จุดเน้นที่ 2      จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ       ความรู้ ความเข้าใจ และความ...
- คุณหมอแนะนาสิ่งดีๆเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวตของวัยรุ่น ิ    - เห็นการทาประโยชน์ของพี่ๆ ทหารพราน    ...
- กิจกรรมทางด้านดนตรีที่เป็นแบบอย่างและแกนนาสาคัญในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งงานศิลปหัตถกรรมฯปี ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

492 views

Published on

จุดเน้นที่ 2
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ
ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการประกอบอาชีพ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

 1. 1. จุดเน้นที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมในการประกอบอาชีพการดาเนินงาน โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองจุดเน้น เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา ดังนี้ 1. ช่วงชั้นที่ 1 ให้มการสร้างความตระหนักต่ออาชีพ ( ี Career Awareness) ด้วยการให้นักเรียนรู้จัก และถ่ายทอดทัศนคติเชิงบวกต่อทุกอาชีพที่มีอยู่ในหมูบ้าน ชุมชนและตาบลของตนเอง ่ 2. ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4 - 6 ) ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่ออาชีพ ( Career Orientation) ให้สามารถแยกแยะได้ว่าอาชีพในหมู่บ้าน ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ในประเทศ ในโลกนีมีอะไรบ้าง ้เพื่อสร้างความสนใจในอาชีพ 3. ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) สารวจความสนใจต่ออาชีพ ( Career Exploration) ให้มการเตรียม ีนักเรียนเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดของตนเองและศักยภาพของพืนที่รายบุคคล และให้องค์ ้ความรูรายละเอียดของอาชีพนันๆ ในเชิงปฏิบัติการเบืองต้นเพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับ ม.ปลาย ้ ้ ้หรือประกอบอาชีพได้ในระดับหนึ่งผลการดาเนินงาน 1.ช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนรูจักอาชีพต่างๆที่มอยู่ ด้วยการสอนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่อยู่ในชุมชน ้ ีและถามคาถามถึงความสาคัญของอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง พร้อมให้นักเรียนบอกเหตุผลสาคัญว่า ทาไมต้องประกอบอาชีพนันรวมถึงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เห็น รับรู้ และ ้เข้าใจในอาชีพต่างๆเพิ่มขึ้น - การทัศนศึกษาเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติที่ดเกี่ยวกับอาชีพ ี - เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง กสิกรรมไร้สารพิษ ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ 2. ช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4 - 6 ) นักเรียนเห็นความสาคัญของอาชีพต่างๆที่มอยู่ในชุมชน สังคมไทย ีและสังคมโลกซึ่งเป็นอาชีพที่สุจริต สามารถนามายึดถือเป็นแบบอย่าง ได้รับรู้ ศึกษาจากการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในการที่ตัวแทนอาชีพต่างๆมาทาสาธารณะประโยชน์แก่โรงเรียน ได้มีการแนะนาบุคคลสาคัญผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียน สืบค้นข้อมูลของบุคคลสาคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนต่อในชั้นเรียนที่สูงขึน และเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายให้สามารถนาไปประกอบอาชีพได้ ้ในอนาคต
 2. 2. - คุณหมอแนะนาสิ่งดีๆเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวตของวัยรุ่น ิ - เห็นการทาประโยชน์ของพี่ๆ ทหารพราน - เรียนรู้จากกลุ่มกสิกรรมตัวอย่าง บ้านไร่เคียงขวัญ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในชุมชนในเขตพืนที่ ้บริการของโรงเรียน - ศึกษาเรียนรู้จากกิจกรรมสืบค้นข้อมูล เกมเชาว์ปัญญา ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สาคัญฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 3. ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) นักเรียนมีทักษะเบืองต้นในการนาไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยง ้ตนเองได้ เช่น นายมนตรี พึ่งวงษ์ญาติ หัวหน้ากลุ่มยุวเกษตรกรปัจจุบันเป็นไม่ได้ศึกษาต่อในระบบการศึกษา แต่เป็นเกษตรกรที่ทาโรงเห็ดเพื่อส่งขาย จากความสาเร็จดังกล่าวทาให้คณะครูผู้สอนได้เล็งความสาคัญและได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลักษณะเช่นนีตลอดมา ้ วิชาดนตรี เป็นกิจกรรมที่เล็งเห็นผลได้อย่างปรากฏชัดแจ้งเช่นเดียวกัน ผู้เรียนมีทักษะและมีสุนทรียะทางดนตรี เข้าร่วมการแข่งทักษะได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่ สพป.สก.1สามารถให้บริการชุมชนทั้งในและนอกเขตพืนที่บริการในการสร้างความบันเทิงในรูปแบบของวงดนตรีลูกทุ่ง ้มหาธิคุณแบนด์ อีกทั้งเป็นแกนนาสาคัญในการประกอบกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน รวมถึงวงโยธวาทิตเพื่อใช้บรรเลงในกิจกรรมของสถาบันและให้บริการชุมชนในพิธีการต่างๆ ตลอดทั้งการช่วยบรรเลงในงานศพ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชน โดยไม่คดค่าบริการ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ ิความชานาญและปลูกฝังด้านจิตสาธารณะให้เกิดแก่ผู้เรียน - กิจกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ (วิธีการทาสบู่หอม)- ผลงานด้านเกษตรกรรมที่ปรากฏกล้วยไม้วัสดุจากท้องถิ่น กระถางแขวนจากกระป๋องน้ามันการเลียงปลาดุก ว่านไพรสารไล่แมลง และแปลงพืชผักสวนครัว ้
 3. 3. - กิจกรรมทางด้านดนตรีที่เป็นแบบอย่างและแกนนาสาคัญในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งงานศิลปหัตถกรรมฯปี 2554ณ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองวงลูกทุ่ง ประเภท ข.การให้บริการชุมชน และการแสดงดนตรีตามโอกาสวันสาคัญของผู้เรียน

×