SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Хо-Ши-Мин-ий нэрэмжит
 Улсын тэргүүний 14-р
   сургууль

   Байгалийн ухааны багш:
         М.Энхболд
Илтгэлийн бүтэц
 Удиртгал
 Нэгдүгээр бүлэг: Онолын хэсэг
         -Багш гэж хэн бэ?
         -Багш хүн ямар байх ѐстой вэ?
         -Багшийн ѐс зүй
         -Сурагчдын насны онцлог
  Хоердугаар бүлэг: Судалгааны хэсэг
      -Сурагчдаас авсан судалгаа, үр дүнд хийсэн
                    боловсруулалт
      -Судалгааны хүйсийн үр дүнгийн
  харьцуулалт
  Дүгнэлт
  Ашигласан материал
  Хавсралт
Cэдэв сонгосон
 үндэслэл
Илтгэлийн зорилго

Багшийн харилцаа, арга зүй
 сурагчдын сурах хүсэлд
 хэрхэн нөлөөлж байгааг
     илрүүлэх
Зорилт
 Сэдэвтэй холбоотой онолын материал
 цуглуулж, уншиж судлах
 Багшийн харилцаа, арга зүйн талаар
 сурагчдаас судалгаа авах
 Судалгааны үр дүнд боловсруулалт
 хийх
 Дүгнэлт гаргах
Судалгааны арга

 Асуулга
 Жишиж харьцуулах
 Статистик боловсруулалт хийх
 Анализ сентизын арга
I.1 Багш гэж хэн бэ?
 Хүнийг байгаль ба нийгмийн бүтээгдэхүүн гэж үзвэл
 тэрхүү нийгмийн бүтээгдэхүүн болохынх нь эхийг тавигч
 нь багш юм. Багш нь хүүхдэд эрдэм номын эхийг зааж
 оюун ухааныг нь нээж бие даан суралцаж, ажиллаж,
 амьдрах арга ухаанд сургаддаг. Багш мэдлэгтэй
 чадвартай байхын зэрэгцээ сурагчдыг ойлгоддог, сурахын
 төдийгүй сургахын арга ухаанд суралцсан байх
 шаардлагатай.
 Хамгийн гол нь суралцагчдыг хайрлаж, тэднийг өөрийн
 тань мэргэжил болон эх орныхоо хойч ирээдүй, болохынх
 нь хувьд хүндэтгэж, тэдэнд хамгийн гол, үндсэн чухал
 мэдлэг, арга ухааныг хялбархан, сонирхолтой, мэдлэг
 бүтээлгэсэн арга замаар сургачихдаг хүн л жинхэнэ багш
 юм.
I.2 Багш хүн ямар байх ёстой вэ?
I.3 Багшийн ёс зүй, харилцаа
 Сэтгэл судлаач И.И.Чернокозов багшийн ѐс зүйн асуудлыг дорвитой
 судалж , дараах хэм хэмжээнээс бүрддэг гэж үзжээ.
   - Хүүхдийг хүндлэн, хүндэтгэх шаардлага хоѐрыг хослуулсан.
   - Хүүхдийг зөв хайрлах, анхаарал тавих
   - Хүүхдийнхээ дотоод ертөнц , биеэ авч явах байдлыг үргэлж
 судалж байх.
   - Хүүхдийн боломж , үзэл бодол, авъяас билэгт үргэлж анхаарч
 , өөдрөг хандах.
   - Биеэ эзэмдэж , тэвчээртэй байх, хүүхдийн алдаа дутагдалд
 тэвчээртэй байж , засаж залруулж байх.
   - Хэзээ ч хүүхдийг доромжилж гомдоож болохгүй .
   - Хүүхдэд элэгсэг , найрсаг хандах.
   - Үнэнч шударга зарчимч байх.
   - Ямагт хүүхдэд зөв үлгэр дууриалал үзүүлэх, биеэ зөв авч явах
 гэсэн байдаг.  Тэгвэл дээрх эдгээр зүйлүүдийг багш хүн төгс
 эзэмшиж, сурагчдад үлгэр дууриалал болох ѐстой.
I.4 Сурагчдын сурах насны онцлог
                 нярай (0-1 )

                Балчир (1-3)

                Цэцэрлэг (3-7)

             Сургуулийн бага нас (8-10)

              Шилжилтийн нас (12-16)

            Сургуулийн ахлах нас (17-19) Ахлах насны хүүхдийн анхаарлын түвшин сургалтын
 явцад хүүхдэд нөлөөлж байгаа гадаад сэтгэгдэл, тэдний
 дотоод сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс шалтгаална. Ахлах
 насанд хүүхдийн сурах процесст тэдний анхаарал
 идэвхтэй үүргийг гүйцэтгэддэг.
 Ахлах насанд хүүхдийн сэтгэлийн хөдөлгөөний байдал
 үлэмж тогтвортой суралцах нь хүүхдийн бие махбодийг
 улам бэхжүүлэн хөгжүүлдэг.
Хоердугаар бүлэг: Судалгааны
      хэсэг
-Сурагчдаас авсан судалгаа, үр дүнд хийсэн
               боловсруулалт
-Судалгааны хүйсийн үр дүнгийн харьцуулалт
II.1 Сурагчдаас авсан судалгаа, үр дүнд хийсэн
         боловсруулалт

 Энэхүү судалгаанд "Баянзүрх дүүрэг"-
 ийн  Ерөнхий  боловсролын  4-н
 сургуулийн 10-р ангийн нийт 100
 сурагч оролцсон. Үүнээс эрэгтэй 50
 сурагч, эмэгтэй 50 сурагч хамрагдсан
 болно. Судалгаагаа 6 асуулгаар авсан
 бөгөөд нээлттэй 1, хаалттай 5
 асуулгаар авсан. Доорх судалгааны
 үр дүнг үзвэл:
1.  Багш нар хичээлийн явцад та нартай зүй
        бусаар харилцдаг уу?


        74%
80


70


60


50


40                26%
30


20


10


 0
2. Зүй бус ямар үйлдэл гаргадаг вэ?

60
     54%     53%    51%
50
                      45%
40
                             39%     37%
30
20
10
 0
    Үг хэлээр  Загнаддаг  Дүнгээр  Ялгаварлан  Гар хүрдэг  Хичээлээс
   доромжилдог        боодог  гадуурхдаг         хөөдөг
3. Багш нарын мэдлэг эзэмшүүлэх арга зүй нь
    суралцагчдын сурах хүсэлд нөлөөлдөг үү?


      97%
100

 90

 80

 70

 60

 50

 40

 30

 20

 10
                 3%
 0
4.Заах аргазүйн чадвар тааруухан багш нарын
   хичээлд суухад та нарт сонирхолтой байдаг уу?100

 90

 80

 70

 60

 50
                 100%
 40

 30

 20

 10

 0
       1          2
5. Зүй бус харилцаатай, заах аргазүйн чадвар тааруухан багш нарын
         хичээлд чи хэрхэн ханддаг вэ?

    70

    60

    50

    40

    30
       67% 64%
    20         36%
    10            20%
                     10%   6%   3%
     0
6. Суралцагчдын сурах хүсэлд нөлөөлж байгаа
  асуудлуудыг шийдвэрлэхэд юу хийх ѐстой гэж үзэж
       байна вэ? ( нээлттэй асуулт )

   Багш нарын заах аргазүйн чадварыг
1
   дээшлүүлж, хичээлээ сонирхолтой заах
2  Сурагчидтайгаа зөв боловсон харилцах
3  Сурагчидаа сонсох, үнэлэх, хүндлэх
4  Сурагчидаа ялгаварлан гадуурхахгүй байх
5  Чадварлаг багш нарыг оруулах
6  Багш нар шударга байх
7  Хүүхдэд урам өгч байх
8  Залуу багш нарыг оруулах
9  Олон жил ажилласан багш нарыг солих
Судалгаанд хамрагдсан эрэгтэй-50, эмэгтэй-50 сурагчдын үр
         дүнгийн харьцуулалт


1.  Багш нар хичээлийн явцад та нартай зүй бусаар харилцдаг уу?

      Асуулт       эрэгтэй сурагчид  эмэгтэй сурагчид
тийм                  34        40
үгүй                  16        10

2. Зүй бус ямар үйлдэл гаргаддаг вэ?
      Асуулт       эрэгтэй сурагчид  эмэгтэй сурагчид
Загнаддаг               24        29
Үг хэлээр доромжилдог         26        28
Хичээлээс хөөдөг            15        22
Дүнгээр боодог             20        31
Ялгаварлан гадуурхдаг         16        29
Гар хүрдэг               20        19
3. Багш нарын мэдлэг эзэмшүүлэх арга зүй нь суралцагчдын сурах
            хүсэлд нөлөөлдөг үү?
       Асуулт        эрэгтэй сурагчид   эмэгтэй сурагчид
Нөлөөлдөг                 48          49
Нөлөөлдөггүй                2          1
 4.Заах аргазүйн чадвар тааруухан багш нарын хичээлд суухад та нарт
            сонирхолтой байдаг уу?

       Асуулт       эрэгтэй сурагчид   эмэгтэй сурагчид
сонирхолтой                0          0
сохирхолгүй                50          50
 5. Зүй бус харилцаатай, заах аргазүйн чадвар тааруухан багш нарын хичээлд
               хэрхэн ханддаг вэ?

       Асуулт        эрэгтэй сурагчид   эмэгтэй сурагчид
Хичээлд суух сонирхол хүрдэггүй      29          38
Хичээл тасалдаг               5          5
Хичээл үймүүлдэг              13          7
Хоорондоо ярьдаг              32          32
Багштайгаа ам зөрдөг            20          16
Дүгнэлт
 21-р зуун бол манай монгол орны хөгжил цэцэглэлтийн зуун. Хөгжил
 цэцэглэлтийг өрнүүлэх гол түлхүүр бол ард иргэд юм. Тэгхээр ард
 иргэдийн маань боловсрол өнөөгийн монголын хөгжлийн цөм юм. Тэгвэл
 боловсролыг түгээгч нь багш бид нар бөгөөд ирээдүйн замналыг үүсгэгч
 нар юм. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл суралцагчид сургалтын явцад чанартай
 боловсрогдоно  эсвэл  чанаргүй  боловсрогдоно. Тэгвэл  энэхүү
 боловсролыг эзэмших цаг хугацаа нь хичээл юм. Гэтэл багш нар
 хичээлийн явцад сурагчидтайгаа зүй бус харилцах, арга зүйн чадвар
 тааруухан зэрэг нь мэдлэг эзэмших, төлөвшихөд нь сөргөөр нөлөөлж
 байна.
 Ургамлыг услахгүй бол ургахгүй. Үүнтэй яг ижилхэн судалгааны үр
 дүнгээс харагдаж байгаа багшийн харилцаа, арга зүй нь суралцагчдын
 сурах хүсэлд нөлөөлж буй
             Загнаддаг
             Үг хэлээр доромжилдог
             Хичээлээс хөөдөг
             Дүнгээр боодог
             Ялгаварлан гадуурхдаг
             Гар хүрдэг зэрэг
             Арга зүйн чадвар тааруухан зэрэг асуудлуудыг
 шийдвэрлэхгүйгээр боловсролын үр өгөөж дээшлэхгүй. Багшийн эрдэм
 шавиас гэдэг монгол ардын зүйр байдгийг хүн бүхэн мэдэх биз. Тиймээс
 багшийн ѐс зүйн асуудал, арга зүйн чадвар, ялангуяа хүүхдийн хөгжил
 төлөвшилд нөлөөлөх багшийн хувийн зан чанарын талаар их анхаарч
 тууштай шийдвэрлэх нь зүйн хэрэг болжээ.
Эцэст нь хэлэхэд “Их монголын минь
 ирээдүйн хөгжлийн түлхүүр болсон
 цог золбоот үрсүүдийн маань хувь
  заяа багш та бид нарын гарт
       байдаг” шүү.
Анхаарал тавьсанд
  баярлалаа

More Related Content

What's hot

7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)Tsuntsaga Ch
 
Ой тогтоолт
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолтBorte
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)mngntsetseg_bsndorj2014
 
боловсрол гэж юу вэ
боловсрол гэж юу вэболовсрол гэж юу вэ
боловсрол гэж юу вэTuru Turuu
 
Багшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгБагшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгGuntulga
 
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрурлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрzayaha
 
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнХүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнSGS
 
анги удирдах урлаг
анги удирдах урлаганги удирдах урлаг
анги удирдах урлагydmaa
 
мэндчилгээ
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээMunkh Orgil
 
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,Tsekee Tseegii
 
Сурган хүмүүжүүлэх ухаан -лекц№5
Сурган хүмүүжүүлэх ухаан -лекц№5Сурган хүмүүжүүлэх ухаан -лекц№5
Сурган хүмүүжүүлэх ухаан -лекц№5E-Gazarchin Online University
 
сурлагаар хоцрогдолтын шалтгаан
сурлагаар хоцрогдолтын шалтгаансурлагаар хоцрогдолтын шалтгаан
сурлагаар хоцрогдолтын шалтгаанchemistry teacher
 
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга замбагшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга замAnkhbayar Chuluunbaatar
 
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх ньхувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх ньSosoo Byambaa
 
илтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаtulga_11e
 

What's hot (20)

7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)
 
Ой тогтоолт
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
 
K hicheel
K hicheelK hicheel
K hicheel
 
боловсрол гэж юу вэ
боловсрол гэж юу вэболовсрол гэж юу вэ
боловсрол гэж юу вэ
 
Багшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгБагшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэг
 
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрурлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
 
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнХүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
 
анги удирдах урлаг
анги удирдах урлаганги удирдах урлаг
анги удирдах урлаг
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ньБагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
 
найруулгын эхийг ангилах нь
найруулгын эхийг ангилах ньнайруулгын эхийг ангилах нь
найруулгын эхийг ангилах нь
 
мэндчилгээ
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээ
 
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
 
Сурган хүмүүжүүлэх ухаан -лекц№5
Сурган хүмүүжүүлэх ухаан -лекц№5Сурган хүмүүжүүлэх ухаан -лекц№5
Сурган хүмүүжүүлэх ухаан -лекц№5
 
илтгэл 2016
илтгэл 2016илтгэл 2016
илтгэл 2016
 
сурлагаар хоцрогдолтын шалтгаан
сурлагаар хоцрогдолтын шалтгаансурлагаар хоцрогдолтын шалтгаан
сурлагаар хоцрогдолтын шалтгаан
 
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга замбагшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
багшлах ур чадварыг сайжруулах арга зам
 
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх ньхувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
 
илтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
 
Leg9
Leg9Leg9
Leg9
 

Viewers also liked

харилцааны соёл
харилцааны соёлхарилцааны соёл
харилцааны соёлOnon Battsengel
 
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээИдэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээNew Mongol College of Technology
 
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИБЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИMiigaa Mj
 
Сургалтын технологи
Сургалтын технологиСургалтын технологи
Сургалтын технологиMuis-Orkhon
 
харилцааны соёл
харилцааны соёлхарилцааны соёл
харилцааны соёлOnon Battsengel
 
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэланги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэлdelgermoron
 
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжсургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжtungalag
 
сургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэChimeg Tsetseg
 
Angi udirdsan bagshiin hotloh bijig barimt
Angi udirdsan bagshiin hotloh bijig barimtAngi udirdsan bagshiin hotloh bijig barimt
Angi udirdsan bagshiin hotloh bijig barimtmngntsetseg_bsndorj2014
 
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольхүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольbadmaa0614
 

Viewers also liked (10)

харилцааны соёл
харилцааны соёлхарилцааны соёл
харилцааны соёл
 
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээИдэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
 
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИБЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
 
Сургалтын технологи
Сургалтын технологиСургалтын технологи
Сургалтын технологи
 
харилцааны соёл
харилцааны соёлхарилцааны соёл
харилцааны соёл
 
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэланги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
 
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжсургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
 
сургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэ
 
Angi udirdsan bagshiin hotloh bijig barimt
Angi udirdsan bagshiin hotloh bijig barimtAngi udirdsan bagshiin hotloh bijig barimt
Angi udirdsan bagshiin hotloh bijig barimt
 
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольхүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
 

Similar to багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх

багш оюутнуудын харилцаа
багш оюутнуудын харилцаа багш оюутнуудын харилцаа
багш оюутнуудын харилцаа Г. Чимэдээ
 
хүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжилхүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжилTsedo Batsukh
 
хүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжилхүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжилTsedo Batsukh
 
Niigmiin surgan humuujuuleh
Niigmiin surgan humuujuulehNiigmiin surgan humuujuuleh
Niigmiin surgan humuujuulehBayarmaa Anu
 
Niigmiin surgan humuujuuleh
Niigmiin surgan humuujuulehNiigmiin surgan humuujuuleh
Niigmiin surgan humuujuulehBayarmaa Anu
 
ауб илтгэл
ауб илтгэлауб илтгэл
ауб илтгэлbatbayarD
 
Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Odon Ch
 
Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Odon Ch
 
багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үр
багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үрбагш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үр
багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үрza tosontsengel L.Tsendiin neremjit 11 Jil
 
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлагабагшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлагаmoojii0318
 
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэланги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэлdelgermoron
 
саранцацрал
саранцацралсаранцацрал
саранцацралtsatsraletka
 

Similar to багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх (20)

багш оюутнуудын харилцаа
багш оюутнуудын харилцаа багш оюутнуудын харилцаа
багш оюутнуудын харилцаа
 
илтгэл2012
илтгэл2012илтгэл2012
илтгэл2012
 
илтгэл2012
илтгэл2012илтгэл2012
илтгэл2012
 
хүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжилхүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжил
 
хүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжилхүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжил
 
Niigmiin surgan humuujuuleh
Niigmiin surgan humuujuulehNiigmiin surgan humuujuuleh
Niigmiin surgan humuujuuleh
 
Niigmiin surgan humuujuuleh
Niigmiin surgan humuujuulehNiigmiin surgan humuujuuleh
Niigmiin surgan humuujuuleh
 
2015 uyanga
2015 uyanga2015 uyanga
2015 uyanga
 
ауб илтгэл
ауб илтгэлауб илтгэл
ауб илтгэл
 
Сургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн аргаСургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн арга
 
Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
 
Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
 
багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үр
багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үрбагш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үр
багш ажлын байранд хөгжихөд хамтын үйл ажиллагааны үр
 
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлагабагшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
багшийн хөгжил сурган хүмүүжүүлэх уншлага
 
Хоцрогдолгүй сургах технологи
Хоцрогдолгүй сургах технологиХоцрогдолгүй сургах технологи
Хоцрогдолгүй сургах технологи
 
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэланги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
анги удирдсан багшид тохиолддог бэрхшээлүүд илтгэл
 
Pizek
PizekPizek
Pizek
 
Багшийн-ёсзүй.pptx
Багшийн-ёсзүй.pptxБагшийн-ёсзүй.pptx
Багшийн-ёсзүй.pptx
 
Tehnologi
TehnologiTehnologi
Tehnologi
 
саранцацрал
саранцацралсаранцацрал
саранцацрал
 

More from Enkhbold1211

тархины бүтэц
тархины бүтэцтархины бүтэц
тархины бүтэцEnkhbold1211
 
Amid bie maxbodiin khudulguun
Amid bie maxbodiin khudulguunAmid bie maxbodiin khudulguun
Amid bie maxbodiin khudulguunEnkhbold1211
 
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim test
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim testEnkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim test
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim testEnkhbold1211
 
Qqqqqqqqqqqqqqq.tsaxim test
Qqqqqqqqqqqqqqq.tsaxim testQqqqqqqqqqqqqqq.tsaxim test
Qqqqqqqqqqqqqqq.tsaxim testEnkhbold1211
 
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim test
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim testEnkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim test
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim testEnkhbold1211
 
Enkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim testEnkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim testEnkhbold1211
 
Enkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim testEnkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim testEnkhbold1211
 
Enkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim testEnkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim testEnkhbold1211
 
Shalgaltiin testuud12
Shalgaltiin testuud12Shalgaltiin testuud12
Shalgaltiin testuud12Enkhbold1211
 

More from Enkhbold1211 (20)

тархины бүтэц
тархины бүтэцтархины бүтэц
тархины бүтэц
 
54566
5456654566
54566
 
2222222
22222222222222
2222222
 
Arisnii bichleg
Arisnii bichlegArisnii bichleg
Arisnii bichleg
 
Esiin butetd
Esiin butetdEsiin butetd
Esiin butetd
 
Amid bie maxbodiin khudulguun
Amid bie maxbodiin khudulguunAmid bie maxbodiin khudulguun
Amid bie maxbodiin khudulguun
 
Esiin uzuulen
Esiin uzuulenEsiin uzuulen
Esiin uzuulen
 
Esiin uzuulen
Esiin uzuulenEsiin uzuulen
Esiin uzuulen
 
Iltgel
IltgelIltgel
Iltgel
 
Eku uzex
Eku uzexEku uzex
Eku uzex
 
Eku uzex
Eku uzexEku uzex
Eku uzex
 
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim test
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim testEnkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim test
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim test
 
Qqqqqqqqqqqqqqq.tsaxim test
Qqqqqqqqqqqqqqq.tsaxim testQqqqqqqqqqqqqqq.tsaxim test
Qqqqqqqqqqqqqqq.tsaxim test
 
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim test
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim testEnkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim test
Enkhbold1211 (хуулбар)qqqqqqqqqqq.tsaxim test
 
Enkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim testEnkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim test
 
Enkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim testEnkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim test
 
Enkhbold sudalgaa
Enkhbold sudalgaaEnkhbold sudalgaa
Enkhbold sudalgaa
 
Enkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim testEnkhbold1211.tsaxim test
Enkhbold1211.tsaxim test
 
Shalgaltiin testuud12
Shalgaltiin testuud12Shalgaltiin testuud12
Shalgaltiin testuud12
 
Enkhbold tsakhim
Enkhbold tsakhimEnkhbold tsakhim
Enkhbold tsakhim
 

багшийн харилцаа, арга зүй сурагчийн сурах хүсэлд нөлөөлөх

 • 1. Хо-Ши-Мин-ий нэрэмжит Улсын тэргүүний 14-р сургууль Байгалийн ухааны багш: М.Энхболд
 • 2. Илтгэлийн бүтэц  Удиртгал  Нэгдүгээр бүлэг: Онолын хэсэг -Багш гэж хэн бэ? -Багш хүн ямар байх ѐстой вэ? -Багшийн ѐс зүй -Сурагчдын насны онцлог  Хоердугаар бүлэг: Судалгааны хэсэг -Сурагчдаас авсан судалгаа, үр дүнд хийсэн боловсруулалт -Судалгааны хүйсийн үр дүнгийн харьцуулалт  Дүгнэлт  Ашигласан материал  Хавсралт
 • 3. Cэдэв сонгосон үндэслэл
 • 4. Илтгэлийн зорилго Багшийн харилцаа, арга зүй сурагчдын сурах хүсэлд хэрхэн нөлөөлж байгааг илрүүлэх
 • 5. Зорилт  Сэдэвтэй холбоотой онолын материал цуглуулж, уншиж судлах  Багшийн харилцаа, арга зүйн талаар сурагчдаас судалгаа авах  Судалгааны үр дүнд боловсруулалт хийх  Дүгнэлт гаргах
 • 6. Судалгааны арга  Асуулга  Жишиж харьцуулах  Статистик боловсруулалт хийх  Анализ сентизын арга
 • 7. I.1 Багш гэж хэн бэ?  Хүнийг байгаль ба нийгмийн бүтээгдэхүүн гэж үзвэл тэрхүү нийгмийн бүтээгдэхүүн болохынх нь эхийг тавигч нь багш юм. Багш нь хүүхдэд эрдэм номын эхийг зааж оюун ухааныг нь нээж бие даан суралцаж, ажиллаж, амьдрах арга ухаанд сургаддаг. Багш мэдлэгтэй чадвартай байхын зэрэгцээ сурагчдыг ойлгоддог, сурахын төдийгүй сургахын арга ухаанд суралцсан байх шаардлагатай.  Хамгийн гол нь суралцагчдыг хайрлаж, тэднийг өөрийн тань мэргэжил болон эх орныхоо хойч ирээдүй, болохынх нь хувьд хүндэтгэж, тэдэнд хамгийн гол, үндсэн чухал мэдлэг, арга ухааныг хялбархан, сонирхолтой, мэдлэг бүтээлгэсэн арга замаар сургачихдаг хүн л жинхэнэ багш юм.
 • 8. I.2 Багш хүн ямар байх ёстой вэ?
 • 9. I.3 Багшийн ёс зүй, харилцаа  Сэтгэл судлаач И.И.Чернокозов багшийн ѐс зүйн асуудлыг дорвитой судалж , дараах хэм хэмжээнээс бүрддэг гэж үзжээ. - Хүүхдийг хүндлэн, хүндэтгэх шаардлага хоѐрыг хослуулсан. - Хүүхдийг зөв хайрлах, анхаарал тавих - Хүүхдийнхээ дотоод ертөнц , биеэ авч явах байдлыг үргэлж судалж байх. - Хүүхдийн боломж , үзэл бодол, авъяас билэгт үргэлж анхаарч , өөдрөг хандах. - Биеэ эзэмдэж , тэвчээртэй байх, хүүхдийн алдаа дутагдалд тэвчээртэй байж , засаж залруулж байх. - Хэзээ ч хүүхдийг доромжилж гомдоож болохгүй . - Хүүхдэд элэгсэг , найрсаг хандах. - Үнэнч шударга зарчимч байх. - Ямагт хүүхдэд зөв үлгэр дууриалал үзүүлэх, биеэ зөв авч явах гэсэн байдаг. Тэгвэл дээрх эдгээр зүйлүүдийг багш хүн төгс эзэмшиж, сурагчдад үлгэр дууриалал болох ѐстой.
 • 10. I.4 Сурагчдын сурах насны онцлог нярай (0-1 ) Балчир (1-3) Цэцэрлэг (3-7) Сургуулийн бага нас (8-10) Шилжилтийн нас (12-16) Сургуулийн ахлах нас (17-19)  Ахлах насны хүүхдийн анхаарлын түвшин сургалтын явцад хүүхдэд нөлөөлж байгаа гадаад сэтгэгдэл, тэдний дотоод сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс шалтгаална. Ахлах насанд хүүхдийн сурах процесст тэдний анхаарал идэвхтэй үүргийг гүйцэтгэддэг.  Ахлах насанд хүүхдийн сэтгэлийн хөдөлгөөний байдал үлэмж тогтвортой суралцах нь хүүхдийн бие махбодийг улам бэхжүүлэн хөгжүүлдэг.
 • 11. Хоердугаар бүлэг: Судалгааны хэсэг -Сурагчдаас авсан судалгаа, үр дүнд хийсэн боловсруулалт -Судалгааны хүйсийн үр дүнгийн харьцуулалт
 • 12. II.1 Сурагчдаас авсан судалгаа, үр дүнд хийсэн боловсруулалт  Энэхүү судалгаанд "Баянзүрх дүүрэг"- ийн Ерөнхий боловсролын 4-н сургуулийн 10-р ангийн нийт 100 сурагч оролцсон. Үүнээс эрэгтэй 50 сурагч, эмэгтэй 50 сурагч хамрагдсан болно. Судалгаагаа 6 асуулгаар авсан бөгөөд нээлттэй 1, хаалттай 5 асуулгаар авсан. Доорх судалгааны үр дүнг үзвэл:
 • 13. 1. Багш нар хичээлийн явцад та нартай зүй бусаар харилцдаг уу? 74% 80 70 60 50 40 26% 30 20 10 0
 • 14. 2. Зүй бус ямар үйлдэл гаргадаг вэ? 60 54% 53% 51% 50 45% 40 39% 37% 30 20 10 0 Үг хэлээр Загнаддаг Дүнгээр Ялгаварлан Гар хүрдэг Хичээлээс доромжилдог боодог гадуурхдаг хөөдөг
 • 15. 3. Багш нарын мэдлэг эзэмшүүлэх арга зүй нь суралцагчдын сурах хүсэлд нөлөөлдөг үү? 97% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 3% 0
 • 16. 4.Заах аргазүйн чадвар тааруухан багш нарын хичээлд суухад та нарт сонирхолтой байдаг уу? 100 90 80 70 60 50 100% 40 30 20 10 0 1 2
 • 17. 5. Зүй бус харилцаатай, заах аргазүйн чадвар тааруухан багш нарын хичээлд чи хэрхэн ханддаг вэ? 70 60 50 40 30 67% 64% 20 36% 10 20% 10% 6% 3% 0
 • 18. 6. Суралцагчдын сурах хүсэлд нөлөөлж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд юу хийх ѐстой гэж үзэж байна вэ? ( нээлттэй асуулт ) Багш нарын заах аргазүйн чадварыг 1 дээшлүүлж, хичээлээ сонирхолтой заах 2 Сурагчидтайгаа зөв боловсон харилцах 3 Сурагчидаа сонсох, үнэлэх, хүндлэх 4 Сурагчидаа ялгаварлан гадуурхахгүй байх 5 Чадварлаг багш нарыг оруулах 6 Багш нар шударга байх 7 Хүүхдэд урам өгч байх 8 Залуу багш нарыг оруулах 9 Олон жил ажилласан багш нарыг солих
 • 19. Судалгаанд хамрагдсан эрэгтэй-50, эмэгтэй-50 сурагчдын үр дүнгийн харьцуулалт 1. Багш нар хичээлийн явцад та нартай зүй бусаар харилцдаг уу? Асуулт эрэгтэй сурагчид эмэгтэй сурагчид тийм 34 40 үгүй 16 10 2. Зүй бус ямар үйлдэл гаргаддаг вэ? Асуулт эрэгтэй сурагчид эмэгтэй сурагчид Загнаддаг 24 29 Үг хэлээр доромжилдог 26 28 Хичээлээс хөөдөг 15 22 Дүнгээр боодог 20 31 Ялгаварлан гадуурхдаг 16 29 Гар хүрдэг 20 19
 • 20. 3. Багш нарын мэдлэг эзэмшүүлэх арга зүй нь суралцагчдын сурах хүсэлд нөлөөлдөг үү? Асуулт эрэгтэй сурагчид эмэгтэй сурагчид Нөлөөлдөг 48 49 Нөлөөлдөггүй 2 1 4.Заах аргазүйн чадвар тааруухан багш нарын хичээлд суухад та нарт сонирхолтой байдаг уу? Асуулт эрэгтэй сурагчид эмэгтэй сурагчид сонирхолтой 0 0 сохирхолгүй 50 50 5. Зүй бус харилцаатай, заах аргазүйн чадвар тааруухан багш нарын хичээлд хэрхэн ханддаг вэ? Асуулт эрэгтэй сурагчид эмэгтэй сурагчид Хичээлд суух сонирхол хүрдэггүй 29 38 Хичээл тасалдаг 5 5 Хичээл үймүүлдэг 13 7 Хоорондоо ярьдаг 32 32 Багштайгаа ам зөрдөг 20 16
 • 21. Дүгнэлт  21-р зуун бол манай монгол орны хөгжил цэцэглэлтийн зуун. Хөгжил цэцэглэлтийг өрнүүлэх гол түлхүүр бол ард иргэд юм. Тэгхээр ард иргэдийн маань боловсрол өнөөгийн монголын хөгжлийн цөм юм. Тэгвэл боловсролыг түгээгч нь багш бид нар бөгөөд ирээдүйн замналыг үүсгэгч нар юм. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл суралцагчид сургалтын явцад чанартай боловсрогдоно эсвэл чанаргүй боловсрогдоно. Тэгвэл энэхүү боловсролыг эзэмших цаг хугацаа нь хичээл юм. Гэтэл багш нар хичээлийн явцад сурагчидтайгаа зүй бус харилцах, арга зүйн чадвар тааруухан зэрэг нь мэдлэг эзэмших, төлөвшихөд нь сөргөөр нөлөөлж байна.  Ургамлыг услахгүй бол ургахгүй. Үүнтэй яг ижилхэн судалгааны үр дүнгээс харагдаж байгаа багшийн харилцаа, арга зүй нь суралцагчдын сурах хүсэлд нөлөөлж буй Загнаддаг Үг хэлээр доромжилдог Хичээлээс хөөдөг Дүнгээр боодог Ялгаварлан гадуурхдаг Гар хүрдэг зэрэг Арга зүйн чадвар тааруухан зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхгүйгээр боловсролын үр өгөөж дээшлэхгүй. Багшийн эрдэм шавиас гэдэг монгол ардын зүйр байдгийг хүн бүхэн мэдэх биз. Тиймээс багшийн ѐс зүйн асуудал, арга зүйн чадвар, ялангуяа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх багшийн хувийн зан чанарын талаар их анхаарч тууштай шийдвэрлэх нь зүйн хэрэг болжээ.
 • 22. Эцэст нь хэлэхэд “Их монголын минь ирээдүйн хөгжлийн түлхүүр болсон цог золбоот үрсүүдийн маань хувь заяа багш та бид нарын гарт байдаг” шүү.
 • 23. Анхаарал тавьсанд баярлалаа