B11 periannan

426 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

B11 periannan

  1. 1. இைணய ம கணினி வழி தமி க ற க பி த ந லா ைனவ ேகா. ெபாிய ேகா. ண இய ந , தமிழக க வி ஆரா சிவள சி நி வன , ெச ைன ைரஅறிெதா அறியாைம க ட றா எ பத ேக ப இ ைறய க வியி கணினி ெதாழி பநா வள வ கிற ; மி த வரேவ ைப ெப ள . அைன பாட பிாி களிஇ ப பய ப கிற . தமி க ற க பி த இ ப தி ப ேவ தள கைளக டறிவ தமிழ க வியாள களி ேவ ைகயாக காண ப கிற . கணனி ப ேதாஇைண த இைணயவழி அ ைறயி தமி க ற க பி த பய ப தபடேவ ய ழ க உ வாகி வ கி றன. அைவ நி வன சா (Formal) நி வன சாரா (Nonformal), இய நிைல (Informal) ஆகியனவ றி காண ப கி றன. இவ றி க டவழ வ தமி க வி வ ந கேளா இைண த கணினி வ ந களி கடைமயா .நி வன சா த க விநி வன க க பி த ைறகைள வ க நைட ைற ப த பல அ ைறகைளேம ெகா வ கி றன. கணினி ப ைத பய ப தி ெம கைள (Software) த பாடப திக ேக ப ஆசிாிய கேள உ வா கி வ கி றன . உ வா க ப ெம களி த ைமஅறிவிய பாட க கான ெம களி தமி பாட ெம க த ைமயா ,தயாாி ைறயா ேவ ப கி றன. உயிேரா ட ைடய தகவ கைள ெகா அைமவனதமி பாட க . அதைன பவ பாயி (Power Point) த யவ றி ெவளி ப ேபாஅவ இய கமி கா சிகைள பதி கேவ . இவ றி கான பயி சிக தமிழாசிாிய க -தமிழக தி ள தமிழாசிாிய க ேதைவ ப கி றன.நிர வழி க ற ைற: ைற:வைல தள ப (Web Technology) ெதாட நிக கைள ெகா ட ெமாழி பாட ப திகைளக பி பத மி தி பய ப வதாக காண ப கிற . ஒ வைல தள தி தர பதகவ கைள விாி ைர பத , ஆ க பத வைல தள ப சிற த விள கிற .P.F. கி ன ெவளி ப திய நிர வழி க ற (Programmed Learning) ைற, வைல தள ப தா தி ைம கிற . அ க ற ைறயி ள கிைளவழி தி ட ைத (Branching)வைல தள ப தா ேந தியாக பி ப ற . வைல தள தி அைம க இய கி ற ஒளிஅ ல றா தள ப வ க (Third dimension text) கிைளவழி தி ட தி மிகெபா தமான .வைல தள க பைன வள :தமி இல கிய க வ வான க பைன வள ைத , நிைறவான ெபா ெசறிைவெகா ளன. எ கா க 1 "கா மா ட ெத கி பழ ழ க கி ெந றி........................ என ெதாட சீவக சி தாமணி பாட " 97
  2. 2. 2 "த டைல மயி களாட........ தாமைர விள க தா க" என ெதாட க பராமாயண பாட 3 ைல பா - ைமயான கா சியைம இவ ைறெய லா வைல தள ப ெகா வ பைறயி க பி க, க பி த வள .க ற வ ெப . நி வன சா க வியி இ தைகய ப கைள ேம ெகா ளவத கானநடவ ைககைள உ தம ேபா ற அைம களி ெசய பாடாக ேவ .நி வன சாரா க விஇ ைறய க வி, ெதாட க , உய ெதாட க , உய நிைல, ேமனிைல, இளநிைல ப ட , நிைலப ட , ஆரா சி என 7 ப நிைலகளி நி வன சாரா வள வ கிற .அ ஊடக க சாதி க யாத க ற க பி த ைறகைள கணினி இைணய ப கசாதி கவிய . ஆ ெப (Ausubul) ெப சமி (Benjamin Bloom) தலாேனா எ தைகயக னமான க ற ப திைய க கவிய எ பத உளவிய விள க கைள த ளன .இல கிய ப வ க (Literary text)ெமாழி இல கிய பாட களி ேம றி பி ட ஏ ப நிைலக ாிய க ற ெபாஅைம ள . ப நிைல ேக றவா எளிைமயி க ன எ ேகா பாஅ பைடயி க ற ப வ கைள வழ க இைண தள ப வழிெச கிற . வணிக ைறயிநி வன க ைடய வைல தள க அவ றி ைடய ப ேவ பிாி கைள ெசய பா கைளஅவ றி க ப க தி றி கா மிக சிற பான ைறயி விவர கைளத கி றன. அ தைகய அ ைற தமி இல கிய களி ெபாதி ள 1 பி னணி தகவ (Background information) 2 ேந ெபா (Direct meaning) 3 ெபாதி ெபா (Implied meaning) 4 கைல க (Aesthetic features) 5 க க (Inferences) த யனவ ைற ெவ ேவ இைண தள களி அைம எவ ஆசிாிய உதவியி றிக பத ேக றவா வழிகா டவிய .ெமாழி க றஅாி வ நிைலயி ஆரா சி ப வைர ெமாழிைய க பத கான தள க உ ளன.அவ ைற க பத ாிய அகராதி கைல கள சிய , பா ைவ க த யனவ ைற இைணப ேனா ைடய ெசா ெபா அகராதிைய வைல தள ப தா ம ேம உ வா க .எ கா டாக, வா எ விைனயிைன ஏ ப நிைலகளி க க த க பாிமாண கஉ ளன. இவ ைறெய லா உ ளட கிய ப ேனா ேபரகராதிைய ெமாழி இல கியவ ந க கணினி வ ந கேளா இைண உ வா கவிய . இ தைகய ய சிெமாழி க வி வள சி இ றியைமயாததா .இய வி: க வி:இ ைறய ச தாய ழ கணினி அறி இைளய தைல ைற யினாிட ெப கி வ கிற .நா ேதா கணினியி னம தகவ கைள திர த இவ க மி த ஆ வ 98
  3. 3. கா கி றன . அவ க ஆ வ தி ேக றவா ெமாழி இல கிய வைல தள கைள க பி த ப கேளா உ வா வ தமி க வியாள களி ெபா பா . இவ களி க வி ப ைத கணினி வ ந க வைல தள ப இைண க ேவ .இல கிய களி ெபாதி ள "யா ஊேர யாவ ேகளி தீ ந பிற தர வாரா" "ெச வ பயேன ஈத ேபா எனிேன த ந பலேவ" த ய ப பா கைள அைடயாள ப த , அவ றி காண ப வி ம கைள ெவளிப த , இய ைகேயா ைய த க பைன வள கைள உண த , ெசறிவான ெசா ெபாநய ைத உ ட ெச த , தமி ேக ெசா தமான ச தநய ைத இைச ெப கிைன அறியெச த , எ வைக ெம பா கைள கா சி ப த , ெம பபா க ேக ப தமி வள தி க ெச த , எ பனவ றி ெக லா வைல தளேம ெபா தமானதாக அைம . ைரதமி க பி த க ற இய பாகேவ கணினி ப க ெபா தமாக விள கி றன.நி வன சா , நி வன சாரா, இய நிைல ஆகிய வைக க வி அாி வ த ஆரா சிப வைரயிலான ஏ ப நிைலக கணினி சா த இைணய ப ைத கைட பி ,தமி க ற க பி தைல ெச ைமயா க ேம ப த வழிக உ ளன. தமி க வியாள க ,கணினி வ ந க , ஆசிாிய க ஆகிேயாாி இைண த ெசய பா க இ ைறய ேதைவகளாகக த ப கி றன. 99

×