Ariviyal sandru2

439 views

Published on

Moon Publication
83,மூர் தெரு, மண்ணடி,
சென்னை-6,00,001
Phone No: 004 65690810,
Mobile No: 9444276341, 9976223885

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ariviyal sandru2

 1. 1. மதி ைர``ஒ ெவா நப இைறவ அ த கைள வழ கினா . என வழ க ப ட ெப யஅ த தி ஆ எ நப க நாயக (ஸ ) அவ க றினா க ). கா )இ ைறய நவன உலக நப க நாயக (ஸ ) அவ க றியைத இ ெம பவ கி ற .கா மிரா க கால எ அறிய ப கால தி தா தி ஆ அ ள ப ட .அ த கால தி வா த எ வள ெப ய அறிவாள ேப வதாக இ தா அ தகால அறி ேக பேவ ேபச . எதி கால தி க ப க ப வ ஞானஉ ைமகைள ெம ப வைகய ேலா அ ல அத ரண லாத வைகய ேலாஅ ைறய மன த களா ேபச யா .தி ஆன எ த ஒ வசன நி ப க ப ட எ த அறிவ ய எதிராகஅைமயவ ைல எ ப ட பல அறிவ ய ெச திகைள ேய அறிவஇ கிற எ ப ஆைன வாசி அைனவ உ ைமயா .அ ப யானா ஆ ஹ ம எ ற மன தரா க பைன ெச ய ப ட அ ல. மாறாகஅவ கைள தராக அ ப ய அைன ைத பைட த இைறவன றாக தா இ க எ ப இத ல ெதள வாகிற .ஆய இ த உ ைமைய அைனவ ெகா வைகய அளவ லானஆ தமிழி இ னப ற ெமாழிகள வரவ ைல எ ப ெப ைறயாகஇ த .இ த ைறைய ேபா வைகய அறிவ யைல ஆைன ஒ ேநாஆ ைவ ந ட காலமாக ெச வ என ந ப ஏ.ேக. அ ர மாஅவ க ``தி ஆன அறிவ ய சா க எ ற ைல இர பாக களாகெவள ய ளா . இர பாக கைள ைமயாக நா வாசி ததி ஆக ட இலா ைத அ அைனவ பய த எ ந கிேற !அ தைகேயா இ ைல ப ைர ெச கிேற .அ டப. ைஜ ஆப த கழைன அ லா வ !ந க ப ெகா இ தி ஆன ெமாழி ெபய ைப ப கெதாட கிய ஒ எள ய வாசகனா எ த ப ட லா .அறிவ யைல ெத ெகா வதி ஆ வ ெகா டத காரணமாக இள வயதிேலேய அெதாட பான கைள ப க ெதாட கிேன . அறிவ ய ெச திகள ஓரள தனஈ பா என இ பைத தாமதியாம ெகா ேட . சில வ ட க கழிதி ஆன ெமாழிெபய ஒ கிைட க ெப அைத ப க ெதாட கிேன .அ ேபா அறிவ ய கள நா ப த சில ெச திக ெச தி க ேபா PDF file from www.onlinepj.com
 2. 2. தி ஆன இ பைத க வ ய பைட ேத . ேம ப க ப க சில ெச திக கி ற வ த தி , சில ெச திக யாத ேபா ெத ப டன. ம சிலெச திக நா அ வைர எ த அறிவ ய கள ப காதைவகளாக இ தன.எனேவ ப காத அறிவ ய ெச திக காக தக கைள ேத ப ப கெதாட கிேன .இ வா ஒ ற தி ஆைன ம ற அறிவ ய கைள மாறிமாறி ப க வ கியேபா தி ஆன ெகா ச எதி பா திராத அறிவ ய ெச திக ஏராளமாகஇ பைத பா க த . தி ஆ ஒ அறிவ ய லாக இ லாம ேவத லாகஇ ட இ வள ெப வா யான அறிவ ய ெச திக , அதி தி ஆ ஏழா றா இற க ப க, அ லி இ பதா றா கப க ப அதிநவன அறிவ ய உ ைமக ட ெசா ல பஅ த ைத க ப ரமி ேபாேன .தி ஆன லி ெப வா யான அறிவ ய ெச திக வர ெதாட கிய ேபாஅவ சில ெச திக ர ப வைத ேபா , ேவ சில ெச திக வள காதேபா ெத பட ெதாட கிய . எனேவ தி ஆ ைடய வசன க ஆழமாகஇற கி ெச சி தி க ெதாட கிேன . இத வ ைளவாக வள காத ெச திகவள க ெதாட கி ர பா க வ லக ெதாட கின. சில ர பா கள தஅ த த வசன கள ஆழ கள ேலேய இ தன. ம சில ர பா கள த ேவவசன கள கிைட தன. ஆய ேவ சில ர பா க த க படாமேலகாண ப டன. ஏெனன அ த ர பா கள காரண ,உ ளப ேய அறிவ யஅ மான க தவறாக இ ததா . நம பண ைய ேம ெதாட தேபா தவறானஅறிவ ய அ மான க தி த ப அறிவ ய க ப க தி ஆ ைடயஅறிவ யேல உ ைம என நி ப த அ த ைத காண த .ஆ க கேளா பா தா தி ஆ இைறவன வா ைதகேள எ பைதநி ப பத காக ஏராளமான ஆதார கைள அ வழ கி ெகா பைத பா கலா .அைவகள இைறய ய , அரசிய , நதி, வரலா ,த வ , இல கிய ம அறிவ யேபா ற ைறக றி ப ட த கைவகளா . அைவகள நா அறிவ ய சா தஆதார கைளேய இ லி ஆ ெச ெகா கிேறா .தி ஆ ஒ அறிவ ய இ ைல எ ,அ இைறவனா வழ க ப ட ேவத ேல எ நா அறிேவா . இ ப இதி இ த அளவ அறிவ ய ெச திகவழ க ப வத இர காரண கைள ந மா காண கிற . தலாவதாக இைறவத ைடய பைட பா றைல ப றி ேபா , மான ட இைறவ ெச ளஅ கிரக கைள ப றி ேபா அதி இய பாகேவ அறிவ ய வ வ கிற .இர டாவதாக தி ஆ இைறன டமி வழ க ப ட கைடசி ேவத லாகஇ பதா இ த உலக உ ளள அ உலக ம க அைனவ மான இைறவனவழிகா யாக இ வ கிற . எனேவ உலகி ேதா றிய அறிவ ய ர சிபற ,இ வா அறிவ ய அப மான க இ இைறவன டமி வ ள ேவத ேல எ பத கான ஆதார கைள த ெபா அறிவ ய உ ைமகதி ஆன ற ப ேதைவ ஏ ப ட . இ த இர டாவ காரண ந ைமெவ வாக கவ கிற .இ த அறிவ ய க தி அறிவ ய அப மான களாக வா ேகா கண கான ம கஎைத ந வதாக இ தா அ அறிவ ய ஏ றதாக இ கிறதா எ ஆரா PDF file from www.onlinepj.com
 3. 3. த மான இய ைப ெப ளா க . அ ம கள ெப பாலானவ கள ஒெபா வான க , ேவத க யா அறிவ ய எதிரான க கைளஅ பைடயாக ெகா டைவகேள; எனேவ அைவ யா கட ள ெபயரா மன த களாஉ வா க ப டைவகேள எ பதா . ஆனா தி ஆைன ெபா தவைரஅவ க ைடய இ க உ ைம ற பானதா .தி ஆைன தவ ர ேம சில ேவத க தி ஆ ன இைறவனாவழ க ப ளன. ஆய ப கால தி அைவகள ஒ ப க மகா களஉபேதச க ேயறியேபா ,ம ப க மத ேமலாள கள வ ெவ க ேக பபல தி த க நைடெப ளன எ இ ைறய ஆ கைள ேம ெகா டஅறிஞ க பல றி ளன . இ வா மன த கள ெசா த க களாக ேயறிய ேவத வசன கள அறிவ ய எதிரான க க ேதா வ இய ேப.ஆய தி ஆ இைறவன கைடசி ேவத லாக இ பதா , உல ளகால வைர அ இைறவன வழிகா யாக உலக ம க பய பட ேவ யகாரண தா அத பா கா ைப இைறவ தாேன ஏ ெகா டா . எனேவதி ஆன மான டன வா ைதக - அவ எ வள ெப ய மகானாகஇ தேபாதி - ஒ ட உ க யவ ைல. தி ஆன உ ள 77 ஆய ரவா ைத க , 3,20,000 எ க இைறவன டமி வ த ெவள பாடா .தி ஆன எ த எ ப ேலேய ர பாடாக ேதா ஓ ெச திக (சா றாகேபர ட பைட க ப ட ஆ நா கள , ஆகாய மி ைர, ஆகாய தி நிைலநா ட ப ட தரா ேபா றைவ) ன ேம வதனா ேதா வதா . வசன கஆழமாக இற கி ெச பா தா எதி பாராத நவன அறிவ ய உ ைமகளஅ த தா திணறேல ஏ பட . அ த அளவ அபாரமான அறிவ யஉ ைமக அவ அட கி இ பைத காணலா . இ வள சிற ப ச கதி ஆ இ ட அ ெகா இ ெகா மாக மிக சில அறிவ யெச திகைள ப றிய ஆ க ம ேம இ ைறய நைடெப ளதாகேவ காண கிற . ஆனா உல ளள உலக ம க அைனவ மாக இைறவ இற கிைவ த ஒேர ேவதமாகிய இ தி மைற ய அறிவ ய ஆதார கள ம வ வான ஒஆ நட த ப உலக ம க சம ப க ப டதாக ெத யவ ைல. அதகாரண தி ஆன ந ப ைகயாள களாக இ த தி வா தஅறிவ யலாள கள கவன தி அதி ற ப ள ர சிகரமான நவன அறிவ யஉ ைமகைள ப றிய ெச திக ெச றைடயவ ைல. இ அவ கள கவன ைதகவ தி ஆன ள அறிவ ய ஆதார கைள சிற த ைறய அவ கள டமிெவள வர ெச வத கான ஒ ய சியா . இ ய சி நிைறேவற இைறவ ைண வானாக!அ ஜ ன ப தி ைகய 1992- இ ெதாட சியாக சில வ ட கதி ஆ ைடய அறிவ ய ஆதார கைள க ைரகளாக எ தி ெகா தேபாவாசக க அள த அேமாகமான வரேவ மிக றி ப ட த கதா . அ க ைரகக வ ட கைள எ , சில க கள லி தி ஆ அறிவ ய எ றதைல ப உைர நிக வத கான வா ைப ட ெப த ளன. நா எ தியக ைரகைள தகமாக ெவள ய ப ந ப க வலி தி வ தா க . இ பதி ஆ ைடய அறிவ ய ஆதார கள ம ெவள ய ட ப ஆ தகஉ ளப ேய த தி வா த அறிவ யலாள கள டமி ெவள வ வேத சிற பாக இஎன க தி ந ப கள வ த கைள த கழி வ ேத . ஆனா நா எ திய PDF file from www.onlinepj.com
 4. 4. க ைரக வ ட கண காக ெவள ய ட ப ட மாதா திர ப தி ைககள சிதறிகிட பதா அைவ உ யவ கள கவன ைத ெச றைடயாத நிைலேய ஏ ப ள .இ ைறைய ந வத காகேவ நா தலி எ திய க ைர கள சிலவ ேறாதி ஆன லி இ வைர ெவள ப த படாத ம பல அறிவ யஆதார கைள இைண இ த த ெதா திைய உ வா கி உ ேள .இ ைல ப வாசக க ,ஒ எள ய அறிவ ய வாசகனாதி ஆன லி இ த அளவ அறிவ ய ஆதார கைள ெபற கி ற ெத றாஉ ளப ேய ஒ அறிவ யலாள இ பண ைய ெச தி தா தி ஆ இைறவனாவழ க ப டேத எ பத எ த அளவ ேம சிற பான ஆதார கைள ெபறஎ பைத சி தி பா க ேவ . ேம இ வைர தி ஆ ைடய ேதா வா(ஆசி ய ) யா எ அறியாத வாசக க இ லி கா அறிவ ய ஆதார கைளபா ைவய தி ஆ இைறவன டமி த றி ேவ யா டமி தாவ வ தி பதஎ ளளவாவ அ ல எ ள ைன அளவாவ வா ப கிறதா எ பைத வெவ ப றி சி தி உ ைமைய க டறிய ேவ என சேகாதர பாச ேதாேவ ேகா வ கிேற . உ கள ஆ வ தி ஆன ேதா வா இைறவேனஎ பைத உ க ப தறி ஒ ெகா டா தி ஆைன உ க வா ைக ெநறியாகஏ ெகா ள ேவ எ ற அ பான ேவ ேகாைள உ கசம ப கிேற .நா ப தி ைகய க ைரக எ தி ெகா தேபா , ச தி ேபாெத லாஎ ைன ஊ க ப தி ப பல ட கள ேப வத வா ைப உ வா கி த த ஹ ழ தைலவ . கமா த மதன அவ க என மனமா த ந றிையெத வ ெகா கிேற . ப தி ைகய எ வத வா ைப உ வா கித ,தி தி ஆன ெமாழி ெபய கள என ேக ப ஐய கைள தைவ , என க ைரக சிற பாக அைமய ைண தேதா ம க ம திய எ ைனஅறி க ப தி ப பல ட கள ேப வத வா கைள உ வா கி எ ைனெப ஊ க ப திய அ ேபாைதய அ ஜ ன ப தி ைகய ஆசி யராக இ த ஞ.ைஜ ஆப த உலவ அவ க என ந றிைய உ தா கி ெகா கிேற .இ த ைல எ ேபா தி ஆ ைடய ெமாழி ெபய கள ஏ ப ட ஐய கைளநிவ தி ெச த த ெமௗலவ ஃ , ெப பா அவ க , அறிவ ய கைளத உதவ ய அ சேகாதர க ேபராசி ய .ஊ. அ மஜ ம ஹ மநஜ , ஜமா ஹ ம க , தி சி ம ஹ.ஐ. அ மஜ , ப கைரஆகிேயா என மனமா த ந றிைய ெத வ ெகா கிேற . ேம எ ைனஅ வ ேபா ஊ க ப தி ெகா த ெபய றி ப ட படாத சேகாதர கஅைனவ எ ைடய மனமா த ந றிைய ெத வ ெகா இ த ைலவ ல இைறவன ைணேயா உ க சம ப கிேற . த பாக தி கான ைரைய வாசி வ கள லவா? இ த இர டாபாக தி அ த ைர றி ெபா த யதாக இ பதா அைத இ தஇர டா பாக தி ய ைரயாக எ ெகா ப அ ட ேகெகா கிேற . த பாக தி வழ க ப ட ைடைய வாசி வ க . இ த இர டாபாக தி இ த ைரேய ெபா எ பதா இைதேய இ த இர டாபாக தி ைரயாக எ ெகா ப அ ட ேக ெகா கிேற . PDF file from www.onlinepj.com
 5. 5. அ டஏ.ேக.அ ர மாம ணக வ ெவள ம ம தராசிதி ஆைன வாசி ஒ வ அதி ப பல ந க ம கைள ப றிய வ பர கஅைவகைள ப ப றி வா ப க டைள இட ப வைத பா க . அவபல தி ஆைன ஏ ெகா ளாதவ க ட கைடப ஒ வைதபா கலா . அ வைகயான தி மைறய க டைளகள ஒ நி தலளைவைய ைறய றி ச யாக நிைல நி வத கான க டைள யா . இ க டைளையநிைறேவ வத லியமாக நி த ய அளைவ க வக நம ேதைவ. இேதைவைய நிைறேவ ற உலக நா கள அளைவய ய ைறய ன (MetrologyDepartment) அ வ ேபா ெசய ப மிக லியமான அளைவ க வக உ வா கி(தி ஆன க டைளைய நிைறேவ ற) ெப உதவ ெச கி றன .அளைவக வண க தி உய ராக வண க ச க தி ெக பாக இ பதாவண க ைத திற பட நட தி ெச ல லியமான அளைவக நம ேதைவ. ேமஒ ச க தி சா தி ஒ ைம அதி நில நதிைய ெபா ேத அைம .நதிைய நிைலநா வதி லியமான அளைவகைள நிைல நா ட தவ க யாததா . எனேவ அளைவய ய ைறய ன அறி க ப லியமான அளைவ ைற கைள ெமா த மன த க ேம வ ப ஏ ெகா கி ற ன . இ வாதி ஆன அளைவ ச ப தமான க டைளைய ைற தப ச ெசா த வ ப திேப ேல உலக ம க நிைறேவ றி வ கி றன .சீ றிய அளைவ ைறக :அளைவ இய எ ப அள கைலயா . இ ளைத ேபா லியமானஅளைவ க வ கேளா அ ல அளைவ ைறகேளா இ ைலெய றா அளைவ இயஎ ப மன த நாக க தி அளவ பழைம வா ததா . அைர றா னா வைர உலகி ெப ப திகள இரா த (Pound) எ நி தலளைவபரவலாக ழ க தி இ வ த . இரா தலி பற பட ேராமேதச என ற ப கிற . ப ைட கால தி ேராமான ய ேபரர உலகி வ லர கள ஒ றாகவள கியேபா அவ கள டமி உலகி பல ப திக பரவ ய நி தலளைவேயஇரா த ஆ . இரா த எ பத `லி ரா (Libra) எ ெசா ேராமா ய வழ க பவ த . எனேவ ப (Pound) எ பத கமான லி ரா எ பத கேம(Lb) நிைலெப வ ட . லி ரா எ ப 7680 ேகா ைம மண கள எைட சமமானதா .இைத ேபா ர ைத அள பத `ைம (Mile) எ அளைவைய பய ப தி வ ேதா .(நவன ப த ப ட ைம இ ேபா பய ப த ப வ கிற ) இ ெசா இல தெமாழிய `மி லி பாச (Millee Passuum) எ ெசா கள லி த வ க ப டதா . இதெபா ஆய ர கால கள நைட ர எ பதா . இ த அளைவ ைறேராமான ய கள அளைவ ைறயா . ேராமான ய வர கா நைடய இரகால கள ர ஒ ெவா இர டைர அ களாக க த ப ஒ ைமஎ ப 5000 அ களாக நி ணய க ப ட . (நவன ப த ப ட ைம எ ப 5280 அ களாக நி ணய க ப இ ேபா உபேயாக தி உ ள .) PDF file from www.onlinepj.com
 6. 6. ேநர ைத அள த எ ப நம தாைதய க ெப ப ர ைனயாக இ த .எள தாக எ ெசா ல ய ேநர ைத அள க வக அவ கள ட இ கவ ைல. அவ க ெப பா பக ேநர தி ம பண யா வழ க ைதெகா டவ களாக இ ததா ேநர ைத அறிவத நிழைல அள ைறையைகயா வ தா க .ெகா ளளைவ (Volume) அள பத ெபா வாக அறிய ப ட அல க ஏ கால திஇ கவ ைல எ பதா ஒ ெவா ப ரேதச தா அவ க ெசா த மான அளைவ ைறகைள பய ப தி வ தா க . தி ஆ வழ க ப ட கால தி அேரப யாவஇ த ெகா ளளைவ அல க ` ம `சாஉ ஆகியைவ களா .` எ பஒ வ த ைடய இ உ ள ைககைள ழியாக இைண ப அ ள எஅள `சாஉ எ ப அத மட மா .இ வைர ற ப ட வ பர கள லி ப ைட கால அளைவ ைற எ த அளஅறிவ ய அ னய மாக இ த எ பைத வள மிக சில எகா களா . இ த அளைவ ைறகைள ைவ ெகா வள வ ம களநவன ேதைவகைள நிைறேவ ற ய நதி வ மான ச தாய அைம கைள நட திெச ல இயலா எ பைத வள க ேதைவய ைல. எனேவ நவன அளைவய ய ைறய ன இ ைறய மிக லியமான அளைவக வ கைள , அளைவ ைறகைள உ வா கி த ளன .நவன அளைவ இய ைறய ன சாதைனக :இ ைறய உலகி வ ஞான க ஒ வ னா ய ப இல ச பாக கள ஒபாக ைத ட லிய மாக கண கி அ க கார ைத ெப ளன . நமெபாறியாள க அ ல தி ஐ பதாய ர பாக கள ஒ பாக ைத ட அள க ய ேணா கி (Microscope) ெபா த ப ட ைம ேரா ம டைர (Micro Meter)பய ப கி றன .நா எ வத பய ப சாதரண தா க ட இ றி ப ட ப ட அளைவவட மட அதிக ப ம ெகா டதாக இ . அ வள ைமயாக நமெபாறியாள களா அள க கிற .நி தலளைவய நா `ஈ கி ஆ தராைச (Equi - Arm Balance) ெப ேளா . இ ஒஅ சி (அ எ ப ஒ இரா தலி பதினாறி ஒ ப கா ) இர இல சஎ பதாய ர பாக கள ஒ பாக ைத லியமாக எைட ேபா திற ெப றதா .ேம க ட வள க கள லி நம அளைவய ய ைறய ன நவன உலகி ப ேவஅளைவ ேதைவ கைள நிைறேவ ற மிக லியமான அளைவ க வ கைள உ வா கித நதி சிற த ச தாய ைத ம மி றி ஆ ற மி க ச தாய ைத உ வா கஉதவ ெச ளா க என அறிகிேறா . நம ஆ ற எ ப நம ஒ ைமயம மி றி ம ெறா வ த தி பா ேபா நா ெப ள ெதாழி க மஇய திர கைள (Technology and Machineries) சா தி கிற . ெதாழி க ைத உயதர தி ெகா ெச வத நம இய திர கைள வலிைம மி கதாக மா வத ைம வா த ம லியமான அளைவ ைறக ேதைவயா . எனேவ மன தச க ைத நதி கா ச கமாக ,ஆ ற மி க ச கமாக நிைல நா வதஅளைவய ய ைறய ன பண ெப உதவ ெச தி பேதா தி ஆ ைடயக டைளைய நைட ைற ப வத உதவ ெச ள . PDF file from www.onlinepj.com
 7. 7. மன த த ைடய அறிைவ வள வ மன த ல தி பயனளகைலகைள பய ப தி ஆ பல ைற அத ந ப ைகயாள கைள கிற . ஆய அவ கள ெப பாலானவ க அைத ேதைவயான அளவெபா ப தவ ைல எ ப ம க யாத உ ைம வ த த க ெச தி மா .உய த ப ட வானநி த அளைவைய சீராக நிைலநா ப தி ஆ ெச தி கீ க டவா கிற :``அவ வான ைத உய தினா . தராைச நிைல நா னா . தராசி ந க நதி தவற டா எ பத காக! நியாயமாக எைடைய நிைலநா க . எைடைய ைறவ டாத க .(55:7-9)எ ன ெசா கி றன இ த வசன க ? தலாவதாக அ லா வான ைத உய தினாஎன கிற . இ த வசன வ ஷய உ ைமயாக இ தா ஒ கால திவான மிக தா வாக இ த எ ப பற அைத உய த ய ஆ றலிெசய பா காரணமாக வான உய ள எ ப உ ைமயாக இ க ேவ .ஆனா க ேதா றி, ேதா றி, மன த ேதா றிய கால த இ வானஇ ப ேய இ வ வதாகேவ மன த ல எ ண ெகா இ கிற . எனேவஅத திய கால தி வான எ ப இ த எ ப யா ெத ? அைத ற ய திறைம அறிவ ய ேக உ எ ப அ த அறிவ ய வள சி இ பதா றா ம ேம நா ெப ேளா எ ப நம ெத . எனேவ இ பதா றா வ ஞான க இைத றி எ ன கிறா க எ பைத பா ேபா .இ பதா றா மக தான க ப கள ஒ றா ெப ெவேகா பா ைட நா த ெதா திய த அ தியாய தி க ேடா . அ த அ தியாய தி ேகா கண கான வ ட க ஆகாய சி ன சிறிய உ வ டகால சிக மிக ெந கமாக ந ச திர க ட மி மிக ெந கமாக இ தனஎன றி ள . ேம ேபர ட தி வ வா க ஆ றலி ெதாட சியாகேவ வானவானக ெபா க உய ெச ளன என றி, ``வான ைத இைறவஉய தினா எ இ வசன தி ற ப ள தி ஆன அறிவ யைல உ ைமப அத ைடய பண ைய ெச வேன ெச ள . எனேவ தி ஆ மன தச தி அ பா ப ட எ பைத நி ப ஏராளமான அறிவ ய சா கள ஒ றாகஇ த ெச தி இட ப ெகா ட . இர டாவ ெச தியாக இ வசன கள றி ப ட ப ப ``(வான ைத உய தி) தராைச நிைல நா னா எ பதா .உ ைமய ேலேய இ ஒ ெம சிலி க ெச அபாரமான அறிவ யேப ைமயா .வான தி ஒ வ ைத தரா :தி ஆ வழ க ெப ற கால தி வா த பாமர ம கள அறிவ ய ம மி றிஅ கால திேலா அத க த சில றா கள ேலா வா த உலகி திறைம மி கஅறிவ யலாள கள அறிவ ய அறிைவ ட அரப ய கேளா அ ல அதி றி பாகஎ த ப க ெத யாத இைற த ஹ ம (இைறவன சா தி அவ ம PDF file from www.onlinepj.com
 8. 8. உ டாக மாக!) அவ கேளா ெப றி தா க எ ேறா ஒ வாத தி காகைவ ெகா ேவா . அ ேபா ட இ வசன கள ற ப ள அறிவ ய உ ைமயாெத ஒ வ வள கி ெகா டா தி ஆன ஈ இைணய ற அறிவ யஅ த கள அ த அ த நப திணறைல ேதா வ . (அ த நபேதைவயான அறிவ ய அறிேவா நியாயமான இைறய ச ேதைவயாக இ கேவஎ ப அ வைர இட பட ேவ யதா .) அ த திணறைல நா சஅ பவ ெபா வான ைத உய தி தராைச நி வ யதாக தி ஆஅ வா நி வ ப ட தராசி பய பா எ ன எ பைத அ வசன கள றி ள .அ த வ பர ைத ெகா ள ய சி ேபா .வான ைத உய தி தராைச நி வய ஏ எ ஒ வ னாைவ இ எ ப னாஅத அ வசன திலி ெபற ப பதி ``தராசி ந க நதி தவற டாஎ பத காக எ பதா . இத ெபா , நா தராசி ெபா கைள நி ேபா நமநதி தவறாம இ பத காகேவ அ தரா நி வ ப ள எ பதா . இைதேய ேவவா ைதய றினா `அ தரா நி வ படாம இ தி தா ந மா தராசி நதிதவறாம எைடேபாட யா எ பதா . இ தராைச நி வ யத ெபாந மிடமி ஒ ைற இைறவ எதி பா ப தாக அ வசன க றி ப கி றன. நாநி பதி ைற வ டாம நியாயமான நி த ைறைய நிைல நா டேவ ெம பேத அ த எதி பா க ப ெசய - ஒ க ெநறி - ஆ எனஅ வசன க றி ப கி றன. க றி , நா ெபா கைள நி ேபா ச யாக நி தேவ . நி தலிநம தவ ேநராதி பத காக அ லா வான ைத உய தி ஒ தராைசநி வ ளா எ ப இ வசன கள ெபா ளா . ஆனா அ ப ப ட ஒ தராஇ த ேலாக தி எ ள ? நா ெபா கைள எைடேபா ேபா தவ ேநராமஇ பத காக அ த தராசி தா எைட ேபா கிேறாமா? எ ன கி றனஇ வசன க ?தைல கிறதா?!ந மா உ வா க ப ட தரா கள ேலேய நா ஒ ெவா வ எைடேபாெகா கிேறா . அ வாற றி ஆகாய திலி எ ேக ஒ தரா ெதா கிெகா க உலக ம கெள லா அ த தராசி ெச எைடேபா ெகா வதி ைல.அ ப இ நா எைடேபா ெகா வெத லா ச யாகேவ இ கி றன. இெத பசா தியமாகிற ?எைட ெபா ைம :இ ேபா தி ஆ அறிவ யைல ச யாக ெகா ெபா `தாரம எைட (Weight)எ பவ றி அறிவ ய வ ள க ைத தலாவதாக பா ேபா . தராஎ பைத எைட கா க வ எ `எைட எ பைத ெபா களெபா ைம (Mass) எ ெபா வாக ெகா ள ப கிற . இ க க எ தஅளவ ச யானைவ என பா ேபா .ந மிட ஒ மர க ைட ,ஒ இ க உ ளன. அைவ ஒ ெவாச யாக 10 கன ெச ம ட ெகா ளள ெகா ட . அைவ ஒ ெவா ைற தராசிஎைட த கள ைவ தா இ க ைவ தி த கீ ழிற கி மர க ைடைவ தி த ேம ஏறி நி . இ ஏ எ ேக டா இ கஅதிக ெபா ைம ெகா ட என பதி ற ப . மர ைத வட இ அதிக PDF file from www.onlinepj.com
 9. 9. ெபா ைம ெகா ட எ ப உ ைமயாக இ தா ம ெறா அ த தி இ தபதி தவறானதா . ஏெனன ெபா ைம எைட ஒ எ தவறான ெபாஇ த பதிலி உ ளட கி ள . ஆனா எைட ெபா ைமெவ ேவறானைவயா .இ ேபா ற ப ட வ பர கைள ேம ந றாக ெகா ெபா நாவ ெவள ய ஒ ேசாதைனைய ெச பா பதாக க பைன ெச ேவா . நாஇ ேபா எைட ேபா பா த அேத இ க , மர க ைட ம எைட காக வ (தரா ) கைள எ ெகா ஆய ர ைம அ பா வ ெவள ெச மிய ெச பா தைத ேபா எ த ெபா எைட அதிக என எைட ேபாபா கிேறா . இ ேபா எ ன கா சிைய கா கிேறா ? எைட த கள இக ைய மர க ைடைய ைவ த ப ன எைட த க சலனமி றி நி கிறன. இ ேபா நா இ க ைவ தி த ைட மர க ைட ைவ தித ைட வ ட அதிக உயர தி உய தினா நா ைககைள எ த ப ன இக ைவ க ப எைட த மர க ைட ைவ தி எைட த ைட வ டஉய ேத நி கிற ! எ ன வ சி திரமான கா சி இ ?இ க ையவ ட மர க ைட அதிக ெபா ைம உைடயதா? எ ன ேந வ டநம எைட கா க வ ?இ த வ ஷய தி எைட கா க வ எ த ப ர சைன ேநரவ ைல. ப ர ைனேந த நம ெபா வான ஒ க ேக ஆ ! ஆ . ெபா ைம எைட ஒஎ ற ெபா வான க தவறா என இ த ேசாதைன நி ப கிற . எைட எ பஇட தி இட மா வைத ேபா ெபா ைம மா வதி ைல. எனேவ எைட காக வ கா வ ெபா ைமயாக இ தா மிய எைடைய கா யைத ேபாவ ெவள ய எைடைய கா டேவ . ஆனா வ ெவள வ த ட எைடகா க வய நட ைதய மா ற ஏ ப டதிலி எைட கா க வ கா வெபா ைம இ ைலெய , எனேவ ெபா ைம எைட ெவ ெவறானைவஎ இ ேசாதைன ெதள வா கிவ ட . எனேவ `எைட எ றா எ ன எ ேக வஇ ேபா ந கிற ! தி ேபா எைட :ெபா ைம , எைட ெவ ேவறானைவ எ பைத இன கா யேதா ம மி றிநா ஆழமாக சி தி க ேவ ய ம ெறா ெச தி இ ேசாதைனய லிெவள ப கிற . மிய எைட கா ட பய ப தி ெகா த அேத க வ ைய தாநா வ ெவள ய எைட கா ட பய ப திேனா . ஆனா வ ெவள ெச றஅ க வ எைட கா ட ம வ ட . இ த தராைச ைவ ெகா ட ேறா நம உலகவ வகார கைள நா நட தி ெச கிேறா . இ த தராைச ந ப தாேன நா க எைடேபா ெகா வத எ க ேவ எ த தரா ேதைவ ய ைல என பலக தி வ தன . ஆனா நம தரா க யா வ ெவள ய ெசய ப வைத ேபா ேற மிய ெசய பட ெதாட கினா எ ெபா ைளயாவ ந மா ச யாக எைட ேபாட மா? யா எ பத ேம வள க ேதைவய ைலய லவா?தி ஆன அறிவ ய எ வள ஆழமான ! மிய எைட கா க வ வ ணஎைட கா ட ம பதி இ எைட கா த எ ப அ க வய ய திறைமயஎன ேவ ஏேதா ஒ க லனாகாத அதிசயமான ஒ ச தி மிய அைத எைட PDF file from www.onlinepj.com
 10. 10. கா க வ யாக ெசய பட ெச கிற எ ப நா ேம க ட ஆ வ லிெத ெகா ேடா . இ த ெச திைய வா ைத வா ைத னறிவ ெசவத திேலேய தி க ஆன வா ைதக அைம ளன. மன த க வா வ மிய ேல அ றி வ ண அ ல எ பதா நம எைட கா க வ ைய வ ணஎைட கா ட ெச யாம மிய எைட கா ப ெச வ ட ! இ தவ பர ைத ட தி ஆ ேத ெத பய ப திய ``தராசி ந க நதிதவற டா எ பத காக எ வா ைத அைம கள ெவள ப கிறஇைறஞான ைத கா கிேறாம லவா!நா (மன த களாகிய நா ) நதி தவறாம எைட ேபாட ேவ ெம பத காகேவ தராநிைலநா ட ப ட என நா வா மிய நம தவ ேந வ டாமஎைடேபாட இய வ த தி அ தரா நிைலநா ட ப தா ேபா மானத ேறா!எைடய வைரவ ல கண :நா இ ேபா , எைட எ ப எைத றி கிற எ எைட ெபா ைமஇைடய ள ேவ பா எ ன எ பைத பா ேபா . எைட எ பதி அறிவ யவைரவ ல கண ``ஈ பா றலி இ வ ைச (Weight is the pull of Gravitation) என றலா .எனேவ ஒ ெபா ள எைட எ ப அ ெபா இ இட ைத சா ததா . அேதேநர தி ெபா ைம எ ப ``ெபா கள நக எதிரான தைட (Mass is the resistanceagainst to motion on a given quantity of matter) என கிறா க அறிவ யலாள க . எனேவெபா ைம எ ப அ ெபா இ இட ைத சா ேவ ப வதி ைல.ேம க ட வ ள க திலி மிய ஒ ெபா ைள நா எைடேபா ேபாஅ ெபா ள ம ெசய ப மிய ஈ வ ைசையேய நா எைட ேபா கிேறாஎ ப ெதள வா . அேத ெபா ைள நா நிலவ எைட ேபா ேபா அ ெபா ள மெசய ப நிலவ ஈ வ ைசையேய நா எைட ேபா கிேறா எ ப அதெபா ளா . சா றாக, நம மர க ைடைய மிய நா ஒ வ தராசி எைடேபா கிேறா என ெகா ேவா . அத எைட 600 கிரா க என கா ேபா . அேத தராசிஅேத மர க ைடைய நிலவ எைட ேபா பா தா 100 கிரா எைடைய தா கா .ஏெனன நிலவ ஈ வ ைச மிய ஈ வ ைசைய வ ட ஆ மட ைறவா .இ வாேற ெவ ேவ ேகா க ெச ஒ ெபா ைள எைட ேபா பா தாஅ த த ேகா கள ஈ வ ைச அ ெபா கள ம எ த அளவ ெசய ப கிறஎ பைதேய கா எ பதா ,ஒ ெவா ேகாள அ ெபா ள எைடேவ ப ெகா ேட இ . ஆய அ ெபா ள ெபா ைமய எ வதமா ற ஏ ப வதி ைல.இ வைர நா க ட அறிவ ய தகவ கள லி ஒ ெதள வான வ ள க ைதெப கிேறா . நா பய ப தரா கைள எைட கா (எைடைய அள )க வ யாக பய பட ெச வ ஈ ஆ றேல எ பதா ஈ பா றலி ெசய பாேடதராசி ெசய பாடா எ பேத அ த வ ள கமா . இதிலி எ ஈ பா றலிெசய பா இ ைலேயா அ தராசி ெசய பா இ ைல. எனேவ ``வானஉய த ப தரா நி வ ப ட எ பத ெபா ``வான உய த ப ஈ பா றநி வ ப ட எ பதா என ெகா வதி இ ேபா எ வத சி கஇ ைலய லவா!இ மாமைற ஆன இைறஞான ஈ , இைண அ றேத! PDF file from www.onlinepj.com
 11. 11. அகில உலக ஈ பா ற :இ ேபா நா றிய எ கா லி ம ெறா வ னா எழலா . தி ஆ றியப வான உய த ப ஈ பா ற நி வ ப தா வான தி எ லாஇட தி ேம ஈ பா ற உ எ ப அத ெபா ளா . உ ைம நிைல இ வாறாகஇ தா வ ெவள ய இ க ைய , மர க ைடைய எைட ேபாபா தேபா ,அ தரா எைட கா டவ ைலேய! ஏ ?அ ஈ பா றெசய படவ ைலயா?ெசய படவ ைல ெயன தி ஆ ைடய வா ைத எ பஉ ைம ஆ எ பேத அ ேக வ யா . நியாயமான இ ேக வ ஐச நி டஅவ கள க வா த க ப பாகிய அகில தி ஈ பா ற (The law of UniversalGravitation) வ திய லி அத ய பதிைல ெபறலா . அ த வ தி வ மா :``ேபர ட தி ள ெபா கள க க ஒ ெவா ம ற ெபா கள க கஒ ெவா ைற அைவகள ெபா ைமய மதி ப ேந வ கித திஅ ெபா கள ைமய க இைடய ள ர க எதி ைடயான வ கவ கித தி ஈ கி றன.ஈ பா றலி ேம க ட வ தி நம எ கா ற ப ட ெபா கவ ெவள ய எைட இழ ஏ ப டத காரண ைத ச யாக வ ள கிற . இைத சஎள தாக றினா ெபா க இைடய ள ர ேபா அைவகஇைடய ள ஈ பா ற ைற ெகா ேட வ எ ப ஈ பா றலி வ தியா .எனேவ மிய லி ஒ ெபா ரமாக (அ ல உயரமாக) எ ெச ேபா மிய ஈ வ ைசய ெசய பா அ ெபா ள ம ைற ெகா ேட வ வ அைடயாள ெத யாத அளவ ைற வ . இ ேவ நம எ கா றி ப ட ப ட ெபா க ஏ ப ட . இ ப அ ெபா க எ த இட திஎைட இழ ஏ ப டேதா அ த இட தி ஈ பா றேல இ ைல எ ப அத ெபா ள .அேத இட தி அதிக ெபா ைம ள ம ெறா ெபா ெகா ெச ல ப டாஅ ெபா மியா ஈ க ப வதா அத எைட இ கேவ ெச . ஏெனனஈ பா றலி வ தி ப ெபா கள ெபா ைம ேபா அைவக கிைடய ளஈ பா ற எ பதா .இ ேபா நம எ கா ற ப ட ெபா க எைட இழ ஏ ப டதி ஆ ைடய அறிவ ய ர படவ ைல எ பைத ெதள வாக வள கிெகா ேடா . நம நில இத ஒ எ கா டா . நிலவ ெபா ைம மியெபா ைமய 1/81 ப இ பதா அ மிய லி ஏற தாழ 4,00,000 கிேலாம ட அ பா இ தேபாதி நம மிய ஈ பா ற அத ம ெசய ப கிற .எனேவ அ மிய ைண ேகாளாக ேகா கண கான வ ட களாகஇய கி ெகா கிற . நம அ றாட வா ைகய லி இத ய சா கைளகாணலா . ஒ வ ப கிரா எைட ள ஒ த க ேமாதிர ைத வா ேபா அைதஎைட ேபா ேட வா கிறா . அ த ேமாதிர ைத ெகா ேபா பார ஊ திகைளஎைடேபா எைட ேமைடய (Weigh bridge) எைடேபாட ய றா அ த எைடேமைடேமாதிர தி எைடைய கா டா . இத காக எைடேமைடைய, எைட கா க வ இ ைலஎ ேறா அ ல ேமாதிர தி எைட இ ைலெய ேறா நா வ இ ைல. இைதேபா ேற நம எ கா ற ப ட ெபா க வ ெவள ய எைட இழேந த ேபா வ ெவள ய ஈ பா ற இ ைல எ நா வதி ைல. PDF file from www.onlinepj.com

×