Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf

3,843 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Mình nhận làm báo cáo thực tập, luận văn cho các bạn sinh viên, chi phí sinh viên, làm trực tiếp hoặc online nếu xa, các bạn liên hệ qua SDT/ ZALO - 0917193864
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • cho mình xin bài này được không cậu ơi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Anh oi, cho minh xin bai nay dc ko ah? hic
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

NGUYEN TRUNG HIEU_HUY DONG VON TAI NGAN HANG.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirotig trình cao hoc Quàn tri Kình doanh Quòc té LUÀN VAN TÒT NGHIÉP HUY DÒNG VON TAI NGAN HÀNG DÀU TU VA PHÀT TRIÉN VIÉT NAM NGUYÉN TRUNG HIEU IEMBA#3 THANG 05, 2007
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chircng trình cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quóc te BÀN LUÀN VÀN NÀY DUOC NÒP CHO TRl/ÒNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI) BAN LUÀN VÀN LA MOT PHAN BÀT BUÒC TRONO C H U a « TRÌNH DÀO TAO THAC SY (^ÀN TRI K ^ THANG 05,2007
 3. 3. Phè duyét cùa Chu-ong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quòc té Chù nhiém chuong trình Tòi xàe nhàn ràng bàn luàn vàn này dà dàp ùng dugc eàe yéu eàu cùa mot luàn vàn tòt nghiép thuge chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Chù tich Hói dòng PGS.TS va Tri Dùng Chùng tòi, ky tén duói day xàc nhàn ràng chùng tòi dà dgc toàn bò luàn vàn này va cóng nhàn ban luàn vàn hoàn toàn dàp ùng eàe tiéu ehuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinh doanh. NCS. DàngNgocSu Giào vién huóng dàn Càc thành vién Hói dòng TS. TRANDOÀNKIM PGS.TS VÙ GONG TV NCS. DANG NGOC SU
 4. 4. CAM KET Tòi xin cam két ràng noi dung cùa bàn luàn vàn này chua dugc nòp cho bàt ky mot chuong trình càp bang cao hoc nào cùng nhu bàt ky chuong trình dào tao eàp bang nào kbàc. Tòi cùng xin cam két thém ràng bàn Luàn vàn này là nò lue eà nhàn cùa tòi. Càc két qua, phàn tich, két luàn trong Luàn vàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qua làm viée cùa eà nhàn tòi. Hoc vién Nguyèn Trung Hièu
 5. 5. LOI CAM ON Tòi xin chàn thành càm an Khoa Quàn tri kinh doanh- Truòng Dai hoc Quòc già va eàe thày giào, eò giào Lóp IeMBA3 thuge chuong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh Quóc té dà nhiét tình truyén dat nhihig kién thùc quy bau, sàu ròng, giùp tòi co nén tàng kién thùc khoa hoc de thire hien de tài này. Tòi cùng xin dugc bay tò long biét on sàu sàc tai thày giào Dang Ngge Su ve nhùng y kién dóng góp quy bau va su chi dàn tan tình cùa Thày trong suót thòi gian tòi tbue hien va hoàn thành bàn luàn vàn thac sì kinh té. Xin gùi lòi càm an tói càc dòng nghiép tai Ngàn bang DT&PT Viet Nam dà nhiét tình giùp dò tòi trong còng tàc thu thap so liéu de hoàn thành bàn luàn vàn này. Hoc vién Nguyèn Trung Hièu
 6. 6. D A N H M U C CÀC CHlf VIÉT TÀT BIDV Ngàn bang Dàu tu va Phàt trién Viét Nam ADB Ngàn bang phàt trién Chàu à - Thài Bình Duong WB Ngàn bang Thè giói NH Ngàn bang NHNN Ngàn hàng Nhà nuoc NHTM Ngàn hàng tbuong mai CTTC Cho thué tài chinh DNNN Doanh nghiép Nhà nuoc DNNQD Doanh nghiép ngoài quòc doanh DNNNG Doartii nghiép nuoc ngoài NQH Ng qua ban IFC Còng ty Tài chinh quòc té TCTD Tò chùc tin dung TCKT Tò chùc Kirtii té USD Dò la My VND Dòng Viet Nam HDV Huy dòng vòn
 7. 7. MUG LUG Nói dung Trang I PHÀN MÒ DÀU 1 1. Sy can thiet va y nghia cùa de tài nghièn cùu 1 2. Muc dìch nghién cùu 2 3. Dòì tu-ong va pham vi nghièn ciru 2 4. Phu-ong phàp nghién cùu va co su ly luàn 2 5. Ket eau cùa Luan vàn 3 CHirONG 1: VÓN VA HUY DÒNG VÓN CÙA CÀC NGÀN II 4 HÀNG THLTONG MAI 1. Ngàn hàng TM va vòn cùa Ngàn hàng TM 4 1.1. Ngàn hàng TM va kbài quàt boat dòng cùa Ngàn hàng TM 4 1.2. Co eàu va eàe hinh thùc huy dòng vòn cùa Ngàn hàng TM 8 1.3. Càc nhàn tò ành huòng dén còng tàc huy dòng vòn cùa NHTM 19 1.4. Vai trò cùa nguòn huy dòng vòn dòi vói boat dòng cùa NHTM 22 1.5. Mòi quan he giùa vòn va su dung vòn cùa Ngàn hàng 28 CHirONG 2: CÒNG TÀC HUY DÒNG VÓN TAI NGÀN HÀNG IH 30 £)T&PT VIÉT NAM (BIDV) ì. Giói thieu khài quàt ve Ngàn hàng DT&PT Viet Nam 30 1.1. Lich su bình thành, phàt trién va chùc nàng nhiém vu 30 1.2. MÒ hinh tò chùc 34 So* ho tình hinh tài san, nguon vòn, ket qua kinh doanh cùa BIDV 2, 35 giai doan 2003-2005 2.1. Tình hinh huy dòng vòn 35 2.2. Tình hinh su dung vòn 39
 8. 8. 3. Hoat dòng huy dòng von tai BIDV 42 3.1. Co eàu nguòn vòn cùa BIDV 42 3.2. Càc bình thùc huy dòng vòn tai BIDV 45 3.3. Mòi quan he giùa huy dòng vòn va su dung vòn 53 3.4. Dàrtii già boat dòng huy dòng vòn tai BIDV 56 CHU'ONG 3: GIÀI PHÀP NHÀM NÀNG CAO HON NLTA IV 67 CHAT LU^ONG CÒNG TÀC HUY DÒNG VÓN TAI BIDV 1. Chién lu*gc phàt trién ngành NH trong qua trình hoì nhàp KTQT 67 LI. Muc tiéu phàt trién ngành NH trong qua trình bòi nhàp KTQT 67 1.2. Co bòi va thàeb thùc dòi vói ngành NH Viet Nam 69 1.3. Muc tiéu tao vòn cùa eàe NHTM Viet Nam trong thòi gian tói 71 2. Dình hwóiig còng tàc huy dòng von cùa BIDV 70 2.1. Ké hoach phàt trién cùa BIDV trong thòi gian tói 73 2.2. Dinh huóng boat dòng huy dòng vòn cùa BIDV 74 3. Giai phàp nàng cao hon nùa chat lu'ong còng tàc huy dòng vòn 75 3.1. Xày dung qui trình huy dòng va diéu hành vòn toàn he thóng 75 3.2. Da dang boa càc bình thùc huy dòng vòn 78 3.3. Phàt trién va da dang càc dich vu lién quan dén huy dòng vòn 86 3.4. Vàn dung co che lai suàt linh boat 90 3.5. Tàng eucmg còng tàc tiép thi va co chinh sàch khàch hàng dùng dàn 90 4. Mot so kien nghi 95 4.1. Kién nghi dòi vói BIDV 95 4.2. Càc kién nghi khàc 98 V PHÀN KÉT LUÀN 104 TÀI LIÉU THAM KHÀO 105
 9. 9. DANH MUG GAG BANG BIEU Bang 3-1 ; Chi tiéu tòng hgp vòn cùa BIDV dén 2005 35 Bang 3-2: Co eàu vòn huy dòng qua eàe nàm tu 2002-2005 36 Bang 3-3: So liéu huy dòng vòn giai doan 2002-2005 37 Bang 3-4: Ké hoach tbue hien giai doan 2002-2005 38 Bang 3-5: Thi phàn vòn huy dòng cùa càc NHTM tai Viet Nam 38 Bang 3-6: Tbue trang nguòn vòn tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam 43 Bang 3-7: Co eàu vòn tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam 44 Bang 3-8: Co eàu theo phuong thùc huy dòng vòn tai BIDV 46 Bang 3-9: Két eàu rién gùi TCKT theo ky han va loai tién 47 Bang 3-10: Két eàu tién gùi tiét kiem theo ky han va loai tién 48 Bang 3-11 : So du giày tò co già tai Ngàn hàng DT&PT Viét nam 50 Bang 3-12: Két eàu giày tò eó già phàn theo ky han va loai tién 51 Bang 3-13: Nguòn vòn vay va nhan gùi qua càc nàm 51 Bang 3-14: Co eàu vòn huy dòng - su dung vòn theo ky han, loai tièn 53 Bang 3-15: Càn dòi nguòn vòn ngàn han va cho vay ngàn han 54 Bang 3-16: Càn dòi nguòn vòn trung dai han va cho vay trung dai han 55 Bang 3-17: Càn dòi nguòn vòn va cho vay VND 55
 10. 10. Bang 3-18: Càn dòi nguòn vòn va cho vay USD quy dòi 56 Bang 3-19: Chi so dành già hiéu qua boat dòng cùa BIDV 63
 11. 11. it a. DANH MUG GAG BIEU DO Biéu dò 3-1 : Huy dòng vón giai doan 2002-2005 cùa BIDV 38 Biéu dò 3-2: Thi phàn vòn huy dòng cùa eàe NHTM giai doan 2002-2005 39 Biéu dò 3-3: VÓn huy dòng cùa BIDV giai doan 2002-2005 43 Biéu dò 3-4: Co eàu nguòn vòn cùa BIDV giai doan 2002-2005 44 Biéu dò 3-5: Co eàu theo phuong thùc huy dòng vòn tai BIDV 46 Biéu dò 3-6: Chi tiéu dành già boat dòng kinh doanh cùa BIDV 63
 12. 12. PHÀN MÒ DAU 1, Sir CÀN THIÉT VA Y NGHI A CÙA DE TÀI NGHIÉN ClTU Giai doan 2000 dén 2005 nén kinh té Viet Nam dat toc dò tàng truóng bình quàn 7,3%/nàm, là giai doan co nhiéu thòi co thuan Igi cùng nhu thàeh thùc dòi vói boat dòng cùa ngành Ngàn hàng. Nén kinh té phàt trién eó dóng góp khòng nhò cùa He thòng Ngàn hàng thuong mai nói chung va Ngàn hàng DT&PT Viet Nam (BIDV) nói riéng. Vói chirtii sàch tién te dugc diéu hành mot càch thòng tboàng han, dòi mai rò net ve diéu hành lai suàt, ty già phù hgp dàn vói thòng le quòc té, diéu tiét nhùng bàt òn cùa thi truòng tién té, tài chinh. Thi truòng huy dòng vòn noi té ngày càng dòi mat vói àp lue cartii tranh gay gàt tu nhiéu kénh dàu tu sinh lòi bàp dàn: Bàt dòng san, chùng khoàn, dàu tu kinh doanh khàc. Mot su kién dac biét quan trong khi Viet Nam chinh thùc là thành vién cùa WTO, day tbirc su là thòi co va cùng là thàeh thùc lón dói vói càc ngành kinh té nói chung va ngành Tài ehirtii ngàn hàng nói riéng vi theo lo trình cham nhàt tu tbàng 04/2007 eàe Ngàn hàng nuoc ngoài sé dugc mó chi nbành va thue hien bau hét càc dich vu ngàn hàng tai Viet Nam. Xuàt phàt tu nhùng luan diém trén, ngành Ngàn hàng càn eó nhùng quan diém, nhan thùc dùng dàn, rò ràng va cu thè trong còng tàc huy dòng vón. De dàp ùng nhu eàu ve vón cho boat dòng dàu tu phàt trién, nhùng nàm qua nguòn vón huy dòng cùa Ngàn hàng DT&PT Viét Nam khòng ngùng tàng truóng eà ve qui mò va chat lugng. Tuy nhién, do diéu kién kinh té - xà boi va mòi truóng canh tranh gay gàt nén còng tàc huy dòng vòn cùa Ngàn hàng con gap nhiéu khó khan va cùng chua thue su khai thac triet de tiém nàng càc nguòn vòn nhàn roi. Vi vay, viée dua ra càc giài phàp khà thi de huy dòng vón eó biéu qua eó y nghia quan trgng, eàp thiét va day cùng chinh là ly do de tòi ehgn de tài nghién cùu "Huy dóng vón tal Ngàn hàng Dau tu va Phàt trién Viet Nam" Dóng góp cùa Luan vàn: Luan vàn dà he thóng bòa mot so noi dung ly luan ve nguon
 13. 13. vòn, qui mò, co eàu va càc nhàn tò ành huóng dén viée huy dòng vòn cùa mot Ngàn hàng tbuong mai; dà phàn tich thue trang huy dòng vòn cùa Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viet Nam, trén co so dò dà dua ra nhiing dành già, két qua dat dugc va mot so vàn de tòn tai càn giài quyét; dua ra mot so giài phàp de tàng euóng, mó ròng còng tàc huy dòng vòn dàp ùng nhu eàu mó ròng kinh doanh, phàt trién Ngàn hàng òn dinh va ben vùng, khòng ngùng nàng cao vi thè va sue canh tranh cùa BIDV; de xuàt mot so kién nghi vói Ngàn hàng Dàu tu va Phàt trién Viet Nam nhàm thào ga khó khan trong còng tàc huy dòng vòn va toàn bò boat dòng kinh doanh. 2. MUC DICH NGHIÉN ClTU - Nghién cùu co so ly luan ve boat dòng huy dòng vòn cùa Ngàn hàng tbuong mai trong nén kinh té. - Phàn tich, dành già thue trang còng tàc huy dòng vòn tai BIDV. - De xuàt mot so giài phàp khàc phuc càc tòn tai va mó ròng còng tàc huy dòng vón tai BIDV. 3. DÓI TU'ONG VA PHAM VI NGHIÉN ClTU DÓi tugng nghién cùu là eàe vàn de ve nguòn vón cùa Ngàn hàng tbuong mai nói chung va Ngàn hàng DT&PT Viét Nam nói riéng, nghién cùu thue trang còng tàc huy dòng vón cùa Ngàn hàng DT&PT Viét Nam, trén co so nghién cùu de ra nhùng kién nghi va giài phàp de mó ròng boat dòng. Pham vi nghién cùu bao gòm boat dòng huy dóng vón cùa Ngàn hàng DT&PT Viet Nam trén eàe phuong dien: phuong thùc huy dòng, co eàu, qui mò, mòi quan he giùa huy dòng vón va su dung vón trén co so so liéu tu nàm 2003 dén 2005. 4. PHU'ONG PHÀP NGHIÉN ClTU VA CO SO LY LUÀN Khi nghién cùu mot tình huóng cu thè (trong truóng hgp này là BIDV) day là phuong phàp nghién cùu dinh tinh; Su dung phuong phàp phàn tich tóng hgp, thóng ké nghién
 14. 14. cùu dua trén viée thu thàp so liéu cu thè cùa Ngàn hàng dàu tu va Phàt trién Viét Nam. Phuong phàp phàn tich so liéu phù hgp vói pham vi yéu eàu cùa de tài: + Phóng vàn trirc tiép + Diéu tra thue té + Chi yéu eàu theo dòi phàn tich tinh hinh huy dòng vòn lai BIDV. Cosùly luàn: Truóc hét ta pbài làm rò khài niem ve Ngàn hàng tbuong mai; Co eàu vòn va càc hìrtii thùc huy dòng vón cùa Ngàn hàng thuong mai; Càc nhàn tò ành huóng dén còng tàc huy dòng vón cùa Ngàn hàng tbuong mai; Vai trò cùa nguòn vòn huy dòng dói vói hoat dòng cùa Ngàn hàng thuong mai; Mòi quan he giùa huy dòng vòn va su dung vòn cùa Ngàn hàng thuong mai. Tu nhùng co so ly luan trén ta sé tién hàrtii phàn tich thue trang còng tàc huy dòng vòn tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam. Sau dò tu nhùng co so ly luan này nghién cùu de dua ra nhùng giài phàp phù hgp rtiiàm nàng cao khà nàng huy dòng vòn cho Ngàn hàng DT&PT Viét Nam nói riéng va eàe Ngàn hàng tbuong mai nói chung. 5. KÉT CÀU CÙA LUÀN VÀN Ngoài lai mó dàu va két luan, noi dung co bàn cùa luan vàn gòm ba phàn: Phan I Chuong 2: Vòn va huy dòng vòn cùa eàe Ngàn hàng tbuong mai. Phàn II Chuong 3: Còng tàc huy dòng vón tai Ngàn hàng DT&PT Viét Nam. Phan III Chuong 4: Giài phàp nhàm nàng cao han nùa chat lugng còng tàc huy dòng vón tai Ngàn hàng DT&PT Viet Nam.
 15. 15. CHirONG 1: VÓN VA HUY DÓNG VÓN CÙA CÀC NGÀN HÀNG THlTONG MAI L NGÀN HÀNG THlTONG MAI VA VÓN CÙA NGÀN HÀNG THlTONG MAI I.L Ngàn hàng TM va khài quàt hoat dòng cùa Ngàn hàng TM: Khài niem Ngàn hàng TM Ngàn hàng là mot loai hinh tò chùc eó vai trò quan trgng trong nén kinh té, là mot kértii quan trgng thu hùt vòn nhàn ròi va cung càp nguòn vòn cho nhu eàu cùa nén kinh té. Tu khi ra dòi dén nay, dinh nghia ve Ngàn hàng luòn dugc thay dòi phù hgp vói su phàt trién cùa nò. Ngàn hàng dugc dinh nghìa khàc nbau theo chùc nàng, dich vu boàc vai trò thue hien trong nén kinh té. Cùng vói su phàt trién cùa Ngàn hàng, su da dang cùa he thóng san pham dich vu cung ùng tàng lén nén Ngàn hàng dugc ggi là "Bach boa tài chinh". Khi càc chùc nàng cùa Ngàn hàng ngày càng da dang, viée dinh nghia chinh xàe va day dù ve Ngàn hàng là mot viec khó khan, do dò Peter S.Rose cho ràng: Ngàn hàng là loai hinh tó chùc tài chinh cung càp mot danh muc càc dich vu tài chinh da dang - dgc biét là tin dung, tiét kiem va dich vu thanh toàn - va thue hien nhiéu chùc nàng tài chinh nhat so vài bàt ky mot tó chùc kinh doanh nào trong nén kinh tè. Net dac trung cùa càc Ngàn hàng thuong mai so vói eàe tó chùc tài chinh khàc là ehuyén nhan tién gùi, cho vay va cung eàp càc dich vu thanh toàn. Tuy nhién dù eàe Ngàn hàng thuong mai bay tò chùc tài chinh déu phài boat dòng trong pham vi luat phàp cho phép va déu phài dira trén co so là su phàt trién cùa boat dòng san xuàt va tbuong mai nói chung cùa nén kinh té. Tai Viet Nam, Ngàn hàng (tò chùc tin dung) dugc biéu trong Luat càc tó chùc tin dung nhu sau: "Tó chùc tin dung là doanh nghiép duac thành Igp theo qui dinh cùa Luat càc tò chùc tin dung va càc quy dinh khàc cùa phàp luat de hoat dóng kinh doanh vài nói dung nhàn tién gùi va su dung tién gùi de cap tin dung cung ùng càc dich vu thanh toàn. Trong dò, Ngàn hàng là hai hinh té chùc tin dung duac thue hien toàn bò hoat dóng
 16. 16. Ngàn hàng va càc hoat dòng kinh doanh khàc eó lién quan. " Vai trò cùa Ngàn hàng TM trong nèn kinh té Ngàn hàng dóng vai trò vò cùng quan trgng trong nèn kinh té nói chung va toàn bò boat dòng san xuàt kinh doanh, sinh boat déu dùng nói riéng. Xét tu góc dò nèn kinh té va boat dòng kinh doanh nói chung, Ngàn hàng tbuong mai dóng vai trò: - Vai trò trung gian: ehuyén eàe khoàn tièn nhàn roi, chù yéu tu ho già dình thành càc khoàn tin dung cho càc tó chùc kinh doanh va càc thành phàn khàc de dàu tu vào san xuàt kinh doanh. - Vai trò thanh toàn: thay màt khàeh hàng thue hien thanh toàn de mua, bàn hàng boa va dich vu (phàt hành, bù trù sée, cung càp mang luói thanh toàn dien tu) - Vai trò nguài tao lànli: cam két thue hien nghìa vu cho khàeh hàng khi khàeh hàng khòng eó khà nàng tbue hien nghia vu cùa mình (phàt hành L/C). - Vai trò dai ly: thay màt khàch hàng quàn ly va bào ve tài san cùa ho, phàt hành hoàe chugc lai chùng khoàn. - Vai trò thue hien chinh sàch: thue hien càc chinh sàch kirtii té cùa ehirtii phù, góp phàn diéu tiét tàng truóng kirtii té. Hoat dòng co bàn cùa Ngàn hàng TM trong nen kinh te thi tru-òug Hoat dòng nhan tièn gùi Ngàn hàng mó boat dòng mó dich vu rtiian tién gùi de bào quàn ho nguói co tién vói cam két hoàn tra dùng han. Trong cuge canh tranh de tìm va giành dugc eàe khoàn tién gùi, eàe Ngàn hàng dà tra lai cho tién gùi nhu là phàn thuong cho khàch hàng ve viée san sàng hi sinh nhu eàu tiéu dùng truóc màt va cho phép Ngàn hàng su dung tam thòi de kinh doanh Hoat dòng tin dung Tin dung là quan he vay mugn (gòm cà cho vay va di vay) tuy nhién vói chù thè nhàt
 17. 17. dinh nhu NH, thi boat dòng tin dung cùa NH ehi bao hàm Ngàn hàng cho vay. Hoat dòng tin dung cùa NH dira trén mot so nguyèn tàc nhàt dinh nhàm dàm bào tinh an toàn va khà nàng sinh lòi. Càc nguyèn tàc này dugc cu thè boa trong eàe qui dinh cùa NH Nhà nuóc va càc NHTM. Hoat dòng thanh toàn Thanh toàn qua Ngàn hàng dà mó dàu cho thanh toàn khòng dùng tièn màt, tue là nguói nguòi gùi tièn khòng càn phài dén NH de lày tién ma chi càn viét giày ehi tra cho khàch hàng (con ggi là Sée), khàch hàng mang giày dén NH se nhan dugc rién. Càc rién ieh cùa thanh toàn khòng dùng tièn màt (an toàn, nhanh ehóng, chinh xàe va tiét kiem chi phi) dà góp phàn rùt ngàn thói gian kinh doanh va nàng cao thu nhàp cho càc doanh nhàn Hoat dòng huy dòng vòn Huy dòng vón là mot trong nhùng nghiép vu boat dòng tao vòn quan trgng hàng dàu cùa càc Ngàn hàng tbuong mai. Vói chùc nàng va nhiém vu cùa mình, eàe Ngàn hàng thuong mai dà thu hùt, tap trung càc nguòn vòn tién té tam thòi chua su dung cùa càc doanh nghiép, càc tàng lóp dàn cu vào Ngàn hàng. Màt khàc, trén co so nguòn vòn huy dòng dugc, Ngàn hàng sé tién hành boat dòng cho vay phuc vu cho nhu eàu phàt trién san xuàt, càc muc tiéu phàt trién kinh té vùng, ngành, thành phàn kinh té, dàp ùng nhu eàu vón cùa xà bòi nhàm thùc day nèn kinh tè phàt trién. Vói boat dòng huy dòng vón, càc Ngàn hàng thuong mai dà thue su huy dòng dugc sue manh tóng hgp cùa nén kinh té vào qua trình san xuàt, luu thóng hàng bòa. Néu khòng eó Ngàn hàng tbuong mai, viée huy dòng cùa cài xà bòi vào qua trình san xuàt kinh doanh, tiéu dùng se cham di rat nhiéu. Nhó boat dòng huy dòng vón cùa Ngàn hàng, tièn tiét kiem cùa eà nhàn, doàn thè, eàe tò chùc kinh té dugc huy dòng vào qua trình vàn dòng cùa nèn kinh té. Nò ehuyén cùa cài, tài nguyèn xà bòi tu noi chua su dung, con tièm tàng vào qua trình su dung phuc vu cho san xuàt kinh doanh nàng cao muc song xà bòi.
 18. 18. Hoat dòng huy dòng vòn cùa Ngàn hàng ngày càng mó ròng, uy tin va vi thè cùa Ngàn hàng sé càng dugc kbàng dinh, Ngàn hàng sé chù dòng trong boat dòng kinh doanh, mó ròng quan he vói eàe thành phàn kinh tè, tó chùc, dàn cu. Diéu quan trgng là Ngàn hàng càn càn cu vào chién luge, muc tiéu phàt trién kinh té cùa tùng vùng, tùng ngành trong cà nuóc. De tu dò dua ra càc loai bình huy dóng vón phù hgp, nhàm dàp ùng nhu eàu vón cho còng cuge còng nghiép bòa, hien dai hóa dat nuóc. Hoat dòng su dung vòn Day là hoat dòng trire dép dua lai Igi nhuan cho Ngàn hàng. Dòi tugng kinh doanh cùa Ngàn hàng tbuong mai là tién té va quyén su dung tién té, vi thè Igi tue cùa Ngàn hàng eó dugc chù yéu tu viée dàu tu va cho vay. Néu mot Ngàn hàng huy dòng dugc nguòn vòn dòi dào nhung khòng eó ké hoach su dung vòn hgp ly, hièu qua thi khòng nhiing khòng dem lai Igi nhuan cho Ngàn hàng, nguge lai con khòng eó nguòn bù dàp ehi phi tu viec huy dòng. Do vay, eó thè nói su dung vòn là boat dòng hét sue quan trgng cùa moi Ngàn hàng. Hoat dòng su dung vòn bao gòm càc boat dòng ngàn quy, cho vay, dàu tu tài chinh... Mot Ngàn hàng eó hoat dòng su dung vòn vói hièu qua cao sé nàng cao vai trò, uy tin cùa Ngàn hàng, tàng euóng sue canh tranh trén thi truóng, tu dò thu hùt dugc nhièu khàch hàng dèn giao dich vói mình, tao diéu kién thuàn Igi de mó ròng boat dòng huy dòng vón. Vi vay, nhiém vu cùa moi Ngàn hàng là phài thuong xuyén bàm sàt muc tiéu phàt trién kinh tè vùng, ngành, dat nuóc... de eó eàe bình thùc dàu tu dùng dàn, eó biéu qua cao. Càc hoat dòng trung gian Hoat dòng trung gian là hoat dòng ma Ngàn hàng cung ùng dich vu phuc vu khàch hàng va huóng thu nhap tu phi hoàe boa hong. Nén kinh té càng phàt trién, dich vu cùa Ngàn hàng cùng phàt trién theo de dàp ùng nhu eàu ngày càng phong phù, da dang cùa khàeh hàng. Hoat dòng trung gian phàn ành mùe dò phàt trién cùa Ngàn hàng. Ó càc nuóc phàt trién, boat dòng trung gian va tién ich dich vu cùa Ngàn hàng dói vói khàeh hàng càng da dang. Thu
 19. 19. nhàp tu càc boat dòng trung gian thuong ehiém tu 30 dén 35% tòng thu nhàp cùa Ngàn hàng. 0 Viét Nam, càc boat dòng trung gian cùa Ngàn hàng con nghèo nàn, don gian, chua that su tao ra rién ich cho khàch hàng. Ngàn hàng thuong thue hien mot so boat dóng trung gian rtiiu dich vu ehuyén rién, thanh toàn ùy nhiém ehi, ùy nhiém thu, phàt hành sée, bào lành cho khàch hàng, thu chi ho, quàn ly tài san ho, càc bình thùc thanh toàn thè... Hien nay xu huóng nguòn thu ve djch vu ngày càng tàng va ehiém ty trgng lón trong tòng doanh thu ve boat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng. Dòng thói vói càc boat dòng trung gian, Ngàn hàng tbuong mai góp phàn làm tàng khà nàng chu ehuyén cùa dòng vòn, giàm lugng rién mat trong luu thóng, tiét kiem dugc ehi phi luu thòng trong xà hòi. Màt khàc, thue hien tòt boat dòng dich vu, Ngàn hàng sé thu hùt dugc nhiéu khàeh hàng hon, tao diéu kién cho viée phàt trién boat dóng huy dòng vòn va cho vay cùa Ngàn hàng. Vay boat dòng cùa Ngàn hàng thuong mai eó mòi quan he hùu co vói nhau, là tièn de, diéu kien tuong ho làn nhau. Viec thue hien tòt, dòng bò tàt cà càc boat dòng Ngàn hàng sé tao tinh nàng dòng, toàn dien cho boat dòng cùa Ngàn hàng va Ngàn hàng sé thue su tró thành nhùng Ngàn hàng tbuong mai kinh doanh da nàng vùng manh. L2. Co* eàu va càc hinh thùc huy dòng vón cùa Ngàn hàng TM Ngàn hàng kinh doanh tién te duói hinh thùc huy dòng, cho vay dàu tu va cung càp càc dich vu khàc. Huy dòng vòn - boat dòng tao nguón vón cho Ngàn hàng tbuong mai dóng vai trò quan trgng ành huóng tói chat lugng hoat dòng cùa Ngàn hàng. a/ Co cau von cùa Ngàn hàng TM Vòn tu eó - Vón diéu le De bàt dàu boat dòng ngàn hàng (dugc Phàp luat cho phép) chù ngàn hàng phài co mot lugng vòn nhàt dinh. Day là loai vón ngàn hàng eò thè su dung làu dai bình thành nén trang thiét bi, nhà cùa cho ngàn hàng.VÓn diéu le là so vón ban dàu cùa moi Ngàn hàng.
 20. 20. dugc ghi trong diéu le va phài lón hon hoàe bang mùe vòn phàp dinh (theo luàt Ngàn hàng). Vòn diéu le cùa eàe Ngàn hàng ngoài quòc doanh do càc chù so hihi dóng góp vói nhùng phuong thùc dóng góp dugc ghi trong dièu le cùa Ngàn hàng va phài dugc Ngàn hàng Nhà Nuóc dòng y. Vòn diéu le ó Ngàn hàng quòc doanh là do Ngàn sàch Nhà Nuóc càp. Vòn diéu le trong Ngàn hàng tbuong mai eò phàn là do eò dòng dóng góp. Dòi vói moi mot Ngàn hàng vòn diéu le là nguòn vòn quan trgng, nò eó y nghìa quyét dinh dòi vói su ra dói cùa mot Ngàn hàng. Tuy nhién so vòn diéu le này chi ehiém mot ty trgng nhò trong tóng nguòn vòn cùa càc NHTM. Mae dù vòn diéu le ehi là xuàt phàt diém cùa càc NHTM nhung dò lai là so vòn chù so hùu va là nguòn vòn mang tirtii òn dinh cao nèn NHTM eó toàn quyén su dung va dinh doat. Chinh vi vay ma càc NHTM pbài khòng ngùng tàng cao nguòn vòn này de tiép tue tòn tai va phàt trién trong nén kinh té canh tranh. - Vón dir trit: Dir trù bò sung vòn diéu lé: dugc bình thành tu viec trich ra mot phàn Igi nhuan ròng cùa NHTM (thòng thuong là 5%). Muc dich cùa viec lap quy này là làm tàng vón dièu le - tàng vón tu co cùa Ngàn hàng, nàng cao vi thè uy tin vói ban hàng va khàeh hàng trong va ngoài nuóc. Quy dir phòng bù dàp rùi ro: Mot trong nhùng boat dòng chinh cùa Ngàn hàng là cho vay, boat dòng này eò tièm àn rùi ro.Vì vay, de bào ve Igi ich cho nguói gùi tièn, nguói dàu tu va Igi ieh cho chinh NHTM ma Ngàn hàng nhà nuóc dà quy dinh tàt eà eàe NHTM déu phài lap quy du phòng bù dàp rùi ro. Quy này dugc trich va dugc tinh vào chi phi cùa Ngàn hàng theo quy dinh cùa NHNN (ó nuóc ta hien hien nay àp dung theo quyét dinh so 457/2005/QD-NHNN ngày 19 tiiàng 4 nàm 2005 cùa Thóng dóc Ngàn hàng Nhà nuóc quy dinh ve càc ty le bào dàm an toàn trong boat dòng cùa càc tò chùc tin dung) trén co
 21. 21. so tbue trang du ng va khà nàng t i chinh hàng nàm cho phép (dàm bào khòng lo). à - Vón tu eó khàc: + Lgi nhuan chua phàn phòi cùa càc Ngàn hàng tbuong mai cùng dugc su dung cho dén khi chùng dugc phàn phòi. + Càc khoàn phài nòp nhung chua nòp. + Quy phàt trién nghiép vu nhung chua su dung dèn. + Quy khen tbuong phùc lgi chua su dung dén. Tàt cà rtiiiìng quy này khi chua su dung dén Ngàn hàng eó thè tam thói su dung de kinh doartii. Vòn nhan giri - Tién gùi cùa càc tó chùc kinh té: Tièn gùi cùa eàe tò chùc kinh tè gùi vào Ngàn hàng thuong là vòn tam thói nhàn ròi trong mot thói gian ngàn bay dugc su dung vào muc dich khàc nhung chua dén lue. Càc tò chùc kinh té thuong gùi tién vào Ngàn hàng duói hai bình thùc: Tièn gùi khòng ky han (tièn gùi thanh toàn) va tièn gùi eó ky han. Dòi vói rién gùi khòng ky han, càc NHTM thuong rat coi trgng nguón vón này vi trén tbue té so vòn ma eàe tò chùc kinh tè gùi vào Ngàn hàng de thanh toàn ehiém ty trgng lón, hon nùa nguòn vòn này thuong ré hon vi Ngàn hàng khòng phài bò nhièu khoàn ehi phi vào loai tién gùi này. Tuy nhién, de eó dugc lugng tièn gùi này Ngàn hàng ngoài viée cung càp càc dich vu tién ieh con phài eó eàe chinh sàch lai suàt va khàch hàng phù hgp vói tùng nhóm khàch hàng, tùng khàeh hàng ... Con rièn gùi eó ky han là loai dèn gùi mang tinh chat khà òn dinh ve thói gian va so lugng nén Ngàn hàng co thè chù dóng su dung. Vi thè lai suàt dén gùi eó ky han thuong cao han mùe lai suàt tièn gùi khòng ky han, thói gian gùi càng làu thòng thuong thi lai suàt càng cao. - Tién gùi cùa dàn cu: Tién gùi cùa dàn cu là mot bò phàn thu nhap bang tièn cùa dàn cu gùi tai Ngàn hàng. Tàt IO
 22. 22. cà mgi nguòi dàn ai cùng eó thè gùi tièn vào Ngàn hàng, vi thè day là mot nguòn vón lón ma Ngàn hàng eó thè huy dòng dugc trong bàt ké thói gian nào trong nàm va ó bau hét mgi noi trén dat nuóc. Nguói dàn eó thè gùi tièn vào Ngàn hàng duói nhùng hinh thùc nhu tièn gùi cà nhàn, tiét kiém khòng ky han, tiét kiem eó ky han. Vói moi loai ky han, nguói dàn sé dugc huóng mùe lai suàt khàc nhau. Ky han càng dai dugc huóng mùe lai suàt cao hon va lai suàt tiét kiém huy dòng tu dàn cu cùng tbuong cao hon lai suàt huy dòng tu tò chùc kinh té ó cùng mot loai ky han. Nguòn vón huy dòng tu dàn cu thuong òn dinh, do dò nò cùng dóng mot vai trò hét sue quan trgng trong boat dóng kirtii doanh cùa Ngàn bang. Nguòn vón huy dòng tièn gùi trong càc NHTM luòn ehiém mot ty trgng lón nhàt (kboàng 70-80% tóng già tri tài san Ng) va là nguón vón chù lue trong kinh doanh. Vi thè moi NHTM phài eó co che lai suàt, chinh sàch huy dòng vón hgp ly de eó thè thu hùt tòi da dugc nguòn vòn nhàn ròi này. Vón di vay - Thòng qua viec phàt hành giày tà eó già (ky phiéu, trai phiéu, chùng chi tién gùi) Do thiéu vòn cho boat dòng kinh doanh, ben canh bình thùc nhan tién gùi, càc NHTM con thue hien phàt hành (bàn) chùng tu eó già vói thòi han, lai suàt bàp dàn, vói mot kbòi lugng xàe dinh va dugc bàn trong khoàng thói gian nhàt dinh dàp ùng cho muc dich cu thè cùa Ngàn hàng. Huy dòng vòn duói bình thùc phàt hành giày tó eó già, thuong eàe NHTM phài tra mùe lai suàt cao hon tién gùi huy dòng thòng thuong. - Vay Ngàn hàng Nhà nuàc Ngàn hàng Nhà nuóc dóng vai trò là nguòi cho vay cuòi cùng trong nèn kinh té va là Ngàn hàng cùa càc Ngàn hàng thuong mai. Càc Ngàn hàng thuong mai là eàe doanh nghiép kinh doanh tién té, vi thè dòi khi ho cùng thiéu vòn trong mot thói gian ngàn. De khàc phuc tình trang này hg dà di vay Ngàn hàng Nhà nuóc duói bình thùc: 11
 23. 23. + Hinh thùc cho vay càm co (truóc day là bình thùc tài càp vòn): day là bình thùc Ngàn hàng nhà Nuóc cung ùng vòn ngàn ban va eàe phuong tién thanh toàn cho càc Ngàn hàng tbuong mai. + Vay tài chiét kbàu: ehièt kbàu càc giày tó eó già ngàn han chua dén han thanh toàn. + Vay bò sung thanh toàn bù trù nhàm phuc vu dàm bào khà nàng thanh toàn cùa Ngàn hàng thuong mai. + Vay NHNN càc khoàn vay cu thè dugc Chinh phù cho phép. - Vay eòe tó chùc tin dung khàc Nhu ta dà biét, càc NHTM là doartii nghiép kinh doanh trong lình vuc dén té va cùng nhu nhùng doanh nghiép khàc thuong xày ra tình trang thùa thiéu vòn. Vi du nhu: NHTM huy dòng dugc nhiéu vòn nhung lai khòng cho vay hét dàn dèn tình trang thùa vón hoàe ngugc lai huy dòng dugc it nhung lai eò thè cho vay dugc nhièu dan dén tình trang thiéu vòn. Néu cu de tình trang thiéu vòn rtiiu vay, trong khi Ngàn hàng vàn phài tra lai tièn gùi sé gay ra tình trang ù dgng vòn, khòng eó lgi cho Ngàn hàng. De làm giàm chi phi va nàng cao lgi nhuan, càc NHTM thùa vón sé cho eàe tó chùc tin dung thiéu vón vay. Con dòi vói NHTM thiéu vón sé di vay cùa càc té chùc tin dung thùa vón nhàm thu lgi nhuan va giù khàeh hàng. Trén tbue té, eàe NHTM Viet Nam là càc doanh nghiép tbue hien hach toàn toàn ngành. Khi bàt eù chi rtiiành nào trong he thòng thùa vón thi dièu ehuyén so vón dò lén Ngàn hàng càp trén de Ngàn hàng càp trén diéu ehuyén cho càc ehi nbành thiéu vón trong he thóng. Chi nbành dièu ehuyén vón sé dugc huóng mùe lai suàt dièu ehuyén noi bó, vi thè chi nhành nhan vón diéu ehuyén dén cùng pbài tra mot mùe lai suàt va chiù su quàn ly cùa Ngàn hàng thuong mai eàp trén nèn càc chi nhành it dugc tu do su dung dói vói nguòn vòn này. Viec vay vòn cùa Ngàn hàng Nhà nuóc va cùa eàe tó chùc tin dung khàc thuong chi dugc 12
 24. 24. thue hien ó Ngàn hàng tbuong mai Trung uong. Càc Ngàn hàng tbuong mai khi vay vòn cùa Ngàn hàng Nhà nuóc bay cùa càc tò chùc dn dung khàc thuong phài chiù mot chi phi khà cao bòi vi phài chiù lai suàt tài chiét kbàu cùa Ngàn hàng Nhà nuóc va lai suàt thi truóng khi vay cùa càc tó chùc tìn dung khàc nén hiéu qua kinh tè mang lai khòng cao. Vi vay càc Ngàn hàng thuong mai rat han che viec su dung nguòn vòn này va trong thue tè nguòn vòn này cùng ehi ehiém mot ty trgng nhò trong tòng nguòn vòn cùa mòi Ngàn hàng thuong mai. Song nò lai eó mot y nghìa hét sue quan trgng bòi nò giùp Ngàn hàng dàm bào khà nàng thanh toàn va duy tri boat dòng cùa Ngàn hàng mot càch lién tue. Ngoài ra, càc Ngàn hàng tbuong mai con eó thè vay vòn tu càc tò chùc tin dung nuóc ngoài, tò chùc tin dung Quòc té, dac biét là vay theo eàe du àn dàu tu nuóc ngoài. Ben canh dò con eó càc khoàn vòn thu hoi dugc khi thue hien càc dich vu Ngàn hàng nhu: Vòn tài trg, vòn uy tbàc dàu tu cho Chinh phù, vòn tài trg cho càc chuong trình, càc dir àn phàt trién vàn boa, kirtii tè, xà bòi... b/ Càc hinh thùc huy dòng von cùa Ngàn hàng TM Huy dòng vòn tu tò chùc kinh té Dòi vói càc tò chùc kinh tè (TCKT), trong qua trình boat dòng san xuàt kinh doanh tai rtiiùng thói diém nhàt dinh thòng thuong bao giò cùng tòn tai mot bò phan tièn te tam thói nhàn ròi va dugc gùi vào Ngàn hàng duói càc bình thùc sau: - Tièn gùi thanh toàn: Dò là càc khoàn tién gùi khòng ky han truóc hét dugc su dung de thue hien thanh toàn, chi tra cho càc boat dòng mua bàn hàng boa, dich vu va eàe khoàn ehi khàc phàt sinh trong kinh doanh mot càch thuong xuyén, hinh thùc này rat an toàn va thuan tièn. Tièn gùi thanh toàn thuong dugc bào quàn tai Ngàn hàng trén hai loai tài khoàn: Tài khoàn tièn gùi thanh toàn va tài khoàn tièn gùi vàng lai. DÓi vói tài khoàn tièn gùi thanh toàn, viec rùt tièn hoàe ehi tra cho ben thù ba thuong dugc thue hien bang sée hay 13
 25. 25. ehuyén khoàn. Tài khoàn tièn gùi vàng lai là tài khoàn eó lue du ng, eó lue du eó. Vói tài khoàn này khàch hàng eó thè dugc Ngàn hàng dàp ùng nhu eàu tin dung trong mot khoàng thói gian nhàt dinh. Dùng trén góc dò Ngàn hàng, tién gùi khòng ky han là mot khoàn ng ma Ngàn hàng luòn pbài chù dòng tra cho khàeh hàng vào bàt cu lue nào. Do dò lai suàt tra cho nhùng khoàn tién gùi này là thàp va du trù dàm bào khà nàng thanh khoàn rat cao. Hinh thùc này phù hgp vói khàeh bang là doanh nghiép va càc nhà kinh doanh. Tièn gùi khòng ky han: Thuàn tuy là khoàn tién dugc gùi vào Ngàn hàng vói mire dich an toàn, khòng mang tinh chat phuc vu thanh toàn. Khi càn khàch hàng eó thè dèn rùt ra de ehi tiéu. Cùng giòng nhu truóng hgp tién gùi thanh toàn, Ngàn hàng phài dàp ùng ngay nhu eàu cùa khàeh hàng khi ho rùt tién, do dò viée NH su dung nguòn vòn này khi dà dàm bào khà nàng thanh toàn ehi tra. - Tièn gùi eó ky han: Day là loai tién gùi eó su thoà thuàn truóc giùa khàch hàng va Ngàn hàng ve thói gian rùt tién. Chù yéu bò phan nguòn dèn gùi này eó nguòn góc tu tich luy va xét ve bàn chat chùng dugc ky thàc vói muc dich huóng lai. Vè co bàn, càc khoàn tièn gùi eó ky han khòng dugc su dung de tién hàrtii thanh toàn rtiiu càc khoàn chi tra bang vòn trén tài khoàn vàng lai. Thòng thuong tién gùi eó ky han eó thòi han va dugc huóng lai suàt cao. Day là nguòn tién tuong dói òn dinh, Ngàn hàng eó thè su dung phàn lón nguòn vòn này vào kirtii doanh. Chinh vi vay càc NHTM luòn tìm càch da dang boa loai tièn gùi này bang càch àp dung nhiéu ky han vói eàe mùe lai suàt khàc nhau nhàm dàp ùng nhu eàu cùa khàeh hàng. Càc hinh thùc huy dòng von trong dàn cu* - Tièn gùi tiét kiem: Là hinh thùc ma nguói dàn chù yéu dành mot phàn thu nhàp (phàn de tiét kiem) cùa mình gùi vào Ngàn hàng nhàm muc dich: tich luy de dành, huóng lgi nhuan hay phuc vu chi tiéu thòng thuong.
 26. 26. Tuy theotiéuthùc phàn loai, eó thè ehia tién gùi tiét kiém thành nhiéu loai khàc nhau, cu thè là: • Càn eù vào muc dich su dung: o Tiét kiém bào truàc: tue là tièn gùi khòng co thói gian dào han ma nguói gùi khi muón rùt ra phài bào truóc cho Ngàn hàng mot thói gian. o Tiét kiém co muc dich: Nguói gùi tién vào Ngàn hàng kèm theo muc dich nhu: Tiét kiém de mua rtiià ó, dét kiem mua xe òtò.... hinh thùc này dang phàt trién khà martii ó nhiéu nuóc Chàu Àu va mot so nuóc Chàu À. • Càn eù vào ky han gùi tién: o Tiét kiém khòng ky han: theo birtii thùc này nguói gùi eó thè gùi nhiéu làn va rùt ra theo yéu eàu su dung. Loai dèn gùi này cùng dugc Ngàn hàng tra lai va thuong àp dung vói dòi tugng là dàn cu. Day dugc eoi là nguòn vón ré nhàt ma càc Ngàn hàng huy dòng dugc, tuy rtiiièn do lai suàt là qua thàp nén dà han che rat nhiéu dén khà nàng tàng truóng cùa loai nguòn vòn này. o Tiét kiém co ky han: là bình thùc huy dòng tièn nhàn roi cùa dàn cu trén co so hg dà xàe dinh truóc dugc ké hoach su dung trong tuong lai. Loai hinh tiét kiem này dugc huóng lai suàt cao hon loai khòng ky han va thuong tuàn theo nguyèn tàc ky han càng dai, lai suàt càng cao va ngugc lai. • Càn eù vào dòi tugng gùi tièn: o Tiét kiem cho tuoi già: là hìrtii thùc tiét kiém dai han. Nguói gùi tièn thuong dà cao tuoi muòn giành mot phàn thu nhap cùa mình de lue già, dau yéu eó mot khoàn tién bù dàp sirtii boat hàng ngày cùa bàn thàn. Thòng thuong hinh thùc này gàn vói bào bièm. Nghìa là khi dà tham già gùi tièn tiét kiem, truóng hgp chua dèn han, néu xày ra rùi ro chét hoàe khòng eó khà nàng gùi tiép thi khàeh hàng van dugc huóng dù so tién theo ky han dà thoà thuan. Day là bình thùc phó bièn va phàt trién manh ó càc nuóc Chàu àu. 15
 27. 27. o Tiét kiém vi thành nién: ó lùa tuoi thiéu nién, nhi dòng, tham chi thành nièn, cuge song cùa nhùng dói tugng này thuong phu thuge vào già dinh. Day là nhùng khoàn dèn cùa nguói lón cho, tàng ...de giào due tré em dugc gùi vào Ngàn hàng de dùng cho càc muc dich trong tuong lai. • Càn eù vào khà nàng dàp ùng yéu eàu chi tra thuong xuyén: o Gùi gon rùt le: Chù yéu dàp ùng yéu eàu sinh boat thuong ngày, Nhùng dói tugng này khòng muón giù tièn trong nguói, khi càn su dung dèn dàu sé rùt dàn tói dò de dàm bào an toàn va khòng chiù rùi ro do viée giù dén màt. o Gùi mot noi rùt nhièu noi: day là hinh thùc nhàm dàp ùng yéu eàu cóng tàc cùa nguòi gùi tièn. Hinh thùc này rat linh boat, phù hgp vói nhiéu dòi tugng khi hg dén càc khu vuc khàc nhau muòn gùi va rùt tièn tiét kiém. • Càn cu vào muc dich "deh luy de dành": o Tiét kiém gùi le rùt gon (tiét kiem deh luy). o Tiét kiém gùi le rùt gon co bào hièm: Dòi vói loai này thuong eó thòi han gùi dai tu 5- IO nàm. Loai bình này phù hgp vói càc dòi tugng eó thu nhap thuong xuyén òn dirtii, muòn tap hgp mot khoàn tién lón de su dung vào muc nhàt dinh nào dò sau này. - Tien gùi thu nhàp: ó càc nuóc phàt trién, co so vat chat ky thuat tòt, thu nhap cùa nguòi dàn cao va òn djnh, nguói ta khòng phài du kién phàn ehia thu nhap thành ehi tiéu dùng va tich luy, khi càn dén dàu hg su dung dén dò. Do vay thuong hg sé gùi toàn bò thu nhap vào tài khoàn, khi càn chi dùng sé rùt tièn hoàe thanh toàn thóng qua mày rùt dèn tu dóng hay càc dich vu thanh toàn khàc cùa Ngàn bang rtiiu qua dich vu thanh toàn the, Loai bình này dòi hói khàeh hàng phài eó thu nhàp cao va òn dirtii, dóng thói vè phia Ngàn hàng phài eó nèn tàng còng nghé, trang thiét bi hien dai nhàm dàp ùng nhanh nhàt yéu eàu rùt dén cùa khàch hàng. Tuy nhién vàn de vè tap quàn, trình dò dàn tri... cùng là 16
 28. 28. yéu tó quan trgng de nguói dàn gùi thu nhàp cùa mình vào Ngàn hàng. Càc hinh thùc huy dòng tu càc tò chùc xà hòi, chinh tri Càc tó chùc bao gòm: Co quan Nhà nuóc, don vi vù trang, tò chùc chinh tri xà bòi, quy xà bòi, quy tu thièn.... Trong qua trình boat dòng, càc tò chùc này cùng eó nhùng khoàn dèn nhàn roi. Hg gùi vào Ngàn hàng nhàm muc dich thanh toàn, chi déu va su dung càc dich vu Ngàn hàng. DÓi vói nguòn vón này Ngàn hàng khòng dugc su dung nhiéu va luòn phài dàm bào khà nàng thanh toàn cho khàch hàng. Huy dòng vòn bang càch di vay - Phàt hành giày tà eó già ( ky phiéu, trai phièu, chùng chi tièn gùi) Ben canh phuong thùc nhan dén gùi, Ngàn hàng con phàt hành ky phiéu, chùng chi tièn gùi va trai phiéu. Thue chat day là viec Ngàn hàng huy dòng vòn tién te bang viée phàt hành eàe giày nhan ng, trong dò ky phiéu là phiéu ng ngàn ban vói mènh già theo thòa thuan vói nguói mua; chùng ehi tién gùi va trai phiéu là loai phiéu nhan ng trung va dai han, dugc phàt hành theo muc dich va dugc su chàp thuàn cùa NHNN hoàe Hòi dòng Ùy ban chùng khoàn quòc già. Huy dòng vòn duói hinh thùc phàt hành giày tó eó già, Ngàn hàng thuong phài tra lai suàt cao so vói lai suàt dèn gùi tiét kiém va viec phàt hành dugc tièn hành khi Ngàn hàng thiéu vòn. Do vay viec phàt hành giày tó eó già thuong ehi dugc huy dòng trong mot thói gian rtiiàt dinh, khi dà huy dòng dù kbòi lugng theo du kién, Ngàn hàng sé ngùng viée phàt hành. - Vay Ngàn hàng nhà nuàc, tò chùc tin dung khàc Càc khoàn vay này ngày càng ehiém vi tri quan trgng trong boat dòng cùa eàe NHTM khòng chi ve màt quy mò don thuàn ma chù yéu mang y nghìa là mot bièn phàp quàn ly eàe khoàn muc tài san ng. Càc Ngàn hàng eó thè di vay tu nhièu nguòn khàc nhau: • Vay NHNN: Tuy theo muc dich su dung vón va hinh thue vay vón, vón vay NHNN duac ehia thành càc loai: 17
 29. 29. o Vón vay ngàn han bó sung: là hinh thùc ma eàe NHTM xin vay vòn bò sung vón ngàn han cùa mình. Trong bình thùc này, càc NHTM ehi dugc vay khi con han mùe tin dung hoàe trong han mùe ma NH dà thoà thuan. o Vay de thanh toàn: Càc NHTM vay NHTW nhàm bù dàp thiéu hut tam thói trong thanh toàn. DÓi vói loai hinh này, thói gian vay vón thuong ngàn. o Vay chiét khan: NHNN cho NHTM vay trén co so chùng tu eó già. Vay chiét kbàu gom hai bình thùc vay tài chiét kbàu va vay eó dàm bào. Vay tài chiét kbàu là NHNN nhan càc chùng tu eó già ma eàe NHTM dà chiét kbàu truóc day de tbue hien eàe nghiép vu giòng nhu càc NHTM dà làm. Tuy nhién, viée cho vay tài chiét kbàu dòi vói eàe NHTM dà dugc giói han trong han mùe cho phép de tbue hien chinh sàch tièn te quóc già cùa NHNN. Vay co dàm bào là bình thùc càc NHTM dem eàe chùng tu eó già dèn NHNN càm eò de vay vón. Càn eù trén tòng ménh già càc chùng tu càm co trén, NHNN sé cho vay theo ty le nhàt dinh tuy theo chinh sàch cùa NHNN trong tùng thói ky. • Vay tu càc TCTD khàc là khoàn vay thòng tbuong ma càc NHTM vay làn nhau trén thi truóng lién Ngàn hàng bay thi truóng tièn te. Càc hinh thùc huy dòng khàc: Trong qua trình làm trung gian thanh toàn, NHTM cung tao dugc mot khoàn vòn: vòn trén tài khoàn mó thu tin dung, tài khoàn gùi sée bào ehi, sée dinh mùe va eàe khoàn dén phong toà do Ngàn hàng ehàp nhàn hòi phiéu tbuong mai ... Càc khoàn tièn tam thói dugc trich kbòi tièn khoàn này nhap vào mot tài khoàn khàc ehó su dung, nén dugc eoi là dén nhàn ròi. Thóng qua nghiép vu dai ly, NHTM cùng thu hùt dugc mot lugng vòn dàng ké trong qua trình thu hoàe ehi ho khàeh hàng, làm dai ly cho càc tó chùc tin dung khàc, nhan va ehuyén vòn cho khàch hàng hay mot du àn dàu tu. Do viec phàt tièn dugc thue hien 18
 30. 30. theo tién dò còng viée, nén Ngàn hàng eó thè su dung tam thói lugng tièn này vào boat dòng kinh doanh. 1.3. Càc nhàn tó ành hirùng dén còng tàc huy dòng vòn cùa Ngàn hàng TM a/ Nhóm nhàn to khàeh quan Sy phàt trién cùa nen kinh te He thóng Ngàn hàng dugc xem là *'phong vù biéu" cùa nén kinh tè. Hoat dòng huy dòng vón va su dung vón cùa Ngàn hàng khòng thè tàch rói mòi truóng kinh té xà bòi. Mùe dò tàng truóng nén kinh té quyét dinh dèn thu nhap cùa eàe doartii nghiép, ho san xuàt kinh doartii va nguói lao dòng. Nén kinh té phàt trién òn dinh thi thu nhap cùa nguói lao dòng tàng lén, hg sé eó mot khoàn tién dòi ra sau khi ehi tiéu cho nhu eàu eà nhàn va già dình. Nén kinh tè khòng òn dinh, lam phàt cao thi dàn chùng sé dàu tu vào bàt dóng san va ngoai tè. Khi dò, NHTM khó long huy dòng vón nhàn ròi trong dàn chùng. Ngàn hàng muòn huy dóng dugc nguòn vòn nhàn rói phài bò ra mot khoàn ehi phi lón, tàng lai suàt huy dóng cao hon toc dò trugt già cùa dóng tién. Nén kinh té òn dinh sé khuyén khich dàn chùng yèn tam va tao dièu kién thuan lgi mgi nguòn vòn eó thè su dung vào dàu tu sinh lòi. Chinh sàch cùa Nhà nu'ùc Ngàn hàng là doartii nghiép kinh doanh dac biét chiù tàc dòng bòi nhièu chinh sàch, qui dinh dièu chinh cùa Chinh phù va Ngàn hàng Nhà nuóc. Bàt eù mot su dièu chinh nào cùa Nhà nuóc va Ngàn hàng Trung uang vè tài chinh, tièn té tin dung dèu ành huóng dén khà nàng huy dòng vón va su dung vòn. Vice qui dinh ty le du trù bàt buge cùa Ngàn hàng thuong mai buge càc Ngàn hàng phài xem xét va han che viec su dung vón nhu thè nào cho biéu qua. Hay viée NHNN tàng, giàm lai suàt tài eàp vón ành huóng lón dén tình bình huy dòng vón cùa Ngàn hàng. Su òn dinh chinh tri hay chinh sàch ngoai giao cùng ành huóng dén quan he nguòn vòn cùa mot Ngàn hàng vói eàe quóc già khàc trong khu 19
 31. 31. vuc va trén thè giói. b/ Nhóm nhàn tó thuòc vè Ngàn hàng Chinh sàch lai suat Chinh sàch lai suàt cùa Ngàn hàng eò vai trò quan trgng dói vói viée huy dòng vón cùa Ngàn hàng. Chinh sàch lai suàt là tòng hgp càc loai chirtii sàch lai suàt va qui pham dugc dat ra vè lai suàt cùa mot Ngàn hàng trong mot thói ky nhàt dinh, dira vào hoàn cành kinh té khàc rtiiau va yéu eàu muc tiéu chinh sàch kinh té khàc nhau. Ngàn bang su dung he thóng lai suàt tièn gùi nhu mot còng cu quan trgng trong viec huy dòng tièn gùi va thay dòi quy mò nguòn vón. Khi lai suàt Ngàn hàng lón hon lai suàt dàu tu trire tiép vào nèn kinh té se kieh tbich nguói dàn gùi tién vào Ngàn hàng va ngugc lai. Bòi lé vàn de ma nguói dàn quan tam rtiiàt là lgi nhuan. De duy tri va thu hùt nguòn vòn cho Ngàn hàng, Ngàn bang phài àn dinh mùe lai suàt canh tranh, tbue hien uu dai vè già cho tùng khàch bang lón va eó uy tin. Ngoài ra he thóng lai suàt phài linh boat vói tình hinh thi truóng va phù hgp vè quy mó, co eàu nguòn vòn cùa Ngàn hàng bòi qui mò va co eàu nguòn vòn con hi chi phòi bòi già eà eàe dich vu khàc nhu ehi phi ehuyén dén, phi dich vu thanh toàn, ngàn qui. Chinh sàch khàch hàng Muc dich nguòi gùi tièn va vay tièn là nhò Ngàn hàng quàn ly, chi tra ho trong thartii toàn hoàe tiét kiém va huóng lai. Trong mòi truòng cartii trartii gay gàt trong nèn kinh tè thi truóng, khàch hàng dugc quyén lira ehgn gùi tién vào dàu là eó lgi. Khàch hàng co nhiéu co bòi lira ehgn Ngàn hàng ma theo hg là thuan tién nhàt chù khòng don thuàn là noi càt trù tién té va kiém lói tu lai suàt. Chinh vi thè, càc Ngàn hàng càn phài eó chién luge khàch hàng dùng dàn trong hoat dòng nói chung va trong huy dòng vòn nói riéng. Truóc hét, Ngàn hàng phài nàm bàt dugc dòng co, thói quen va nhiing mong muòn cùa nguói gùi tién, tham chi tùng dói tugng khàch hàng gùi tièn thòng qua phàn tich lgi ich 20
 32. 32. cùa khàeh hàng. Muc dich gùi tièn cùa doanh nghiép là rtiió Ngàn hàng quàn ly, ky qui boàc nhó chi tra trong thanh toàn trong khi eàe eà nhàn gùi dét kiém co muc dich là huóng lai. Muc dich cùa tièn gùi trén loai tài khoàn khàc nhau cùng rat khàc nhau nhu tièn gùi giao dich de phàt hành sée thanh toàn, tién gùi eó ky han de dành tièn cho tiéu dùng, dàu tu trong tuong lai dòng thói huóng lai. Trong diéu kién hien nay khi it eó su khàc biét vè san pham Ngàn hàng va già cà thi chinh sàch khàch hàng tró thành mot nhàn tò quan trgng de giù thi truòng. Trén co sa dò, Ngàn hàng sé dua ra mot he thòng ehirtii sàch khàeh hàng toàn dien de duy tri va mó ròng huy dòng vòn nói riéng va toàn bò boat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng nói chung. Chinh sàch san phàm De duy tri va thu hùt khàch hàng, Ngàn bang phài àp dung rJiùng chinh sàch san phàm mói, da dang vè dich vu tièn gùi nhu tiét kiem gùi góp, hay deh luy dir tbuong de thu hùt nguón vòn nhàn ròi mot càch tòi da. Viée cung ùng nhiéu san phàm da dang nhàm thoà man tòt nhàt nhu eàu cùa khàch hàng, dòng thói tao su khàc biét san phàm dich vu cùa mình vói dòi thù khàc tu dò nàng cao vi thè hinh ành cùa Ngàn hàng trén thi truóng, Ngoài ra, khai thàc san phàm dich vu da dang là mot trong nhùng bien phàp quan trgng giùp ngàn hàng giàm dugc nhùng rùi ro do bièn dòng lién quan tói mot nhóm khàch hàng. Dàm bào tinh da dang san phàm dich vu là mot trong nhùng yéu eàu de duy tri lgi nhuan òn dinh cùa Ngàn hàng hien nay. Còng nghé Ngàn hàng Àp dung thành tini còng nghé hien dai vào Ngàn hàng góp phàn hien dai boa ngành Ngàn hàng, tao dièu kien phuc vu khàch hàng nhanh va hiéu qua cao. Khà nàng ùng dung còng nghé tra thành mot trong nhiing dièu kién bàt buge de Ngàn hàng tòn tai va phàt trién. Trong nhùng nàm gàn day, nhó dén bò cùa cóng nghé thóng dn dà xuàt hien nhùng san phàm dich vu mói lién quan dén boat dòng huy dòng nguòn vòn nhu dich vu Ngàn hàng 21
 33. 33. tai nhà (Home barti^ing), internet banking, mày rùt tién tu dòng (ATM), he thóng thanh toàn dien tu... góp phàn phuc vu khàch hàng tòi uu. Uy tin Ngàn hàng Co thè nói ràng, Ngàn hàng kinh doanh dira trén chù dn. Chinh vi thè, uy tin cùa Ngàn bang dóng vai trò quan trgng trong qua trình boat dòng cùa Ngàn bang. Khàeh hàng tìm dén nhùng Ngàn hàng eó uy tin de gùi tién vói hy vgng Ngàn hàng eó thè dàp ùng tòt nhàt nhu eàu cùa mình va han che rùi ro. Chinh vi thè, nhùng Ngàn hàng tbuong mai eò phàn ra dói sau luòn gap phài khó khan là chua tao lap dugc uy tin cùa mình trén thi truóng, thu hùt dugc it khàeh hàng ban là eàe Ngàn hàng thành lap truóc dò. Mang lu'ói chi nhành Mang luói chi nhành hoat dòng cùa Ngàn hàng ành huóng dèn còng tàc huy dòng vòn. Vói Ngàn hàng eó mang luói ehi rtiiành ròng khàp eà nuóc sé eó diéu kien thu hùt nguòn vón nhàn roi cùa dàn cu dòng thòi phàt trién dugc nguòn khàeh hàng de giài ngàn tin dung. Mot Ngàn hàng boat dòng eó hièu qua eó mang luói ehi nhành ròng lón nhung co eàu ggn nhe nhàm tiét giàm chi phi. Quy mò, co cau nguon von Nhùng quyét dinh cùa Ngàn hàng vè thay dòi quy mò va co eàu nguòn vòn cùng ành huóng lón dén boat dòng huy dòng vòn. Ngoài ra quy mò nguòn vòn huy dòng cùa Ngàn hàng con bi khòng che bòi quy mò vòn tu eó cùa Ngàn hàng theo quy dinh cùa NHNN. Yéu to con ngu-òl Viée huy dòng vòn con chiù ành huóng cùa càc nhàn tò con nguói nhu tàc phong phuc vu cùa càn bò Ngàn hàng, tinh ehuyén nghiép, trình dò tin hoc nhàm su dung thành thao eàe quy trình nghiép vu, trình dò ngoai ngù khi giao tiép vói khàeh hàng nuóc ngoài... 1.4. Vai trò cùa nguon huy dòng vòn dei vói boat dòng cùa NHTM a/ Von là co su de NHTM th^c hien va quyet dình mgi hoat dòng kinh doanh 22
 34. 34. Vòn là yéu tò song con dòi vói su tòn tai va phàt trién cùa doanh nghiép. Vòn phàn ành nàng lue chù yéu de quyét dinh khà nàng kinh doanh cùa doanh nghiép. Dòi vói Ngàn hàng, vón càng dóng vai trò quan trgng hon vi hàng boa dac biét cùa Ngàn hàng là tién té vói dàc trung là vòn - phuong dèn kinh doanh chù yéu. Vòn chinh là co so de NHTM tò chùc boat dòng kinh doanh. Do vay, ngoài vón ban dàu (vòn dièu le), Ngàn hàng phài thuong xuyén quan tàm dèn viée tàng truóng vòn trong suót qua trình kinh doanh cùa mình. Muón mó ròng lình vuc kinh doanh cùng nhu qui mò boat dòng dòi hòi Ngàn hàng phài eò nguòn vòn lón. Vòn Ngàn hàng quyét dinh dén viée mó ròng hay thu bep khòi lugng tin dung. Theo Luat càc tò chùc tin dung, Ngàn hàng khòng dugc cho mot khàch hàng vay qua 15% vòn diéu le [6 dièu79]. Diéu này ành huóng dén qui mò va khòi lugng tin dung cùa Ngàn hàng. Chirtii vi thè, eàe Ngàn hàng nhò eó khoàn muc dàu tu va cho vay kém da dang han Ngàn hàng lón. Thém vào dò, do khà nàng vòn han bep nén Ngàn bang nhò khòng phàn ùng nhay ben vói su bièn dòng cùa lai suàt, gay ành huóng dén khà nàng thu hùt vòn dàu tu tu càc tàng lóp dàn cu va càc thành phàn kinh té. Nhu vay, vòn dóng vai trò vò cùng quan trgng quyét dinh mgi boat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng thuong mai. Chinh vi thè, bàt ky mot Ngàn hàng thuong mai nào luòn luòn chù trgng de tàng truóng nguòn vòn cùa mình. b/ Quy mò va ket cau cùa vòn tàc dòng den tài san va khà nàng sinh lòi cùa NHTM Trén co so nguòn vòn dugc tao lap, Ngàn bang su dung de cho vay, dàu tu vào chùng khoàn, gùi tién tai Ngàn hàng khàc va thue hién du trù theo qui dinh de dàm bào khà nàng thanh toàn. Qui mò, co eàu càc nhóm tài san này dugc xàc dinh mot phàn càn cu vào qui mò, co eàu nguòn vòn Ngàn hàng khòng thè tham già cho vay eàe dir àn lón néu nguòn vón eó ban va cùng khòng thè cho vay qua nhiéu nhùng khoàn cho vay dai han néu nguón vón cùa 23
 35. 35. nò là ngàn han. Hon nùa tinh òn dinh ehi phi va thói han cùa nguòn vòn qui dinh so tién phài dir trù, là co so càn nhàc dàu tu bao nhiéu vào chùng khoàn ngàn han vói thòi han va lai suàt phù hgp vói nguòn vón. Nhu vay, nguon vón eó vai trò hét sue quan trgng trong viée quyét dinh danh muc tài san dàu tu, tu dò ành huóng dén thu nhap cùa Ngàn hàng thuong mai. De tàng thu nhap tu lai, Ngàn hàng thuong kiém càc nguón vòn eó chi phi thàp, tàng qui mò nguón vón, quàn ly lai suàt phài tra bình quàn va tòi da càc tài san sinh lói, tue là nàng cao hièu suàt su dung vòn. Dòng thòi Ngàn hàng co thè tàng thu rtiiap phi lai suàt khi cung eàp eàe dich vu: dich vu thanh toàn, dich vu bào lành. Dem lai nhùng khoàn thu nhap vè dich vu phi cho Ngàn hàng, dò chinh là lgi thè kèm theo cùa boat dòng huy dòng vòn. Khàch bang vùa cung eàp quyén su dung tién cho Ngàn hàng vói già thàp vùa su dung càc dich vu khàc cùa Ngàn hàng, e/ Von quyét dinh nàng lire canh tranh, dàm bào uy tin cùa Ngàn hàng Trong nén kinh tè thi truóng, de tòn tai va phàt trién dòi hòi Ngàn hàng phài coi uy tin trén thi truóng là trgng yéu. Uy tin thè hien qua khà nàng san sàng thanh toàn ehi tra cho khàeh hàng, khà nàng thanh toàn cùa Ngàn hàng càng cao nghìa là vòn khà dung cùa Ngàn hàng càng lón. Co thè nói ràng, khà nàng thanh toàn cùa Ngàn hàng ty le vói vòn cùa Ngàn hàng nói chung va vòn khà dung nói riéng. Vói tièm nàng vòn lón, Ngàn hàng eó thè boat dòng kirtii doanh vói qui mò ngày càng mó ròng, tién hành boat dòng canh tranh co hièu qua nhàm giù chù tin va nàng cao vi thè cùa Ngàn hàng trén thuang truóng. Mat khàc, vòn tu co cùa Ngàn hàng là co so de xàc dinh niém tin cho còng chùng. Mot Ngàn hàng eó qui mò vòn lón sé duge dàn chùng tin tuóng han so vói Ngàn hàng qui mò nhò néu eàe diéu kien khàc giòng nhau. Còng chùng sé dat niém tin vào càc Ngàn hàng eó qui mò boat dòng, mang luói ròng lón. Chinh vi vay, trong dièu kien khàch hàng eó thòng tin vè Ngàn hàng tàt yéu sé ehgn lira giao dich vói Ngàn hàng eó khà nàng tài 24
 36. 36. chinh manh ma vòn là mot yéu tò nói lén diéu dò. Viec nàng cao eàe san phàm canh tranh, loai hinh dich vu, còng nghé hien dai, góp phàn thu hùt vón cho Ngàn hàng, dóng thói khà nàng vòn lón là dièu kién thuan lgi dòi vói Ngàn hàng trong viec mó ròng quan he tin dung vói càc thành phàn kinh tè. d/ Quy mò, co cau cùa von eó moi quan he vói rùi ro trong hoat dòng kinh doanh cùa Ngàn hàng thvong mai Qui mò va két eàu cùa vòn co ành huóng lón dén su an toàn boat dòng. Su khòng phù hgp giùa nguòn vòn va co eàu su dung vòn vè thói han, dò nhay càm vói lai suàt, qui mò càc loai dén eó thè dàn dén nhùng rùi ro vè thanh toàn, lai suàt, ty già ma Ngàn hàng phài gành chiù. Qui mò va co eàu nguòn vòn chiù tàc dòng cùa càc loai rùi ro sau: - Rùi ro tin dung: Rùi ro dn dung là khà nàng xày ra nhùng tòn thàt ma Ngàn hàng phài chiù do khàeh hàng vay khòng tra dùng han, khòng tra hoàe khòng tra day dù vòn va lai. Rùi ro tin dung là mot hien tugng thuong gap ó bàt ky mot Ngàn hàng thuang mai nào va nò cùng xày ra trén tàt cà eàe lình vuc, dòi tugng va khu vuc dàu tu, quòc doanh, ho san xuàt, cho vay san xuàt, kinh doanh déu dùng, tu nòng thòn dén thành thi... Rùi ro dn dung xày ra eó thè do nguyèn nhàn chù quan vè phia Ngàn hàng thuang mai, khàch hàng vay vòn hoàe do nguyèn nhàn bàt khà kbàng nhu thién tai, dich boa... - Rùi ro thanh khoàn: Ngàn hàng cùng dòng thói chiù rùi ro lón ve thanh khoàn, rùi ro vè viec khòng con dèn de dàp ùng nhu eàu tièn gùi va cho vay dòi vói nhùng khàeh hàng chat lugng tòt. Néu Ngàn hàng khòng thè tàng nguón tién màt kip thói Ngàn hàng sé màt nhièu khàch hàng va dàn dén sut giàm ve lgi nhuan. Néu khòng giài quyét kip thói, dnh trang thiéu hut tièn mat eó thè dàn dén viec nguói gùi dén khòng ngùng rùt vón va cuoi cùng Ngàn hàng sup dò. Viec Ngàn hàng khòng dàp ùng nhùng nhu eàu thanh khoàn tao mot mùe ehi phi hgp ly là dàu hièu chù yéu vè dnh trang khó khan nghiém trgng trong boat dòng cùa Ngàn hàng. Trong nhùng truóng hgp nhu vay thi Ngàn hàng phài di vay 25
 37. 37. bò sung nguòn vòn thanh toàn hoàe già bàn mot so chùng lù eó già cùa mình de dàp ùng nhu eàu rùt tién cùa nguói gùi. Tuy nhién, trong mot so truóng hgp dac biét, Ngàn bang eó thè dói màt vói rùi ro thanh khoàn nhu de màt long tin cùa Ngàn hàng boàc nhu eàu rùt tièn eó tinh chat thói vu ma Ngàn hàng khòng du tinh truóc duge dòi hói Ngàn hàng phài chi tra tue thói mot khoàn tièn lón hon mùe bình thuong. Trong bòi cành dò, ehi phi de huy dòng vòn bó sung tàng lén mot càch dàng ké do lugng vòn cung ùng trén thi truóng giàm. - Rùi ro lai suat: Ngàn hàng phài duong dàu vói rùi ro trong mùe chénh léeh lai suàt. Rùi ro lai suàt là xày ra nhùng tòn thàt khi lai suàt thay dòi ngoài dir tinh. Lai suàt cùa Ngàn hàng (eà ben tài san va nguòn vòn) thuong xuyén bièn dòng vói càc mùe dò khàc nhau eó thè dàn dèn tòn thàt. Rùi ro lai suàt lién quan chat che vói rùi ro tin dung. Khà nàng lai suàt thay dòi sé dàn dèn su tàng hay giàm già tri cùa tài san bay già tri nhùng khoàn thu nhap tu tài san cùa Ngàn hàng. Su thay dòi lai suàt va co eàu nguòn vòn eó thè làm già tàng hoàe giàm lgi nhuan cùa Ngàn hàng. Nhu vay, quàn ly rùi ro lai suàt luòn gàn vói quàn ly nguòn vòn va su dung vòn. Khi nguòn vòn cùa Ngàn hàng ngày càng tró nèn nhay càm han vói lai suàt do su bién dóng thuong xuyén cùa lai suàt va chinh su phàt trién cùa càc còng cu ó trén thi truóng tièn te. Ngày nay, nguói gùi tièn va eàe nhà dàu tu eó xu huóng su dung nhijng tài san tài chinh ngàn han nhàm tranh rùi ro lai suàt thi càc Ngàn hàng phài tra lai suàt bàp dàn hon nhàm khuyén khich nhùng khoàn tién gùi eó ky han dai han hoàe phài xàe dinh lai mot càch thuong xuyén lai suàt tra cho nguón vòn tuy theo su thay dòi lai suàt trén thi truóng. Hon nùa, canh tranh trong kinh doanh Ngàn hàng ngày càng quyét liét sé day càc Ngàn hàng làm vào tình trang phài dòi màt vói nhiéu rùi ro, nhàt là rùi ro lai suàt vi cho vay va dàu tu ehiém phàn lón trong tòng tài san. 26
 38. 38. - Rùi ro nguón vón: Rùi ro nguòn vòn bao gòm rùi ro thùa vòn va rùi ro thiéu vòn. • Rùi ro thiéu vòn: rùi ro thiéu vòn xuàt hien khi Ngàn hàng màt khà nàng ehóng dò càc dòng tièn ra. Rùi ro thiéu vòn bay con ggi là rùi ro vò ng là do bién dòng cùa dnh hinh kinh té, chirtii tri hay su giàm sùt vè uy tin cùa Ngàn hàng làm cho nguói gùi tièn màt niém tin vào Ngàn hàng khòng dù khà nàng thanh toàn. Nguói dàn dén rùt tièn ò at dàn dén Ngàn hàng màt khà nàng thartii toàn va bau qua xàu nhàt cùa Ngàn hàng là phà san. Co hai bình thùc thiéu vón là thiéu vón tam thói va thiéu vòn làu dai. Truóng hgp thiéu vòn dai han khi Ngàn hàng luòn trong tìrtii trang khòng dù vòn de dàp ùng nhu eàu cho vay va dàu tu. Nhu vay, Ngàn hàng sé màt nhièu co bòi de mang lai lgi nhuan. Tình trang này rat nguy hièm vi Ngàn hàng khòng con khà nàng thanh toàn vói khàeh hàng. Dòi vói truóng hgp thiéu vòn tam thói, Ngàn hàng eó thè vay càc Ngàn hàng thuang mai boàc NHNN de dàm bào thanh toàn cho khàch hàng. Tuy nhién day chi là giài phàp tình thè nén Ngàn hàng phài eó bién phàp khàc phuc tình trang thiéu vòn này. Trong dai han néu Ngàn hàng khòng giài quyét dugc sé dàn dén tình trang thiéu vòn làu dai va nguy co Ngàn hàng pbài dóng cùa vi phà san de xày ra. • Rùi ro thùa vòn: thùa hay dóng vòn là mot trang thài màt càn bang cùa NHTM, xày ra khi nén kinh tè boat dóng kém hièu qua, Ngàn hàng khòng tiép càn duge vói khàch hàng boàc khòng lua ehgn duge nhiéu khàch hàng dàng tin eay de cho vay. Xét ve góc dò vì mò thi quan he giùa tiét kiem va dàu tu là khòng tuong ùng. Tiét kiém trong nén kinh té vàn cao, Ngàn hàng huy dòng dugc vòn nhung khòng cho vay dugc nén hiéu qua dàu tu thàp. Trong pham vi mot Ngàn hàng thuang mai thi dò là viec khòng khai thàc hét tiém nàng sirtii lgi cùa tài san eó, ehiém giù qua nhièu tài san co khòng ó dang true tiép hay gian tiép co khà nàng sinh lói. Vi du: tòn qui dén màt qua lón, hièu dung cùa vòn giàm. Vón cùa eàe 27
 39. 39. NHTM khòng dua vào dàu tu cho san xuàt kinh doanh nèn khòng sinh lói dugc. Càc Ngàn hàng thuang mai khòng nèn de qua thùa hay qua thiéu vón. Do dò viée xàc dinh trang thài càn bang ve vòn thirc chat là xàe djnh mèi tuang quan tinh long va khà nàng sinh lói cùa tài san eó phù hgp vói tinh chat cùa tài san ng va dàc diém kinh doanh cùa tùng Ngàn hàng trong thói ky nhàt djnh. Rùi ro nguon vón kbòi dàu tu nguyèn nhàn khàeh quan ma chù yéu là khà nàng cùa càc nhà quàn tri Ngàn hàng trong viec xàe djnh trang thài càn bang vè vòn. 1.5. Mòi quan he giùa von va su dung von cùa Ngàn hàng Càc nguòn vòn huy dòng duge phàn ehia vào tài san cùa Ngàn hàng nhu dèn màt, tién gùi Ngàn hàng cho vay, mua chùng khoàn.... danh muc tài san cùa Ngàn hàng cùng duge xem duói góc dò ea cau thói han de xàc dinh su phù hgp vói nguòn vòn. Huy dòng vón va su dung vòn eò mòi quan he bixu co vói nhau, cài ng quyét dinh cài kia va ngugc lai. Viec huy dòng vón phài dira trén co so ké hoach dàu tu, cho vay nguge lai su dung vòn pbài càn eù vào khà nàng huy dòng vòn cùa Ngàn hàng. Néu Ngàn hàng huy dòng vòn trén thi truóng trong khi khòng thè dàu tu va cho vay sé dàn dén tình trang thùa vòn. Ngugc lai néu boat dòng tin dung va dàu tu cùa Ngàn hàng vugt qua khà nàng huy dòng thi Ngàn hàng sé gap phài rùi ro thiéu vòn. Chinh vì vay, huy dòng vòn va su dung vòn eó mòi quan he hihi ea vói nhau, cài ng quyét dinh cài kia va ngugc lai. Mot Ngàn bang muòn tòn lai va phàt trién phài dàm bào diéu bòa mòi quan he này phù hgp va eó hièu qua. Ngoài ra, Ngàn hàng pbài duy tri càc mòi lién he an toàn theo luat dinh. Vi du, khoàn cho vay cao nhàt dòi vói mot khàch hàng khòng vugt qua ty le qui dinh trén vòn chù so hùu, dàu tu vào eò phiéu, mua sàm thiét bi.. .khòng dugc vugt qua vòn chù so hùu. Ve nguyèn tàc, nguòn vòn huy dòng loai thòi han nào phài cho vay theo thòi han dò. Tuy nhién, trong qua trình hoat dòng cùng nhu trong dièu kién nén kinh té òn dinh, Ngàn 28
 40. 40. hàng eó thè su dung mot ty le vòn huy dòng ngàn han de cho vay dai han. Thòng thuong càc Ngàn hàng su dung mot phàn nguòn vòn eó thói han ngàn de dàu tu vào càc tài san eó thói han dai ban nhung a mot ty le nhàt dinh vì néu lón hon nùa tue là su dung vón ngàn han cho vay dai han thi dèn mot thói diém nào dò phài chiù sue ép vè khà nàng thartii toàn vì du ng cho vay là mot tài san kém long ma cho vay dai han là mot loai tài san kém long nhàt. Nguge lai, néu Ngàn hàng su dung nguòn vòn dai han de cho vay ngàn han thi sé khó dàm bào chénh léeh lai suàt va khòng hiéu qua vì nguòn vòn dai han eò chi phi cao hon trong khi lai suàt cho vay ngàn han thuong thàp han lai suàt cho vay trung va dai han. Su phù hgp giùa nguón vòn va su dung vòn con thè hien giùa lai suàt cùa tùng nhóm tài san vói lai suàt phài tra cho nguòn vòn. Ve nguyèn tàc lai suàt trén tài san phài cao han lai suàt trén nguòn vòn eó cùng ky han va càc tài san eò thói han dai hon phài eó lai suàt cao han de bù dàp chi phi. Ngàn hàng phài duong dàu vói rùi ro trong mùe chénh léeh lai suàt. Day là mòi nguy hièm khi thu lai tu eàe tài san giàm hoàe chi phi tra lai sé tàng dàng ké thu hep khoàng chénh léeh giùa thu tu lai va ehi phi tra lai, làm giàm thu nhap ròng. Su thay dòi trong mùe chénh léeh giùa thu nhap va ehi phi cùa Ngàn bang thuong lién quan dén nhiing quyét dinh quàn ly danh muc (thay dòi ve eàu trùe tài san va nguòn vón cùa Ngàn hàng) hoàe lién quan dèn rùi ro lai suàt. Day là rùi ro vè khà nàng lai suàt thay dói sé din dén su tàng hoàe giàm già tri cùa tài san hay nhùng khoàn thu nhap tu tài san cùa Ngàn hàng. 29
 41. 41. GHirONG 2: GÒNG TÀG HUY DÓNG VÓN TAI NGAN HÀNG DT&PT VIÉT NAM 1. GIÓI THIÉU KHÀI QUÀT VÈ NGÀN HÀNG DT&PT VIÉT NAM (BIDV) 1.1. Lich su* hinh thành, phàt trién va chùc nàng nhiem vu cùa BIDV: Ngàn hàng Dàu tu & Phàt trién Viét Nam dugc thành lap vào ngày 26.4.1957 theo Quyét dinh so 177/TTg cùa Thù tuóng Chinh phù vói tén ggi là Ngàn hàng Kién Thiét Viet Nam, true thuòc Bò Tài Chinh, ehuyén thue hien nghiép vu eàp phàt vòn dàu tu cho càc còng trình xày dung theo kè hoach hàng nàm cùa Nhà nuóc. Sau gàn 50 nàm thành lap va phàt trién, vói nhiéu làn dòi tén, bò sung chùc nàng nhiém vu, dèn nay Ngàn hàng Dàu tu & Phàt trién Viét Nam tra thành mot trong 4 ngàn hàng thuang mai quòc doanh hàng dàu cùa Viét Nam, boat dòng chù yéu trong lình vuc dàu tu phàt trién. Dugc boat dòng nhu mot ngàn hàng thuong mai tu cuòi nàm 1994 theo Quyét dinh so 293/QD-NH9 ngày 18.11.1994 cùa Ngàn hàng Nhà nuóc Viét Nam, Ngàn hàng Dàu tu & Phàt trién Viét Nam co chùc nàng: Huy dòng vòn dai han, trung han va ngàn han trong va ngoài nuóc de dàu tu phàt trién; kinh doanh da nàng tòng hgp ve tién té, tin dung, dich vu ngàn hàng va phi ngàn hàng; làm ngàn hàng dai ly, ngàn hàng phuc vu cho dàu tu phàt trién tu càc nguon cùa Chinh phù, càc tò chùc kinh tè tài chinh tién té, eàe tò chùc kinh té xà bòi, doàn thè, eà nhàn trong va ngoài nuóc. Ké tu ngày dàu thành lap, Ngàn hàng Dàu tu & Phàt trién Viét Nam dà khòng ngùng mó ròng lình vue boat dòng kinh doanh theo huóng bòi nhap, ben canh càc nghiép vu truyén thóng, càc nghiép vu mói nhu thanh toàn quóc tè, tham già va là thành vién cùa Hièp bòi thanh toàn vién thòng lién ngàn hàng toàn eàu Swift, dealing, leasing, giao dich ngoai bòi ky han, giao dich ngoai hói hoàn dói Swap, bào hièm phi nhàn thg, kinh doanh chùng khoàn, dich vu ngàn hàng dai ly, dàn dugc thù nghiém, àp dung va trién khai thue hien. Càc dich vu chù yéu ma Ngàn hàng dang tbue hien nhàm dàp ùng nhu cau cùa khàeh 30
 42. 42. hàng bao gòm: Nghiép vu tin dung phuc vu cho dàu tu': - Cho vay dàu tu tài san eò dinh. - Cho vay dàu tu chiéu sàu mò ròng san xuàt boàc dòi mói còng nghé. - Cho thué tài san co dinh (Leasing). - Cho vay dòng tài trg (Syndicated Loan). - Cho vay ùng dung càc de tài nghièn cùu khoa hgc vào san xuàt. - Cho vay dàu tu dòi vói càc doanh nghiép vùa va nhò. - Cho vay tài trg nhap kbàu mày móc thiét bi. Nghiép vu tin dung ngàn han: - Cho vay vòn luu dòng phuc vu san xuàt kinh doanh. - Cho vay theo hgp dòng cung ùng san phàm, dich vu. - Cho vay theo tièn gùi dòi ùng. - Cho vay tài trg hàng xuàt, ehièt kbàu bò chùng tu. - Cho vay ngoai tè nhap khàu vat tu. Càc loai bào lành: - Bào lành dai ly phàt hành chùng khoàn. - Càc loai bào lành trong xày dung (du tbàu, thue hién hgp dòng, bào hành, uy thàc, ... - Bào làrtii bàn hàng tra cham dòi vói vat tu hàng hóa. - Bào lành mó L/C, mua hàng tra cham. - Bào lành vay vòn. -V.V.... Càc loai djch vu khàc: Ngàn hàng cung càp day dù, da dang càc loai dich vu ngàn hàng vói chat lugng cao, còng nghé hién dai qua mang vi tinh, bao gòm: 31
 43. 43. Dich vu thanh toàn. - Thanh toàn, ehuyén tièn nhanh trong/ngoài he thóng trén pham vi toàn quóc. - Thanh toàn quòc té. - Kiéu hòi. Dich vu tièn gùi. Ngàn hàng nhan dén gùi càc loai vói mùe lai suàt linh boat. Djeb vu ngàn quy (thu ehi dén màt tai cho). - Mua bàn ehuyén dòi eàe loai ngoai té. - Dich vu tu vàn dàu tu, ngàn hàng dàu mói thu xép vón. - Rùt tién tu dòng qua mày ATM. - Dich vu ehi tra luang cho càn bò CNV. - Djch vu ngàn hàng tai nhà. - Dich vu ehuyén dòi ngoai té cho càn bò. - Càc dich vu ngàn hàng khàc. Dich vu quàn ly vòn. * Mó va diéu hành tài khoàn tién gùi. Khàeh hàng mó tài khoàn tai Tru so chinh cùa Ngàn hàng, eàe don vi thành vién cùa khàch hàng cùng mó tài khoàn tai càc Chi nbành cùa Ngàn hàng, thòng qua càc dich vu cùa Ngàn hàng, khàch hàng va eàe don vj thành vién eó thè tu diéu hành tài khoàn cùa mình de phuc vu cho càc nhu eàu phàt sinh trong boat dóng kinh doanh. * Nói mang true tiép de phuc vu viec diéu hành nhanh (Ngàn hàng cài dat phàn mém va làp dat Modem truy xuàt mién phi). - Cung càp vàn tin hàng ngày. - Sao ké boat dòng dén gùi, dén vay tùng don vi thành vién. - So du càc tài khoàn tién gùi, tièn vay, bào lành, ... 32
 44. 44. - Thòng dn ty già hòi doài, ve mùe lai suàt tièn gùi, dèn vay. - Chuyén thu dien tu: Vàn bàn, cóng vàn, don xin vay, thòng bào, bào cao. - Quàn ly don xin vay. - Giao dich thanh toàn quòc té. - Mua bàn ngoai té. - Giao dich chuyén tièn. Diéu hành vòn. - Tu dòng dàu tu tièn gùi cho càc khàch hàng lón eó lién quan (Vi du nhu càc Tòng còng ty): Ky han qua dem, ky han 1 ngày, l tuàn, ... - Dièu hành vòn qua mang mày tinh (Tbàu chi qua han mùe). - Ngàn hàng thue hién diéu bòa vòn giùa eàe khàch hàng lón va eàe don vi thành vién cùa khàch hàng theo lènb cùa khàeh hàng va han mùe so du tièn gùi cùa moi don vi thành vién do khàch hàng qui dinh. 1.2. Mò hinh tò chùc: Ngàn hàng DT&PT Viet Nam dà xày dung dugc mot he thòng càc ehi nhành ó tàt eà càc dnh, thành phó trong eà nuóc, néu tinh eà càc chi nhành buyen/khu vuc true thuge thi tòng so lén tói 141 ehi nhành, hach toàn tap trung tai TW. Ngoài ra, con co càc Cty true thuòc nhu: Còng ty cho thué tài chinh, Cóng ty Chùng khoàn (BSC), Còng ty quàn ly ng va khai thàc tài san (BMC), Còng ty bào hièm BIDV (BIC)... va eàe còng ty lién doanh là nhùng don vi Ngàn hàng tham già lién doanh lién két va hùn vòn. Tai Hòi so chinh - Ngàn hàng Dàu tu & Phàt trién TW eó: Hòi dòng quàn tri 04 thành vién ( góm 01 Chù tich va 03 uy vién ), Ban Tòng giàm dóc 07 thành vién ( gòm Tòng GD va 06 phó TGD ) va 24 eàe phòng ban nghiép vu theo khòi chùc nàng de thue hien nhiém vu là mot trung tàm diéu hàrtii cùa toàn He thòng. Sa dò mó hinh tó chùc (trang tiép theo) 33
 45. 45. S& dò mò hinh tò chùc NGÀN HÀNG UÉN DOANH VID-PUBLIC Tru so chinh, so giao djch tai thù dò Ha noi NGAN HÀNG LIÉN DOANH LÀO - VIÉT Tru so chinh tai thù dò Vlentiane M ò HÌNH KHÓI LIÉN DOANH CÓNG TY LD QUÀN LYDÀUTITBIDV-VP TÒ cHirc Tru so chinh tal thù dò Ha Nói (Tinh dén 31/03/2006) NGÀN HÀNG LIÉN DOANH VIÉT-NGA Tru so chinh tai thù dò Ha Noi CÒNG TY LIÉN DOANH THÀP BIDV Tru sa chinh tai thù dò Ha Noi 03 SO GIAO DICH SÒGIAO KHÓI NGÀN HÀNG DICH 79 CHI NHANH CAPI CHI NHÀNH NGAN HANG 62 chi nhành càp 2 DÀU TU VA PHÀT TRIÉN A A TRUNG TAM CONG NGHE THONG TIN VIÉT NAM TRUNG TAM ^ ' TAO (BTQ * DAO CONG TY CHO THUE TAI CHINH I (BLCI) Tru so chinh tai thù dò Ha NQÌ CÓNG TY CHO THUÉ TÀI CHINH n (BLC n) Tru so chinh tai Tp.HCM CÒNG TY C H U N G KHOÀN (BSQ KHOICONGTY Tru sa chinh tai thù dò Ha NQÌ COVGTYQUÀNLYNOfVÀKHAITHACTÀISÀN Tru so chinh tai thù dò Ha Noi CÒNG TY BÀO HIÈM BIDV Tru sa chinh tai thù dò Ha Npi 34
 46. 46. 1.3. Mùe von: Vòn chù so hiiu cùa Ngàn hàng DT&PT Viét Nam lién tue tàng qua càc nàm. Theo chuàn mire kè toàn hién hành cùa Viet Nam, vòn chù so hùu cùa Ngàn hàng tai thói diém 31/12/2005 dat 6.531 ty VND tuang duong 411 trieu USD, tàng 349 ty VND so vói nàm 2004. Sau day là bang chi dèu tòng hgp vòn cùa BIDV tinh dén nàm 2005: Bang so 3.1 : bang chi tiéu tòng hap vón cùa BIDV tinh dén nàm 2005 Dan vi: ty VND Chi tiéu 2002 2003 2004 2005 Vón diéu le 2.300 3.746 3.866 3.970 Vón khàc 248 283 569 742 Càc quy 938 1.328 1.517 1.703 Lai nhuan de lai 274 145 229,6 115 Tòng vòn chù so* hùu 3.760 5.503 6.181,6 6.530 (Nguón: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Nàm 2005 phàn ành no lue cùa BIDV trong viec duy tri mùe tàng vòn tu càc nguòn thu nhap trong dièu kién ma BIDV dang tap trung cho viée trich du phòng xù ly ng xàu theo quyét dinh so 493/QD-NHNN cùa Ngàn hàng Nhà nuóc. Theo chuàn mucké toàn hién hành cùa Viét Nam, tòng vón dièu le va vón khàc cùa BIDV dat 4.712 ty VND tuong duong 296 trieu USD, tàng 278 ty VND so vói nàm 2004. 2. SO B O T Ì N H H Ì N H T À I S À N - N G U Ó N V Ó N , K É T Q U A K I N H D O A N H C Ù A BIDV GIAI DOAN 2003-2005: Giai doan 2000-2005 nèn kinh té Viet Nam dat toc dò tàng truóng bình quàn 7,3%/nàm, day là giai doan co nhièu thói co thuan lgi cùng nhu thàeh thùc dòi vói boat dóng ngàn hàng. Chinh sàch tièn té dugc dièu hành mot càch thòng tboàng hon, dói mói rò net vè dièu hành lai suàt, ty già phù hgp dàn vói thòng le quóc té, dièu tiét nhùng bàt ón cùa thi truòng dèn tè, tài chinh. Càc ngàn hàng deh eue dàu tu cho dói mói còng nghé ngàn hàng, dàc biét là trién khai du àn hien dai boa tao dièu kién thuan lgi cho phép trién khai càc tién ich san phàm trong boat dòng kinh doanh, tiép ean vói phuong phàp quàn tri ngàn hàng quóc té hien dai. Thi truóng huy dòng vón nói té ngày càng dòi màt vói àp lue canh tranh gay gàt tu nhièu kénh dàu tu sinh lói bàp dan: bàt dòng san, chùng khoàn, dàu tu kinh doanh khàc. Lam phàt tàng manh tu nàm 2004, ehi so già nàm 2004 tàng 9,5% (vugt muc dèu de ra cùa Quóc bòi 5%); du kién nàm 2005 8,5% (muc déu Quóc bòi 6,5%) khién cho lai suàt thue VND duong ó muc thàp hoàe àm, gay àp lue day lai suàt huy dòng tàng cao va bàt lgi cho kénh su dung vón vay . 35
 47. 47. 2.1.Tình hình huy dòng von Ngàn hàng cùng nhu nhùng doanh nghiép khàc, eàe yéu tó dàu vào va dàu ra co tàc dòng chi phòi chinh dén lgi nhuan boat dòng san xuàt kinh doanh. Huy dòng vón chinh là dàu vào cùa mot ngàn hàng va ngàn hàng eó dàp ùng duge nhu eàu cùa xà hòi hay khòng, eó dua ra dugc mot " muc già" canh tranh duge hay khòng, eó ehiém dugc nhièu khàch hàng khòng cùng mot phàn chù yéu là do còng tàc huy dòng quyét dinh. Vói màng luói he thòng eàe quy tiét kiém ó eàe tinh thành trong nuóc va xàc dinh dugc mùe lai suàt hgp ly cho càc loai dén gùi dàm bào tàng tinh canh tranh va khòng làm tàng chi phi cùa bàn thàn ngàn hàng, BIDV dà thu hùt dugc mot lugng vón lón thè hien su phàt trién nhanh ehóng, vùng chàc trong boat dòng quàn ly va kinh doanh cùa Ngàn hàng. Huy dòng vón 5 nàm giai doan 2001 - 2005 tàng truóng dòng dèu va ó mùe cao, bình quàn tàng 23,%/nàm. So bình quàn tuyét dói tàng +12.500 ty dóng/nàm, cao hon so vói cùng ky giai doan truóc +5.100 ty dong (tàng giai doan 1996-2001: +7.400 ty dòng). SÓ du huy dóng bình quàn dàu nguói dén 31/12/2005 là: 9.85 ty VND/nguói, tàng 37% so vói nàm 2001 (7,2 ty/nguói). Co eàu nguón vón huy dòng dugc cài thién theo huóng tàng ty trgng tièn gùi cùa TCKT (bao gòm eà tién gùi cùa eàe tò chùc khàc, dén gùi eó ky han trén 1 nàm va tièn gùi nói te. Cu thè, co eàu qua càc nàm: Bang SÓ 3.2: Ca eàu vón huy dóng qua càc nàm tu 2002-2005 Dan vi: % CO CÀU VÓN HUY DÓNG 2002 2003 2004 2005 l.Ty trgng TGTCKT 38 47 47 50 2. Ty trgng VND 73 78 76 78 3. Vón dai han 44 41 43 49 dshuón: Bào e ào thuàns n ién cùa BIDV Két qua tbue hién sau 5 nàm de àn tài co eàu, tóng nguòn vón huy dòng nàm 2005 cuòi ky dat 88.695 ty dòng, bình quàn 74.618 ty dong, dèu tàng hon 2 làn so vói nàm 2001. So 36
 48. 48. vói nàm 2004 dat mùe tàng truóng cuÓi ky 31% va tàng truóng bình quàn 23%. Trong dò: Huy dòng dàn cu cuòi ky +22%, gap 1,8 làn so nàm 2004, bình quàn tàng 16,5%/nàm tuong duong mùe tàng tuyét dÓi là 4.762 ty dóng; Huy dòng vÓn tu càc TCKT cuòi ky + 40%, gap 2,6 làn so vói 2001, bình quàn tàng 32%/nàm tuong duong mùe tàng tuyét dói là 5.836 ty/nàm. Riéng tbàng 12/2005, tièn gùi TCKT tàng trén 6.700 ty dÓng bang mùe tàng truóng cùa 11 thàng/2005. Nhùng nàm truóc day, dien bién tàng tién gùi khàeh hàng mang dàm tinh chu ky là tàng manh vào thói diém cuòi nàm cùa nhóm khàeh hàng truyén thòng xày làp; sang nàm 2004-2005 nguon tièn gùi này dà cài thién nhièu vè tàng truóng va chu ky bién dòng bòi dà day manh da dang hoà dich vu, ehàm sóe tòt khàeh hàng lón, chién luge, cung ùng nhièu dén ich chat lugng cao... Huy dòng vón VND tàng truóng cuòi ky 35%, gap 2,5 làn so vói nàm 2001, tàng bình quàn 26,5%/nàm; Huy dóng vón ngoai tè tàng cuòi ky dat 16% gap 1,7 làn so vói nàm 2001; tàng bình quàn 13%/nàm, trong dò trong càc nàm 2001- 2003 tàng cham do lai suàt USD lién tue giàm (eó thói diém SIBOR 3 tbàng, 6 tbàng xuóng mùe 1,09%/nàm), ty trgng nguòn vón ngoai té ehiém 22%) - 30% trong tòng nguón vón huy dòng. Bang SÓ 3.3: So lieu huy dòng vòn giai doan 2002- 2005 Dan vi: Ty dóng Chi tiéu 2002 2003 2004 2005 Sódu Sódu TT% sódu TT%> sódu TT% Huy dòng cuòi ky 47.976 57.015 19 67,939 19 88.695 31 Trong dò: -VND 35.219 44.166 25 51.833 17 69.612 35 +Dàn cu 29.756 30.437 2 36.040 18 43.932 22 + TCKT 18.220 26.578 46 31.899 20 44.762 40 - Ngàn han 26.828 33.582 25 38.701 15 46.246 19 Huy dong BQ 41.243 51.966 26 60.453 16 74.618 23 (Nguón: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Biéu dò 3.1: Huy dong vòn giai doan 2002-2005 (Xem trang tiép theo) 37
 49. 49. Biéu dò 3.1: Huy dóng von giai doan 2002-2005 100,000 90.000 80.000 •Hoat dgng cuòi ky 70.000 VND 60,000 50,000 TCKT 40,000 Ngàn hgn 30,000 20,000 10,000 2002 2003 2004 2005 vè thue hién ké hoach giai doan 2001 - 2005: Toàn he thóng dà hoàn thành va vugt ehi dèu ké hoach tùng nàm va ké hoach huy dòng vón theo nghi quyét so 330/NQ- HDQT ngày 16/12/2004 va 178/2005/NQ- HDQT. Tuy nhién so vói muc déu ké hoach dinh huóng theo nghi quyét 63 - HDQT thi gàn hoàn thành: Bang sé 3.4: Ké hoach thue hien giai doan 2002-2005 Chi tiéu Ké hoach Thue hién dén 31/12/2005 NQ330/NQ-HDQTvà Ké hoach 2005 so vói 2004 Thue hién 2005 so vói 2004 178/2005/NQ-HDQT + Nguòn vòn huy dòng Tàng 15%)-77.050 ty dòng Tàng 31%) + Hdòng vòn btiih quàn Tàng 12%-67.5 lOty dòng Tàng 23%) NQSÓ63/NQ-HDQT Ké hoach 2005 so vói 2003 Thue hién dén 2005 + Huy dòng cuòi ky 90.000 ty dóng 98,5% (Nguón: Bào cào thuang nién cùa BIDV) Bang so 3.5: Thi phàn nguón vón huy dòng 2002 2003 2004 2005 BIDV 19% 18% 16% 15,0% 3NHTMNN 55,5% 55,7% 57,3% 57,4% Càc NH khàc 25,5% 26,3% 26,7% 27,6% (Nguón: Bào cào thuang nién cùa BIDV) 38
 50. 50. Biéu dò 3.2: Thi phàn vón huy dóng cùa càc NHTM giai doan 2002-2005 Nam 2002 Nam 2003 26% >9% 26% 18% 55% 56% Nàm 2004 Nàm 2005 27% IS*? 28% 57% 57% Ghi chù: ^ H Thi phàn huy dòng vón cùa BIDV ^ 1 Thi phàn huy dóng vòn cùa 3 NHTM Nhà nuóc Thi phàn huy dòng vòn cùa càc NH khàc 2.2.Tình hình su dung vón Trong nhùng nàm gàn day dnh hinh kinh té xà bòi gap nhièu khó khan dà tàc dòng dèn boat dòng tin dung cùa ngàn hàng, nhung hoat dòng tin dung cùa BIDV vàn tàng truóng cà ve so lugng làn co eàu. BIDV vàn kbàng dinh vai trò ngàn hàng hàng dàu trong lình vuc dàu tu phàt trién, tap trung chù yéu vào càc lình vue trgng diém cùa nèn kinh tè dò là dàu tu phàt trién càc ngành còng nghiép va xày dung vói nhùng bién phàp an toàn, dàm bào boat dòng tin dung phàt trién. Nói chung thi hoat dòng tin dung cùa BIDV là khà hièu qua thè hien ó ty le ng qua han trén tóng du ng luòn duy tri duge ty le ng qua han thàp hon mùe cho phép. Nàm 2003: 2,5%; Nàm 2004: 1,9%; Nàm 2005: 1,36%. Tòng tài san tinh dén thói diém 31.12.2004 dat 99.660 ty VND, tàng 16% so vói nàm 2003 (Tòng tài san nàm 2003 dat 85.851 ty VND). Nàm 2005 tóng tài san dat 117.976 ty VND tàng 18,4%o so vói nàm 2004. Ké hoach tàng truóng tóng tài san bình quàn hàng 39
 51. 51. nàm 25% là mot trong nhùng chi déu de ra cho tói nàm 2010 nhàm phàn dàu xày dung Ngàn hàng thành mot trong nhùng ngàn hàng vùng manh, co chat lugng phuc vu khàeh hàng tòt va làm bàn dap de xày dung Ngàn hàng theo mò hình tap doàn, boat dòng theo déu chuàn quòc té. *Hoat dòng bào lành: Khòng chi dùng lai ó viec bào lành cho càc dir àn vay vón thuge càc ngành còng nghiép trgng diém cùa nèn kinh té, Ngàn hàng dà mó ròng sang nhièu ITnh vuc san xuàt khàc nhu già còng hàng xuàt khàu, dàu tu thiét bi thi cóng xày làp, khai thàc va san xuàt vat liéu xày dung, cài tao ve sinh mòi truóng, ... Ngoài ra, Ngàn hàng cùng phàt trién manh càc hình thùc bào lành nhu bào lành du tbàu, bào lành thue hién hgp dòng, hoàn tra tién ùng truóc, bào lành bào hành san phàm. Tinh dén 31/12/2005 so du Bào lành là 3.416 ty VND tàng 95% so vói nàm 2004 Trong dò: Tòng già tri Hgp dòng bào lành vay vòn nuóc ngoài con hièu lue là l .285 ty VND. Doanh so bào lành nàm 2005 dat 4.311 ty VND tàng truóng 109% so vói nàm 2004. Dat mùe thu phi 22,4 ty d tàng 120%) so vói nàm 2004. Ben canh dò, Ngàn hàng cùng dà nhan uy nhiém cùa eàe ngàn bang nuóc ngoài phàt hành thu bào lành cho eàe nhà tbàu nuóc ngoài tham du dàu thàu eàe dir àn dàu tbàu quóc té tai Viet Nam. *Djch vu ngàn hàng dai ly: nghiép vu này duge Ngàn bang bàt dàu thue hién tu nàm 1992, nhung bau hét càc du àn dugc huóng nguón ODA cùa eàe chinh phù va càc tó chùc tài chinh quóc té nhu ADB, WB, IMF, ... dèu phàt huy hièu qua tòt, cùng eó duge nièm tin cùa càc tò chùc tài trg va khàch hàng. Dén 31/12/2005 du ng dai ly uy thàc là 2.715 ty d trong dò dà trién khai dugc 27 du àn mói vói tóng so vón 742,6 trieu USD, thu phi trén 6 ty d. *Hoat dòng kinh doanh ngoai te: duge Ngàn hàng bàt dàu thue hien tu nàm 1995, cùng vói su tàng truóng cùa càc boat dòng nghiép vu khàc, sau han ba nàm, màng dich vu kinh doanh ngoai té cùa Ngàn hàng dà co nhùng buóe tién rat dàng ké. Khòi dàu mói chi 40
 52. 52. là nhùng boat dòng mua bàn trao ngay nhung dén thàng 02.2003, Ngàn hàng dà dugc Ngàn hàng Nhà nuóc càp giày phép kinh doanh ngoai bòi ky han, hoàn dòi ngoai tè (Swap). Trong nàm 2004, Ngàn hàng dà tbue hien giao dich trén 15 loai ngoai tè, doanh so bàn ngoai te qui dói ra USD là 625 trieu USD tàng 7% so vói nàm 2003. Ngàn hàng luòn dàp ùng day dù, nhanh ehóng mgi nhu eàu hgp phàp cùa khàeh hàng dói vói tàt eà eàe loai ngoai tè vói già eà canh tranh. Két qua nàm 2004, lai thu dugc tu hoat dòng kinh doanh ngoai hòi là 32 ty VND. Nàm 2005 doanh so mua bàn ngoai té dat 870 trieu USD. *Hoat dòng thanh toàn trong nuóc: vói mang luói thanh toàn ròng khàp 103 ehi nhành ò 64/64 tinh thành phò trong eà nuóc, Ngàn hàng luòn dàm bào phuc vu mot càch kip thói nhàt yéu eàu thanh toàn cùa khàch hàng. Dac biét, tu sau khi dua vào van hàrtii mang thanh toàn tap trung (nàm 1997) dén nay, chat lugng còng tàc thanh toàn cùa Ngàn bang dà dugc nàng lén mot càch dàng ké, mot màt góp phàn thue hien viec dièu hành vòn trong toàn He thòng mot càch nhanh ehóng kip thói, mot màt tiét kiem duge mot nguòn vòn dàng ké trong thanh toàn so vói truóc day. Trong nàm 2004, Ngàn hàng dà thue hien dugc 2.009.348 món thanh toàn cho khàch hàng vói doanh so lén tói 284.279 ty VND, tàng 63% so vói doanh so dat duge nàm 2003. Cùng trong nàm 2003, Ngàn hàng dà dua vào van hành mang thòng tin noi bò intranet, thù nghiém va dua vào su dung dich vu rùt tièn tu dòng ATM va mang vàn tin khàeh hàng. Nàm 2004 doanh so thanh toàn trong nuóc dat 582.769 ty d thue hién thu phi 33 ty d. *Ho9t dòng thanh toàn quóc té: trong nàm 2003, cùng vói su lón manh cùa toàn he thóng, mang luói thanh toàn quóc té euà Ngàn hàng duge mó ròng dàng ké vói viec eò thém 6 chi nhành dugc càp giày phép true tiép thue hién nghiép vu thanh toàn quóc té. Vói mang luói mó ròng, Ngàn hàng dà eó thém nhièu khàeh hàng thuge mgi thành phàn kinh té, dàc biét là càc ban hàng co thè manh vè xuàt nhàp kbàu. Tòng doanh so thanh toàn trong nàm 2003 dat 690 trieu USD, tàng 52% so vói doanh sÓ dat dugc nàm 2002. 41

×