Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Short film2012

6,204 views

Published on

นางกฤตยา ศรีริ พาเด็กไปทำหนังสั้น

 • Be the first to comment

Short film2012

 1. 1. กฤตยา ศรีริโรงเรียนภัทรบพิตร อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 1
 2. 2. 2
 3. 3. หนังสั้นก็มีจุดกําเนิดพรอมกันกับหนังโรงที่เราดูกันเปนปกติทุกวันนี้แหละ หนังเรื่องแรกของโลก เมื่อคนยุคสมัย 100 กวาปกอนไดเขาไปในสถานที่แหงหนึ่ง ไดเห็นภาพที่ตัวเองไมเคยเห็นมากอน นั่น คือ รถไฟคอยๆ จอดเทียบชานชาลา พวกเขาเชื่อวาตนเองเกือบจะโดนรถไฟชนซะแลว! นั้นแหละคือจุดเริ่มตนของคําวา “ภาพยนตร”หนึ่งในมหรสพที่คนทุกผูทุกนามไมอาจจะปฏิเสธไดในวันนี้หนังสั้นคืออะไร? ถาตอบแบบกําปนทุบดิน หนังสั้นก็คือหนังที่ไมยาว แมแตหนังเรื่องแรกของโลกที่ไดกลาวถึงไป ก็เปนหนังสั้น มันมีเหตุการณเกิดขึ้นดําเนินเรื่องจบลงอยางรวดเร็ว หนังสั้นทั้งหมดมักจะมีเรื่องราวหลักเพียงเรื่องเดียว 3
 4. 4. 1. อยากเลาเพราะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เชน นายยอดเดินทางไปในปาเพื่อลาสัตว และพบสิงโตตัวหนึ่งกําลังไลลากวาง ใน ระหวางที่นายยอด กําลังมองดูเหตุการณนี้ จูๆ สิงโตก็หันไปเห็นนายยอดและวิ่งไล ใสนายยอดแทน ฝายนายยอดเมื่อเห็นดังนั้นก็เลยรีบวิ่งโกยไมคิดชีวิต เมื่อเขารอดมา ได ไมวาเจอหนาใครเขาก็อดไมไดที่จะเลาเรื่องนี้ใหแกคนผูนั้นฟง เรื่องเลาประเภทนี้ ผูเลามักจะมีอารมณรวมกับเรื่องที่ตนเองเลาไปดวยเปนอยางมาก พูดงายๆ ก็คือมี “ประสบการณรวม” หรือใกลชิดกับเรื่องราวหรือเหตุการณนั้นๆ อยางแทจริง 4
 5. 5. 2. เลาเพราะเห็นเจอมา แตไมไดเกิดขึ้นกับตัว เชน นางหยดขึ้นรถเมลที่เบียดเสียดแลวไดไปเจอผูชายลุกใหเด็กนั่ง มันเปนเหตุการณอันนาประทับใจจนเธอตองเลาใหเพื่อนของเธอฟง เรื่องนี้อาจจะไมใชเรื่องที่กระทบความรูสึกของคนเลามากเทากับเรื่องแบบ แรกแตก็เปนเรื่องที่โดนใจเธอไดหากลึกๆ แลวมันเปนประเด็นที่เธอออนไหว เชน นางหยดโดยปรกติแลวชอบชวยเหลือคนที่ออนแอ เหตุการณดังกลาวจึงสรางความรูสึกแกเธอ3. เลาเพราะจินตนาการ พูดงายๆ ก็คือเรื่องแตงแบบ 100 เปอรเซ็นตเต็มอยางพอที่เลานิทานที่แตงขึ้นมาเดี๋ยวนั้นใหลูกฟงกอนนอน เรื่องแบบนี้จะมีประสบการณรวมหรือรูสึกไปกับเหตุการณนอยกวาเรื่องแบบ ที่สอง แตก็ไมไดแปลวาดอยคาไปกวากันเลยเพราะวาเรื่องเลาแบบนี้สามารถสรางความอยากติดตามใหแกผูฟงได หากตัวคนเลาเองเปดใจเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกําลังเลาอยูแบบหมดเปลือก 5
 6. 6. 4.เลาเพราะจําเปนจะตองเลา เชน นักเรียนที่ตองไปยืนพูดหนาชั้นเรียนเลาเหตุการณอะไรสักอยางที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ก็จะเลาแบบสะดุดเปนหวง ๆ และไมนาสนใจไมนาติดตาม เรื่องเลาแบบนี้หมดสิ้นทั้งความเชื่อในสิ่งที่กําลังเลาอยูของตัวผูเลาเองความมีอารมณรวมหรือรูสึกตามไปกับเรื่องที่เลานั้น ๆ 6
 7. 7. เมื่อสามารถคิดและเขียนเรื่องไดแลว ก็มาสูขั้นการเขียนบท ทุกอยางในขั้นตอนนี้จะงายขึ้นเมื่อมีโครงเรื่องที่เรียบรอยดีอยูแลว ก็แคยึดเอาโครงเรื่องนี้มาไวกับตัวและจําหลักการงายๆ ดังตอไปนี้ที่คุณควรจะยึดติดเอาไวจําไวเสมอวาตัวเองกําลังเลาเรื่องเกี่ยวกับอะไร หมายความวาพยายามยึดเรื่องใหอยูกับประเด็นหลักเอาไวเดินเรื่องไปขางหนาอยูตลอด อยางที่เกริ่นไวในหัวขอการคิดเรื่อง การที่ทําใหเรื่องเดินหนาไปตลอดนั้นจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับหนังที่ตองการใหคนดูไดรับความบันเทิง 7
 8. 8. การยึดหลัก 3 องคองคแรก คือ การเกิ่นนํารือง เปดตัวละคร จนเกิดเหตุการณพลิกผันกับตัวละคร ่ นําไปสูองคที่ 2องคที่สอง คือ สวนกลางเรื่อง เลาเรื่องที่ปูไปสุดจุดหักเหอีกครั้งกอนจะเขาสู climax (ชวงจบ)องคที่สาม คือ บทสรุปของเรื่องคุณสามารถนําหลัก 3 องคไปปรับใชไดกับการเลาเรื่อง ทุกรูปแบบ ไมวาจะโรแมนติก สยองขวัญ หนังแอ็คชั่นเลือดทวมจอก็ได 8
 9. 9. ทุนไมไดหมายถึงเงินเทานั้นแตงบยังรวมสามารถหมายถึงอุปกรณไดดวยหรืออยางใชบานของพอแมเปนสถานที่จัดวาวาพอแมชวยเรื่องทุนในแงของสถานที่ไป แตหลักๆแลวทุนก็คือ “เงิน” นะจะ 9
 10. 10. เมื่อมีทีมงานหลังกลองแลวหนากลองก็ยอมตามมา (หรือจะสลับกันก็ไดขึ้นอยูกับวาคนที่มาชวยอยากเปนแบบไหน) การหานักแสดงก็คงคลายๆ กับการหาทีมงานจะตองเปนคนที่เต็มใจมาทํางานและมีความอยากรวมดวยชวยกันอยางแทจริง แตขอแมเพิ่มเติมที่ตองการจากนักแสดงก็คือ จะตองมีความสามารถในการแสดงออก งายๆ ก็คือเริ่มจากจะตองไมเกิดอาการ “แข็ง” เมื่อตองออกมาแสดงตามบทบาทสมมุติ ยิ่งถาเปนเพื่อนเราแลวมีประสบการณทางดานการแสดงมากอน เล็กๆ ก็แบบละครเวทีที่มหาวิทยาลัยหรือแมกระทั่งการเคยเปนตัวประกอบในหนังโรง มันก็ทําใหงานของคนทําหนังงายขึ้นมาอีกเล็กนอย 10
 11. 11. มีหลักงายๆ ควรจําดังนี้1.ควรเปนบานเรา บานญาติ หรือบานเพื่อนที่สามารถคุยกันได และสามารถทํางานไดงายๆ2.ถาเปนบานคนอื่นอยางบานเพื่อนของเพื่อน ก็ควรคุยกับเจาของบานใหดีวาเราจะถายหนังกันและอาจจะรบกวนการใชชีวิตปรกติของคนในบาน ควรทําความเขาใจกันกอนไมงั้นจะซวยไดภายหลัง3.ควรเปนสถานที่ๆ มีความเงียบสงบพอจะถายหนังได ไมมีการกอสรางที่บานขางๆเพราะการที่เราจะไปขอใหเขาหยุดทํางานเพื่อใหเราทํางานไดเปนเรื่องที่ยากยิ่ง4.เปนสถานที่ๆ ตรงกับในจินตนาการที่เราไดคิดไว 11
 12. 12. 1. ตากลอง ผูกํากับไมควรถายภาพเองครับเพราะอาจจะทําใหไมมีสมาธิตอการกํากับการแสดงแตถาหากจําเปนจริงๆ แบบหาคนมาถายใหไมไดเลย จะถายเองก็ได แตถามันไมจําเปนขนาดนั้นก็ควรใหคนอื่นถาย2. ผูชวยผูกํากับ เปนคนที่จะมาชวยแบงเบาภาระในการทํางานของผูกํากับ โดยการชวยคอยดูนักแสดง คอยดูวาถายฉากนี้เสร็จ ตอไปจะตองถายอะไรตอ และควรวางแผนการถายทําอยางไร3.ผูจัดการกองถาย มาคอยดูแลเรื่องการเงิน การใชจายใหเปนไปตามงบประมาณที่มีอยู4.คนบันทึกเสียง ตําแหนงนี้ก็จําเปนครับ แตก็ขึ้นอยูวาคุณมีอุปกรณบันทึกเสียงพวกไมคบูมไวตอกับกลองหรือเปลา หรือคุณซีเรียสกับเรื่องเสียงแคไหน ถาคุณซีเรียสคุณก็ตองมีคนบันทึกเสียง 12
 13. 13. ตําแหนงอื่นๆ รองลงมาก็ ฝายศิลป มาดูแลเรื่องฉากและของประกอบฉาก,ฝายเสื้อผา และฝายอื่นๆ ฝ ฝตามแตจะจัดหาตําแหนงออกมาได ชวยเรื่องโปรดิวเซอร หรือผูอํานวยการสราง หรือจะเรียกวาดูแลการผลิตก็ได ก็แลวแตครับ สวนมากหนังสั้นเรื่องแรกผูกํากับมักเหมาเปนเองซะเลยเพราะไมรูจะใหใครทําตรงนี้ดี คนที่ทํางานในแตละตําแหนงควรจะรูหนาที่ของตัวเองนะครับ เชน ฝายศิลป ก็รูดีวาของประกอบฉากที่ผูกํากับตองการใหอยูในฉากนั้นๆ มีอะไรบาง หรือวาฝายเสื้อผาก็ตองรูวาในฉากเปดเรื่องผูกํากับอยากใหพระเอกใสเสื้อสีอะไร หรือคนบันทึกเสียงก็ควรจะรูวา ฉากนี้มีนักแสดงคนไหนพูดอะไรบางทุกคนควรรูหนาที่ของตัวเองและตั้งใจทํางานครับ ควรมีความเชื่อรวมกันวาหนังที่กําลังทําดวยกันอยูน้ีเปนหนังของทุกคน ไมไดเปนแคหนังของผูกํากับคนเดียวเทานั้น ผลงานที่เสร็จออกมาจะมีชื่อคุณทุกคนและหากมีขอผิดพลาดใดๆ ก็ตามในหนังที่เกิดขึ้นเพราะคุณมีสวน มันก็จะฟองออกมาวาคุณไมตั้งใจทําหนัง แตนั้นยังไมเทากับการที่ผลงานที่ควรจะไดรับการชื่นชมยกยองมากกวานี้ กลับกาวไปไมถึงไหนและความฝนของคนตัวเล็กๆ คนหนึ่งก็อาจจะสลายไป 13
 14. 14. 14
 15. 15. องคประกอบที่ดีของหนัง 4 อยาง1. ดูแลวรูเรื่อง2. ดูแลวรูสึก3. ตองมีความใหม4. ดูแลวเกิดปญญา 15
 16. 16. ทบทวนโดยการทํา แบบฝกหัดกัน 16
 17. 17. 17หนังสั้นคือหนังที่ไมยาว ใชหรือไมใช ไมใช 17
 18. 18. 18ตําแหนงตาง ๆ ที่กองถายหนังสั้นควรมี ผูกํากับ ผูชวยผูกํากับ ผูจัดการกองถาย ถูกทุกขอ 18
 19. 19. โยงขอความที่สัมพันธกันเลาเพราะเปนเรื่องที่เกิด ขึ้นกับตัวเอง เลาเพราะเห็นเจอมา กระบวนการ คิดใหเปนเรื่อง เลาเรื่องเกี่ยวกับอะไร เดินเรื่องไปขางหนา อยูตลอด การยึดหลัก 3 องค จากโครงเรื่องสู เลาเพราะจําเปน การเปนบท ตองเลา เลาเพราะจินตนาการ 19
 20. 20.  1. บทความของยุพาพร บรรดาศักดิ์ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 2. โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในการทําหนังสั้น กลุมเผยแพร และพัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยี สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ระหวางวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมแมกซ กรุงเทพมหานคร ขอมอบคุณความดีและประโยชนนี้เพื่อการเรียนการสอนในการพัฒนา เยาวชน ในรูปแบบครูไทยหัวใจแบงปน 20

×