B8 sivapillai

417 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

B8 sivapillai

  1. 1. தகவ பாிமா திறைமக ல தமி ெமாழி , கலாசார க பி வழிவைககைள க ெய ப : இ கிலா அரசா க தி ேதசிய ெகா ைக அபிவி தி -அைடைவ , றி ேகா சா த ஊ க ைத அதிகாி த Raising achievement and aspiration சிவா பி ைள ல டேதசிய பாட தி ட"மாணவ க நம மனிதாபிமான ைத ேவ பா ஒ ைமகைள க உண மதிெகா ள ெதாி ெகா வதா த கள ெசா த ப த க இைடேய நிைறவான சிற பான ாிதேலா இய க கிற எ பேத வா ைகைய ப உண ெகா டத த ைமயானப தியா ". " (National Curriculum, 1999, p (.136இத அ பைடயி இ கிலா தி தமி ெமாழி ெகன ஒ பாட தி ட ஏைனய ஐேரா பியெமாழிக இ ப ேபா உ வா க ப -2006 இ இ கிலா அரசா கப ளிகளி வார வி ,ப ளி த பி மாைல ேநர தி நட தமி ப ளிகளிபி ப ற ப தமி ெமாழி க பி க ப கிற .இதி க பி ஆசிாிய பல தா நாபயி ற ப ட ஆசிாிய க ஆவா க ,சில தமி க பி க ேவ எ ஆ வ ெகா டச கெதா ட க ஆவா க .இ நா ஏ றவா பயி ற ப ட ஆசிாிய க எ ணி ைக மிக ைறவாகேவ உ ள ,இதனா இ நா மாணவ களிட அ வழிவைகக ஆசிாிய களிட காண ப வ ைறவாகேவ உ ள .இத ெகன பல பயி சி ப டைறக இ நா ப கைல கழகஆ வல களா நட த ப அதி ப ெக அ பவ ெப பவ க எ ணி ைக மிக ைறவாகேவ உ ள .க பி வழி ைறகளி பல மா ற க உ டாகி வ கிற .இ வள கால ஒ க டஅைம தமி ெமாழி ெகன இ ததி ைல .சமீப தி ெவளியிட ப ட பாட தி ட க டைமஇ நா ெமாழிக பி வழி ைறக ஏ ப அைம தி ப ட ேதைவயானவள கைள அ ைறகைள அ ெகா கிற .அ ேதா ேக பிறி ப கைல கழகஏ ப தி இ தராதர அளி அெச ெமாழிக (ASSET Languages) (assetlanguages.org.uk) தி ட பல ச க ெமாழிகளினா வரேவ க ப ள . இ நா -1000 ேம ப டம களா ேப ப 26ெமாழிக ேத ெத க ப அவ றி 12ெமாழிக ) தமி உ பட(எ லாவ றி ஒேர தரமான க டைம ைப உ வா க ப டைம ஒ வர பிரசாத ஆ . இபயி ற ப ட பயி ற படாத ஆசிாிய க ஒ வழிகா யா .அ ேதா அெச ெமாழிக தாபன உ வா க ப ட இ நா ெமாழி தாபன களான Our Languages தி ட (Cilt,SSAT. NRC) ேபா றைவ ட ப ளிக ட ப காளி வமாக ப ளிகளி நடதமி ப ளிக ச க தமி ப ளிக ட இைண நட பதா இ தமி ெமாழி தனி வெப இ நா ஐேரா பிய ெமாழிக சமமாக அ கீகார ெப ற தராதர சா றிதகிைட அளவி உய நி கிற .அ ேதா ஐ கிய இரா சிய தில )ஐஇ-UK) ெமாழிக 74
  2. 2. க க பி வைரபட தி தமி ஒ ெமாழியாக இ கிற . ெதாட க ற க பி பதிமதி ெச ைறபா கைள அைடயாள க அவ ைற தி தி அைம ஒ ெதாட ேன ற தி வழி அைம க ேவ . த ேபா மாணவ க கணினி ல க பைதேயவி கி றன ஏைனய பாட கைள அவ க கணினி உதவி ட க றறிவதா தமிெமாழிைய அ வா க வழி ைற அவ க உ த ப கி றன .அதிகமான மாணவ கெசா தமாக கணினி ைவ தி கிறா க ஏைனேயா கணினிைய பாவி வா ைபெப றி கிறா க .ஆகேவ மாணவ க யமாக இைணய தள இைண ல தமிைழ (E-learning)க வா ைப ெப றி கிறா க . ப க ப கமாக ர ப த மாணவ இகணினி திைரயி தடவி தடவி ப க கைள மா கிறா . IWB-Interactive White Boardக பலைகயி ெவ க யா எ தி ப த மாணவ இ மி -ெவ பலைகயி InteractiveWhite Board (IWB) மி -ேபனாவா எ தி ப கிறா ெதா ப கிறா நைட ைறயிகணினி ெதாழி ப க க ற க பி பதி பல மா ற கைள ஏ ப தி உ ள .இமாணவ தன வி பிய ேநர தி ,தன ஏ ற நிைலயி க பத வா ஏ ப கிற .இதனா அவ த திரமாக க ஒ நிைல உ வாகிற .இ இைணய இைணைகஅட க கணினியி ெதாைலேபசியி இ லாத மாணவ க எ ணி ைக இ நா மிக ைற .ஏைனய பாட களி இ த வசதி ெகா பதா மாணவ க தமிைழ இ வழியிக க ப வா க .இ த மா ற க அைமய நா தமி க பி பைத மா றி அைம காவிகால ேபா கி தமி க ற க பி பதி மாணவ களி ஆ வ றி ேபாக வா உஇைணய இைண வசதிக தா இதி கிய ப வகி கிற . ப ளிக எ லாவ றிஇ த இைண வசதிக உ . ப ளிக ட ப காளி த வ ைத அரசா கப ளிகளி ,வார வி நட தமி ப ளி ஆசிாிய க ஏ ப தி கணினி பாவி வசதிையஉ டா கி தமி க வி க பி வள கைள ேம ப தி இ ைறய மாணவ க தமிைழஆ வமாக க பத அதிக வா உ .ஏைனய ஐேரா பிய ெமாழிகளி இ வாறனவள கைள தாேம உ வா கி கா வா பிைன ெமாழி க க பி திைரபட கைள ஆ திறைமைய எம மாணவ க ெகா ளா க .இ வாறான ெசய பா கபர த சி தைன ஆ றைல ,கைல கலா சார ைத க டறிய உத எ ப ெமாழிஆரா வாள க க டறி த உ ைம.Siva Pillai Chief Examiner of Cambridge University ASSET Languages-Tamil Language Principal Examiner London - Edexcel Examination – iGCE-Tamil Language Winner of European Award for Languages 2007 Visiting Lecturer, Goldsmiths, University of London, UK 75

×