèãëàã÷ á¿ðá¿ðýíõºòëºõ
 • 19. Àëäààíû øèíæèëãýý/Tsumazuki/
  Õ¿í ñàíàìñàðã¿éãýýð ÿìàð íýã þìàíä á¿äðýõ, òýýãëýõ ¿åä õýðýãëýãääýãүг
  Õ¿¿õäèéíñóðàëöàõ ¿åèéíñýòãýíáîäîõ ¿éëàæèëëàãààíäãàð÷ áàéãààáàãàçýðãèéíõàçàéëòûíóëìààñ õ¿¿õäèéí ÷àäâàðèëýð÷ ÷àäàõã¿éáàéãààãîëæõàðíà ãýñýí ¿ã þì.
  Õ¿¿õäèéí àëäààã ñàéí àíõààðàõ õýðýãòýé. Àëäàà áîë èõýíõäýý õ¿¿õäèéí àíçààðãàã¿é áàéäëààñ áîëæ ãàðäàã. Àëäàà øàëòãààíòàé ó÷ðààñ äàõèí äàâòàí àëäààä áàéäàã.
  ¯¿íèé òóëä áàãø õè÷ýýëèéí áýëòãýë, õºòºëáºðèéí ñóäàëãààã ñàéí õèéõ õýðýãòýé. Áàãøèä õ¿¿õäèéí îéëãîõã¿é áàéãàà àñóóëò ãàð÷ èðâýë ìàø ñàéí ¿éë õýðýã. Õýðýâ áàãø ¿¿íèéã õ¿ëýýæ àâ÷ ÷àäàõã¿é áîë òîì àëäàà áîëíî.
 • 20. Áàãøèéíàëäààíààñøàëòãààëæñóðàëöàã÷ àëäëààãýæä¿ãíýñýí áàãøèéí àðãà ç¿é ñàéæèðíà.
  “Àëäààáîë õ¿¿õäèéí ë àëäàà” ãýæ ¿çäýãáàãøõýçýý ÷ õºãæèõáîëîìæã¿é.
 • 21. Багш нар арга зүйгээ сайжруулах, шинэчлэх, ур чадвараа хөгжүүлэх хамтран ажиллах, хөгжих боломжийг олгодог
  Уралдаж, өрсөлддөггүй учраас чөлөөттэй, бүтээлч сэтгэх идэвхийг өрнүүлдэг
  Багш өөрөө өөртэйгээ ажиллах сэдлийг төрүүлдэг
  Хичээлийн судалгаа нь:
 • 22. Танд мөнгө хэрэггүй юм шиг ажилла
  Хэн ч, хэзээ ч таныг өвтгөж байгаагүй юм шиг амьдар
  Хэн ч хараагүй юм шиг бүжиглэ
  Хэн ч сонсоогүй юм шиг дуул
  Диваажинд байгаа юм шиг амьдар
 • 23. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.