• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Short film2012
 

Short film2012

on

 • 6,349 views

นางกฤตยา ศรีริ พาเด็กไปทำหนังสั้น

นางกฤตยา ศรีริ พาเด็กไปทำหนังสั้น

Statistics

Views

Total Views
6,349
Views on SlideShare
3,330
Embed Views
3,019

Actions

Likes
1
Downloads
106
Comments
0

5 Embeds 3,019

http://www.krupu.com 2869
http://kitaya.greenozone1.com 146
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://translate.googleusercontent.com 1
https://www.google.co.th 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Short film2012 Short film2012 Presentation Transcript

  • กฤตยา ศรีริโรงเรียนภัทรบพิตร อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 1
  • 2
  • หนังสั้นก็มีจุดกําเนิดพรอมกันกับหนังโรงที่เราดูกันเปนปกติทุกวันนี้แหละ หนังเรื่องแรกของโลก เมื่อคนยุคสมัย 100 กวาปกอนไดเขาไปในสถานที่แหงหนึ่ง ไดเห็นภาพที่ตัวเองไมเคยเห็นมากอน นั่น คือ รถไฟคอยๆ จอดเทียบชานชาลา พวกเขาเชื่อวาตนเองเกือบจะโดนรถไฟชนซะแลว! นั้นแหละคือจุดเริ่มตนของคําวา “ภาพยนตร”หนึ่งในมหรสพที่คนทุกผูทุกนามไมอาจจะปฏิเสธไดในวันนี้หนังสั้นคืออะไร? ถาตอบแบบกําปนทุบดิน หนังสั้นก็คือหนังที่ไมยาว แมแตหนังเรื่องแรกของโลกที่ไดกลาวถึงไป ก็เปนหนังสั้น มันมีเหตุการณเกิดขึ้นดําเนินเรื่องจบลงอยางรวดเร็ว หนังสั้นทั้งหมดมักจะมีเรื่องราวหลักเพียงเรื่องเดียว 3
  • 1. อยากเลาเพราะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เชน นายยอดเดินทางไปในปาเพื่อลาสัตว และพบสิงโตตัวหนึ่งกําลังไลลากวาง ใน ระหวางที่นายยอด กําลังมองดูเหตุการณนี้ จูๆ สิงโตก็หันไปเห็นนายยอดและวิ่งไล ใสนายยอดแทน ฝายนายยอดเมื่อเห็นดังนั้นก็เลยรีบวิ่งโกยไมคิดชีวิต เมื่อเขารอดมา ได ไมวาเจอหนาใครเขาก็อดไมไดที่จะเลาเรื่องนี้ใหแกคนผูนั้นฟง เรื่องเลาประเภทนี้ ผูเลามักจะมีอารมณรวมกับเรื่องที่ตนเองเลาไปดวยเปนอยางมาก พูดงายๆ ก็คือมี “ประสบการณรวม” หรือใกลชิดกับเรื่องราวหรือเหตุการณนั้นๆ อยางแทจริง 4
  • 2. เลาเพราะเห็นเจอมา แตไมไดเกิดขึ้นกับตัว เชน นางหยดขึ้นรถเมลที่เบียดเสียดแลวไดไปเจอผูชายลุกใหเด็กนั่ง มันเปนเหตุการณอันนาประทับใจจนเธอตองเลาใหเพื่อนของเธอฟง เรื่องนี้อาจจะไมใชเรื่องที่กระทบความรูสึกของคนเลามากเทากับเรื่องแบบ แรกแตก็เปนเรื่องที่โดนใจเธอไดหากลึกๆ แลวมันเปนประเด็นที่เธอออนไหว เชน นางหยดโดยปรกติแลวชอบชวยเหลือคนที่ออนแอ เหตุการณดังกลาวจึงสรางความรูสึกแกเธอ3. เลาเพราะจินตนาการ พูดงายๆ ก็คือเรื่องแตงแบบ 100 เปอรเซ็นตเต็มอยางพอที่เลานิทานที่แตงขึ้นมาเดี๋ยวนั้นใหลูกฟงกอนนอน เรื่องแบบนี้จะมีประสบการณรวมหรือรูสึกไปกับเหตุการณนอยกวาเรื่องแบบ ที่สอง แตก็ไมไดแปลวาดอยคาไปกวากันเลยเพราะวาเรื่องเลาแบบนี้สามารถสรางความอยากติดตามใหแกผูฟงได หากตัวคนเลาเองเปดใจเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกําลังเลาอยูแบบหมดเปลือก 5
  • 4.เลาเพราะจําเปนจะตองเลา เชน นักเรียนที่ตองไปยืนพูดหนาชั้นเรียนเลาเหตุการณอะไรสักอยางที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ก็จะเลาแบบสะดุดเปนหวง ๆ และไมนาสนใจไมนาติดตาม เรื่องเลาแบบนี้หมดสิ้นทั้งความเชื่อในสิ่งที่กําลังเลาอยูของตัวผูเลาเองความมีอารมณรวมหรือรูสึกตามไปกับเรื่องที่เลานั้น ๆ 6
  • เมื่อสามารถคิดและเขียนเรื่องไดแลว ก็มาสูขั้นการเขียนบท ทุกอยางในขั้นตอนนี้จะงายขึ้นเมื่อมีโครงเรื่องที่เรียบรอยดีอยูแลว ก็แคยึดเอาโครงเรื่องนี้มาไวกับตัวและจําหลักการงายๆ ดังตอไปนี้ที่คุณควรจะยึดติดเอาไวจําไวเสมอวาตัวเองกําลังเลาเรื่องเกี่ยวกับอะไร หมายความวาพยายามยึดเรื่องใหอยูกับประเด็นหลักเอาไวเดินเรื่องไปขางหนาอยูตลอด อยางที่เกริ่นไวในหัวขอการคิดเรื่อง การที่ทําใหเรื่องเดินหนาไปตลอดนั้นจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับหนังที่ตองการใหคนดูไดรับความบันเทิง 7
  • การยึดหลัก 3 องคองคแรก คือ การเกิ่นนํารือง เปดตัวละคร จนเกิดเหตุการณพลิกผันกับตัวละคร ่ นําไปสูองคที่ 2องคที่สอง คือ สวนกลางเรื่อง เลาเรื่องที่ปูไปสุดจุดหักเหอีกครั้งกอนจะเขาสู climax (ชวงจบ)องคที่สาม คือ บทสรุปของเรื่องคุณสามารถนําหลัก 3 องคไปปรับใชไดกับการเลาเรื่อง ทุกรูปแบบ ไมวาจะโรแมนติก สยองขวัญ หนังแอ็คชั่นเลือดทวมจอก็ได 8
  • ทุนไมไดหมายถึงเงินเทานั้นแตงบยังรวมสามารถหมายถึงอุปกรณไดดวยหรืออยางใชบานของพอแมเปนสถานที่จัดวาวาพอแมชวยเรื่องทุนในแงของสถานที่ไป แตหลักๆแลวทุนก็คือ “เงิน” นะจะ 9
  • เมื่อมีทีมงานหลังกลองแลวหนากลองก็ยอมตามมา (หรือจะสลับกันก็ไดขึ้นอยูกับวาคนที่มาชวยอยากเปนแบบไหน) การหานักแสดงก็คงคลายๆ กับการหาทีมงานจะตองเปนคนที่เต็มใจมาทํางานและมีความอยากรวมดวยชวยกันอยางแทจริง แตขอแมเพิ่มเติมที่ตองการจากนักแสดงก็คือ จะตองมีความสามารถในการแสดงออก งายๆ ก็คือเริ่มจากจะตองไมเกิดอาการ “แข็ง” เมื่อตองออกมาแสดงตามบทบาทสมมุติ ยิ่งถาเปนเพื่อนเราแลวมีประสบการณทางดานการแสดงมากอน เล็กๆ ก็แบบละครเวทีที่มหาวิทยาลัยหรือแมกระทั่งการเคยเปนตัวประกอบในหนังโรง มันก็ทําใหงานของคนทําหนังงายขึ้นมาอีกเล็กนอย 10
  • มีหลักงายๆ ควรจําดังนี้1.ควรเปนบานเรา บานญาติ หรือบานเพื่อนที่สามารถคุยกันได และสามารถทํางานไดงายๆ2.ถาเปนบานคนอื่นอยางบานเพื่อนของเพื่อน ก็ควรคุยกับเจาของบานใหดีวาเราจะถายหนังกันและอาจจะรบกวนการใชชีวิตปรกติของคนในบาน ควรทําความเขาใจกันกอนไมงั้นจะซวยไดภายหลัง3.ควรเปนสถานที่ๆ มีความเงียบสงบพอจะถายหนังได ไมมีการกอสรางที่บานขางๆเพราะการที่เราจะไปขอใหเขาหยุดทํางานเพื่อใหเราทํางานไดเปนเรื่องที่ยากยิ่ง4.เปนสถานที่ๆ ตรงกับในจินตนาการที่เราไดคิดไว 11
  • 1. ตากลอง ผูกํากับไมควรถายภาพเองครับเพราะอาจจะทําใหไมมีสมาธิตอการกํากับการแสดงแตถาหากจําเปนจริงๆ แบบหาคนมาถายใหไมไดเลย จะถายเองก็ได แตถามันไมจําเปนขนาดนั้นก็ควรใหคนอื่นถาย2. ผูชวยผูกํากับ เปนคนที่จะมาชวยแบงเบาภาระในการทํางานของผูกํากับ โดยการชวยคอยดูนักแสดง คอยดูวาถายฉากนี้เสร็จ ตอไปจะตองถายอะไรตอ และควรวางแผนการถายทําอยางไร3.ผูจัดการกองถาย มาคอยดูแลเรื่องการเงิน การใชจายใหเปนไปตามงบประมาณที่มีอยู4.คนบันทึกเสียง ตําแหนงนี้ก็จําเปนครับ แตก็ขึ้นอยูวาคุณมีอุปกรณบันทึกเสียงพวกไมคบูมไวตอกับกลองหรือเปลา หรือคุณซีเรียสกับเรื่องเสียงแคไหน ถาคุณซีเรียสคุณก็ตองมีคนบันทึกเสียง 12
  • ตําแหนงอื่นๆ รองลงมาก็ ฝายศิลป มาดูแลเรื่องฉากและของประกอบฉาก,ฝายเสื้อผา และฝายอื่นๆ ฝ ฝตามแตจะจัดหาตําแหนงออกมาได ชวยเรื่องโปรดิวเซอร หรือผูอํานวยการสราง หรือจะเรียกวาดูแลการผลิตก็ได ก็แลวแตครับ สวนมากหนังสั้นเรื่องแรกผูกํากับมักเหมาเปนเองซะเลยเพราะไมรูจะใหใครทําตรงนี้ดี คนที่ทํางานในแตละตําแหนงควรจะรูหนาที่ของตัวเองนะครับ เชน ฝายศิลป ก็รูดีวาของประกอบฉากที่ผูกํากับตองการใหอยูในฉากนั้นๆ มีอะไรบาง หรือวาฝายเสื้อผาก็ตองรูวาในฉากเปดเรื่องผูกํากับอยากใหพระเอกใสเสื้อสีอะไร หรือคนบันทึกเสียงก็ควรจะรูวา ฉากนี้มีนักแสดงคนไหนพูดอะไรบางทุกคนควรรูหนาที่ของตัวเองและตั้งใจทํางานครับ ควรมีความเชื่อรวมกันวาหนังที่กําลังทําดวยกันอยูน้ีเปนหนังของทุกคน ไมไดเปนแคหนังของผูกํากับคนเดียวเทานั้น ผลงานที่เสร็จออกมาจะมีชื่อคุณทุกคนและหากมีขอผิดพลาดใดๆ ก็ตามในหนังที่เกิดขึ้นเพราะคุณมีสวน มันก็จะฟองออกมาวาคุณไมตั้งใจทําหนัง แตนั้นยังไมเทากับการที่ผลงานที่ควรจะไดรับการชื่นชมยกยองมากกวานี้ กลับกาวไปไมถึงไหนและความฝนของคนตัวเล็กๆ คนหนึ่งก็อาจจะสลายไป 13
  • 14
  • องคประกอบที่ดีของหนัง 4 อยาง1. ดูแลวรูเรื่อง2. ดูแลวรูสึก3. ตองมีความใหม4. ดูแลวเกิดปญญา 15
  • ทบทวนโดยการทํา แบบฝกหัดกัน 16
  • 17หนังสั้นคือหนังที่ไมยาว ใชหรือไมใช ไมใช 17
  • 18ตําแหนงตาง ๆ ที่กองถายหนังสั้นควรมี ผูกํากับ ผูชวยผูกํากับ ผูจัดการกองถาย ถูกทุกขอ 18
  • โยงขอความที่สัมพันธกันเลาเพราะเปนเรื่องที่เกิด ขึ้นกับตัวเอง เลาเพราะเห็นเจอมา กระบวนการ คิดใหเปนเรื่อง เลาเรื่องเกี่ยวกับอะไร เดินเรื่องไปขางหนา อยูตลอด การยึดหลัก 3 องค จากโครงเรื่องสู เลาเพราะจําเปน การเปนบท ตองเลา เลาเพราะจินตนาการ 19
  •  1. บทความของยุพาพร บรรดาศักดิ์ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 2. โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในการทําหนังสั้น กลุมเผยแพร และพัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยี สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ระหวางวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมแมกซ กรุงเทพมหานคร ขอมอบคุณความดีและประโยชนนี้เพื่อการเรียนการสอนในการพัฒนา เยาวชน ในรูปแบบครูไทยหัวใจแบงปน 20