• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
 

NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf

on

 • 1,353 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,353
Views on SlideShare
1,353
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf Document Transcript

  • INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChLFcng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té KHOA LUÀN TOT NGHIÉP • • XÀY DUNG CHIÉN LUaC CANH TRANH - • • •NGHIÉN CLfU TÌNH HUÓNG GÒNG TY CO PHÀN XI MÀNG YÈN BÀI NGUYÉN TUÒNO THUÀT • leMBA#1 THÀNG 10,2006
  • INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChuOng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té BÀN KHÓA LUAN NÀY DUOC NOP CHO TRiràNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUÀN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI) BÀN KHÓA LUAN LÀ MOT PHÀN BÀT BUÓCTRONO CHUONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRj KINH DOANH QUÓC TÉ THÀNG 10,2006
  • Phc duyét cùa Chirorng trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc té Chù nhicm chmmii trìnhTòi xàc nhàn ràng bàn khóa luàn này dà dàp ùng dirgc càc yèti càii cùa mot khóa Juan tól nghicpihuòc chiraiig trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. «.a } /iv- Chù tich Ilòi dòniiChùng tòi. ky lèn d) y xac nhàn ràng chùng lòi da doc toàn bò khóa luàn này va còng nhànbàn khóa luàn hoàl dàp lrng càc iiéu chuàn cùa mòl khóa luàn ìhac s quan Iri kinh doanh.TS. K i n h c j 3 * * ^ Kirchner ThS. Q ! K I ) : Dàng Ngpc SuGiào vìén hu^óng dan I Giào vicn hurórng dàn 2Càc thành vièn Hòi dòng(Xèp ihu tir lén theo bàn^j^dnt cài) }^^.., Y.. ÌLM n^
  • CAMKETTói xin cam két ràng nói dung cùa bàn khóa luàn này chua dugc ndp cho bàt ky mot chuangtrình càp bang cao hge nào cùng nhu bàt ky mot chuang trình dào tao càp bang nào khàc.Tói cijng xin cam két thém ràng bàn khóa luàn này là no lue cà nhàn cùa tói. Càc két qua,phàn tich, két luàn trong khóa luàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qua làmviéc cùa cà nhàn tói. Chù: ky cùa hge vién Nguyèn Tirùng Thuàt
  • Danh muc càc chù vièt tàtBò KH & DT Bò ké hoach va dàu tuCBCNV Càn bò, còng nhàn viénCL Chién lugcCNH-HDH Còng nghiép boa- hién dai boaCP Co phànCS Co sdDN Doanh nghiépLN Lgi nhuànNN Nhà nudeSO Chién lugc canh tranh két hgp càc màt manh va ea bòi cùa Còng ty (Strengths-Opportunities)SP San phàmST Chién lugc canh tranh két hgp càc màt manh va nguy ea cùa Còng ty (Strengths-Threat)SWOT Ma tran mat manh-mat yéu-ca hòi-nguy co cùa Còng ty (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threat)SX San xuàtTB Trung bìnhTP Thành phò
  • VN ViétNamWO Chién lugc canh tranh két hgp càc màt yéu va co bòi cùa Còng ty (Weaknesses-Opportunities)WT Chién lugc canh tranh két hgp càc mat yéu va nguy ea cùa Còng ty (Weaknesses -Threat)XD Xày dungXM Xi màngYB Yèn BàiYBC Còng ty co phàn xi màng Yèn Bài e*
  • MUCLUCCHUONG 1 : PHÀN MÒ DÀU 1.1 Tén de tài 5 1.2 Ly do ehgn de tài 5 1.3 Muc dich nghién eùu 6 1.4 Phuong phàp nghién eùu 7 1.5 Két càu cùa khoà luàn 7CHUONG 2: CO SO LY LUÀN, N H L T N G LUÀN CU" CO BÀN DE XÀY Dl/NG CHIÉN LLTOC CANH TRANH CHO DOANH NGHIÈPTRONG CO CHE THI TRUÒNG 2.1 Khài niem, yéu càu va noi dung xày dung chién lugc canh tranh 9 2.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa danh nghiép 11 2.3 Phàn tich mòi trudng canh tranh vT md cùa doanh nghiép 12 2.4 Phàn tich mòi trudng ngành theo Michael Porter 16 2.5 Phàn tich nói bò doanh nghiép 21 2.6 Càc chién lugc canh tranh ea bàn 27CHUONG 3: XÀY DI/NG CHIÉN LUOC CANH TRANH Ò CÒNG TY CP XI MÀNG YEN BÀI 3.1 Tòng quan ve Còng ty CP xi màng Yen Bài 31 3.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa Còng ty 33 3.3 Phàn tich mòi truàng canh tranh cùa Còng ty CP xi màng Yèn Bài 33 3.4 Phàn tich càc chién lugc canh tranh ed thè lua chgn 47 3.5 Lira chgn chién lugc canh tranh bang phuong phàp ma tran 49
  • CHUONG 4: KIÉN NGHI VA KÉT LUÀN 4.1 Mot so giài phàp nhàm thuc hién thành còng chién lugc da lua chgn 63 4.2 Mot so kién nghi vdi càc ea quan quàn ly Nhà nude 66 4.3 Nhùng han che cùa khoà luàn 68 4.4 Két luàn 68Tài liéutham khào 70
  • Chuang 1 Phàn modàu1.1 Tén de tài: Xày dung chién lugc canh tranh - Nghién ciai tình huòng Còng ty co phàn xi màng Yèn Bài1.2 Ly do chon de tài:Hién nay nén kinh té nude ta dang van dòng theo co che thj trudng co su quàn ly cùa nhànude, tùng bude bòi nhàp vào nén kinh té khu vue va thè gidi. Vice xày dung chién lugccanh tranh cho mdi doanh nghiép là bét sue quan trgng, nd giùp cho doanh nghiép ed mot vitri trèn thi truòng va chiém ITnh nhimg phàn thi trudng nhàt djnh, nò dòng vai trò quyét dinhsu thành cóng cùa doanh nghiép va hudng doanh nghiép phàt trièn mot càch ben vùng.Chién lugc canh tranh giùp cho càc nhà quàn tri va tàt cà càc nhàn vién trong doanh nghiépnhàn thuc rò dugc muc dich va hudng di cùa doanh nghiép. Qua dd mgi thành vién cùadoanh nghiép se biét mình càn phài làm nhijng gì va khuyén khich hg phàn dàu dat dugcnhijng thành tich ngàn han dòng tbdi cài thien tòt hon lgi ich làu dai cùa doang nghiép. Nògiùp cho càc nhà quàn trj nàm bàt tàn dung càc co bòi va han che bdt càc rùi ro do su biénddng cùa mòi trudng kinh doanh mang lai. Nd giùp càc nhà quàn tri gàn càc quyét dinh cùaminh vdi mòi trudng kinh doanh, chù dòng dua ra càc ehinh sàch thich hgp de doanh nghiépphàt huy bét mgi nguòn lue nhàm xày dung lgi thè canh tranh cho doanh nghiép.Còng tàc xày dung chién lugc canh tranh càng trd nén càp thiét dói vdi doanh nghiép khimdi trudng kinh doanh ed nhièu thay dói, nhàt là khi Viét Nam tham già chinh thuc càc tòehùe thuang mai quòc té nhu AFTA, APEC va WTO. Còng ty eò phàn xi màng Yèn Bàicung khòng thè nàm ngoài tién trình dò. Cùng vói nhijng ca bòi to lón do tién trình bòi nhàpkinh té quóc tè mang lai là nhùng thàch thuc khòng nhó dòi vdi Còng ty, vi vày Còng ty phàico càch nhìn va phuong phàp xày dung chién lugc canh tranh khoa hoc phù hgp vdi tìnhhình mdi. Chinh vi nhiìng ly do dd tòi ehgn de tài;
  • "Xày dung chién luge canh tranh - Nghién eùu tinh huòng Gong ty co phàn xi màngYen Bài"1.3 Mue dich nghién eùu:Còng ty co phàn xi màng Yèn Bài càn nghién eùu va tìm hiéu mot càch nghièm tue ve thjtrudng xi màng trong nude va trong khu vuc. Còng ty càn som khàc phue tình trang trongchd va y lai vào su bào bò cùa Nhà nude; chàc chàn ràng dèn khi Viét Nam già nhàp WTOthi su bào ho thuang mai bang bang rào tbué quan vdi ngành xi màng Viét Nam ndi chungva vdi cdng ty ndi rièng sé giàm di rat manh. Nèu su dàu tu phàt trièn cùa Còng ty CP ximàng Yen Bài klidng hgp ly va hiéu qua thi khi bang rào thué quan giàm xuòng nguy co dedga còng ty do canh tranh ngày càng Idn. Dòng tbdi vdi su ra dòi hàng loat càc nhà mày ximàng cùng loai sé day còng ty dèn cbò lùng tùng, thi truòng co thè se bi càc còng ty khàcthao tùng.Do dd càn phài nghién eùu va danh già lai lgi thè canh tranh cùa Còng ty CP xi màng YènBài so vdi càc còng ty khàc trong ngành, tu dò lua chgn va xày dung chién luge tòi uu nhàmgiùp doanh nghiép dua ra mot chién lugc canh tranh phù hgp vdi khà nàng va thuc lue cùaCòng ty mình.Mot muc tiéu nìra cùa luàn vàn này là van dung nhijng ly luàn co bàn cùa viéc hoach dinhchién luge kinh doanh vào thuc tién san xuàt kinh doanh nhàm nàng cao khà nàng canhtranh cùa Còng ty trong tién trình bòi nhàp kinh tè quòc tè.Tu thuc tién dà nèu trèn chùng ta co thè bò sung mot so vàn de mdi nhàm hoàn thien quytrình xày dung chién lugc canh tranh cho Còng ty Co phàn xi màng Yèn Bài nói riéng va càcdoanh nghiép Viét Nam nói chung.
  • 1.4 Phuoìig phàp nghién eùu:Phuong phàp nghién eùu djnh tinh va dinh lugng dà dugc su dung de tién hành nghién cùn .Ò day phuong phàp "nghién cùn tình hudng" dà dugc su dung de soi rgi ly thuyèt xày dungchién lugc canh tranh vào thuc tién boat dòng cùa Còng ty eò phàn xi màng Yèn Bài. Tuynhién, càc két luàn rùt ra tii viéc nghién eùu tình huòng cùa Còng ty co phàn xi màng YènBài ed thè dugc khài quàt boa de àp dung cho càc còng ty san xuàt xi màng, cùng nhu càcloai hình doanh nghiép khàc boat dòng trèn lanh thò Viét nam.1.5 Két càu cùa khoà luàn:Chuang 1 : Phàn md dàuChuang 2: Ca sd ly luàn, nhùng luàn cu ea bàn de xày dung chién lugc canh tranh chodoanh nghiép trong co che thi trudng2.1 Khài niém, yéu càu cùa chién lugc canh tranh2.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa danh nghiép2.3 Phàn tich mdi trudng canh tranh vT md cùa doanh nghiép2.4 Phàn tich mòi trudng ngành theo Michael Porter2.5 Phàn tich noi bg doanh nghiép2.6 Càc chién luge canh tranh ea bànChuang 3: Xày dung chién lugc canh tranh d Cdng ty CP xi màng Yèn Bài.3.1 Tòng quan ve Còng ty CP xi màng Yèn Bài3.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa Còng ty
  • 3.3 Phàn tich mòi truòng canh tranh cùa Còng ty CP xi màng Yèn Bài3.4 Phàn tich càc chién luge canh tranh ed thè lua chgn3.5 Lua chgn chién lugc canh tranh bang phuong phàp ma tranChuang 4: Kién nghi va két luàn4.1 Mot so giài phàp nhàm thuc hién thành còng chién lugc dà lua ehgn.4.2 Mot so kién nghi vdi càc co quan quàn ly Nhà nude4.3 Nbijng han che cùa khoà luàn.4.4 Két luàn.
  • Chuong 2 Ca sd ly luàn, nhùng luàn cu co bàn de xày dung chién lugc canh tranh cho doanh nghiép trong co che thj trudng2.1 Khài niém, yéu càu va nói dung xày dyng chién lugc canh tranh2.1.1 Khài niemTrong nén kinh tè thi truòng tu do thi chién lugc canh tranh là yéu td song cdn cùa mòi Idoanh nghiép, hàu hèt còng vice cùa càc lanh dao doanh nghiép là xùc tién thi trudng.Chién luge canh tranh cùa mot doanh nghiép là mot chuang trình hành dòng tòng quàthudng tdi vice thuc hién nhùng muc tiéu ma doanh nghiép mong muòn va theo duòi. Boiehi tu va cho thi trudng doanh nghiép mdi xàc dinh dugc quy mò, muc dò phàt trién cùamình. Chién luge canh tranh sé xàc dinh va vach rò muc dich va càc muc tiéu cùa doanhnghiép, xàc dinh càc boat dòng canh tranh ma doanh nghiép càn tién hành, de ra càc chinhsàch va càc kè hoach co bàn nhàm dat dugc càc muc tiéu dò.Vice xày dung va lua chgn chién lugc nhàm dat dugc càc muc tiéu dà dat ra là mot van detrgng yéu. Nd cho biét doanh nghiép ed thè dat dugc càc muc tiéu dà de ra nhu thè nào.Chién lugc canh tranh chinh là còng cu de dat dugc càc muc tiéu dò. Viéc xày dung chiénlugc canh tranh bàt dàu tu viéc phàn tich mot càch sàu sàc va toàn dien mòi trudng kinhdoanh ben ngoài va thuc trang ben trong doanh nghiép. Co nhàn thùc dugc bue tranh toàncành thi càc nhà quàn tri mai eò thè trang bj cho mình mot chién luge tòt hon de giành dugcthàng lgi cà ve phuong dién tài ehinh va cà ve phuong dien vj thè chién lugc
  • Chién lugc canh tranh là chién lugc kinh doanh càp don vi kinh doanh nhàm dat dugc lgi thècanh tranh uu viét han dòi thù canh tranh va dat dugc doanh thu cao han doanh thu trungbình trèn tùng thi trudng. Moi chién lugc canh tranh co bàn là két qua càc su lua chgn nhàtquàn cùng ed làn cho nhau cùa còng ty ve san phàm, thi trudng va càc khà nàng rièng biét.2.1.2 Càc yéu càu cùa chién lugc canh tranh- Chién lugc canh tranh khi xày dung phài dat dugc muc dich tàng thè lue va giành lgi thècanh tranh cho doanh nghiép, phài triét de khai thàe lgi thè so sành cùa doanh nghiép, chùyéu tàp trung càc bién phàp tàn dung thè manh cùa doanh nghiép.- Trong chién luge canh tranh phài xàc dinh pham vi kinh doanh, muc tiéu phù hgp va nhùngdièu kién co bàn de thuc hién muc tiéu. Càc muc tiéu phài rò ràng va phài chi ra càc muctiéu co bàn nhàt. Cd gang khòng dàn trai càc nguòn lue va hét sue tranh tình trang khòng sudung hét nguòn lue cùa doanh nghiép.- Chién luge canh tranh phài du doàn dugc mòi trudng kinh doanh cùa doanh nghiép.- Chién lugc canh tranh càn ngàn ggn, sue tich, don giàn va tu nhièn.- Trong chién lugc canh tranh càn co chién lugc du phòng tinh dèn nhùng khà nàng xàunhàt, cho phép dòi phò mot càch nhanh nhay vdi nhùng thay dòi cùa mòi truòng kinh doanh.- Chién lugc canh tranh phài két hgp dò ehin muòi vdi thài co, khòng chin muòi thi sé thàtbai nhung qua ehin muòi cung sé màt thòi ca.2.1.3 Trình tu* noi dung xày dung chién lugc canh tranhXày dung chién luge canh tranh là mot qua trình làp lai va lién tue, khi càn thiét nò thudngdugc càc nhà quàn tn dièu chinh cho phù hgp vói nhùng bién dòng ve mòi trudng kinh 10
  • doanh va tiém nàng cùa doanh nghiép, nhat là sau mòi ky san xuàt kinh doanh. Trình tu nóidung boat dòng xày dung chién lugc canh tranh gòm càc bude sau:Bude 1 : Su mang va muc tiéu chién lugc cùa doanh nghiépBude 2: Phàn tich mòi truòng canh tranh vT mò cùa doanh nghiépBude 3: Phàn tich mdi truòng ngànhBude 4: Phàn tich noi bg doanh nghiépBude 5: Lua chgn càc chién luge canh tranh2.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa danh nghiép2.2.1 Su mang cùa doanh nghiépSau khi tién hành phàn tich mòi truàng kinh doanh va noi bò de phàt hién ra càc ea bòi vanguy co de doa dòng thòi hiéu rò càc dièm manh va dièm yéu, doanh nghiép càn phài xàcdinh su mang va muc tiéu chién luge cùa mình. Bàn su mang là mot bàn tuyèn bò eò già trilàu dai ve muc dich cùa doanh nghiép. Nò phàn biét doanh nghiép dò khàc vdi nhìing doanhnghiép khàc. Qua dd nd cùng thè hién triét ly kinh doanh, càc nguyén tàc kinh doanh va sutin tudng vào muc dich kinh doanh cùa doanh nghiép. Nd tra Idi cho càu hdi: "Còng vicekinh doanh cùa doanh nghiép là gì? Cóng viéc dd se dugc tién hành nhu thè nào? Va cho ai?Nd bude càc nhà quàn tri phài xem xét va dua ra mot càch nhìn ro ràng ve dinh hudng phàttrién doanh nghiép cùa mình trong 5-10 nàm tdi. Nd thiét ké nén con duòng di trong tuonglai cùa doanh nghiép va gidi han pham vi ITnh vuc kinh doanh cu thè cùa doanh nghiép.2.2.2 Càc mue tiéu chién luge cho doanh nghiép 11
  • Tu bàn su mang dd xàc dinh dugc càc mue tiéu cu thè cho doanh nghiép. Càc muc tiéu nàyvùa thè hién su mong muòn cùa doanh nghiép vùa hàm y mot su thàch thùc dòi vdi doanhnghiép. Chùng buòc doanh nghiép phài phàn dàu, sàng tao de khòng ngùng nàng cao khànàng boat dòng tài chinh làn vi thè làu dai cùa doanh nghiép trèn thi trudng. Càc mue tiéucàng ehuyèn biét càng de vach ra chién luge càn thiét de hoàn thành. Chùng là nhùng chitiéu co bàn co thè do dugc va co khà nàng thuc hién dugc, do dò giùp cho doanh nghiépcbòng lai tinh tu man, su ma bò va thu dòng trong boat dòng. Càc muc tiéu dò phài thòngnhàt va gàn vdi tùng khoàng tbdi gian bay ebu ky boat dòng kinh doanh cùa doanh nghiépké cà ngàn han va dai han. Viéc xàc dinh muc tiéu dò dòi bòi phài dugc thuc hién d tàt càcàc càp quàn tri. Mòi don vi cùa doanh nghiép càn phài co càc chi tiéu boat dòng cu thè eóthè do dugc de xàc dinh su dòng góp cùa mình vào càc mue tiéu chung cùa doanh nghiép.Càc mue tiéu thudng dugc gàn vdi càc chi tiéu ve: san lugng, mùc lgi nhuàn, muc tàngdoanh thu, nàng suàt, vi thè canh tranh, thi phàn, phàt trién viéc làm, quan he nói bò, tràchnhiem xà hòi, vi tri còng nghé.Viéc xàc dinh rò su mang va càc muc tiéu kinh doanh cùa doanh nghiép giùp càc nhà quàntri ed càn cu xày dung noi dung chién lugc canh tranh va to chùc thuc hién.2.3 Phàn tieh mòi truòìig canh tranh vi mó cùa doanh nghiépMòi trudng canh tranh cùa doanh nghiép là tàt cà nhùng yéu td, nhùng lue lugng, nhùng thèche...nàm ben ngoài doanh nghiép ma nhà quàn tri khòng kiém soàt dugc nhung chùng laico ành hudng rat lón dèn boat dòng va két qua boat dòng cùa doanh nghiép.Mòi truòng canh tranh cùa doanh nghiép dugc chia thành hai mùc dò: Mòi trudng vT mò vamòi truòng ngành. Dàc trung ea bàn cùa mòi truòng canh tranh là tinh chat phùc tap va ludn 12
  • bién ddng. Do dd khi phàn tich mdi trudng canh tranh càn làm rò càc yéu td mdi trudng nàoeó nhiéu khà nàng ành hudng dèn càc quyét dinh cùa doanh nghiép càc ca bòi kinh doanhma doanh nghiép eó thè tàn dung nhu phàt hién ra càc mòi nguy ca tiém àn de doa doanhnghiép.Mòi truòng vi mò ành hudng dèn tàt cà càc ngành kinh doanh, nd tàc dòng mot càch giàntiép dèn boat dòng cùa doarih nghiép. Co 5 yéu tò co bàn sau day cùa mòi truòng vT mò: Mòitrudng nén kinh té, mòi truòng khoa hoc còng nghé, mòi truòng ehinh tri - luàt phàp, mòitrudng vàn boa - xà boi, va mdi trudng tu nhièn.2.3.1 Mòi truàng nén kinh téMdi truàng nén kinh té ed ành hudng vd cùng to lón dèn boat ddng kinh doanh cùa doanhnghiép. Viéc phàn tich mòi truàng kinh té ndi chung khòng nhùng chi xem xét càc tàc nhànhién tai tàc dòng dèn boat dòng kinh doanh cùa doanh nghiép ma cdn càn nhàe dén càc yéutò kinh té ed thè sé gay ành hudng dèn su phàt trién cùa doanh nghiép trong tuong lai. Càcyéu tò kinh té chù yéu gay ành hudng dén càc doanh nghiép là: Su òn dinh cùa nén kinh tétrong nude va khu vuc, giai doan cùa ebu ky kinh té, mùc tàng truàng GDP va thu nhàp bìnhquàn dàu nguài, ty le lam phàt va ành hudng cùa nd tdi mùc dàu tu cùa nèn kinh tè, lai suàtthi trudng va ành huòng cùa nò tdi khuynh hudng tiéu dùng, tièt kiém va dàu tu, càc chinhsàch tién té va ti già hdi doài va ành hudng cùa nd tdi quan he xuàt nhàp khàu, mùc dd thatnghiép, he thdng thué va mùc thué ndi chung cùng nhu chinh sàch thué quan tao ra ca bòi vanguy ea nhu thè nào dòi vài doanh nghiép, chinh sàch kiém soàt luong bong/già cà, càn cànthanh toàn quòc tè, su tài trg, nhùng tàc dòng vào nén kinh té nude ta cùa qua trình toàn càuboa va mòi trudng kinh doanh quòc té nói chung...2.3.2 Mòi truàng khoa hoc còng nghé 13
  • Su phàt trìén manh me cùa mòi truàng khoa hoc còng nghé tàc dòng dén hàu hèt càc ngànhkinh té quòc dàn, tao ra nhiéu ca bòi thuàn lgi, nhung dòng thdi cùng tao ra nhiéu thàch thùcva de doa dén su tòn tai va phàt trièn cùa nhièu doanh nghiép. Càc doanh nghiép phài nhànbiét va khai thàe nhijng còng nghé phù hgp de tao ra lgi thè canh tranh cho mình trèn thitruàng. Su phàt trién cùa nò khòng ehi dùng lai d mot quòc già bay mot khu vuc. Mot còngnghé mdi khòng chi dugc àp dung trong mot ngành ma eó thè àp dung d nhiéu ngành khàcnhau. Cùng nhu mgi san phàm khàc còng nghé cùng eó ebu ky song cùa nò. Khi àp dungmot còng nghé tién tién càc doanh nghiép phài dàc biét chù y dèn gidi han tién bò cùa nò vacàc còng nghé khàc eó thè thay thè nò de san phàm cùa mình khòng bi lac bau true tiép hoàcgiàn tiép. Kinh nghièm cho thày nhièu doanh nghiép rat thành còng vài cdng nghé hién dainhung khi bude sang thài ky bào boa trong ebu ky song cùa còng nghé dò lai gap rat nhiéukhó khan de dòi phó vài nhirng giài phàp còng nghé mdi thay thè. Viéc dàu tu manh vào motcòng nghé nhanh chóng lac bau là mot vàn de mao hièm. Bài vày khi àp dung mot cóngnghé mdi càc doanh nghiép phài chù trgng dén viéc phàn tich du bào khà nàng bién ddngcùa còng nghé, gidi han tiém nàng cùa còng nghé dò va khà nàng thay thè cùa còng nghékhàc hién dai hon.2.3.3 Mdi truàng chinh trj - phàp luàtDoanh nghiép nào muòn tòn tai va phàt trién phài boat dòng phù hgp vdi nhùng dièu kiénmòi truòng chinh tri - ph^p luàt cùa nude sd tai. Càc doanh nghiép boat dòng dugc là eó suchàp nhàn cùa xà bòi, chùng nào xà bòi thày khòng thè chàp nhàn nhùng dièu kién nào dòthi xà hòi sé rùt lai nhùng diéu kién cho phép dò bang càch dòi hòi chinh phù can thiépthòng qua càc chinh sàch hoàc he thòng phàp luàt. Càc yéu tò chinh tri - phàp luàt co thè taora ea bòi hoàc nguy ea cho doanh nghiép. Càc doanh nghiép phài tuàn theo càc quy dinh cùa 14
  • chinh phù cùng nhu càc dao luàt va chinh sàch ve boat dòng cùa doanh nghiép, kiém soàtxuàt nhàp kbàu, ho trg xuàt kbàu (Cung càp tin dung xuàt khàu, uu dai thué quan, tao mòitrudng kinh doanh, ha tàng thuàn lgi, khuyén khich xuàt khàu thdng qua chinh sàch thudngxuàt khàu....)dàu tu nude ngoài, thù tue hành chinh, thué mudn, cho vay, chdng dòc quyén,bào ve mòi truàng sinb thài, thué khoà, già cà, quàng eào...Bào ho càc doanh nghiép trongnude là mot chinb sàch dugc nhà nude ta rat chù trgng. Cho nén càc doanh nghiép trongnude phài triét de tàn dung càc ea bòi do ehinh sàch này mang lai de dòi mdi cdng nghé,nàng cao nàng suàt lao dòng, chat lugng san phàm, cài tién màu ma de tao ra san phàm eótinh canh tranh cao khòng nhimg trèn thi truàng trong nude ma cà trèn càc thi truàng qudeté. Trong qua trình tham già hòi nhàp quòc té, nhà nude ban hành càc dao luàt de thu hùt dàutu nude ngoài cùng nhu buòc phài giàm bdt càc chinh sàch bào ho doanh nghiép trong nudechàc chàn sé tao ra nhijng thàch thùc ddi hdi càc doanh nghiép phài ed gang vuan lén de tòntai va phàt trièn; dòng thdi cùng tao ra nhièu ca bòi lién doanh, lién két, càc ea hòi ehuyèngiao còng nghé, càc co bòi md ròng thi truàng day manh xuat khàu. Doanh nghiép càn phàiphàn tieh day dù càc yéu tò chinh tri - phàp luàt khòng nhùng d trong nude mình ma à cànude ngoài noi doanh nghiép sé boat dòng.2.3.4 Mòi truàng vàn boa - xà hoiCàc quan rùém ve dao due, ve chat lugng cuge song, ve vai trò cùa phu nù trong xà hòi, càcdàc dièm ve bàn sàc vàn hoà va tòn giào, su già tàng dàn so... là càc yéu tò ành huòng rat lóndén su thành bai cùa doanh nghiép. Chàng han viéc khuyén khich phu nù ngày càng thamgià vào càc boat dòng va còng tàc xà bòi sé dàn dén trình dò hoc vàn cùa phu nù ngày càngcao, hg xày dung già dinh muòn hon, hg muòn eó mot hoàc hai con va sinh con muòn hon,mòi già dinh sé co quy mò nhó han.. .tu do ta thay già tàng nhu càu ve dich vu va trang thiét 15
  • bi cho càc già dinh ed nhó, nèn càn thiét tao làp he thóng bàn le ròng Idn theo kièu G7 Mart( Tap doàn Trung Nguyèn). Tàp quàn vàn hoà tiéu dùng cùng ành huòng quan trgng tói viéchoach dinh chién lugc canh tranh, trong dd doanh nghiép nào nàm vùng càc dàc dièm vànhoà truyén thòng tap quàn tiéu dùng thi sé de dàng chiém dugc thi phàn lón2.3.5 Mòi truàng tu nhiénRùng, khòng khi, nguòn nude, tài nguyèn là càc yéu td tu nhién rat nhay càm dòi vài bàt kydoanh nghiép san xuàt nào, ed tàc dòng dèn càc quyét dinh kinh doanh cùa doanh nghiép.Dàc biét nhàn tò tài nguyèn ed vai trd cuc ky quan trgng vi nd dàm bào yéu td dòc dào rièng Ieó cùa doanh nghiép xem xét duài góp dò lgi thè so sành. Phàt huy dugc nguòn lue cùa diaphuong, tao nén san phàm eó cà biét boa, eó sue canh tranh cao ve mgi mat. Càc san phàmgay ò nhièm mòi truòng, su dung làng phi tài nguyén chàc chàn khòng dugc xà bòi chàpnhàn. Bdi vày càc nhà quàn tri càn phàn tich sàu sàc càc yéu tò cùa mòi trudng tu nhièntrude khi dua ra quyét dinh.2.4 Phàn tich mòi truàng ngành theo Michael PorterMòi truàng ngành là mdi truàng ben ngoài doanh nghiép nhung lai tàc ddng true tiép dénboat dòng san xuàt kinh doanh cùng nhu su tòn tai va phàt trién cùa doanh nghiép, gòm 5yéu tò co bàn là: Khàch hàng mua san phàm va dich vu cùa doanh nghiép, nhà cung càp càcdàu vào cho san xuàt, dòi thù canh tranh, càc dòi thù tiém àn va san phàm thay thè. De xàydung mot chién lugc canh tranh thàng lgi càc nhà quàn tri phài phàn tich chùng mot càch sàusàc va toàn dien. Bdi ehi ed thàt hiéu biét chùng thi doanh nghiép mai nhàn thùc dugc matmanh va màt yéu cùa mình de tu dò dua ra càc dèi sàch thich hgp tàn dung càc ea bòi va nétranh càc nguy ca do mòi trudng ngành dem lai. Dd cùng là 5 thè lue thudng xuyén gay sue 16
  • ép lén doanh nghiép. Doanh nghiép chi dành dugc thàng lgi khi che ngu dugc mòi tuongquan lue lugng giùa doanh nghiép va càc thè lue dd.2.4.1 Phàn tich quyén nàng cùa khàch hàng.Khàch hàng ed mot quyèn nàng dàc biét dói vói bàt ky mot doanh nghiép nào. Hg eó thè làngudi su dung cuòi cùng nhung cùng eó thè là càc doanh nghiép khàc eó nhu càu ve sanphàm cùa doanh nghiép dò va co khà nàng thanh toàn. Khàch bang dóng mot vai trò trungtàm trong viéc phàn tich chién lugc cùa doanh nghiép. Hg là ngudi mang lai lgi nhuàn chodoanh nghiép. Cd thè coi bg là mot phàn cùa doanh nghiép. Su trung thành cùa khàch hàng imang dén cho doanh nghiép mot thè lgi lón. Su trung thành dò thuòng dugc binh thành trénnhùng mòi lién he càm tinh ma mot doanh nghiép khàc mai xàm nhàp khó ed thè dd bd.Nhìn chung, dd là két qua cùa mot chién lugc canh tranh khàc biét boa san phàm thành còng,làm thoà man dugc nhu càu cùa khàc hàng tham chi han cà su mong muòn cùa hg. Muc tiéucùa chién lugc canh tranh khàc biét boa san phàm là thòng qua chat lugng san phàm va dichvu, hình thùc màu ma cùng nhu già tri tàng thém cùa san phàm de kéo dò co dàn cùa càutheo già xuòng nhàm tao ra mot khòng gian già tua dòc quyèn (quasi-monopoly) cho doanhnghiép. Khi san phàm dà dugc khàc biét hoà se làm tàng vi thè cùa doanh nghiép, bòi vikhàch hàng sé rat tòn kém cho viéc ehuyèn sang mua san phàm cùa nhà cung càp khàc.Tao dugc san phàm cà biét hoà dòng nghìa vói viéc tao nén thi truòng thuge ve nguài Bàn(Day là vi thè ly tuóng dòi vói bàt ky mot doanh nghiép nào trén thuang truàng). Màt khàckhàch hàng cùng eó thè tao ra sue ép gay khó khan va làm giàm bót lgi nhuàn cùa doanhnghiép. Thè manh thuang lugng cùa khàch hàng eó dugc do mot trong càc dièu kién sau: 17
  • - Trèn thi truàng chi ed mot hoàc hai nhóm khàch hàng lón nhung co nhiéu nguài bàn tao radòc quyèn mua ("Monopson"). Day là tình thè bàt lgi cho doanh nghiép vi thi truòng lue nàythuge ve nguòi Mua- Khàch hàng mua mot lugng Idn hàng hoà cùa doanh nghiép. Khi khàch hàng mua nhièu hged thè gay sue ép trong viéc thuang lugng già cà dòi vdi doanh nghiép.- Mùc dò chuàn hoà cùa san phàm cao. Do dò san phàm tuong dòi dòng nhàt nén khàch hàngde dàng lua chgn mot nhà cung càp khàc dòng thdi it gay tdn kém trong viéc ehuyèn dòi này,tu dò sé làm tàng vi thè cùa khàch hàng.- Khàch hàng khòng thàt nhay càm dòi vdi chat lugng hàng hoà hg mua, hg sé khòng sansàng tra già cao hon cho dù san phàm dugc coi là eó chat lugng tòt hon. Do vày càn thiétphài co nhùng bién phàp quàng bà tiép thi, hòi thào, thuyét trinh gidi thieu san phàm theohuóng dào tao cung càp nhung thòng tin càp nhàt ve chat lugng trong nuóe va quòc tè chokhàch hàngGay dung long tin cho khàch hàng là mot vàn de dàc biét quan trgng dói vói doanh nghiép.Doanh nghiép càn eó nhùng mòi lién he sau bàn hàng vói khàch hàng thòng qua nhiéu hìnhthùc khàc nhau nhu: Hòi nghi khàch hàng, nhóm khàch hàng trgng diém, chàm sde khàchhàng...Tuy nhién viéc coi "khàch hàng là thugng de" chi ed nghTa khi nd mang lai lgi nhuàncho doanh nghiép.2.4.2 Phàn tich quyen nàng cùa nhà cung ùngNhà cung ùng là càc cà nhàn hay doanh nghiép ed khà nàng dàp ùng càc nguòn dàu vào chodoanh nghiép nhu: Nguyèn vat Iiéu, mày móc thiét bi, nhàn còng, vòn...Tuang tu nhu phàntich khàch hàng, bay già chi khàc là vi tri cùa doanh nghiép là khàch hàng, doanh nghiép càn 18
  • khai thàe triét de nhùng lgi thè cùa khàch hàng dà phàn tich d trèn. Càc nhà cung ùng cùngeó thè gay àp lue manh dói vài boat dòng cùa doanh nghiép. Nói chung doanh nghiép cànmot nguòn cung ùng dàu vào èn dinh, già cà va chat lugng hgp ly de hàng hoà cùa mình eókhà nàng canh tranh trén thi truàng. Cho nén mòi quan he vdi nhà cung ùng thudng là mòiquan he làm àn hìhi bào va làu dai.DÓi vdi nhà cung ùng vat tu thiét bi mày mdc: Trude khi lua chgn nhà cung ùng ehinh thùccàn phàn tieh càc yéu td ed y nghTa quan trgng dòi vdi doanh nghiép nhu uy tin va thành tichcùa nhà cung ùng dd trong qua khu va hién tai, già cà va chat lugng hàng hoà, dièu kién vathdi gian dat hàng cùng nhu giao hàng, khoàng càch vàn ehuyèn hàng.. .ed gang phàt hién racàc chi tiét ed thè giàm ehi phi cho càc dàu vào này cùa doanh nghiép.Vdi còng dòng tài chinh; Doanh nghiép càn xàc dinh vi thè cùa mình so vdi càc thành viènkhàc trong còng dòng. Doanh nghiép càn xem xét lai già tri co phiéu cùa doanh nghiép, khànàng thanh toàn va vòn luu dòng cùa mình, càc diéu kién cho vay cùa chù ng va khà nàngkéo dai ngàn khoàn cùng nhu tbdi ban cho vay.Vdi ngudn lao dòng: Day cùng là mot yéu tò chinh yéu trong mòi truàng canh tranh cùadoanh nghiép. Doanh nghiép xem xét khà nàng cùa mình de thu hùt càc lao dòng tré eó trinhdò ehuyèn mòn là nàng lue. Ò nude ta day là mot lgi thè so sành làn vi già cà nhàn còng laodòng vào mùc thàp nhàt thè gidi, dò tuoi cdn tré nén ed thè tiép thu càc tri thùc mai nhanhnhay hieu qua2.4.3 Phàn tich dòi thù canh tranhDÓi thù canh tranh thudng là mòi de dga chù yéu dén su phàt trién cùa doanh nghiép, dàcbiét trong giai doan thi truàng dà bào hoà va co nhùng ehuóng ngai càn tra viéc rùt lui khòi 19
  • thi truàng cùa càc doanh nghiép trong ngành. Bdi vày viéc phàn tich càc ddi thù canh tranhlà hét sue quan trgng. Doanh nghiép phài biét so lugng càc dói thù canh tranh, cuòng dòcanh tranh cùng nhu toc dò tàng truòng ngành kinh doanh, ti trgng vòn co dinh cùa càc dòithù canh tranh, càc muc tiéu va càc chién luge kinh doanh cùng nhu càc dói sàch ma càc dòithù canh tranh dang su dung, khà nàng càc dói thù canh tranh thay dói chién lugc nhu thènào, két qua tài chinh va vi tri trén thi truàng cùng nhu tièm nàng tài chinh cùa hg. Nén chgnra mot so dói thù canh tranh quan trgng nhàt ròi so sành vói khà nàng canh tranh cùa minhtheo càc tiéu thùc nhu: Màu ma san phàm, khà nàng cung càp, nghé thuàt va ky thuàt phuevu khàehihàng, bào hành, màt dò phàn phòi, già cà san phàm, quàng cao, trg giùp bàn hàng,su thi dua cùa nhàn vién bàn hàng, chat lugng san phàm, tiém nàng phàt trìén, su linh boat,doanh thu, lgi nhuàn, thi phàn.. .khi dành già càn luu y ràng nhùng dièm kém hon vàn eó thètao ra càc chién lugc kinh doanh khàc nhau va khòng dugc gòp tàt cà chùng lai thành dièmyéu cùa doanh nghiép. Chàng han san phàm ré hon thi khòng nhàt thiét dòi hòi chat lugngphài tuyét bào. Dòng thài xem xét hg eó nhàn dinh nhu thè nào ve dòi thù khàc, khà nàngthich ùng dòi vói nhijng thay dòi lién quan dèn tùng ITnh vuc boat dòng va khà nàng chiùdung cùa hg vdi càc cuge canh tranh kéo dai. Doanh nghiép càn phài ed he sa ve tiing dóithù canh tranh vói thdng tin hgp phàp va dugc càp nhàt thuòng xuyén. Viéc hiéu biét sàu sàccàc dòi thù canh tranh giùp doanh nghiép de ra càc dòi sàch thich hgp va càc thay dói chiénlugc càn thiét de dat dugc muc tiéu cùa mình.2.4.4 Phàn tich càc dòi thu tiém àn mòiDòi thù tién àn mai là càc doanh nghiép mói tham già kinh doanh trong ngành hoàc co ydinh tham nhàp thi truàng, chua eó de doa true tiép dén lgi ich kinh doanh cùa doanh nghiépnhung eó khà nàng tra thành dói thù canh tranh làm càn tra dén lgi ich cùa doanh nghiép 20
  • trong tuong lai. Mot vàn de doanh nghiép càn quan tàm là dièm manh cùa càc dòi thù tièmàn mai d cho hg thudng ed tièm nàng manh ve tài chinh va cdng nghé mdi. Tuy doanhnghiép eó vi thè canh tranh hon hg nhung cùng càn co càc bién phàp dòi phó nhu:- Tao ra rào càn su xàm nhàp cùa hg tu ben ngoài nhu; Càc lgi thè do san xuàt trèn quy móIdn, chi phi ehuyèn dòi mua hàng cùa khàch hàng cao do viéc ehuyèn biét hoà san phàm, càcuu thè tao ra già thành thàp do nguòn cung ùng thuàn lgi...- Trong truàng hgp càn thiét, quay tra lai lién két vói càc ddi thù canh tranh de bào ve thitruàng cùa mình.2.4.5 Phàn tich san phàm thay theSan phàm thay thè là càc san phàm cùa nhùng thi truòng khàc nhung ed thè dàp ùng dugcnhu càu thi trudng nhu san phàm ehinh. Su tdn tai cùa san phàm thay thè làm han che tièmnàng già tàng lgi nhuàn cùa doanh nghiép. Nd làm cho dò co dàn chéo theo già luòn duang,tue là néu già cùa san phàm chinh tàng lén sé làm cho càu cùa san phàm thay thè tàng lèn.San phàm thay thè sé khòng che khòng gian già cùa thi truòng san phàm ehinh. Càc sanphàm thay thè thudng là két qua cùa càc cuge bùng nò còng nghé. De trành tut bau trèn thitruàng, ngoài viéc phàn tich càc quan he ve già cùa san phàm thay thè, doanh nghiép càn dàutu thich dàng càc nguòn lue cùa mình trong chién luge kinh doanh cho viéc nghién eùu àpdung còng nghé mai nhàm tao ra càc san phàm eó tinh canh tranh cao han trèn thi truàng.2.5 Phàn tich noi ho doanh nghiépSau khi phàn tich mòi truòng kinh doanh vT md va mòi truòng ngành, nhièm vu tiép theo cùaviéc xày dung chién lugc là phài phàn tieh tình hình thuc tai ben trong doanh nghiép, tìm racàc thè manh va càc dièm yéu ben trong doanh nghiép nhàm khai thàe tói da càc thè manh 21
  • dd va khàc phue càc diém yéu de dat lgi thè tói da. Viéc phàn tieh noi bò doanh nghiép cànxem xét càc chùc nàng ea bàn trong qua trinh tao ra già tri cùa doanh nghiép ma Porter ggilà phàn tich chuòi già tri. Sau day chùng ta sé nghién eùu càc chùc nàng chù yéu cùa doanhnghép.2.5.1 Qua trình san xuàtQua trinh san xuàt là boat dòng chù yéu cùa doanh nghiép gàn vdi viéc tao ra càc san phàmva dich vu. Nd quyét dinh dèn su thành cdng cùa doanh nghiép va càc ITnh vuc khàc. Sanphàm va dich vu ed chat lugng cao va già thành hgp ly sé tao diéu kién thuàn lgi cho boatdòng Maketting, boat dòng tài ehinh. Qua trinh san xuàt cùng ành hudng tuong bò rat lón vatao tién de cho càc boat dòng quàn tri doanh nghiép, nghién eùu phàt trién va he thòng thòngtin. Khi phàn tich qua trinh san xuàt cùa doanh nghiép càn dành già trude hét càc thiét bimày mdc xem chùng ed khà nàng tao ra san phàm va dich vu ed chat lugng khòng ? Doanhnghiép eó tàn dung dugc còng suàt va hiéu nàng ky thuàt cùa mày móc thiét bi khòng?Chùng eó khà nàng tao ra san lugng dàp ùng dugc nhu càu thi trudng khòng ? Néu khòng thibién phàp khàc phue nhu thè nào? Viéc san xuàt trèn quy mò lón, cung ùng dàu vào va òndinh vói già hgp ly, su bò tri phuong tién san xuàt kho hàng, ben bài phù hgp góp phàn ratlón tao ra hiéu qua cao cho qua trinh san xuàt. Dòng thài càn phàn tich ti le lgi nhuàn va giàtri già tàng cùa qua trinh san xuàt. Ngoài ra phài xem xét tói viéc su dung lao dòng, càc donvi ve tinh (néu eó), còng tàc kiém tra tàc nghiép.De han che xu thè già cành kéo trong buon bàn quóc té (NghTa là già hàng nguyèn Iiéu thòngày càng giàm xuóng ty le nghich vói xu thè tàng già cùa hàng che bién tinh). Dinh huóngsan xuàt càn chù trgng vào viéc tàng cuàng cóng nghé che bién (Vói nòng san là còng nghé 22
  • sau thu hoach) dua chat lugng san phàm ngày càng tinh che lén mùc dat tiéu chuàn chatlugng quòc tè.2.5.2 Tài chinh ké toànNguòn tài chinh (nhu tién màt, khà nàng vay tin dung....) là nguòn lue ca bàn nhàt vi dò làtién de cho càc nguòn lue khàc va hình thành nèn két qua cuòi cùng cùa chuòi càc boat dòng(hay mot ebu trinh) san xuàt kinh doanh cùa doanh nghiép. Viéc phàn tich nguòn tài chinhdua trén càc tiéu chuàn kinh té - tài ehinh nhu: Khà nàng sinb lai trèn mot dòng vòn, vòn luudòng, khà nàng thu hòi vòn, dòng tién mat, he so màc ng, khà nàng thanh toàn, vòn eò phàn,khà nàng huy dòng vòn ngàn han va dai han, nguòn vòn còng ty, chi phi vòn so vói toànngành va dòi thù canh tranh, càc vàn de ve thué, quan he vói chù sd hùu... Dành già tièmnàng tài chinh cùa mot doanh nghiép là phuong phàp tot nhàt de xem xét vi thè canh tranhcùa doanh nghiép va là diéu kién de thu hùt vdn dàu tu tu ben ngoài. Day là dièu kién ea bànde mot chién lugc canh tranh trd nén khà thi hon. Qua phàn tich càc chi so tài chinh ed thèxàc dinh diém manh dièm yéu cùa doanh nghiép ve dàu tu, tài chinh va lai eó phàn.2.5.3 Hoat dòng quàn triVe cóng tàc hoach dinh: Xem doanh nghiép dà tién hành càc boat dòng quàn tri lién quandèn viéc chuàn bi cho còng tàc xày dimg chién luge nhu thè nào. Doanh nghiép eó tè chùctheo dòi du bào nhìmg xu hudng ed lién quan dén mòi trudng vT md va ngành khòng ?Doanh nghiép ed thiét làp càc mue tiéu rò ràng chua? Chién lugc canh tranh nhu thè nao?Quy trinh hình thành va nói dung càc ké hoach tàc nghiép nhu thè nào ? Viéc phàn phói càcnguòn lue eó dua trén càc mue tiéu dà de ra khòng ? Càc chién lugc va chinh sàch ho trgkhàc ra sao ? Doanh nghiép eó càc kè hoach dói phó vói nhùng tình huóng bàt trac xày rakhòng? Viéc tò chùc dòng vién tinh thàn làm viéc cùa nhàn vién ra sao? 23
  • Vè tè chùc: Doanh nghiép co ca càu bò mày tè chùc quàn ly nhu thè nào ? Co rò ràng nhutrong sa dò tè chùc khòng ? Sa dò dò co biéu thi khà nàng kiém soàt ròng lón khòng ? Càcchùc nàng cùa ea sd ed dugc md tà phù hgp trong sa dò tò ehùe khòng ? Sa dò tò chùc eóthè hién càc nguyén tàc thóng nhàt chi huy khòng ? Ménh lenh dugc truyén dat nhu thè nào?Càc nhà quàn tri trong tè chùc thuc hién viéc uy quyén hùu hiéu khòng ? Càc màng còngviéc dugc mò tà nhu thè nào ?Vè dièu kbién va dòng vièn: 0 day de càp dén su tham già cùa nhàn vièn trong quàn tri, tinhthàn thài dò làm viéc, su thoà man trong còng viéc, su khuyén khich sàng tao trong còng tàc, su truyén dat va trao dòi thòng tin hai chièu trong còng ty, so lugng co càu va vai trd cùacàc nhdm khòng chinh thùc, khà nàng cùa nhàn vién va mùc dò thay thè, he thòng thuòngphat...Vè nhàn su: So lugng, ca càu va trình dò nhàn vién thè nào, eó giàm dèe hay phòng nhàn sukhòng ? Co he thòng dành già thành qua cùa nhàn vién khòng? Co ké hoach dào tao, tuyèndung nhu thè nào? Càc che dò chinh sàch, luong bòng ra sao?...Ve kiém tra: Doanh nghiép co he thòng kiém soàt tài chinh, doanh so bàn hàng, san xuàt, chitiéu, hàng tòn kho nhu thè nào ? Co he thóng kiém soàt quàn tri hùu hiéu hay khòng ? Viéckiém tra chat lugng nhuu thè nào ? Co he thóng thóng thóng tin sao ? He thóng kiém soàtcùa doanh nghiép ed nhanh chdng chinh xàc bay khòng ?Ben canh nò lue tàng doanh so, de dàm bào hiéu qua trong kinh doanh viéc tiét kiém chi phicùng là bài hge quy già càn thiét cho mgi lành dao doanh nghiép chi eó nhu vay boat dòngcùa doanh nghiép mai dugc duy tri èn dinh va già thành san phàm mói ed tinh canh trangcao. 24
  • 2.5.4 Hoat ddng MarketingTrude hèt càn phài phàn tich vè co càu khàch hàng, càc kénh tiéu thu vdi sd lugng pham viva mùc dò kiém soàt, su linh boat trong viéc dinh già, màu ma san phàm va quàng cào, càccòng cu ho trg ehinh sàch tiéu thu. So sành su phàt trièn cùa tùng loai kénh tiéu thu, dua racàc chi dàn càn thiét cho viéc xày dung chién lugc Marketing. Phài chù y dén tièm nàng tiéuthu san phàm, co càu doanh thu, ty le lai nhuàn so vdi doanh thu, mùc da dang chat lugng vasu ndi tiéng cùa càc loai san phàm va dich vu, thi phàn cùa doanh nghiép, su tin nhiem cùakhàch hàng, hiéu qua cùa chién dich khuyén mài va quàng cào, càc dich vu sau bàn hàng vacòng tàc chàm sóc hudng dàn khàch bang. Sau dd phàn tich cóng viéc cung ùng càc dàu vàoeó òn dinh va thuàn lgi khòng ? Két hgp vdi viéc xem xét ebu ky song cùa san phàm de kiémtra boat dòng nghién eùu va phàt trién san phàm mdi. Phàn tich càc ca ho kinh doanh eó thèxùc tién, tràch nhiem dòi vdi xà bòi cùa hoat dòng kinh doanh va dich vu ma doanh nghiépxùc tién.2.5.5 Hoat dòng nghién eùu phàt triénDoanh nghiép eó dàu tu thich dàng cho hoat dòng nghién eùu phàt trién san phàm va còngnghé khòng ? Co dù dièu kién co sd vat chat mày mdc thiét bi cùng nhu nhàn su va phòngchùc nàng cho nghién eùu phàt trièn khòng ? Chat lugng va thành qua nghién eùu phàt trièned giùp cho doanh nghiép dan dàu trong nghànb hay tut bau ? Doanh nghiép ed dù tièm luevè tài chinh cùng nhu càn bg ed trinh dò khoa hge cho còng tàc nghién eùu phàt trièn khòng? Doanh nghiép co manh dan dàu tu làu dai cho còng tàc này khòng ? Khà nàng cùa dói thùcanh tranh trong còng tàc này ra sao? Doanh nghiép eó y dinh lién doanh vdi tè chùc hay cànhàn ben ngoài thuc hién nhùng nghién cùn ùng dung cho doanh nghiép khòng, lgi ich cùadoanh nghiép này nhu thè nào ? Doanh nghiép ed hiéu biét vè giày phép, bàn quyèn tàc già. 25
  • bang sàng che, nhàn hiéu thuang mai va càc quy dinh khàc trong va ngoài nude lién quandèn boat ddng nghién eùu phàt trièn khdng ? Doanh nghiép ed chién lugc nghién eùu phàttrién tòng quàt khòng ?Trong mot ea che day bién dèi, canh tranh tra nén gay gàt han bao già hèt, càc ddi thù canhtranh lién tue sao chép san phàm cùa nhau thi vice thay ddi nàng cao chat lugng, cài tiénmàu ma san phàm càn dugc quàn triét. Xày dung mot dòi ngù càn bò cho boat dòng nghiéneùu phàt trién san phàm va còng nghé là tòi quan trgng. Càn thiét phài huy dòng nàng lue tritue cùa tàt cà nguòn lue nhàn vién de tìm kiém nhùng y tuóng mai nhàm cài tién phàt triénsan phàm mói. Tham ehi eó thè tao nén nhùng ngàn hàng y tuóng de tuy trong càc diéu kiéncanh tranh nhàt dinh ma dua ra ùng dung tao san phàm mói.2.5.6 He thóng thu thàp va xù ly thòng tinHe thòng thòng tin là mot bò phàn lién két tàt cà càc boat dòng chùc nàng, dòng thài nòcung càp ca sa cho càc quyét dinh quàn tri cùa doanh nghiép. Bài vày mot he thóng thòngtin hiiu hiéu sé góp phàn cài tién càc boat dòng cùa doanh nghiép va nàng cao chat lugngcho càc quyét dinh quàn tri. He thòng thòng tin khòng nhùng phue vu true tiép cho càc boatdòng tàc nghiép, ma cdn dàc biét càn thiét cho viéc cung càp va xù ly thòng tin cho càc boatdòng xày dung chién luge kinh doanh. Doanh nghiép càn phài xàc dinh càc nhu càu thòngtin càn thiét cà vè so lugng va loai hình vói mùc dò tin eày cao, chàng han nhu: Bang tènghgp dièu kién mòi truòng vT md, bang tòng hgp dièu kién mòi truàng ngành, bang tèng hgpthòng tin vè dèi thù canh tranh, bang tèng hgp thóng tin vè càc nhà cung ùng, bang tèng hgpthòng tin vè khàch hàng.. .Tu dò phàn tieh càc co bòi kinh doanh va càc nguón cung ùng madoanh nghiép hoàc dói thù canh tranh eó thè khai thàe; Phàn tieh mùc dò canh tranh trén thitrudng va càc sàch lugc cùa dói thù cùng nhu phàn ùng càn thiét cùa doanh nghiép; Phàn 26
  • tieh nhu càu thi truàng, ca càu khàch hàng va khà nàng phàt trién thi truòng; Phàn tich càcthòng tin vè tài chinh, vè phàt trièn san phàm va còng nghé ... He thòng thu thàp thòng tincùa doanh nghiép phài theo dòi mòi trudng nhàm xàc dinh va du bào chièu hudng, mùc dòva bién dò cùa nhùng bién dòng mòi truàng cùng nhu ành huòng cùa chùng tói doanhnghiép. Viéc thu thàp thòng tin phài khàch quan, dàng tin eày, day dù, déu dàn va lién tue thikhi xù ly chùng thòng qua càc mò hình thóng ké, càc mò hình kinh té lugng mói thu dugcchat lugng cao.Trong mot thè gidi toàn càu hoà dang dién ra hét sue da dang va phùc tap, bàt cu doanhnghiép nào thiéu thdng tin, hoàc khòng eó khà nàng xù ly thòng tin déu bi diet vong.2.6 Càc chién lugc canh tranh co* bàn2.6.1 Chién lugc dàn dàu ve chi phiChién luge dàn dàu vè chi phi là chién lugc canh tranh tap trung vào viéc san xuàt mot sanphàm tiéu chuàn hoà cao vói ehi phi thàp hon càc dòi thù canh tranh va tao ra lgi thè canhtranh cho doanh nghiép. Khi eó chi phi thàp doanh nghiép luòn tao ra lgi thè canh tranh, dàndàu vè chi phi làm cho doanh nghiép luòn ed khà nàng thu dugc lgi nhuàn cao han càc dèithù canh tranh va néu trong ngành ed su già tàng canh tranh thi doanh nghiép ed khà nàngdùng vùng tot han càce còng ty khàc.Diéu kién de tao ra dugc chién lugc dàn dàu vè chi phi là chgn mùc khàc biét hoà san phàmthàp, do viéc làm khàc biét hoà san phàm thuòng tòn kém. Doanh nghiép phài dat già thàpnén thuòng chgn thi truòng ó pham vi ròng lón, chàp nhàn bò qua càc phàn doan thi truàngkhàc nhau. Khi phàt trièn càc khà nàng riéng biét, doanh nghiép phài phàt trién càc khà nànged thè làm tàng tinh hiéu qua lén va ha thàp chi phi xuóng, nhàt là trong san xuàt va quàn ly 27
  • nguyén vàt Iiéu, de tao ra lgi thè canh tranh cho còng ty. Lgi thè dàn dàu vè chi phi eó thèdugc tao ra tu qui mò san phàm Idn, dòc quyèn còng nghé, eó un dai tu nhién hoàc dugc uudai vè nguèn nguyén heu, càu thành san phàm, mùc dò dich vu, qui trình san xuàt.Lgi thè va bàt lgi cùa chién lugc canh tranh này dugc mò tà co bàn trong viéc phàn tich 5 luelugng cùa Porter. Chi phi thàp sé bi ành hudng Idn hon càc dòi thù canh tranh cùa mình néugià càc dàu vào tàng. Tuy nhién ngudi ehi phi thàp thuòng mua khòi lugng lón càc dàu vào,nén cùng làm tàng sue manh màc cà true tiép vói nhà cung ùng. Lgi thè cùa ngudi dàn dàuchi phi cdn tao ra rào càn nhàp ngành cùa càc dòi thù tiém àn. Day là chién lugc tuong dòian toàn dòi vdi doanh nghiép chùng nào cdn dàn dàu vè ehi phi, vi già là yéu tò then chòt dòivài phàn Idn nguài mua. Chién lugc dàn dàu vè chi phi ed rùi ro là doanh nghiép chi quantàm dén giàm chi phi ed thè khdng theo dÒi dugc nhijng thay ddi vè thi hiéu cùa ngudi tiéudùng; Doanh nghiép ed thè qua quan tàm dèn dén dàu tu va cài thien mòi truàng ben trongdoanh nghiép làng quén cùng eó thi truòng san phàm cùa còng ty. Chi phi thàp khòng loaitrù khà nàng ehuyèn mòn hoà, nò chi eó uu thè canh tranh khi còng ty dàm bào mot mùc dòkhàc biét boa san phàm nhàt dinh de nguài tiéu dùng nhàn biét va chàp nhàn.2.6.2 Chién luge khàc biet hoàChién lugc khàc biét hoà san phàm là chién lugc tao ra lgi thè canh tranh tu viéc nhàn manhdén vice san xuàt ra san phàm eó chat lugng cao, dòc dào. Khà nàng tao ra san phàm khàcbiét hoà thoà man nguài tiéu dùng ma càc dèi thù khòng eó cho phép doanh nghiép dat mùcgià cao hon dàng kè so vói vói mùc già trung bình cùa ngành. Lgi thè canh tranh này taodièu kién cho doanh nghiép eó doanh thu va lgi nhuàn cao han mùc trung bình. Khàch hàngtin tuóng vào san phàm dugc khàc biét hoà va san sàng tra già cao hon. 28
  • Khàc biét hoà san phàm ed thè dat dugc bang ba càch chù yéu; Chat lugng, dòi mói va tinhthich nghi vói khàch hàng. Su hàp dàn cùa san phàm dàp ùng ve mat tàm ly, lùa tuoi, thunhàp hay nhùng mong dgi cùa khàch bang là nguòn góc de khàc biét hoà san phàm. Doanhnghiép su dung chién lugc canh tranh này càn chia thi truàng ra nhiéu doan thi truàng khàcnhau, va san phàm dugc thiét ké riéng cho mòi doan thi truàng. Ngoài viéc nghién eùu vaphàt trién de eó dugc san phàm khàc biét hóa vdi ehi phi hgp ly, doanh nghiép dòng thàicùng phài tap trung vào boat dòng truyén thòng, quàng cào de cung càp nhùng thòng tin vetinh dòc dào va khàc biét vè san phàm cùa mình so vói san phàm cùa dòi thù canh tranh.Chién luge khàc biét hoà san phàm dat dugc long trung thành cùa khàch hàng vài nhàn hiéusan phàm cùa cóng ty là tài san vò hình rat eó già tri, nò khòng nhijng tao ra lgi thè cùa còngty trude càc dòi thù canh tranh ma cdn bào ve cóng ty trén tàt cà càc màt.2.6.3 Chién luge tàp trungDay là chién luge chi tàp trung chù yéu phue vu cho mot nhóm hùu han ngudi tiéu dùng,hoàc mot vài doan thi trudng riéng biét de tàn dung khà nàng cùa mot còng ty nhó canhtranh vdi càc dói thù ed uu thè. Tàp trung vào thi truòng mue tiéu eó thè dugc xàc dinh theotiéu thùc dia ly, loai khàch hàng hay mot nhành cùa dòng san phàm. Chién luge này tao cobòi cho doanh nghiép tàn dung mgi khà nàng riéng biét de làp day khoàng tróng nhu càu cànthiét cùa khàch hàng. Chién luge này cùng dòi bòi doanh nghiép phài phàt trièn chat lugngsan phàm khàc biét hoà cho mot tàp hgp nhó khàch hàng hoàc mot khu vuc. Tàp trung vàochuòi nhó san phàm cho phép doanh nghiép dèi mdi nhanh hon nhùng cdng ty khàc biét hoàIdn.Khi theo duòi chién lugc này, sau khi dà chgn doan thi truòng, do qui mò nhó còng ty eó thèdóng thdi theo duèi cà hai chién lugc dàn dàu vè chi phi va khàc biet hoà san phàm. NÓu 29
  • còng ty tàp trung chi su dung chién lugc chi phi thàp, bang sé phài canh tranh vói ngudi dàndàu vè chi phi trén doan thi truàng hg khdng ed lgi thè vè chi phi, nhung lai eó lgi thè canhtranh so càc vdi hàng khàc biét hoà san phàm. Néu còng ty tàp trung theo duòi chién lugckhàc biét boa san phàm thi sé eó lgi thè canh tranh so vdi càc bang dàn dàu vè chi phi.Mùc do khàc biét hoà san phàm cao hay thàp dòi vdi cdng ty chgn chién lugc tàp trung phuthuge vào viéc còng ty nhàn manh dén viéc theo duòi chi phi thàp hay khàc biet hoà sanphàm. Thuc hién chién lugc tàp trung, cóng ty eó thè theo duòi mot khà nàng riéng nào dòde tìm kiém chi phi thàp trong khu vuc, hoàc phàt trièn càc ky nàng de thich nghi tòt hon vóikhàch hàng cùng nhu khà nàng phue vu nhu càu khàch hàng tòt hon trong khù vuc.Lgi thè canh tranh cùa còng ty tàp trung bàt nguòn tu khà nàng riéng biét cùa nò vè hiéu qua,dòi mói, hay tinh thich nghi vói khàch hàng do hg co thè cung càp nhiing thù ma dèi thùkhòng làm ra dugc. Dòng thài cùng eó sue manh vói nguài mua vi khòng thè eó san phàmtuong tu d noi khàc.Nhung vói nhà cung ùng thi cdng ty canh tranh sé gap bàt lgi vi hg mua khèì lugng dàu vàonhd. Vi thè còng ty phài tìm càch ehuyèn phàn tàng già dàu vào sang già bàn san phàm cuòicùng cho khàch hàng trung thành cùa mình thi bàt lgi trén mdi giàm di. Long trung thànhcùa khàch hàng cùa còng ty tap trung tao ra cùng là mot rào càn dói vói càc dói thù tièm ànva cùng làm giàm bdt mdi de doa tu càc san phàm thay thè.Chién lugc tàp trung cho phép còng ty tiép can vói khàch hàng va phàn ùng kip thdi vóinhùng nhu càu thay dèi cùa khàch hàng. Tuy nhièn san xuàt vói khéi lugng it dàn dèn ehiphi thudng cao han còng ty dàn dàu chi phi. Cùng càn lun y doan thi truàng cóng ty taptrung khai thàe eó thè bàt ngó bién màt vi su thay dèi còng nghé hay sd thich cùa ngudi tiéudùng. 30
  • Chuong 3 Xày dung chién lugc canh tranh à Gong ty co phàn xi màng Yèn Bài3.1 Tòng quan ve Còng ty co phàn xi màng Yèn BàiCdng ty eó phàn xi màng Yèn Bài, tién thàn là doanh nghiép Nhà nuóe vói tén ggi Nhà màyxi màng Yèn Bài, dugc xày dung va di vào boat ddng tu nàm 1980. Trai qua nhiéu nàm dàutu phàt trièn va ehuyèn dèi tu ngày 01-01-2004 Cdng ty co phàn xi màng Yèn Bài chinh thùcdi vào boat ddng theo luàt doanh nghiép duói hình thùc Còng ty eò phàn.Ngành nghé kinh doanh cùa Còng ty: Khai thàe dà vói cho san xuàt xi màng; San xuàt ximàng; Khai thàe, che bién, kinh doanh va xuàt khàu khoàng san; Khai thàe, che bién va kinhdoanh dà xày dung.Bae diém chung eùa san phàm xi màng- Xi màng là mot loai san phàm co bàn trong xày dung khòng eó hàng hoà thay thè. Tuy theoyéu càu vè cudng do chiù lue va két càu ky thuàt eùa cdng trinh xày dung ma ta ed thè chiara càc màc khàc nhau de san xuàt càc san phàm khàc nhau nhu: PCB30, PCB40, PCI 30 ...- Xi màng là san phàm cdng nghiép dugc san xuàt tàp trung nhung tiéu dùng mang tinh phàntàn cao- Xi màng là san phàm ddi hdi cdng nghé san xuàt hién dai vdi ehi phi dàu tu lónQua trình hình thành va phàt triénKhi mói thành làp, nhà mày chi eó quy mò là mot he thóng day truyén san xuàt xi màng theocòng nghé Id dùng loai nhd vdi cóng xuàt thiét ké 5.000 tàn/nàm, san phàm chù yéu là xi 31
  • màng den, chat lugng khòng Ón dinh, ngudi tiéu dùng chua tin tudng vào chat lugng eùa ximàng Yèn Bài. DÓn nàm 1981 nhà mày ed thém san phàm xi màng tràng. Nhung cho dènnàm 1985 san lugng xi màng eùa nhà mày mdi ehi dat dugc 2.050 tàn xi màng den va 550tàn xi màng tràng.Nàm 1986, do nhu càu xày dung trén dia bàn tình tàng cao,Tinh Yèn Bài quyét dinh dàu tuthém 2 day ehuyèn san xuàt xi màng tuang tu nàng tèng còng xuàt lèn 15.000 tàn/nàm, ké tudd san lugng eùa nhà mày nàm sau luòn cao hon nàm trude, cu thè:Bang 1: Tong san lugng xi màng hàng nàm cùa Còng ty giai doan 1986-1991 Só San phàm Don vi Nàm Nàm Nàm Nàm Nàm Nàm TT tinh 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1 Xi màng Tàn 3.393 6.020 8.030 6.556 4.904 7.560 den 2 Xi màng Tàn 1.120 2.000 2.500 380 3.012 290 tràngNgudn: Cdng ty CP xi màng Yèn BàiNàm 1994, do nhu càu eùa thi truàng nhà mày làp dat mdi mdt day truyén cóng nghé sanxuàt xi màng Id dùng eùa Trung Quòc vdi cdng suàt 60.000 tàn/nàm thay thè cho toàn bg hethdng càc Id cu dà lac bau.Nàm 2002, nhu càu xi màng trèn thi truòng tàng manh, hién tugng "chày" xi màng dà xày ratrén thi truòng, Nhà mày quyét dinh dàu tu thém mot he thóng san xuàt, nàng còng suàt cùanhà mày lén 120.000 tàn/nàm. Di dòi vdi Viéc nàng só lugng san phàm, Nhà mày dà rat quan 32
  • tàm dén viéc nàng cao chat lugng san phàm. Tu nàm 2002 Nhà mày dà xày dung he thòngquàn ly chat lugng ISO 9001:2000 va dà ben tue duy tri chat lugng này.Tu 01 thàng 01 nàm 2004 Nhà mày xi màng Yèn Bài dugc ehuyèn thành Còng ty co phàn ximàng Yèn Bài vói vòn dièu le 15 ty dòng. Còng ty dà dàu tu md ròng nàng còng suàt nhàmày tu 120.000 tàn/ nàm lén 150.000 tàn/ nàmNàm 2005 Còng ty dà tién hành trién khai mot só còng viéc lón trong dàu tu mó ròng quymò, nàng lue san xuàt. Còng ty dà quyét dinh trién khai du àn ehuyèn dòi cóng nghé sanxuàt xi màng hién eó tu lo dùng sang lo quay vdi cdng suàt 350.000 tàn/ nàm, day là viéc ilàm càn thiét quyét dinh su tdn tai va phàt trién cùa doanh nghiép.Nàm 2006, tiép tue hoàn thien dir àn xi màng là quay, quàng bà thuòng hiéu xi màng YènBài vdi hình tugng con chim dai bang, qua dia càu va ddng chù YBC dugc ban bang trongnude biét dén.3.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa Cóng tySu mang eùa Cdng ty CP Yèn Bài là tiép tue dàu tu ddi mdi còng nghé, nàng cao trinh dòquàn tri dàp ùng xu thè bòi nhàp, luòn thoà man mgi yéu càu cùa khàch hàng vè sé lugng,chat lugng, già cà cùng càc dich vu sau bàn hàng dàng tin eày, góp phàn nàng cao mùc songxà bòi dàp ùng nhu càu ngày càng phàt trién cùa tinh Yèn Bài,3.3 Phàn tich mói truàng canh tranh cùa Cóng ty CP xi màng Yen Bài3.3.1 Mòi trudng canh tranh vT mó ciìa Cóng tyVe mói irwòng kinh téViét nam dang trong qua trinh bòi nhàp vói nèn kinh tè thè gidi; boat dòng vói tu càch làthành thành vién day dù eùa càc tè chùc thuòng mai khu vuc va quóc té nhu AFTA 33
  • APEC... Viéc thuang lugng de già nhàp tè chùc thuang mai quóc té (WTO) vè ea bàn dàhoàn tàt, chi con phièn da phuong cuòi cùng vào ngày 26/10/2006 de di dén thóng nhàt vètoàn bò vàn kién dàm phàn. Khà nàng trd thành thành vién chinh thùc eùa WTO eùa Viétnam trong vài thàng tdi là chàc chàn. Nò tao ra nhièu ea bòi san xuàt kinh doanh rat lón chocàc donh nghiép Viét nam, trong dd ed Còng ty CP xi màng Yèn Bài; nhùng co bòi dò là: edthè md ròng thi truàng rat lón ra khu vuc va quòc tè, tiém can dugc vói còng nghé san xuàtbién dai.... Nhung kèm theo dò là nhiéu thàch thùc khòng nhó de doa true tiép càc còng tytrong nuóe nhu: nàng suàt, chat lugng, viéc làm va mòi truàng ...Nén kinh té Viét nam dang trong thài ky tàng truòng cao va lien tue vói mùc tàng truòngGDP trén 8%/nàm. Qua trinh CNH-HDH dién ra trèn toàn quóc vói cuàng dò manh me, dàcbiét à càc dò thi lón. Nhu càu lón vè duòng giao thòng, càu cóng, nhà d, xày dung càc trungtàm thuang mai, nhà cao tàng... dà làm tàng manh nhu càu vè xi màng. Day là ea boi vdcùng to lón dói vdi Còng ty. Ti le lam phàt trong càc nàm qua déu d mùc ón dinh va ed thèkiém soàt dugc trong khoàng 5-6%.Do mùc song cùa ngudi dàn ngày càng tàng, nén mùc tiéu thu xi màng bình quàn dàu ng uaicùng tàng khà déu dàn va èn dinh. Xét vè con só tuyét dèi, thi lugng tiéu thu xi màng d Viétnam bình quàn dàu ngudi vàn cdn thàp chi bang 30% so vdi càc nude trong khu vuc. Dièunày cho thày nhu càu xi màng trong nude cdn tàng rat nhièu trong thdi gian tói. 34
  • Bang 2: Lugng tièu dùng XM trong nu6c, dàn s6 va mire tiéu dùng XM bình quàn dàu nguòi qua càc nàm va du bào cho nàm 2007-2008 Dàn só VN Mùc tiéu dùng XM/dàu Lugng tièu dùng xi màng nguài (kg/nguói) trong nuóe (triéu tàn) (triéu nguài) Nàm 13,7 77,64 176,5 2000 16,5 78,68 209,7 2001 2002 19,85 79,66 249,2 • 2003 21,2 80.9 262 2004 22,6 81,7 276 2005 24,4 82,1 297,2 2006 25,2* 83,2* 302,8* 2007 27,3* 84,5* 321,89* 2008 28,2* 85,2* 330,89* Nguòn; Bào cào tèng két cùa tòng cóng ty xi màng Viét Nam nàm 2005; *: con só du bào Ve mói trw&ng eóng nghé So vói càc nude trong khu vuc ngành san xuàt xi màng Viét Nam ndi chung còng nghé san xuàt, chat lugng san phàm va hieu qua san xuàt kinh doanh con thàp, già thành san phàm cao. Cà nude mdi ed IO nhà mày còng nghé lo quay vdi tòng còng suàt thiét kè 15,55 triéu tàn/nàm; 55 nhà mày co còng nghé lo dùng vói còng suàt triéu tàn/nàm tàp trung chù yéu d mièn Bàc; 40 tram nghién vdi còng suàt 4,5 triéu tàn/nàm. Dàu tu còng nghé lo quay phuong 35
  • phàp kho cho phép san xuàt san phàm xi màng chat lugng cao, Ón dinh, chùng loai da dang,già thành san phàm thàp dàm bào tinh canh tranh cao cho càc cdng ty trong nude khi bòinhàp kinh té quÓc té. Tuy nhién, còng nghé này phài nhàp tu nuóe ngoài dòi hdi chi phi dàutu Idn, tbdi gian xày dung dai, qui md tèi thiéu de dat hiéu qua còng nghé san xuàt cùa mòinhà mày này phài tu 1,4 triéu tàn/nàm trd lèn. Vi vay càn két hgp dàu tu cdng nghé mdi vóivice tàn dung tói da càc thiét bj san xuàt trong nuóe.Ve mói truòng chinh tri-phàp luàtNàm 2006, Chinh phù trinh Quóc bòi 60 luàt va phàp lenh va sé thòng qua trèn 300 Nghidinh nhàm tao ra mot mòi truàng kinh doanh thuàn lgi, minh bacb va bình dàng cho nguàidàn va doanh nghiép; tap trung vào viéc giài quyét nhijng khd khan lién quan dén mòitruàng kinh doanh, thành làp va già nhàp thi truàng, tiép can nguòn lue de phàt trièn, thué,màt bang dat dai...; Chòng viéc dat ra quy dinh han che quyén tu do kinh doanh hgp phàpcùa nguài dàn.Bò KH&DT dua ra 8 giài phàp ho trg va phàt trién doanh nghiép là;- Don giàn hoà càc quy dinh tao thuàn lgi cho viéc thành làp va boat dòng cùa doanh nghiép;- Tiép tue day manh cài càch doanh nghiép nhà nude;- Tao dièu kién tiép càn dat dai màt bang san xuàt cho càc doanh nghiép;- Tao diéu kién thuàn lgi cho càc doanh nghiép tiép can vón;- Dào tao va phàt trién dòi ngù lao dòng eó ky nàng;- Dòi mói co che xuàt nhàp khàu;- Nàng cao nàng lue va cài thien khà nàng canh tranh cùa doanh nghiép; 36
  • - Tao làp mòi trudng tàm ly xà boi dói vdi doanh nghiépVe mói trirùng vàn hoà-xà hóiYèn Bài là mot tinh mièn nùi Tày Bàc gòm nhiéu dàn toc, vdi dién tich 6.800 km , dàn sd73.200, 1 thành phó, l thi >tà va 7 huyén; là trung tàm vàn hoà, chinh tri va kinh té eùa vùngTày bàc Viét Nam. Do qua trinh phàt trièn cùa lich su cu dàn d nhiéu mièn dàt nude ve daysinb song làm àn; ehinh vi vày Yèn Bài là mot tinh ed trinh do dàn tri phàt trién, nhu càu vèddi song tinh thàn va vat chat ngày càng tàng. Nhu càu ve nhà d, duòng xà cùng nhu càccóng trinh vàn hoà, càc còng trình ha tàng co so rat lón. Day cùng là mdt yéu td quan trgng L ,de phàt trién ngành cdng nghiép san xuàt xi màng cùa tinh.Ve mói trirùng tu nhiénYèn Bài là mot tình thuge loai eó nhiéu mò dà vói, mò set cao silic chat lugng cao, quàngsàt, mò penpat, cao lanh, thach anh vdi trù lugng Idn rat thuàn lgi cho viéc phàt trièn ngànhcòng nghiép san xuàt xi màng. Rùng tu nhién cùng rat phong phù chiém tdi 93%) dién tich,góp phàn dàng kè trong viéc dièu tiét khi bau cùng nhu mdi truàng eùa dia phuong.3.3.2 Mói truàng canh tranh eùa ngành san xuàt xi màngVe khàeh hàngCòng ty ed mói quan he thudng xuyén vói nhiéu loai khàch hàng trèn nhièu vùng mièn trongcà nuóe, nhàt là càc tình phia Bàc va trong noi bò tinh Yèn Bài. Càc khàch hàng trong tinhgòm eó: - 24 còng ty ce phàn va tràch nhiém hùu han - 4 còng ty ngành giao thòng 37
  • Khàch hàng thuge càc tinh ngoài gòm: càc còng ty TNHH thuge tinh Phù Thg, TuyènQuang, Lào Cai va Ha Giang. Còng ty dàc biét quan tàm tói càc khàch hàng thuòc tinh LàoCai, mot tinh bién giói phia Bàc ed cùa khàu sàt Trung Quòc, dugc hudng nhièu qui che dàcbiét cùa Chinh phù, nhàt là uu dai dàu tu cho càc khu còng nghiép, càc du àn nàng càpdudng quòc lo va ea sa ha tàng.Còng ty co he thòng thòng dai ly phàn phòi tói càc dia phuong nhu: Càc dai ly bàn le Thành phò Yèn Bài Tòng dai ly huyén Lue Yèn : Càc dai ly nàm trèn true duòng 7 Càc dai ly bàn le huyén Yèn Bình va Thàe Bà Càc dai ly bàn le huyén Vàn Yèn Càc dai ly bàn le huyén Tran Yèn Càc dai ly bàn le huyén Vàn Chàn va thj xa NghTa LoHàng nàm Còng ty déu eó tò chùc hòi nghi khàch hàng, quàng cào san phàm va càc dich vueùa Còng ty cùng nhu làng nghe càc y kién phàn hòi cùa khàch hàng dóng góp cho còng ty. 38
  • So do 1: He thóng phàn phói eùa Cóng ty Cóngty i Phòng tiéu thu-thj truàng V • ^r ^f Dai dién bàn Dai dién bàn Dai dién bàn hàng khu vuc hàng khu vue hàng khu vuc TP huyén ly ngoai tinh ^ " ^ ^ ^ Dai Dai Dai Dai Dai Dai ly ly ly ly ly ly bàn bàn bàn bàn bàn bàn le le le le le le ^r ^f ir r 1r 1r Nguài tièu dùng e 1 eimg ù ^g ihàDàu vào ehinh cùa nhà mày xi màng Yèn Bài chù yéu là nguyèn Iiéu dà vói, dàt set, thancàm 4a, quàng pherit, phu già cao silic, nuóe va vat tu phu tùng thay thè, do càc don vitrong tình cung càp. Còng ty eó quan he hgp tàc mua bàn va trao dòi hàng hoà làu dai.Ve dói thù eanh tranhDèi thù canh tranh chù yéu cùa Còng ty là càc nhà mày xi màng trung uong cùng san xuàt raloai san phàm xi màng PCB30 tuong tu nhu san phàm cùa YBC. Càc nhà mày xi màng trunguong eó lgi thè vè thuang hiéu, uy tin va tàm ly nguài tiéu dùng. Nhung hg lai eó bàt lgi là dxa tinh Yèn Bài, chi phi vàn ehuyèn cao va già bàn cao han xi màng cùa Cdng ty 39
  • t 1 r rBang 3: Diém manh va diem yeu cua doi thu canh tranh Nguón xi màng tu tòng còng ty & Nguón xi màng nhàp khàu càc cóng ty lién doanh Còng nghé Id quay hién dai, san xuàt theo Chat lugng san phàm cao òn phuong phàp khd, lgi thè ve qui md. dinh. Àp dung he thdng quàn ly chat lugng ISO- Nhàn hiéu eó uy tin trèn thuang 9001, chat lugng san phàm cao dn dinh truàng. chùng loai san phàm da dang: PCB30, Lgi thè vè vòn, vè qui mò san PCB40,PCB50... xuàt va còng nghé hién dai, ehi Diém Cd nhiéu kinh nghièm trén thi trudng, dàc phi san xuàt thàp nèn eó lgi thè biet trình do marketing canh tranh vè già. manh Vói san lugng Idn, chi phi san xuàt trén mot don vi thàp sé ed lgi thè canh tranh vè già. Dgi ngù nhàn vièn dugc tuyèn chgn va dào tao co bàn d trong nude va càc nude trong khèì EU. Diém Già bàn cao hon. Khòng dàm bào tinh lién tue déu dàn. yéu Dich vu bàn bang va sau bàn hàng khòng thuan lgi Chiù su diéu tièt eùa Nhà nude. Viéc dièu chinh chinh sàch bàn hàng chàm Khdng thè thuc hién tòt càc dich hon. vu sau bàn hàng. Viéc bào quàn khó khan. Chi phi van ehuyèn caoNguèn: Dua trèn só Iiéu thòng tin thi truàng hàng thàng cùa tèng còng ty xi màng Viét Nam 40
  • Ngoài ra Còng ty YBC con phài canh tranh vdi xi màng nhàp khàu tu càc nude trong khuvue. Qua khào sàt dièu tra dành già dói thù canh tranh eó mot só mat manh mat yéu chotrong bang 3.Ve eàc dói thù tiém ànDòi thù canh tranh tiém àn cùa Còng ty là nhà mày xi màng Yèn Bình nàm d khu vuc tìnhYèn Bài dang xày dung ed cdng suàt 910.000 tàn/nàm vdi còng nghé lo quay cùa TrungQuòc. Day cùng là mot dòi thù tièm àn nàng ky.San phàm thay thèSan phàm thay thè xi màng eùa còng ty là eàc loai xi màng lo dùng cùa càc tinh Phù Thg,Hai Duang, Tuyén quang ... dugc san sàng bàn vói già thàp làm han che tièm nàng già tànglgi nhuàn, khòng che khòng gian già cùa càc thi truàng eùa Còng ty.3.3.3 Phàn tich noi bó Cóng tyQua trình san xuàtNhà mày chi eó quy mò hién tai co còng suàt 150.000 tàtì/nàm vói 2 he thòng day truyén sanxuàt xi màng theo còng nghé lo dùng ca giói boa cùa Trung Quòc. Còng ty dang dàu tu dòimdi còng nghé san xuàt xi màng lo quay còng suàt 350.000 tàn/nàm thiét bi mày eùa trungQuóc, thiét bi dièu khièn cùa càc hàng Siemen lén doanh vdi Trung Quòc. Bang du kién eacàu ehi phi san xuàt cùa YBC khi dua day ehuyèn xi màng lo quay vào san xuàt cho trongbang 4.Day là mot du àn eó suàt dàu tu thàp khoàng 45 USD; du àn dugc huóng càc uu dai cùachinh phù vè bò trg lai suàt. Nhùng nàm dàu san xuàt, còng suàt chi càn dat khoàng 60%) 41
  • còng suàt thiét ké là dà dàm bào dù thanh toàn càc khoàn vay va bù dàp càc chi phi cùa quatrình san xuàt va tiéu thu san phàmBang 4: Du kién ca càu chi phi san xuàt cùa YBC vói cóng nghe Io quay Loai ehi phi Ty le tùng loai ehi phi/TÓng chi phi san xuàt (%) 1. Chi phi nguyén vat Iiéu 18,5 2. Chi phi nhién Iiéu 19,3 3. Chi phi khàu bao 10,7 4. Chi phi lao dòng true tiép 3,2 5. Chi phi quàn ly 4,5 6. Chi phi lai suàt vòn vay 15 7. Chi phi dòng lue 17,5 8. Chi phi khàc 11,3Nguòn: Còng ty YBCTài chinh ké toànNgay tu khi mói thành làp, nàm 1981 vói só vòn eò dinh là: 3.058.000, d Nhà mày dà datdugc tèng doanh thu: 2.812.000, d va só lgi nhuàn dà dat dugc là 192.000, d. Trong suòt quatrình van dòng va phàt trièn, cùng vói viéc cài tién cóng nghé va dàu tu thiét bi san xuàt,nguòn vón eó dinh cùa Còng ty cùng luòn dugc tàng lèn, nàng tòng san lugng va co càu sanphàm eùa Còng ty ngày mot tàng, cung càp nhiéu san phàm cho thi truòng va só tién Còngty dóng góp cho Ngàn sàch nhà nuóe ngày mot lón, dèn nàm 2005 tòng doanh thu dà dat 65 42
  • ti dòng, lgi nhuàn 1,450 ti dòng va nòp ngàn sàch NN gàn 3 ti dòng. Du kién nàm 2006doanh thu dat 72 ti dòng, lgi nhuàn khoàng 1,5 ti dòng.Hoat dóng quàn triBg mày tò chùc cùa Còng ty hién nay: - Hòi dòng quàn tri : 5 ngudi - Ban kiém soàt : 3 nguòi - Ban Giàm dòc diéu hành : 5 nguài - Tòng só CBCNV : 685 ngudi - Chat lugng lao dòng; + Dai hge : 37 ngudi + Cao dàng va Trung càp : 58 ngudi + Cdng nhàn ky thuàt va thg bae cao : 135 ngudi 43
  • So dò 2: Bó mày tó chùc cùa Cóng ty YBC: Hòi dòng quàn tri ir Giàm dòc Còng ty ^—-^ Phó Giàm dòc Phó Giàm dòc Phó Giàm Phó giàm Cty Cty dòc Cty dóeCty • ^ r ^f ^f V ir ir Ké Ky thuat- Thuòng Thi San xuàt TC- toàn Ké hoach true-Dàu truòng- HC- tài tu Dàu vào LD- chinh TLHoat dóng marketingCòng ty dà xày dung kè hoach xùc tién thuang mai. Thiét ké màu lògò thuang hiéu Còng tytrén càc àn phàm, phong bi cùng nhu san phàm phàt hành cùa Còng ty. Thiét kè màu, mabao bi kèm theo thuang hiéu, chat lugng san phàm, thòng tin, dia chi vè còng ty va hudngdàn khàeh hàng su dung.Làp dung Panò quàng cào tai mot so thi truàng quan trgng nhu Yèn Bài, Lào Cai ... Quàngcào trén eàc phuong tién thòng tin dai chùng vè noi dung san phàm xi màng va nhùng khànàng cung ùng dich vu cùa Còng ty nhu trèn càc bào Lao dòng, Nhàn dàn va càc bào ngànhlién quan dén xày dung, giao thòng va dàu tu. 44
  • Quàng cào trèn dai truyén hình trung uong nhu VTVl, VTV3 va càc dai truyén hình diaphuong trèn càc thi truàng chinh nhu Yèn Bài, Lào Cai, Lai Chàu .... Quàng cào thòng quacàc phòng su vièt hoàc quay ti vi vè nhà mày: qui mò, còng nghé, chat lugng san phàm ...Md trang Web, dua lén manh nhùng thòng tin vè Còng ty, gidi thiéu san phàm, khà nàngcung ùng dich vu; tham già vào ehg dién tu giùp khàch hàng ed diéu kién thuàn lgi tiép cannhanh vdi Còng ty.Hàng nàm Còng ty déu tò chùc bòi nghi khàch bang tai nhùng thi trudng Idn vào nhùng tbdidièm thich hgp.Bang 5: Tiéu thu xi màng càc nàm qua va du* bào dén nàm 2010 thj truòng Yèn Bài Don vi: nghin tànv NàmLoai X M 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010X M trung uong 150 160 300 320 355 350 370 385 X M cùa Y B C 102 120 130 142 150 200 250 290 Còng 252 280 430 462 505 550 620 675 Thi phàn cùa 40,4 40,8 30,2 30,7 29,7 36 40,3 43,0YBC t i Y B (%) aNgudn: Bào cào tòng két cùa tòng cóng ty xi màng Viét Nam nàm 2005Còng ty dà tién hành khào sàt, dièu tra nàm bàt thi truàng cùng nhùng càc yéu tò lién quandén thi trudng nhu: diéu kién tu nhién, diéu kién kinh té xà bòi, ca sd ha tàng, chién lugc 45
  • phàt trién kinh té xà boi .. d eàc dia phuong ma Còng ty co du kién phàt trièn. Còng ty dàtién hành phàn loai thi trudng de eó co che, chinh sàch ùng xù phù hgp. Dà xày dung hoànchinh va vàn hành he thòng quàn ly chat lugng theo tièu chuàn lSO-9001-2000.Thi truòng tièu thu xi màng trong tình Yèn bài thài gian qua ngày càng tàng, kè cà xi màngtrung uong va xi màng dia phuong; tu 252 nghin tàn nàm 2003 lén 430 nghin tàn nàm 2005.Du kién trong càc nàm tói vàn tiép tue tàng va dat mùc tiéu thu 675 nghin tàn vào nàm 2010(Bang 5). Qua bang trén cho thày lugng xi màng eùa YBC trén dia bàn tinh ngày càng tàng.Hoat dóng nghién eùu phàt trién I .Còng ty dang tùng buóe tò chùc phàn còng càn bò kiém nhièm làm cóng tàc nghién eùunàng cao chat lugng san phàm, tiét kiém chi phi san xuàt va nghién eùu ve chién lugc thitruàng. Tuy nhièn, còng tàc này con nhiéu yéu kém, só lugng càn bó eó trinh dò ehuyèn mòncon it lai phài làm còng tàc quàn ly kiém nhiem, trang thiét bi phue vu còng tàc nghién eùucon chua dugc dàu tu thoà dàng.He thong thu thàp va xù ly thóng tinCòng ty dà dàu tu day dù mày tinh, mày fax, dién thoai va mang luói internet cho càc phòngban phue vu cho viéc quàn tri Cdng ty dugc thuàn lgi. Còng tàc thòng kè, càp nhàt só Iiéucho tùng tbdi ky khà kip thài, giùp cho viéc diéu hành va phàn tich thi truòng ó càc huyénva càc dai ly ó khu vuc thành phò nhanh chóng eó nhùng dièu chinh, dàm bào già cà va dichvu phù hgp vói dièu kién tùng vùng cùa mot tinh mièn nùi. 46
  • 3.4 Phàn tich càc chién lugc canh tranh co thè lua chgn3.4.1 Chién luge dàn dàu ve chi phiChién lugc dàn dàu chi phi dòi hòi Còng ty phài tao ra lgi thè canh tranh bang san phàm ximàng dugc chuàn boa cao, it eó su khàc biét vói ehi phi thàp hon càc dòi thù canh tranh;dòng thòi Còng ty phài ehgn dugc thi truòng ròng lón, bò qua càc phàn doan thi truòng.Còng ty CP xi màng Yèn Bài eó thè chgn chién lugc dan dàu vè chi phi làm chién lugc eanhtranh ca bàn vi nhìmg ly do sau:- Chi phi dàu tu he thòng xày ehuyèn xi màng còng nghé lo quay 350.000 tàn/nàm vói suàtdàu tu rat thàp chi eó 45 USD/tàn, trong khi eàc nhà mày khàc vói còng nghé tuong tu vóisuàt dàu tu khà cao khoàng 90-120 USD/tàn.- Sau nhièu nàm boat dòng bau nhu toàn bò ea só vat chat nhu nhà xuóng, kho bai, phuongtién, trang thiét bi ... déu dà dugc khàu bao hèt nhung vàn con già tri su dung lón.- Dgi ngù càn bó quàn ly, càn bò làm còng tàc ky thuàt, còng nhàn van hành eùa Còng ty dàed nhièu kinh nghièm quàn tri, dà dugc tao ea bàn ma khdng màt nhiéu chi phi dàu tu.- San phàm xi màng Yèn Bài dà dugc khàch hàng tièu thu nhièu nàm, thuang hiéu ed uy tinnèn tiét kiém dugc nhiéu ehi phi quàng cào ban dàu.- Nguyén Iiéu dàu vào qua su dung dugc dành già là ed chat lugng cao, nguòn nguyèn Iiéuròi rào, san eó tai dia phuong, lo thièn, de khai thàe va gàn Còng ty nèn nhà cung ùng khònged khà nàng ép già dugc còng ty; hon nùa Còng ty cdn tu khai thàe nguòn nguyén Iiéu này.- Yèn Bài là tình mièn nùi eó dién tich rùng ròng, chiém tói 93% dién tich tu nhién, dàn sothua nén ehi phi dàu tu vè mòi truòng ed thè giàm nhièu. 47
  • Àp dung chién lugc eanh tranh này Còng ty luòn tao ra lgi nhuàn cao hon càc dòi thù canhtranh, va eó khà nàng dùng vùng tòt han khi cuòng dò canh tranh trèn thi truòng già tàng.3.4.2 Chién lugc khàc biet hoà san phàmDe tao ra dugc lgi thè canh tranh vdi chién luge khàc biét hoà san phàm Còng ty phài eó sanphàm xi màng khàc biét vói chat lugng cao va dòc dào, thoà man tàm ly, thu nhàp va mongdgi eùa nguài tièu dùng ma dòi thù canh tranh khòng eó. San phàm phài dòi mai, eó tinhkhàc biet va dugc thiét ké riéng cho mòi doan thi truòng. Còng ty phài dàu tu lón cho nghiéneùu va phàt trién san phàm cùng nhu cho boat dòng quàng cào. Tàt cà dòi hòi dò làm hanche khà nàng àp dung chién lugc này eùa Còng ty CP xi màng Yèn Bài.3.4.3 Chién luge tap trungCòng ty CP xi màng Yèn Bài là mot còng ty dia phuong, lai ó khu vuc mièn nùi Tày Bàcnén cùng eó nhièu lgi thè eanh tranh khi àp dung chién lugc tap trung. Bòi vi chién lugccanh tranh này ddi bdi qui md san xuàt nhd, chù yéu ehi tap trung phue vu cho mot nhdmnguòi tièu dùng khòng lón, va trèn mot vài doan thi truòng rièng biét, nhùng khoàng tròngnhu càu xi màng trén thi truòng, vdi su khàc biét san phàm khdng cao.Khi theo duèi chién lugc tàp trung Cdng ty CP xi màng Yèn bài ed thè két hgp cà hai chiénluge dàn dàu vè chi phi va khàc biét hoà san phàm d mùc do vùa phài khòng tòn kém. Khidò Còng ty eó lgi thè eanh tranh so vói eàc còng ty khàc biét hoà san phàm vi co thè àp dungchinh sàch vói càc mùc già khàc nhau cho tùng doan thi truòng riéng, dòng thòi lai ed lgi thècanh tranh so vài càc còng ty canh tranh vè già. 48
  • 3.5 Lua chon chién lugc canh tranh bang phuong phàp ma tran3.5.1 Xày dung ma tran dành già càc yéu tó mói truàng ben ngoài EFE (External Factors of Environment)De xày dimg ma tran EFE ta tién hành theo càc bude sau:Buóe I: Lièt ké càc yéu td mòi trudng ben ngoài ành huóng true tiép dén khà nàng canhtranh cùa Cdng ty ròi dua vào cdt 1, cu thè là: 1. Nèn kinh tè Viét Nam dang trong thdi ky tàng trudng cao va lién tue 2. Viét nam dang trong qua trinh bòi nhàp vdi nèn kinh té thè gidi 3. Trình dò dàn tri phàt trién, nhu càu vè dòi song ùnh thàn va vat chat cùa tinh Yèn Bài ngày càng tàng 4. Loai bò bót càc qui dinh eùa Chinh phù 5. Su quan tàm eùa chinh quyén tinh vè huy dòng vòn 6. Khàch hàng dà biét dén thuang hieu san phàm eùa cóng ty 7. Su xuàt hién eùa dòi thù tiém àn 8. Chù dòng càc dàu vào va dua eàc yéu tò trèn vào còt thù nhàt trong bang 6.Buóe 2: Cho dièm trgng só tu 0,00 dèn 1,00 cho mòi yéu tò trong còt 1 ròi dua vào còt 2,mot càch khàch quan sao cho càc doanh nghiép trong ngành hoàc mot só doanh nghiép trongngành nhàt tri, vói tèng só dièm càc trgng so bang 1. Càc yéu tò mang lai ca hòi kinh doanh 49
  • lón sé eó trgng só cao hon eàc yéu tò de doa su thành còng cùa càc doanh nghiép trongngành.Buóe 3: Dua vào hiéu qua cùa chién lugc canh tranh ma doanh nghiép dà àp dung trong quakhù, cho diém phàn loai vè phàn ùng cùa doanh nghiép dòi vói tìmg yéu tò trén theo 4 mùcdò tòt, khà, trung bình va yéu, tuong ùng vói dièm 4, 3, 2, v à 1; ròi cho càc dièm này vàocòt 3.Buóe 4; Tinh só dièm quan trgng vè phàn ùng cùa doanh nghiép vói tùng yéu tò trén, bangcàch nhàn dièm ó còt 2 vói còt 3, két qua ghi vào còt 4.Buóe 5; Tinh tòng cùa càc diém trong còt 4. Tòng só dièm giùa 1-1,5 cho biét doanh nghiépphàn ùng rat kém trong viéc tàn dung càc co bòi va han che su de doa tu mòi truòng benngoài; nèu giira 1,6 - 2,5 là mùc dò phàn ùng trung bình; giùa 2,6-3,5 là mùc dò khà tòt, congiù 3,6-4,0 là mùc dò rat tòt.Tòng còng só diém quan trgng tinh dugc trong bang 6 là 2,6 lón hon so vói mùc dièm trungbình 2,5; tuy nhièn mùc dò cao hon khdng dàng kè cho thày viéc tàn dung hiéu qua càc cahòi cùng nhu nhùng phàn ùng cùa Còng ty nhàm ban che mòi de doa do mòi truòng carùitranh mang lai cùa Cdng ty CP xi màng Yèn Bài mói chi ó mùc trung bình. 50
  • Bang 6: Ma tran dành già eàc yéu tó mói truàng ben ngoài EFE cùa Cóng ty YBC Càc yéu tó ben ngoài Mùc quan trgng Diém phàn loai Só diém quan chù yéu trgngKinh tè VN tàng truòng cao 0,1 3 0,3VN bòi nhàp kinh tè quòc tè 0,1 1 0,1Nhu càu tinh thàn,vàt chat cùa 0,2 4 0,8tinh Yèn Bài ngày càng tàng 1Loai bó bót càc qui dinh cùa 0,05 2 0,1Chinh phùSu quan tàm eùa tinh vè huy 0,15 3 0,45dóng vònKhàeh hàng biét dèn thuang 0,15 2 0,3hieu SP còng tySu xuàt bién cùa dòi thù tièm 0,15 1 0,15ànChù dòng càc dàu vào 0,1 4 0,4 Tóng eóng 1,0 2,63.5.2 Xày dung ma tran dành già càc yéu tó nói bó IFE cùa Cóng ty YBC (Internai Factors of Environment)De xày dung ma tran IFE ta tién hành theo càc buóe sau:Buóe l : Lièt ké eàc yéu tè càc yéu tó noi bò dugc xem là màt manh va màt yéu cùa càc bgphàn chùc nàng cùa doanh nghiép ành huòng triic tiép dèn khà nàng eanh tranh cùa Còng tyCP xi màng Yèn Bài ròi dua vào còt 1, cu thè là: 51
  • 1. Lgi nhuàn bién trén mùc trung bình ngành 2. Tinh thàn hgp tàc cùa nhàn vièn 3. Chat lugng san phàm xi màng hoàn bào 4. Khà nàng huy dòng vòn cao 5. Cd tiém lue nghién eùu va phàt trién 6. Cdng nghé san xuàt xi màng Id quay 7. Suàt vòn dàu tu thàp 8. Mùc khàu hao thàp 9. He thòng phàn phòi hoàn chinh 10. Thi phàn caoBude 2: Cho dièm trgng só tu 0,00 dén 1,00 cho mòi yéu tò trong còt 1 ròi dua vào còt 2,tuong ùng vdi tùng yéu tò. Trgng só cùa mòi yéu tò phàn ành tàm quan trgng tuong dòi eùayéu tò dò mot càch khàch quan dòi vdi su thành còng cùa doanh nghiép trong ngành, nddugc xàc dinh dua trén co só toàn ngành. Yéu tò nào eó ành hudng lón nhàt dèn hiéu quaboat dòng cùa doanh nghiép trong ngành sé co trgng so lón nhàt, sao cho tòng só dièm càctrgng só bang 1 .Buóe 3: Cho dièm phàn loai eùa tùng yéu tò nói bò theo dành già chù quan cùa doanhnghiép vè càc màt manh va yéu cùa mình: - Diém 1 ; IJng vói dièm yéu lón nhàt - Diém 2: Ung vói dièm yéu nhó nhàt 52
  • Dièm 3: Ung vói diém manh nhó nhàt - Dièm 4: Ung vói dièm manh lón nhàtBang 7: Ma tran dành già càc yéu tò nói bó ben trong IFE cùa Còng ty YBCCàc yéu tò ben trong chù yéu Mùc quan trgng Dièm phàn loai Só dièm quan trgngLgi nhuàn bién trén mùc trung 0,15 4 0,60bình ngànhTinh thàn hgp tàc eùa nhàn 0,10 4 0,40vién caoChat lugng san phàm xi màng 0,15 3 0,45hoàn bàoKhà nàng huy dòng vòn cao 0,10 3 0,30Co tièm lue nghién eùu va 0,05 1 0,05phàt triènCóng nghe san xuàt xi màng 0,15 3 0,45lo quaySuàt vòn dàu tu thàp 0,07 4 0,28Mùc khàu hao thàp 0,03 3 0,09Thi phàn cao 0,05 3 0,15He thòng phàn phòi hoàn 0,10 3 0,30ehinh Tóng eóng 1,0 3,07Buóe 4: Xàc dinh dièm quan trgng cho mòi yéu tò bang càch nhàn trgng só cùa nò vói dièmphàn loai tuong ùng. 53
  • Buóe 5; Tinh tòng tàt cà càc dièm quan trgng cùa càc yéu tè de xàc dinh dièm quan trgngtòng cóng cùa doanh nghiép. Tòng so dièm dugc so sành vói dièm trung bình 2,5 de biétdugc Còng ty eó vi tri chién lugc vè nói bò là manh hay yéu va d mùc dò nào.Dièm tòng còng tinh dugc trong bang 7 bang 3,07 cho thày còng ty YBC eó vi tri chién lugenoi bò d mùc khà tòt; tue là Còng ty YBC co khà nhièu dièm manh vè càc yéu tó nói bò,dòng thài eàc dièm yéu vè noi bò eùa Còng ty khòng làm ành huòng dàng kè dèn vi thèchién lugc canh tranh eùa nò.3.5.3 Su dung ma tran SWOT de xày dung càc chién lugc canh tranhDe xày dung eàc chién lugc canh tranh bò phàn, nhu mgi doanh nghiép khàc Còng ty CPXM Yèn Bài déu eó nhijng ca bòi va mòi de doa cùng nhu màt manh va màt yéu riéng. Làmthè nào de tàn dung, sàp xèp, két hgp chùng lai de hình thành nèn càc chién luge khà thi madoanh nghiép eó thè lua chgn. De làm dièu dò, sau day xin kién nghi viéc dung phuong phàpxày dung ma tran SWOT. Phuong phàp xem xét két hgp dièm manh-diém yéu-ca hòi-nguyco eùa Còng ty trong cùng mot ma tran, dà dugc nhiéu nhà quàn tri su dung eó hieu qua dexày dung càc chién lugc bò phàn. Xày dung ma tran SWOT dugc tién hành theo 8 buóe:Buóe 1 ; Lièt kè càc diém manh chù yéu ben trong cùa Còng ty (S) nhu: Lgi nhuàn bién cùaCòng ty trén mùc trung bình ngành, tinh thàn hgp tàc cùa nhàn vién trong Còng ty cao taoco sd cho viéc tàng nàng suàt cùng nhu hoàn thành càce nhiem de ra, eó he thòng thòng tintòt, suàt vón dàu tu de xày dung nhà mày lo quay còng nghé cao thàp, mùc khàu hao thàp,eóng nghé lo quay ta dièu kién tàng nàng suàt va chat lugng san phàm, Còng ty dà quàn lychat lugng theo tièu chuàn lSO-9001-2000 tu nàm 2002, càn bò cóng nhàn vién trong Còngty qua nhiéu nàm hoat dòng dà co kinh nghièm, Còng ty co khà nàng chù dòng dàu vào vói 54
  • già ré, he thòng phàn phòi cùa Còng ty tuong dòi hoàn chinh (tièm nàng vè vón, khà nàngvay tin dung, co càu tò chùc hoàn chinh, nhàn vièn dugc dào tao, eó nhiéu nhà quàn tri eókinh nghièm, eó càc dich vu sau bàn hàng, còng ty co uy tin vdi khàeh hàng ...), sau dd duacàc màt manh kè trèn vào d S trong bangBude 2; Lièt kè càc diém yéu ben trong cùa còng ty (W) nhu; Thuang hiéu XM Yèn Bài làmot thuang hiéu eó tinh dia phuong chua thè so vdi càc thuang hiéu XM eùa trung uong;Hoat dòng nghién eùu phàt trièn cùa còng ty cdn kém do ed nhùng bàt càp vè trinh do cànbò ehuyèn mòn cao, dàu tu cho phòng thi nghièm lón va mot so càn bò ehuyèn mòn con phàikiém nhiem cóng tàc quàn ly; Khà nàng khàc biét hoà san phàm XM eùa Còng ty thàp dochi phi tòn kém; So càn bò eó trinh dò ehuyèn mòn cao con it.Buóe 3: Lièt kè càc ca bòi lón tu mòi truòng ben ngoài ma Còng ty eó thè khai thàe (O)nhu: Tàng truàng GDP cùa Viét nam trong nhijng nàm gàn day cao, va lién tue khoàng trén8%; Khà nàng md ròng thi trudng cùa Còng ty cà d dia phuong, trong nude va ngoài nude làrat Idn; Hòi nhàp quòc té tao diéu kién de dàng va thuàn lgi cho Còng ty eó nhièu ca bòitièm càn dugc vdi còng nghé mdi hién dai; Nhà nude khuyén khich ngành còng nghiép sanxuàt xi màng phàt trién va ed qui hoach dèn nàm 2010 cùng nhu dinh huóng dèn nàm 2020cùng là mot ca boi tòt cho Còng ty phàt trién; Chinh phù ban hành nhièu chinh sàch nhàmdon giàn hoà thù tue hành chinh va tao mòi truòng kinh doarih thuàn lgi cho càc doanhnghiép trong nude trong dd ed Còng ty CP XM Yèn Bài; Mùc lam phàt cùa nén kinh tè ViétNam trong nhùng nàm qua là khà òn dinh trong khoàng 5-6%o; Nhu càu càc còng trinh hatàng ca sd, nhà cùa va dudng giao thòng trong tình rat Idn; Yèn Bài là mot tình thuge loaico nhièu mò dà vói, mó set cao silic chat lugng cao, quàng sàt, mó penpat, cao lanh, thachanh vói trù lugng lón rat thuàn lgi cho vice phàt trièn ngành cdng nghiép san xuàt xi màng. 55
  • rùng tu nhièn cùng rat phong phù gdp phàn dàng ké trong viéc dièu tiét khi hàu cùng nhumòi truàng cùa dia phuong; Thi truòng cùa Còng ty tai dia phuong trong nhùng nàm qua làkhà òn dinh; Chinh quyén Tinh Yèn Bài rat quan tàm dèn va phàt trièn eàc ngành còngnghiép dia phuong, nhàt là ngành san xuàt xi màng, tình dà tao ra qui tin dung cho càc còngty trong tình vay vòn uu dai.Bude 4: Liet ké càc mòi de doa true tiép tu ben ngoài dòi vói Còng ty (T), nhu: Viéc ViétNam già nhàp tò chùc thuang mai quòc tè WTO cùng nhu ngày càng tham già bòi nhàp vóitu càch day dù càc tò chùc thuang mai quòc tè va khu vue, tuy tao ra nhiéu co bòi Idnnhung cùng ed nhiéu mòi de dga dòi vdi su tòn tai va phàt trièn cùa Gòng ty do cuòngdò canh tranh già tàng; San phàm xi màng eùa Còng ty CP XM Yèn Bài eó nhièu hàng hoàthay thè cùa càc còng ty san xuàt xi màng d trong toàn quòc cùng nhu xi màng cùa TrungQuòc va eàc nuóe trong khu vue; Ngành san xuàt xi màng là ngành gay ó nhièm cho mòitruòng khòng khi va nude , do dd sue ép vè ò nhièm mòi truàng dòi vdi Còng ty là rat Idn;Dòi thù canh tranh tièm àn chù yéu va true tiép eùa Còng ty trén dia bàn tinh là Nhàmày XM Yèn Bình dang chuàn bj di vào hoat dòng.Dua nói dung cùa 4 bude trèn vào bang ma tran SWOT nhu sau: 56
  • Bang 8: Xày dung càc chién lugc eanh tranh di lua chon bang ma tran SWOT Nhùng ca bòi (0): Nhùng thàch thùc (T): 1. Tàng truòng GDP cao, trén 8% 1 .Cuòng dò eanh tranh 2.Khà nàng md rgng thi truàng già tàng lón 2. Nhièu hàng hoà thay thè 3.Tièm càn còng nghé mdi de 3. Sue ép vè ò nhiém mòi dàng truòng 4. Nhà nude khuyén khich ngành 4. Nhà mày XM Yèn Bình SX XM phàt trièn di vào boat dóng 5. Dan giàn thù tue hành chinh 5. XM cùa Tòng còng ty 6. Lam phàt òn dinh 5-6% XM VN, XM lién doanh 7. Nhu càu XD cùa YB rat lón 6. Xi màng Trung Quóc & Thài Lan vào VN 8. YB eó nhiéu mó, rùng tu nhièn 9.Thi truòng dia phuong òn dinh 10. Dugc su quan tàm eùa tinh Màt manh cùa Còng ty (S): Càc chién luge SO: Càc chién lugc ST: 1 .LN bién trén mùc TB ngành SOI: "Dan dàu vè chi phi" STI: "Tàp trung" 2.Nhàn vièn eó tinh thàn hgp S02: "Tap trung" tàc 3.Co he thòng thòng tin tòt 4. Suàt vòn dàu tu thàp 5. Mùc khàu hao thàp 6. Co cóng nghé lo quay 7. Quàn ly chat lugng theo ISO 8.CBCNVdà eó kinh nghièm 9.Hé thòng phàn phòi tòt 10.Chù dòng dàu vào va ré Màt yéu cùa Còng ty (W): Càc chién lugc WO: Càc chién lugc WT: 1.Thuang hiéuXM diaphuong WOl: "Tàp trung" WTl: "Khàc biét hoà san phàm" thòng qua lién 2. Nghién eùu phàt trién kém doanh lién két 3.Khàc biét hoà san phàm thàp 4.So càn bò eó trinh dò it 57
  • Buóe 5: Tu bang ma tran SWOT ta lua ehgn va két hgp eàc màt manh chù yéu eùa Còng tyva càc co bòi eó dugc tu mòi truòng ben ngoài de hình thành chién lugc bò phàn SO thichhgp, ròi ghi vào ò tuang ùng. Day là nhùng chién lugc canh tranh bò phàn tòt nhàt dòi vóiCòng ty. Mot só chién lugc bò phàn Còng ty CP XM Yèn Bài co thè àp dung là:SOI: Két hgp màt manh "Suàt vòn dàu tu thàp, Mùc khàu hao thàp, Co còng nghe lo quay "vói co bòi "Khà nàng mó ròng thi truàng lón" de hình thành chién luge canh tranh "Dàn dàuvè ehi phi"S02: Két hgp màt manh "Tinh thàn hgp tàc eùa nhàn vièn cao, Quàn ly chat lugng theo tiéuchuàn lSO-9001-2000, Chù dòng dàu vào va ré" vói ea bòi " YB eó nhièu mó, rùng tunhièn," thòng qua "Lién két dge vè phia truóc vói càc nhà cung ùng" de hình thành chiénlugc eanh tranh "Tap trung"Buóe 6: Tu bang ma tran SWOT lira chgn va két hgp càc màt yéu cùa Còng ty va càc co bòieó dugc tu mòi truàng ben ngoài de hình thành chién lugc bò phàn WO thich hgp, ròi ghivào ò tuong ùng WO. Day là càc chién luge khàc phue càc dièm yéu ben trong Còng ty bangcàch tàn dung nhùng ca hòi tu ben ngoài.Khàc phue dièm yéu "Thuang hiéu XM mang tinh dia phuong" bang viéc tàn dung ca bòi"Nhu càu càc còng trình ha tàng co so trong tình rat lón" thòng qua viéc "Phàt trién thitruòng ngay tai dia phuong là chinh" de hình thành chién luge "Tap trung".Buóe 7: Lua chgn càc diém manh ben trong nhàm han che tói da mòi de doa tu ben ngoài dehình thành chién lugc ST. Chién lugc ST Còng ty co thè àp dung là:Su dung màt manh cùa cdng ty là "LN bién trén mùc TB ngành, Suàt vòn dàu tu thàp, Mùckhàu hao thàp. Co còng nghe Id quay, CBCNV dà ed kinh nghièm. He thòng phàn phói hoàn 58
  • chinh, Chù dòng dàu vào va rè" de han che nhùng thàch thùc tu ben ngoài do "Cuòng dòcanh tranh già tàng, Nhà mày XM Yèn Bình di vào boat dòng, XM cùa TÓng còng ty XMVN, XM lién doanh, Xi màng Trung Quòc & Thài Lan vào VN" thàm nhàp thi truòng cùaYBC thòng qua chién lugc eanh tranh "Tap trung" bang càch md rgng càc thi truòng beolành cùa dia phuong vdi nhùng chinh sàch già khàc nhau cho dòng bào mièn nùi.Buóe 8; Tu bang ma tran SWOT lua ehgn de két hgp de hình thành chién lugc WT. Day làloai chién luge phòng thù. Khi doanh nghiép d vào tình thè bàt lgi nhàt thi chién lugc WT eóthè giùp cho Còng ty giàm di nhùng dièm yéu ben trong dòng tbdi né trành nhijng nguy cade doa tu ben ngoài. Chién lugc WT eùa Còng ty co thè là:Khàc phue diém yéu "Khàc biet hoà san phàm thàp" va han che nhùng de dga do eó "Nhiéuhàng boa thay thè" va "Cuòng dò canh tranh già tàng" thòng qua "Lién doanh lién két vdicàc doanh nghiép trong va ngoài nude khàc" de hình thành chién lugc eanh tranh "Khàc biéthoà san phàm".3.5.4 Ma tran hoach dinh chién luge canh tranh eó thè dinh lugng QSPM (Quantative Strategie Planning Matrix)Trén ea sd phàn tieh càc chién luge eanh tranh eó thè lua ehgn d muc 3.4 va 3.5.3, két hgpvdi nhùng thòng tin lày dugc true tiép tu ma tran phàn tieh eàc yéu tò noi bò IFE va ma tranphàn tich càc yéu tò mòi truòng ben ngoài EFE ta eó thè dành già, phàn loai va lua chgnnhùng chién lugc eanh tranh tòt nhàt cho Còng ty YBC thòng qua viéc lugng hoà bang matran hoach dinh chién lugc canh tranh QSPM sau day.Trong bang 8 mò tà mò hình ea bàn eùa ma tran QSPM. Trong dò: còt ben trai bao gòm càcyéu tè ben trong va ben ngoài ed ành hudng lón dén vi thè canh tranh cùa Còng ty YBC; 59
  • hàng trèn cùng bao gòm càc chién luge canh tranh eó khà nàng thay thè. Càc nhà quàn ly xàcdinh tinh hàp dàn eùa càc chién lugc khàc nhau trong ma tran QSPM bang càch tàn dung haycài thièn càc yéu tò thành còng then chòt ben trong va ben ngoài eó két hgp vói nhùng phàndoàn bang true giàc cùa mình. Tinh hàp dàn tuong dòi eùa mòi chién lugc canh tranh co thèthay thè dugc tinh toàn bang viéc xàc dinh ành huóng tich luy cùa mòi yéu tò thành còngchù yéu ben trong va ben ngoài, bao gòm càce buóe sau:Buóe I: Lièt kè càc dièm manh, dièm yéu ben trong va nhùng co bòi cùng nhu thàch thùcben ngoài cùa Còng ty YBC, dua vào còt ben trai.Buóe 2: Cho dièm phàn loai cho mòi yéutò thành còng quan trgng ben trong va ben ngoàidèi vói Còng ty YBC nhu trong ma tran IFE va EFE, ghi vào còt thù 2.Buóe 3: Ghi càc chién luge canh tranh eó thè lua chgn thay thè va hàng trén cùngBuóe 4: Xàc dinh so diém hàp dàn AS eùa tùng chién lugc, biéu thi ùnh hàp dàn tuong dòicùa mòi chién luge canh tranh. Só diém hàp dàn cho tu 1 dén 4 ghi vào còt AS eùa mòichién luge, dugc xàc dinh bang càch xem xét tùng yéu tò quan trong ben trong va ben ngoàicùa Còng ty YBC dòi vói su thành còng cùa Còng ty tuong ùng vói mòi chién lugc canhtranh, cu thè: - Diém 1 : khòng hàp dàn - Diém 2: eó hàp dan khòng nhièu - Dièm 3 ; khà hàp dàn - Diém 4: rat hàp dànBuóe 5: Tinh tèng só diém hàp dàn eùa mòi chién lugc canh tranh ghi vào còt TAS. Tòng só 60
  • diém hàp dàn dugc tinh bang càch nhàn dièm phàn loai ó buóe 2 vói só dièm hàp dàn ó buóe4 cùa tùng chién lugc canh tranh eó thè lua chgn. TÓng só diém hàp dàn càng cao co nghTachién lugc canh tranh càng hàp dàn dèi vói yéu tó dang xem xét.Bieóc 6: Tinh dièm hàp dàn tòng còng eùa tùng chién lugc canh tranh eó thè lira ehgn, bangcàch còng tòng càc dièm hàp dàn. Mùc dò chénh léeh giùa diém hàp dàn tòng còng cho thàytinh hàp dàn tuong dòi cùa tùng chién luge canh tranh dòi vói Còng ty.Diém tòng còng cùa chién lugc eanh tranh nào càng cao thi chién lugc dò càng hàp dàn dòivói Còng ty.Nhu vày, trong bang QSPM cho thày chién lugc tap trung là hàp dàn nhàt dòi vdi Còng tyYBC, ùng vdi tòng so diém hàp dàn cao nhàt bang 156. Tiép dén là chién luge dàn dàu vèchi phi vói tòng só diém hàp dàn bang 143. Day là hai chién lugc canh tranh Còng ty YBCeó thè uu tién lua ehgn. Dòi vói chién lugc khàc biét boa san phàm eó tòng só diém hàp dànthàp nhàt va chénh léeh khà lón so vói hai chién lugc trén, Còng ty YBC khòng nén theoduòi chién lugc này.Qua phàn tieh va dành thi lira chgn cho Còng ty YBC 2 chién lugc eanh tranh :- Chién lugc tap trung va chién lugc dàn dàu vè chi phi s è dem lai biéu qua cao nhàt. 61
  • làng 9: Ma tran hoach dinh chién lugc canh tranh co thè dinh lugng QSPM Càc chién luac canh tranh co the thay thèCàc yéu tó quan trong Phàn 1 Dàn dàu ehi Khàc biét Tàp C o s ò cùa só diém loai Ph i hoà SP trung hàp dàn AS TAS AS TAS AS TAS 7 fCàc yéu tó ben trong:Lgi nhuàn bién trèn 4 4 16 2 8 3 12 Giàm già thànhmùc trung bình ngànhTinh thàn hgp tàc cùa 4 3 12 2 8 4 16 Md ròng thi truòngnhàn vién cao ngàch vùng sàu, xaChat lugng SP xi màng 3 2 6 4 12 3 9 Thoà man sa thich dahoàn bào dang cùa khàch hàngKhà nàng huy dòng 3 ... .... .. • .... ... ... Yéu tò này khòng ànhvòn cao huóng dén lira chgn CLCo tiém lue nghién eùu 1 ... ... ... ... ... ... Yéu tò này khòng ànhva phàt trién huòng dén lua ehgn CLCòng nghé san xuàt xi 3 4 12 2 6 3 9 Tàng còng suàt &sànmàng lo quay lugngSuàt vòn dàu tu thàp 4 3 12 1 4 4 16 Chinh sàch già thàpMùc khàu hao thàp 3 4 12 1 3 3 9 Mó ròng thi truòng He thòng phàn phòi tai 3 3 9 1 3 4 12 Phàt trién thi truòng YB hoàn chinh TP& vùng sàu YB Thi phàn cao 3 4 12 2 6 3 9 Tàng san lugngCàc yéu tó ben ngoàiNén kinh tè VN trong 3 2 6 4 12 3 9 Nhu càu xày dung nhà.thòi ky tàng truòng cao duòng&CS ha tàng caoVN trong qua trình bòi 1 3 3 4 4 4 4 Tièm càn còng nghénhàp kinh tè thè gidi bién daiNhu càu vat chàt&tinh 4 2 8 3 12 4 16 Dia phuang tàng càu vèthàn eùa YB tàng xày dungBd bdt càc qui dinh eùa 2 ... ... ... ... ... Yéu tò này khòng àrìhCP huóng dén lua chgn CLSu quan tàm cùa tinh 3 3 9 1 3 4 12 YBC là DN dia phuangKhàeh hàng dà biét 2 3 6 1 2 2 4 Tàng san lugng, móthuang hiéu SP YBC ròng thi truòng Su xuàt hién càc dòi 1 4 4 2 2 3 3 YBC co kinh nghièmthù tièm àn boat dòng 26 nàm, nhà mày dà khàu hao hèt Chù dòng dàu vào 4 4 16 1 4 4 16 Già thành SP rat thàp Tóng só diém hàp dàn 143 89 156 62
  • Chuong 4 Kién nghj va két luàn4.1 Mot só giài phàp nhàm thuc hién thành cóng chién lugc dà lua chonDe thuc hién thành còng chién lugc canh tranh ó Còng Ty Co Phàn Xi Màng Yèn Bài cànphài quan tàm va giài quyét mot so vàn de sau:1. Phài giào due tuyén truyén de toàn bg càn bò còng nhàn vién trong Còng ty nhàn thùcdugc nhiém vu chién lugc canh tranh là cuc ky quan trgng ành huóng dèn sir song con cùacdng ty. Bài vi, khi Viét Nam già nhàp Td chùc thuang mai thè gidi WTO, cudng do canhtranh cùa eàc doanh nghiép trong va ngoài nude se già tàng; màt khàc nhijng bién phàp uudai eùa chinh phù nhàm bò trg doanh nghiép trong nude nhu hàng rào thué quan, trg càp, trggià cùng bi dd bd.Sé xuàt hién làn sdng dàu tu bang nhàt, ndi nhu vay bài làn sdng dàu tu trong nhùng nàmqua hàu hèt rai vào bang tài dàu tu nghla là càc qude già dà nhàn dugc dàu tu tu càc nudecdng nghiép phàt trièn tài dàu tu vào nude ta vòn là mot nude kém phàt trién. Hién nay khicàc dièu kién tién de cho mot mòi truàng kinh doanh dà hói dù va dat tdi tièu chuàn nhàtdinh thi ngày càng nhièu eàc tap doàn lón cùa càc quòc già phàt trièn trèn thè giói (G7) bàtdàu chù trgng dàu tu vào Viét Nam. Nhu vày trinh dò san xuàt, chat lugng san phàm dàdugc nàng cao, de eó thè dù khà nàng canh tranh vói nhùng tap doàn khòng lo này thi khòngeó càch nào khàc là chùng ta phài cà biét hoà san phàm, tàn dung càc lgi thè so sành, nàngcao trinh dò quàn ly va chat lugng san phàm. 63
  • 2. Trièn khai dàu tu dòng bó xày dung co sd ha tàng trang bi thiét bi thi còng ca gidi mònàng cao nàng suàt khai thàe giàm già thành nguyèn Iiéu dàu vào, qui hoach va xin càp càcmò nguyén Iiéu xàc dinh quyén su dung cùa còng ty vdi càc md nguyén Iiéu coi dd là nhiémvu trgng tàm trong chién luge eanh tranh .3. De cho san phàm ed tinh eanh tranh cao thi san phàm xi màng yéu càu phài dat chat lugngcao va òn dinh. Vi vày phài xùc tién viéc ehuyèn dòi còng nghé san xuàt xi màng tu lo dùngsang lo quay. Hoat dòng này cùng phù hgp vói qui hoach cùa chinh phù nhàm dàm bào giàmchi phi san xuàt va nàng cao chat lugng san phàm. Chién luge canh tranh phài bao gdm eàcgiài phàp dòng bò de giù òn dinh chat lugng, già thành ha; trong dò giài phàp quan trgngnhàt là tàng san lugng va giàm chi phi trén mot don vi san phàm de tàng khà nàng eanhtranh cùa Còng ty trèn thi truòng.4. Chién lugc eanh tranh phài eoi trgng viéc tiéu thu san phàm va giù òn dinh thi truòng;xày dung thi truòng tùng vùng mièn dàp ùng nhu càu thi biéu nguòi tiéu dùng vè bao bi vachùng loai; eó chinh sàch già bàn theo tùng khu vuc dàm bào màt bang chung trèn thitruàng. Lién két ngang vdi càc nhà mày xi màng Id quay trong nude ed thi truòng thuàn lginhung cdng suàt cdn han che .5. Quàng bà thuang hiéu YBC. Xày dung hình ành Còng ty va long tin vdi khàeh hàng.Làng nghe va tiép thu càc y kién phàn hòi cùa khàch hàng thòng qua càc dai ly va true tiéptu khàch hàng de hoàn thièn hon còng tàc quàn ly, dièu hành va dich vu cùa Còng ty.6. Phàn loai va xàc dinh càu thi truòng;- Yèn Bài va Lào Cai là hai thj truàng hiéu qua nhàt dèi vói Còng ty- Càc thi truòng eó tinh chién lugc làu dai là Phù Thg, San La va Lai Chàu. 64
  • Dòng thòi luòn tao ra ea che canh tranh vè dich vu va chàm sóc khàch hàng.7. Xày dung hoàn thien he thòng càc dai ly; Quan tàm nhiéu dén càc dai ly phàn phòi, dai lybàn le ò thi truòng Thành phò Yèn Bài, day là thi truàng de kiém tra va kiém soàt. Càn eó kèhoach bò trg va dào tao cho càc dai ly vè nghiép vu ky thuàt va bàn hàng.8. Xày dung qui che vè thi truòng; kiém tra thuòng xuyén, som phàt hién càc dàu hiéu bàtthuòng de diéu chinh kip thòi. Càn phài tap trung trién khai che dò bào cào thi thi truòngdinh ky, soàt xét phàn tich dành già kip thòi càc thuang vu hi màt. Xày dung mot chuangtrình khào sàt thi truòng de làm co só xày dung nhùng chién lugc tiép thi dùng dàn kip thòi.9. Tàng cuòng dào tao dòi ngù, tuyén lira nhùng càn bò eó khà nàng quàn ly càc ITnh vucquàn tri eùa Còng ty. Còng tàc dào tao phài gàn vdi thuc té cùa Còng ty; dào tao càn bò dudiba hình thùc; dào tao tai chd, dào tao tai càc truòng va càc chuang tình cùa chinh phù, vadào tao tai nude ngoài. Coi dào tao tuyén dung là mot dòng lue quan trgng quyét dinh su tòntai va phàt trién cùa Còng ty.10. Mot nhàn tò cuc ky quan trgng trong kinh doanh hién dai dò là càn phài thiét làp va phàttrién còng nghé thòng tin vào trong boat dòng san xuàt kinh doanh. Dàc biét là ITnh vuc xùctién Marketing. Tao làp va phàt trién mang thòng tin nói bò de tàng cuòng su phòi hgp hoatdòng tiét kiém ehi phi.De thuc thi dugc chién lugc canh tranh, thi càn phài làp ngay trang Web hoà mang lén càcsan giao dich thuang mai dien tu quòc già va quòc tè nhu EMART, EbayPhài eó bg mày ehuyèn tràch làm nhiém vu tiép càn va dòi luu (Dòi thoai true tuyén) vóikhàch hàng trong va ngoài nuóe. 65
  • 4.2 Mot só kién nghi vói càc co quan quàn ly Nhà nudeNhàm nàng cao khà nàng canh tranh cùa san phàm xi màng dia phuong va trung uong trénthi truàng trong va ngoài nuóe, giài phàp vT mò chung nhàt là phài tao ra mot mòi truòngcanh tranh bình dàng giùa càc doanh nghiép, giàm thiéu càc dàc àn, bào ho cùa Nhà nuóe,xoà bó su dòc quyèn, kiém soàt chat che viéc nhàp khàu làu xi màng. De dat muc tièu nàytòi eó mot so kién nghi vói càc ca quan quàn ly Nhà nuóe nhu sau:1. Ve ehinh sàch thuòng mai- Sdm ban hành qui che va luàt vè chdng bàn pbà già, chóng càc hình thùc eanh tranh khònglành manh àp dung dòi vói hàng hoà san xuàt trong nuóe va nhàp khàu.- Ban hành qui che va luàt chóng càc lién minh dòc quyén2. Ve chinh sàch giàXi màng cung càp cho càc còng trinh Nhà nuóe cùng phài dugc dàu thàu vè già de dàm bàotinh canh tranh cao.Àp dung nhièu khung già cho càc loai khàeh hàng khàc nhau tai càc phàn khu thi truòngkhàc nhau3. Ve ngành eóng nghiép xi màng Viét nam- Còng tàc thòng tin trong ngành phài kip thòi, thòng tin càc noi dung mói nhàt, eàc loai sanphàm dugc san xuàt trong ngành dén càc don vi trong ngành.- Rà soàt lai càc dinh mùc kinh tè- ky thuàt làm giàm chi phi nhàm nàng cao tinh canh tranhcùa san phàm. 66
  • - Giói thiéu kip thòi bình ành eàc don vi di dàu vè san xuàt kinh doanh hiéu qua va dèi maicòng nghé.4. Ve thj truòngDàm bào nguyèn tàc canh tranh lành manh cùng phàt trién; thóng nhàt phàn doan thi truòng,dàm bào lgi nhuàn va hiéu qua cho càc nhà mày.Khuyén khich day manh san xuàt va da dang hoà eàc san phàm dùng xi màng làm nguyénIiéuTao nén càc nguòn càu thòng qua viéc bàm sàt, tham du vào càc du àn cùa chinh phù vatinh. Tién tói thuc hién càc du àn xày dung lón theo hình thùc B.O.TLién két vói càc tap doàn kinh té Idn nhàm trd thành thàu phu trong eàc du àn su dung nhièuvat lièu xi màng5. Ve huy dóng vonDay manh ed phàn hoà càc doanh nghiép Nhà nude trong ngành nhàm huy ddng vón cùa càcthành phàn kinh té, càc tò chùc va cà nhàn trong xà hòi.Thiét làp quan he nhàm thu hùt dugc càc nguòn vòn uu dai tu chinh phù, quy bò trg dàu tu,càc ngàn bang ngoai quòc, tò chùc tin dung quòc tè va khu vuc.Yéu càu càc nhà cung càp cung càp càc khoàn tin dung di kèm vói viéc cung càp hàng hoàthiét bi6. Dói vói chinh quyén dia phuongTàng cuòng hiéu qua càc chinh sàch uu dai thu hùt dàu tu nhu: un dai vè dàt dai, ve thué chonhùng nàm dàu mói xày dung nhà mày, ve un tién eàc mò nguyén Iiéu, thuc hién chinh sàch 67
  • hành chinh mot cùa, giài quyét nhanh càc che dò da ban hành vè uu dai, tao diéu kién thuànlgi vè vòn cho càc nhà dàu tu.Càn kién toàn xày dung mói he thòng ca só ha tàng giùp cho càc doanh nghiép eó mot mòitruòng kinh doanh thuàn lgi va thu hùt dugc khàch hàng dén vói doanh nghiép.Tình càn thu hùt càc boat dòng xùc tién thuang mai nhu tò chùc trièn làm, cu càc doànehuyèn già di kinh ly, khào sàt tìm kiém mó ròng thi truòng cho càc doanh nghiép. Tàngcuòng khàu dào tao càn bò, lién két, vói càc truàng dai hge, hge vién trong va ngoài nuóe,tién tói tao làp truàng dai hge dia phuong nhàm dào tao tai cbò nguòn nhàn lue eó bàmlugng tri thùc cao giài quyét nhu càu sue lao dòng trong tinh.4.3 Nhùng han che cùa khoà luànKhoà luàn này ehi tàp trung nghién eùu tình huòng cùa Còng ty Co phàn xi màng Yèn Bàimot don vi san xuàt kinh doanh ó mièn nùi. Bài vay, eàc két qua nghién eùu trèn khi àpdung cho eàc nhà mày cùng nhu càc doanh nghiép khàc ó càc tinh dòng bang va thành phòlón thi càn phài eó nhùng nghién eùu thém.4.4 Két luànCNH-HDH là mot chù truòng eùa chinh phù nàm trong chuang trinh chién luge phàt triènkinh tè cùa dàt nuóe. Còng nghiép san xuàt xi màng cùa VN nói chung va tinh Yèn Bài nóiriéng là mot trong nhùng ngành kinh tè mùi nhgn, hàng nàm dem lai nguòn thu ngàn sàch ratlón cho nhà nuóe va dia phuang. Thi truòng xi màng cùa tinh Yèn bài là rat phùc tap, nhièuloai xi màng dugc dua dén do vi tri dia ly thuàn lgi vè giao thòng cà bang duòng sàt, duòngthuy va duòng bò. Yèn Bài vàn con là mot tình nghèo, vi vày de co chién lugc canh tranh 68
  • hgp ly càn eó su tiép càn nàm bàt thòng tin, dành già kip thòi va toàn dién vè ehinh sàchphàt trièn kinh tè eùa dia phuong.Hién nay ehinh phù da eó qui hoach phàt trién còng nghiép xi màng VN dèn nàm 2010 vadinh huóng phàt trién dèn nàm 2020 là: Dàp ùng dù nhu càu tiéu dùng xi màng trong nuóeve só lugng va chùng loai, ed thè xuàt khàu; Dua ngành xi màng cà nude thành mot ngànhcòng nghiép manh co còng nghé bién dai dù sue canh tranh va hòi nhàp.Thuc chat cùa chién luge canh tranh là thòng qua viéc phàn tich mòi truòng ben ngoài vaben trong doanh nghiép, nhàm phàt hién càc ea hòi, nguy ea va nhùng diém manh, dièm yéucùa doanh nghiép, tu dò dành già càc lgi thè canh tranh cho doanh nghiép va dua ra càc giàiphàp de phàt trién doanh nghiép ben vimg.Theo dir bào cùa bò xày dung thi tiéu thu xi màng hàng nàm cùa nghành tàng 12% vi vayvice qui hoach cùa chinh phù là mot chù chuang dùng dàn góp phàn giài quyét viéc làm chonguòi lao dòng tàn dung nguàn nguyén lièu ò càc dia phuang là nguàn thu lón cho ngàn sàchnhà nude .Vói viéc dòi mói còng nghé, cài tao va ehuyèn dòi còng nghé san xuàt xi màng tu Id dùngsang Id quay ó còng ty eò phàn xi màng yèn bài da tao ra nhièu lgi thè canh tranh vè sanphàm va dich vu vè già bàn ,vé chat lugng ,phù hgp vói tién trình bòi nhàp cùa viét nam ,ehophép còng ty tòn tai va phàt trién trong ea che thi truòng .Càc chinh sàch vè chién lugc dua ra càn trièn khai dòng bò va toàn dién .Càc giài phàp duara dà trinh bay ó phàn trèn sé góp phàn tao làp mot thi truòng òn dinh va nàng cao hiéu quakinh doanh cùa còng ty góp phàn vào su tàng truòng kinh té cùa tinh Yèn Bài. 69
  • Tài Iiéu tham khàoCóng ty Co phàn xi màng Yen bài - 2003, " Bào cào tóm tàt tóng két còng tàc nàm 2003,phuong hudng nhiém vu nàm 2004".Còng ty Co phàn xi màng Yen bài, thàng 4 - 2005, " Bào cào tong két còng tàc san xuàì kinhdoanh nàm 2004, phuang hudng nhiém vu nàm 2005".Cdng ty Co phàn xi màng Yen bài, thàng 3 - 2006, " Bào cào tóng két cóng tàc san xuàt kinhdoanh nàm 2005, phuang hudng nhièm vu nàm 2006 trình dai bòi co dóng làn IH".Còng ty Co phàn xi màng Yen bài, thàng 7 - 2006, " Bào cào sa két còng tàc san xuàt kinhdoanh 6 thàng dàu nàm 2006, phuang hudng nhiém vu 6 thàng cuòi nàm 2006".Còng ty Co phàn xi màng Yèn bài, thàng 9 - 2006, " Bào cào tdm tàt còng tàc san xuàt kinhdoanh cùa Còng ty Co phàn xi màng Yèn bài 9 thàng dàu nàm 2006, phuang hudng va nhùngdu dinh phàt trién san xuàt, kinh doanh cùa doanh nghiép trong nhùng thàng cdn lai cùa nàm2006 va nhùng nàm tiép theo".Còng ty Co phàn xi màng Yèn bài, 2005, " Còng ty Co phàn xi màng Yèn bài xày dung vaphàt trién".Cóng ty Co phàn xi màng Yen bài, thàng 10 - 2006, " Bào cào tình hình tiéu thu xi màng taitìmg khu vuc thi trudng trong 9 thàng dàu nàm tu nàm 2004 dén nàm 2006".Dào Nguyén Càt ( General Editor). " Kinh té 2005 - 2006 Viet nam & The gidi". Tap chiThòi bào kinh té Viét nam, tr. 64 - 70.Hiep bòi xi màng Viet nam, so 116,^ Tinh hình thi truòng xi màng thàng 7/2006".Hiép bòi xi màng Viet nam, so 117," Tinh hình thi trudng xi màng thàng 8/2006".Le Vàn Tàm, et al.2000. Giào trình Quàn tri chién lugc. Ha nói : NXB Thdng ké. 70
  • Nguyèn The Hoà . 2000. Hoàn thién viéc xày dung chién lugc kinh doanh d Còng ty thòngtin di dòng. Ha noi : Truòng Dai hge kinh té Quòc dàn.Nguyén Thi Lién Diép va Pham Vàn Nam. 1998. Chién lugc & chinh sàch kinh doanh. Hanoi ; NXB Thdng kè .Nguyén Dinh Phan, et al. 1996. Quàn tri kinh doanh Nhùng vàn de ly luàn va thuc tién d Viétnam . Ha nói : NXB Chinh tri Quòc già.Nguyén Thành Dò, et al. 2002. Quàn tri chién lugc trong càc còng ty kinh doanh. Ha nói :NXB Thdng ké.Nguyén Hùu Thàn. 1998. Quàn tri nhàn su. NXB Thdng ké.Thù tudng Chinh phù. 2005. Quyét dinh cùa Thù tuóng chinh phù ve viéc quy hoach phàttrién còng nghiép xi màng Vièt nam dén nàm 2010 va dinh hudng dén nàm 2020. Sd108/2005/QD- T l g , ngày 16 thàng 5 nàm 2005. 71