INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChiFcyng trinh Cao hoc Quan trj Kinh doanh Qu6c te    KHOA LUAN TOT NGHIE...
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)  Chirffng trinh Cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te      BAN KHOA LUAN...
Xtfv dung chien Iwoc kinh doanh VINAINCONPhc dLi>et ciia Chuong trinh Cao hoc quan trj kinh doanh quoc te         ...
CAM KETToi xin cam ket rang noi dung cua ban khoa luan nay chua dugc nop cho bat ky motchuang trinh cap bang cao hoc nao e...
LOl CAM ONXin chan thanh cam an:  •  Thac sT Dang Nggc Su - Giang vien Khoa quan tri kinh doanh Dai Hoc Quoc Gia    H...
TOM TAT NOI DUNG DE TAI Xuat phat tir boi canh nen kinh te Viet Nam dang trong qua trinh hoi nhap manh me da tao nen mot t...
Xay dung chien luac kinh doanh  VINAINCON          GIAI NGHIA CAC TlT VIET TATTu" viet tat  Tieng Anh    ...
Xay dung chien luac kinh doanh   VINAINCON                    MUC LUC Chu^ong 1   PHAN MO DAU  ...
Xay dung chien luge kinh doanh    VINAINCON 2.4.2.2   Khach hang                         2...
Xdv dung chien luoc kinh doanh  VINAINCON Chuang 3   PHAN TICH MOI TRLTOTVC BEN TRONG           34 3.1  ...
Xay dung chien luge kinh doanh   VINAINCON 4.2.3     Cac nha eung cap                    71 4.2.4...
Xay dung chien lu&c kinh doanh    VINAINCON           DANH MUC SO f)0, BANG BIEU  Ten, so:        ...
Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Nhung vao nhirng nam g4n day trong boi canh tinh hinh quoc te c6 nhieu bien doi. ...
Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON                    Chuong 1                 ...
Xay dung chi^n luge kinh doanh VINAINCON ro muc dich va huang di ciia minh de c6 the-tan dung tot cac ca hoi, giam bat cac...
Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON       Bg Cong nghiep, Bg Xay dung, Bg Ke hoach va Dau tu. cac Sa Ke hoach a...
Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON     Cung cap cho VINAINCON mot hire tranh toan canh ve moi truang kinh    ...
Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON 1.6.  BO c u e LUAN VAN Luan van bao g6m sau chuang, cu Xk tirng chuang dugc tri...
Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON                    Chuong 2:             CO SO LY...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCONHoach djnh chiin luge la giai doan dau ciia quan trj chien luge. Hinh thanh chien ...
Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCONYeu t6 quan trgng nh^t ciia viee xay dung va lira chgn chien luge chinh la tam nhi...
Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON      Phuc vu nhu la mot trung tam diem cho cac ca nhan de hg dong cam vai mu...
Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON Day la yeu to quan trgng nhat trong cac yeu to ciia moi truang vT mo. No anh huan...
Xay dung chien luoc kinh doanh VINAINCONcua cong nghe. sir ra dai ciia nhijng vat lieu mai lien quan tai nganh. qua trinh ...
Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON                     Sadd 2-2:                ...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON2.4.2.2. Khach hang Khach hang la ly do t6n tai ciia doanh nghiep. Neu lugng khach...
Xay dung chiin luoc kinh doanh VINAINCON Kiem soat quan tri chien luge ve cac hoat dong ben trong ciia cong ty rat can thi...
Xay dung chiin luac kinh doanh     VINAINCON hien dai cua the giai va khu vuc trong lien trinh hoi nhap. Cong nghe va...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON 2.6.  CAC CONG CU DU^OC DUNG TRONG HOACH DINH CHIEN LUOC Xay dung chiin luge thu...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON 2.6.2. Bang tong hop moi truong kinh doanh ben trong Bang l6ng hgp cac ylu to ben...
Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Ky thuat phan tich SWOT la mot cong cu giup ich cho cac nha quan tri trong viee l...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON    W+7" Xay dung cac cliien luge nliam kliac phuc nhirng yeu kem va de giam ng...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCONCac cong ty thugc goc tu thu tu co vi the canh tranh manh nhung lai thugc nganh co...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON 2.7. CAC CHIEN LlfOC THlTOfNG ¥>fOC Ll/A CHON Doanh nghiep co the lira chgn nhieu...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON2.7.4. Hop tac La chien luge tim kiem quyen kiem soat doi vai cac doi thii canh tr...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Ma Iran hoach djnh chiin luge djnh lugng (Quantitative Strategic Planning Matri.x...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Viee xay dung ma tran QSTM dugc tien hanh theo tirng buac sau:    Buac 1: Lie...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON    Phai C tinh kha thi.       O    Phai khai thac dugc diem manh, kha...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON                    ChuOng 3         PHAN TICH MOI TRU...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON kinh doanh dugc ma rgng: Thiet ke - xay dung - lap dat; san xuat co khi, vat lieu...
Xdy dung cliien luac kinh doanh VINAINCON  chat Ha Bac, Nha may Dam Phu My, duong ham Hai Van, Xi mang Kien Giang. xi  ...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON TCT C mang luai cac cong ty thanh vien chuyen nganh xay dung phan bo deu khap ca ...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON3.L4. Ket qua kinh doanh.Qua nhieu nam thuc hien chii truang da dang hoa kinh doan...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON Tir ket qua san xuat kinh doanh trong nhijng nam qua co the thay;  VINAINCON C ...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON 3.2.1. Dac diem van hoa ciia Tong Cong ty. Dac trung ciia van hoa VrNAINCON dua t...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON  3.2.2. Dac diem nhan lire cua TCT.  Hien nay so lugng can bg, cong nhan vien...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON   tap doan xay dung Ion tren the giai nhu: Fuji Electric, Hazama, Sumitomo. Huy...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON VINAINCON la mot trong nhirng Tong Cong ty hang dku trong nganh xay dung v^ cong ...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Mire doanh thu tang truang binh quan hang nam tuang doi cao khoang 20% nhung Igi ...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON  Ve nguon von tu c6 cua TCT. van con nho so vai quy mo san xuat hien tai cua TC...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON -    TCT luon thuc hien nghiem tuc cac quy djnh vk quan ly chat lugng cua Bg X...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON  •  De dang nam dugc va dap irng nhirng yeu cau cu the cua Chu d^u tu.  •  ...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON   nen kha quen thugc va tin tuang d6i vai cac Chu D4U TU irong va ngoai nuac. d...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON                                         ...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON  -  Nhijng yeu to c6 so diem tuyet doi Ion han 5 thi co anh huang nhilu din h...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON                    ChuOng 4          PHAN TICH CAC YE...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON                     Bang 4-1            Tang trua...
Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCONNam 2005, du kien GDP la 815 nghin ty d6ng theo gia hien hanh. binh quan dAu nguoi...
Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCONtrong do: Giao due dao tao 3,8%, y te-xa hoi 2.1%: van hoa the thao 1.8%. khoa hgc...
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf

3,376 views

Published on

2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,376
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NGUYEN GIA DU_CHIEN LUOC KINH DOANH.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChiFcyng trinh Cao hoc Quan trj Kinh doanh Qu6c te KHOA LUAN TOT NGHIEP CHIEN LUOC KINH DOANH •NGHIEN Cl>U T I N H HUONG TONG CONG TY XAY DUNG CONG NGHIEP VIET NAM NGUYEN GIA DU leMBA#1 THANG 10, 2006
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirffng trinh Cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te BAN KHOA LUAN NAY DlTOC NO? CHO TRl/OTSG BAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUOC GIA HA NQl) BAN KHOA LUAN LA MOT PHAN BAT BUOC TRONGCHUONG TRINH DAO TAG THAC SY QUAN TRI KINH DOANH QUOC TE THANG 10,2006
 3. 3. Xtfv dung chien Iwoc kinh doanh VINAINCONPhc dLi>et ciia Chuong trinh Cao hoc quan trj kinh doanh quoc te Chu nhiem chuoni trinhToi ac nhan rang ban khoa luan nay da dap ung dugc cac yen cau cua mot khoa luan lotnghiep thuoc chuong trinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh. Chu tich Hoi donaChung toi. ky ten duai day xac nhan rang chung toi da doc toan bo khoa luan nay vacong nhan ban khoa luan hoan toan dap ung cac tieu chuan cua mot khoa luan Thac syquan tri kinh doanh. Dang Ngoe Su Giao vien huonL danCac thanh vien Hoi dong(Xep thir ttr ten theo bang chCrcai)..% ^y.c ...Cou: Ck,. Tli^iw
 4. 4. CAM KETToi xin cam ket rang noi dung cua ban khoa luan nay chua dugc nop cho bat ky motchuang trinh cap bang cao hoc nao eung nhu bay ky mot chuong trinh dao tao capbang nao khae.Toi eung xin cam ket them rang ban Khoa luan nay la no luc ca nhan ciia toi. Cac ketqua, phan tich, ket luan trong khoa luan nay (ngoai cac phan dugc trich dan) deu laket qua lam viee cua ca nhan toi. Chu ky CLta hoc vien
 5. 5. LOl CAM ONXin chan thanh cam an: • Thac sT Dang Nggc Su - Giang vien Khoa quan tri kinh doanh Dai Hoc Quoc Gia Ha Ngi da danh nhieu thoi gian cong sue va long nhiet huyet tan tinh huong dan toi trong suot qua trinh thuc hien luan van nay. • Cac Quy Thay, Quy Co va toan the can bg giang vien trong Khoa Quan tri Kinh doanh, Dai Hgc Quoc Gia Ha Ngi da eung cap cho chung toi rat nhieu kien thuc bo ich trong suot thai gian hgc tap tao dieu kien thuan Igi cho toi hoan thanh luan van nay. • Cac dong chi lanh dao Tong Cong ty Xay dung Cong nghiep Viet Nam- VINAINCON, T6ng Cong ty LICOGl, Tong Cong ty VINACONEX da eung c^p cac so lieu va dong gop cac y kien thuc tien cho toi thuc hien luan van nay.
 6. 6. TOM TAT NOI DUNG DE TAI Xuat phat tir boi canh nen kinh te Viet Nam dang trong qua trinh hoi nhap manh me da tao nen mot thi truang canh tranh ngay cang ga gat va quyet liet. Thi truang xay dung eung khong nam ngoai quy luai do . Xuat phat tir tinh hinh thuc te cua Tong Cong t>, tac dtnig Cong nghiep Viet Nam - VINAINCON den nam 2010" de lam luan van tot nghiep.gia lua chgn de tai "Xay dung chien luge kinh doanh nghien cim tinli huong Tong Cong ty Xay Tu ket qua nghien ciru qua khu ve toe do tang trtrang GDP, toe do tang trirong khoi cong nghiep va xay dung, luan van sir dung phuang phap du bao thong qua phan tich hoi quy de khai quai tinh hinh phat trien thi truang xay dung tir nay den nam 2010. Dua vao cac so lieu du bao, cac ket qua phan tich ca hoi va nguy ca ben ngoai. ciing kethop vai cac danh gia diem manh va diem yeu ben trong VINAINCON. tac gia da xaydung va lua chgn chien luge toi uu nham giup VINAINCON giu viTrng toe do tang trirangva gia tang thi phan va Igi nliuan, phii hgp vai mue tieu ma Tong Cong ty da dua ra trongthai ky tir nay den nam 2010. Tir chien luge c6 dugc, hian van tien hanh de xuat cac bienphap cu the nhani lam tang kha nang thuc hien chien luge da de ra.Tuy C mot vai han ehe do de tai dirge nghien cim dua tren nhCmg tien de nhat dinh. Onhung C the em da> la mot tai lieu tham khao c6 y nghia doi vai Ban Lanh dao Tong OCong ty trong viee hra chgn cho minh mot hirong di toi uu trong moi truang kinh te hoinhap va canh tranh gay gat.
 7. 7. Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON GIAI NGHIA CAC TlT VIET TATTu" viet tat Tieng Anh Tieng VietAFTA Asean Free Trade Area Khu vuc Mau dich tu do Chau AWTO World Trade Organization To chirc Thuoniz mai The LiioiWB World Bank Ngan hang The giaiVINAINCON Viel Nam Industrial Tong Cong ty Xay dung Cong nghiep Viet Nam Construction CorporationXDCN Xay dung cong nghiepQLDA Quan ly du anXDCB Xay dung ca banTSD T5ng so diemDN Doanh nghiepTCT Tong Cong tyHD Hap dan
 8. 8. Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON MUC LUC Chu^ong 1 PHAN MO DAU 8 l.I Van de nghien ciru B 1-2 Mue tieu nghien cuu cua,de tai 10 1.3 Pham vi nghien ciru ciia de tai . • . 10 1A Phuang phap nghien cuu 10 1.5 Y nghla va dong gop cua de tai 1 1 1.6 Bo cue luan van 13 Chuong 2 CO SO LY LUAN CUA DE TAI 14 2.1. Khai niem va vai tro ciia chien luge 14 2.1.1 Khai niem ve chien luge 14 2.1.2 Vai tro ciia chien luge 14 2.1.3 Hoach dinh chien {xxoc 14 2.2. Quy trinh hoach dinh chien luge 15 2.3. Sir mang cua doanh nghiep 16 2.4. Phan tich moi truang ben ngoai 17 2.4.1 Moi truang vl mo 172.4.1.1 Yeu to kinh t^ 172.4.1.2. Yeu to chinh tri va luat phap 182.4.1.3 Yeu to xa hoi. van hoa 182.4.1.4 Yeu to cong nghe 182.4.1.5 Moi truang quoc te 192.4.2 Moi truang nganh 192.4.2.1 D6i thii canh tranh 20
 9. 9. Xay dung chien luge kinh doanh VINAINCON 2.4.2.2 Khach hang 21 2.4.2.3 Nha eung cap 21 2.4.2.4 Cac doi thii tiem nang 21 2.4.2.5 Cac san pham thay the 21 2.5. Moi trirang not bg . 2 1 2.5.1. Yeu to van hoa .•••-. 2 2 2.5.2 Yeu to nhan luc 22 2.5.3 Yeu to cong nghe va thiet bj 22 2.5.4 Yeu to tai chinh 23 2.5.5 Yeu to quan ly san xuat 23 2.5.6 Yeu to tiep thi 23 2.6. Cac cong cu dugc diing trong hoach djnh chien luge 24 2.6.1 Bang tong hgp moi truang kinh doanh ben ngoai 24 2.6.2 Bang tong hgp moi truang kinh doanh ben trong 25 2.6.3 MatranSWOT 25 2.6.4 Ma tran chien luge chinh 272.7. Cac chien luge thuang dugc chgn 292.7.1. Chien luge trgng diem 292.7.2. Chien luge khae biet 292.7.3. Lien ket theo chieu dgc 292.7.4. Hgp tac 302.7.5. Chien luge da dang hoa 302.8. Ma tran hoach dinh chien luge QSPM 302.8.1. Mo hinh ma tran QSPM 302.8.2. Lua chon chien luac 32
 10. 10. Xdv dung chien luoc kinh doanh VINAINCON Chuang 3 PHAN TICH MOI TRLTOTVC BEN TRONG 34 3.1 Giai thieu TCT Xay dung Cong nghiep Viet Nam 34 3.1.1 So luge lich sir phat trien ciia TCT 34 3.1.2 Ccic ITnh vuc boat dong chinh 36 3.1.3 Nhan sir TCT 37 3.1.4 Ket qua san xuat kinh doanh 38 3.1.5 Dinh huang phat trien TCT 39 3.2. Phan tich moi truang ngi bg TCT 39 3.2.1 Dae diem van hoa ciia TCT 40 Nhan luc cua TCT 41 Cong nghe va thiet bi 42 2.4 Quan ly tai chinh 43 Quan ly san xuat 45 3.2.6 Cong tac tiep thi 47 Bang tong hgp cac yeu to ben trong 48 Chuffng 4 PHAN TICH CAC YEU TO BEN NGOAI 51 4.1 Phan tich. danh gia anh huang cua moi truang vT mo 51 4.!.I Moi truang kinh te 514.1.2 Chinh sach cua Nha nuac va luat phap 564.1.3 Moi truang van hoa. xa hoi. tu nhien 604.1.4 Moi truang cong nghe 614.1.5 Moi trtrang kinh te hoi nhap 624.2 Phan tich. danh gia anh huang ciia moi truang nganh 644.2.1 Khach hang 644.2.2 Doi thii canh tranh 67
 11. 11. Xay dung chien luge kinh doanh VINAINCON 4.2.3 Cac nha eung cap 71 4.2.4 San pham thay the 73 4.2.5 Doi thii canh tranh tiem an 73 4.3 Bang tong hgp cac yeu to ben ngoai 75 Chuong 5 XAY DUNG CHIEN LUOC CHO TCT XNCN VN 79 5.1 Muc tieu cita TCT trong giai doan 2006-2010 79 5.2 Xay dung chien luge cho TCT 79 5.2.1 Danh gia hinh anh canh tranh cua TCT 80 5.2.2 Ma tran SWOT cua TCT 81 5.3 Lira chgn chien luge cho TCT 85 5.3.1. Lua chgn chien luge theo Ma tran dinh lugng 85 5.3.2. K^tluan 89Chuang i. KET LUAN VA K I £ N N G H I 916.1 Cac bien phap ho trg thuc hien chien luge 916.1.1 Bien phap ve phat trien cong nghe 916.1.2 Cong tac tai chinh 926.1.3 Bien phap phat trien nguon nhan luc va bg may quan ly 936.1.4 Ti^pthi 946.2 Kien nghi 956.3 Kit luan 95Tai lieu tham khao 98Cac phu luc 99
 12. 12. Xay dung chien lu&c kinh doanh VINAINCON DANH MUC SO f)0, BANG BIEU Ten, so: Noi dung Trang S a d o 1-1. Sa do nghien ciru 12 So do 2-1: Mo hinh phan tich. xay dimg. lira chgn cliien luge 15 So do 2-2. Mo hinh nam luc lugng 20 Bang 2-1: Tong hgp moi truang kinh doanh ben ngoai 24 Bang 2-2: MatranSWOT 25 Bang 2-3: Ma tran chien luge chinh 28 Bang 2-4: Mo hinh ma tran QSPM 31 Bang 3-1: Tinh hinh can bg, cong nhan vien ciia VINAINCON 37 Bang 3-2: K^t qua san xu^t kinh doanh cua VINAINCON 38Bang 3-3: Kdt qua kinh doanh cua VINAINCON 43Bang 3-4; Tong hgp moi truang kinh doanh ben trong 48Bang 4-1: Tang truang kinh te va oifdinh kinh te vT mo 52Bang 4-2: Dau tu phat trien toan xa hoi 53Bang 4-3; Toe do tang truang GDP va khoi cong nghiep. xay dirng 5^Bang 4-4; Tong hgp nhu cau von dau tu toan xa hoi cho nganh cong 65 nghiep 5 nam 2006-2010Bang 4-5: Du kien co cau nguon von dau tu toan xa hoi cho nganh 65 cong nghiep 5 nam 2006-2010Bang 4-6: Tinh hinh xay dung tai cac khu do thi 66Bang 4-7: Danh sach cac Tong Cong ty. cong ty trong ITnh vuc xa) 67 dung dan dung, cong nghiepBang 4-8: Cac so lieu chinh ve cac Tong Cong ty 68Bang 4-9: Ma tran hinh anh canh tranh cua 3 Tong Cong ly 70Bang 4-10: Tong hgp moi truang kinh doanh ben ngoai 75Bang 5-1: Ma tran SWOT cua VINAINCON 82Bang 5-2: Ma tran QSPM 87
 13. 13. Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Nhung vao nhirng nam g4n day trong boi canh tinh hinh quoc te c6 nhieu bien doi. tac dong den sir phat tri^n chung ciia n8n kinh te va tirng doanh nghiep. Viet Nam da tra thanh thanh vien ciia khdi ASEAN tii nam 1995 va tham gia khu vuc mau dich tu do AFTA: Hiep dinh thuang mai Viet My da c6 hieu lire va se tham gia to chirc thuang mai {k giai WTO; ndn kinh te cac nuac irong khu vuc dang phuc hoi va phat trien; tinh hinh chinh tri Viet Nam la nuac dugc danh gia an toan nhat trong khu vuc. cac chinh sach doi mai ciia Nha nuac Viet Nam dang lam tang xu huang dau tu ciia cac doanh nghiep nuac ngoai vao Viet Nam eung vai nhu cau phat trien ciia xa hoi. Tat ca cac yeu to tren tao nen mot thj truang xay dung rgng ma vai nhieu itha dau tu trong va ngoai nuac nhung eungkhong kern phan khae nghiei bai su canh tranh vai nhirng doanh nghiep xay dung trongnuac va nuac ngoai.Trong tinh hinh do, VINAINCON eung nhu cac doanh nghiep xay dung khae dirng truacthir thach :an: Thi truang canh tranh gay gat. ngay cang c6 nhieu doanh nghiep ciingnganh ra dai thi viee dau than dira vao gia Ihap va lire lugng lao dong doi dao khong thela chien luge lau dai ciia Tong Cong ty. Muon ton tai va phat trien mot each ben virngcan phai phat huy uu the canh tranh ve cong nghe, nhan luc. may moc thiet bi. tai chinhhien tai.... nhung ve lau dai can phai c6 chien luge hgp ly, nhirng chinh sach ho trg phiihgp de dap irng nhu cau ciia thi truang va thich nghi vai nhung bien dong cua moi trtrangnham dua VINAINCON thanh doanh nghiep manh trong nganh xay lap. Kinh nghiem tircac nuac c6 nen kinh te phat trien cho thay viee ap dung nhirng thanh tiru khoa hgc xahoi noi chung va khoa hgc quan trj noi rieng dang la mui nhgn then chol. c6 hnh hieu quacao trong qua trinh phat trien.De ton tai va phat trien doanh nghiep mot each ben vimg thich nghi vai xu the kion biendong cua xa hoi, truac nhu cau birc thiet cua Tong Cong ty. Van de dai ra la can xac dinh
 14. 14. Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON Chuong 1 PHAN MO DAU 1.1. VAN DE NGHIEN ClTU Thj truang xay dung Viet Nam trong nhung nam gan day da phat trien rat nhanh tuy nhien so v()-i khu vuc va tren toan The giai thi chiing ta con thua kem qua xa ve mgi Ihih vuc; Giao thong van tai. quy hoach do thi va cong nghiep. nha a nguai dan. xu ty moi truang... Dirng truac tinh hinh do, trong chuang trinh phat trien kinh te xa hoi a chien luge cong nghiep hoa. hien dai hoa den nam 2020. chien luge phat trien nganh xa dirng va kinh doanh thuc su la mot van de cap bach va dugc su quan tarn cua toan xa hoi. nogop phan (]uan trgng vao cong euge cong nghiep hoa va hien dai hoa dat nuac. la motnganh mui nhgn tao dieu tien de cho cac nganh cong nghiep khae phat trien.Tong Cong ty Xay dung Cong nghiep Viet Nam (VINAINCON) ra dai nam 1998 vaichirc nang xay dung cong trinh, san xuat vat lieu va cau kien xay dung, kinh doanh phattrien nha va xuat khau lao dong. Sau khi dugc thanh lap lai theo quy6t dinh s663/1998/QD-BCN ngay 22/9/1998. nam 1999 la nam dau tien VINAINCON boat dongtheo mo hinh Tong Cong ty 90. Day la buac ngoat danh dau su truang thanh va phattrien cua VINAINCON. Hoat dong theo mo hinh mai, vai nhung chirc nang va nhiem vuIan han, Tong Cong ty khong ngirng ciing c6, doi mai id chuc, phat trien nganh ngh^. margng pham vi hoat dong theo muc tieu da dang hoa kinh doanh. da dang hoa san pham.Tang cirang dau tu chieu sau. nang cao nang lire thi^t bi cong nghe. chii trgng khai thacthe manh ciia Tong Cong ty trong ITnh vuc xay lap nham dua Tong Cong ty tra thanhTong Cong ty manh trong nganh xay dung. 8
 15. 15. Xay dung chi^n luge kinh doanh VINAINCON ro muc dich va huang di ciia minh de c6 the-tan dung tot cac ca hoi, giam bat cac nguy C lien quan d^n moi truang, cai thien phiic Igi lau dai cua doanh nghiep. nen toi da chgn Od^ tai "Xa} dirng chi^n luge kinh doanh cua VINAINCON tir nam 2006 den nam 2010cho luan van thac si ciia minh. 1.2. MUC TIEU NGHIEN ClTU CUA DE TAI Soi rgi ly thuyet ve chien luge kinh doanh va xay dung chien luge kinh doanh vao thuc tien ciia VINAINCON.Lam ro moi quan he giira chien luge kinh doanh va ket qua san xuat kinh doanhAp dung ly thuyet xay dung chien luge kinh doanh vao thuc tien cua VINAINCON.L3. PHAM VI NGHIEN CUU CUA DE TAIDe tai lay Tong Cong ty Xay dung Cong nghiep Viet Nam lam tinh huong nghien ciru vado han che ve thai gian ciang nhu nguon luc khae.Tac gia chi di sau nghien ciru ITnh vucxay dung cong nghiep cua Tong Cong ty.1.4. PHUONG PHAP NGHIEN ClTU0 day tac gia chii y^u su dung phuang phap dinh tinh (nghien ciru tinh hu6ng) de riit raket luan ve lam quan trgng eung nhu viee xay dung va lua chgn chiln luge kinh doanh .Cac phuang phap dugc sir dung irong qua trinh thuc hien d^ tai la : phong vdn. phuangphap chuyen gia, nhom tap trung.* Nguon: So lieu thu dugc thu thap tir hai nguon sa cAp va thu cap. + So lieu thucap: 10
 16. 16. Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON Bg Cong nghiep, Bg Xay dung, Bg Ke hoach va Dau tu. cac Sa Ke hoach a Dau tu, Vien nghien ciru Kinh te Cue thong ke Kho so lieu luu tria- thai bao Kinh te Sai Gon Ngan hang th^ giai (WB); Ngan hang phat trien Chau A (ADB) Cac ca quan ban nganh co lien quan, tu thu vien. sach bao. cac bao cao nghien ciru Cac phong ban trong VINAINCON + So lieu sa cap; dieu tra thuc te, hoi y kien chuyen gia Phuang phap thu thap: phong van true tiep, qua thu tin hay phieu dieu tra true tiep hoac thao luan nhom. Phuang phap sir ly so lieu; Phan tich tong hgp y kien chuyen gia; truac lien danh gia gia trj (tinh hgp ly) cua moi y kien chuyen gia dira iren co sa ty luan va sau do dua vao tinh da so; dua vao kinh nghiem. chirc vu. kien thirc cua chuyen gia.1.5. Y NGHIA DONG GOP CUA DE TAI - Vai nhung nhu cau va muc dich nhu tren. ket qua nghien ciru cua dk tai se giiip cho lanh dao VINAINCON nam bat tot han cac ca hoi. tan dung hit cac ca hoi do, han che dugc cac riii ro cua moi truang, djnh huang hoat dong san xuat kinh doanh trong moi truang hoi nhap va canh tranh gay g4t trong thai gian tai, nham tirng buac dua Tong Cong ty tra thanh mot Tong Cong t manh trong ITnh vuc xay lap. 11
 17. 17. Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Cung cap cho VINAINCON mot hire tranh toan canh ve moi truang kinh doanh cua T5ng Cong ty. tir do ban lanh dao co the xay dung va lira chgn cho minh mot chien luge t6i uu nh^m giiip Tong Cong ty khai thac toi da Igi the canh tranh b^n vung trong thai gian tai. Gop phan d6ng gop vao kho tang ly luan ve chien lirgc canh tranh a Viel Nam cung nhu tren truang quoc te. Sadd 1-1: Sa do nghien ciru MUC TIEU NGHIEN CUU I i i THU THAP SO LIEU CO SO LY THUYET (SOCAP VATHUCAP; I PHAN TICH PHAN TICH MOI TRLTdNG MOI TRUONG BEN NGOAI BEN NGOAI T XAY DU"NG VA LUA CHON CHIEN LUOC i KET LUAN VA KIEN NGH!
 18. 18. Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON 1.6. BO c u e LUAN VAN Luan van bao g6m sau chuang, cu Xk tirng chuang dugc trinh bay duai day. Chuong 1; Phan ma dau Trinh bay b6i canh hinh thanh de lai. muc dich nghien ciru. phuang phap nghien ciru. > nghia cua de tai. Chucng 2: Co so ly luan ciia de lai Trinh bay ca sa ly thuyet va nhiing khai niem ve hoach dinh chien lugeChirong 3: Phan tich va danh gia tinh hinh ngi bg cua Tong Cong tyChuang nay di vao giai thieu tong quan ve Tong Cong ly va phan tich moi truang bentrong nham xac dinh nhiing diem manh va diem yeu ciia Tong Cong ty.Chirong 4: Phan tich va danh gia moi truang ben ngoaiChuang nay di vao phan tich moi truang ben ngoai nham xac dinh nhijng ca hoi va dedoa anh hirang den Tong Cong ty.ChuOng 5: Xay dung chien luge cho Tong Cong ty tai nam 2010Chuang nay tap trung vao xay dung cac chien luge va lira chgn chiin luge thich hgp nhdtcho Tong Cong ty. _Chirong 6: Ket luan va nhung kien nghiTrinh bay nhijng chinh sach ho trg va cac kien nghi nliam thuc hien chiin luge da dirge chgn.Cac phu luc kem theo. 13
 19. 19. Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON Chuong 2: CO SO LY LUAN CUA DE TAI 2.1. KHAI NIEM VA VAI TRO CUA CHIEN LUOC 2.1.1. Khai niem ve chien luoc Co nhieu djnh nghTa ve chien luge. Theo Fred R. David thi chien luge la nhung phuanglien dat den muc lieu dai han. Alfred Chadler djnh nghTa chien luge la su xac dinh cacmuc lieu ca ban va lau dai ciia doanh nghiep va la su vach ra mot qua trinh hanh dong aphan phoi nguon luc can thiet de thuc hien muc tieu do. Noi chung cac dinh nghTa vechien luge tuy khae nhau nhung bao ham ngi dung; la viee nghien ciru thi truang hien taicung nhu tirang lai. hoach dinh cac muc tieu cua doanh nghiep. de ra. thuc hien va kiemtra viee thuc liien cac quyet dinli nliam dat dugc cac muc tieu do trong moi tarong hien taicung nhu tuong lai.2.1.2. Vai tro ciia chien lirocChien luge co mot tarn quan trgng dac biet trong hoat dong san xudt kinh doanh cuadoanh nghiep. Chien luge gop phan lam cho mot to chirc nang dong han trong dir baotruac nhung bien dong ciia moi truang, tir do co the kiem soat dugc hoat dong cua minh.Trong nen kinh te thi truang hien nay, chien luge lam tang sue manh canh tranh cuadoanh nghiep. bao dam uu the viing manh ciia doanh nghiep.2.1.3. Hoach dinh chien lirac:
 20. 20. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCONHoach djnh chiin luge la giai doan dau ciia quan trj chien luge. Hinh thanh chien luge laqua trinh thilt lap nhiem vu kinh doanh, thuc hien dieu tra. Nghien ciru cac mat manh.yeu ben trong doanh nghiep, ca hoi va nguy co de doa ciia moi truang ben ngoai. de racac muc tieu dai han, xay dung va lira chgn chien luge de thirc hien cac muc lieu.2.2. QUY TRINH HOACH DINH CHIEN LUOCXay dung chien luge bao gom viee phan tich moi truang ben trong de tim ra nhCrng diemmanh va diem yeu, dong thai phan tich moi truang ben ngoai de xac dinh cac ca hoi vade doa. Dua tren sir mang, diem manh, diem yeu. ca hoi va de doa de vach ra cac chienluge va lira chgn chien luge thich hgp nhat. Phan tich moi Phan tich moi truang ben truang ben ngoai, tim ra: Xay dung trong, tim ra: - Ca hoi chien luac - Diem manh - Nguy ca - Diem yeu Lua chon chien luac Sadd 2-1: Mo hinh phan tich va xay dung, lua chgn chiin luge 5
 21. 21. Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCONYeu t6 quan trgng nh^t ciia viee xay dung va lira chgn chien luge chinh la tam nhin cuaca nhan hay tap thi tham gia vao hoach djnh chien luge, yeu to nay phu thugc vao truegiac cua tirng ca nhan. Su phan lich va true giae la ca so de ra nhirng quyet dinii ve iechinh thanh chiin luge phii hgp vai moi truang kinh doanh. Truac mot moi truang kinhdoanh nhilu biln dong, viee chung ta co mot true giac tot. mot tam nhin chinh xac segiup cho doanh nghiep phan tich. tilp can moi truang kinh doanh dugc bao quat va timra nhirng thuan Igi va kho khan dich thuc anh huang den hoat dong san xuat kinh doanhcua cong ty. Han ihl nira no giiip ehiing ta hinh thanh cac chien luge mang tinh kha tiiicao phii hcrp vai moi truang va sir mang ma cong ty da de ra.2.3. SU M ANG CUA DOANH NGHIEPMoi to chuc deu co mot sir mang hay nhiem vu cu the ngay ca khi dieu nay khong dugcthong bao chinh thirc. Thong thuang cac nha sang lap va lanh dao doanh nghiep deu tinrang doanii nghiep minh se tra thanh hinh anh tot doi vai khach hang cua minh. Xac dinhnhiem vu. cac muc tieu. chien luge hien tai cua doanh nghiep la diem khai dau trongquan tri chien luge. Khi doanh nghiep da phat trien, irong mgl moi truang kinh doanhday bien dong. cac nha quan ly se thay rang hg can phai xac dinh lai muc tieu ban dau.Muc dich ciia viee dua ra nhiem vu la de: Dam bao sir nhat tri ve muc dich ben trong cong ty - Cung cap mot ca sa hoac tieu chuan de phan phoi nguon tai nguyen cua cong ty Thiet lap mgl tieng noi chung hoac moi truang ciia cong ly.
 22. 22. Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON Phuc vu nhu la mot trung tam diem cho cac ca nhan de hg dong cam vai muc dich Ian phuang huang cua cong ty va de ngan chang nhirng nguai khong co kha nang thoi tham gia them nua vao cac hoat dong cua cong ly. Tao sir thuan Igi cho viee dua cac muc lieu vao ca cau cong viee lien he den viee phiin bo cac nhiem vu cho cac yeu to trach nhiem ben trong cong t). Djnh ro cac muc dich ciia cong ty va chuyen dich cac muc tieu nay vao ben trong cac muc tieu theo cac each thuc ma chi phi, thai gian va cac tham so thuc hien co the dugc danh gia va quan ly. 2.4. PHAN TICH MOI TRU^O^NG BEN NGOAIM6i truang ben ngoai bao gom moi truang vT mo va moi truang nganh phan lich truangben ngoai giiip xac djnh cac ca hoi va de doa anh huang den hoat dong san xuai cuadoanh nghiep.2.4.1. Moi trirong vi moDo sir bien dong that thuang ngay cang tang len trong nhirng moi truang kinh doanhtrong nuac va tren toan the giai, viee xac djnh nhirng thay doi cua cac yeu to ben ngoaingay cang tra thanh mot phan quan trgng doi vai viee xay dirng chiin luge cho doanhnghiep. Moi truang vT mo bao gom cac yeu to: Kinh tl, chinh tri, xa hoi, tu nhien acong nghe. Viee phan tich moi truang vT mo giup cho doanh nghiep xac dinh dugc nhungca hoi va de doa anh huong den hoat dong ciia cong ty trong tuang lai.2.4.1.1. Yeu to kinh te 17
 23. 23. Xay dung chien luac kinh doanh VINAINCON Day la yeu to quan trgng nhat trong cac yeu to ciia moi truang vT mo. No anh huang true tiep doi voi sue thu hiit tiem nang ciia cac chien luge khae nhau. Cac yeu to kinh te bao gom: Giai doan trong chu ky kinh te, nguon cung cap von, xu huong GDP. ty ie lam phat. lai su4t ngan hang, chinh sach tai chinh va lien te, mire do that nghiep. can can thanh loan... Moi yeu to tren co the la ca hoi hoac nguy ca doi vai hoat dong kinh doanh cua cong ty. 2.4.1.2. Yeu to chinh tri va luat phapCac yeu to nay la su on djnh ciia the che chinh tri, sir thay doi hien phap. cac chinh sachciia nha nuac co anh huang tai nganh ma cong ly theo duoi. Nhirng quy djnh cua nhanuac; Nganh nghe khuyen khich hoac han che: bao ve moi iruang; cac sac luat thue: qudinh trong ITnh vuc ngoai thuang; dau tu trong va ngoai nuac; cac che do uu dai dacbiet... se C nhijng tac dong quan trgng doi vai san xuat va kinh doanh ciia cong ty. O2.4.1.3. Yeu to xa hoi, van hoaNhijng thay doi ve xa hoi, van hoa tac dong cham tai to chire nhung lai co anh huang ratsau rgng. Cac yeu to xa hoi bao gom: Sir thay doi ve quan diem song, mire song, thoiquen tieu dimg. uac vgng ve nghe nghiep, ty le tang dan so. su djch chuyen dan so.truyen thong, phong tuc tap quan.2.4.1.4. Yeu to cong ngheNhirng phat minh ky thuat dem lai nhirng thay doi to Ian. tac dong manh din cac to chirc.no C the lai ca hoi hoac riii ro cho to chirc. Cac yeu to cong nghe bao gom: sir phat trien O 18
 24. 24. Xay dung chien luoc kinh doanh VINAINCONcua cong nghe. sir ra dai ciia nhijng vat lieu mai lien quan tai nganh. qua trinh chuyengiao cong nghe mai, chi phi nghien cim phat trien bao ve ban quyen.2.4.1.5. Moi tru-crng quoc teViet Nam da va dang trong tien trinh hoi nhap vai nen kinh te khu vuc va the giai. Mot moi irirong dugc danh gia la rat khae nghiet cho cac doanh nghiep Viel Nam. Viee nghien cini yeu to moi truang quoc te se giiip xac djnh mire do anh huang cua no lai hoatdong san xuat cac doanh nghiep Viet Nam noi chung va VINAINCON noi rieng. Hoinhap la luc Chinh phii Viet Nam thao da cac hang rao bao hg cac doanh nghiep trongnuac va cac doanh nghiep nuac ngoai se tham gia vao thj truang Viet Nam tao ra mot thjtruang soi dong va canh tranh khae nghiet.2.4.2. Moi tru-ong nganhCac yeu to thugc moi truang nganh co tac dong Ian nhau va ciing tac dong len to chiic dodo khi nghien cuu can xem xet mot each loan dien cac yeu to trong moi quan he tuangtac Ian nhau. Viee phan tich moi truang nganh giup xac dinh nhijng ca hoi va de doa anhhuang den hoat dong kinh doanh cua cong ty.Moi truang nganh tac dong true tiep den cong ty. quy dinh tinh chat va miic do canhtranh irong mot nganh kinh doanh. Co 5 lire lugng chinh anh huang den kinh doanh cuacong ty. Do la: Doi thu canh tranh, khach hang, nha cung cap. cac doi thu canh tranh lieman, cac san pham thay the. Moi quan he giija cac yeu to nay dugc phan anh a sa do sau: 19
 25. 25. Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Sadd 2-2: Mo hinh nam lire lugng D 6 I THU TIEM NANG DOI THU CANH TRANH TRONG NGANH NHA CUNG CAP SU TRANH DUA GIUA CAC HANG TRONG NGANH SAN PHAM THAY THENgudn: Michael E. Porter. 1980.2.4.2.1. Doi thii canh tranhCac doi ihii canh tranh hien tai la nhijng cong ty dang hoat dong trong nganh a canhtranh true liep vai doanh nghiep. Moi cong ty deu co mat manh va mat yeu rieng biet. Dodo viee nhan dien dugc tat ca doi thii canh tranh de xac djnh uu the, nhuge diem, khanang, van hoi, moi de doa muc tieu va chien luge ciia hg la rat quan trgng nham giiipcong ty hoach dinh chien luge mot each chii dong.
 26. 26. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON2.4.2.2. Khach hang Khach hang la ly do t6n tai ciia doanh nghiep. Neu lugng khach hang cang tang thi nurcdo thanh cong ciia TCT cang cao. Su tin nhiem cua khach hang co the la lai san co gia tri nhdt ciia doanh nghiep. Nghien ciru khach hang tap trung vao cac khia canh; Sa thich. tap quan kha nang tai chinh ciia khach hang doi vai san pham, quan diem cua khach hang doi vai doanh nghiep, hanh vi mua sam va kha nang thay doi san pham.2.4.2.3. Nha cung capNghien cim cac doi tirgng cung cap vat tu. thiet bi. lao dong, tai chinh. sir anh huang cuacac yeu to nay doi vai hoat dong san xuat kinh doanh ciia doanh nghiep.2.4.2.4. Cac doi thu tiem nangNghien cuu ve cac cong ty se gia nhap, hay rut lui khoi thj truang va mire do anh huangden hoat dong ciia TCT de nam ro ca hoi hoac nhijng nguy ca ma sir xuat hien hoac riitlui do mang lai.2.4.2.5. Cac san pham thay theSan pham thay the lam han che tiem nang Igi nhuan ciia doanh nghiep. Neu khong chii yden nhijng san pham thay the tiem an, doanh nghiep co the tut lai vai cac thi truang nhobe. Muon dat dugc thanh cong, cac doanh nghiep can nguon luc de phat trien va ap dungcong nghe mai vao chien luge ciia minh.2.5. MOI TRUCJNG NOI BO 21
 27. 27. Xay dung chiin luoc kinh doanh VINAINCON Kiem soat quan tri chien luge ve cac hoat dong ben trong ciia cong ty rat can thiei. Cac yeu to ngi bg ciia cong ty la cac yeu to co the kiem soat dugc bao gom, tiep thj. quan ly san xuat... Viee phan lich moi truang ngi bg nham lim ra nliimg diem manh. diem yeu cua cong ty. 2.5.1. Yeu to van hoa Moi doanh nghiep deu co van hoa rieng ciia no. Van hoa la tap hgp cac gia trj. niem tin. thai do, lap quan, quy djnh, ca tinh... Van hoa la each duy nhat ma mot doanh nghiep thuc hien hoal dong kinh doanh. Van hoa la khia canh con nguai. hinh thanh nen sir doan ket va muc dich cua doanh nghiep, lao ra sir tan tuy va tinh hieu qua trong doanh nghiepkhi C nhung thay doi chien luge. That la ich Igi neu nhin hoat dong quan trj chien luge Otir trien vgng van hoa vi sir thanh cong thuang phu thugc vao mire do ho trg cua khiacanh van hoa ciia cong ty doi vai chien luge.2.5.2. Yeu to nhan lyeNguon nhan luc co vai tro het sire quan trgng doi vai su thanh cong cua cong ty. Connguai cung cap du lieu dau vao de hoach dinh muc tieu. phan tich b6i canh moi truang.lua chgn, thuc hien va kiem tra chien luge ciia cong ty. Cho dii cac quan diem cua hethong ke hoach hoa co dung dan den mire do nao di chang nCra. no cung khong the manglai hieu qua neu khong co nhirng eon nguai lam viee co hieu qua.2.5.3. Yeu to cong nghe va thiet bjViee nghien ciru cong nghe va thilt bi cua cong ty se nhan bill dugc thuc irang cua thiltbj, cong nghe thi cong hien co cua cong ty va viee dao tao va tilp can cong nghe thi cong 1-)
 28. 28. Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON hien dai cua the giai va khu vuc trong lien trinh hoi nhap. Cong nghe va thiet bi giu mot vai tro quan trgng irong thi cong cong trinh, cung nhu tao mot Igi the canh tranh doi ai cac doanh nghiep ciing nganh. 2.5.4. Yeu to tai chinh Chirc nang ciia bg phan tai chinh bao gom viee phan tich lap ke hoach va kiem tra viee thirc hien ke hoach tai chinh va tinh hinh tai chinh cua doanh nghiep. Chirc nang ve tai chinh C anh huong sau rgng trong toan cong ty. Cac ciru xet ve tai chinh. cac muc tieu O va chien luge tong quat ciia cong ty gan bo mat thiet vai nhau vi cac ke hoach va quyetdinli ciia hang lien quan den nguon tai chinli can phai dugc phan tich dudi lang kinh tai cliinh.2.5.5. Yeu to quan ly san xuatQuan ly san xuat la ITnh vuc hoat dong ciia cong ty gan lien vai viee tao ra san pham.Day la mot trong cac ITnh vuc hoat dong chinh yeu cua cong ty va vi vay co anh huangmanh me den kha nang dat tai thanh cong ciia cong ty noi chung va cac ITnh vuc hoatdong khae. "2.5.6. Yeu to tiep thiTiep thi la mot qua trinh nghien cuu thi truang va qiiang ba, dua san pham cua minh vaothi truang nham tang thj phan va quang cao thuang hieu. Thong qua viee nghien ciru ihiiruang co the phat hien ra nhirng diem manh va diem yeu then chot cua doanh nghiepminh. Hoat dong nghien cim thj truang ho trg cho tat ca cac chirc nang kinh doanh quantrgng ciia congty. Cac cong ty co nhieu kha nang nghien ciru thi Iruang se co sire manh toIan trong viee theo duoi cac chien luge chung. 23
 29. 29. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON 2.6. CAC CONG CU DU^OC DUNG TRONG HOACH DINH CHIEN LUOC Xay dung chiin luge thuc hien tren ca sa phan tich va danh gia moi iruang kinh doanh. nhan biet nhirng ca hoi va nguy ca tac dong tai su ton tai cua doanh nghiep. Tir do xac dinh cac phuang an chiin luge de dat dugc muc tieu de ra. Cac cong cu quan trong de hinh thanh chiin luge bao gom bang long hgp danh gia cac yeu to ben ngoai. bang tong hgp danh gia cac yeu to ben trong, ma tran SWOT, ma tran chien luge chinh. 2.6.1. Bang tong hop moi tru-ang kinh doanh ben ngoaiBang long hgp cac yeu to ben ngoai cho phep cac nha chien luge tom tat va danh gia cacthong tin kinh le, xa hoi, van hoa, chinh phii, cong nghe. kinh te hoi nhap co anh huangden doanh nghiep. Bang 2-1: Bang tong hgp moi truang kinh doanh ben ngoai Cac yeu Mirc do quan trong Tac dong Tinh Diem to moi ciia yeu to doi vffi doi voi cong chat tac trirffng nganh t> dongLiet ke Phan loai mire do quan Phan loai Mo ta Nhan Iri so a cot 1cac ca hoi trgng tuang doi ciia moi mire do tac tinh chat (mire do quan trgng)va nguy yeu to dong ciia tac dong vai cot 2 (mire do tacca tir moi moi yeu to dong) va dai dau ( + )irirang 4. Rat quan trgng; doi vai cong + = tot hoac dau (-) vao ketben ngoai ty qua thu dirge. 3.Quan trgng - = xau 4 = rat nhieu 2. It quan trgng 3 = nhieu 1. Khong quan trgng 2-it 1 = khongNgudn: Garry D. Smith. 2003. Chien luac va sach luac kinh doanh. 24
 30. 30. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON 2.6.2. Bang tong hop moi truong kinh doanh ben trong Bang l6ng hgp cac ylu to ben trong phan tich, danh gia cac yeu to ngi bg de tim ra diem manh. diem ylu quan Irgng ciia cac bg phan chirc nang. danh gia moi quan he giua cac bg phan nay. Hinh thirc bang tuang tir nhu bang tong hgp moi truang kinh doanh ben ngoai 2.6.3. Ma tran SWOT Moi doanh nghiep deu co nhirng ca hoi va nguy ca ben ngoai va diem manh. diem eLi ben trong. cac yeu to nay dugc sap xep thanh mot ma tran de lir do hinh thanh cac chien luge kha thi co the lira chgn. Bang 2-2: Ma tran SWOT Nhirng diem manh (S) Nhirng diem yeu (W) 1... 1... MA TRAN SWOT 2... 2 J... J... 4... 4... Cac ca hoi (0) Cac chien luac SO Ccic chien luac WO Sir dung cac diem manh de Khae phuc cac diem yeu 1... khai thac cac ca hoi ben trong de tan dung ca hoi 2... -> J... 4... Cac moi de doa (T) Cac chien luac ST Cac chien luac WT 1... Sir dung cac diem manh de Giam thieu nhung diem yeu 2... tranh cac moi de doa va tranh cac moi de dga J... 4...Ngudn: Fred R. David, 2000. Khai luan ve quan tri chien luac 25
 31. 31. Xay dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Ky thuat phan tich SWOT la mot cong cu giup ich cho cac nha quan tri trong viee long hgp ket qua nghien ciru moi truang va de ra chien luge mot each khoa hgc. Dieu quan trgng la cac nha quan in phai xac djnh dugc dau la ca hoi, nguy ca. diem manh. diem > eu ma doanh nghiep can quan tam. Cling mgl sir kien nhung su lac dong ciia no den tirng doanh nghiep co the khae nhau. Co nhirng bien co mac dii xac suat xay ra nho, nhung anh huang cua no rat Ian, trong truang hgp do van de dir phong can dugc quan lam trong hoach djch chien luge. Ca hoi va nguy ca la hai khai niem khae nhau song chiing co moi lien he huu co 6nhau. Co hoi ciia daonh nghiep nay neu khong dugc khai thac se tra thanh ngu> ca neudoi thii canh tranh chiing. Ciing tuang lu nhu viee phan lich moi truang ben ngoai. quatrinh danh gia va phan tich moi truang ben trong ciia doanh nghiep phai nil ra dugcnhirng nhan to cot loi anh huong tai vi the canh tranh ciia doanh nghiep.Sau khi liet ke cac yeu to chii yeu ciia cac dieu kien ben trong va ben ngoai len ma tranSWOT thi tien hanh ket hgp cac yeu to do lai. Viee ket hgp nay la mot nhiem ii khokhan nhat ciia viee phat trien mot ma tran SWOT va theo tirng vap sau: S+0: Xay dung cac chien luge nham sir dung diem manh ciia cong ly de tan dungnhirng ca hoi ben ngoai. S+T: Xay dung cac chien luge nham sir dung diem manh ciia cong ty de doi phovai nhijng nguy C lir ben ngoai. O W+0: Xay dung cac chien luge khae phuc nhirng yeu kem de tan dung cac ca hoilir ben ngoai. 26
 32. 32. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON W+7" Xay dung cac cliien luge nliam kliac phuc nhirng yeu kem va de giam ngu> ca. Cu6i ciing kit hgp tit ca cac yeu to de hinh thanh mot chien luge ma quan do giiip cho cong ty su dung mat mang de khai ihac tot cac ca hoi, han che rui ro va lap dan nhirng yeu kem. 2.6.4. Ma tran chien lu-ac chinh Ma Iran chien luge chinh la cong cu de cac to chirc xac djnh vj the canh tranh cua minh trong thj truang. Ma tran dugc bieu dien tren hai true chinh, true tung bieu dien tiemnang tang Iruang ciia thj Iruang nganh va true hoanh bieu dien sire mang canh tranh cuadoanh nghiep. Tat ca cac doanh nghiep deu co the nam a mgl trong bon goc vuong chienluge ciia ma Iran chien luge chinh. Theo ma tran nay, vi tri ciia doanh nghiep dugc xacdjnh dua tren tren ket qua phan tich cac dieu kien moi truang vT mo va moi Inrong canh tranh.Cac cong ly nam a goc thir tu thir nhat co vj iri chien luge rat tot. mire tang truang cuathj truang dang cao, cong ty co vj the canh tranh tot.Cac cong ty nam a goc tu thir hai can phai than trgng vai chien luge hien lai cua minh.mac dii cong ty dang nam irong nganh co mire tang truang cao nhirng kha nang canhtranh ciia cong ty con han che.Cac cong ty nam a goc thir ba hoat dong trong nganh co mire tang Iruang cham va canhtranh yeu. Nhirng cong ty nay phai co nhung thay doi manh va nhanh chong de tranhnhirng ton that Ion. 27
 33. 33. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCONCac cong ty thugc goc tu thu tu co vi the canh tranh manh nhung lai thugc nganh co miretang truang thip. Nhirng cong ty nay co the ap dung chien luge da dang hoa trong nhirngITnh vuc con hira hen. Bang 2-5: Ma Iran chien luac chinh Sir tang truang Nhanh chcmg ciia Ihi truang k Goc ty thir hai Goc tu* thir nhat Phat irien thi truang Phat trien thj truang Tham nhap thi truang Tham nhap thj truang Phat trien san pham Phat trien san pham Ket hgp theo chieu ngang Ket hgp ve phia irirac Loai bat Ket hgp ve phia sau Ket hgp theo chieuVi tri Vj tricanh canh ^ tranhtranh ^ wyeu manh Goc tu" thu* ba Goc tu* thir tu Giam bat chi lieu Da dang hoa tap trung Da dang hoa theo chieu Da dang hoa theo chieu ngang ngang Lien ket Lien ket Loai bat Lien doanh Thanh ly y r Su tang truang cham ciia thi truangNgudn: Garry D. Smith. 2003. Chien luac va sach luac kinh doanh. 28
 34. 34. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON 2.7. CAC CHIEN LlfOC THlTOfNG ¥>fOC Ll/A CHON Doanh nghiep co the lira chgn nhieu giai phap chien luge khae nhau: Trgng diem, khae biet san pham, da dang hoa, lien ket theo chieu dgc, hgp tac, mua lai cong ty hoac riit lui. Moi loai chien luge nay deu doi hoi nhirng hoat dong ro rang cho phep van dung chimg. 2.7.L Chien luffc trong diem. Dugc ap dung khi doanh nghiep dac biet chii trgng den mot phan doan cu the nhu nhom khach hang,san pham,khu vuc dia ly. Chien luge nay ghi nhan dac tinh da dang cua thi truang. Sau khi lira chgn dugc phan doan thj truang, doanh nghiep thuc hien chien luge trgng diem thong qua chien luge gia hoac chien luge khae biet. 2.7.2. Chien liroc khae biet La viee doanh nghiep theo duoi viee tao dung nhan thirc ciia khach hang tot han so vaicac sdoi thii canh tranh nhu tao su khae biet ve chat lugng san pham.dich vu cong nghe.uy tin hoac thuang hieu.2.7.3. Lien ket theo chieu docKet hop ve phia truw: La huang tai viee tang quyen kiem soat cac chirc nang phan phonham tiep can thi truang va khach hang. Chien luge nay giiip cho cong ty chu dong trongITnh vuc tieu thu san pham va tiep can khach hang.Ket ho-p ve phia sau: Nham tang cuang kiem soat cua cong ly vl phia cac nha cung cdpvat lieu. Chien luge nay cho phep cong ty_t^ sir 6n dinh trong canh tranh nhung doi hoichi phi dau tu Ion. 29
 35. 35. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON2.7.4. Hop tac La chien luge tim kiem quyen kiem soat doi vai cac doi thii canh tranh bang each liendoanh lien ket vai nhau. Chien luge nay cho phep cac cong ty tang pham vi anh huang.tang trao doi cac nguon lire.2.7.5. Chien luoc da dang hoaDa dang hoa hoat dong dong lam: Them vao nhirng san pham hay djch vu mai nhung colien he vai nhau va co su phii hgp ve tiep thi hay ky thuat hien co.Da dang hoa hoat dong theo chieu ngang: Them vao nhirng san pham ha> dich u maikhong lien he gi vai nhau cho nhijng san pham hien hCru cho nhijng khach hang hien co.Da dang hoa hoat dong thep kieu hon hgp: La sir phat trien da dang theo nhieu huang vaicong nghe va thi truang da dang.Ngoai cac chien luge tren, cac cong ty cung co the theo duoi cac chien luge lien doanh.thu hep hoat dong, tir bo cac hoat dong, thanh ly...Cac chien luge tren mang tinh tong quat tuy theo, tuy theo moi iruang kinh doanh cuatirng cogn ly cac chien luge tren se dugc trien khai thanh cac chien luge cu the nhung veban chat thi khong thay doi.2.8. MA TRAN HOACH DINH CHIEN LlfOC QSPM2.8. L Mo hinh ma tran QSPM 30
 36. 36. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Ma Iran hoach djnh chiin luge djnh lugng (Quantitative Strategic Planning Matri.x - QSPM) la ky thuat cho thay mot each khach quan cac chien luge ihay the nao la tot nhk. Ma tran QSPM tong hgp cac kit qua phan tich 6 cac giai doan irirac. giiip nha hoach djnh lira chgn quyet djnh mot each khach quan. Tuy nhien. cung nhu cac cong cu phan tich viee hinh thanh chien luge khae, ma Iran QSPM cung doi hoi su phan doan tot bang true giac. Duai day la mo hinh ca ban ciia ma Iran QSPM. Bang 2-4: Mo hinh ma Iran QSPM Cac yeu to anh Mii-c hu-oTig quan trong anh Cac chien luac co the chon lua den cac chien iu-ffc hu-crng 1 Chien lu*oc 1 Chien luoc 2 Chien luoc 3 1 DQT TSD DQT TSD DQT TSDCac yeu to bentrong- Tiep thi- Tai chinh -- Quan ly- Cong nghe-He thong thong tinCac yeu to benngoai- Kinh ll- Xa hoi- Cong nghe- Tu nhienYeu to nganh- Nha cung cap-Doi thu canh tranh- Doi ihii tiem an- San pham thay theTong SO diemhap danDQT: Diem quan trgng TSD: Tong so diemNgudn: Fred R. David. 2000. Khai niem ve quan tri chien luac 31
 37. 37. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Viee xay dung ma tran QSTM dugc tien hanh theo tirng buac sau: Buac 1: Liet ke cac ca hoi, moi de doa ben ngoai va cac diem manh. diem yeu ben trong 6 cot ben irai ma tran QSPM. Cac thong tin nay dugc lay true tiep tir ma Iran SWOT. Buac 2: Phan loai cac yeu to thanh cong quan trgng ben trong va ben ngoai Buac 3: Nghien ciru cac ma Iran a giai doan 2, xac dinh cac chien luge co the thay the ma to chuc nen xem xet de thuc hien. Buac 4: Xac dinh so diem hap dan, do la gia tri bang so bieu thi tinh hap dan luang doi ciia moi chien luge trong nhom cac chien luge c6 the thay the. Buac 5: Tinh tong so diem hap dan. Tong so diem hap dan la ket qua cua iec nhan diem phan loai (Buac 2) vai so diem hap dan (buac 4) trong moi hang. Tong so diem cang cao thi chien luge cang hap dan. Buac 6: Tinh cong cac so diem hap dan da la phep cong ciia long so diem hap dan trong cot chien luge ciia ma Iran QSPM. Xet ve tat ca cac yeu to ben irong va ben ngoai thich hgp co the anh huong den cac quyet dinh chien luge ihi so diem cang cao bieu thi chien luge cang hap dan.2.8.2. Lira chon chien luoc: Chien luge cua cong ty phai dugc lira chgn theo cac nguyen tac: Thuc hien dugc muc lieu chinh ciia doanh nghiep M
 38. 38. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON Phai C tinh kha thi. O Phai khai thac dugc diem manh, khae phuc diem yeu ben trong doanh nghiep dong thai tan dung cac ca hoi. Tranh dugc nguy ca tii moi truang ben ngoai. Chien luge co tong so diem hap dan cao nhat trong ma tran QSPM thuang lachien luge dap irng dugc nhijng yeu cau tren. j j
 39. 39. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON ChuOng 3 PHAN TICH MOI TRUING BEN TRONG 3.L GIOI THIEU TONG CONG TY XAY Dl/NG CONG NGHIEP VIET NAM - (VINAINCON) 3.LL So luoc lich su* phat trien ciia doanh nghiep. Tong Cong ty Xay dung Cong nghiep Viet Nam dugc thanh lap theo quyet dinh so63/QD-BCN ngay 22/9/1998 ciia Bg truang Bg Cong nghiep. co ten giao dich quoc te laVietnam Industrial Construction Corporation (ggi tat la VINAINCON) vai muc dich tochirc sap :<ep lai cac doanh nghiep xay lap trong nganh cong nghiep va muc lieu hinhthanh mgl doanh nghiep xay lap tap trung co kha nang xay dung dong bg cac cong trinhcong nghiep Ion, co tiem nang phat trien de canh tranh vai cac nha thau nuac ngoai. damnhan dugc viee thi cong xay lap cac cong trinh cong nghiep Ian trong Bg. Tai thai diemthanh lap. Tong Cong ty co 9 don vi thanh vien. von kinh doanli loan Tong Cong ty tai01/01/1999 la 254,584 tyd6ng.Trong qua trinh hinh thanh va phat trien, lir mot tap hgp cac dan vi xay lap phan tan.Tong Cong ty da tra thanh mgl doanh nghiep xay dung Ion, co thuang hieu va uy tin trenthj truang. dii nang lire hgp lac vai cac doi tac nuac ngoai de nhan thau cong trinh EPC.cong trinh chia khoa trao tay. Gia tri san lugng san xuat kinh doanh lien tuc lang, binhquan hang nam tir 16-20%, Igi nhuan nam sau luon cao han nam truac. Bao loan va phattrien dugc dong von Nha nuac giao. Neu tinh ca cac don vj da chia tach trong nhung namtruac day, von kinh doanh ciia Tong Cong ly tang len lai gan 500 ty dong. Nganh nghe 34
 40. 40. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON kinh doanh dugc ma rgng: Thiet ke - xay dung - lap dat; san xuat co khi, vat lieu xaN dung; djch vu tu van thiet ke xay dung, kinh doanh vat tu thiet bj, djch vu xuat khau laodong; Dau tu san xuat va kinh doanh nha dat...Trong ITnh vuc xay lap, Tong Cong ty da phat trien luc lugng dii kha nang nhan thau xay dung va lap dat dong bg cac cong trinh cong nghiep Ian, Dugc cac doi tac va nha ihau danh tieng nuac ngoai danh gia cao va chii dong hgp tac, dac biet trong cac ITnh vuc xay lap cac cong trinh cong nghiep. Trong do co nhirng ITnh vuc Tong Cong ty co kha nangcanh tranh hang dau trong nuac: Xay dung he thong truyen lai dien ap cao 220-500KV;Thi cong silo, ong khoi, thang may nha cao tang bang phuang phap cop pha irugt, lap datcac he thong thiet bj cac nha may cong nghiep nang, day chuyen san xuat cong nghiephien dai (thiet bi, duong ong cong nghe, he thong dien dong lire, he thong dieu khien.thong tin lien lac); Gia cong che tao thiet bj co khi thuy cong, thiet bi Hoa chat, ket cauthep; Thi cong be long irng lire cang sau, san xuat cau kien be long irng luc truac.Tong Cong ty da khang dinh dugc vi the ciia minh, tirng buac dap irng dugc muc tieu khithanh lap thong qua viee tham gia to chirc thuc hien xay dung, lap dat va hoan thanh bangiao nhieu cong trinh, du an dau tu trgng diem cua nganh cong nghiep va ciia nen kinh te.gop phan dap irng nhu cau san xuat va lieu diing ciia nen kinh te va dai song xa hoi: hauhel loan bg he thong luai dien truyen tai va tram bien ap 500 KV-220KV-1 lOKV quocgia. cac cong trinh nguon dien, cac dir an thugc nganh ca khi, khai khoang. iioa chat,phan bon, giay, del- may, rugu bia nuac giai khat...Trong do co cac cong trinh da hoanthanh va dang thi cong tieu bieu: He thong cac duang day truyen tai 500KV Bac-Nammach 2, Nhiet dien Pha lai II, Nhiet dien Phii My 2-1 ma rgng, duoi hai Phii My 2-1 margng, Nhiet dien Phu My 4, Thuy dien Quang Trj, Nhiet dien Cao Ngan. cai tao ma rgnggang thep Thai Nguyen, Nha may can thep Phii My, cai tao ma rgng phan dam va Hoa 35
 41. 41. Xdy dung cliien luac kinh doanh VINAINCON chat Ha Bac, Nha may Dam Phu My, duong ham Hai Van, Xi mang Kien Giang. xi mang Tam Diep, Xi Mang Hai phong, Xi mang Ching Phong, Xi mang Thang Long. Kem Thai Nguyen, To hgp Dong Sin Quyen, Nha may DAP, Lgc dau Dung Quat ... VINAINCON duy tri va phat trien quan he hgp tac vai nhieu nha thau xay dirng, tu van ngoai nhu: Nhat Ban, Han Quoc, Phap, Uc, My, Anh, Trung Quoc, Italia. Bi, 1 hai Lan, Singapore... dong thai khong ngirng nang cao ky nang quan ly, tiep can vai cong nghe xay lap hien dai, doi mai trang thiet bi thi cong de c6 the tham gia xay dung cac du an co quy mo laiii, yeu cau ky thuat phire tap nham thoa man nhu cau ngay cang cao ciia khach hang.Ngay nay VINAINCON dugc biet den nhu la mot trong nhirng Tong Cong ly hang dauve xay lap a Viet Nam, ngay cang khang djnh dugc vi the. kha nang va uy tin cua minhtrong dieu kien hoi nhap va canh tranh gay gat.3.L2. Cac linh vu*c hoat dong chinh. Xay lap: cac cong trinh cong nghiep va dan dung, cong trinh ky thuat ha tang, cac cong Ulnh duang day truyen tai va tram dien tai 500KV- Tu van dau tu, quy hoach, khao sat, thiet ke. Gia cong che tao cac san pham ca khi Xuat nhap khau vat tu ky thuat. Xuat khau lao dong. San xuat vat lieu xay dung. Dau tu va phat trien do thi va khu cong nghiep, ha tang ky thuat...- Kinh doanh khach san va du lich.
 42. 42. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON TCT C mang luai cac cong ty thanh vien chuyen nganh xay dung phan bo deu khap ca O nuac, cac cong ty nay hoat dong theo hinh thirc hach toan dgc lap va co kha nang thi cong nhieu cong trinh co quy mo Ion. TCT C bay phong nghiep vu: Phong Tai chinh- Ke loan; Phong Dau tu; Phong Quan ly O du an; phong Ky thuat thi cong; phong To chirc- Nhan su; phong Ke koach Thi iruang: phong Hanh chinh. Cac phong nay thuc hien cac nhiem vu chirc nang va tham muu cho Tong Giam doc ve ITnh vuc ciia minh va lam cong tac dieu phoi cac cong ty thanh vien nham tan dung the manh ciia tirng cong ty de phat trien thanh mot sire manh long hgpcho VINAINCON.3.L3. Nhan su Bang 3-1: Tinh hinh can bg, cong nhan vien ciia VINAINCON STT Dien giai So luong1 Tong so can bo, cong nhan vien. 10379 Trong do:1.1 Can bg lanh dao, quan ly 2351.1.1 Tren dai hgc 151.1.2 Dai hgc 2201.2 Can bg khoa hgc ky thuat 25041.2.1 Tren dai hgc 451.2.2 Dai hgc 14501.2.3 Cao dang, trung cap 9491.3. Cong nhan ky thuat 76041.3.1 Bac 3 28821.3.2 Bac 4 17921.3.3 Bac 5 14501.3.4 1 Tren bac 5 1408Ngudn: Phong Td chuc Nhan su - VINAINCON. 37
 43. 43. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON3.L4. Ket qua kinh doanh.Qua nhieu nam thuc hien chii truang da dang hoa kinh doanh nen san pham cua TCT larat phong phii nhu xay dung cong trinh, san xuat vat lieu xay dung, kinh doanh xuat nhapkhau... nhung san pham chii yeu la xay dung cac cong trinh thugc khoi dan dung, congnghiep, Cac cong trinh TCT thi cong trong pham vi ca nuac lir mien Bac. mien Trung vamien Nam.De C dugc su danh gia ve ca cau san pham ciia VINAINCON. co the xem bang tong ket Otom tat gia tri san lugng trong nhirng nam gan day. Bang 3- 2: Ket qua san xuat kinh doanh ciia VINAINCON Thirc hien STT Chi tieu DV 2002 2003 2004 2005 1 Gia tri san xuai kinh doanli Tr.d 2,186.374 2.249,432 2,697,852 3,396,817 1.1 Gia tri xay lap .. 1,476,528 1,376,649 1,460,694 1,816.222 Gia tri san xuat cong nghiep (Gia hien 1.2 hanh) .. 289,210 395,122 472,992 621,225 Gia tri tu van thiet ke va kinh doanh khae .. 1.3 420.636 477,661 764.166 959,370 2 Tonii doanh thu Tr.d 1,644,948 1,832,742 2,279,002 2,841,132 2.1 Doanh ihu xay ISp M 1,046,492 1,096,344 1,209,755 1,469.459 <l 2.2 Doanh thu SXCN 228,113 317,150 437,901 548,471 1. 2.3 Doanh thu TVTK va kinh doanh khae 370,343 419,248 631,346 823,202 3 Gia trj nhap khau 1.000 USD 15.234 16,875 22,058 36,884 4 Cac khoan nop ngan sach Tr.d 61.552 54,570 57,662 80,097 tl 5 Lai (I-) hoac l6 (-) phat sinh 25,483 23,222 37,061 42,561Ngudn: Phong Tai Chinh Ki toan VINAINCON.
 44. 44. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON Tir ket qua san xuat kinh doanh trong nhijng nam qua co the thay; VINAINCON C sue tang truang deu dan la mgl trong nhirng Tong Cong ty co san O lugng cao trong nganh xay dung. Do la ket qua ciia mot qua trinh dau tu manh me de nang cao nang lire san xuat ciia TCT, hien dai hoa trang thiet bi xay dung, tiep can vai trinh do ciia nen san xuat hien dai it^n the giai. Mire Igi nhuan va thu nhap binh quan khong tang theo ly le tang truang cua gia trj san lugng la do trong nhirng nam gan day canh tranh trong nganh xay kha gay gat nen de tim kiem cong trinh doi hoi cong ty phai giam Igi nhuan duai mire Igi nhuan dinh mire.3.1.5. Djnh hirong phat triln ciia VINAINCONTai nam 2010, Tong Cong ty phan dau dat san lugng va doanh thu gap doi so vai nam2005. Hoat dong kinh doanh da nganh lay hoat dong dau tu. xay lap lam dong lire chinhvai he thong san xuat san pham co thuang hieu va chat lugng cao. Phat irien kinh doanhbat dong san va ket hgp giira dau tu - xay dung - kinh doanh theo cong trinh. Ma rgngcac loai hinh dich vu ve tinh. Nang cao tiem nang tich tu tai chinh vai cac hinh thirc kinhdoanh va huy dong von khae nhau. Ve nang lire xay lap, lien ket vai cac dan vi thiet kecong nghe va cung cap thiet bi, dap irng yeu cau ciia cac hgp dong EPC co gia tri hangtram irieu USD trong Cong nghiep va dan dung. Ca cau san lugng va doanh thu du kien:Xay lap 50%, san xuat cong nghiep 30% va dau tu kinh doanh djch vu 20%. Thi phanxuat nhap khau, dau tu va xay dung ngoai nuac phan dau chiem tir 10 -15% tong doanh thu.3.2. PHAN TICH MOI TRlTOTVG BEN TRONG CUA VINAINCON. 39
 45. 45. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON 3.2.1. Dac diem van hoa ciia Tong Cong ty. Dac trung ciia van hoa VrNAINCON dua tren nhirng gia tri ca ban ma bal ky nhan vien nao cung dugc giao due. luyen truyen. djnh huang khi lam viee tai VINAINCON. Nhirng gia trj ca ban do la: Con nguai la nguon tai san v6 gia. la sire manh ciia VINAINCON. Su doan ket nhat tri, hgp tac trong cong viee, linh ky luat va lac phong cong nghiep trong cong viee. Mgi hanh vi irng xir tuan theo dinh huang lam hai long khach hang, the hien su tinh le, lich sir, cau lien va nhu cau khong ngirng hoan thien. VINAINCON la mgl tap the thong nhat, mgi nguai tin tuong va ton trgng nhau. Do chinh la nhan to quan trgng de phat trien. Khuyen khich sir sang tao, nhay ben vai nhirng thay doi nhanh chong cua moi truang. de cao tinh tap the trong quan ly va ra quyet dinh. Ton trgng nguyen lac dan chu, tap hgp rgng rai y kien nhieu nguai vai muc dich tan dung toi da tiem nang chat xam. tinh sang tao ciia tap the. Moi quan he giiJa cac phong ban, giija cac cong ty thanh vien luon phoi hgp va cong tac. sail sang giup da lan nhau.Van hoa VINAINCON la mgl trong nhijng nhan to quyet djnh lam cho thuang hieuVINAINCON ngay mot tang them gia tn. Moi thanh vien deu c6 nghTa vu va trachnhiem tham nhuan nhijng gia In van hoa^eu tren, luon tu hao va c6 y thirc giu ginthuang hieu, mot tai san v6 hinh cua TCT bang ca tam huyet cua minh vai trach nhiemcao nhat. 40
 46. 46. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON 3.2.2. Dac diem nhan lire cua TCT. Hien nay so lugng can bg, cong nhan vien dang lam viee tai TCT la: 2504 can bg ky thuat trong do 60 nguai co trinh do tren dai hgc, 1670 nguai co trinh do dai hgc va 949 nguai C trinh do cao dang, trung cap. Ngoai ra TCT con co mot doi ngu gan 8000 cong O nhan ky thuat c6 tay nghe cao. Can bg, cong nhan vien trong TCT co luoi dai binh quan la 34 tuoi, rieng lire lugng quan ly du an - day la lire lugng nong cot cua TCT co tuoi trung binh la 28.5. Tat ca cac nhan vien nay co han 70% ve so lugng da lam viee chung han 3 nam.Cong tac quy hoach phat trien doi ngii can bg chu chot, can bg quan ly, can bg ky thuatchuyen mon. cong nhan lanh nghe dugc Tong Cong ty dac biet chii trgng va coi da lamgl tai san quy gia giiip TCT ton tai va phat trien. Thuc trang nguon nhan lire TCT conhijng dac diem sau: Ban Giam doc co nang lire chuyen mon, da trai qua tat ca cac cap quan ly trong TCT. C kinh nghiem va co tam huyet vai TCT va nhan dugc sir tin tuang c?a can bg cong O nhan vien trong TCT.- Tat ca cac truang phong nghiep vu deu la can bg co tuoi dai trung binh tir 35 - 45 co trinh do va irng dung tot cong nghe thong tin vao quan ly dieu hanh san xuat. Tu nhien ve kinh nghiem con han che trong xir ly cong viee. trinh do quan ly san xuat va nhan su co phan chua dap irng yeu cau thuc tien.- TCT C quan he rat rgng vai cac nuac c6 nganh xay dung lien tien, doi ngu cong O nhan va ky su co nhieu nam kinh nghiem nen viee tiep thu va irng dung cong nghe thi cong hien dai vao TCT la rat thuan tien. TCT cung da lien doanh, ket hap tot vai cac 41
 47. 47. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON tap doan xay dung Ion tren the giai nhu: Fuji Electric, Hazama, Sumitomo. Huyndai, LG, Uc... trong cac ITnh vuc thi cong cong trinh chuyen giao cong nghe. dao tao nguon nhan luc. Cach tinh luang theo ngach nha nuac khong coi trgng chat xam va han nua la qua thap so vai doanh nghiep ngoai quoc doanh va doanh nghiep nuac ngoai nen khong thu hut dugc nguon nhan lire thuc sir gioi cho TCT. 3.2.3. Cong nghe va thiet bi.3.2.3.1. Cong nghe va thiet bi dang sii* dung.Viee nghien ciru irng dung cac cong nghe lien tien vao thi cong va doi mai thiet bi thicong la yeu to quyet djnh tao nen sir phat trien on dinh va virng chae ciia TCT irongnhirng nam qua.La doanh nghiep dan dau cong nghe ve ITnh vuc xay dung he thong truyen tai dien. thietbi va cong nghe thi cong cac cong trinh bang phuang phap cop pha trugt va thi cong keocang du irng lire la the manh giup TCT canh tranh va phat trien. Cong nghe nay da irngdung thi cong cong nghiep va dan dung c6 do cao Ion tren khap ca nuac nhu: he thongsilo va ong khoi cac nha may xi mang, he thong vach, loi cirng nha cao tangTap trung dau tu nang lire ve thiet bj, ciing co nang cao trinh do doi ngu quan ly. ky su valire lugng cong nhan ky thuat lanh nghe de phat trien va hoan thien cong tac lap dai maymoc thiet bj dong bg trong cac cong trinh xay dung.3.2.3.2. Anh hu-ong cua yeu to cong nghe den VINAINCON 42
 48. 48. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON VINAINCON la mot trong nhirng Tong Cong ty hang dku trong nganh xay dung v^ cong nghe xay lap cong trinh dac biet trong ITnh vuc xay lap cong nghiep. Nhirng ti^n bg khoa hgc ky thuat trong ITnh vuc xay dung la yeu to thiic day sir phat trien cua TCT. dap irngdugc nhirng nhu cau ngay cang cao cua cac cong trinh xay dirng, mat khae co ca hoi ma rgng va phat trien thj truang ciia minh.Viee nhanh ch6ng tiep thu va irng dung cong nghe mai vao thuc le da va dang tao choTCT nhirng Igi the canh tranh ro ret. Nha nhijng cong nghe trugt va lap dat may mocthiet bj dac biet trong ITnh vuc duong day truyen tai dien la mot the manh vugt trgi so aicac doi thu canh tranh.3.2.4. Quan ly tai chinh. Bang 3-3: Kk qua kinh doanh cua VINAINCON Thuc hien STT Chi tieu DV 2002 2003 2004 2005 1 Gia tri san xuat kinh doanh Tr.d 2,186,374 2,249,432 2,697,852 3,396,817 „ l.I Gia trj xay lap 1,476,528 1,376,649 1.460,694 1.816.222 Gia tri san xuat cong nghiep (Gia hien „ 1.2 hanh) 289,210 395.122 472,992 621,225 Gia tri tu van Ihiet ke va kinh doanh .. 1.3 khae 420,636 477,661 764,166 959,370 2 Tons doanh thu Tr.d 1,644,948 1,832,742 2,279,002 2,841,132 4 Cac khoan nop ngan sach Tr.d 64 80 83 82 II 5 Lai (f-) hoac lo {-) phat sinh 25,483 23,222 37,061 42,561 6 Nngudn von chii sa hiru Ty 361,52 377,21 435.5 431,22 7 V6n kinh doanh Ty 282 311 349 296Ngudn: Phdng Tai Chinh Ke toan VINAINCON 43
 49. 49. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Mire doanh thu tang truang binh quan hang nam tuang doi cao khoang 20% nhung Igi nhuan dat dugc tren doanh thu thuang a mire rat thap khoang 2 - 3% do mgl so nguyen nhan: - Thj truang canh tranh gay gal nen TCT noi rieng va cac doanh nghiep trong nganh noi chung giam gia du thau de Irimg thau dan den Igi nhuan giam.- Nhieu cong trinh xay dung ca ban von ngan sach nha nuac thanh toan cham lam tang chi phi von, giam lai thuc ciia TCT.- Cong lac thu hoi von chua dugc chii trgng diing mire lam anh huang den hieu qua su dung von. Thi truang hgal dong ciia TCT khap ca nuac va ca nuac ngoai nen chi phi quan ly kha cao.Mire Igi nhuan hien nay ciia TCT tir 2 - 3% la thap han lai dinh mire cau nganh xay dungla 5%, trong khi do von dau tu cho san xuat va cac khoan ng phai thu tir khach hang la ratIon. Day la mot riii ro khong nho cho cac doanh nghiep trong nganh noi chung va choTCT noi rieng.TCT ciing nhu cac doanh nghiep ciing nganh khae huy dong von cho san xuat chu yeu latir nguon von vay va mot phan von tu co ciia TCT. Hien nay TCT la mgl trong nhirngdoanh nghiep trong nganh xay dung kinh doanh co hieu qua nen kha nang huy dongnguon von tir vay ngan hang se thuan Igi. Tuy nhien trong nhijng nam qua de giam laivay TCT da han che huy dong von tir nguon nay. 44
 50. 50. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON Ve nguon von tu c6 cua TCT. van con nho so vai quy mo san xuat hien tai cua TCT.Chibang 35% so vai mire quy djnh. Trong nhieu nam qua, hoi dong quan tri va Ban giamdoc rat on dinh ve nhan lire va hoan loan co ciing djnh huang nham phat irien TCT. Dieunay the hien ro nhat chinh la viee bo sung phan Igi nhuan vao von kinh doanh va dau tutrang thiet bi mai. Dieu nay giup cho von tu co va tong tai san co dinh cua TCT lien tuctang trong nhirng nam qua.3.2.5. Cong tac quan ly san xuatTCT da no lire doi mai he thong quan ly san xuat theo huang tiep can vai cong nghequan ly cua cac nuac cong nghiep phat trien nham thich irng vai thai ky kinh le thjtruang hien nay. Tuy nhien trong tirng bg phan thi nang lire va nhan thirc con co nhungmat manh va yeu cu the.3.2.5.1. Cong tac quan ly chat luang- Til- nam 2002, Tong Cong ty da xay dung he thong quan ly chat lugng theo tieu chu^n ISO: 9001-2000- Chk lugng xay dung cong trinh dang la van de thai su nong hoi cua du luan loan xa hoi. Trong nhirng nam ghn day TCT xac dinh day la mau chol mang lai uy tin va thanh cong cho TCT.- TCT dang tirng buac hoan thien he thdng quan ly chat lugng dong bg tii khau lap bai thki den giai doan thi cong ban giao cong trinh vao sir dung. 45
 51. 51. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCON - TCT luon thuc hien nghiem tuc cac quy djnh vk quan ly chat lugng cua Bg Xa dung tir cong tac nghiem thu xay lap den nghiem thu ban giao cong trih vao su dung la luon dat cong trinh chat lugng cao trong nganh xay dung.- Tuy nhien, do ciing liic thi cong nhieu cong trinh tai nhi^u vi tri khae nhau tren loan quoc. .so can bg ky thuat con it nen nhieu liic co nhirng cong trinh a xa xay ra Ihi cong chat lugng kem, tien do keo dai.3.2.5.2. Cong tac cung irng vat tu- TCT hoat dong vai da nganh nghe trong do san xuat vat lieu xay dung chiem mot t trgng khong nho. Cac vat lieu chinh trong xay dung deu dugc TCT san xuat va dua vao cong trinh nhu: Xi mang, thep. be tong thuang pham. be tong du irng luc. thiet bj ve sinh, gach trang Iri... Cac nha may san xuat nay hau hel tap trung lai mien Bac va dang C ke hoah xay dung tai cac khu vuc phia Nam nham muc dich dua cac san O pham nay vao cong trinh va giam gia thanh. La TCT C chtjc nang xuat nhap khau nen dap irng mot each nhanh viee nhap khau O vat lieu, thiet bi mai theo yeu cau ciia Chii dau tu.3.2.5.3. Cong tac quan ly du anTCT da thanh lap Trung tam QLDA va Ban dieu hanh du an tai cac cong irinh nham dieuhanh t^t ca cac du an ma TCT thi cong. Vai mo hinh nay co nhirng uu diem, khuyetdiem: • N^m vijng tinh hinh thuc te, dieu phoi nguon nhan lire hgp ly. 46
 52. 52. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON • De dang nam dugc va dap irng nhirng yeu cau cu the cua Chu d^u tu. • Giam sat viee thuc hien lien do va chat lugng cong trinh tot han. • Do cimg liic thi cong nhieu du an. can bg phu trach dii an thieu. nen cong tac dieu hanh con nhieu han che, chua nam bat dugc dien bien cong trinh.3.2.6. Cong tac tiep thjHien nay TCT da va dang dam nhiem thi cong nhieu du an co quy mo lan tren khap canuac. Thuang hieu VINAINCON da dan tra nen quen thugc vai thj truang. Cong tac tiepthi luon dugc TCT quan tam va gop phan khong nho vao ket qua san xuat kinh doanhtrong thai gian qua.- TCT luon dau tu thiet bj thi cong, ap dung, cong nghe mai. ky thuat mai... vao hoat dong xay lap. to chirc dao lao lai. luyen mai can bg cong nhan co trinh do cao de nhirng san pham do TCT xay dung co chat lugng cao. tien do nhanh. gia thanh hgp ly dugc thj truang chap nhan - nang caoTty tin ciia TCT tren thi iruang trong va ngoai nuac. Do la giai phap ti^p can thj truang chii yeu ma TCT chgn.- Song song vai giai phap tren la giai phap ve thong tin de nam bat nhanh, chinh xac. va tinh hinh thj truang xay dung dk tir do kjp thai dua ra nhirng quyet sach thich hgp cho tirng thai diem.- TCT da thanh lap phong thi truang vai muc tieu quan ba thuang hieu VINAINCON va tim ki^m cong trinh. Thuang hieu VINAINCON trong nhirng nam gan day da tra 47
 53. 53. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON nen kha quen thugc va tin tuang d6i vai cac Chu D4U TU irong va ngoai nuac. da la mot Igi the khong nho cho TCT. 3 3 BANG TONG HOP CAC YEU TO BEN TRONG .. Tong hgp cac yeu to ngi bg cho phep chiing ta lorn ik va danh gia cac thong tin cua moi trirong ben trong va tim ra cac yku id quan trgng anh huang din moi iruang kinh doanh ciia TCT. Viee danh gia nay dua tren k^t qua tham do y ki^n cua cac chuyen gia trong nganh, cac doanh nghiep, kinh nghiem thuc tl.... Cach cham diem: * Phan loai mire do quan trgng tuong doi ciia moi ylu t6. -Rat quan trgng: 4 - Quan trgng: 3 - It quan trgng: 2 - Khong quan trgng: 1 * Dau (+): dilm manh ciia TCT- D^u (-): dilm ylu ciia TCT. * Phan loai mire do tac dong ciia moi yeu to doi vai TCT.-Rat nhilu: 4 - Nhilu: 3 - it: 2 - Khong: 1 Bang 3-4 Tong hgp moi truang kinh doanh ben trong Mij-c Mire do do tac quan Tinh So diem dong Cac yeu to ben trong trong chat tac quan doi doi vol dong trong voi nganh TCTNgudn nhan lucCo lire lugng lao dong ky thuat cao, lanh nghe - > - > J + 9trong ITnh vuc xay lap cong nghiepLanh dao co tam nhin chien luge va co moi quan - > 2 1 -f 6he chien lirgc vai mang luai khach hangTrinh do quan ly va kinh nghiem con han che. -1 2 - 6He thong dao tao can bg va cong nhan chua dap 2 2 + 1irng yeu cau 48
 54. 54. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON 1 Muc Mirc do do tac quan Tinh So diem Cac yeu to ben trong dong trong chat tac quan j doi doi voi dong trong voi nganh TCT Thu nhap binh quan con th^p, chua thu hiit dugc 2 2 - 4 nguon nhan lire. Cdng nghe va thiet bj _ !iTng dung cong nghe mai trong mot s6 ITnh vuc thi - > J -h 9congThiet bi thi cong lap may con thieu ve so lugng 0 •> J _ 6 1Quan ly tai chinhHe thong quan ly tai chinh chua chat che 2 1 _ -)Hieu qua sir dung von chua cao. 2 -> _ J 6Quan ly san xuat. - i 1Quan ly san xuat theo mo hinh true tuyen chircnang. Tong Giam doc nam vijng linh hinh a mgi 2 + 6bg phan trong TCT.Ca che quan ly con nang ne,chua hieu qua han che 2 2 - 4tinh nang dong ca nhan.Trinh do quan ly ciia cac phong tham muu chuadong deu. Chua phat huy tac dung tham muu cho 2 - > - 6Tong giam doc. iQuan ly chat lugng chua c6 giai phap hiju hieu. I 2 - TCdng tac tiep thi -Thuang hieu VINAINCON ngay cang Ira nen 2 + 4 8quen thugc va dugc khach hang tin nhiem.Tirng buac xay dung chinh sach tiep thrxhuyen 2 + I 1nghiep, linh hoat d l thich nghi vai thi truang.Mang luai cac Cong ty thanh vien trai deu khap 2 + 1 ~ 1dat nuac. 1 TBdc diini van hod ciia Tdng Cdng ty. • ^ + 9Phong each lanh dao dan chii tap trung. JQuan he trong toan T6ng Cong ty doan kit. Lanhdao va nhan vien co su tin cay Ian nhau va tam 2 1 + 6huyet xay dung doanh nghiep. 49
 55. 55. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON - Nhijng yeu to c6 so diem tuyet doi Ion han 5 thi co anh huang nhilu din hoat dong san xuat va kinh doanh cua TCT. - Nhirng yeu to co diem mang dau (+) la diem manh cua TCT. nhung ylu tl mang ddu (-) la diem yeu ciia TCT. Nhu vay TCT co nhijng diem manh chinh. - Co thj truang truyen thong dac thii Co chuyen mon sau va hang dau ve xay lap cong nghiep chuyen nganh. Co luc lugng lao dong ky thuat cao, lanh nghe trong xay lap cong nghiep Co cong nghe thi cong cong trinh xay lap cong nghiep dac thii vugl irgi. Lanh dao co tam nhin chien luge, co moi quan he chien luge voi mang luoi khach hang. Thuang hieu VINAINCON ngay cang tra nen quen thugc va dugc kliach hang tin nhiem.Nhung diem yeu chinh, Trinh do quan ly va kinh nghiem con han che.- Hieu qua sir dung von chua cao.- Thilt bi thi cong con han che ve so lugng. 50
 56. 56. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON ChuOng 4 PHAN TICH CAC YEU TO BEN NGOAIPhan tich cac yeu to ben ngoai nham xac dinh cac ca hoi moi truang co the mang lai chocong ly va cac moi de doa ciia moi truang ma cong ty nen tranh. Cong ty,can co dugcmgl kha nang ung pho lai mot each chii dong hoac co tinh phong ve doi vai cac yeu tobang each soan thao cac chien luge nham tan dung cac van hoi ben ngoai hoac toi thieuhoa anh huong ciia cac moi de doa tiem nang.4.1. PHAN TICH, DANH GIA ANH HlTONG CUA MOI TRUONG VI MO4,1.1. Moi tru-crng kinh te4.1.1.1. Tftc do phat trien kinh te 5 nam 2001-2005 Trong 5 nam 2001-2005, nen kinh tl nuac la van duy tri dugc kha nang langtruang kha nhanh va tuong ddi bin vijng. Toe do tang truang GDP binh quan 5 nam uacg4n 7,5%/nam, dat xkp xi so voi muc tieu de ra trong ke hoach 5 nam 2001-2005. Tunhien, trong b6i canh hit sire kho khan a ca trong va ngoai nuoc, viee toe do lang truangkinh tl nuac ta lien tuc tang len quan cac nam va dat chi lieu Dai hoi de ra va cao han toedo tang binh quan ciia kl hoach 5 nam triTac 0.6% la mot thanh tuu rat lan. Toe dotang truang ciia nuoc ta cung thugc loai kha cao so voi cac nuoc trong khu vuc vatren the giai. 51
 57. 57. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCON Bang 4-1 Tang truang kinh te va on dinh kinh // vT md D(rn vi linh: % Chi tieu Thoi ky Thoi ky 1996-2000 2001-2005 I. Toe do tang Tong san pham trong nuac 6,9 7.5 Trong do: Khu vuc nong, lam, thuy san "" 4,4 3,6 Khu vuc cong nghiep xay dung 10.6 10.3 Khu vuc dich vu 5,7 7.02. Toe do tang gia tri san xuat Nong, lam, thuy san 5,8 5,4 Cong nghiep 13,9 15.7 Djch vu 6.8 7.6-1J. Thu ngan sach nha nuoc so vai GDP 20,74. Boi chi ngan sach so voi GDP 3,9 4.9 -1 -t5. Chi so gia lieu diing va dich vu 4.7Ngud : Bo Ke Hoach Dau Tu, nam 2006.Mot so thanh tuu noi bat ve tang truang va on djnh kinh te vT mo:Nin kinh tl phat triln theo chieu huong tich cue; chat lugng tang truang va sire canhtirng buac dugc cai thien.Tinh binh quan 5 nam 2001-2005, tic do tang truang kinh te uac dat gan 7.5%. cao hon0,6% so vai 5 nam iruoc, trong do nong, lam, ngu nghiep dai 3,6%; cong nghiep va xaydung dat 10,3%; cac nganh dich vu dat 7,0%.Quy mo tong san ph^m trong nuoc ciia nen kinh te nam 2005 co kha nang dat gap doinam 1995: nhu vay, binh quan 10 nam 1996-2005 nen kinh te lang trirong khoang 7.2%. 52
 58. 58. Xdy dung chiin luac kinh doanh VINAINCONNam 2005, du kien GDP la 815 nghin ty d6ng theo gia hien hanh. binh quan dAu nguoi la9,8 trieu ddng (tuong duong 600 USD).Dau lu phat trien va xay dung ket cau ha tang kinh te-xa hoi: Tong von dau tu dugc huydong va dua vao nen kinh te trong 5 nam 2001-2005. tinh theo gia nam 2000. dat khoang976 nghin ly dong, bang khoang 118,2% du kien ke hoach 5 nam va gap 1.76 lan so vai 5nam 1996-2000, cu Ihl la: Bang 4-2 Dau tu phat trien loan xa hoi Chi tieu Tong von Co* cau (Nghin ty dong) (%) Tong dau lu xa hoi 976 100 Trong do: (1) Von dau tu thugc khu vuc nha nuoc 528 54.1 Von ngan sach nha nuoc 219.9 22.5 1 Von tin dung dau tu nha nuoc 130,2 13.3 - V6n dau tu ciia doanh nghiep nha nuoc 178.2 18.31) V6n dku tu ciia khu vuc tu nhan va dan cu 259.3 26.62) V6n dku lu true tiep nuoc ngoai 161.9 16.63) Nguon khae 26,4 2.7Ngudn: Bo KS Hoach Ddu Tu,ndm 2006Co cku dku tu da c6 sir dich chuyin theo huong tich cue, tap trung hon cho nhirng muctieu quan trgng vl phat triln kinh tl-xa hgu^au tu cho ITnhvuc kinh le chiem 70.9% tongmire von dku tu 5 nam 2001-2005, trong do: nganh nong, lam, ngu nghiep 13.1% : congnghiep va xay dung 43,8%; giao thong-buu dien 13,9%; ITnh vuc xa hoi chilm 25.6%. :)3
 59. 59. Xdy dung chien luac kinh doanh VINAINCONtrong do: Giao due dao tao 3,8%, y te-xa hoi 2.1%: van hoa the thao 1.8%. khoa hgc congnghe 0,9%, dong thai quan tam dau tu nhieu hon cho viing ngheo. xa ngheo.Ben canh nguon von trong nuac, 5 nam qua viee ihu hiit nguon von tir ben ngoai nhu onODA va FDl van dugc chu trgng va da gop phan thiic day tang truang kinh te.Cac hoat dong thu hut dau tu true tiep ngoai dugc quan tam day manh. tap trung chu yeutrong ITnh vuc cong nghiep va xay dung, chiem 81,3%; ITnh vuc dich vu chiem 13.3%.con lai la thugc ITnh vuc nong, lam, ngu nghiep. Viing Dong Nam Bg chiem tai 68%.viing dong bang song Hong chiem 17%, viing Trung du va mien niii phia Bac chiem 4%.Viee cap moi va bo sung von trong 5 nam qua lang kha. Uac dat 17.9 ty USD. Von dangly moi chii yeu tap trung vao ITnh vuc cong nghiep va xay dung voi khoang 12.6 ty USD.chilm 70.5% l6ng v6n ckp moi; ITnh vuc dich vu khoang 3,36%, chiem 18.8%; ITnh vucnong, lam, ngu nghiep khoang 1,9% ty USD chiem 10,7%.4.1.1.2. Du" bao ve nhu cau phat trien ciia nganh xay dung.Buac vao thuc hien kl hoach 5 nam 2006-2010. nen kinh tl dat dugc loc do lang iruongcao trong nhilu nam. GDP binh quan 2006-2010 la 7,5-8%, tinh hinh chinh tri. xa hoi ondjnh. The ehl kinh tl thj truang d4n dugc hinh thanh tren mot so ITnh vuc. He thong phapluat va cac chinh sach kinh tl ngay cang hoan thien. nen kinh te nuoc la buac dau thamgia hoi nhiip kinh tl khu vuc va thi giai se la nhung dilu kien thuan Igi de thiic day trongnhirng nam toi day la co hoi til cho sir phat trien cua nganh xay dirng 54

×