• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
 

จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

on

 • 452 views

จุดเน้นที่ 2 ...

จุดเน้นที่ 2
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ
ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการประกอบอาชีพ

Statistics

Views

Total Views
452
Views on SlideShare
415
Embed Views
37

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 37

http://www.mahathikun.ac.th 37

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ Document Transcript

  • จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการประกอบอาชีพการดาเนินงาน โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองจุดเน้น เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ดังนี้ 1. ช่วงชั้นที่ 1 ให้มการสร้างความตระหนักต่ออาชีพ ( ี Career Awareness) ด้วยการให้นักเรียนรู้จัก และถ่ายทอดทัศนคติเชิงบวกต่อทุกอาชีพที่มีอยู่ในหมูบ้าน ชุมชนและตาบลของตนเอง ่ 2. ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4 - 6 ) ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่ออาชีพ ( Career Orientation) ให้สามารถแยกแยะได้ว่าอาชีพในหมู่บ้าน ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ในประเทศ ในโลกนีมีอะไรบ้าง ้เพื่อสร้างความสนใจในอาชีพ 3. ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สารวจความสนใจต่ออาชีพ ( Career Exploration) ให้มการเตรียม ีนักเรียนเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดของตนเองและศักยภาพของพืนที่รายบุคคล และให้องค์ ้ความรูรายละเอียดของอาชีพนันๆ ในเชิงปฏิบัติการเบืองต้นเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับ ม.ปลาย ้ ้ ้หรือประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่งผลการดาเนินงาน 1.ช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนรูจักอาชีพต่างๆที่มอยู่ ด้วยการสอนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่อยู่ในชุมชน ้ ีและถามคาถามถึงความสาคัญของอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง พร้อมให้นักเรียนบอกเหตุผลสาคัญว่า ทาไมต้องประกอบอาชีพนันรวมถึงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เห็น รับรู้ และ ้เข้าใจในอาชีพต่างๆเพิ่มขึ้น - การทัศนศึกษาเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติที่ดเกี่ยวกับอาชีพ ี - เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง กสิกรรมไร้สารพิษ ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ 2. ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4 - 6 ) นักเรียนเห็นความสาคัญของอาชีพต่างๆที่มอยู่ในชุมชน สังคมไทย ีและสังคมโลกซึ่งเป็นอาชีพที่สุจริต สามารถนามายึดถือเป็นแบบอย่าง ได้รับรู้ ศึกษาจากการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในการที่ตัวแทนอาชีพต่างๆมาทาสาธารณะประโยชน์แก่โรงเรียน ได้มีการแนะนาบุคคลสาคัญผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียน สืบค้นข้อมูลของบุคคลสาคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนต่อในชั้นเรียนที่สูงขึน และเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายให้สามารถนาไปประกอบอาชีพได้ ้ในอนาคต
  • - คุณหมอแนะนาสิ่งดีๆเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวตของวัยรุ่น ิ - เห็นการทาประโยชน์ของพี่ๆ ทหารพราน - เรียนรู้จากกลุ่มกสิกรรมตัวอย่าง บ้านไร่เคียงขวัญ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในชุมชนในเขตพืนที่ ้บริการของโรงเรียน - ศึกษาเรียนรู้จากกิจกรรมสืบค้นข้อมูล เกมเชาว์ปัญญา ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สาคัญฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 3. ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) นักเรียนมีทักษะเบืองต้นในการนาไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยง ้ตนเองได้ เช่น นายมนตรี พึ่งวงษ์ญาติ หัวหน้ากลุ่มยุวเกษตรกรปัจจุบันเป็นไม่ได้ศึกษาต่อในระบบการศึกษา แต่เป็นเกษตรกรที่ทาโรงเห็ดเพื่อส่งขาย จากความสาเร็จดังกล่าวทาให้คณะครูผู้สอนได้เล็งความสาคัญและได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลักษณะเช่นนีตลอดมา ้ วิชาดนตรี เป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นผลได้อย่างปรากฏชัดแจ้งเช่นเดียวกัน ผู้เรียนมีทักษะและมีสุนทรียะทางดนตรี เข้าร่วมการแข่งทักษะได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่ สพป.สก.1สามารถให้บริการชุมชนทั้งในและนอกเขตพืนที่บริการในการสร้างความบันเทิงในรูปแบบของวงดนตรีลูกทุ่ง ้มหาธิคุณแบนด์ อีกทั้งเป็นแกนนาสาคัญในการประกอบกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน รวมถึงวงโยธวาทิตเพื่อใช้บรรเลงในกิจกรรมของสถาบันและให้บริการชุมชนในพิธีการต่างๆ ตลอดทั้งการช่วยบรรเลงในงานศพ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยไม่คดค่าบริการ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ ิความชานาญและปลูกฝังด้านจิตสาธารณะให้เกิดแก่ผู้เรียน - กิจกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (วิธีการทาสบู่หอม)- ผลงานด้านเกษตรกรรมที่ปรากฏกล้วยไม้วัสดุจากท้องถิ่น กระถางแขวนจากกระป๋องน้ามันการเลียงปลาดุก ว่านไพรสารไล่แมลง และแปลงพืชผักสวนครัว ้
  • - กิจกรรมทางด้านดนตรีที่เป็นแบบอย่างและแกนนาสาคัญในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งงานศิลปหัตถกรรมฯปี 2554ณ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองวงลูกทุ่ง ประเภท ข.การให้บริการชุมชน และการแสดงดนตรีตามโอกาสวันสาคัญของผู้เรียน