Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Chuyªn §ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©n Kh¸nh 6D-B2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2          ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                     Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2       ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2          ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2          ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                      Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2      ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                     Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2       ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2          ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2          ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                     Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2       ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                      Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2      ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                    Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2        ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp            Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2                            B   ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp  Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2                  BGi¸oViªn H DÉn     íng    TS.NguyÔnViÕtT...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                      Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2      ...
Chuyªn§ÒTètNghiÖp                                   Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2         ...
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2

649 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ke toan.org luan-van-ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong_1_2

 1. 1. Chuyªn §ÒTètNghiÖp Bïi Xu©n Kh¸nh 6D-B2 Lêi nãi ®Çu Lao ®énglµ ho ¹t®éng quan träng nh tcñacon ngêi ®Ó t¹o ra cñac ¶i vËtch tvµ c ¸c gi¸ trÞ tinh thÇnx ·h éi . Lao®éngcãn ¨ng su tch t îng vµ hiÖuqu ¶ cao lµ nh©ntè quyÕ t®Þnhsùph ¸ttriÓ n cña® tníc. Lao®énglµ , lm éttrong ba yÕ u tè c ¬ b ¶n cñaqu ¸ tr×nh s ¶n xu tvµ lµ yÕ u tè quyÕ t®Þnh nh t Chi phÝvÒl ®éng lµ m ét . aotrong c ¸c yÕ u tè chi phÝc ¬ b ¶n c uth µnh n ªn gi¸ trÞ s ¶n phÈm do doanhnghiÖps ¶n xu tra. S öd ôngh îp lý l ao®éng trong qu ¸ tr×nh s ¶n xu tkinh doanhlµ tiÕ tkiÖm chi phÝvÒl ®éng sènggãp phÇnh ¹ th pgi¸ th µnh s ¶n aophÈm ,t¨ng doanhli cho doanhnghiÖpvµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c ¶i thiÖnn©ngcao ®êi s èngvËtch t thÇncho CNV, î tinhngêi lao ®éngtrongdoanhnghiÖp. TiÒnl¬ng (haytiÒn c«ng)lµ m étphÇns ¶n phÈm x · héi ®îc Nhµníc ph©nphèi cho ngêi l ®éngm étc ¸ch aocãkÕ ho ¹ch,c ¨n cøvµo kÕ tqu ¶ l ®éngm µm çi ngêi cènghiÕ ncho x · héi biÓ u hiÖnb »ng tiÒn nãlµ phÇnth ï l ao aolao ®éng ®Ó t¸i s ¶n xu tsøcl ®éng b ï ®¾p hao phÝl ®éng cñac«ng nh©n viªn ®· b á ra trong qu ¸ tr×nh ao aos ¶n xu tkinh doanh.TiÒnl¬ng g¾n liÒn víi th êi gian vµ kÕ tqu ¶ l ®éngm µc«ng nh©n viªn ®· th ùc hiÖn,tiÒn aol¬ng lµ phÇnthu nhËpchÝnhcñac«ng nh©n viªn. Tr c ¸c doanhnghiÖphiÖn nayviÖctr¶ l¬ng cho c«ng nh©n ongviªn cãnhiÒuh ×nh thøckh ¸c nhau,nhng chÕ ®étiÒn l¬ng tÝnh theo s ¶n phÈm ®ang®îc th ùc hiÖnë m étsèdoanhnghiÖp lµ ®îc quan t©m h ¬n c ¶. Tr néi dung lµm chñcñangêi l ®éng vÒm Ætkinh t , v n®Òc ¬ b ¶n lµ ong ao Õlµm chñtrong viÖcph©nphèi s ¶n phÈm x · héi nh»m th ùc hiÖn®óngnguyªn t¾c “ph ©n phèi theo l ®éngÓ. Thùc aohiÖn tèt chÕ ®é tiÒn l¬ng s ¶n phÈm s Ï kÕ th îp ®îc nghÜavô vµ quyÒnli, n ªu cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cñac ¬ s ë îs ¶n xu tnhãm l ®éngvµ ngêi l ®éng®èi víi s ¶n phÈm m ×nh lµm ra ®ångth êi ph ¸thuyn ¨ng lùc s ¸ng t¹o cña , ao aongêi lao ®éng,kh ¾cphôckhãkh ¨n trongs ¶n xu t µ®êi sèng®Ó hoµnth µnh kÕ ho ¹ch.Tr c ¬ chÕ qu ¶n lý m íi v onghiÖnnayth ùchiÖnréng r·i h ×nh thøctiÒn l¬ng s ¶n phÈm trong c ¬ sës ¶n xu tkinh doanhcãý nghÜaquanträngcho c ¸c doanhnghiÖp®i vµo lµm ¨n cãl·i, kÝch th Ých s ¶n xu t ¸ttriÓ n. ph Ngoµi tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng)®Ó ®¶m b ¶o t¸i t¹o søcl ®éng vµ cuécsèngl u d µi cñangêi l ®éng, ao © aotheo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn h µnh doanh nghiÖp cßn ph ¶i vµo chi phÝ s ¶n xu tkinh doanh m étb é phËnchi phÝgåm c ¸c kho ¶n trÝch b ¶o hiÓ m x · h éi, b ¶o hiÓ m y t vµ kinh phÝc«ng®oµn. ÕGi¸o Viªn Híng DÉn 1 TS. NguyÔn ViÕt TiÕn
 2. 2. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Tr ®ã, BHXH®îc trÝch l p ®Ó tµi trî cho trêng h îp c«ng nh©n viªn t¹m th êi hayvÜnh viÔ n m tsøcl ong Ë ao®éng nh: èm ®au,thai s ¶n, tai n ¹n l ®éng,m tsøc,nghØhu... B ¶o hiÓ m y t ®Ó tµi trî cho viÖc phßng,ch ÷a ao ÕbÖnhvµ ch ¨m s ãcsøckhoÎ cñangêi l ®éng.Kinh phÝc«ng ®oµn chñyÕ u ®Ó cho ho ¹t®éng cñat chøccñagiíi ao ælao ®éngch ¨m s ãc,b ¶o vÖquyÒnli cñangêi l ®éng.C ïngvíi tiÒn l¬ng (tiÒnc«ng)c ¸c kho ¶n trÝch l p c ¸c quü î ao Ënãi trªn h îp th µnh kho ¶n chi phÝ vÒ l ®éng s èng trong gi¸ th µnh s ¶n phÈm cña doanh nghiÖp s ¶n xu tkinh aodoanh. Tõvai trß, ý nghÜatrªn cñac«ng t¸c tiÒn l¬ng, BHXH®èi víi ngêi l ®éng. Víi kiÕ n thøc h ¹n hÑ p cña aom ×nh,em m ¹nh d ¹n nghiªn cøu vµ tr×nh b µy chuyªn ®Ò: “ Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸ckho¶n trÝ ch theo l¬ng t¹ i c«ng ty cÇu I Th¨ng Long”. Trong thêi gian ®i thùc tÕ ®Ó viÕt chuyªn ®Òt¹i C«ng ty cÇu I Th¨ng Long, em ®îc sù gióp ®ì nhiÖtt×nhcña c¸c c« c¸c chó trong c«ng ty ®ÆcbiÖt lµ c¸c c« c¸c chó phßng tæchøc lao ®éng cïng víi phßng kÕ to¸n. Bªnc¹nh ®ã,lµsù híng dÉn,tËnt×nh cã tr¸ch nhiÖm cñathÇygi¸o NguyÔn ViÕt TiÕn vµ sù cè g¾ng nç lùccñab ¶n th©n®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ònµy.Gi¸oViªn H DÉn íng 2 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 3. 3. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Ch¬ng ILý luËn chung vÒ kÕ to¸ tiÒn l¬ng vµ c¸ kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸ n c c doanh nghiÖpI. LýluËnvÒtiÒnl¬ng vµ c¸c kho¶n trÝchtheol¬ng1. TiÒn l¬ng1.1. Kh¸i niÖm Tr kinh t thÞ trêng søcl ®éng trë th µnh h µng ho ¸, ngêi cã søcl ®éng cã thÓ tù do cho thu ª (b ¸n ong Õ ao aosøclao ®éngcñam ×nh cho ngêi söd ôngl ®éng:Nhµníc, chñdoanhnghiÖp...)th «ng quac ¸c h îp ®ångl ®éng. ao aoSauqu ¸ tr×nh lµm viÖc,chñdoanhnghiÖps Ï tr¶ m étkho ¶n tiÒn cãli ªn quanchÆt Ï®Õ nkÕ tqu ¶ l ®éngcña ch aongêi ®ã. VÒtæng thÓ tiÒn l¬ng ®îc xem nh lµ m étphÇncñaqu ¸ tr×nh trao ®æi gi ÷a doanh nghiÖp vµ ngêi l ao®éng. - Ngêi l ®éng cung c p cho hä vÒm Ætth êi gian, søcl ®éng,tr×nh ®é nghÒnghiÖp còng nh kü n ¨ng ao aolao ®éngcñam ×nh. - §æi l¹i, ngêi l ®éngnhËnl¹i doanhnghiÖptiÒn l¬ng, tiÒn thëng,trî c px · h éi, nh ÷ng kh ¶ n ¨ng ®µo aot¹o vµ ph ¸ttriÓ n nghÒnghiÖpcñam ×nh. §èi víi th µnh phÇnkinh t t nh©n,søcl ®éngrâ rµng trë th µnh h µngho ¸ v× ngêi s öd ôngt liÖu s ¶n xu t Õ aokh «ng ®ång th êi s ëh ÷u t liÖu s ¶n xu t H älµ ngêi lµm thu ª b ¸n søcl ®éng cho ngêi cã t liÖu s ¶n xu t Gi¸ trÞ . ao .cñasøclao ®éngth «ngquasùtho ¶ thuËncñahai b ªn c ¨n cøvµo ph ¸p l ËthiÖnh µnh. u §èi víi th µnh phÇnkinh t thuécs ën h ÷u Nhµníc, t p thÓ ngêi l ®éngtõ gi¸m ®èc ®Õ nc«ng nh©n ®Òu Õ Ë aolµ ngêi cungc psøcl ®éngvµ®îc Nhµníc tr¶ c«ng.Nhµníc giao quyÒnsöd ôngqu ¶n lý t liÖu s ¶n xu t t p ao cho ËthÓ ngêi lao ®éng.Gi¸m ®èc vµ c«ng nh©n viªn chøclµ ngêi lµm chñ®îc u ûquyÒnkh «ng®Çy®ñ, vµ kh «ngph ¶itù quyÒnvÒt liÖu ®ã. Tuynhiªn, nh ÷ng ®Æcth ï ri ªng trong viÖc sö d ông l ®éng cñakhu vùc kinh t cã h ×nh ao Õthøc sëh ÷u kh ¸c nhau n ªn c ¸c quan hÖthu ª m ín, m uab ¸n, h îp ®ång l ®éng còng kh ¸c nhau,c ¸c tho ¶ thuËnvÒ aotiÒn l¬ng vµ c ¬ chÕ qu ¶n lý tiÒn l¬ng còng®îc thÓ hiÖntheo nhiÒuh ×nh thøckh ¸c nhau.Gi¸oViªn H DÉn íng 3 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 4. 4. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B TiÒnl¬ng lµ b é phËnc ¬ b ¶n (hayduynh t trong thu nhËpcñangêi l ®éng,®ångth êi lµ m éttrong c ¸c ) aochi phÝ®Çuvµo cñas ¶n xu t doanhcñaxÝnghiÖp. kinh VËycã thÓ hiÓ u:TiÒnl¬ng lµ biÓ u hiÖn b »ng tiÒn cñagi¸ trÞ søcl ®éng,lµ gi¸ c ¶ yÕ u tè cñasøcl ao ao®éng m µ ngêi s ö d ông (Nhµníc, chñdoanh nghiÖp)ph ¶i tr¶ cho ngêi cung øng søc l ®éng, tu ©n theo nguyªn aot¾c cung- cÇu,gi¸ c ¶ thÞtrêngvµ ph ¸p l ËthiÖnh µnh cñaNhµníc. u C ïngvíi kh ¶ n ¨ng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng lµ m étbiÓ u hiÖn,m éttªn gäi kh ¸c cñatiÒn l¬ng. TiÒnc«ng g¾nvíi c ¸c quan hÖtho ¶ thuËnm uab ¸n søc l ®éng vµ thêng sö d ông trong l nh vùc s ¶n xu tkinh doanh,c ¸c h îp ao Ü®ång thu ª l ®éng cã th êi h ¹n. TiÒnc«ng cßn ®îc hiÓ u lµ tiÒn tr¶ cho m ét®¬n vÞth êi gian l ®éng cung øng, ao aotiÒn tr¶ theo khèi lîng c«ng viÖc®îc th ùc hiÖnphæbiÕ ntrung nh ÷ng tho ¶ thuËnthu ª nh©nc«ngtrªn thÞtrêng tùdo. Tr nÒnkinh t thÞtrêng ph ¸ttriÓ n kh ¸i niÖm tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng ®îc xem lµ ®ångnh tc ¶ vÒb ¶n ch t ong Õkinh tÕ ph ¹m vi vµ®èi tîng ¸p d ông.1.2. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng, chøc n¨ng cña tiÒn l¬nga. C¸c quan ®i Ó m c¬ b¶n vÒ tiÒn l ¬ng* Quan ®iÓm chung vÒtiÒnl¬ng LÞch sö x· héi loµi ngêi tr¶i qua nhiÒu h×nh th¸i kinh tÕ x · héi kh¸c nhau, ph ¶n ¸nh tr×nh ®éph¸t triÓncñalùclîng s ¶n xu t vµ quan hÖs ¶n xu t. Méttrong nh÷ng ®Æc®iÓm cñaquan hÖs ¶n xu t x · héi lµ h×nh thøcph©n phèi. Ph©n phèi lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng cña t¸i s ¶n xu t vµ trao ®æi. Nh vËytrong c¸c ho¹t®éng kinh tÕ th× s ¶n xu t ®ãng vai trßquyÕt ®Þnh, ph©n phèi vµ c¸c kh©u kh¸c phô thuéc vµo s ¶n xu t vµ dos ¶n xu t quyÕt ®Þnhnhng c㶠nh hëng trùctiÕp, tÝchcùc trël¹i s ¶n xu t. Tængs ¶n phÈm x · héi lµ do ngêi lao ®éng t¹o ra ph ¶ i ®îc ®em ph©n phèi cho tiªu dïng c¸ nh©n, tÝchluüt¸i s ¶n xu t më réngvµ tiªu dïng c«ng céng. H×nh thøcph©n phèi vËtphÈm cho tiªu dïng c¸ nh©n d íi chñ nghÜax · héi (CNXH)®îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c: “Lµm theo n¨ng lùc, hëng theo lao ®éngÓ. Bëi vËy,“ph©n phèi theolao®éng lµmét quy luËtkinh tÕ “. Ph©n phèi theo lao®éng d íi chÕ ®éCNXH chñ yÕu lµtiÒnl¬ng, tiÒnthëng. TiÒnl¬ng d íi CNXH kh¸c h¼n tiÒnl¬ng d íi chÕ ®ét b ¶ n chñ nghÜa. TiÒnl¬ng d íi chÕ ®é XHCN ®îc hiÓu theo c¸ch ®¬n gi ¶ n nh t ®ã lµ: sè tiÒnmµ ngêi lao ®éng nhËn®îcsau mét thêi gian lao®éng nh t ®ÞnhhoÆcsau khi ®· hoµn thµnh mét c«ng viÖcnµo ®ã. Cßn theo nghÜaréng: tiÒnGi¸oViªn H DÉn íng 4 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 5. 5. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 Bl¬ng lµ m étphÇnthu nhËpcñanÒn kinh t quèc d ©n biÓ u hiÖn d íi h ×nh thøc tiÒn tÖ®îc Nhµníc ph©n phèi kÕ Õho ¹ch cho c«ngnh©nviªn chøcph ï h îp víi sèlîng vµ ch tîng l ®éngcñam çi ngêi ®· cènghiÕ n. l ao Nh vËynÕ uxÐ ttheo quan®iÓ m s ¶n xu ttiÒn l¬ng lµ kho ¶n ®·i ngécñasøcl ®éng®· ®îc ti ªu d ïng ao®Ó lµm ra s ¶n phÈm .Tr¶ l¬ng tho ¶ ®¸ng cho ngêi l ®éng lµ m étnguyªn t¾c b ¾tbuéc nÕ u m uèn ®¹t hiÖu aoqu ¶ kinh doanhcao. NÕ u xÐ ttrªn quan ®iÓ m ph©n phèi th × tiÒn l¬ng lµ phÇn t liÖu ti ªu d ïng c ¸ nh©n d µnh cho ngêi l ao®éng,®îc ph©n phèi d ùatrªn c ¬ sëc©n ®èi gi ÷a quüh µngho ¸ x · h éi víi c«ngsøc®ãnggãp cñatõng ngêi. Nhµn-íc ®iÒu tiÕ ttoµn b é hÖth èng c ¸c quan hÖkinh t : s ¶n xu t cung c p vËtt, ti ªu hao s ¶n phÈm ,x©y d ùng gi¸ vµ Õ ,ban h µnh chÕ ®é, tr¶ c«ng l ®éng.Tr l nh vùc tr¶ c«ng l ®éngNhµníc qu ¶n lý t p trung b »ng c ¸ch quy ao ong Ü ao Ë®Þnh m øcl¬ng tèi thiÓ u ban h µnh hÖth èng thang l¬ng vµ phô c p. Tr hÖth èng chÝnh s ¸ch cñaNhµníc quy ong®Þnhtheo khu vùc kinh t quècdoanhvµ®îc ¸p ®Ættõ trªn xuèng.S ëd Ünh vËylµ xu tph ¸ttõ nhËnthøctuyÖt®èi Õho ¸ quyluËtph©nphèi theo l ®éngvµ ph©nphèi quüti ªu d ïng c ¸ nh©ntrªn ph ¹m vi to µn x · h éi. ao Nh ÷ng quanniÖm trªn ®©yvÒtiÒn l¬ng ®· bÞcoi lµ kh «ngph ï h îp víi nh ÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc®iÓ m cñam étnÒns ¶n xu th µngho ¸.b. B¶n chÊt ph¹m trï tiÒn l ¬ng theo c¬ chÕthÞ tr êng Trong nhiÒu n¨m qua, c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Song t×nhh×nh thùctÕ cho th y r»ng sù®æi míi mét sè lÜnhvùcx · héi cßn cha kÞp víi c«ng cuéc ®æi míi chung nh t cña® tníc. V n ®ÒtiÒnl¬ng còng cha t¹o ®îc ®éng lùcph¸t triÓn kinh tÕ x · héi. HiÖnnaycã nhiÒu ý thøckh¸c nhau vÒtiÒnl¬ng, song quan niÖm thèngnh t ®Òucoi søclao®éng lµhµngho¸. MÆcdï trc ®©ykh«ng ®îc c«ng nhËnchÝnh thøc,thÞtr ng søclao®éng ®· ®îc h×nh thµnh tõl©u ë níc tavµ í êhiÖn nay vÉn®ang tån t¹i kh¸ phæ biÕn ë nhiÒu vïng ® t níc. Søc lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnhtrong c¸c yÕu tèc¬ b ¶ n, cñaqu¸ tr×nh s ¶n xu t, nªn tiÒnl¬ng, tiÒnc«ng lµ vèn ®Çut øng trc quan trängnh t, ílµ gi¸ c ¶ søc lao ®éng. V× vËyviÖctr¶ c«ng lao®éng ®îc tÝnh to¸n mét c¸ch chi tiÕt trong h¹ch to¸n kinh doanhcña c¸c ®¬n vÞ c¬ së thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng hîp lÝ cÇn t×m ra c¬ së ®Ó tÝnh®óng ,tÝnh ®ñ gi¸ trÞcñasøc lao ®éng .Ngêi lao ®éng sau khi bá rasøc lao®éng,t¹o ras ¶n phÈm th× ®îc mét sèGi¸oViªn H DÉn íng 5 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 6. 6. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BtiÒn c«ng nh t®Þnh.VËycã thÓ coi søcl ®énglµ m étl ¹i h µngho ¸,m étl ¹i h µngho ¸ ®ÆcbiÖt.TiÒnl¬ng chÝnh ao o olµ gi¸ c ¶ h µngho ¸®ÆcbiÖt®ã- h µngho ¸ søcl ®éng. ao H µngho ¸ søcl ®éngcòngcãm Æt èngnh m äi h µngho ¸ kh ¸c lµ cãgi¸ trÞ. Ngêi ta ®Þnhgi¸ trÞ ylµ ao gis èlîng t liÖu sinh ho ¹tcÇnthiÕ t®Ó s ¶n xu tra nã. S øcl ®éngg¾n liÒn víi con ngêi n ªn gi¸ trÞ søcl ®éng®îc ao ao®o b »ng gi¸ trÞ c ¸c t liÖu sinh ho ¹t®¶m b ¶o nhu cÇutèi thiÓ u cho cuécs èng(¨n, ë, häc h µnh,®i l¹i ...) vµ nh ÷ngnhu cÇucao h ¬n n ÷a.Songnãcòngph ¶i chÞut¸c ®éngcñac ¸c quyl Ëtkinh t thÞtrêng. u Õ V× vËy,vÒb ¶n ch t Òn c«ng,tiÒn l¬ng lµ gi¸ c ¶ cñah µngho ¸ søcl ®éng,lµ ®éngl c quyÕ t®Þnh ti ao ùh µnh vi cungøngsøcl ®éng.TiÒnl¬ng lµ m étph ¹m trï cñakinh t h µng ho ¸ vµ chÞus ùchi phèi cñac ¸c quyl Ët ao Õ ukinh tÕ kh ¸ch quan.TiÒnl¬ng còngt¸c ®éng®Õ nquyÕ t®Þnhcñac ¸c chñdoanhnghiÖp®Ó h ×nh th µnh c ¸c tho ¶thuËnh îp ®ångthu ª l ®éng. ao1.2.2 Chøc n¨ng cña tiÒn l ¬ng TiÒnl¬ng lµmét ph¹m trïkinh tÕ tænghîp vµ bao gåm c¸c chøcn¨ngsau: -TiÒnl¬ng lµ c«ng cô®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ph©n phèi thu nhËp quèc d©n, c¸c chøc n¨ng thanh to¸ngi÷a ngêi sö dông søclao®éng vµ ngêi lao®éng. -TiÒnl¬ng nh»m t¸i s ¶n xu t søclao®éng th«ng qua viÖctrao®æi tiÒntÖdo thu nhËpmang l¹i víi c¸c vËtdông sinh ho¹t cÇnthiÕt cho ngêi lao®éng vµ gia ®×nh hä. -KÝch thÝch con ngêi tham gia lao ®éng, bëi lÏ tiÒnl¬ng lµ mét bé phËnquan trängcñathu nhËp, chi phèivµ quyÕt ®Þnh møc sèng cñangêi lao®éng. Do ®ã lµ c«ng cô quan träng trong qu ¶n lÝ. Ngêi ta sö dông nã ®Óthóc®Èyngêi lao®éng h¨ng h¸i lao®éng vµ s¸ng t¹o, coi nh lµmét c«ng cô t¹o ®éng lùctrongs ¶n xu t kinh doanh(SXKD).1.3 Nguyªn t¾c tÝnh l¬ng1.3.1 Nh÷ng c¬ së ph¸p lÝ cña viÖc qu¶n lÝ tiÒn l ¬ng trong doanh nghiÖp -Quy ®Þnhcñanhµ níc vÒchÕ ®étr¶ l¬ng N¨m 1960 lÇn ®Çu tiªn nhµ níc ta ban hµnh chÕ ®é tiÒn l¬ng ¸p dông cho c«ng chøc, viªn chøc, c«ngnh©n ... thuéc c¸c lÜnh vùc cñadoanh nghiÖp ho¹t ®éng kh¸c nhau. NÐt næi bËttrong chÕ ®é tiÒn l¬ng nµy lµ nãmang tÝnh hiÖn vËts©u s¾c, æn®Þnh vµ quy ®Þnh r t chi tiÕt, cô thÓ:Gi¸oViªn H DÉn íng 6 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 7. 7. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B N ¨m 1 985 víi nghÞ®Þnh 235 H §BTngµy1 8/ 1 985 ®· ban h µnh m étchÕ ®é tiÒn l¬ng m íi thay thÕ cho 4/chÕ ®é tiÒn l¬ng n ¨m 1 960. ¦u ®iÓ m cñachÕ ®é tiÒn l¬ng nµy lµ ®i tõ nhu cÇu tèi thiÓ u ®Ó tÝnh m øcl¬ng tèithiÓ usongnãvÉ cha hÕ tyÕ utè bao c pm angtÝnh cøngnh¾cvµ th ô®éng. n Ngµy23/ 1 993chÝnhphñban h µnh c ¸c nghÞ®ÞnhN §25/ N §26/ quy ®Þnht¹m th êi chÕ ®étiÒn l- 5/ CP, CP¬ng m íi ®èi víi c ¸c doanhnghiÖpvíi m øctiÒn l¬ng tèi thiÓ ulµ 1 44.000®/ êi/ ¸ng. ng th Nh ÷ng v¨n b ¶n ph ¸p l trªn ®©y®Òux©yd ùngm étchÕ ®é tr¶ l¬ng cho ngêi l ®éng,®ã lµ chÕ ®é Ý aotr¶ l¬ng c pbËc. TiÒnl¬ng c pbËclµ tiÒn l¬ng ¸p d ông cho c«ng nh©n c ¨n cøvµo sèlîng vµ ch tlîng l ®éng cñac«ng aonh©n. H ÖsètiÒn l¬ng c pbËclµ toµn b é nh ÷ng quy®Þnh cñaNhµníc m µdoanhnghiÖpd ùavµo ®ã®Ó tr¶ l-¬ng cho c«ngnh©ntheo ch tîng vµ®iÒu kiÖnl ®éngkhi h ähoµnth µnh m étc«ngviÖcnh t nh. l ao ®Þ ChÕ ®é tiÒn l¬ng c p bËct¹o kh ¶ n ¨ng ®iÒu chØnhtiÒn l¬ng gi ÷a c ¸c nghµnh,c ¸c nghÒm étc ¸ch h îpl , h ¹n chÕ ®îc tÝnh ch t ×nh qu©ntrong viÖctr¶ l¬ng, ®ångth êi cßn cãt¸c d ôngb è trÝ c«ng viÖcth Ých h îp víiÝ btr×nh ®élµnh nghÒcñac«ngnh©n. TheochÕ ®énµyc ¸c doanhnghiÖpph ¶i ¸p d ônghoÆcvËnd ôngc ¸c thangl¬ng, m øcl¬ng, hiÖnh µnh cñaNhµníc. - Møcl¬ng: lµ lîng tiÒn tr¶ cho ngêi l ®éngcho m ét®¬n vÞth êi gian (giê,ngµy,th ¸ng...)ph ï h îp víi c ¸c aoc pbËctrong thang l¬ng. Th«ngthêng Nhµníc chØquy ®Þnh m øcl¬ng bËcI hoÆcm øcl¬ng tèi thiÓ u víi hÖsèl-¬ng cñac pbËct¬ng øng. - Thangl¬ng: lµ biÓ u hiÖn x ¸c ®Þnh quan hÖtû l vÒ tiÒn l¬ng gi ÷a c ¸c c«ng nh©n cïng nghÒhoÆc ÖnhiÒunghÒgièng nhau theo tr×nh tù vµ theo c pbËccñahä. Mçi thang l¬ng ®Òu cã hÖsèc pbËcvµ tû l tiÒn l- Ö¬ng ë c ¸c c pbËckh ¸c nhauso víi tiÒn l¬ng tèi thiÓ u.* Tiªu chuÈnc pbËckü thuËtµ v¨n b ¶n quy®ÞnhvÒm øc®éphøct¹p cñac«ngviÖcvµ yªu cÇuvÒtr×nh ®élµnh lnghÒcñac«ngnh©në m étbËcnµo ®ãph ¶i biÕ tg × vÒm Æt ü thuËt µ ph ¶i lµm ®îc g × vÒm Æt ùch µnh. k v th Gi÷a c pbËcc«ng nh©n vµ c pbËcc«ng viÖccãm èi quan hÖchÆt Ï. C «ngnh©n hoµn th µnh tètë c«ng chviÖcnµo th × s Ï®îc xÕ p vµo c pbËc®ã.Gi¸oViªn H DÉn íng 7 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 8. 8. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B C òngtheo c ¸c v¨n b ¶n nµý nghÜac ¸n b é qu ¶n lý trong doanh nghiÖp ®îc th ùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ngtheo chøc vô. ChÕ ®é tiÒn l¬ng chøc vô ®îc thÓ hiÖn th «ng qua c ¸c b ¶ng l¬ng chøc vô do Nhµníc quy ®Þnh.B ¶ng l¬ng chøcvôgåm cãnhãm chøcvôkh ¸c nhau,bËcl¬ng, hÖs èlongvµ m øcl¬ng c ¬ b ¶n.1.3.2. Ph¬ng ph¸p tÝnh l ¬ng Bé luËtlao®éng cñaníc céng hoµ x· héi chñ nghÜaViÖtNam ch¬ng 2 ®Òu56 cã ghi: “Khi chØsè gi¸ c ¶ isinh ho¹t t¨ng lªn lµm cho tiÒnl¬ng thùc tÕ cñangêi lao ®éng bÞ gi ¶ m sótth× chÝnh phñ ®Òu chØnh møc l¬ng itèi thiÓu ®Ó ®¶ m b ¶ o tiÒnl¬ng thùctÕÓ. Theo quy ®Þnh t¹i nghÞ®Þnh 06/CPngµy 21/1/97 ¸p dông tõ ngµy 1/1/97 møc l¬ng tèi thiÓu chung lµ144.000®/th¸ng/ngêi. Theo nghÞ®Þnh sè 175/1999 ND-CP cñaChÝnh phñ ngµy 15-12/1999 ®îc tÝnh b¾t ®Çutõngµy 1/1/2000møc l¬ng tèi thiÓu chung lµ 180.000 ®/th¸ng/ngêi ®èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp, ngµy 27/3/2000banhµnh nghÞ®Þnh sè 10/2000,ND-CP quy ®ÞnhtiÒnl¬ng tèi thiÓu cho c¸c doanh nghiÖp. Tuútheo vïng ngµnh mçi doanh nghiÖp cã thÓ ®ÒuchØnhmøc l¬ng cñam ×nh sao cho phï hîp. Nhµ níc cho iphÐp tÝnh hÖsè®ÒuchØnht¨ng thªm kh«ng qu¸ 1,5n lÇnmøc l¬ng tèi thiÓu chung. i HÖsè®ÒuchØnh®îc tÝnh theo c«ng thøc: i K®c = K1 + K2Trong®ã: K®c : HÖsè®ÒuchØnht¨ng thªm i K1 : HÖsè®ÒuchØnhtheo vïng (cã3 møc 0,3; 0,2; 0,1) i K2 : HÖsè®ÒuchØnhtheo ngµnh (cã3 nhãm 1,2; 1,0; 0,8) i Sau khi cã hÖsè®Òu chØnh t¨ng thªm tèi ®a (K®c = K1 + K2), doanh nghiÖp ®îc phÐp lùachän c¸c hÖsè i®ÒuchØnh t¨ng thªm trong khung cñam ×nh ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ phï hîp víi hiÖu qu ¶ s ¶n xu t, kinh doanh, mµ giíi ih¹n d íi lµmøc l¬ng tèi thiÓu chung do chÝnh phñ quy ®Þnh (t¹i thêi ®iÓm thùchiÖn tõngµy 01/01/1997 lµ 144.000®/th¸ng) vµ giíi h¹n trªn ®îc tÝnh nh sau: TLmin®c = TL x (1 + K®c) minTrong®ã: TL ®c : tiÒnl¬ng tèi thiÓu ®ÒuchØnhtèi ®adoanh nghiÖp ®îc phÐp ¸p dông; min iGi¸oViªn H DÉn íng 8 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 9. 9. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B TL in : lµ m øcl¬ng tèi thiÓ u chungdo chÝnhphñquy®Þnh , cònglµ giíi h ¹n d íi cñakhungl¬ng tèi m thiÓ u; K®c : lµ hÖsè®iÒuchØnht¨ng th ªm cñadoanhnghiÖp Nh vËy,khungl¬ng tèi thiÓ u cñadoanhnghiÖplµ TL in ®Õ nTL in ®c doanhnghiÖpcã thÓ chänb tcøm øcl- m m¬ng tèi thiÓ unµo n »m trongkhungnµy,nÕ u®¶m b ¶o ®ñc ¸c ®iÒukiÖntheo quy®Þnhsau: + Ph ¶i lµ doanhnghiÖpcã li nhuËn.Tr ng h îp doanhnghiÖpth ùc hiÖnchÝnhs ¸ch kinh t x · h éi cñaNhµ î ê Õníc m µkh «ngcãli nhuËnhoÆclç th × ph ¶i ph n® ucãli nhuËnhoÆcgi ¶m lç; î î + Kh«ng lµm gi ¶m c ¸c kho ¶n nép ng©n s ¸ch Nhµníc so víi n ¨m tríc liÒn kÒ, trõ trêng h îp Nhµníc cãchÝnhs ¸ch ®iÒuchØnhgi¸ ë®Çuvµo,gi ¶m thuÕ hoÆcgi ¶m c ¸c kho ¶n nép ng©ns ¸ch theo quy®Þnh; + Kh«ng lµm gi ¶m li nhuËnth ùc hiÖn so víi n ¨m tríc liÒn kÒ, trõ trêng h îp Nhµníc cã chÝnh s ¸ch ®iÒu îchØnht¨ng gi¸, t¨ng thuÕ ,t¨ng c ¸c kho ¶n nép ng©n s ¸ch ë®Çu vµo. Tr ng h îp doanhnghiÖpth ùc hiÖn chÝnhs ¸ch êkinh tÕ - · héi th × ph ¶i gi ¶m lç. x1.4. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng:1.4.1. Tr¶ l ¬ng theo thêi gian §Òu 58 Bé luËtlao ®éng quy ®Þnh c¸c h×nh thøctr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian lµm iviÖcthùctÕ vµ bËcl¬ng cñamçi ngêi. + TiÒnl¬ng th¸ng lµtiÒnl¬ng tr¶ cè®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång lao®éng. + TiÒnl¬ng tuÇn: lµ tiÒnl¬ng tr¶ cho mét tuÇnlµm viÖcx¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒnl¬ng th¸ng nh©n (x)víi 12 th¸ng vµ chia (:) cho 52 tuÇn. + TiÒnl¬ng ngµy: lµ tiÒnl¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖcx¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒnl¬ng th¸ng chia cho26 + TiÒn l¬ng giê: Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét giê lµm viÖc vµ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch l y tiÒn l¬ng ngµychia cho sè giê tiªu chuÈntheo quy ®Þnh cñaluËtlao®éng (kh«ng qu¸ 8 giê/ngµy) Do nh÷ng h¹n chÕ nh t ®Þnh cñah×nh thøctr¶ l¬ng theo thêi gian (mang tÝnh b×nh qu©n, cha thùc sùg¾n víi kÕt qu ¶ s ¶n xu t) nªn ®Ó kh¾c phôc phÇn nµo h¹n chÕ ®ã, tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thÓ kÕt hîp chÕ®étiÒnthëng ®Ó khuyÕn khÝch ngêi lao®éngh¨ng h¸i lµm viÖc.Gi¸oViªn H DÉn íng 9 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 10. 10. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B1.4.2. TiÒn l ¬ng theo s¶n phÈm TiÒn l¬ng theo s ¶n phÈm lµ h ×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi l ®éng c ¨n cø vµo s è lîng, ch tlîng s ¶n aophÈm h älµm ra. ViÖctr¶ l¬ng theo s ¶n phÈm cã thÓ tiÕ n h µnh theo nhiÒuh ×nh thøckh ¸c nhau nh tr¶ theo s ¶nphÈm trùc tiÕ p kh «ngh ¹n chÕ ,tr¶ theo s ¶n phÈm gi¸n tiÕ p,tr¶ theo s ¶n phÈm cãthëng,theo s ¶n phÈm l ü tiÕ n. u1.4.3. TiÒn l ¬ng kho¸n TiÒn l¬ng kho¸n lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo khèi lîng vµ ch t lîng c«ng viÖc mµ hähoµn thµnh. Ngoµi chÕ ®étiÒnl¬ng, c¸c doanh nghiÖp cßn tiÕn hµnh x©y dùng chÕ ®étiÒnthëng cho c¸c c¸ nh©n, tËpthÓ cã thµnh tÝchtrongho¹t ®éng s ¶n xu t kinh doanh. TiÒnthëng bao gåm thëng thi ®ua(l y tõquü khen thëng)vµthëng trong s ¶n xu t kinh doanh (thëng n©ng cao ch t lîng s ¶n phÈm, thëng tiÕt kiÖm vËtt, thëng ph¸t minh s¸ngkiÕn...) Bªn c¹nh c¸c chÕ ®é tiÒnl¬ng, tiÒnthëng ®îc hëng trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ngêi lao®éng cßn ®îc h-ëng c¸c kho ¶n trî c p thuéc quü b ¶ o hiÓm x· héi, b ¶ o hiÓm y tÕ trong c¸c tr ng hîp èm ®au, thai s ¶n... C¸c quü ênµy ®îc h×nh thµnh mét phÇn do ngêi lao®éng ®ãng gãp, phÇn cßn l¹i ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cñadoanhnghiÖp.1.5. Quü tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp Quü tiÒnl¬ng trong doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒnl¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho t t c ¶ lao ®éng thuécdoanh nghiÖp qu ¶n lý. Thµnh phÇnquü l¬ng bao gåm nhiÒu kho ¶n nh l¬ng thêi gian (th¸ng, ngµy, giê), l¬ng s ¶nphÈm, phô c p (c p bËc,khu vùc, chøc vô, ®¾t®á...), tiÒnthëng trong s ¶n xu t. Quü tiÒnl¬ng bao gåm nhiÒu lo¹ituy nhiªn vÒmÆth¹ch to¸n cã thÓ chia thµnh tiÒn l¬ng lao ®éng trùctiÕp vµ tiÒn l¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp trong®ãchi tiÕt theo tiÒnl¬ng chÝnh vµ tiÒnl¬ng phô.2. C¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng Ngoµi tiÒnl¬ng, c«ng nh©n viªn chøccßn ®îc hëng c¸c kho ¶n trîc p thuécphóc lîi x · héi, trong ®ãcã trîc p b ¶ o hiÓm x · héi, b ¶ o hiÓm y tÕ.Gi¸oViªn H DÉn íng 10 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 11. 11. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Quüb ¶o hiÓ m x · h éi (BHXH) îc h ×nh th µnh b »ngc ¸ch trÝch theo tû l quy®Þnhtrªn tængs èquütiÒn l- ® Ö¬ng c p bËcvµ c ¸c kho ¶n phôc p (chøcvô, khu vùc, ®¾t®á, th ©m niªn) cñac«ng nh©n viªn chøcth ùc t ph ¸t Õsinh trong th ¸ng. TheochÕ ®é hiÖnh µnh tû l trÝch b ¶o hiÓ m x · héi lµ 20% ,trong ®ã 1 5% do ®¬n vÞhoÆcchñ Ös öd ônglao ®éngnép ®îc tÝnh vµo chi phÝkinh doanh;5% cßn l¹i do ngêi l ®éng®ãnggãp vµ®îc trõ vµo l¬ng aoth ¸ng. Quüb ¶o hiÓ m x · héi ®îc chi ti ªu cho c ¸c trêng h îp ngêi l ®éngèm ®au,thai s ¶n, tai n ¹n l ®éng,bÖnh ao aonghÒnghiÖp,hu trÝ tö tu t Quünµydo c ¬ quanBHXHqu ¶n lý. . Quüb ¶o hiÓ m y t (BHYT)®îc s öd ông ®Ó thanh to ¸n c ¸c kho ¶n tiÒn kh ¸m ch ÷a bÖnh,viÖn phÝ,thuèc Õthang... cho ngêi l ®éngtrong th êi gian èm ®au sinh ®Î. Quünµy ®îc h ×nh th µnh b »ng c ¸ch trÝch theo tû l quy ao Ö®Þnhtrªn tængs ètiÒn l¬ng cñac«ng nh©n viªn chøcth ùc t ph ¸tsinh trong th ¸ng. Tûl trÝch BHYThiÖnh µnh lµ Õ Ö3% ,trong ®ã2% trÝch vµo chi phÝkinh doanhvµ 1 % trõ vµo thu nhËpcñangêi l ®éng. ao §Ó cã nguån chi phÝ cho ho ¹t ®éng c«ng ®oµn h µng th ¸ng doanh nghiÖp cßn ph ¶i trÝch theo tû l quy Ö®Þnh víi tængs èquütiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ phôc p(phôc pchøcvô, phôc ptr¸ch nhiÖm ,phôc pkhu vùc,phôc pthu hót; phôc p®¾t®á; phôc p®ÆcbiÖt phôc p®éc h ¹i, nguyhiÓ m ,phôc plu ®éng,phôc pth ©m niªn, ;phôc p phôc vô quèc phßngan ninh)th ùc t ph ¶i tr¶ cho ngêi l ®éng kÓ c ¶ l ®éng tÝnh vµo chi phÝkinh Õ ao aodoanh®Ó h ×nh th µnh kinh phÝc«ng®oµn.TûÖkinh phÝc«ng®oµn theo chÕ ®éhiÖnh µnh lµ 2% . l3. Yªu cÇu qu¶n lý vµ nhiÖm vô kÕ to¸n3.1. Yªu cÇu qu¶n lý TiÒnl¬ng lµ gi¸ trÞcñasøc lao ®éng lµ mét yÕu tè cñachi phÝ s ¶n xu t. Do ®ã muèn tiÕt kiÖm ®îc chiphÝ tiÒn l¬ng trong gi¸ thµnh s ¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp ph ¶ i sö dông tiÒn l¬ng cña m ×nh cã kÕ ho¹ch th«ngqua c¸c ph¬ng ph¸p qu ¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu ¶ quü tiÒnl¬ng. ViÖctr¶ l¬ng cho c«ng nh©n trong c¸c doanh nghiÖp ph ¶ i theo tõng th¸ng. Muèn lµm tètt t c ¶ c¸c v n®Òtrªn c¸c doanh nghiÖp ph ¶ i lËpkÕ ho¹ch qu ¶ n lý nguån vènt¹m thêi nµy. NÕu thùchiÖn tètsÏ t¹o rakh ¶ n¨ngsö dông cã hiÖu qu ¶ ®ång vèn,n©ng cao h¬n n÷a kÕt qu ¶ s ¶n xu t kinh doanh cña®¬n vÞm ×nh. Trong ®Òu kiÖn kinh tÕ thÞtr ng qu¸ tr×nh s ¶n xu t kinh doanh cñac¸c doanh nghiÖp lu«n chÞu sù t¸c i ê®éng cñac¸c quy luËtc¹nh tranh,quy luËtgi¸ trÞ.C¬ chÕ thÞtrêng kh¾c nghiÖts½n sµng ®µo th ¶ i nh÷ng doanhGi¸oViªn H DÉn íng 11 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 12. 12. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BnghiÖp lµm ¨n thual kh «ng cã hiÖu qu ¶. Tr ®iÒu kiÖn ®ã ch tlîng s ¶n phÈm vµ gi¸ c ¶ lµ nh ÷ng nh©n tè ç ongquanträng gióp cho s ù®øngv÷ng vµ ph ¸ttriÓ n cñam çi doanhnghiÖp. §Ó c«ng nh©ng¾n b ã víi doanhnghiÖp,ph ¸thuyhÕ tkh ¶ n ¨ng s ¸ng t¹o tinh thÇn,tr¸ch nhiÖm trong s ¶nxu t l «n t×m ra c ¸ch c ¶i tiÕ n m É m ·, ch tlîng s ¶n phÈm ,tiÕ tkiÖm nguyªn vËtliÖu vµ h ¹ gi¸ th µnh.C ¸c doanh ,u unghiÖpph ¶i cãph¬ng ph ¸p qu ¶n lý hiÖuqu ¶ tiÒn l¬ng nãi ri ªng vµ quütiÒn l¬ng nãi chung.3.2. NhiÖm vô kÕ to¸n TiÒn l¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ng kh«ng chØ lµ v n ®Òquan t©m riªng cña c«ng nh©n viªn mµcßn lµ v n ®Ò doanh nghiÖp ®ÆcbiÖt chó ý. V× vËy, kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng cÇn ph ¶ i thùc hiÖn nh÷ngnhiÖm vôchñ yÕu sau: - Ph ¶n ¸nh ®Çy®ñ chÝnh x¸c thêi gian vµ kÕt qu ¶ lao®éng cñac«ng nh©n viªn. TÝnh to¸n ®óng, thanhto¸n ®Çy®ñkÞp thêi tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng cho c«ng nh©n viªn. Qu ¶n lý chÆtchÏ viÖcsö dông,chi tiªu quü l¬ng. - TÝnh to¸n ph©n bæhîp lý chÝnh x¸c chi phÝ vÒtiÒnl¬ng (tiÒnc«ng)vµ trÝchBHXH, BHYT,KPC§ cho c¸c®èi tîng sö dông liªn quan. - §Þnh kú ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng vµ qu ¶n lý sö dông quü tiÒn l¬ng. Cung c p nh÷ngth«ng tin kinh tÕ cÇnthiÕt cho c¸c bé phËnliªn quan.II. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸ c kho¶n trÝ ch theo l¬ng theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh1. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng Chu kú tiÒn l¬ng vµ lao ®éng ®îc b¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm tiÕp nhËnnh©n sù, ® Õn viÖc theo dâi thêi gianlµm viÖc hoÆcs ¶n phÈm hoµn thµnh; tÝnh l¬ng ph ¶ i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ng,cuèi cïng lµthanh to¸n tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n kh¸c cho c«ng nh©n viªn.Gi¸oViªn H DÉn íng 12 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 13. 13. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B1.1. H¹ch to¸n lao ®éng TiÕ p nhËnl ®éng lµ th êi ®iÓ m b ¾t®Çu cñachu kú tiÒn l¬ng vµ l ®éng. §ã lµ viÖc xem xÐ tvµ ra ao aoquyÕ t®Þnh tiÕ p nhËn,ph©n phèi c«ng viÖc cho ngêi l ®éng,quyÕ t®Þnh ph ª chuÈnm øcl¬ng, phôc p;l p hå ao Ës ¬ c ¸n b énh©nviªn. §Ó qu ¶n lý l ®éngvÒm Æt èlîng, c ¸c doanhnghiÖpsöd ôngsædanh s ¸ch l ®éng.S æn µydo phßng ao s aolao ®éng tiÒn l¬ng l p (l p chung cho toµn doanh nghiÖp vµ l p ri ªng cho tõng b é phËn)nh »m n¾m ch¾c t×nh Ë Ë Ëh ×nh ph©n bæ,s öd ông l ®éng hiÖn cã trong doanh nghiÖp.B ªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp cßn c ¨n cøvµo sæl ao ao®éng(m ëri ªng cho tõng ngêi l ®éng)®Ó qu ¶n lý nh©ns ùc ¶ vÒs èlîng vµ ch tîng l ®éng,vÒbiÕ n®éngvµ ao l aoch ph µnh chÕ ®é®èi víi l ®éng. ao Muèn qu ¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu ¶ s ö d ông l ®éng, cÇn ph ¶i t chøch ¹ch to ¸n viÖc s ö d ông thêi ao ægian lao ®éngvµ kÕ tqu ¶ l ®éng.Chøngtõ s öd ông®Ó h ¹ch to ¸n th êi gian l ®énglµ b ¶ng ch m c«ng. B ¶ng ao aoch mc«ng®îc l p ri ªng cho tõng b éphËn,tæ,®éi l ®éngs ¶n xu ttrong ®ãghi râ ngµylµm viÖc,nghØviÖccña Ë ao ,m çi ngêi lao ®éng. B ¶ng ch m c«ng do tæ trëng (hoÆctrëng c ¸c phßngban)trùc tiÕ p ghi râ vµ®Ó n ¬i c«ng khai®Ó c«ng nh©n viªn chøcgi¸m s ¸tth êi gian l ®éngcñatõng ngêi. Cuèi th ¸ng b ¶ng ch m c«ng ®îc d ïng ®Ó tæng aoh îp th êi gian l ®éngvµ tÝnh l¬ng cho tõng b éphËn,tæ,®éi s ¶n xu t ao . Theod âi th êi gian lµm viÖc hoÆckhèi lîng c«ng viÖc hoµn th µnh vµ tÝnh l¬ng vµ c ¸c kho ¶n ph ¶i tr¶cho c«ng nh©n viªn lµ giai ®o ¹n t chøcch m c«ng,l p b ¶ng k ª vµ x ¸c nhËnkhèi lîng hoµn th µnh,tÝnh l¬ng vµ æ Ëc ¸c kho ¶n kh ¸c ph ¶i tr¶ cho tõng c«ng nh©n viªn, tõng t , ®éi, b é phËn li ªn quan, tÝnh trÝch BHXH,BHYT, æKPC §. §Ó h ¹ch to ¸n kÕ tqu ¶ l ®éng,kÕ to ¸n s öd ông c ¸c l ¹i chøngtõ ban ®Çu kh ¸c nhau,tu ú theo l ¹i h ×nh ao o ovµ®Æc®iÓ m s ¶n xu të tõng doanhnghiÖp.MÆcd Çu s öd ông c ¸c m É chøngtõ kh ¸c nhau nhng c ¸c chøngtõ nµy u®Òum angc ¸c néi dungcÇnthiÕ tnh tªn c«ng nh©n,tªn c«ngviÖchoÆcs ¶n phÈm ,th êi gian l ®éng,s èlîng s ¶n aophÈm hoµn th µnh nghiÖm thu, kú h ¹n vµ ch tlîng c«ng viÖc hoµn th µnh... §ã chÝnh lµ c ¸c b ¸o c ¸o vÒkÕ tqu ¶ nh“phiÕ u giao,nhËns ¶n phÈm Ó,“PhiÕ u kho ¸nÓ, “H îp ®ånggiao kho ¸nÓ, “PhiÕ u b ¸o lµm th ªm giêÓ, “PhiÕ ux ¸c nhËns ¶n phÈm hoÆcc«ngviÖchoµnth µnhÓ, “b ¶ng k ª s ¶n lîng tõng ngêiÓ.Gi¸oViªn H DÉn íng 13 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 14. 14. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Chøngtõ h ¹ch to ¸n l ®éng ph ¶i do ngêi l p (t trëng)kÝ, c ¸n b é kiÓ m tra kü thuËtx ¸c nhËn,®îc l·nh ao Ë æ®¹o duyÖty (qu ¶n ®èc ph©n xëng,trëng b é phËn).Sau ®ã c ¸c chøngtõ nµy ®îc chuyÓ ncho nh©n viªn h ¹ch to ¸nph©n xëng ®Ó tæng h îp kÕ tqu ¶ l ®éng to µn ®¬n vÞ, råi chuyÓ nvÒphßngl ®éng tiÒn l¬ng x ¸c nhËn.Cuèi ao aocïng chuyÓ nvÒphßngkÕ to ¸n doanhnghiÖp®Ó lµm c ¨n cøtÝnh l¬ng, tÝnh thëng. §Ó tængh îp kÕ tqu ¶ l ®éng aot¹i m çi ph©n xëng, b é phËns ¶n xu t nh©n viªn h ¹ch to ¸n ph©n xëng ph ¶i m ësætæng h îp do c ¸c t göi ®Õ n, , æh µng ngµy(hoÆc®Þnh kú), nh©n viªn h ¹ch to ¸n ph©n xëng ghi kÕ tqu ¶ l ®éng cñatõng ngêi, tõng b é phËnvµo aosævµ céngsæ,l p b ¸o c ¸o kÕ tqu ¶ l ®énggöi cho c ¸c b é phËnqu ¶n lý li ªn quan.PhßngkÕ to ¸n doanhnghiÖp Ë aocòngph ¶i m ësætængh îp kÕ tqu ¶ l ®éng®Ó tængh îp kÕ tqu ¶ chungto µn doanhnghiÖp. ao1.2. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng a. Chøng tõlao ® é ng Muèn tæchøctètkÕ to¸n tiÒnl¬ng, BHXH chÝnh x¸c th× ph ¶ i h¹ch to¸n lao®éng chÝnh x¸c lµ®ÒukiÖn i®Ó h¹ch to¸n tiÒnl¬ng vµ b ¶ o hiÓm chÝnh x¸c theo quy ®Þnh hiÖn nay,chøngtõlao®éng tiÒnl¬ng bao gåm: - B ¶ng ch m c«ng - B ¶ng thanh to¸n l¬ng - PhiÕu nghØBHXH - B ¶ng thanh to¸n BHXH - PhiÕu x¸c nhËns ¶n phÈm vµ c«ng viÖc®· hoµn thµnh - PhiÕu b¸o lµm thªm giê b. Chøng tõkÕto¸n Dùa vµo chøng tõlao®éng nªu trªn nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n xëng tænghîp lµ lµm b¸o c¸o göi lªn phßnglao ®éng tiÒn l¬ng vµ phßng kÕ to¸n ®Ó tæng hîp vµ ph©n tÝch t×nh h×nh chung toµn doanh nghiÖp, phßng kÕto¸n dùa vµo c¸c tµi liÖu trªn vµ ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng ®Ó lµm b ¶ ng thanh to¸n l¬ng vµ tÝnh BHXH,BHYT,KPC§. C¨n cø vµo b ¶ ng thanh to¸n l¬ng kÕ to¸n viÕt phiÕu chi, chøng tõ tµi liÖu vÒc¸c kho ¶ n kh u trõtrÝchnép. c. Thñ tôc h¹nh to¸nGi¸oViªn H DÉn íng 14 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 15. 15. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Tõb ¶ng ch m c«ng kÕ to ¸n céng sæc«ng lµm viÖc trong th ¸ng, phiÕ u b ¸o lµm th ªm giê, phiÕ u x ¸c nhËns ¶n phÈm ,kÕ to ¸n tiÕ n h µnh trÝch l¬ng cho c ¸c b é phËntrong doanh nghiÖp.Tr b ¶ng thanh to ¸n l¬ng ph ¶i ongph ¶n ¸nh ®îc néi dung c ¸c kho ¶n thu nhËpcñangêi l ®éng ®îc hëng,c ¸c kho ¶n kh utrõ BHXH,BHYT,vµ sau ao®ã m íi lµ sè tiÒn cßn l¹i cñangêi l ®éng ®îc l nh. B ¶ng thanh to ¸n l¬ng lµ c ¬ s ë®Ó kÕ to ¸n lµm th ñ tôc rót ao ÜtiÒn thanhto ¸n l¬ng cho c«ngnh©nviªn. Ngêi nhËntiÒn l¬ng ph ¶i ký tªn vµo b ¶ng thanhto ¸n l¬ng. Theoquy®Þnh hiÖn nay, ngêi l ®éng ®îc l nh l¬ng m çi th ¸ng 2 l n,l n ®Çu t¹m øng l¬ng kú I, l n II ao Ü Ç Ç ÇnhËnphÇnl¬ng cßn l¹i sau khi ®· trõ®i c ¸c kho ¶n kh utrõ vµo l¬ng theo quy®Þnh.* Tr ng h îp ë m étsè doanh nghiÖp cã sè c«ng nh©n nghØphÐ p n ¨m kh «ng ®Òu ®Æn trong n ¨m hoÆclµ doanh ênghiÖp s ¶n xu ttheo tÝnh ch tth êi vô th × kÕ to ¸n ph ¶i d ïng ph¬ng ph ¸p trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØphÐ p cñac«ng nh©n trùc tiÕ p s ¶n xu t ViÖc trÝch tríc s Ï tiÕ n h µnh ®Òu ®Æn vµo gi¸ th µnh s ¶n phÈm vµ coi nh lµ m ét .kho ¶n chi phÝph ¶i tr¶. C ¸ch tÝnh nh sau: Tængs ètiÒn l¬ng nghØphÐ pcñaMøctrÝch tríc CNSXtheo kÕ ho ¹ch n ¨m TiÒnl¬ng th ùc tÕtiÒn l¬ng nghØ= x ph ¶i tr¶ cho CNSXphÐ pcñaCNSX Tængs ètiÒn l¬ng chÝnhph ¶i tr¶ theo kÕ ho ¹ch cñaCNSXn ¨mTûÖ trÝch tríc tiÒn l Tængs ètiÒn l¬ng nghØphÐ pKH n ¨m CNSXL¬ng nghØphÐ p(% )= x 1 00 Tængs ètiÒn l¬ng theo KH n ¨m CNSXMøctiÒn l¬ng = TiÒnl¬ng th ùc tÕ x TûÖ % trÝch tiÒn lnghØphÐ p ph ¶i tr¶ l¬ng nghØphÐ p* H ¹ch to ¸n.Khi trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØphÐ pCNSXs ¶n phÈm N îTK622 (chi phÝCNtrùc tiÕ p)Gi¸oViªn H DÉn íng 15 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 16. 16. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B C ãTK335 (chi phÝph ¶i tr¶). Khi tÝnh l¬ng th ùct ph ¶i tr¶ cho CNSXnghØphÐ p Õ N îTK335 chi phÝph ¶i tr¶ C ãTK334 ph ¶i tr¶ c«ngnh©nviªn §Ó phôcvôyªu cÇuh ¹ch to ¸n th × tiÒn l¬ng ®îc chiara lµm 2 l ¹i: o* TiÒnl¬ng chÝnh:LµtiÒn l¬ng tr¶ cho CNVtrong th êi gian CNVth ùc hiÖnnhiÖm vô chÝnhcñah äbao gåm tiÒn l-¬ng tr¶ theo c pbËcvµ c ¸c kho ¶n phôc pk Ìm theo (phôc ptr¸ch nhiÖm ,phôc pkhu vùc)* TiÒnl¬ng phô:LµtiÒn l¬ng tr¶ cho CNVtrong th êi gian CNVth ùc hiÖnnhiÖm vô kh ¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnhcñah ävµ th êi gian CNVnghØ®îc hëng l¬ng theo quy®ÞnhcñachÕ ®é(nghØphÐ p,nghØdo ngõngs ¶n xu t...) ViÖcph©n chiatiÒn l¬ng th µnh l¬ng chÝnhl¬ng phôcãý nghÜaquan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to ¸n vµph©n tÝch tiÒn l¬ng trong gi¸ th µnh s ¶n phÈm .TiÒnl¬ng chÝnhcñac«ng nh©n s ¶n xu tg¾n liÒn víi qu ¸ tr×nhs ¶n xu ts ¶n phÈm vµ®îc h ¹ch to ¸n trùc tiÕ p vµo chi phÝs ¶n xu ttõng l ¹i s ¶n phÈm ,tiÒn l¬ng phôcñac«ng onh©n viªn s ¶n xu tkh «ng g¾n liÒn víi c ¸c l ¹i s ¶n phÈm n ªn ®îc h ¹ch to ¸n gi¸n tiÕ p vµo chi phÝs ¶n xu ts ¶n ophÈm . d. Tµi kho¶n kÕto¸n södông h¹ch to¸n tiÒn l ¬ng vµ BHXH, BHYT, KPC§* H¹ch to¸n tiÒnl¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝchtheo l¬ng kÕ to¸n sö dông 2 tµi kho ¶n chñ yÕu. - TK334-Ph ¶ i tr¶ c«ng nh©n viªn: lµ tµi kho ¶n ®îc dïng ®Ó ph ¶ n ¸nh c¸c kho ¶n ph ¶ i tr¶ vµ t×nhh×nh thanh to¸n c¸c kho ¶n ph ¶ i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cñadoanh nghiÖp vÒtiÒnl¬ng (tiÒnc«ng), tiÒnthëng,BHXH vµ c¸c kho ¶n kh¸c thuécvÒthu nhËpcñac«ng nh©n viªn.KÕt c u vµ néi dung ph ¶ n ¸nh cñatµi kho ¶n 334 TK 334- C¸c kho ¶n kh u trõvµo tiÒnc«ng, TiÒnl¬ng, tiÒnc«ng vµ c¸c l¬ng cñatiÒnl¬ng cñaCNV kho ¶n kh¸c cßn ph ¶ i tr¶ cho CNVchøc- TiÒnl¬ng, tiÒnc«ng vµ c¸c kho ¶nGi¸oViªn H DÉn íng 16 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 17. 17. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 Bkh ¸c ®· tr¶ cho CNV- KÕ tchuyÓ ntiÒn l¬ng c«ngnh©nviªn chøccha l nh ÜD n î (nÕ ucã): s ètr¶ th õacho CNV D cã: TiÒnl¬ng, tiÒn c«ngvµ c ¸cchøc kho ¶n kh ¸c cßn ph ¶i tr¶ CNVchøc- TK 338: “Ph ¶i tr¶ vµ ph ¶i nép kh ¸cÓ: D ïng®Ó ph ¶n ¸nh c ¸c kho ¶n ph ¶i tr¶ vµ ph ¶i nép cho c ¬ quanph ¸pluËt cho c ¸c t chøc,®oµn thÓ x · h éi, cho c ptrªn vÒkinh phÝc«ng ®oµn,b ¶o hiÓ m x · héi, b ¶o hiÓ m y t ,c ¸c , æ Õkho ¶n kh utrõ vµo l¬ng theo quyÕ t®Þnhcñatoµ¸n (tiÒn nu «i con khi li d Þ,nu «i con ngoµi gi¸ th ó, ¸n phÝ,...)gi¸trÞ tµi s ¶n th õachêxölý, c ¸c kho ¶n vaym în t¹m th êi, nhËnký quü,ký cîc ng¾nh ¹n, c ¸c kho ¶n thu h é,gi ÷ h é...KÕ tc uvµ néi dungph ¶n ¸nh TK338 TK338- C ¸c kho ¶n ®· nép cho c ¬ quan - Tr chKPC §,BHXH,BHYT Ýqu ¶n lý theo tû l quy®Þnh Ö- C ¸c kho ¶n ®· chi vÒkinh phÝc«ng - Tængs èdoanhthu nhËntríc ph ¸t®oµn sinh trong k×- X ölý gi¸ trÞ tµi s ¶n th õa - C ¸c kho ¶n ph ¶i nép,ph ¶i tr¶ haythu hé- KÕ tchuyÓ ndoanhthu nhËntríc - Gi¸ trÞ tµi s ¶n th õachêxölývµo doanhthu b ¸n h µngt¬ng øngtõng kú- C ¸c kho ¶n ®· tr¶ ®· nép kh ¸c - S è®· nép,®· tr¶ ln h ¬n s èph ¶i nép, í ph ¶i tr¶ ®îc hoµnl¹i.D n î (NÕ ucã): S ètr¶ th õa,nép th õa D cã: S ètiÒn cßn ph ¶i tr¶, ph ¶i nép vµVît chi cha ®îc thanhto ¸n gi¸ trÞ tµi s ¶n th õachêxölýTµi kho ¶n 338chi tiÕ tlµm 6 kho ¶n:3381 Tµi s ¶n th õachêgi ¶ i quyÕ tGi¸oViªn H DÉn íng 17 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 18. 18. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B3382 Kinh phÝc«ng®oµn3383B ¶o hiÓ m x · héi3384B ¶o hiÓ m y tÕ3387 D oanhthu nhËntríc3388Ph ¶i nép kh ¸c Ngoµira kÕ to ¸n cßn s öd ôngm éts èTKkh ¸c cãli ªn quantrongqu ¸ tr×nh h ¹ch to ¸n nh 1 1 1 ,1 1 2,1 38...Gi¸oViªn H DÉn íng 18 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 19. 19. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B e. S¬ ® å h¹ch to¸n tæng h î p tiÒn l ¬ng, BHXH, KPC§ S¬ ® å tãm t¾t tæng h î p KÕ TO¸n tiÒn l¬ ng, BHXH, KPC§ TK333 TK334 TK241 ThuÕ thu nhËp TiÒnl¬ng ph ¶i tr¶ C «ngnh©nph ¶i chÞu TK1 38 TK622 Kh utrõ c ¸c kho ¶n 335 Ph ¶i thu Tr chtríc tiÒn Ý l¬ng nghØphÐ p TK1 1 1 ,1 1 2 TK627, 641 ,642 Thùct ®· tr¶ Õ Thanhto ¸n l¬ng ChoCNV TK431 TÝnhtiÒn thëng cho CNV TK338 TÝnhBHXHtr¶ trùc tiÕ p cho CNV TrÝch BHXH BHYT, KPC§Gi¸oViªn H DÉn íng 19 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 20. 20. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BIII. Sù cÇn thiÕt ph ¶i hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ ng1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theol¬ng TiÒnl¬ng lµ m étph ¹m trï kinh t r tquan träng vµ phøct¹p ,nã cã m èi quan hÖt¸c ®éng qual¹i víi c ¸c ÕyÕ utè: kinh t ,chÝnhtrÞ-x · héi cñatõng níc trong tõng th êi kú. Õ Qu ¸ tr×nh chuyÓ n®æi tõ c ¬ chÕ bao c p sangchÕ ®é tù chñkinh doanh,c ¸c doanh nghiÖp th ùc hiÖn tùh ¹ch to ¸n, l ythu b ï chi vµ ph ¶i ®¶m b ¶o cãl·i vµ Nhµníc kh «ngb ï lç. Môc®Ých cñakÕ to ¸n tiÒn l¬ng lµ ®¶m b ¶o tiÒn l¬ng cho ngêi l ®éng,t¹o n ªn sùquant©m vËtch t ao ,tinh thÇn®Õ nkÕ tqu ¶ l ®éngcñahä. ao MuènvËyc ¸c doanhnghiÖpph ¶i l «n hoµn thiÖnc ¸c h ×nh th øctiÒn l¬ng, b ëi b tkú m éth ×nh thøctiÒn ul¬ng nµo còng cã nh ÷ng h ¹n chÕ nh t®Þnh vµ nh ÷ng h ¹n chÕ nµy chØ®îc b éc l sau nh ÷ng th êi gian th ùc hiÖn: év× vËytu ú thuécvµo tõng l ¹i h ×nh kinh doanh,®Æc®iÓ m kinh doanhm µcãkÕ tqu ¶ ¸p d ôngc ¸c h ×nh thøctiÒn ol¬ng cho ph ï h îp. Môcti ªu cuèi cïng cñatiÒn l¬ng lµ ph ¶n ¸nh ®óng kÕ tqu ¶ l ®éng,kÕ tqu ¶ kinh doanh,®¶m b ¶o aotÝnh c«ng b »ng,®¶m b ¶o tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b ×nh qu©n cñadoanhnghiÖpph ï h îp h ¬n tèc ®é t¨ng cñan ¨ngsu t ®éng... §Ó ®¶m b ¶o c ¸c yªu cÇunµy,th × ngayb íc ®Çuti ªn viÖcx ¸c ®ÞnhquütiÒn l¬ng ph ¶i ®¶m laob ¶o tÝnh khoahäc. Ph©nphèi quül¬ng h îp lý lµ c«ng viÖckhãkh ¨n, gi ÷a l ®éngqu ¶n lý vµ l ®éngtrùc tiÕ p,gi ÷a c ¸c ao aolao ®éngtrong cïng m étb é phËn,tõng c ¸ nh©ns Ï®¶m b ¶o tÝnh c«ng b »ng vµ cãt¸c d ôngkhuyÕ nkhÝchngêi l ao®éng. ViÖcs öd ôngtiÒn l¬ng ®ßi hái ph ¶i cãtÝnh linh ho ¹t, lµm saokh «ngvi ph ¹m ph ¸p l ËtcãhiÖuqu ¶ cao. uMÆtkh ¸c m étph¬ng ph ¸p, m éth ×nh thøc tr¶ l¬ng chØph ï h îp víi m ét®èi tîng nh t®Þnh ...V× vËyc ¸c ph¬ngph ¸p cÇn¸p d ôngm étc ¸ch khoahäc,chÝnhx ¸c nhng còngcÇnm Òm d Îo, cãsù®iÒu chØnhh îp lý tu útheo tõng ®iÒukiÖnth × m íi t¨ng hiÖuqu ¶ trong kinh doanhgãp phÇntiÕ tkiÖm chi phÝtiÒn l¬ng, h ¹ gi¸ th µnh s ¶n phÈm .Gi¸oViªn H DÉn íng 20 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 21. 21. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B2. ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝ ch theo l¬ng. TiÒnl¬ng vµ c ¸c kho ¶n trÝch theo l¬ng lµ m éttrong nh ÷ng kho ¶n chi chñyÕ u vµ kh ¸ ln ë nhiÒudoanh ínghiÖpnãli ªn quan®Õ nchi phÝkinh doanhvµ tÝnh gi¸ th µnh s ¶n phÈm .V× thÕ viÖchoµn thiÖnnãm angl¹i hiÖuqu ¶ cho s ¶n xu t doanh. kinh2.1. TiÒn l¬ng víi t c¸ch lµ yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nhs¶n xuÊt Søc lao ®éng lµ mét yÕu tè quan trängnh t trong qu¸ tr×nh s ¶n xu t kinh doanh cïng víi c¸c yÕu tè kh¸c®Ó t¹o ras ¶n phÈm dÞch vôcho thÞtr ng. ê HiÖn nay môc tiªu chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp lµ t×m kiÕm lîi nhuËn, mµ v n ®Òcô thÓ ®îc c¸c doanhnghiÖp quan t©m ®Òulµ lµm thÕ nµo ®Ó h¹ gi¸ thµnh s ¶n phÈm, gi ¶ m chi phÝ tiÒnl¬ng lµ mét trong ba yÕu tè®Ó h¹ gi¸ thµnh s ¶n phÈm. TiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao ®éng lµ tu©n theo quy luËtcung- Çu, gi¸ c ¶ cña thÞ tr ng c êsøc lao®éng vµ ph¸p luËthiÖn hµnh cñaNhµ níc. VËydoanh nghiÖp kh«ng thÓ cø tr¶ l¬ng th p cho ngêi lao ®énglµ®îc. ThÞtr ng søc lao ®éng lµ thÞtr ng søc lao ®éng phøc t¹p, ®ßi hái ngêi qu ¶ n lý ph ¶ i biÕt lùachän møc l- ê ê¬ng tr¶ cho ngêi lao®éng mét c¸ch hîp lý®Ó ®¶ m b ¶ o cho qu¸ tr×nh s ¶n xu t diÔn ra®îc tèt. b. TiÒn l ¬ng víi t c¸ch lµ nguån thu nhËp chñ yÕu ® Ó ® ¶ m b¶o æn ® Þ nh vµ n ©ngcao ® êi sèng cña ngêi lao ® é ng. §èi víi ngêi lao ®éng, tiÒnl¬ng lµ®éng c¬ chñ yÕu ®Ó hä quyÕt ®Þnh lµm viÖccho doanh nghiÖp. TiÒnl¬ng chÝnh lµnguån lîi kinh tÕ chñ yÕu cñangêi lao®éng. Nhu cÇucñacuéc sèng ngµy cµng cao th× lîi Ých kinh tÕcña tiÒn l¬ng cµng lín, ngêi lao ®éng khi quyÕt ®Þnh lµm viÖc cho doanh nghiÖp còng lµ lóc hä x¸c ®Þnh lîi Ýchthu ®îc tõtiÒnl¬ng. Song kh«ng ph ¶ i lµtiÒnl¬ng danh nghÜamµ lµtiÒnl¬ng thùctÕ. Nh ta ®· biÕt trong b t kú mét hîp ®ång lao ®éng nµo dï ban ®Çu møc l¬ng ®a ra tho ¶ thuËnlµ l¬ngdanh nghÜath× ngêi lao ®éng còng nhÈm tÝnh ®îc møc l¬ng thùc tÕ cña m ×nh. NÕu cã sù trt gi¸ th× ngêi lao î®éng vµ ngêi sö dông lao®éng ph ¶ i th¬ng lîng l¹i ®Ó cã møc l¬ng thùctÕ hîp lý h¬n. Bëi v× tiÒnl¬ng mµ ngêilao®éng nhËn®îc dïng ®Ó mua t liÖusinh ho¹t, c¸c dÞch vôcÇnthiÕt cho cuéc sèng hµng ngµy cñahä vµ gia ®×nhGi¸oViªn H DÉn íng 21 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 22. 22. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 Bh ä. TiÒnl¬ng lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ngêi l ®éng®¶m b ¶o nh ÷ng nhu cÇuvËtch t ÇnthiÕ th µngngµyvµ cao h ¬n ao cn ÷a lµ nhu cÇu tinh thÇn.Vµ b tcøngêi nµo còngm ongm uèntr¶ l¬ng cao haychÝÝtcònglµ tho ¶ ®¸ng víi søclao ®éng m µh ä b á ra. Víi ngêi l ®éng tiÒn l¬ng nhËnlµ tho ¶ ®¸ng s Ï lµ ®éng lùc kÝch th Ých n ¨ng lùc s ¸ng t¹o aora sù g¾n kÕ tcéng ®ång nh ÷ng ngêi l ®éng víi m ôc ti ªu vµ li nhuËncña doanh nghiÖp. Ngîc l¹i nÕ u doanh ao înghiÖp tr¶ l¬ng kh «ng h îp lý hoÆcv× m ôcti ªu li nhuËnthuÇntu ý kh «ng chóý ®Õ n li Ých cu ¶ ngêi l ®éng î î aoth × nguånnh©nlùc ®ãs Ï c ¹n kiÖt gi ¶m s ótch tîng,lµm h ¹n chÕ ®éngc ¬ cungøngsøcl ®éng. , l aoGi¸oViªn H DÉn íng 22 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 23. 23. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Ch¬ ng IIThùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ ng ë C«ng ty cÇu I th¨ng longI.§Æc ®iÓm tæ chøc s ¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n c ñac«ng ty cÇu I th¨ng long.1.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty HiÖnt¹i c«ngty cã8 ®¬n vÞs ¶n xu t :-Khèi ®¬n vÞs ¶n xu t åm :§éi cÇu2,C «ngtrêng 285,C «ngtrêng 4,Xëng c ¬ khÝ,®éiX ©yd ùng,®éi C ¬ Giíi,C «ng gtrêng 292. C ¸c ®¬n vÞs ¶n xu tnµy®îc b è trÝ kh ¾p c ¸c tØnh.TõQuyNh ¬n,Qu ¶ng Ng ·I trë ra ®Õ nLai Ch©u,S ¬nLa,côthÓ lµ: -C ¸c ®¬n vÞ :C Çu2 ,c«ng trêng 292 ,c«ng trêng 290 th ùc hiÖn thi c«ng c ¸c c«ng trêng phÝaNam tõ C ÇuC ÈmNghÖAn ®Õ nQu ¶ng Tr Þ -xëngc ¬ khÝphôcvôgia c«ngchÕ s öavµ söach ÷a ®¹i tu c ¸c l ¹i m ¸y m ãcthiÕ tbÞ o -C ¸c ®¬n vÞcÇu4,c«ngtrêng285th ùchiÖnc ¸c c«ngtr×nh ë phÝaB¾cnh Lµo Cai ,Lai Ch©u,HµGiang. - §éi x©yd ùng:chuyÓ ns ¶n xu tvËtliÖu x©yd ùng®¶m nhËnm étphÇnkiÕ nthiÕ tb Þx©yd ùngnéi b évµthi c«ngc ¸c c«ngtr×nh gÇnquanhH µN éi1.1.HÖ thèng vµ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cñaC«ng ty 1. 1. 1.HÖ thèng bé m¸y qu¶n lýGi¸oViªn H DÉn íng 23 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 24. 24. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc KüThuËt Néi ChÝnhPhßng y TÕ PhßngTæChøc PhßngKÕ To¸n Phßng VËt T Phßng KüThuËt ThiÕt BÞ - Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng®ÇuhÖth èngqu ¶n lý vµ chØhuyto µn b é b é m ¸y qu ¶n lý gåm 2 phãgi¸m ®èc vµ 5 trëng phßng.Chócn ¨ng cñagi¸m ®èc lµ l·nh ®¹o toµn c«ng ty th ùc hiÖns ¶n xu tkinh doanhæn ®Þnh,hoµn th µnh tètnhiÖm vôc ptrªn giao xuèng. - Phãgi¸m ®èc phôtr¸ch néi chÝnhvµ phãgi¸m ®èckü thuËt ãnhiÖm vôgióp gi¸m ®èclªn kÕ ho ¹ch s ¶n c xu t ©yd ùngc ¸c m øcti ªu hao h îp lý vµ qu ¶n lý t×nh h ×nh cungc pvËtt còngnh c«ngt¸c ®¶m b ¶o s ¶n xu t ,x . - C ¸c phßng ban chøc n ¨ng chÞu sù chØ®¹o trùc tiÕ p cña ban gi¸m ®èc nh »m ®¶m b ¶o s ¶n xu t doanh kinh + PhßngkÕ to ¸n : H ¹ch to ¸n s ¶n xu tkinh doanh,viÕ tho ¸ ®¬n cho kh ¸ch h µng ,thanh quyÕ tto ¸n víi nhµ níc cungc pth «ngtin kÞp th êi cho viÖc®iÒuh µnh s ¶n xu t doanh kinh + Phßngtæchøch µnh chÝnh; qu ¶n lý nh©ns ùto µn c«ngty b ètrÝ s ¾p xÕ p tæchøcs ¶n xu t + Phßngkü thuËt:qu ¶n lý kiÓ m tra s èlîng ch tîng nguyªn vËtliÖu nhËpvµo,nghiªn cøu ®Òxu tc ¸c ph- l ¬ng ¸n thiÕ tkÕ thi c«ngc ¸c c«ngtr×nh , x©yd ùngc ¸c ®Þnhm øcti ªu hao æn®Þnhh îp lý + PhßngvËtt :Muas ¾m vËtt ,m ¸y m ãcthiÕ tbÞphôcvôthi c«ngc ¸c c«ngtr×nh Gi¸oViªn H DÉn íng 24 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 25. 25. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B + Phßngy TÕ :Phôcvô kh ¸m søckhoÎ cung c p thuècm en cho nh ÷ng c ¸n b é c«ng nh©n viªn bÞ®©u èm ,kh ¸m søckhoήÞnhkú cho c«ngnh©nviªn 1. 1.2.Bé m¸y s¶n xuÊt cña c«ng ty ® î c tæchøc nh sau: C«ng Ty §éi §éi C«ng C«ng §éi Xëng §éi C«ng x©y CÇu Trêng Trêng C¬ C¬ CÇu Trêng dùng 4 290 292 Giíi KhÝ 2 2852 .§Æ c ®iÓm tæ c høc c« ng t¸ c kÕ to¸ n.2.1.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n. Chøcn¨ng cñabé m¸y kÕ to¸n lµ tæchøckiÓm tratoµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong ph¹m vi toµn bé c«ng ty ,gióp toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn bé c«ng ty , gióp gi¸m ®èc tæchøc c¸c th«ng tin kinh tÕ ph¸t triÓn ho¹t®éng s ¶n xu t kinh doanh , thùchiªn ®Çy®ñc¸c ho¹t ®éng ghi chÐp ban ®Çu, chÕ ®éh¹ch to¸n vµ chÕ ®équ ¶ nlý tµi chÝnh2.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë b t kú doanh nghiÖp nµo hÖ thèng kÕ to¸n còng ph ¶ I phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cñadoanh nghiÖp®ã ®Ó ho¹t ®éng s ¶n xu t kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu khi thµnh lËp ®ã lµ môc tiªu lîinhuËnvµ c«ng ty cÇu I Th¨ng Long còng kh«ng tr¸nh ®îc quy luËtchung ®ã , v× vËybé m¸y kÕ to¸n cña c«ng tyx©y dùng cÇuI Th¨ng Long ®îc tæchøctheo s¬ ®åsau:Gi¸oViªn H DÉn íng 25 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 26. 26. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B -KÕ to ¸n trëng kiªm trëng phßngkÕ to ¸n lµ ngêi phôtr¸ch chungc«ng t¸c kÕ to ¸n ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng ngêi , quy®Þnhl ¹i chøngtõ sæs ¸ch ph ¶I söd ônglu tr÷ tr×nh tù th ùc hiÖnkÕ to ¸n o -KÕ to ¸n t ng h îp :C ã nhiÖm vô theo d âi c«ng viÖc kÕ to ¸n cña phßng vµ l p b ¸o c ¸o kÕ to ¸n theo quy æ Ë ®Þnh -KÕ to ¸n thanhto ¸n : ThùchiÖnc ¸c giao d Þchvíi ng©nh µng theo d âi l·i vayvµ c ¸c nghiÖpvôli ªn quan®Õ nng©nh µng -KÕ to ¸n t p h îp chi phÝvµ tÝnh gi¸ th µnh : Ë C ãnhiÖm vô t p h îp toµn b é chi phÝvÒvËtt tiÒn l¬ng vµ b ¶o hiÓ m y t kinh phÝc«ng ®oµn vµ c ¸c chi phÝkh ¸c Ë Õ cãli ªn quan®Õ nchi phÝvµ tÝnh gi¸ th µnh cñat tc ¶ c ¸c c«ngtr×nh do c ¸c tæ®éi c«ngtr×nh thi c«ng -Thñquüki ªm kÕ to ¸n TSC§:ThùchiÖn thu chi quütiÒn m Æ®ång th êi theo d âi c ¸c nghiÖp vô vÒtµi s ¶n t cè®Þnhcñac«ngty S ¬®åtæchøcb ém ¸y kÕ to ¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n KÕ to¸n tËp KÕ to¸n tæng Thñ quükiªmthanh to¸n hî p CFSX hî p KT TSC§ Ii.Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ ng vµ c¸c kho ¶n trÝch theo l¬ ng t¹i c«ng ty cÇu I 1.X©y dùng quül¬ng. Gi¸oViªn H DÉn íng 26 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 27. 27. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Khi giao c«ng viÖccho c ¸c ®éi thi c«ng m étc«ng tr×nh hoÆcm éth ¹ng m ôc,ph ¶i x©y d ùng quül¬ng cho tõng c«ngtr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh ®îc tÝnh theo c«ngthøc. Quül¬ng kÕ ho ¹ch cñac«ng Chi phÝs ¶n su t îp lý kh «ngbao h = Gi¸ trÞ s ¶n lîng c«ngtr×nh - tr×nh gåm tiÒn l¬ng Quül¬ng kÕ ho ¹ch tr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh ®¬n vÞ®- = Quül¬ng kÕ ho ¹ch c«ngtr×nh - Quül¬ng kÕ ho ¹ch thu ª ngoµi îc hëng Quül¬ng n kÕ ho ¹ch= ∑ i =1 quül¬ng kÕ ho ¹ch c«ngtr×nh i cña®éi n: s èc«ngtr×nh cña®éi TûÖ tiÒn l¬ng theo kÕ ho ¹ch l QuütiÒn l¬ng kÕ ho ¹ch cñac«ngtr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh cñac«ngtr×nh hayh ¹ng m ôc = Gi¸ trÞ s ¶n lîng cñac«ngtr×nh hayh ¹ng m ôcc«ngtr×nh c«ngtr×nh TûÖ tiÒn l¬ng trªn khi ®îc gi¸m ®èc ph ª duyÖts Ï lµ c ¨n cø ®Ó x ¸c ®Þnhquül¬ng th ùc hiÖncñac ¸c ®éi l s ¶n xu tthi c«ng. , 2. X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. - Saukhi x ¸c ®Þnh ®Çy®ñ c ¸c th «ng tin trªn, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cñaC «ngty ®îc x©y d ùng theo ph¬ng ph ¸p ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh trªn ®¬n vÞ s ¶n phÈm .Ph¬ng ph ¸p nµy t¬ng øng víi chØti ªu kÕ ho ¹ch s ¶n xu t kinh doanh lµ tængs ¶n phÈm ®¬n gi¸. C «ngthøc®Ó x ¸c ®Þnh®¬n gi¸. V®g = Vgiê x TSP Tr ®ã: ong - V®g: §¬n gi¸ tiÒn l¬ng (®ång/ n vÞhiÖnvËt ®¬ ) Gi¸oViªn H DÉn íng 27 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 28. 28. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B - Vgiê: TiÒnl¬ng giê trªn c ¬ s ëc pbËcc«ngviÖcb ×nh qu ©n,phôc pl¬ng b ×nh qu©nvµ m øcl¬ngtèi thiÓ ucñadoanhnghiÖp. - TSp: Møcl ®éngcña®¬n vÞs ¶n phÈm hoÆcs ¶n phÈm quy®æi (tÝnh b »ng sègiê - ngêi). ao3. Ph¬ng ph¸ p tr¶ l¬ng c ña c« ng ty c Ç u I Th¨ ng Long3.1. Nguyªn t¾c tr¶ l ¬ng cña c«ng ty cÇu I Th¨ng Long * Thùc hiÖn NghÞ®Þnh 28/CPngµy 28/3/1997 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 13/L§TBXH- thÞ tr ng ngµy ê10/4/1997cñaBé Lao ®éng th¬ng binh vµ X· héi vÒ®æi míi qu ¶n lý tiÒnl¬ng, thu nhËptrong doang nghiÖp nhµníc, ®ång thêi c¨n cø vµo quy chÕ kho¸n s ¶n phÈm vµ tr¶ l¬ng, thu nhËp cñaTængC«ng ty ban hµnh quyÕt ®Þnhsè 338/TCCB- L§ ngµy 4/5/1998, ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c chi, tr¶ l¬ng t¹i doanh nghiÖp, nh»m khuyÕnkhÝch ngêi lai ®éng t¨ng n¨ng xu t, n©ng cao ch t lîng s ¶n phÈm, t¨ng thu nhËpchÝnh ®¸ng, ®¶ m b ¶ o thùchiÖnc«ng b»ng trong ph©n phèi tiÒnl¬ng, gãp phÇn t¨ng cêng c«ng t¸c qu ¶n lý lao®éng - tiÒnl¬ng vµ qu ¶n lý kinhdoanh cñadoanh nghiÖp, c«ng ty cÇu I Th¨ng Long quy ®Þnh c«ng t¸c chi, tr¶ l¬ng ph ¶ i ®¶ m b ¶ o nh÷ng yªucÇusau: -§Ó ®¶ m b ¶ o c«ng b»ng trong viÖctr¶ l¬ng, ph©n phèi thu nhËp ph ¶ i c¨n cø vµo sè lîng, ch t lîng lao ®éngcñamçi bé phËnc«ng t¸c vµ mçi thµnh viªn trong ®¬n vÞ. Kh«ng ph©n phèi b×nh qu©n, tiÒnl¬ng ph ¶ i t¬ng øngvíi gi¸ trÞsã lîng lµm ra®¹t tiªu chuÈn,ch t lîng bªn AnghiÖm thu, thanh to¸n. - §èi víi nh©n viªn gi¸n tiÕp, bè trÝlao ®éng ph ¶ i phï hîp víi n¨ng lùc,tr×nh ®é vµ yªu cÇu tr¸ch nhiÖm cñamçichøcdanh. ViÖc tr¶ l¬ng ph ¶ i dùa trªn ®¸nh gi¸ hiÖu qu ¶ c«ng t¸c. - KhuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n cao, c«ng nh©n tay nghÒ giái, kiª mnhiÖm viÖcnhng hoµn thµnh tètc¸c nhiÖm vô®îc giao. -Tr¶ l¬ng vµ ph©n phèi thu nhËpph ¶ i ®¶ m b ¶ o c«ng b»ng, c«ng khai. Ngêi lao®éng trùctiÕp ký vµo b ¶ ngnhËnl¬ng.3.2. Ph ¬ng ph¸p tr¶ l¬ng:Gi¸oViªn H DÉn íng 28 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 29. 29. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B ThùchiÖnNghÞ®Þnhsè1 97/ ngµy31 / 2/ 994cñaChÝnhphñvµ c ¨n cøvµo th ùc tiÔ n t×nh h ×nh s ¶n CP 1 1xu tkinh doanh,c«ng ty cÇu I Th ¨ng Long hiÖn ®ang s ö d ông chÕ ®é tiÒn l¬ng theo th êi gian vµ chÕ ®é l¬ngkho ¸n s ¶n phÈm ®Ó tr¶ c ¸n b éc«ngnh©n. ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo th êi gian ¸p d ông cho b é phËngi¸n tiÕ p gåm t tc ¶ nh©n viªn qu ¶n lý, nh©n viªn c ¸cphßngban,nh©nviªn qu ¶n lýc«ngtrêng,qu ¶n lý c ¸c tæ,®éi x©yd ùng. ChÕ ®étr¶ l¬ng kho ¸n s ¶n phÈm ¸p d ôngcho b éphËntrùc tiÕ p s ¶n xu t .3.2.1. §èi víi bé phËn gi¸n tiÕp: - TiÒn l¬ng hµng th¸ng cña bé phËn nµy ®îc tr¶ theo hÖ sè c¨n cø vµo t×nh h×nh s ¶n xu t kinh doanh cñac«ng ty. MøctiÒnl¬ng ®îc hëng cñamçi ngêi phô thuéc vµo tiÒnl¬ng c¬ b ¶ n vµ sè ngµy lµm viÖcthùc tÕ trongth¸ng. TiÒnl¬ng c ¬ b ¶n = 21 0.000 x H Ösèl¬ng c pbËcchøcvôHÖsè møc l¬ng c p bËc,chøcvô®îc Nhµ níc quy ®Þnh (Xem biÓu 7 vµ 8). Nh vËytiÒnl¬ng thùctÕ cñac¸n bé c«ng nh©n viªn qu ¶ n lý®îc x¸c ®Þnh nh sau:Trong®ã: (210.000x HS CB, CV) TL ¸ng = KCD th x (NCC§ - NCBH(nÕ ucã)) + LBH ( nÕ ucã) NCCD + TL : CB TiÒnl¬ng c ¬ b ¶n. + NCC§: Ngµyc«ngchÕ ®é ( 26 ngµy) + NCTT:Ngµyc«ngnghØhëng quüBHXHtrong th ¸ng ( nÕ ucã)Gi¸oViªn H DÉn íng 29 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 30. 30. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B + KCD ; chøcdanh Theoquy®Þnhri ªng cñac«ngty, m øcl¬ng trªn s Ï®îc nhËnth ªm víi m éts èhÖs è,hÖs ènµytu úthuécvµo t×nh h ×nh s ¶n xu t doanhcñac«ngty, tu úthuécvµo tr¸ch nhiÖm vµ m øc®é®ãnggãp cñatõng ®èi tîng nhËn kinh l¬ng: + Tuúthuécvµo chøctr¸ch cñam çi ngêi trong c«ng ty m µc«ng ty cßn quy®Þnh th ªm hÖs ètr¸ch nhiÖm , côthÓ .Kc®nh sau Gi¸m ®èc: 3,5 PG§: 3,0 Tr ngphßng: ë 2,7 Phãphßng: 2,4 Nh©nviªn: 2,0 Ngµylµm viÖcth ùct cñac ¸c ®èi tîng nhËnl¬ng ®îc theo d âi quab ¶ng ch m Õ c«ng.B ¶ng ch mc«ng®îc phßngTCHCvµ phßngtµi vôx ¸c nhËn.Sau®ãs Ï®îc Gi¸m ®èc duyÖtl y®ãlµm c ¨n cø®Ó tÝnh l¬ng. B ¶ng c hÊ m c« ng MÉ s è01 u Th ¸ng5n ¨m 2002 Ngµy trong th¸ ng Q . c« ngTT Hä vµ t ªn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 24 25 .. 31 TG « c«ng1 NguyÔnM¹ nhC¬ng x x x x x x x x X « « x 20 2 222 NguyÔn ThÕ Hinh 0 x x x x x x 0 X x 8 x 22 - 223 NguyÔn Ngäc BÝ ch x p p p x x x x X x x x 22 - 224 B¹ ch Huy Bång 22 - 225 §ç Kh¾ c Y 22 - 226 NguyÔn V¨n B»ng 22 - 22 Ký hiÖu: Thêi gian ngõng nghØviÖc®Ó vÖsinh: 8 L¬ng s ¶n phÈm: K Gi¸oViªn H DÉn íng 30 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 31. 31. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B èm ,®iÒud ìng: ¤ Conèm : C¤ Thais ¶n: TS Tai n ¹n T L¬ng th êi gian: t NghØphÐ p: P H éi nghÞ,h äct p Ë H NghØb ï: NB NghØkh «ngl¬ng RO NgõngviÖc: N Lao®éng:Gi¸oViªn H DÉn íng 31 TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 32. 32. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BGi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 33. 33. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 BVD : l¬ng anh NguyÔ nM ¹nh Cêng cã bËcl¬ng 3,54 , th ¸ng 1 / 2001 cã 22 ngµy c«ng s ¶n xu t2 c«ng èm ®îcduyÖt L¬ng th ¸ng cñaanh Cêng trongth ¸ng ®îc x ¸c ®Þnhnh sau: .TL ¸ng = TL + TL th tg BHTL ¸ng = Th 2,7 x x (26- + (0,78x 2) 2) = 1.923.360 NhËnxÐt: ViÖcchia tiÒnl¬ng khèi gi¸n tiÕp cha g¾n víi viÖchoµn thµnh kÕ ho¹ch s ¶n xu t cñaC«ng ty,cha ®¸nh gi¸ ®îc ch t lîng vµ sè lîng c«ng t¸c cñatõng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s ¶nxu t. Nãi c¸ch kh¸c, phÇn tiÒnl¬ng mµ ngêi c«ng nh©n ®îc hëng kh«ng g¾n liÒnvíi kÕt qu ¶ lao ®éng mµ hät¹o ra. ChÝnh v× lÏ®ã, nªn h×nh thøctiÒnl¬ng theo thêi gian ®· kh«ng mang l¹i cho ngêi c«ng nh©n sù quant©m ®Çy®ñ®èi víi thµnh qu ¶ lao®éng cñam ×nh, kh«ng t¹o ®ÒukiÖn thuËnlîi ®Ó uèn n¾n thêi nh÷ng th¸i i®é sai lÖchvµ kh«ng khuyÕn khÝch hä nghiªm chØnh thùc hiÖn chÕ ®é tiÕt kiÖm thêi gian. §Ó viÖctr¶ l¬ngcho khèi gi¸n tiÕp cñaC«ng ty ®¶ m b ¶ o c«ng b»ng hîp lý C«ng ty ph ¶ i g¾n viÖctr¶ l¬ng cho khèi gi¸n tiÕpvíi tûlÖhoµn thµnh kÕ ho¹ch s ¶n xu t cñaC«ng ty vµ x¸c ®Þnh ch t lîng c«ng t¸c cñatõngCBCNVtrongth¸ng.3.2.2. §èi víi c«ng nh ©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: TiÒnl¬ng cñac«ng nh©n trùctiÕp s ¶n xu t phô thuécvµo khèi lîng c«ng viÖchoµn thµnh cñatõng tæ,nhãm. Hµng th¸ng ®¬n vÞtiÕn hµnh nghiÖm thu, tÝnh to¸n gi¸ trÞthùc hiÖn vµ møc tiÒnl¬ng t¬ng øng (tr ng êhîp c«ng viÖc lµm trong nhiÒu th¸ng th× hµng th¸ng C«ng ty sÏ t¹m øng l¬ng theo khèi lîng c«ng viÖc ®· lµmtrongth¸ng). Khi ¸p dông chÕ ®él¬ng kho¸n theo nhãm nµy, C«ng ty ph ¶ i lµm c«ng t¸c thèng kª vµ®Þnh møc lao®éng cho tõngphÇnviÖcråi tænghîp l¹i thµnh c«ng viÖc, thµnh ®¬n gÝacho toµn bé c«ng viÖc. TiÒnl¬ng tr¶ cho c«ng nh©n ®îc ghi trong hîp ®ång giao nhËnkho¸n theo yªu cÇu hoµn thµnh c«ngviÖc(vÒthêi gian, sè lîng, ch t lîngÉ.). TiÒnl¬ng cñangêi lao ®éng ph ¶ i ®îc thÓ hiÖn ®Çy®ñ trong sæl¬ngtheo mÉuthèng nh t cñaBé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi ban hµnh. ViÖcthanh to¸n l¬ng hµng th¸ng ph ¶ i cã: + B ¶ng ch m c«ng.Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 34. 34. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B + S ægiao viÖc,phiÕ u®iÒu®éng. + NhËt ×nh xe,m ¸y ho ¹t®éng. tr + Kho¸n gän h ¹ng m ôcc ¸c c«ngtr×nh. B ¶ng ch mc«ng,tÝnh l¬ng cñatæ,®éi ph ¶i cãsùx ¸c nhËncña®éi trëng,cñath èngk ª vµ kÕ to ¸n®éi ngòvÒPhßngTæchøch µnh chÝnh,phßng tµi vôkiÓ m tra, Gi¸m ®ècduyÖttríc khi c p,ph ¸tl¬ng cho c«ng nh©n.3.2.3 §èi víi qu¶n lý ® éi §Ó viÖctr¶ l¬ng cho c¸n bé qu ¶ n lyphï häp vãi c«ng søchä bá rath× c«ng ty nªn ¸p c«ng thøcsau : QLTHGT= QL x QL ®éi KHGT TH QL ®éi KH Lgti = QL Ð QL x XFF x XFF + LBH (nÕ ucã) TH TG n ∑ i =1 XFF i XFF= ngµyc«ngSXx Hlg CB,CV QL : Quü l¬ng th ùchiÖn TH Lgt: l¬ng gi¸n tiÕ p XFF:xu t ©nphèi ph QL : quül¬ng th êi gian tg3.2.4 §èi víi c«ng nh ©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Ph¬ng ph¸p 1 : Kho¸n s¶n ph»m ®Õn ngêi c«ng nh©n nh ®éi x©y dùng LKSP cñamétngêi = Sèlîng s ¶n phÈm hoµn thµnhx ®¬n gi¸ TL/1SP NhËnxÐt: Ngêi c«ng nh©n ®· quan t©m ®Õn khèi lîng, ch t lîng s ¶n phÈmcã®énglùcthóc®Çyhoµnthµnh®Þnhmøc lao®éng. C¸ch tr¶ l¬ng trªn C«ng tycha khuyÕn khÝch c«ng nh©n lµm t¨ng khèi lîng s ¶n phÈmdo ®¬n gi¸ s ¶nphÈmcha xÐt luütiÕn, chat¨ng theo khèi lîng s ¶n phÈmvît møc. Ph ¬ng ph¸p 2: ¸p dông cho c¸c c«ng viÖccã yªu cÇukü thuËt:Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn
 35. 35. Chuyªn§ÒTètNghiÖp Bïi Xu©nKh¸nh6D- 2 B Tængl¬ng kho ¸n L¬ng kho ¸n cñam étngêi = cñatæ X S èxu t ©nphèi cñam èi ngêi ph Tængsèxu tph©nphèi cñatæL¬ng kho ¸n cñatæ = §¬n gi¸ TL/ x khèi lîng SPhoµnth µnh SP HÖs èch ªnh l ch l¬ng cñam çi Ö S èxu t ©nphèi cñam èi ngêi ph = S èc«nglµm kho ¸n cñam çi ngêi X ngêi H Ösèl¬ng c pbËccñatõng ngêi H Ösèch ªnh l ch l¬ng Ö = HÖs èc pbËcl¬ng cñangêi th pnh t trong tæ VÝ dô: Tæng sè l¬ng kho¸n cña c¸c tætrong th¸ng theo møc ®é hoµn thµnh mét c«ng viÖc ®îc x¸c ®Þnh = 3.500.000®ång. Trong tæcã 5 c«ng nh©n: 2 c«ng nh©n V, 2 c«ng nh©n bËcIV vµ mét c«ng nh©n bËc III ( c¨n cøvµo b ¶ ng hÖsè l¬ng tatÝnh ®îc b ¶ ng l¬ng cñatænh sau) B ¶ng tÝnh vµ thanh to¸n l¬ng cho tõngngêi ®îc thÓ hiÖn ë biÓu Gi¸oViªn H DÉn íng TS.NguyÔnViÕtTiÕn

×