จุดเน้นที่ 9

663 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จุดเน้นที่ 9

  1. 1. 1 จุดเน้นที่ 9 จัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย1. สภาพปัจจุบัน โรงเรียนมหาธิคุณวิทยามีความสะอาด ร่มรื่นด้วยร่มเงาของไม้ยืนต้นที่หลากหลายชนิด ภายในโรงเรียนเป็นถนนลูกรัง มีอาคารเรียนจานวน 4 อาคาร และอาคารเอนกประสงค์จานวน 1 อาคาร รั้วโรงเรียนยังไม่มีการสร้างให้มั่นคงถาวร โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา มีบ้านพักครูจานวน 3 หลัง มีคณะครูพักอาศัยในบ้านพักครู รวม 6 คน สภาพภายในทรุดโทรมแต่ยังใช้พักอาศัยได้ โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา มีส้วมทั้งหมด 5 หลัง แต่ละหลังมีขนาด 4 ที่ ซึ่งส้วมทุกหลังได้รับการดูแลให้สะอาดและยังอยู่ในสภาพใช้การได้ดีจานวนส้วมเพียงพอกับจานวนนักเรียน2. สภาพปัญหา 1. รั้วของโรงเรียนยังไม่ได้สร้างให้มั่นคงถาวรทาให้ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ อีกทั้งทาให้ภูมิทัศน์ของโรงเรียนดูไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ 2. ถนนที่เป็นถนนลูกรัง ทาให้การสัญจรไม่สะดวก เกิดฝุ่นในฤดูแล้ง เกิดน้าท่วมขังเป็นโคลนตมในฤดูฝนและทาความสะอาดได้ยาก 3. บ้านพักครูจานวนไม่เพียงพอ ครูต้องพักอาศัยอยู่รวมกัน ห้องน้าห้องส้วมค่อนข้างทรุดโทรม ทาให้ไม่สะดวก และไม่มีความสุขจากการพักอาศัยเท่าที่ควร
  2. 2. 2 4. ด้านสุขอนามัย (ส้วมสุขสันต์) โรงเรียนมีจานวนส้วมเพียงพอกับจานวนนักเรียน และมีสภาพใช้การได้ดีทุกหลัง แต่ยังคงต้องพัฒนาเรื่องความสะอาดต่อไปอย่างต่อเนื่อง3. มาตรการ/ แนวทางการดาเนินงาน 1. จัดสภาพภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ร่มรื่นสะอาด สดใส ใหม่อยู่เสมอ 2. อาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงโดยเฉพาะบ้านพักครู สะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย และปลอดภัย มีการประดับตกแต่ง ปลูกพืชผักสวนครัว 3. มีการจัดกิจกรรม 5 ส อย่างสม่าเสมอและเป็นระบบ 4. ส้วมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและ สพฐ. (ส้วมสุขสันต์)4. ผลการดาเนินการแก้ปัญหาตามมาตรการ 1. ระดมทรัพยากรจากชุมชนในการสร้างรั้วโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยทุกด้าน และระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ 2. ระดมทรัพยากรจากชุมชนในการสร้างถนนทางเข้าโรงเรียน
  3. 3. 3 3. ของบประมาณ จากทางราชการในการซ่อมแซมบ้านพักครูและสร้างบ้านพักครูเพิ่มเติม 4. ระดมทรัพยากรจากชุมชนในการซ่อมแซมบ้านพักครูและสร้าง บ้านพักครูเพิ่มเติม 5. มอบหมายคณะครูรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการห้องส้วมแต่ละห้องให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอโดยวิธีการ - ออกมาตรการ/ข้อปฏิบัติการใช้ห้องส้วม - จัดนักเรียนดูแลรักษาความสะอาดประจาวัน - จัดนักเรียนเป็นผู้ตรวจความสะอาดของห้องส้วม การ ปิด-เปิดน้าและไฟฟ้า - จัดหาวัสดุในท้องถิ่นใช้ดับกลิ่นในห้องส้วม - จัดหาอุปกรณ์ทาความสะอาดให้เพียงพอ 6. จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ทาความสะอาดส้วมสัปดาห์ละ 1 วัน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีทาความสะอาดส้วม วิธีการใช้ส้วมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดถึงชุมชน 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ส้วม โดยบูรณาการในกลุ่มสาระต่าง ๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมภายในโรงเรียน เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในการดูแลทาความสะอาดส้วม ดูแลทาความสะอาดตนเองหลังการใช้ส้วม เป็นต้น5. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน 1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส้วมสุขสันต์ร้อยละ 100 2. โรงเรียนมีห้องส้วมสุขสันต์ สะอาด และถูกสุขลักษณะ 3. ห้องส้วมโรงเรียนมีความหลากหลายและส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 4. โรงเรียนมีส้วมได้มาตรฐานใน 3 เรื่อง คือ สะอาด ( Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety)
  4. 4. 45. นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ6. นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดและดาเนินโครงการส้วมสุขสันต์

×