Million Digital Libraries Initiative by MobileVeda

810 views

Published on

Project "Million Digital Libraries" ( CellNool Thittam )

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
810
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
212
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Million Digital Libraries Initiative by MobileVeda

 1. 1. ெதாழி ப தி ைண ட ஓ அறி ர சி உ க ந லாதரைவ நா கிேறா
 2. 2. எ ன?
 3. 3. அறி க இ த தி ட , இ ைறய ெதாழி ப வள சிைய ேந மைறயான வழிகள பய ப தினா ந ச தாய தி பல ந ல மா ற கைள உ வா க எ பைத ைமயமாக ெகா உ வா க ப ள . கியமாக, ம க த க அறிைவ வள ெகா ள வா ப ைன உ வா தைல ைமயமாக ெகா ள இ ெப பாலான ம க ெச ேபசிைய பய ப கி றன . "ெச லிலா இ லக இ ைல" எ ெசா நிைலைய இ ைறய ச தாய அைட வ ட . இதனா ஏ ப ள ப ேவ சீ ேக கைள , இ ன கைள எ ண வ தாம , இ த அறிவ ய மா ற ைத ச தாய ந ைம ய ப வழி ைறகைள ஆ க ெச ேதா .    இேதா, இ தா அ த தி ட .
 4. 4. அறி க "ப ல ச ம கள ெச ேபசிைய லகமாக மா த .."   ஆ . ஒ ெவா ெச ேபசிய ஒ தமி லக ைத ெகா ேச , அதைன பய ப நப , அவ ைடய ற தா அறிைவ ேம ப தி ெகா வா ப ைன வழ த இ தி ட தி அ பைட ேநா க .   உலகவரலா றி இ ப ப ட ய சி ேவெற த ச தாய தி இ வைர நைடெப றதாக ெத யவ ைல. ந தமிழ க அைனவைர தைலநிமிர ெச இ ய சிய இைன ெசய ப ேவா வா க . இ த தி ட தி ெபய "மிதிைல" அதாவ   "மி லிய ஜி ட ைல ர " ஆ கில தி "MiDiLi"   midili.mobileveda.com
 5. 5. யா ?
 6. 6. எ கைள ப றி ெமாைப ேவதா ெமாைப ேவதா திய ய சிகைள ேம ெகா ஓ ெதாழி ப நி வன . இ நி வன இ தியாவ னன ெதாழி ப ப கைல கழகமான வ .ஐ. . ப கைல கழக தி ைண ட இய கி வ கிற . ெதாழி ப ப ல "ெச ேபசிைய ந ல மா ற தி காக பய ப வ " எ பேத ெமாைப ேவதாவ றி ேகா . இைத நிைறேவ வ தமாக ஓ லக ைதேய ெச ேபசிய ப ெதாழி ப வசதிைய ஏ ப தி ேளா . எ ண ெச ேபசி லக ப ல ச தமிழ க வழ க ப . இ த ெச ேபசி லக தி ச க இல கிய, ப தி இல கிய க , மிக ெப எ தாள கள ேதசிய மயமா க ப ட க இட ெப . இ தி ட தி ப ெப ல ச கண காேனா பய ெப வைகய த க பைட கைள வழ க வ எ தாள க ம பதி பக க ைடய க வழ க ப . இ த லக ைத ெச ேபசிய , கண ண ய ப வசதி தர ப .
 7. 7. எ ப ?
 8. 8. ெசய ப வழி ைற தலி , இ சா தியமா ? ச தியமாக இ சா திய தா . ஏென றா ஓரா ேப SEED எ ற ெபய ஓ ஆய ர தக கைள உ ளட கிய ெச ேபசி லக ெம ெபா ைள நா க ெவள ய கிேறா . ெப அறிவ யலா ம க வ யாள க ம திய ம ேம இ த சமய ழ க தி உ ள . இ ெதாழி ப அதிசய ைத சாமான ய ம க பய ப த வைக ெச ய ேவ எ பேத எ க ேநா க . க ப யா மா ? ( எ வள ெசலவா ) ஒ லக தி ஆ ெசல இர டைர அெம க டால க , அதாவ மா றி இ ப பா . இைத ந ப யவ ைலயா, இ எ ப சா திய எ றா , இத அ பைட "எகானமி ஆ ேக " என ப ெபா ளாதார பாலபாட தா . (டா டா ேநேனா கா , இத சிற த எ கா )
 9. 9. ெசய ப வழி ைற இலவச எ ப நா அைனவ வ ெசா ல லவா ! எனேவ, இ தி ட தி கான ெபா ளாதார ஒ ைழ ப ேவ டாள க (Sponsors & Partners) ல ெபற ப . இ தி ட ைத ப றிய தகவ க ஊடக டாள க (Media Partners) ல பர ப ப வேத இ தி ட ைத ெவ றியைடய ெச த ப க லா . கியமாக ந தமிழக அர , ப ேவ அைம க உதவ வ தா , இ தி ட திைன மிக வ ைரவ , றி பாக உலக தமி ெச ெமாழி மாநா நைடெப ேகாைவய , ஜு மாத திேலேய நிைறேவ றி வ டலா . பதி ெச த இ த ெச ேபசி லக ைத ெபற றி ப ட கால ெக நி ணய க ப பதி க ேம ெகா ள ப .. ஒ எ .எ .எ .-ஐ ஒ றி ப ட எ அ ப பதி ெச யலா . ேம , இைணயதள , ப ெப அ ைடக ம நிதி ஆதார கைள உய ேவ சில வழிக ல பதி ேம ெகா ள ப . வழ த இ த தமி ெச ேபசி லக ைத ெபற பதி ெச த உட அவ க ஒ றிய எ அ ப ப . ப ன உலக தமி மாநா நைடெப சமய தி , ப ேவ வழி ைறகள இ த ஜி ட லக பதி ெசயதவ கள ெச ேபசிய பதிவ ற க ெச தர ப . அ ம மி லாம அவ க ஒ வ தர ப (backup ம கண ன ய பய ப திட)
 10. 10. நிதி ேதைவக இ தி ட கான நிதி ேதைவக ெம ெபா தயா (எ க உைழ ), தக பதி ெச த , வழ த , ஆ ேவஷ ம வா ைகயாள ேசைவ ேபா றைவ த னா வல க , மாணவ க வழ க ப ஊ க ெதாைக, நி வாக ெசல க (ப ெப ம ற அைம க ம நி வன க ) வ ள பர க கான ெசல (இ ைறய நிைலய கைட வ ள பர ேதைவதாேன) பதி பாள க , எ தாள க , இல கிய வள சி அ ெசலவ , தி ட ைத நிைறேவ ற ேதைவ ப ம ற ெபா க வா க ம கிரா அ ைடக தயா க ம உப நிதி இ ப அ த னா வ ெதா நி வன க வழ க ப .
 11. 11. நிதி ஆதார க ேதைவயான நிதிைய திர சில வழி ைறக வ ள பரதார க ல நிதி திர த ப ெப ப அ ைடக ல பா ச ெச த (அதாவ ந க ஒ ேப ேக வா கி, உ க ஒ , றி ப ட எ ண ைகய ம றவ க ஒ ெவா இலவசமாக வழ க ப த ஒ -ேல டா -ெப -ைச அைம ைப ேபால) ஆ ைல நிதி திர த (வ கிப யா ேபால) ப ேவ நிக க ( ெசமினா / பய சி ப டைறக ) எ லாவ றி ேமலாக தமிழக அர ( ந த வ மன ைவ தா அர சா பாகேவ இ தி ட ைத இைம ெபா தி ெசய ப திட )
 12. 12. யா ட டண ?
 13. 13. கிய டாள க | Press Partners | Television Partners | Radio Partners | | Knowledge Partners | Mobile Partner - Handsets / Operators | Govt. Support | NGO Partners | | Event Management Partners | | Travel Partners | Refreshment Partners | | Real Estate Partners | | Apparel Sponsors | IT Sponsors | இ த தி ட ப ேவ தி ட டாள க ம வ ள பரதார கள ஒ ைழ ட ெதாட க ப டா , ஆய ர கண கான ம க இ த மாெப தி ட தி ப ேக பா க .
 14. 14. ம நிைன கிேறா "ப ல ச தமிழ கைள நடமா லகமாக மா வ ந ல சிய " ந றி! உ கள மதி வா த ேநர தி … http://midili.mobileveda.com ganesh@mobileveda.com www.fublish.com

×