Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

бмххууль

562 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

бмххууль

  1. 1. I I III II Na II I S V I I I P V IIMg O I I Al 2O3 2 1 O 2 2 4 2 5 O O
  2. 2. Ямар нэгэн химийнэлемент ба........................................тогтсон нийлмэл бодисыг...................... гэнэ.
  3. 3. ЗОРИЛТ: Химийн урвалын илрэлийг ажиглах, тэмдэглэл хөтлөх Бүтээгдэхүүн бодисын молекулын томъёо бичих Бодисын масс хадгалагдах хууль ашиглан урвалын тэгшитгэл бичиж тэнцүүлэх
  4. 4. Cu + O2 =CuO ХарCu + O2 =Cu2O Улаан
  5. 5. CuO Cu+O2 64+16=80г64+32=96г
  6. 6. 2Cu+O2 2CuO 2(64+16)=160г128+32=160г Бодисын Масс Хадгалагдах Хууль
  7. 7. 4Na +O2=2Na2O2Mg +O2=2MgO4Al +3O2=2Al2O3S+O2=SO24P +5O2=2P2O5

×