B12 nakkeeran

534 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
534
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

B12 nakkeeran

  1. 1. இைணய வழி ேத களி லா க வி (Education without Examination) Through e-learning அர. ைனவ ப. அர ந கீர இய ந , தமி இைணய க வி கழக ைரக வி எ ப அ பவ கைள ப அறி ெப ஆ க வ தனிமனித, ச தாய வள சிகபய ப வதா .இ க வி க ற – க பி த அைம பி ஆசிாிய , மாணவ , க வி தி ட ,மதி எ ற க அட கி ளன. க ெப ற அறிைவ ேசாதி தறிய ேத கபய ப கி றன.க பைத ஊ க ப த , க ற அறிைவ மதி ெச தர பிாி க உ வா க ப ட ேத ைறக , ‘மதி ெப ’எ றவ ட ட கி கிட கி றன. அறி எ ற ேநா க எ பதமாறாக மதி ெப ெப வேத ேநா க எ ற நிைல மாறி ேபா வி ட காரண தா , ாி ப தஎ பத மாறாக, மன பாட ெச ஒ வி மற ேபாத எ ற நிைல இஉ வாகியி கிற .இதனா ஆ க வ சி தைனைய அறிவிய அறிஞ கைள , ெதாழி ப, ம வவ ந கைள உ வா வத மாறாக அ வலக கைள இ த க வி உ வா கிெகா கிற .இ நிைல மாறேவ மானா இ ைறய க வி ைறகளி திய சி தைன வரேவ .ஆ டா களாக ெதாட ெகா க ற – க பி த ைறக மாறேவ .இத காக ெமாழிய ப திய அ ைற தா ‘ப ளியி லா க வி – ேத களி லாேத சி’ எ ப .இ ைறய க வி தி ட தி உ ள நிைற ைறகைள ஆரா , வள வ கணி ெபாறிகால தி ேக ப, இைணய வழியாக எளிதாக அறி ெப மாணவ கைள உ வா தியவழிகைள எ வேத இ க ைரயி ேநா க .இ ைறய க வி ைறஇ ைறய க வி ைறயி ெப ேறா , மாணவ , ப ளி ட , ஆசிாிய , க வி தி ட , வ பைற,க பி த – க ற , ேத – ேத சி எ ற பயண வ மாறி ெதாட ெசெகா கிற . உய வ எ ப உய அறிைவ றி .நட த ப பாட களி ேக விக ேக , அத ெசா ல ப விைடகைள ெபாமதி ெப தர ப . அத அ பைடயி ேத சி கணி க ப .ஆ டா காலமாக நைடெப இ த மதி ைறயி ேக விக ஏற ைறயநிைல த ைம ெப வி டன. ேக விகளி ேதாரைண ச மா படலா , அ வள தா . 100
  2. 2. எனேவ ஒ றி பி ட, ேக விக ம ப மன பாட ெச வி டா ேபா ; எளிதிேத சி ெப விடலா . மன பாட ெச வத ாி ெகா ள ேவ எ ற ேதைவயி ைல;நிைன திற ட அ வளவாக ேதைவயி ைல. ேத ட தி விைட எ வைர நிைனஇ தா ேபா .இ ப ப ட க வி ைறயா சி தைன வளர வா பி ைல. ெசா னைத ெசாகிளி பி ைளகைள தா உ வா க .தமி நா தைலநகர ெச ைன எ ெசா ெகா வி டா ,தமி நா தைலநகர எ ? எ தா ேக வி ேக க ேவ .ெச ைன எ த மாநில தி தைலநகர எ ேக வி ேக டா , விைட ெதாியா . அ த ேக விேயபாட தி ட தி அ பா ப ட எ ற ப , ெசா லாத விைட மதி ெபெகா க ப .இ ப ேத சி ெப வ பவ களா இ த ச தாய தி எ ன பய விைள ?ப ட ெப றபாமர கைள தா உ வா க .இ ைறய ேத சி ைறைய ேசாதைன தர (Check in Quality) எ வ . ேசாதைனயி ேத சிெபறவி ைல எ றா அதனா ஒ ஆ ணாகி வி .ஒ கால தி ெதாழி சாைலகளி இ த ைற தா பய பா இ த .ஒ ெபா உ வானபி ன , ேசாதைன ெச சாியாக இ தா ஏ ெகா வ . ைறயாக இ தா நீ கி வி வ .க வியி க டைம தர : (BUILD IN QUALITY IN EDUCATION)இ இ த ைற மாறியி கிற . அத க டைம தர (Build-in-Quality) எ ெபய . ஒெபா உ வாவத காரணமான வ வைம , உேலாக , பணியாள , உ ப தி எ எ லா கைள தரமானதாக அைம தா , அதி வ ெபா தரமானதாக இ எ பேதஇத அ பைட. தர ேமலா ைம (Total Quality Management) எ பதி அ நாத இ .இ தஅ பைடயி ஒ க வி தி ட ைத உ வா க மா? . அத ேதைவ: 1. ந ல ஆசிாிய க 2. ந ல க வி தி ட 3. ந லக ற – க பி த ழ 4. ந ல நி வாக 5. ந ல ேத சி ைறக வி எ றா ெகா ப அ ல; ேதா எ ப . ஆசிாிய எ பவ க ற ைறகைளநீ பவ க (ஆ = ற ) எனேவ அவ க சி தைன களாக (Knowledge facilitator) இ கேவ .தா ெப ற அறி சா அ பவ கைள மாணவ க ெகா ேச க ேவ . அதஅவ க மாணவ களாக ெதாடர ேவ . அறி கடைல ேத அைலய ேவ . அ ததிைசைய மாணவ க கா டேவ . 101
  3. 3. ஆனா மாணவ க தா அ திைசயி ய ஓ ேனறேவ . ஞான எ பகைடசியி தா வ . இ த மாணவ ய சிக ஏ ப ஆசிாிய க தி ட , நி வாக ,மதி ைறக அைமய ேவ .இ ைறய க வி ைறயி ஆசிாிய ேக வி ேக கிறா - மாணவ க விைட கிறா க . திய ைறயி , மாணவ க ேக ேக விக ஆசிாிய க விைட ற ேவ . ேக வி ேக பவ சி தி க ெதாட கி வி டா எ ெபா . எனேவ மாணவ கைள ேக வி ேக க வேத ஆசிாிய களி கடைமயா . வழிேத விழிக ெவளி சமா ஆசிாிய க மாறேவ .300 நா க க றைத மணிகளி மதி ெச வ எ ற ைற மாற ேவ . 300 நா கேத களாக இ கேவ . தர க ேச தா தகவ தகவ க ேச தா அறி அறி னா ஞான ஞான ைத அைட தவமாக க வி இ க ேவ .இைணய வழி க விசைமய ெச வ எ ப எ தக கைள ேபால தா இ ைறய க வி இ கிற . தக கைள ைவ ெகா சைம க யா ? சைம தா சா பிட யா . ேதாைச வ எ ப ?எ றா விைட ெதாி – ஆனா ேதாைச எ றா ? ஊசி ெச சி ெதாழி ப ைத வத மாறாக, ஒ ஊசி ெச ய ேவ .எனேவ அறி அ பவ ேச த க வி தி ட ைத உ வா க ேவ ய இ ைறயஇ றியைமயா ேதைவ. இ த ேதைவைய நிைறேவ ற வ தி அ சய பா திர தாகணி ெபாறி. கணி ெபாறி ஊடான இைணயவழி க வி.இைணய க வி ைறயி பாட க அைன ப டக ெதாழி ப க ட ,பட கா சிக , ேப , இைச, ெச ைற ஆகியவ ேறா இைணய லமாகேவ ஒேர ஆசிாியஉலகி உ ள எ லா மாணவ க பாட நட வா .ஆசிாியைர ேத மாணவ க ேபான ஒ கால . ஆனா இ மாணவ கைள ேத அவ க க ேக ஆசிாிய க ேபாகிறா க . கேள வ பைற, விர னியி அறி ைதயகணி ெபாறியி ம ம லா ெச ேபசிகளி இ த பாட கைள ேக கலா ; ப கலா ;பா கலா – ப ளி ேபாகாமேல.ஆனா இைணய வழி க வியி மதி எ ப எ ேத எ பதாகேவஅைம தி கிற . 102
  4. 4. ேத க இ லாத ேத சி: சிஒ ஊாி உ ள மாணவ கைள ஒ ஒ இட தி உ காரைவ , ஒ ஆசிாியேம பா ைவயி ேத க நட தி விடலா . உலகி உ ள மாணவ கைள எ ேக உ கார ைவ ப ?யா ேம பா ைவயி வ ?இத ஒேர வழி ேத க இ லாத க விதா ? அ ப ெய றா மதி ெச வ எ ப ? ேத சி க த வ எ ஙன ?ஒ பாட தி ஒ மாணவ எ ன க கேவ ேமா, அத ேக ப ஒ தி ட பணிைய ஆெதாட க திேலேய வழ கிவிடலா . அ தி ட பணிைய ஏ ெசய ப ேபா ஏ பேக விக ஆசிாிய க விள க ெசா லலா . ேதைவ எ பதா மாணவ கேக பா க ; ாி ெகா ள ய சி பா க .இத ேதைவ ப ஆசிாிய க இ கிறா களா? பாட க உ ளனவா?இைணய தி ஆசிாிய க இ கிறா க ! அவ களி மி கவாி ெதாி தா ேபா . எளிதிெதாட ெகா ளலா . மாணவாி ேக விகைள ஒ வைல வி பதி ேபா ப ேநாபா ைவயி விைடக கிைட .ஒ பணி தி ட ைத ஒ மாணவ இைணயதள தி இ அைத ப றிய க கைள(feed back) ேக கலா . ஒ பணி தி ட ெசயலா கேம அறி த எ பதா , இத கான தனியானமதி ேதைவயி ைல. மி டக கைள ேவ மானா மதி காரணியாக ைவெகா ளலா .இத ஏராளமான பணி தி ட க ேதைவ ப ேம? எ ேக ேபாவ ? ஏ ர கைள ைவெகா ஏராளமான இைசகைள உ வா வ ேபா , ச மா த ெச ஏராளமானபணி தி ட கைள உ வா கி விடலா . இைணய எ ற அறி க ல இத ைண ெச .இதனா ஏ எ ேக வி ேக அறி ெப திய வழிைய கா , ஆ க வ சி தைனதிற ள மாணவ கைள இ ைற ல உ வா கலா . ைரமா ற ஒ ேற மாறாத . மா றமி லாம வள சி இ ைல. எதி இ லாத மா ற இ ைல.எனேவ க வி ைறயி ேதைல ப ஒ மா ற தி கான தி ட இ ேக ெகா க ப கிற .இ ெதாட க தா இைத ப றிய விாிவான விவாத இனி ெதாட க ேவ ; பய ள ைவ எ ட ேவ . 103
  5. 5. 104

×