INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChLFcng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té     KHOA LUÀN TOT NGHI...
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)    ChuOng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té        BÀN KHÓA...
Phc duyét cùa Chirorng trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc té                             ...
CAMKETTói xin cam két ràng nói dung cùa bàn khóa luàn này chua dugc ndp cho bàt ky mot chuangtrình càp bang cao hge nào cù...
Danh muc càc chù vièt tàtBò KH & DT  Bò ké hoach va dàu tuCBCNV    Càn bò, còng nhàn viénCL      Chién lugcCNH-H...
VN  ViétNamWO  Chién lugc canh tranh két hgp càc màt yéu va co bòi cùa Còng ty   (Weaknesses-Opportunities)WT  Ch...
MUCLUCCHUONG 1 : PHÀN MÒ DÀU   1.1 Tén de tài                            5   1.2 Ly do ehg...
CHUONG 4: KIÉN NGHI VA KÉT LUÀN   4.1 Mot so giài phàp nhàm thuc hién thành còng chién lugc da lua chgn  63   4.2 M...
Chuang 1                    Phàn modàu1.1 Tén de tài: Xày dung chién lugc canh tranh - Nghién ciai tình...
"Xày dung chién luge canh tranh - Nghién eùu tinh huòng Gong ty co phàn xi màngYen Bài"1.3 Mue dich nghién eùu:Còng ty co ...
1.4 Phuoìig phàp nghién eùu:Phuong phàp nghién eùu djnh tinh va dinh lugng dà dugc su dung de tién hành nghién cùn .Ò day ...
3.3 Phàn tich mòi truòng canh tranh cùa Còng ty CP xi màng Yèn Bài3.4 Phàn tich càc chién luge canh tranh ed thè lua chgn3...
Chuong 2    Ca sd ly luàn, nhùng luàn cu co bàn de xày dung chién lugc canh tranh            cho doanh nghi...
Chién lugc canh tranh là chién lugc kinh doanh càp don vi kinh doanh nhàm dat dugc lgi thècanh tranh uu viét han dòi thù c...
doanh va tiém nàng cùa doanh nghiép, nhat là sau mòi ky san xuàt kinh doanh. Trình tu nóidung boat dòng xày dung chién lug...
Tu bàn su mang dd xàc dinh dugc càc mue tiéu cu thè cho doanh nghiép. Càc muc tiéu nàyvùa thè hién su mong muòn cùa doanh ...
bién ddng. Do dd khi phàn tich mdi trudng canh tranh càn làm rò càc yéu td mdi trudng nàoeó nhiéu khà nàng ành hudng dèn c...
Su phàt trìén manh me cùa mòi truàng khoa hoc còng nghé tàc dòng dén hàu hèt càc ngànhkinh té quòc dàn, tao ra nhiéu ca bò...
chinh phù cùng nhu càc dao luàt va chinh sàch ve boat dòng cùa doanh nghiép, kiém soàtxuàt nhàp kbàu, ho trg xuàt kbàu (Cu...
bi cho càc già dinh ed nhó, nèn càn thiét tao làp he thóng bàn le ròng Idn theo kièu G7 Mart( Tap doàn Trung Nguyèn). Tàp ...
ép lén doanh nghiép. Doanh nghiép chi dành dugc thàng lgi khi che ngu dugc mòi tuongquan lue lugng giùa doanh nghiép va cà...
- Trèn thi truàng chi ed mot hoàc hai nhóm khàch hàng lón nhung co nhiéu nguài bàn tao radòc quyèn mua ("Monopson"). Day l...
khai thàe triét de nhùng lgi thè cùa khàch hàng dà phàn tich d trèn. Càc nhà cung ùng cùngeó thè gay àp lue manh dói vài b...
thi truàng cùa càc doanh nghiép trong ngành. Bdi vày viéc phàn tich càc ddi thù canh tranhlà hét sue quan trgng. Doanh ngh...
trong tuong lai. Mot vàn de doanh nghiép càn quan tàm là dièm manh cùa càc dòi thù tièmàn mai d cho hg thudng ed tièm nàng...
dd va khàc phue càc diém yéu de dat lgi thè tói da. Viéc phàn tieh noi bò doanh nghiép cànxem xét càc chùc nàng ea bàn tro...
sau thu hoach) dua chat lugng san phàm ngày càng tinh che lén mùc dat tiéu chuàn chatlugng quòc tè.2.5.2 Tài chinh ké toàn...
Vè tè chùc: Doanh nghiép co ca càu bò mày tè chùc quàn ly nhu thè nào ? Co rò ràng nhutrong sa dò tè chùc khòng ? Sa dò dò...
2.5.4 Hoat ddng MarketingTrude hèt càn phài phàn tich vè co càu khàch hàng, càc kénh tiéu thu vdi sd lugng pham viva mùc d...
bang sàng che, nhàn hiéu thuang mai va càc quy dinh khàc trong va ngoài nude lién quandèn boat ddng nghién eùu phàt trièn ...
tieh nhu càu thi truàng, ca càu khàch hàng va khà nàng phàt trién thi truòng; Phàn tich càcthòng tin vè tài chinh, vè phàt...
nguyén vàt Iiéu, de tao ra lgi thè canh tranh cho còng ty. Lgi thè dàn dàu vè chi phi eó thèdugc tao ra tu qui mò san phàm...
Khàc biét hoà san phàm ed thè dat dugc bang ba càch chù yéu; Chat lugng, dòi mói va tinhthich nghi vói khàch hàng. Su hàp ...
còng ty tàp trung chi su dung chién lugc chi phi thàp, bang sé phài canh tranh vói ngudi dàndàu vè chi phi trén doan thi t...
Chuong 3     Xày dung chién lugc canh tranh à Gong ty co phàn xi màng Yèn Bài3.1 Tòng quan ve Còng ty co phàn xi màng...
màng den, chat lugng khòng Ón dinh, ngudi tiéu dùng chua tin tudng vào chat lugng eùa ximàng Yèn Bài. DÓn nàm 1981 nhà mày...
tàm dén viéc nàng cao chat lugng san phàm. Tu nàm 2002 Nhà mày dà xày dung he thòngquàn ly chat lugng ISO 9001:2000 va dà ...
APEC... Viéc thuang lugng de già nhàp tè chùc thuang mai quóc té (WTO) vè ea bàn dàhoàn tàt, chi con phièn da phuong cuòi ...
Bang 2: Lugng tièu dùng XM trong nu6c, dàn s6 va mire tiéu dùng XM bình quàn dàu   nguòi qua càc nàm va du bào cho nàm ...
phàp kho cho phép san xuàt san phàm xi màng chat lugng cao, Ón dinh, chùng loai da dang,già thành san phàm thàp dàm bào ti...
- Tao làp mòi trudng tàm ly xà boi dói vdi doanh nghiépVe mói trirùng vàn hoà-xà hóiYèn Bài là mot tinh mièn nùi Tày Bàc g...
Khàch hàng thuge càc tinh ngoài gòm: càc còng ty TNHH thuge tinh Phù Thg, TuyènQuang, Lào Cai va Ha Giang. Còng ty dàc bié...
So do 1: He thóng phàn phói eùa Cóng ty                    Cóngty                   ...
t         1  r    rBang 3: Diém manh va diem yeu cua doi thu canh tranh           Nguón xi màng t...
Ngoài ra Còng ty YBC con phài canh tranh vdi xi màng nhàp khàu tu càc nude trong khuvue. Qua khào sàt dièu tra dành già dó...
còng suàt thiét ké là dà dàm bào dù thanh toàn càc khoàn vay va bù dàp càc chi phi cùa quatrình san xuàt va tiéu thu san p...
ti dòng, lgi nhuàn 1,450 ti dòng va nòp ngàn sàch NN gàn 3 ti dòng. Du kién nàm 2006doanh thu dat 72 ti dòng, lgi nhuàn kh...
So dò 2: Bó mày tó chùc cùa Cóng ty YBC:                      Hòi dòng quàn tri           ...
Quàng cào trèn dai truyén hình trung uong nhu VTVl, VTV3 va càc dai truyén hình diaphuong trèn càc thi truàng chinh nhu Yè...
phàt trién kinh té xà boi .. d eàc dia phuong ma Còng ty co du kién phàt trièn. Còng ty dàtién hành phàn loai thi trudng d...
3.4 Phàn tich càc chién lugc canh tranh co thè lua chgn3.4.1 Chién luge dàn dàu ve chi phiChién lugc dàn dàu chi phi dòi h...
Àp dung chién lugc eanh tranh này Còng ty luòn tao ra lgi nhuàn cao hon càc dòi thù canhtranh, va eó khà nàng dùng vùng tò...
3.5 Lua chon chién lugc canh tranh bang phuong phàp ma tran3.5.1 Xày dung ma tran dành già càc yéu tó mói truàng ben ngoài...
lón sé eó trgng só cao hon eàc yéu tò de doa su thành còng cùa càc doanh nghiép trongngành.Buóe 3: Dua vào hiéu qua cùa ch...
Bang 6: Ma tran dành già eàc yéu tó mói truàng ben ngoài EFE cùa Cóng ty YBC   Càc yéu tó ben ngoài    Mùc quan trgn...
1. Lgi nhuàn bién trén mùc trung bình ngành   2. Tinh thàn hgp tàc cùa nhàn vièn    3. Chat lugng san phàm xi màng h...
Dièm 3: Ung vói diém manh nhó nhàt    - Dièm 4: Ung vói dièm manh lón nhàtBang 7: Ma tran dành già càc yéu tò nói bó b...
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf

1,473 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,473
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NGUYEN TUONG THUAT_XAY DUNG CHIEN LUOC CANH TRANH.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChLFcng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té KHOA LUÀN TOT NGHIÉP • • XÀY DUNG CHIÉN LUaC CANH TRANH - • • •NGHIÉN CLfU TÌNH HUÓNG GÒNG TY CO PHÀN XI MÀNG YÈN BÀI NGUYÉN TUÒNO THUÀT • leMBA#1 THÀNG 10,2006
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChuOng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té BÀN KHÓA LUAN NÀY DUOC NOP CHO TRiràNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUÀN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI) BÀN KHÓA LUAN LÀ MOT PHÀN BÀT BUÓCTRONO CHUONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRj KINH DOANH QUÓC TÉ THÀNG 10,2006
 3. 3. Phc duyét cùa Chirorng trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc té Chù nhicm chmmii trìnhTòi xàc nhàn ràng bàn khóa luàn này dà dàp ùng dirgc càc yèti càii cùa mot khóa Juan tól nghicpihuòc chiraiig trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. «.a } /iv- Chù tich Ilòi dòniiChùng tòi. ky lèn d) y xac nhàn ràng chùng lòi da doc toàn bò khóa luàn này va còng nhànbàn khóa luàn hoàl dàp lrng càc iiéu chuàn cùa mòl khóa luàn ìhac s quan Iri kinh doanh.TS. K i n h c j 3 * * ^ Kirchner ThS. Q ! K I ) : Dàng Ngpc SuGiào vìén hu^óng dan I Giào vicn hurórng dàn 2Càc thành vièn Hòi dòng(Xèp ihu tir lén theo bàn^j^dnt cài) }^^.., Y.. ÌLM n^
 4. 4. CAMKETTói xin cam két ràng nói dung cùa bàn khóa luàn này chua dugc ndp cho bàt ky mot chuangtrình càp bang cao hge nào cùng nhu bàt ky mot chuang trình dào tao càp bang nào khàc.Tói cijng xin cam két thém ràng bàn khóa luàn này là no lue cà nhàn cùa tói. Càc két qua,phàn tich, két luàn trong khóa luàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qua làmviéc cùa cà nhàn tói. Chù: ky cùa hge vién Nguyèn Tirùng Thuàt
 5. 5. Danh muc càc chù vièt tàtBò KH & DT Bò ké hoach va dàu tuCBCNV Càn bò, còng nhàn viénCL Chién lugcCNH-HDH Còng nghiép boa- hién dai boaCP Co phànCS Co sdDN Doanh nghiépLN Lgi nhuànNN Nhà nudeSO Chién lugc canh tranh két hgp càc màt manh va ea bòi cùa Còng ty (Strengths-Opportunities)SP San phàmST Chién lugc canh tranh két hgp càc màt manh va nguy ea cùa Còng ty (Strengths-Threat)SWOT Ma tran mat manh-mat yéu-ca hòi-nguy co cùa Còng ty (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threat)SX San xuàtTB Trung bìnhTP Thành phò
 6. 6. VN ViétNamWO Chién lugc canh tranh két hgp càc màt yéu va co bòi cùa Còng ty (Weaknesses-Opportunities)WT Chién lugc canh tranh két hgp càc mat yéu va nguy ea cùa Còng ty (Weaknesses -Threat)XD Xày dungXM Xi màngYB Yèn BàiYBC Còng ty co phàn xi màng Yèn Bài e*
 7. 7. MUCLUCCHUONG 1 : PHÀN MÒ DÀU 1.1 Tén de tài 5 1.2 Ly do ehgn de tài 5 1.3 Muc dich nghién eùu 6 1.4 Phuong phàp nghién eùu 7 1.5 Két càu cùa khoà luàn 7CHUONG 2: CO SO LY LUÀN, N H L T N G LUÀN CU" CO BÀN DE XÀY Dl/NG CHIÉN LLTOC CANH TRANH CHO DOANH NGHIÈPTRONG CO CHE THI TRUÒNG 2.1 Khài niem, yéu càu va noi dung xày dung chién lugc canh tranh 9 2.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa danh nghiép 11 2.3 Phàn tich mòi trudng canh tranh vT md cùa doanh nghiép 12 2.4 Phàn tich mòi trudng ngành theo Michael Porter 16 2.5 Phàn tich nói bò doanh nghiép 21 2.6 Càc chién lugc canh tranh ea bàn 27CHUONG 3: XÀY DI/NG CHIÉN LUOC CANH TRANH Ò CÒNG TY CP XI MÀNG YEN BÀI 3.1 Tòng quan ve Còng ty CP xi màng Yen Bài 31 3.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa Còng ty 33 3.3 Phàn tich mòi truàng canh tranh cùa Còng ty CP xi màng Yèn Bài 33 3.4 Phàn tich càc chién lugc canh tranh ed thè lua chgn 47 3.5 Lira chgn chién lugc canh tranh bang phuong phàp ma tran 49
 8. 8. CHUONG 4: KIÉN NGHI VA KÉT LUÀN 4.1 Mot so giài phàp nhàm thuc hién thành còng chién lugc da lua chgn 63 4.2 Mot so kién nghi vdi càc ea quan quàn ly Nhà nude 66 4.3 Nhùng han che cùa khoà luàn 68 4.4 Két luàn 68Tài liéutham khào 70
 9. 9. Chuang 1 Phàn modàu1.1 Tén de tài: Xày dung chién lugc canh tranh - Nghién ciai tình huòng Còng ty co phàn xi màng Yèn Bài1.2 Ly do chon de tài:Hién nay nén kinh té nude ta dang van dòng theo co che thj trudng co su quàn ly cùa nhànude, tùng bude bòi nhàp vào nén kinh té khu vue va thè gidi. Vice xày dung chién lugccanh tranh cho mdi doanh nghiép là bét sue quan trgng, nd giùp cho doanh nghiép ed mot vitri trèn thi truòng va chiém ITnh nhimg phàn thi trudng nhàt djnh, nò dòng vai trò quyét dinhsu thành cóng cùa doanh nghiép va hudng doanh nghiép phàt trièn mot càch ben vùng.Chién lugc canh tranh giùp cho càc nhà quàn tri va tàt cà càc nhàn vién trong doanh nghiépnhàn thuc rò dugc muc dich va hudng di cùa doanh nghiép. Qua dd mgi thành vién cùadoanh nghiép se biét mình càn phài làm nhijng gì va khuyén khich hg phàn dàu dat dugcnhijng thành tich ngàn han dòng tbdi cài thien tòt hon lgi ich làu dai cùa doang nghiép. Nògiùp cho càc nhà quàn trj nàm bàt tàn dung càc co bòi va han che bdt càc rùi ro do su biénddng cùa mòi trudng kinh doanh mang lai. Nd giùp càc nhà quàn tri gàn càc quyét dinh cùaminh vdi mòi trudng kinh doanh, chù dòng dua ra càc ehinh sàch thich hgp de doanh nghiépphàt huy bét mgi nguòn lue nhàm xày dung lgi thè canh tranh cho doanh nghiép.Còng tàc xày dung chién lugc canh tranh càng trd nén càp thiét dói vdi doanh nghiép khimdi trudng kinh doanh ed nhièu thay dói, nhàt là khi Viét Nam tham già chinh thuc càc tòehùe thuang mai quòc té nhu AFTA, APEC va WTO. Còng ty eò phàn xi màng Yèn Bàicung khòng thè nàm ngoài tién trình dò. Cùng vói nhijng ca bòi to lón do tién trình bòi nhàpkinh té quóc tè mang lai là nhùng thàch thuc khòng nhó dòi vdi Còng ty, vi vày Còng ty phàico càch nhìn va phuong phàp xày dung chién lugc canh tranh khoa hoc phù hgp vdi tìnhhình mdi. Chinh vi nhiìng ly do dd tòi ehgn de tài;
 10. 10. "Xày dung chién luge canh tranh - Nghién eùu tinh huòng Gong ty co phàn xi màngYen Bài"1.3 Mue dich nghién eùu:Còng ty co phàn xi màng Yèn Bài càn nghién eùu va tìm hiéu mot càch nghièm tue ve thjtrudng xi màng trong nude va trong khu vuc. Còng ty càn som khàc phue tình trang trongchd va y lai vào su bào bò cùa Nhà nude; chàc chàn ràng dèn khi Viét Nam già nhàp WTOthi su bào ho thuang mai bang bang rào tbué quan vdi ngành xi màng Viét Nam ndi chungva vdi cdng ty ndi rièng sé giàm di rat manh. Nèu su dàu tu phàt trièn cùa Còng ty CP ximàng Yen Bài klidng hgp ly va hiéu qua thi khi bang rào thué quan giàm xuòng nguy co dedga còng ty do canh tranh ngày càng Idn. Dòng tbdi vdi su ra dòi hàng loat càc nhà mày ximàng cùng loai sé day còng ty dèn cbò lùng tùng, thi truòng co thè se bi càc còng ty khàcthao tùng.Do dd càn phài nghién eùu va danh già lai lgi thè canh tranh cùa Còng ty CP xi màng YènBài so vdi càc còng ty khàc trong ngành, tu dò lua chgn va xày dung chién luge tòi uu nhàmgiùp doanh nghiép dua ra mot chién lugc canh tranh phù hgp vdi khà nàng va thuc lue cùaCòng ty mình.Mot muc tiéu nìra cùa luàn vàn này là van dung nhijng ly luàn co bàn cùa viéc hoach dinhchién luge kinh doanh vào thuc tién san xuàt kinh doanh nhàm nàng cao khà nàng canhtranh cùa Còng ty trong tién trình bòi nhàp kinh tè quòc tè.Tu thuc tién dà nèu trèn chùng ta co thè bò sung mot so vàn de mdi nhàm hoàn thien quytrình xày dung chién lugc canh tranh cho Còng ty Co phàn xi màng Yèn Bài nói riéng va càcdoanh nghiép Viét Nam nói chung.
 11. 11. 1.4 Phuoìig phàp nghién eùu:Phuong phàp nghién eùu djnh tinh va dinh lugng dà dugc su dung de tién hành nghién cùn .Ò day phuong phàp "nghién cùn tình hudng" dà dugc su dung de soi rgi ly thuyèt xày dungchién lugc canh tranh vào thuc tién boat dòng cùa Còng ty eò phàn xi màng Yèn Bài. Tuynhién, càc két luàn rùt ra tii viéc nghién eùu tình huòng cùa Còng ty co phàn xi màng YènBài ed thè dugc khài quàt boa de àp dung cho càc còng ty san xuàt xi màng, cùng nhu càcloai hình doanh nghiép khàc boat dòng trèn lanh thò Viét nam.1.5 Két càu cùa khoà luàn:Chuang 1 : Phàn md dàuChuang 2: Ca sd ly luàn, nhùng luàn cu ea bàn de xày dung chién lugc canh tranh chodoanh nghiép trong co che thi trudng2.1 Khài niém, yéu càu cùa chién lugc canh tranh2.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa danh nghiép2.3 Phàn tich mdi trudng canh tranh vT md cùa doanh nghiép2.4 Phàn tich mòi trudng ngành theo Michael Porter2.5 Phàn tich noi bg doanh nghiép2.6 Càc chién luge canh tranh ea bànChuang 3: Xày dung chién lugc canh tranh d Cdng ty CP xi màng Yèn Bài.3.1 Tòng quan ve Còng ty CP xi màng Yèn Bài3.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa Còng ty
 12. 12. 3.3 Phàn tich mòi truòng canh tranh cùa Còng ty CP xi màng Yèn Bài3.4 Phàn tich càc chién luge canh tranh ed thè lua chgn3.5 Lua chgn chién lugc canh tranh bang phuong phàp ma tranChuang 4: Kién nghi va két luàn4.1 Mot so giài phàp nhàm thuc hién thành còng chién lugc dà lua ehgn.4.2 Mot so kién nghi vdi càc co quan quàn ly Nhà nude4.3 Nbijng han che cùa khoà luàn.4.4 Két luàn.
 13. 13. Chuong 2 Ca sd ly luàn, nhùng luàn cu co bàn de xày dung chién lugc canh tranh cho doanh nghiép trong co che thj trudng2.1 Khài niém, yéu càu va nói dung xày dyng chién lugc canh tranh2.1.1 Khài niemTrong nén kinh tè thi truòng tu do thi chién lugc canh tranh là yéu td song cdn cùa mòi Idoanh nghiép, hàu hèt còng vice cùa càc lanh dao doanh nghiép là xùc tién thi trudng.Chién luge canh tranh cùa mot doanh nghiép là mot chuang trình hành dòng tòng quàthudng tdi vice thuc hién nhùng muc tiéu ma doanh nghiép mong muòn va theo duòi. Boiehi tu va cho thi trudng doanh nghiép mdi xàc dinh dugc quy mò, muc dò phàt trién cùamình. Chién luge canh tranh sé xàc dinh va vach rò muc dich va càc muc tiéu cùa doanhnghiép, xàc dinh càc boat dòng canh tranh ma doanh nghiép càn tién hành, de ra càc chinhsàch va càc kè hoach co bàn nhàm dat dugc càc muc tiéu dò.Vice xày dung va lua chgn chién lugc nhàm dat dugc càc muc tiéu dà dat ra là mot van detrgng yéu. Nd cho biét doanh nghiép ed thè dat dugc càc muc tiéu dà de ra nhu thè nào.Chién lugc canh tranh chinh là còng cu de dat dugc càc muc tiéu dò. Viéc xày dung chiénlugc canh tranh bàt dàu tu viéc phàn tich mot càch sàu sàc va toàn dien mòi trudng kinhdoanh ben ngoài va thuc trang ben trong doanh nghiép. Co nhàn thùc dugc bue tranh toàncành thi càc nhà quàn tri mai eò thè trang bj cho mình mot chién luge tòt hon de giành dugcthàng lgi cà ve phuong dién tài ehinh va cà ve phuong dien vj thè chién lugc
 14. 14. Chién lugc canh tranh là chién lugc kinh doanh càp don vi kinh doanh nhàm dat dugc lgi thècanh tranh uu viét han dòi thù canh tranh va dat dugc doanh thu cao han doanh thu trungbình trèn tùng thi trudng. Moi chién lugc canh tranh co bàn là két qua càc su lua chgn nhàtquàn cùng ed làn cho nhau cùa còng ty ve san phàm, thi trudng va càc khà nàng rièng biét.2.1.2 Càc yéu càu cùa chién lugc canh tranh- Chién lugc canh tranh khi xày dung phài dat dugc muc dich tàng thè lue va giành lgi thècanh tranh cho doanh nghiép, phài triét de khai thàe lgi thè so sành cùa doanh nghiép, chùyéu tàp trung càc bién phàp tàn dung thè manh cùa doanh nghiép.- Trong chién luge canh tranh phài xàc dinh pham vi kinh doanh, muc tiéu phù hgp va nhùngdièu kién co bàn de thuc hién muc tiéu. Càc muc tiéu phài rò ràng va phài chi ra càc muctiéu co bàn nhàt. Cd gang khòng dàn trai càc nguòn lue va hét sue tranh tình trang khòng sudung hét nguòn lue cùa doanh nghiép.- Chién luge canh tranh phài du doàn dugc mòi trudng kinh doanh cùa doanh nghiép.- Chién lugc canh tranh càn ngàn ggn, sue tich, don giàn va tu nhièn.- Trong chién lugc canh tranh càn co chién lugc du phòng tinh dèn nhùng khà nàng xàunhàt, cho phép dòi phò mot càch nhanh nhay vdi nhùng thay dòi cùa mòi truòng kinh doanh.- Chién lugc canh tranh phài két hgp dò ehin muòi vdi thài co, khòng chin muòi thi sé thàtbai nhung qua ehin muòi cung sé màt thòi ca.2.1.3 Trình tu* noi dung xày dung chién lugc canh tranhXày dung chién luge canh tranh là mot qua trình làp lai va lién tue, khi càn thiét nò thudngdugc càc nhà quàn tn dièu chinh cho phù hgp vói nhùng bién dòng ve mòi trudng kinh 10
 15. 15. doanh va tiém nàng cùa doanh nghiép, nhat là sau mòi ky san xuàt kinh doanh. Trình tu nóidung boat dòng xày dung chién lugc canh tranh gòm càc bude sau:Bude 1 : Su mang va muc tiéu chién lugc cùa doanh nghiépBude 2: Phàn tich mòi truòng canh tranh vT mò cùa doanh nghiépBude 3: Phàn tich mdi truòng ngànhBude 4: Phàn tich noi bg doanh nghiépBude 5: Lua chgn càc chién luge canh tranh2.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa danh nghiép2.2.1 Su mang cùa doanh nghiépSau khi tién hành phàn tich mòi truàng kinh doanh va noi bò de phàt hién ra càc ea bòi vanguy co de doa dòng thòi hiéu rò càc dièm manh va dièm yéu, doanh nghiép càn phài xàcdinh su mang va muc tiéu chién luge cùa mình. Bàn su mang là mot bàn tuyèn bò eò già trilàu dai ve muc dich cùa doanh nghiép. Nò phàn biét doanh nghiép dò khàc vdi nhìing doanhnghiép khàc. Qua dd nd cùng thè hién triét ly kinh doanh, càc nguyén tàc kinh doanh va sutin tudng vào muc dich kinh doanh cùa doanh nghiép. Nd tra Idi cho càu hdi: "Còng vicekinh doanh cùa doanh nghiép là gì? Cóng viéc dd se dugc tién hành nhu thè nào? Va cho ai?Nd bude càc nhà quàn tri phài xem xét va dua ra mot càch nhìn ro ràng ve dinh hudng phàttrién doanh nghiép cùa mình trong 5-10 nàm tdi. Nd thiét ké nén con duòng di trong tuonglai cùa doanh nghiép va gidi han pham vi ITnh vuc kinh doanh cu thè cùa doanh nghiép.2.2.2 Càc mue tiéu chién luge cho doanh nghiép 11
 16. 16. Tu bàn su mang dd xàc dinh dugc càc mue tiéu cu thè cho doanh nghiép. Càc muc tiéu nàyvùa thè hién su mong muòn cùa doanh nghiép vùa hàm y mot su thàch thùc dòi vdi doanhnghiép. Chùng buòc doanh nghiép phài phàn dàu, sàng tao de khòng ngùng nàng cao khànàng boat dòng tài chinh làn vi thè làu dai cùa doanh nghiép trèn thi trudng. Càc mue tiéucàng ehuyèn biét càng de vach ra chién luge càn thiét de hoàn thành. Chùng là nhùng chitiéu co bàn co thè do dugc va co khà nàng thuc hién dugc, do dò giùp cho doanh nghiépcbòng lai tinh tu man, su ma bò va thu dòng trong boat dòng. Càc muc tiéu dò phài thòngnhàt va gàn vdi tùng khoàng tbdi gian bay ebu ky boat dòng kinh doanh cùa doanh nghiépké cà ngàn han va dai han. Viéc xàc dinh muc tiéu dò dòi bòi phài dugc thuc hién d tàt càcàc càp quàn tri. Mòi don vi cùa doanh nghiép càn phài co càc chi tiéu boat dòng cu thè eóthè do dugc de xàc dinh su dòng góp cùa mình vào càc mue tiéu chung cùa doanh nghiép.Càc mue tiéu thudng dugc gàn vdi càc chi tiéu ve: san lugng, mùc lgi nhuàn, muc tàngdoanh thu, nàng suàt, vi thè canh tranh, thi phàn, phàt trién viéc làm, quan he nói bò, tràchnhiem xà hòi, vi tri còng nghé.Viéc xàc dinh rò su mang va càc muc tiéu kinh doanh cùa doanh nghiép giùp càc nhà quàntri ed càn cu xày dung noi dung chién lugc canh tranh va to chùc thuc hién.2.3 Phàn tieh mòi truòìig canh tranh vi mó cùa doanh nghiépMòi trudng canh tranh cùa doanh nghiép là tàt cà nhùng yéu td, nhùng lue lugng, nhùng thèche...nàm ben ngoài doanh nghiép ma nhà quàn tri khòng kiém soàt dugc nhung chùng laico ành hudng rat lón dèn boat dòng va két qua boat dòng cùa doanh nghiép.Mòi truòng canh tranh cùa doanh nghiép dugc chia thành hai mùc dò: Mòi trudng vT mò vamòi truòng ngành. Dàc trung ea bàn cùa mòi truòng canh tranh là tinh chat phùc tap va ludn 12
 17. 17. bién ddng. Do dd khi phàn tich mdi trudng canh tranh càn làm rò càc yéu td mdi trudng nàoeó nhiéu khà nàng ành hudng dèn càc quyét dinh cùa doanh nghiép càc ca bòi kinh doanhma doanh nghiép eó thè tàn dung nhu phàt hién ra càc mòi nguy ca tiém àn de doa doanhnghiép.Mòi truòng vi mò ành hudng dèn tàt cà càc ngành kinh doanh, nd tàc dòng mot càch giàntiép dèn boat dòng cùa doarih nghiép. Co 5 yéu tò co bàn sau day cùa mòi truòng vT mò: Mòitrudng nén kinh té, mòi truòng khoa hoc còng nghé, mòi truòng ehinh tri - luàt phàp, mòitrudng vàn boa - xà boi, va mdi trudng tu nhièn.2.3.1 Mòi truàng nén kinh téMdi truàng nén kinh té ed ành hudng vd cùng to lón dèn boat ddng kinh doanh cùa doanhnghiép. Viéc phàn tich mòi truàng kinh té ndi chung khòng nhùng chi xem xét càc tàc nhànhién tai tàc dòng dèn boat dòng kinh doanh cùa doanh nghiép ma cdn càn nhàe dén càc yéutò kinh té ed thè sé gay ành hudng dèn su phàt trién cùa doanh nghiép trong tuong lai. Càcyéu tò kinh té chù yéu gay ành hudng dén càc doanh nghiép là: Su òn dinh cùa nén kinh tétrong nude va khu vuc, giai doan cùa ebu ky kinh té, mùc tàng truàng GDP va thu nhàp bìnhquàn dàu nguài, ty le lam phàt va ành hudng cùa nd tdi mùc dàu tu cùa nèn kinh tè, lai suàtthi trudng va ành huòng cùa nò tdi khuynh hudng tiéu dùng, tièt kiém va dàu tu, càc chinhsàch tién té va ti già hdi doài va ành hudng cùa nd tdi quan he xuàt nhàp khàu, mùc dd thatnghiép, he thdng thué va mùc thué ndi chung cùng nhu chinh sàch thué quan tao ra ca bòi vanguy ea nhu thè nào dòi vài doanh nghiép, chinh sàch kiém soàt luong bong/già cà, càn cànthanh toàn quòc tè, su tài trg, nhùng tàc dòng vào nén kinh té nude ta cùa qua trình toàn càuboa va mòi trudng kinh doanh quòc té nói chung...2.3.2 Mòi truàng khoa hoc còng nghé 13
 18. 18. Su phàt trìén manh me cùa mòi truàng khoa hoc còng nghé tàc dòng dén hàu hèt càc ngànhkinh té quòc dàn, tao ra nhiéu ca bòi thuàn lgi, nhung dòng thdi cùng tao ra nhiéu thàch thùcva de doa dén su tòn tai va phàt trièn cùa nhièu doanh nghiép. Càc doanh nghiép phài nhànbiét va khai thàe nhijng còng nghé phù hgp de tao ra lgi thè canh tranh cho mình trèn thitruàng. Su phàt trién cùa nò khòng ehi dùng lai d mot quòc già bay mot khu vuc. Mot còngnghé mdi khòng chi dugc àp dung trong mot ngành ma eó thè àp dung d nhiéu ngành khàcnhau. Cùng nhu mgi san phàm khàc còng nghé cùng eó ebu ky song cùa nò. Khi àp dungmot còng nghé tién tién càc doanh nghiép phài dàc biét chù y dèn gidi han tién bò cùa nò vacàc còng nghé khàc eó thè thay thè nò de san phàm cùa mình khòng bi lac bau true tiép hoàcgiàn tiép. Kinh nghièm cho thày nhièu doanh nghiép rat thành còng vài cdng nghé hién dainhung khi bude sang thài ky bào boa trong ebu ky song cùa còng nghé dò lai gap rat nhiéukhó khan de dòi phó vài nhirng giài phàp còng nghé mdi thay thè. Viéc dàu tu manh vào motcòng nghé nhanh chóng lac bau là mot vàn de mao hièm. Bài vày khi àp dung mot cóngnghé mdi càc doanh nghiép phài chù trgng dén viéc phàn tich du bào khà nàng bién ddngcùa còng nghé, gidi han tiém nàng cùa còng nghé dò va khà nàng thay thè cùa còng nghékhàc hién dai hon.2.3.3 Mdi truàng chinh trj - phàp luàtDoanh nghiép nào muòn tòn tai va phàt trién phài boat dòng phù hgp vdi nhùng dièu kiénmòi truòng chinh tri - ph^p luàt cùa nude sd tai. Càc doanh nghiép boat dòng dugc là eó suchàp nhàn cùa xà bòi, chùng nào xà bòi thày khòng thè chàp nhàn nhùng dièu kién nào dòthi xà hòi sé rùt lai nhùng diéu kién cho phép dò bang càch dòi hòi chinh phù can thiépthòng qua càc chinh sàch hoàc he thòng phàp luàt. Càc yéu tò chinh tri - phàp luàt co thè taora ea bòi hoàc nguy ea cho doanh nghiép. Càc doanh nghiép phài tuàn theo càc quy dinh cùa 14
 19. 19. chinh phù cùng nhu càc dao luàt va chinh sàch ve boat dòng cùa doanh nghiép, kiém soàtxuàt nhàp kbàu, ho trg xuàt kbàu (Cung càp tin dung xuàt khàu, uu dai thué quan, tao mòitrudng kinh doanh, ha tàng thuàn lgi, khuyén khich xuàt khàu thdng qua chinh sàch thudngxuàt khàu....)dàu tu nude ngoài, thù tue hành chinh, thué mudn, cho vay, chdng dòc quyén,bào ve mòi truàng sinb thài, thué khoà, già cà, quàng eào...Bào ho càc doanh nghiép trongnude là mot chinb sàch dugc nhà nude ta rat chù trgng. Cho nén càc doanh nghiép trongnude phài triét de tàn dung càc ea bòi do ehinh sàch này mang lai de dòi mdi cdng nghé,nàng cao nàng suàt lao dòng, chat lugng san phàm, cài tién màu ma de tao ra san phàm eótinh canh tranh cao khòng nhimg trèn thi truàng trong nude ma cà trèn càc thi truàng qudeté. Trong qua trình tham già hòi nhàp quòc té, nhà nude ban hành càc dao luàt de thu hùt dàutu nude ngoài cùng nhu buòc phài giàm bdt càc chinh sàch bào ho doanh nghiép trong nudechàc chàn sé tao ra nhijng thàch thùc ddi hdi càc doanh nghiép phài ed gang vuan lén de tòntai va phàt trièn; dòng thdi cùng tao ra nhièu ca bòi lién doanh, lién két, càc ea hòi ehuyèngiao còng nghé, càc co bòi md ròng thi truàng day manh xuat khàu. Doanh nghiép càn phàiphàn tieh day dù càc yéu tò chinh tri - phàp luàt khòng nhùng d trong nude mình ma à cànude ngoài noi doanh nghiép sé boat dòng.2.3.4 Mòi truàng vàn boa - xà hoiCàc quan rùém ve dao due, ve chat lugng cuge song, ve vai trò cùa phu nù trong xà hòi, càcdàc dièm ve bàn sàc vàn hoà va tòn giào, su già tàng dàn so... là càc yéu tò ành huòng rat lóndén su thành bai cùa doanh nghiép. Chàng han viéc khuyén khich phu nù ngày càng thamgià vào càc boat dòng va còng tàc xà bòi sé dàn dén trình dò hoc vàn cùa phu nù ngày càngcao, hg xày dung già dinh muòn hon, hg muòn eó mot hoàc hai con va sinh con muòn hon,mòi già dinh sé co quy mò nhó han.. .tu do ta thay già tàng nhu càu ve dich vu va trang thiét 15
 20. 20. bi cho càc già dinh ed nhó, nèn càn thiét tao làp he thóng bàn le ròng Idn theo kièu G7 Mart( Tap doàn Trung Nguyèn). Tàp quàn vàn hoà tiéu dùng cùng ành huòng quan trgng tói viéchoach dinh chién lugc canh tranh, trong dd doanh nghiép nào nàm vùng càc dàc dièm vànhoà truyén thòng tap quàn tiéu dùng thi sé de dàng chiém dugc thi phàn lón2.3.5 Mòi truàng tu nhiénRùng, khòng khi, nguòn nude, tài nguyèn là càc yéu td tu nhién rat nhay càm dòi vài bàt kydoanh nghiép san xuàt nào, ed tàc dòng dèn càc quyét dinh kinh doanh cùa doanh nghiép.Dàc biét nhàn tò tài nguyèn ed vai trd cuc ky quan trgng vi nd dàm bào yéu td dòc dào rièng Ieó cùa doanh nghiép xem xét duài góp dò lgi thè so sành. Phàt huy dugc nguòn lue cùa diaphuong, tao nén san phàm eó cà biét boa, eó sue canh tranh cao ve mgi mat. Càc san phàmgay ò nhièm mòi truòng, su dung làng phi tài nguyén chàc chàn khòng dugc xà bòi chàpnhàn. Bdi vày càc nhà quàn tri càn phàn tich sàu sàc càc yéu tò cùa mòi trudng tu nhièntrude khi dua ra quyét dinh.2.4 Phàn tich mòi truàng ngành theo Michael PorterMòi truàng ngành là mdi truàng ben ngoài doanh nghiép nhung lai tàc ddng true tiép dénboat dòng san xuàt kinh doanh cùng nhu su tòn tai va phàt trién cùa doanh nghiép, gòm 5yéu tò co bàn là: Khàch hàng mua san phàm va dich vu cùa doanh nghiép, nhà cung càp càcdàu vào cho san xuàt, dòi thù canh tranh, càc dòi thù tiém àn va san phàm thay thè. De xàydung mot chién lugc canh tranh thàng lgi càc nhà quàn tri phài phàn tich chùng mot càch sàusàc va toàn dien. Bdi ehi ed thàt hiéu biét chùng thi doanh nghiép mai nhàn thùc dugc matmanh va màt yéu cùa mình de tu dò dua ra càc dèi sàch thich hgp tàn dung càc ea bòi va nétranh càc nguy ca do mòi trudng ngành dem lai. Dd cùng là 5 thè lue thudng xuyén gay sue 16
 21. 21. ép lén doanh nghiép. Doanh nghiép chi dành dugc thàng lgi khi che ngu dugc mòi tuongquan lue lugng giùa doanh nghiép va càc thè lue dd.2.4.1 Phàn tich quyén nàng cùa khàch hàng.Khàch hàng ed mot quyèn nàng dàc biét dói vói bàt ky mot doanh nghiép nào. Hg eó thè làngudi su dung cuòi cùng nhung cùng eó thè là càc doanh nghiép khàc eó nhu càu ve sanphàm cùa doanh nghiép dò va co khà nàng thanh toàn. Khàch bang dóng mot vai trò trungtàm trong viéc phàn tich chién lugc cùa doanh nghiép. Hg là ngudi mang lai lgi nhuàn chodoanh nghiép. Cd thè coi bg là mot phàn cùa doanh nghiép. Su trung thành cùa khàch hàng imang dén cho doanh nghiép mot thè lgi lón. Su trung thành dò thuòng dugc binh thành trénnhùng mòi lién he càm tinh ma mot doanh nghiép khàc mai xàm nhàp khó ed thè dd bd.Nhìn chung, dd là két qua cùa mot chién lugc canh tranh khàc biét boa san phàm thành còng,làm thoà man dugc nhu càu cùa khàc hàng tham chi han cà su mong muòn cùa hg. Muc tiéucùa chién lugc canh tranh khàc biét boa san phàm là thòng qua chat lugng san phàm va dichvu, hình thùc màu ma cùng nhu già tri tàng thém cùa san phàm de kéo dò co dàn cùa càutheo già xuòng nhàm tao ra mot khòng gian già tua dòc quyèn (quasi-monopoly) cho doanhnghiép. Khi san phàm dà dugc khàc biét hoà se làm tàng vi thè cùa doanh nghiép, bòi vikhàch hàng sé rat tòn kém cho viéc ehuyèn sang mua san phàm cùa nhà cung càp khàc.Tao dugc san phàm cà biét hoà dòng nghìa vói viéc tao nén thi truòng thuge ve nguài Bàn(Day là vi thè ly tuóng dòi vói bàt ky mot doanh nghiép nào trén thuang truàng). Màt khàckhàch hàng cùng eó thè tao ra sue ép gay khó khan va làm giàm bót lgi nhuàn cùa doanhnghiép. Thè manh thuang lugng cùa khàch hàng eó dugc do mot trong càc dièu kién sau: 17
 22. 22. - Trèn thi truàng chi ed mot hoàc hai nhóm khàch hàng lón nhung co nhiéu nguài bàn tao radòc quyèn mua ("Monopson"). Day là tình thè bàt lgi cho doanh nghiép vi thi truòng lue nàythuge ve nguòi Mua- Khàch hàng mua mot lugng Idn hàng hoà cùa doanh nghiép. Khi khàch hàng mua nhièu hged thè gay sue ép trong viéc thuang lugng già cà dòi vdi doanh nghiép.- Mùc dò chuàn hoà cùa san phàm cao. Do dò san phàm tuong dòi dòng nhàt nén khàch hàngde dàng lua chgn mot nhà cung càp khàc dòng thdi it gay tdn kém trong viéc ehuyèn dòi này,tu dò sé làm tàng vi thè cùa khàch hàng.- Khàch hàng khòng thàt nhay càm dòi vdi chat lugng hàng hoà hg mua, hg sé khòng sansàng tra già cao hon cho dù san phàm dugc coi là eó chat lugng tòt hon. Do vày càn thiétphài co nhùng bién phàp quàng bà tiép thi, hòi thào, thuyét trinh gidi thieu san phàm theohuóng dào tao cung càp nhung thòng tin càp nhàt ve chat lugng trong nuóe va quòc tè chokhàch hàngGay dung long tin cho khàch hàng là mot vàn de dàc biét quan trgng dói vói doanh nghiép.Doanh nghiép càn eó nhùng mòi lién he sau bàn hàng vói khàch hàng thòng qua nhiéu hìnhthùc khàc nhau nhu: Hòi nghi khàch hàng, nhóm khàch hàng trgng diém, chàm sde khàchhàng...Tuy nhién viéc coi "khàch hàng là thugng de" chi ed nghTa khi nd mang lai lgi nhuàncho doanh nghiép.2.4.2 Phàn tich quyen nàng cùa nhà cung ùngNhà cung ùng là càc cà nhàn hay doanh nghiép ed khà nàng dàp ùng càc nguòn dàu vào chodoanh nghiép nhu: Nguyèn vat Iiéu, mày móc thiét bi, nhàn còng, vòn...Tuang tu nhu phàntich khàch hàng, bay già chi khàc là vi tri cùa doanh nghiép là khàch hàng, doanh nghiép càn 18
 23. 23. khai thàe triét de nhùng lgi thè cùa khàch hàng dà phàn tich d trèn. Càc nhà cung ùng cùngeó thè gay àp lue manh dói vài boat dòng cùa doanh nghiép. Nói chung doanh nghiép cànmot nguòn cung ùng dàu vào èn dinh, già cà va chat lugng hgp ly de hàng hoà cùa mình eókhà nàng canh tranh trén thi truàng. Cho nén mòi quan he vdi nhà cung ùng thudng là mòiquan he làm àn hìhi bào va làu dai.DÓi vdi nhà cung ùng vat tu thiét bi mày mdc: Trude khi lua chgn nhà cung ùng ehinh thùccàn phàn tieh càc yéu td ed y nghTa quan trgng dòi vdi doanh nghiép nhu uy tin va thành tichcùa nhà cung ùng dd trong qua khu va hién tai, già cà va chat lugng hàng hoà, dièu kién vathdi gian dat hàng cùng nhu giao hàng, khoàng càch vàn ehuyèn hàng.. .ed gang phàt hién racàc chi tiét ed thè giàm ehi phi cho càc dàu vào này cùa doanh nghiép.Vdi còng dòng tài chinh; Doanh nghiép càn xàc dinh vi thè cùa mình so vdi càc thành viènkhàc trong còng dòng. Doanh nghiép càn xem xét lai già tri co phiéu cùa doanh nghiép, khànàng thanh toàn va vòn luu dòng cùa mình, càc diéu kién cho vay cùa chù ng va khà nàngkéo dai ngàn khoàn cùng nhu tbdi ban cho vay.Vdi ngudn lao dòng: Day cùng là mot yéu tò chinh yéu trong mòi truàng canh tranh cùadoanh nghiép. Doanh nghiép xem xét khà nàng cùa mình de thu hùt càc lao dòng tré eó trinhdò ehuyèn mòn là nàng lue. Ò nude ta day là mot lgi thè so sành làn vi già cà nhàn còng laodòng vào mùc thàp nhàt thè gidi, dò tuoi cdn tré nén ed thè tiép thu càc tri thùc mai nhanhnhay hieu qua2.4.3 Phàn tich dòi thù canh tranhDÓi thù canh tranh thudng là mòi de dga chù yéu dén su phàt trién cùa doanh nghiép, dàcbiét trong giai doan thi truàng dà bào hoà va co nhùng ehuóng ngai càn tra viéc rùt lui khòi 19
 24. 24. thi truàng cùa càc doanh nghiép trong ngành. Bdi vày viéc phàn tich càc ddi thù canh tranhlà hét sue quan trgng. Doanh nghiép phài biét so lugng càc dói thù canh tranh, cuòng dòcanh tranh cùng nhu toc dò tàng truòng ngành kinh doanh, ti trgng vòn co dinh cùa càc dòithù canh tranh, càc muc tiéu va càc chién luge kinh doanh cùng nhu càc dói sàch ma càc dòithù canh tranh dang su dung, khà nàng càc dói thù canh tranh thay dói chién lugc nhu thènào, két qua tài chinh va vi tri trén thi truàng cùng nhu tièm nàng tài chinh cùa hg. Nén chgnra mot so dói thù canh tranh quan trgng nhàt ròi so sành vói khà nàng canh tranh cùa minhtheo càc tiéu thùc nhu: Màu ma san phàm, khà nàng cung càp, nghé thuàt va ky thuàt phuevu khàehihàng, bào hành, màt dò phàn phòi, già cà san phàm, quàng cao, trg giùp bàn hàng,su thi dua cùa nhàn vién bàn hàng, chat lugng san phàm, tiém nàng phàt trìén, su linh boat,doanh thu, lgi nhuàn, thi phàn.. .khi dành già càn luu y ràng nhùng dièm kém hon vàn eó thètao ra càc chién lugc kinh doanh khàc nhau va khòng dugc gòp tàt cà chùng lai thành dièmyéu cùa doanh nghiép. Chàng han san phàm ré hon thi khòng nhàt thiét dòi hòi chat lugngphài tuyét bào. Dòng thài xem xét hg eó nhàn dinh nhu thè nào ve dòi thù khàc, khà nàngthich ùng dòi vói nhijng thay dòi lién quan dèn tùng ITnh vuc boat dòng va khà nàng chiùdung cùa hg vdi càc cuge canh tranh kéo dai. Doanh nghiép càn phài ed he sa ve tiing dóithù canh tranh vói thdng tin hgp phàp va dugc càp nhàt thuòng xuyén. Viéc hiéu biét sàu sàccàc dòi thù canh tranh giùp doanh nghiép de ra càc dòi sàch thich hgp va càc thay dói chiénlugc càn thiét de dat dugc muc tiéu cùa mình.2.4.4 Phàn tich càc dòi thu tiém àn mòiDòi thù tién àn mai là càc doanh nghiép mói tham già kinh doanh trong ngành hoàc co ydinh tham nhàp thi truàng, chua eó de doa true tiép dén lgi ich kinh doanh cùa doanh nghiépnhung eó khà nàng tra thành dói thù canh tranh làm càn tra dén lgi ich cùa doanh nghiép 20
 25. 25. trong tuong lai. Mot vàn de doanh nghiép càn quan tàm là dièm manh cùa càc dòi thù tièmàn mai d cho hg thudng ed tièm nàng manh ve tài chinh va cdng nghé mdi. Tuy doanhnghiép eó vi thè canh tranh hon hg nhung cùng càn co càc bién phàp dòi phó nhu:- Tao ra rào càn su xàm nhàp cùa hg tu ben ngoài nhu; Càc lgi thè do san xuàt trèn quy móIdn, chi phi ehuyèn dòi mua hàng cùa khàch hàng cao do viéc ehuyèn biét hoà san phàm, càcuu thè tao ra già thành thàp do nguòn cung ùng thuàn lgi...- Trong truàng hgp càn thiét, quay tra lai lién két vói càc ddi thù canh tranh de bào ve thitruàng cùa mình.2.4.5 Phàn tich san phàm thay theSan phàm thay thè là càc san phàm cùa nhùng thi truòng khàc nhung ed thè dàp ùng dugcnhu càu thi trudng nhu san phàm ehinh. Su tdn tai cùa san phàm thay thè làm han che tièmnàng già tàng lgi nhuàn cùa doanh nghiép. Nd làm cho dò co dàn chéo theo già luòn duang,tue là néu già cùa san phàm chinh tàng lén sé làm cho càu cùa san phàm thay thè tàng lèn.San phàm thay thè sé khòng che khòng gian già cùa thi truòng san phàm ehinh. Càc sanphàm thay thè thudng là két qua cùa càc cuge bùng nò còng nghé. De trành tut bau trèn thitruàng, ngoài viéc phàn tich càc quan he ve già cùa san phàm thay thè, doanh nghiép càn dàutu thich dàng càc nguòn lue cùa mình trong chién luge kinh doanh cho viéc nghién eùu àpdung còng nghé mai nhàm tao ra càc san phàm eó tinh canh tranh cao han trèn thi truàng.2.5 Phàn tich noi ho doanh nghiépSau khi phàn tich mòi truòng kinh doanh vT md va mòi truòng ngành, nhièm vu tiép theo cùaviéc xày dung chién lugc là phài phàn tieh tình hình thuc tai ben trong doanh nghiép, tìm racàc thè manh va càc dièm yéu ben trong doanh nghiép nhàm khai thàe tói da càc thè manh 21
 26. 26. dd va khàc phue càc diém yéu de dat lgi thè tói da. Viéc phàn tieh noi bò doanh nghiép cànxem xét càc chùc nàng ea bàn trong qua trinh tao ra già tri cùa doanh nghiép ma Porter ggilà phàn tich chuòi già tri. Sau day chùng ta sé nghién eùu càc chùc nàng chù yéu cùa doanhnghép.2.5.1 Qua trình san xuàtQua trinh san xuàt là boat dòng chù yéu cùa doanh nghiép gàn vdi viéc tao ra càc san phàmva dich vu. Nd quyét dinh dèn su thành cdng cùa doanh nghiép va càc ITnh vuc khàc. Sanphàm va dich vu ed chat lugng cao va già thành hgp ly sé tao diéu kién thuàn lgi cho boatdòng Maketting, boat dòng tài ehinh. Qua trinh san xuàt cùng ành hudng tuong bò rat lón vatao tién de cho càc boat dòng quàn tri doanh nghiép, nghién eùu phàt trién va he thòng thòngtin. Khi phàn tich qua trinh san xuàt cùa doanh nghiép càn dành già trude hét càc thiét bimày mdc xem chùng ed khà nàng tao ra san phàm va dich vu ed chat lugng khòng ? Doanhnghiép eó tàn dung dugc còng suàt va hiéu nàng ky thuàt cùa mày móc thiét bi khòng?Chùng eó khà nàng tao ra san lugng dàp ùng dugc nhu càu thi trudng khòng ? Néu khòng thibién phàp khàc phue nhu thè nào? Viéc san xuàt trèn quy mò lón, cung ùng dàu vào va òndinh vói già hgp ly, su bò tri phuong tién san xuàt kho hàng, ben bài phù hgp góp phàn ratlón tao ra hiéu qua cao cho qua trinh san xuàt. Dòng thài càn phàn tich ti le lgi nhuàn va giàtri già tàng cùa qua trinh san xuàt. Ngoài ra phài xem xét tói viéc su dung lao dòng, càc donvi ve tinh (néu eó), còng tàc kiém tra tàc nghiép.De han che xu thè già cành kéo trong buon bàn quóc té (NghTa là già hàng nguyèn Iiéu thòngày càng giàm xuóng ty le nghich vói xu thè tàng già cùa hàng che bién tinh). Dinh huóngsan xuàt càn chù trgng vào viéc tàng cuàng cóng nghé che bién (Vói nòng san là còng nghé 22
 27. 27. sau thu hoach) dua chat lugng san phàm ngày càng tinh che lén mùc dat tiéu chuàn chatlugng quòc tè.2.5.2 Tài chinh ké toànNguòn tài chinh (nhu tién màt, khà nàng vay tin dung....) là nguòn lue ca bàn nhàt vi dò làtién de cho càc nguòn lue khàc va hình thành nèn két qua cuòi cùng cùa chuòi càc boat dòng(hay mot ebu trinh) san xuàt kinh doanh cùa doanh nghiép. Viéc phàn tich nguòn tài chinhdua trén càc tiéu chuàn kinh té - tài ehinh nhu: Khà nàng sinb lai trèn mot dòng vòn, vòn luudòng, khà nàng thu hòi vòn, dòng tién mat, he so màc ng, khà nàng thanh toàn, vòn eò phàn,khà nàng huy dòng vòn ngàn han va dai han, nguòn vòn còng ty, chi phi vòn so vói toànngành va dòi thù canh tranh, càc vàn de ve thué, quan he vói chù sd hùu... Dành già tièmnàng tài chinh cùa mot doanh nghiép là phuong phàp tot nhàt de xem xét vi thè canh tranhcùa doanh nghiép va là diéu kién de thu hùt vdn dàu tu tu ben ngoài. Day là dièu kién ea bànde mot chién lugc canh tranh trd nén khà thi hon. Qua phàn tich càc chi so tài chinh ed thèxàc dinh diém manh dièm yéu cùa doanh nghiép ve dàu tu, tài chinh va lai eó phàn.2.5.3 Hoat dòng quàn triVe cóng tàc hoach dinh: Xem doanh nghiép dà tién hành càc boat dòng quàn tri lién quandèn viéc chuàn bi cho còng tàc xày dimg chién luge nhu thè nào. Doanh nghiép eó tè chùctheo dòi du bào nhìmg xu hudng ed lién quan dén mòi trudng vT md va ngành khòng ?Doanh nghiép ed thiét làp càc mue tiéu rò ràng chua? Chién lugc canh tranh nhu thè nao?Quy trinh hình thành va nói dung càc ké hoach tàc nghiép nhu thè nào ? Viéc phàn phói càcnguòn lue eó dua trén càc mue tiéu dà de ra khòng ? Càc chién lugc va chinh sàch ho trgkhàc ra sao ? Doanh nghiép eó càc kè hoach dói phó vói nhùng tình huóng bàt trac xày rakhòng? Viéc tò chùc dòng vién tinh thàn làm viéc cùa nhàn vién ra sao? 23
 28. 28. Vè tè chùc: Doanh nghiép co ca càu bò mày tè chùc quàn ly nhu thè nào ? Co rò ràng nhutrong sa dò tè chùc khòng ? Sa dò dò co biéu thi khà nàng kiém soàt ròng lón khòng ? Càcchùc nàng cùa ea sd ed dugc md tà phù hgp trong sa dò tò ehùe khòng ? Sa dò tò chùc eóthè hién càc nguyén tàc thóng nhàt chi huy khòng ? Ménh lenh dugc truyén dat nhu thè nào?Càc nhà quàn tri trong tè chùc thuc hién viéc uy quyén hùu hiéu khòng ? Càc màng còngviéc dugc mò tà nhu thè nào ?Vè dièu kbién va dòng vièn: 0 day de càp dén su tham già cùa nhàn vièn trong quàn tri, tinhthàn thài dò làm viéc, su thoà man trong còng viéc, su khuyén khich sàng tao trong còng tàc, su truyén dat va trao dòi thòng tin hai chièu trong còng ty, so lugng co càu va vai trd cùacàc nhdm khòng chinh thùc, khà nàng cùa nhàn vién va mùc dò thay thè, he thòng thuòngphat...Vè nhàn su: So lugng, ca càu va trình dò nhàn vién thè nào, eó giàm dèe hay phòng nhàn sukhòng ? Co he thòng dành già thành qua cùa nhàn vién khòng? Co ké hoach dào tao, tuyèndung nhu thè nào? Càc che dò chinh sàch, luong bòng ra sao?...Ve kiém tra: Doanh nghiép co he thòng kiém soàt tài chinh, doanh so bàn hàng, san xuàt, chitiéu, hàng tòn kho nhu thè nào ? Co he thóng kiém soàt quàn tri hùu hiéu hay khòng ? Viéckiém tra chat lugng nhuu thè nào ? Co he thóng thóng thóng tin sao ? He thóng kiém soàtcùa doanh nghiép ed nhanh chdng chinh xàc bay khòng ?Ben canh nò lue tàng doanh so, de dàm bào hiéu qua trong kinh doanh viéc tiét kiém chi phicùng là bài hge quy già càn thiét cho mgi lành dao doanh nghiép chi eó nhu vay boat dòngcùa doanh nghiép mai dugc duy tri èn dinh va già thành san phàm mói ed tinh canh trangcao. 24
 29. 29. 2.5.4 Hoat ddng MarketingTrude hèt càn phài phàn tich vè co càu khàch hàng, càc kénh tiéu thu vdi sd lugng pham viva mùc dò kiém soàt, su linh boat trong viéc dinh già, màu ma san phàm va quàng cào, càccòng cu ho trg ehinh sàch tiéu thu. So sành su phàt trièn cùa tùng loai kénh tiéu thu, dua racàc chi dàn càn thiét cho viéc xày dung chién lugc Marketing. Phài chù y dén tièm nàng tiéuthu san phàm, co càu doanh thu, ty le lai nhuàn so vdi doanh thu, mùc da dang chat lugng vasu ndi tiéng cùa càc loai san phàm va dich vu, thi phàn cùa doanh nghiép, su tin nhiem cùakhàch hàng, hiéu qua cùa chién dich khuyén mài va quàng cào, càc dich vu sau bàn hàng vacòng tàc chàm sóc hudng dàn khàch bang. Sau dd phàn tich cóng viéc cung ùng càc dàu vàoeó òn dinh va thuàn lgi khòng ? Két hgp vdi viéc xem xét ebu ky song cùa san phàm de kiémtra boat dòng nghién eùu va phàt trién san phàm mdi. Phàn tich càc ca ho kinh doanh eó thèxùc tién, tràch nhiem dòi vdi xà bòi cùa hoat dòng kinh doanh va dich vu ma doanh nghiépxùc tién.2.5.5 Hoat dòng nghién eùu phàt triénDoanh nghiép eó dàu tu thich dàng cho hoat dòng nghién eùu phàt trién san phàm va còngnghé khòng ? Co dù dièu kién co sd vat chat mày mdc thiét bi cùng nhu nhàn su va phòngchùc nàng cho nghién eùu phàt trièn khòng ? Chat lugng va thành qua nghién eùu phàt trièned giùp cho doanh nghiép dan dàu trong nghànb hay tut bau ? Doanh nghiép ed dù tièm luevè tài chinh cùng nhu càn bg ed trinh dò khoa hge cho còng tàc nghién eùu phàt trièn khòng? Doanh nghiép co manh dan dàu tu làu dai cho còng tàc này khòng ? Khà nàng cùa dói thùcanh tranh trong còng tàc này ra sao? Doanh nghiép eó y dinh lién doanh vdi tè chùc hay cànhàn ben ngoài thuc hién nhùng nghién cùn ùng dung cho doanh nghiép khòng, lgi ich cùadoanh nghiép này nhu thè nào ? Doanh nghiép ed hiéu biét vè giày phép, bàn quyèn tàc già. 25
 30. 30. bang sàng che, nhàn hiéu thuang mai va càc quy dinh khàc trong va ngoài nude lién quandèn boat ddng nghién eùu phàt trièn khdng ? Doanh nghiép ed chién lugc nghién eùu phàttrién tòng quàt khòng ?Trong mot ea che day bién dèi, canh tranh tra nén gay gàt han bao già hèt, càc ddi thù canhtranh lién tue sao chép san phàm cùa nhau thi vice thay ddi nàng cao chat lugng, cài tiénmàu ma san phàm càn dugc quàn triét. Xày dung mot dòi ngù càn bò cho boat dòng nghiéneùu phàt trién san phàm va còng nghé là tòi quan trgng. Càn thiét phài huy dòng nàng lue tritue cùa tàt cà nguòn lue nhàn vién de tìm kiém nhùng y tuóng mai nhàm cài tién phàt triénsan phàm mói. Tham ehi eó thè tao nén nhùng ngàn hàng y tuóng de tuy trong càc diéu kiéncanh tranh nhàt dinh ma dua ra ùng dung tao san phàm mói.2.5.6 He thóng thu thàp va xù ly thòng tinHe thòng thòng tin là mot bò phàn lién két tàt cà càc boat dòng chùc nàng, dòng thài nòcung càp ca sa cho càc quyét dinh quàn tri cùa doanh nghiép. Bài vày mot he thóng thòngtin hiiu hiéu sé góp phàn cài tién càc boat dòng cùa doanh nghiép va nàng cao chat lugngcho càc quyét dinh quàn tri. He thòng thòng tin khòng nhùng phue vu true tiép cho càc boatdòng tàc nghiép, ma cdn dàc biét càn thiét cho viéc cung càp va xù ly thòng tin cho càc boatdòng xày dung chién luge kinh doanh. Doanh nghiép càn phài xàc dinh càc nhu càu thòngtin càn thiét cà vè so lugng va loai hình vói mùc dò tin eày cao, chàng han nhu: Bang tènghgp dièu kién mòi truòng vT md, bang tòng hgp dièu kién mòi truàng ngành, bang tèng hgpthòng tin vè dèi thù canh tranh, bang tèng hgp thóng tin vè càc nhà cung ùng, bang tèng hgpthòng tin vè khàch hàng.. .Tu dò phàn tieh càc co bòi kinh doanh va càc nguón cung ùng madoanh nghiép hoàc dói thù canh tranh eó thè khai thàe; Phàn tieh mùc dò canh tranh trén thitrudng va càc sàch lugc cùa dói thù cùng nhu phàn ùng càn thiét cùa doanh nghiép; Phàn 26
 31. 31. tieh nhu càu thi truàng, ca càu khàch hàng va khà nàng phàt trién thi truòng; Phàn tich càcthòng tin vè tài chinh, vè phàt trièn san phàm va còng nghé ... He thòng thu thàp thòng tincùa doanh nghiép phài theo dòi mòi trudng nhàm xàc dinh va du bào chièu hudng, mùc dòva bién dò cùa nhùng bién dòng mòi truàng cùng nhu ành huòng cùa chùng tói doanhnghiép. Viéc thu thàp thòng tin phài khàch quan, dàng tin eày, day dù, déu dàn va lién tue thikhi xù ly chùng thòng qua càc mò hình thóng ké, càc mò hình kinh té lugng mói thu dugcchat lugng cao.Trong mot thè gidi toàn càu hoà dang dién ra hét sue da dang va phùc tap, bàt cu doanhnghiép nào thiéu thdng tin, hoàc khòng eó khà nàng xù ly thòng tin déu bi diet vong.2.6 Càc chién lugc canh tranh co* bàn2.6.1 Chién lugc dàn dàu ve chi phiChién luge dàn dàu vè chi phi là chién lugc canh tranh tap trung vào viéc san xuàt mot sanphàm tiéu chuàn hoà cao vói ehi phi thàp hon càc dòi thù canh tranh va tao ra lgi thè canhtranh cho doanh nghiép. Khi eó chi phi thàp doanh nghiép luòn tao ra lgi thè canh tranh, dàndàu vè chi phi làm cho doanh nghiép luòn ed khà nàng thu dugc lgi nhuàn cao han càc dèithù canh tranh va néu trong ngành ed su già tàng canh tranh thi doanh nghiép ed khà nàngdùng vùng tot han càce còng ty khàc.Diéu kién de tao ra dugc chién lugc dàn dàu vè chi phi là chgn mùc khàc biét hoà san phàmthàp, do viéc làm khàc biét hoà san phàm thuòng tòn kém. Doanh nghiép phài dat già thàpnén thuòng chgn thi truòng ó pham vi ròng lón, chàp nhàn bò qua càc phàn doan thi truàngkhàc nhau. Khi phàt trièn càc khà nàng riéng biét, doanh nghiép phài phàt trién càc khà nànged thè làm tàng tinh hiéu qua lén va ha thàp chi phi xuóng, nhàt là trong san xuàt va quàn ly 27
 32. 32. nguyén vàt Iiéu, de tao ra lgi thè canh tranh cho còng ty. Lgi thè dàn dàu vè chi phi eó thèdugc tao ra tu qui mò san phàm Idn, dòc quyèn còng nghé, eó un dai tu nhién hoàc dugc uudai vè nguèn nguyén heu, càu thành san phàm, mùc dò dich vu, qui trình san xuàt.Lgi thè va bàt lgi cùa chién lugc canh tranh này dugc mò tà co bàn trong viéc phàn tich 5 luelugng cùa Porter. Chi phi thàp sé bi ành hudng Idn hon càc dòi thù canh tranh cùa mình néugià càc dàu vào tàng. Tuy nhién ngudi ehi phi thàp thuòng mua khòi lugng lón càc dàu vào,nén cùng làm tàng sue manh màc cà true tiép vói nhà cung ùng. Lgi thè cùa ngudi dàn dàuchi phi cdn tao ra rào càn nhàp ngành cùa càc dòi thù tiém àn. Day là chién lugc tuong dòian toàn dòi vdi doanh nghiép chùng nào cdn dàn dàu vè ehi phi, vi già là yéu tò then chòt dòivài phàn Idn nguài mua. Chién lugc dàn dàu vè chi phi ed rùi ro là doanh nghiép chi quantàm dén giàm chi phi ed thè khdng theo dÒi dugc nhijng thay ddi vè thi hiéu cùa ngudi tiéudùng; Doanh nghiép ed thè qua quan tàm dèn dén dàu tu va cài thien mòi truàng ben trongdoanh nghiép làng quén cùng eó thi truòng san phàm cùa còng ty. Chi phi thàp khòng loaitrù khà nàng ehuyèn mòn hoà, nò chi eó uu thè canh tranh khi còng ty dàm bào mot mùc dòkhàc biét boa san phàm nhàt dinh de nguài tiéu dùng nhàn biét va chàp nhàn.2.6.2 Chién luge khàc biet hoàChién lugc khàc biét hoà san phàm là chién lugc tao ra lgi thè canh tranh tu viéc nhàn manhdén vice san xuàt ra san phàm eó chat lugng cao, dòc dào. Khà nàng tao ra san phàm khàcbiét hoà thoà man nguài tiéu dùng ma càc dèi thù khòng eó cho phép doanh nghiép dat mùcgià cao hon dàng kè so vói vói mùc già trung bình cùa ngành. Lgi thè canh tranh này taodièu kién cho doanh nghiép eó doanh thu va lgi nhuàn cao han mùc trung bình. Khàch hàngtin tuóng vào san phàm dugc khàc biét hoà va san sàng tra già cao hon. 28
 33. 33. Khàc biét hoà san phàm ed thè dat dugc bang ba càch chù yéu; Chat lugng, dòi mói va tinhthich nghi vói khàch hàng. Su hàp dàn cùa san phàm dàp ùng ve mat tàm ly, lùa tuoi, thunhàp hay nhùng mong dgi cùa khàch bang là nguòn góc de khàc biét hoà san phàm. Doanhnghiép su dung chién lugc canh tranh này càn chia thi truàng ra nhiéu doan thi truàng khàcnhau, va san phàm dugc thiét ké riéng cho mòi doan thi truàng. Ngoài viéc nghién eùu vaphàt trién de eó dugc san phàm khàc biét hóa vdi ehi phi hgp ly, doanh nghiép dòng thàicùng phài tap trung vào boat dòng truyén thòng, quàng cào de cung càp nhùng thòng tin vetinh dòc dào va khàc biét vè san phàm cùa mình so vói san phàm cùa dòi thù canh tranh.Chién luge khàc biét hoà san phàm dat dugc long trung thành cùa khàch hàng vài nhàn hiéusan phàm cùa cóng ty là tài san vò hình rat eó già tri, nò khòng nhijng tao ra lgi thè cùa còngty trude càc dòi thù canh tranh ma cdn bào ve cóng ty trén tàt cà càc màt.2.6.3 Chién luge tàp trungDay là chién luge chi tàp trung chù yéu phue vu cho mot nhóm hùu han ngudi tiéu dùng,hoàc mot vài doan thi trudng riéng biét de tàn dung khà nàng cùa mot còng ty nhó canhtranh vdi càc dói thù ed uu thè. Tàp trung vào thi truòng mue tiéu eó thè dugc xàc dinh theotiéu thùc dia ly, loai khàch hàng hay mot nhành cùa dòng san phàm. Chién luge này tao cobòi cho doanh nghiép tàn dung mgi khà nàng riéng biét de làp day khoàng tróng nhu càu cànthiét cùa khàch hàng. Chién luge này cùng dòi bòi doanh nghiép phài phàt trièn chat lugngsan phàm khàc biét hoà cho mot tàp hgp nhó khàch hàng hoàc mot khu vuc. Tàp trung vàochuòi nhó san phàm cho phép doanh nghiép dèi mdi nhanh hon nhùng cdng ty khàc biét hoàIdn.Khi theo duòi chién lugc này, sau khi dà chgn doan thi truòng, do qui mò nhó còng ty eó thèdóng thdi theo duèi cà hai chién lugc dàn dàu vè chi phi va khàc biet hoà san phàm. NÓu 29
 34. 34. còng ty tàp trung chi su dung chién lugc chi phi thàp, bang sé phài canh tranh vói ngudi dàndàu vè chi phi trén doan thi truàng hg khdng ed lgi thè vè chi phi, nhung lai eó lgi thè canhtranh so càc vdi hàng khàc biét hoà san phàm. Néu còng ty tàp trung theo duòi chién lugckhàc biét boa san phàm thi sé eó lgi thè canh tranh so vdi càc bang dàn dàu vè chi phi.Mùc do khàc biét hoà san phàm cao hay thàp dòi vdi cdng ty chgn chién lugc tàp trung phuthuge vào viéc còng ty nhàn manh dén viéc theo duòi chi phi thàp hay khàc biet hoà sanphàm. Thuc hién chién lugc tàp trung, cóng ty eó thè theo duòi mot khà nàng riéng nào dòde tìm kiém chi phi thàp trong khu vuc, hoàc phàt trièn càc ky nàng de thich nghi tòt hon vóikhàch hàng cùng nhu khà nàng phue vu nhu càu khàch hàng tòt hon trong khù vuc.Lgi thè canh tranh cùa còng ty tàp trung bàt nguòn tu khà nàng riéng biét cùa nò vè hiéu qua,dòi mói, hay tinh thich nghi vói khàch hàng do hg co thè cung càp nhiing thù ma dèi thùkhòng làm ra dugc. Dòng thài cùng eó sue manh vói nguài mua vi khòng thè eó san phàmtuong tu d noi khàc.Nhung vói nhà cung ùng thi cdng ty canh tranh sé gap bàt lgi vi hg mua khèì lugng dàu vàonhd. Vi thè còng ty phài tìm càch ehuyèn phàn tàng già dàu vào sang già bàn san phàm cuòicùng cho khàch hàng trung thành cùa mình thi bàt lgi trén mdi giàm di. Long trung thànhcùa khàch hàng cùa còng ty tap trung tao ra cùng là mot rào càn dói vói càc dói thù tièm ànva cùng làm giàm bdt mdi de doa tu càc san phàm thay thè.Chién lugc tàp trung cho phép còng ty tiép can vói khàch hàng va phàn ùng kip thdi vóinhùng nhu càu thay dèi cùa khàch hàng. Tuy nhièn san xuàt vói khéi lugng it dàn dèn ehiphi thudng cao han còng ty dàn dàu chi phi. Cùng càn lun y doan thi truàng cóng ty taptrung khai thàe eó thè bàt ngó bién màt vi su thay dèi còng nghé hay sd thich cùa ngudi tiéudùng. 30
 35. 35. Chuong 3 Xày dung chién lugc canh tranh à Gong ty co phàn xi màng Yèn Bài3.1 Tòng quan ve Còng ty co phàn xi màng Yèn BàiCdng ty eó phàn xi màng Yèn Bài, tién thàn là doanh nghiép Nhà nuóe vói tén ggi Nhà màyxi màng Yèn Bài, dugc xày dung va di vào boat ddng tu nàm 1980. Trai qua nhiéu nàm dàutu phàt trièn va ehuyèn dèi tu ngày 01-01-2004 Cdng ty co phàn xi màng Yèn Bài chinh thùcdi vào boat ddng theo luàt doanh nghiép duói hình thùc Còng ty eò phàn.Ngành nghé kinh doanh cùa Còng ty: Khai thàe dà vói cho san xuàt xi màng; San xuàt ximàng; Khai thàe, che bién, kinh doanh va xuàt khàu khoàng san; Khai thàe, che bién va kinhdoanh dà xày dung.Bae diém chung eùa san phàm xi màng- Xi màng là mot loai san phàm co bàn trong xày dung khòng eó hàng hoà thay thè. Tuy theoyéu càu vè cudng do chiù lue va két càu ky thuàt eùa cdng trinh xày dung ma ta ed thè chiara càc màc khàc nhau de san xuàt càc san phàm khàc nhau nhu: PCB30, PCB40, PCI 30 ...- Xi màng là san phàm cdng nghiép dugc san xuàt tàp trung nhung tiéu dùng mang tinh phàntàn cao- Xi màng là san phàm ddi hdi cdng nghé san xuàt hién dai vdi ehi phi dàu tu lónQua trình hình thành va phàt triénKhi mói thành làp, nhà mày chi eó quy mò là mot he thóng day truyén san xuàt xi màng theocòng nghé Id dùng loai nhd vdi cóng xuàt thiét ké 5.000 tàn/nàm, san phàm chù yéu là xi 31
 36. 36. màng den, chat lugng khòng Ón dinh, ngudi tiéu dùng chua tin tudng vào chat lugng eùa ximàng Yèn Bài. DÓn nàm 1981 nhà mày ed thém san phàm xi màng tràng. Nhung cho dènnàm 1985 san lugng xi màng eùa nhà mày mdi ehi dat dugc 2.050 tàn xi màng den va 550tàn xi màng tràng.Nàm 1986, do nhu càu xày dung trén dia bàn tình tàng cao,Tinh Yèn Bài quyét dinh dàu tuthém 2 day ehuyèn san xuàt xi màng tuang tu nàng tèng còng xuàt lèn 15.000 tàn/nàm, ké tudd san lugng eùa nhà mày nàm sau luòn cao hon nàm trude, cu thè:Bang 1: Tong san lugng xi màng hàng nàm cùa Còng ty giai doan 1986-1991 Só San phàm Don vi Nàm Nàm Nàm Nàm Nàm Nàm TT tinh 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1 Xi màng Tàn 3.393 6.020 8.030 6.556 4.904 7.560 den 2 Xi màng Tàn 1.120 2.000 2.500 380 3.012 290 tràngNgudn: Cdng ty CP xi màng Yèn BàiNàm 1994, do nhu càu eùa thi truàng nhà mày làp dat mdi mdt day truyén cóng nghé sanxuàt xi màng Id dùng eùa Trung Quòc vdi cdng suàt 60.000 tàn/nàm thay thè cho toàn bg hethdng càc Id cu dà lac bau.Nàm 2002, nhu càu xi màng trèn thi truòng tàng manh, hién tugng "chày" xi màng dà xày ratrén thi truòng, Nhà mày quyét dinh dàu tu thém mot he thóng san xuàt, nàng còng suàt cùanhà mày lén 120.000 tàn/nàm. Di dòi vdi Viéc nàng só lugng san phàm, Nhà mày dà rat quan 32
 37. 37. tàm dén viéc nàng cao chat lugng san phàm. Tu nàm 2002 Nhà mày dà xày dung he thòngquàn ly chat lugng ISO 9001:2000 va dà ben tue duy tri chat lugng này.Tu 01 thàng 01 nàm 2004 Nhà mày xi màng Yèn Bài dugc ehuyèn thành Còng ty co phàn ximàng Yèn Bài vói vòn dièu le 15 ty dòng. Còng ty dà dàu tu md ròng nàng còng suàt nhàmày tu 120.000 tàn/ nàm lén 150.000 tàn/ nàmNàm 2005 Còng ty dà tién hành trién khai mot só còng viéc lón trong dàu tu mó ròng quymò, nàng lue san xuàt. Còng ty dà quyét dinh trién khai du àn ehuyèn dòi cóng nghé sanxuàt xi màng hién eó tu lo dùng sang lo quay vdi cdng suàt 350.000 tàn/ nàm, day là viéc ilàm càn thiét quyét dinh su tdn tai va phàt trién cùa doanh nghiép.Nàm 2006, tiép tue hoàn thien dir àn xi màng là quay, quàng bà thuòng hiéu xi màng YènBài vdi hình tugng con chim dai bang, qua dia càu va ddng chù YBC dugc ban bang trongnude biét dén.3.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa Cóng tySu mang eùa Cdng ty CP Yèn Bài là tiép tue dàu tu ddi mdi còng nghé, nàng cao trinh dòquàn tri dàp ùng xu thè bòi nhàp, luòn thoà man mgi yéu càu cùa khàch hàng vè sé lugng,chat lugng, già cà cùng càc dich vu sau bàn hàng dàng tin eày, góp phàn nàng cao mùc songxà bòi dàp ùng nhu càu ngày càng phàt trién cùa tinh Yèn Bài,3.3 Phàn tich mói truàng canh tranh cùa Cóng ty CP xi màng Yen Bài3.3.1 Mòi trudng canh tranh vT mó ciìa Cóng tyVe mói irwòng kinh téViét nam dang trong qua trinh bòi nhàp vói nèn kinh tè thè gidi; boat dòng vói tu càch làthành thành vién day dù eùa càc tè chùc thuòng mai khu vuc va quóc té nhu AFTA 33
 38. 38. APEC... Viéc thuang lugng de già nhàp tè chùc thuang mai quóc té (WTO) vè ea bàn dàhoàn tàt, chi con phièn da phuong cuòi cùng vào ngày 26/10/2006 de di dén thóng nhàt vètoàn bò vàn kién dàm phàn. Khà nàng trd thành thành vién chinh thùc eùa WTO eùa Viétnam trong vài thàng tdi là chàc chàn. Nò tao ra nhièu ea bòi san xuàt kinh doanh rat lón chocàc donh nghiép Viét nam, trong dd ed Còng ty CP xi màng Yèn Bài; nhùng co bòi dò là: edthè md ròng thi truàng rat lón ra khu vuc va quòc tè, tiém can dugc vói còng nghé san xuàtbién dai.... Nhung kèm theo dò là nhiéu thàch thùc khòng nhó de doa true tiép càc còng tytrong nuóe nhu: nàng suàt, chat lugng, viéc làm va mòi truàng ...Nén kinh té Viét nam dang trong thài ky tàng truòng cao va lien tue vói mùc tàng truòngGDP trén 8%/nàm. Qua trinh CNH-HDH dién ra trèn toàn quóc vói cuàng dò manh me, dàcbiét à càc dò thi lón. Nhu càu lón vè duòng giao thòng, càu cóng, nhà d, xày dung càc trungtàm thuang mai, nhà cao tàng... dà làm tàng manh nhu càu vè xi màng. Day là ea boi vdcùng to lón dói vdi Còng ty. Ti le lam phàt trong càc nàm qua déu d mùc ón dinh va ed thèkiém soàt dugc trong khoàng 5-6%.Do mùc song cùa ngudi dàn ngày càng tàng, nén mùc tiéu thu xi màng bình quàn dàu ng uaicùng tàng khà déu dàn va èn dinh. Xét vè con só tuyét dèi, thi lugng tiéu thu xi màng d Viétnam bình quàn dàu ngudi vàn cdn thàp chi bang 30% so vdi càc nude trong khu vuc. Dièunày cho thày nhu càu xi màng trong nude cdn tàng rat nhièu trong thdi gian tói. 34
 39. 39. Bang 2: Lugng tièu dùng XM trong nu6c, dàn s6 va mire tiéu dùng XM bình quàn dàu nguòi qua càc nàm va du bào cho nàm 2007-2008 Dàn só VN Mùc tiéu dùng XM/dàu Lugng tièu dùng xi màng nguài (kg/nguói) trong nuóe (triéu tàn) (triéu nguài) Nàm 13,7 77,64 176,5 2000 16,5 78,68 209,7 2001 2002 19,85 79,66 249,2 • 2003 21,2 80.9 262 2004 22,6 81,7 276 2005 24,4 82,1 297,2 2006 25,2* 83,2* 302,8* 2007 27,3* 84,5* 321,89* 2008 28,2* 85,2* 330,89* Nguòn; Bào cào tèng két cùa tòng cóng ty xi màng Viét Nam nàm 2005; *: con só du bào Ve mói trw&ng eóng nghé So vói càc nude trong khu vuc ngành san xuàt xi màng Viét Nam ndi chung còng nghé san xuàt, chat lugng san phàm va hieu qua san xuàt kinh doanh con thàp, già thành san phàm cao. Cà nude mdi ed IO nhà mày còng nghé lo quay vdi tòng còng suàt thiét kè 15,55 triéu tàn/nàm; 55 nhà mày co còng nghé lo dùng vói còng suàt triéu tàn/nàm tàp trung chù yéu d mièn Bàc; 40 tram nghién vdi còng suàt 4,5 triéu tàn/nàm. Dàu tu còng nghé lo quay phuong 35
 40. 40. phàp kho cho phép san xuàt san phàm xi màng chat lugng cao, Ón dinh, chùng loai da dang,già thành san phàm thàp dàm bào tinh canh tranh cao cho càc cdng ty trong nude khi bòinhàp kinh té quÓc té. Tuy nhién, còng nghé này phài nhàp tu nuóe ngoài dòi hdi chi phi dàutu Idn, tbdi gian xày dung dai, qui md tèi thiéu de dat hiéu qua còng nghé san xuàt cùa mòinhà mày này phài tu 1,4 triéu tàn/nàm trd lèn. Vi vay càn két hgp dàu tu cdng nghé mdi vóivice tàn dung tói da càc thiét bj san xuàt trong nuóe.Ve mói truòng chinh tri-phàp luàtNàm 2006, Chinh phù trinh Quóc bòi 60 luàt va phàp lenh va sé thòng qua trèn 300 Nghidinh nhàm tao ra mot mòi truàng kinh doanh thuàn lgi, minh bacb va bình dàng cho nguàidàn va doanh nghiép; tap trung vào viéc giài quyét nhijng khd khan lién quan dén mòitruàng kinh doanh, thành làp va già nhàp thi truàng, tiép can nguòn lue de phàt trièn, thué,màt bang dat dai...; Chòng viéc dat ra quy dinh han che quyén tu do kinh doanh hgp phàpcùa nguài dàn.Bò KH&DT dua ra 8 giài phàp ho trg va phàt trién doanh nghiép là;- Don giàn hoà càc quy dinh tao thuàn lgi cho viéc thành làp va boat dòng cùa doanh nghiép;- Tiép tue day manh cài càch doanh nghiép nhà nude;- Tao dièu kién tiép càn dat dai màt bang san xuàt cho càc doanh nghiép;- Tao diéu kién thuàn lgi cho càc doanh nghiép tiép can vón;- Dào tao va phàt trién dòi ngù lao dòng eó ky nàng;- Dòi mói co che xuàt nhàp khàu;- Nàng cao nàng lue va cài thien khà nàng canh tranh cùa doanh nghiép; 36
 41. 41. - Tao làp mòi trudng tàm ly xà boi dói vdi doanh nghiépVe mói trirùng vàn hoà-xà hóiYèn Bài là mot tinh mièn nùi Tày Bàc gòm nhiéu dàn toc, vdi dién tich 6.800 km , dàn sd73.200, 1 thành phó, l thi >tà va 7 huyén; là trung tàm vàn hoà, chinh tri va kinh té eùa vùngTày bàc Viét Nam. Do qua trinh phàt trièn cùa lich su cu dàn d nhiéu mièn dàt nude ve daysinb song làm àn; ehinh vi vày Yèn Bài là mot tinh ed trinh do dàn tri phàt trién, nhu càu vèddi song tinh thàn va vat chat ngày càng tàng. Nhu càu ve nhà d, duòng xà cùng nhu càccóng trinh vàn hoà, càc còng trình ha tàng co so rat lón. Day cùng là mdt yéu td quan trgng L ,de phàt trién ngành cdng nghiép san xuàt xi màng cùa tinh.Ve mói trirùng tu nhiénYèn Bài là mot tình thuge loai eó nhiéu mò dà vói, mò set cao silic chat lugng cao, quàngsàt, mò penpat, cao lanh, thach anh vdi trù lugng Idn rat thuàn lgi cho viéc phàt trièn ngànhcòng nghiép san xuàt xi màng. Rùng tu nhién cùng rat phong phù chiém tdi 93%) dién tich,góp phàn dàng kè trong viéc dièu tiét khi bau cùng nhu mdi truàng eùa dia phuong.3.3.2 Mói truàng canh tranh eùa ngành san xuàt xi màngVe khàeh hàngCòng ty ed mói quan he thudng xuyén vói nhiéu loai khàch hàng trèn nhièu vùng mièn trongcà nuóe, nhàt là càc tình phia Bàc va trong noi bò tinh Yèn Bài. Càc khàch hàng trong tinhgòm eó: - 24 còng ty ce phàn va tràch nhiém hùu han - 4 còng ty ngành giao thòng 37
 42. 42. Khàch hàng thuge càc tinh ngoài gòm: càc còng ty TNHH thuge tinh Phù Thg, TuyènQuang, Lào Cai va Ha Giang. Còng ty dàc biét quan tàm tói càc khàch hàng thuòc tinh LàoCai, mot tinh bién giói phia Bàc ed cùa khàu sàt Trung Quòc, dugc hudng nhièu qui che dàcbiét cùa Chinh phù, nhàt là uu dai dàu tu cho càc khu còng nghiép, càc du àn nàng càpdudng quòc lo va ea sa ha tàng.Còng ty co he thòng thòng dai ly phàn phòi tói càc dia phuong nhu: Càc dai ly bàn le Thành phò Yèn Bài Tòng dai ly huyén Lue Yèn : Càc dai ly nàm trèn true duòng 7 Càc dai ly bàn le huyén Yèn Bình va Thàe Bà Càc dai ly bàn le huyén Vàn Yèn Càc dai ly bàn le huyén Tran Yèn Càc dai ly bàn le huyén Vàn Chàn va thj xa NghTa LoHàng nàm Còng ty déu eó tò chùc hòi nghi khàch hàng, quàng cào san phàm va càc dich vueùa Còng ty cùng nhu làng nghe càc y kién phàn hòi cùa khàch hàng dóng góp cho còng ty. 38
 43. 43. So do 1: He thóng phàn phói eùa Cóng ty Cóngty i Phòng tiéu thu-thj truàng V • ^r ^f Dai dién bàn Dai dién bàn Dai dién bàn hàng khu vuc hàng khu vue hàng khu vuc TP huyén ly ngoai tinh ^ " ^ ^ ^ Dai Dai Dai Dai Dai Dai ly ly ly ly ly ly bàn bàn bàn bàn bàn bàn le le le le le le ^r ^f ir r 1r 1r Nguài tièu dùng e 1 eimg ù ^g ihàDàu vào ehinh cùa nhà mày xi màng Yèn Bài chù yéu là nguyèn Iiéu dà vói, dàt set, thancàm 4a, quàng pherit, phu già cao silic, nuóe va vat tu phu tùng thay thè, do càc don vitrong tình cung càp. Còng ty eó quan he hgp tàc mua bàn va trao dòi hàng hoà làu dai.Ve dói thù eanh tranhDèi thù canh tranh chù yéu cùa Còng ty là càc nhà mày xi màng trung uong cùng san xuàt raloai san phàm xi màng PCB30 tuong tu nhu san phàm cùa YBC. Càc nhà mày xi màng trunguong eó lgi thè vè thuang hiéu, uy tin va tàm ly nguài tiéu dùng. Nhung hg lai eó bàt lgi là dxa tinh Yèn Bài, chi phi vàn ehuyèn cao va già bàn cao han xi màng cùa Cdng ty 39
 44. 44. t 1 r rBang 3: Diém manh va diem yeu cua doi thu canh tranh Nguón xi màng tu tòng còng ty & Nguón xi màng nhàp khàu càc cóng ty lién doanh Còng nghé Id quay hién dai, san xuàt theo Chat lugng san phàm cao òn phuong phàp khd, lgi thè ve qui md. dinh. Àp dung he thdng quàn ly chat lugng ISO- Nhàn hiéu eó uy tin trèn thuang 9001, chat lugng san phàm cao dn dinh truàng. chùng loai san phàm da dang: PCB30, Lgi thè vè vòn, vè qui mò san PCB40,PCB50... xuàt va còng nghé hién dai, ehi Diém Cd nhiéu kinh nghièm trén thi trudng, dàc phi san xuàt thàp nèn eó lgi thè biet trình do marketing canh tranh vè già. manh Vói san lugng Idn, chi phi san xuàt trén mot don vi thàp sé ed lgi thè canh tranh vè già. Dgi ngù nhàn vièn dugc tuyèn chgn va dào tao co bàn d trong nude va càc nude trong khèì EU. Diém Già bàn cao hon. Khòng dàm bào tinh lién tue déu dàn. yéu Dich vu bàn bang va sau bàn hàng khòng thuan lgi Chiù su diéu tièt eùa Nhà nude. Viéc dièu chinh chinh sàch bàn hàng chàm Khdng thè thuc hién tòt càc dich hon. vu sau bàn hàng. Viéc bào quàn khó khan. Chi phi van ehuyèn caoNguèn: Dua trèn só Iiéu thòng tin thi truàng hàng thàng cùa tèng còng ty xi màng Viét Nam 40
 45. 45. Ngoài ra Còng ty YBC con phài canh tranh vdi xi màng nhàp khàu tu càc nude trong khuvue. Qua khào sàt dièu tra dành già dói thù canh tranh eó mot só mat manh mat yéu chotrong bang 3.Ve eàc dói thù tiém ànDòi thù canh tranh tiém àn cùa Còng ty là nhà mày xi màng Yèn Bình nàm d khu vuc tìnhYèn Bài dang xày dung ed cdng suàt 910.000 tàn/nàm vdi còng nghé lo quay cùa TrungQuòc. Day cùng là mot dòi thù tièm àn nàng ky.San phàm thay thèSan phàm thay thè xi màng eùa còng ty là eàc loai xi màng lo dùng cùa càc tinh Phù Thg,Hai Duang, Tuyén quang ... dugc san sàng bàn vói già thàp làm han che tièm nàng già tànglgi nhuàn, khòng che khòng gian già cùa càc thi truàng eùa Còng ty.3.3.3 Phàn tich noi bó Cóng tyQua trình san xuàtNhà mày chi eó quy mò hién tai co còng suàt 150.000 tàtì/nàm vói 2 he thòng day truyén sanxuàt xi màng theo còng nghé lo dùng ca giói boa cùa Trung Quòc. Còng ty dang dàu tu dòimdi còng nghé san xuàt xi màng lo quay còng suàt 350.000 tàn/nàm thiét bi mày eùa trungQuóc, thiét bi dièu khièn cùa càc hàng Siemen lén doanh vdi Trung Quòc. Bang du kién eacàu ehi phi san xuàt cùa YBC khi dua day ehuyèn xi màng lo quay vào san xuàt cho trongbang 4.Day là mot du àn eó suàt dàu tu thàp khoàng 45 USD; du àn dugc huóng càc uu dai cùachinh phù vè bò trg lai suàt. Nhùng nàm dàu san xuàt, còng suàt chi càn dat khoàng 60%) 41
 46. 46. còng suàt thiét ké là dà dàm bào dù thanh toàn càc khoàn vay va bù dàp càc chi phi cùa quatrình san xuàt va tiéu thu san phàmBang 4: Du kién ca càu chi phi san xuàt cùa YBC vói cóng nghe Io quay Loai ehi phi Ty le tùng loai ehi phi/TÓng chi phi san xuàt (%) 1. Chi phi nguyén vat Iiéu 18,5 2. Chi phi nhién Iiéu 19,3 3. Chi phi khàu bao 10,7 4. Chi phi lao dòng true tiép 3,2 5. Chi phi quàn ly 4,5 6. Chi phi lai suàt vòn vay 15 7. Chi phi dòng lue 17,5 8. Chi phi khàc 11,3Nguòn: Còng ty YBCTài chinh ké toànNgay tu khi mói thành làp, nàm 1981 vói só vòn eò dinh là: 3.058.000, d Nhà mày dà datdugc tèng doanh thu: 2.812.000, d va só lgi nhuàn dà dat dugc là 192.000, d. Trong suòt quatrình van dòng va phàt trièn, cùng vói viéc cài tién cóng nghé va dàu tu thiét bi san xuàt,nguòn vón eó dinh cùa Còng ty cùng luòn dugc tàng lèn, nàng tòng san lugng va co càu sanphàm eùa Còng ty ngày mot tàng, cung càp nhiéu san phàm cho thi truòng va só tién Còngty dóng góp cho Ngàn sàch nhà nuóe ngày mot lón, dèn nàm 2005 tòng doanh thu dà dat 65 42
 47. 47. ti dòng, lgi nhuàn 1,450 ti dòng va nòp ngàn sàch NN gàn 3 ti dòng. Du kién nàm 2006doanh thu dat 72 ti dòng, lgi nhuàn khoàng 1,5 ti dòng.Hoat dóng quàn triBg mày tò chùc cùa Còng ty hién nay: - Hòi dòng quàn tri : 5 ngudi - Ban kiém soàt : 3 nguòi - Ban Giàm dòc diéu hành : 5 nguài - Tòng só CBCNV : 685 ngudi - Chat lugng lao dòng; + Dai hge : 37 ngudi + Cao dàng va Trung càp : 58 ngudi + Cdng nhàn ky thuàt va thg bae cao : 135 ngudi 43
 48. 48. So dò 2: Bó mày tó chùc cùa Cóng ty YBC: Hòi dòng quàn tri ir Giàm dòc Còng ty ^—-^ Phó Giàm dòc Phó Giàm dòc Phó Giàm Phó giàm Cty Cty dòc Cty dóeCty • ^ r ^f ^f V ir ir Ké Ky thuat- Thuòng Thi San xuàt TC- toàn Ké hoach true-Dàu truòng- HC- tài tu Dàu vào LD- chinh TLHoat dóng marketingCòng ty dà xày dung kè hoach xùc tién thuang mai. Thiét ké màu lògò thuang hiéu Còng tytrén càc àn phàm, phong bi cùng nhu san phàm phàt hành cùa Còng ty. Thiét kè màu, mabao bi kèm theo thuang hiéu, chat lugng san phàm, thòng tin, dia chi vè còng ty va hudngdàn khàeh hàng su dung.Làp dung Panò quàng cào tai mot so thi truàng quan trgng nhu Yèn Bài, Lào Cai ... Quàngcào trén eàc phuong tién thòng tin dai chùng vè noi dung san phàm xi màng va nhùng khànàng cung ùng dich vu cùa Còng ty nhu trèn càc bào Lao dòng, Nhàn dàn va càc bào ngànhlién quan dén xày dung, giao thòng va dàu tu. 44
 49. 49. Quàng cào trèn dai truyén hình trung uong nhu VTVl, VTV3 va càc dai truyén hình diaphuong trèn càc thi truàng chinh nhu Yèn Bài, Lào Cai, Lai Chàu .... Quàng cào thòng quacàc phòng su vièt hoàc quay ti vi vè nhà mày: qui mò, còng nghé, chat lugng san phàm ...Md trang Web, dua lén manh nhùng thòng tin vè Còng ty, gidi thiéu san phàm, khà nàngcung ùng dich vu; tham già vào ehg dién tu giùp khàch hàng ed diéu kién thuàn lgi tiép cannhanh vdi Còng ty.Hàng nàm Còng ty déu tò chùc bòi nghi khàch bang tai nhùng thi trudng Idn vào nhùng tbdidièm thich hgp.Bang 5: Tiéu thu xi màng càc nàm qua va du* bào dén nàm 2010 thj truòng Yèn Bài Don vi: nghin tànv NàmLoai X M 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010X M trung uong 150 160 300 320 355 350 370 385 X M cùa Y B C 102 120 130 142 150 200 250 290 Còng 252 280 430 462 505 550 620 675 Thi phàn cùa 40,4 40,8 30,2 30,7 29,7 36 40,3 43,0YBC t i Y B (%) aNgudn: Bào cào tòng két cùa tòng cóng ty xi màng Viét Nam nàm 2005Còng ty dà tién hành khào sàt, dièu tra nàm bàt thi truàng cùng nhùng càc yéu tò lién quandén thi trudng nhu: diéu kién tu nhién, diéu kién kinh té xà bòi, ca sd ha tàng, chién lugc 45
 50. 50. phàt trién kinh té xà boi .. d eàc dia phuong ma Còng ty co du kién phàt trièn. Còng ty dàtién hành phàn loai thi trudng de eó co che, chinh sàch ùng xù phù hgp. Dà xày dung hoànchinh va vàn hành he thòng quàn ly chat lugng theo tièu chuàn lSO-9001-2000.Thi truòng tièu thu xi màng trong tình Yèn bài thài gian qua ngày càng tàng, kè cà xi màngtrung uong va xi màng dia phuong; tu 252 nghin tàn nàm 2003 lén 430 nghin tàn nàm 2005.Du kién trong càc nàm tói vàn tiép tue tàng va dat mùc tiéu thu 675 nghin tàn vào nàm 2010(Bang 5). Qua bang trén cho thày lugng xi màng eùa YBC trén dia bàn tinh ngày càng tàng.Hoat dóng nghién eùu phàt trién I .Còng ty dang tùng buóe tò chùc phàn còng càn bò kiém nhièm làm cóng tàc nghién eùunàng cao chat lugng san phàm, tiét kiém chi phi san xuàt va nghién eùu ve chién lugc thitruàng. Tuy nhièn, còng tàc này con nhiéu yéu kém, só lugng càn bó eó trinh dò ehuyèn mòncon it lai phài làm còng tàc quàn ly kiém nhiem, trang thiét bi phue vu còng tàc nghién eùucon chua dugc dàu tu thoà dàng.He thong thu thàp va xù ly thóng tinCòng ty dà dàu tu day dù mày tinh, mày fax, dién thoai va mang luói internet cho càc phòngban phue vu cho viéc quàn tri Cdng ty dugc thuàn lgi. Còng tàc thòng kè, càp nhàt só Iiéucho tùng tbdi ky khà kip thài, giùp cho viéc diéu hành va phàn tich thi truòng ó càc huyénva càc dai ly ó khu vuc thành phò nhanh chóng eó nhùng dièu chinh, dàm bào già cà va dichvu phù hgp vói dièu kién tùng vùng cùa mot tinh mièn nùi. 46
 51. 51. 3.4 Phàn tich càc chién lugc canh tranh co thè lua chgn3.4.1 Chién luge dàn dàu ve chi phiChién lugc dàn dàu chi phi dòi hòi Còng ty phài tao ra lgi thè canh tranh bang san phàm ximàng dugc chuàn boa cao, it eó su khàc biét vói ehi phi thàp hon càc dòi thù canh tranh;dòng thòi Còng ty phài ehgn dugc thi truòng ròng lón, bò qua càc phàn doan thi truòng.Còng ty CP xi màng Yèn Bài eó thè chgn chién lugc dan dàu vè chi phi làm chién lugc eanhtranh ca bàn vi nhìmg ly do sau:- Chi phi dàu tu he thòng xày ehuyèn xi màng còng nghé lo quay 350.000 tàn/nàm vói suàtdàu tu rat thàp chi eó 45 USD/tàn, trong khi eàc nhà mày khàc vói còng nghé tuong tu vóisuàt dàu tu khà cao khoàng 90-120 USD/tàn.- Sau nhièu nàm boat dòng bau nhu toàn bò ea só vat chat nhu nhà xuóng, kho bai, phuongtién, trang thiét bi ... déu dà dugc khàu bao hèt nhung vàn con già tri su dung lón.- Dgi ngù càn bó quàn ly, càn bò làm còng tàc ky thuàt, còng nhàn van hành eùa Còng ty dàed nhièu kinh nghièm quàn tri, dà dugc tao ea bàn ma khdng màt nhiéu chi phi dàu tu.- San phàm xi màng Yèn Bài dà dugc khàch hàng tièu thu nhièu nàm, thuang hiéu ed uy tinnèn tiét kiém dugc nhiéu ehi phi quàng cào ban dàu.- Nguyén Iiéu dàu vào qua su dung dugc dành già là ed chat lugng cao, nguòn nguyèn Iiéuròi rào, san eó tai dia phuong, lo thièn, de khai thàe va gàn Còng ty nèn nhà cung ùng khònged khà nàng ép già dugc còng ty; hon nùa Còng ty cdn tu khai thàe nguòn nguyén Iiéu này.- Yèn Bài là tình mièn nùi eó dién tich rùng ròng, chiém tói 93% dién tich tu nhién, dàn sothua nén ehi phi dàu tu vè mòi truòng ed thè giàm nhièu. 47
 52. 52. Àp dung chién lugc eanh tranh này Còng ty luòn tao ra lgi nhuàn cao hon càc dòi thù canhtranh, va eó khà nàng dùng vùng tòt han khi cuòng dò canh tranh trèn thi truòng già tàng.3.4.2 Chién lugc khàc biet hoà san phàmDe tao ra dugc lgi thè canh tranh vdi chién luge khàc biét hoà san phàm Còng ty phài eó sanphàm xi màng khàc biét vói chat lugng cao va dòc dào, thoà man tàm ly, thu nhàp va mongdgi eùa nguài tièu dùng ma dòi thù canh tranh khòng eó. San phàm phài dòi mai, eó tinhkhàc biet va dugc thiét ké riéng cho mòi doan thi truòng. Còng ty phài dàu tu lón cho nghiéneùu va phàt trién san phàm cùng nhu cho boat dòng quàng cào. Tàt cà dòi hòi dò làm hanche khà nàng àp dung chién lugc này eùa Còng ty CP xi màng Yèn Bài.3.4.3 Chién luge tap trungCòng ty CP xi màng Yèn Bài là mot còng ty dia phuong, lai ó khu vuc mièn nùi Tày Bàcnén cùng eó nhièu lgi thè eanh tranh khi àp dung chién lugc tap trung. Bòi vi chién lugccanh tranh này ddi bdi qui md san xuàt nhd, chù yéu ehi tap trung phue vu cho mot nhdmnguòi tièu dùng khòng lón, va trèn mot vài doan thi truòng rièng biét, nhùng khoàng tròngnhu càu xi màng trén thi truòng, vdi su khàc biét san phàm khdng cao.Khi theo duèi chién lugc tàp trung Cdng ty CP xi màng Yèn bài ed thè két hgp cà hai chiénluge dàn dàu vè chi phi va khàc biét hoà san phàm d mùc do vùa phài khòng tòn kém. Khidò Còng ty eó lgi thè eanh tranh so vói eàc còng ty khàc biét hoà san phàm vi co thè àp dungchinh sàch vói càc mùc già khàc nhau cho tùng doan thi truòng riéng, dòng thòi lai ed lgi thècanh tranh so vài càc còng ty canh tranh vè già. 48
 53. 53. 3.5 Lua chon chién lugc canh tranh bang phuong phàp ma tran3.5.1 Xày dung ma tran dành già càc yéu tó mói truàng ben ngoài EFE (External Factors of Environment)De xày dimg ma tran EFE ta tién hành theo càc bude sau:Buóe I: Lièt ké càc yéu td mòi trudng ben ngoài ành huóng true tiép dén khà nàng canhtranh cùa Cdng ty ròi dua vào cdt 1, cu thè là: 1. Nèn kinh tè Viét Nam dang trong thdi ky tàng trudng cao va lién tue 2. Viét nam dang trong qua trinh bòi nhàp vdi nèn kinh té thè gidi 3. Trình dò dàn tri phàt trién, nhu càu vè dòi song ùnh thàn va vat chat cùa tinh Yèn Bài ngày càng tàng 4. Loai bò bót càc qui dinh eùa Chinh phù 5. Su quan tàm eùa chinh quyén tinh vè huy dòng vòn 6. Khàch hàng dà biét dén thuang hieu san phàm eùa cóng ty 7. Su xuàt hién eùa dòi thù tiém àn 8. Chù dòng càc dàu vào va dua eàc yéu tò trèn vào còt thù nhàt trong bang 6.Buóe 2: Cho dièm trgng só tu 0,00 dèn 1,00 cho mòi yéu tò trong còt 1 ròi dua vào còt 2,mot càch khàch quan sao cho càc doanh nghiép trong ngành hoàc mot só doanh nghiép trongngành nhàt tri, vói tèng só dièm càc trgng so bang 1. Càc yéu tò mang lai ca hòi kinh doanh 49
 54. 54. lón sé eó trgng só cao hon eàc yéu tò de doa su thành còng cùa càc doanh nghiép trongngành.Buóe 3: Dua vào hiéu qua cùa chién lugc canh tranh ma doanh nghiép dà àp dung trong quakhù, cho diém phàn loai vè phàn ùng cùa doanh nghiép dòi vói tìmg yéu tò trén theo 4 mùcdò tòt, khà, trung bình va yéu, tuong ùng vói dièm 4, 3, 2, v à 1; ròi cho càc dièm này vàocòt 3.Buóe 4; Tinh só dièm quan trgng vè phàn ùng cùa doanh nghiép vói tùng yéu tò trén, bangcàch nhàn dièm ó còt 2 vói còt 3, két qua ghi vào còt 4.Buóe 5; Tinh tòng cùa càc diém trong còt 4. Tòng só dièm giùa 1-1,5 cho biét doanh nghiépphàn ùng rat kém trong viéc tàn dung càc co bòi va han che su de doa tu mòi truòng benngoài; nèu giira 1,6 - 2,5 là mùc dò phàn ùng trung bình; giùa 2,6-3,5 là mùc dò khà tòt, congiù 3,6-4,0 là mùc dò rat tòt.Tòng còng só diém quan trgng tinh dugc trong bang 6 là 2,6 lón hon so vói mùc dièm trungbình 2,5; tuy nhièn mùc dò cao hon khdng dàng kè cho thày viéc tàn dung hiéu qua càc cahòi cùng nhu nhùng phàn ùng cùa Còng ty nhàm ban che mòi de doa do mòi truòng carùitranh mang lai cùa Cdng ty CP xi màng Yèn Bài mói chi ó mùc trung bình. 50
 55. 55. Bang 6: Ma tran dành già eàc yéu tó mói truàng ben ngoài EFE cùa Cóng ty YBC Càc yéu tó ben ngoài Mùc quan trgng Diém phàn loai Só diém quan chù yéu trgngKinh tè VN tàng truòng cao 0,1 3 0,3VN bòi nhàp kinh tè quòc tè 0,1 1 0,1Nhu càu tinh thàn,vàt chat cùa 0,2 4 0,8tinh Yèn Bài ngày càng tàng 1Loai bó bót càc qui dinh cùa 0,05 2 0,1Chinh phùSu quan tàm eùa tinh vè huy 0,15 3 0,45dóng vònKhàeh hàng biét dèn thuang 0,15 2 0,3hieu SP còng tySu xuàt bién cùa dòi thù tièm 0,15 1 0,15ànChù dòng càc dàu vào 0,1 4 0,4 Tóng eóng 1,0 2,63.5.2 Xày dung ma tran dành già càc yéu tó nói bó IFE cùa Cóng ty YBC (Internai Factors of Environment)De xày dung ma tran IFE ta tién hành theo càc buóe sau:Buóe l : Lièt ké eàc yéu tè càc yéu tó noi bò dugc xem là màt manh va màt yéu cùa càc bgphàn chùc nàng cùa doanh nghiép ành huòng triic tiép dèn khà nàng eanh tranh cùa Còng tyCP xi màng Yèn Bài ròi dua vào còt 1, cu thè là: 51
 56. 56. 1. Lgi nhuàn bién trén mùc trung bình ngành 2. Tinh thàn hgp tàc cùa nhàn vièn 3. Chat lugng san phàm xi màng hoàn bào 4. Khà nàng huy dòng vòn cao 5. Cd tiém lue nghién eùu va phàt trién 6. Cdng nghé san xuàt xi màng Id quay 7. Suàt vòn dàu tu thàp 8. Mùc khàu hao thàp 9. He thòng phàn phòi hoàn chinh 10. Thi phàn caoBude 2: Cho dièm trgng só tu 0,00 dén 1,00 cho mòi yéu tò trong còt 1 ròi dua vào còt 2,tuong ùng vdi tùng yéu tò. Trgng só cùa mòi yéu tò phàn ành tàm quan trgng tuong dòi eùayéu tò dò mot càch khàch quan dòi vdi su thành còng cùa doanh nghiép trong ngành, nddugc xàc dinh dua trén co só toàn ngành. Yéu tò nào eó ành hudng lón nhàt dèn hiéu quaboat dòng cùa doanh nghiép trong ngành sé co trgng so lón nhàt, sao cho tòng só dièm càctrgng só bang 1 .Buóe 3: Cho dièm phàn loai eùa tùng yéu tò nói bò theo dành già chù quan cùa doanhnghiép vè càc màt manh va yéu cùa mình: - Diém 1 ; IJng vói dièm yéu lón nhàt - Diém 2: Ung vói dièm yéu nhó nhàt 52
 57. 57. Dièm 3: Ung vói diém manh nhó nhàt - Dièm 4: Ung vói dièm manh lón nhàtBang 7: Ma tran dành già càc yéu tò nói bó ben trong IFE cùa Còng ty YBCCàc yéu tò ben trong chù yéu Mùc quan trgng Dièm phàn loai Só dièm quan trgngLgi nhuàn bién trén mùc trung 0,15 4 0,60bình ngànhTinh thàn hgp tàc eùa nhàn 0,10 4 0,40vién caoChat lugng san phàm xi màng 0,15 3 0,45hoàn bàoKhà nàng huy dòng vòn cao 0,10 3 0,30Co tièm lue nghién eùu va 0,05 1 0,05phàt triènCóng nghe san xuàt xi màng 0,15 3 0,45lo quaySuàt vòn dàu tu thàp 0,07 4 0,28Mùc khàu hao thàp 0,03 3 0,09Thi phàn cao 0,05 3 0,15He thòng phàn phòi hoàn 0,10 3 0,30ehinh Tóng eóng 1,0 3,07Buóe 4: Xàc dinh dièm quan trgng cho mòi yéu tò bang càch nhàn trgng só cùa nò vói dièmphàn loai tuong ùng. 53

×