Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

55555

176 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

55555

 1. 1. หลักการวิจาณ์นวนิยายเรื่อง boys club ทีรก ครับ...ผมไม่ใช่เพลย์บอย ่ั นาเสอน อาจารย์ นิตยา ทองดียง ่ิ จัดทาโดย นาย จิรวัฒน์ ชูเกิด ชัน ม.6/3 เลขที่ 2 ้
 2. 2. คานารายงานเล่ มนี้ถูกจัดทาขึน เพือเป็ นแนวทางการศึกษาในด้ านการอ่ าน ้ วิเคราะห์ เนื้อหาสาระความร้ ูการสรุปใจความสาคัญของเรือง การวิพากษ์ วิจารณ์ หนังสือ เพือใช้ ในการเรียนการสอน ่ ในรายวิชาภาษาไทย หากผิดพลาดประการใดต้ องขออภัยไว้ ณ ทีนี้ ่ ด้ วยนะคับ ผ้ จัดทา ู นาย จิรวัฒน์ ชูเกิด
 3. 3. สรุปเรือง ณ โรงเรียนหญิงล้ วนแห่ งหนึง เสี ยงกรี๊ ดของปะชาชนผ้ หญิงดังคับบริ เวณ ูเพียงแค่ handsome pink เดินมา มีกนทังหมด 4 คน ั ้ 1 อาโย มือกีตาร์ ห่ ุนเพรี ยวทีใครๆต่ างอิจฉา ่ ความสูงของเธอ 2 ฟันฟัน คีย์บอร์ ดมีดีทมัดใจทุกคนด้ วย ี รอยยิม ้ 3 วิสกี้ มือกลองทีเ่ ด่ นกว่ าใครด้ วยผมสีทอง 4 ตัวฉันเอง ลิเคียวร์ นักร้ องนาทีทกคนลืม ่ ุ เพศที่แท้จริงจของฉันไป
 4. 4. หลักจากพวกเราซ้ อมดนตรีในวันนี้เสร็จ วิสกียกคิวเป็ นเชิญชวน ้ั ้ทุกคนร้ ุดีว่าฉันเกลียดโฮสต์ คลับอย่ างกับอะไรดี แก่น่าจะลืมๆมันไปแล้ วน่ ะเรืองที่แก่เกือบโดนสาว100คนพยายามจะเปิ ดบริสุทธ์ แก่น่ะวิสกีพูดไปสังสรรค์ กนตามสบายน่ ะ วันนี้พ่อนัดฉันไว้ เห็นว่ ามีธุระ ้ ัสาคัญน่ ะ ในตอนทีฉันขีชอปเปอร์ กลับบ้ านฉันกังวลเรื่องทีต้องเจอ ่ ่ ่ หน้ าพ่อ
 5. 5. ่ ธุระของพ่อมันเป็ นคดีมนเป็ นคดีสาคัญ พ่อว่าเมือสองอาทิตย์ ัก่อนโฮสต์อนดับหนึ่งของคลับแอ็กหายตัวไป ซึงตอนนี้มีคนเข้ามา ั ่ ่แทนทีโฮสต์คนเก่าไม่รูวาเค้าคนนี้มีสวนเกียวข้องกับคดีน้ ีหรือเปล่า ้่ ่ ่ ่ ั่อีกสองวันทีคลับแอ็ก หวังว่าพ่อจะเจอแกทีนนน่ะพ่อต้องมีของมาแลกถ้าหนูทาได้ ว่ามาสิ นี้คอข้อตกลงของเราได้ถึงแม้มนจะเป็ น ื ังานสุดท้ายแล้วก็ตามเถอะน่ะ
 6. 6. ฉันคิดทบทวนก็เลยไปชวนเพือนมาช่วยทานี้และฉันได้เล่าเรื่ องให้ยยเอลฟัง ยัยเอลไม่ค่อยสนใจแต่พอฉันบอก ัว่าฉันจะช่วยจัดการกับสาวๆที่มาตามจีบเธอให้ยายเอลก็ตอบตกลงไปช่วยงานที่
 7. 7. ฉันอาสาทางานให้ พ่อโดยการทีปลอมตัวเข้ าไป ่ทางานงานเป็ นโฮสต์ ในคลับแอ็กโฮสต์ คอชายหน่ มหน้ าตาดีททาหน้ าทีดแลสาว ื ุ ี่ ่ ูที่มาทีมาเทียวคลับ
 8. 8. และฉันก็ได้ เจอกับหน่ มหล่ อขาวใส่ หน้ าตาดีคน ุหนึ่งฉันก็เลยแนะนาให้ เขาลงแข็งขันการประกวดบันเทิงและฉันก็ได้ ร้ ูว่า
 9. 9. เขาก็คอ โอสต์ อันดับหนึ่งของคลับแอกคน ืใหม่ เค้ าคือ ชายหน่ ุมที่เท่ หล่ อ หน้ าตาดีมากจนเกือบทาให้ ฉันตกหล่ ุมรั ก
 10. 10. ฉันเลยเข้ าไปตีสนิดกับเค้ าและบอกเขาว่ าฉันคือโอสต์อันดับสองของคลับแอ็ก และฉันก็คดว่ าเขาเป็ นเก ิและเขาก็ไม่ ร้ ูว่าฉันเป็ นผ้ หญิงคิดว่ าฉันเป็ นเก ูเหมือนกัน
 11. 11. เราก็ได้ร่วมงานกันทากิจกรรมร่วมกันมากหมายเพราะฉันตังใจจะเข้าไปตีสนิทกับเขาเพือสืบคดี ้ ่
 12. 12. แต่ พอสนิทกันมากๆก็ทาให้ ร้ ูว่าเขาไม่ มีส่วนเกียวข้ องกับคดีนี้และทีสาคัญฉันเริ่มจะตกหล่ มรักเขา ่ ุ
 13. 13. แต่ ฉันก็ยงสืบคดีต่อด้ วยการว่ างแผ่ นต่ างๆกับ ัเพือนฉันเพือที่จะทาให้ ฉันปิ ดคดีนี้ได้ ่
 14. 14. จนเรื่องนี้เกิดเป็ นความรักขึนมา ทาให้ ฉันบอกความ ้จริงทังหมดกับเขาและเราก็ได้ ช่วยกันสืบคดีนี้ ้
 15. 15. จนฉันปิ ดคดีนี้ได้ ด้วยความสามัคคีของฉันกับเพือน และเฮลซิงกิที่ช่ วยกัน
 16. 16. จนปิ ดคดีโฮสต์ คลับแอกนี้ได้ แลกได้ รับของทีพ่อได้ ่ตกลงเอาไว้ ว่าถ้ าช่ วยพ่อทาปิ ดคดีนี้พ่อจะให้
 17. 17. และหลักจากจบคดีนี้ฉันก็ไม่ ไม่ ได้ กลับมาเป็ นสาวห้ าวเหมือนเดิม
 18. 18. เพราะเฮงซิงกิหน่ มหล่ อนิสัยดีคนนั้นได้ ทาให้ ฉัน เป็ น ุผ้ หญิงเต็มตัวและมีความรักจริงๆ ู
 19. 19. และฉันก็ได้ เป็ นแฟนกับเฮลซิงกิ ชายที่คอยอย่ ข้างๆฉันและดูแลปกป้ องฉันอย่ างมี ูความสุข
 20. 20. ตัวละครทีสาคัญ ่พ่อ ซึ่งป็ นนายตารวจใหญ่ ทให้ ลกสาวปลอมตัวเป็ นชาย ช่ วยสืบคดี ี่ ูลิเคียวร์ ลกสาวจอมห้ าวของนายตารวจใหญ่ หรือ นางเอกของเรื่อง ูเฮงซิงกิ โฮสต์ อันดับหนึ่ง คนใหม่ ของคลับแอก
 21. 21. ฉากในเรื่อง1 คลับแอกผับใหญ่ โตทีดงทีสุดในประเทศ ่ ั ่2 โรงเรียนหญิงล้ วนในเมือง
 22. 22. ผูเ้ ขียน นามปากกา หัวฉมองติบตันภาพประกอบ พัตรปรีย์ เอี่ยวศิริภาพย์กาตูนท้ายเล่ม กนกฉัตรแก้วเสมอพิมพ์โดย บริษท แจ่มใส พับลิชชิง จากัด ั ่
 23. 23. ลักษณะการแต่ งมีการใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่ าย มีการใช้ ศัพท์ ใหม่ หรื อศัพท์ วัยร่ ุน แต่ เกียวกับชีวิตวัยร่ ุนเกียวกับความรั กของเด็กๆสมัยเรี ยน มีการใช้ กลวิธีการเขียนที่ ทาให้ ผ้ อ่านคล้ อยตามและสามาร๔เกิด ู จินตนาการตามไปได้
 24. 24. คณค่ าของนวนิยายเรื่องนี้ ุสะท้ อนให้ เห็นค่ านิยมสมัยใหม่ วัฒนธรรมของชิวิตวัยร่ ุนว่ ามีการเปลียนแปลงต่ างไปจากเดิมอย่ างไรบ้ างการใช่ ภาษาหรื อศัพย์ ใหม่ ของวัยร่ ุน
 25. 25. ประโยชน์ ทได้ จากการอ่ านนวนิยาย ี่1 ได้ ความเพลิดเพลิน2 ได้ คลายเครียด3 ได้ มีอะไรทาในเวลาว่ าง4 ได้ ความบันเทิง

×