A7 sboopathi

266 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A7 sboopathi

  1. 1. ெவ பா நிர ெவ பாவி கான ெபா இல கண கைள சாிபா நிர . சி தநாத பதி எவ ெச டா எ சினியாி கதமி ெச களி ெவ பா சிற பான இட உ . அைச, சீ , தைள என யாவ றிக ேகா பான யா ைப ெப றி ெவ பா, பா வைககளி க னமானதாக க தப கிற . ‘ெவ பா நிர ’ எ வழ க ப இ ெம ெபா ளா , நா இய ெச களிெவ பாவி இல கண க பயி வ கி றனவா எ சாிபா ெகா ள . அைததவிர எ ைக, ேமாைன, ஒ றளெபைட உ ளி ட இல கண க அைம தி கி றனவாஎ சாிபா பிைழகைள தி தி ெகா ளலா . ைரகணிணிைய பய ப தி தமிழி தனி சிற பாக க த ப யா பில கண ைத சாிபா கஇய எ ப ந ெமாழியி எ றா இளைம ஒ எ கா ,எ , அைச, சீ ,அ , ெதாைட என எ லா களி தி டவ டமான க டைம ைப ெப ள பாவைகளிஒ றாகிய ெவ பாைவ சாிபா க இ நிர உத வ ண வ வைம க ப ள .எதமி ெமாழியி 247 எ க பய ப த ப ளன . வடெமாழி எ களானஹ,ஸ,ஷ,ஜ, , ஆகியைவ தவி க ப ளன. இவ றி இைணயான ஒ ெகா டதமி எ கைள உ ளிட (அ,ச,ச,ச, ச,சிறி). ெம ெய க ெமாழி தலாக வாரா.அ ெவ கைள ெமாழி தலாக உ ளி டா தவ கா ட ப . எனி ட , ர, ல, ழ, ற, ன இவ ைற ெமாழி தலாக உ ளிட வைக ெச ய ப ள . ஒேர ெசா ைல சீ பிாி தால றிஅவ ைற ெமாழி தலாக பய ப த ேவ டா .அைச சீஇ நிர அைம க ப ள க ட களி ஒ ெவா சீைர அத கான க ட களி உ ளிடேவ . தலாவதாக இ நிர அ சீ கைள தனி எ களாக பிாி , றி , ெந , ஒஎன வைக ப தி ெகா . கிர த எ க அ லாத தமி ஒ றி எ கைளதவி பிற எ கைள உ ளி டா ஏ ெகா ள படா.எ.கா: நீ க கீ க டவா உ ளி டா அகர தல எ ெத லா ஆதி பகவ த ேற உலகீ க டவா சாிபா க ப ....... 33
  2. 2. எ தல 2-ஆ 3-ஆசீ க சீ தைள தைள ைச அைச அைச வைக மா இய சீஅகர நிைர ேந ளிமா சாி நிைர ெவ டைள மா இய சீ தல நிைர ேந ளிமா சாி நிைர ெவ டைளதைள:தைள: ெவ பா உாிய இய சீ ெவ டைள , ெவ சீ ெவ டைளக தவிர ஏைனயதைளக வாி சிவ நிற எ களி எ சாி ைக ேதா .எ கா டாக த சீ கா சீராக இ க வ சீாி தலைச ேநரைசயாக இ லாவிகீ க டவா எ சாி ைக ேதா . எ ெத ஒ ஒ ளிமா கா தைள நிைர ேந ேந க தைள லா ெநஒ கா நிைர த கிற இய சீ மா பகவ ஒ நிைர ேந ளிமா ெவ ட சாி நிைர ைளஇ வாறாக ஒ ெவா சீ இைடேய பயி வ தைளகைள , தைள த இட கைளக சாிெச ய ேவ ய இட கைள சாி ெச யலா . ஈ ற யி ஈ சீ ( றாவ சீ ) ,நா , மல , கா , பிற எ பவ அட ஏேத ஒ ஓரைச ெசா லாகேவா ஈரைசெசா லாகேவா இ த ேவ . இ நிர அவ ைற இன கா .எ ைக : ேநாிைச ெவ பா களி ஒ விக ப எ ைகேயா , இ விக ப எ ைகேயா அ களிஅைமய ெப த அவசிய . அ எ ைக , சீ எ ைக ேபா றவ ைற சிற பாக சாிபா கலா .எ கா டாக அ அற உைட தாயி இ வா ைக ப பய அ எ ற றளிஅைம த இன எ ைகைய ட இ நிர சாியாக க பி .ேமாைன : ேமாைன ெவ பாவி க டாயமி ைல எனி இ நிர கீ ேமாைனையக பி த இட ெப கிற . பாட கீ பயி வ ேமாைனய க பி பத கானத க எ ைகைய விட ெவ எளிதானேத. இ வாேற அளபைடகைள க பி கலா .தனி ெசா : தனி ெசா ’–’ எ ற றி கா ட ப ள . எனி தனி ெசா ைதய சீ இல கண ப ெப றதா இ ைலயா எ பைத பயனேர உ தி ெசெகா ள ேவ . ைதய சீ ெப வி டதா எ பைத சாிபா தஎதி கால தி ட தி இைண க ப ள .நிர கா பிைழக :ஒ றி அ லாத தமி எ க வாி :- # NAஒ றியாயி கிர த எ க வாி :- # NA 34
  3. 3. ஒ தெல தாக வாி :- சீ க எ தல 2-ஆ 3-ஆ சீ தைள தைள வைக ைச அைச அைச ாி #N/ ஒ ெந okn #N/A #N/A #N/A யா A இய சீ கிாி ளி மா ெந நிைர ேந ெவ ட சாி யா மா நிைர ைளெவ பாவி ாிய தைளக வராவி :- தைள த கிறஎ ைகக வராவி :- அ தெல 2-ஆ தெல 2-ஆ எ சீ க எ க அ எ ைகஅாியெப ர அ ாி ர ரண அைமய ாிய ெபறவி ைல எ ைக அ எ ைக க ண க ண அைமயவி அைமயவி ைல ைல க ண க ண ணர எ ைகெதாியி ெ◌ ெத ாி ர அைமயவி ைல அ எ ைக காிய ர க ாி ர ரண அைமய ெபறவி ைல எ ைக அ எ ைக எ ண எ ண அைமயவி அைமயவி ைல ைல 2ம 3-ஆ பாட அ க எ ைக வதி FALSE இைடேய :- :-ஒ ெமா தமாக அ 35
  4. 4. எதி கால விாிவா க : இ நிர ெதா பி ற ெவ பா , ேநாிைச சி திய ெவ பா ,இ னிைச சி திய ெவ பா , ேநாிைச அளவிய ெவ பா , இ னிைச அளவிய ெவ பாஆகியவ ைற சாிபா க , சீெர ைக , அ ெய ைக , இன எ ைக ஆசிாிய பாவி வைககஆகியவ ைற சாிபா க வைகெச ய ப ள . எதி கால ேம ப த பிற பாவைககைளசாிபா க ஒ நிர க உ வா க ப . ைர : த ேனாிலாத தமிழி அாிய ெச வ களான யா பி அைன கைள எளிதிநிர ப நா ெவ ெதாைலவி இ ைல.இைணேநாிைச ெவ பாவி கான சாிபா த ைண ப ய / உதவிய வைல தள க 1. ெதா கா பிய ேகசிக உைர 2. தமி இல கண – ஃமா எ .ஏ வாசக ச க , ெகா 3. யா ப கல காாிைக 4. www.tamilvu.org 5. www.venbavadikkalamvanga.comபய ப ட ெம ெபா க 1. ைம ேராசாஃ வி ேடா - எ ெச 36

×