D5 radha chellappan

331 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

D5 radha chellappan

 1. 1. கணினியி ேராம வாிவ வ ஒ ெபய ைனவ இராதா ெச ல ப ேபராசிாிய (ஓ ) பாரதிதாச ப கைல கழக , தி சிரா ப ளிேராம வாிவ வ ெபய எ ப ேராம எ கைள பய ப தி தமி உைரகைளஒ ய வ தி எ வ ஆ . அ வா எ ேபா தமி எ க கான த பவ ஒ ககிைட காதேபா அ கமான ம ெறா ஒ யைன பய ப தி எ வதா . தமி ெமாழியிஇ தைகய ய சி தியத ல. தமிழி கிைட த ெமாழிெபய ப டனா கீைத எ ப .அ சம கி த பாட கைள தமிழி ஒ ெபய ளன . தமிழி இ லாத ஒ களானஸ,ஷ, ஜ, ஹ, ஆகியவ ைற ஒ ெபய ளேபா கிர த எ கைள பய ப தின .தமிழி இ லாத வ கஎ கைள எ த எ ைற பய ப த ப ள . பாி தாராணாய ஸா 4னா வினாசாய ச1 3 தா ! த4 மஸ தா2பனா தா2ய ஸ ப4வாமி ேக3 ெக3 !!ேராம வாிவ வ தி தமி ப வ கைள எ வழ க பலரா ப ென காலமாகைகயாள ப வ வதா . ஆ கில திேல க ைர எ தமிழறிஞ க தமி சிற ெபயகைள (ஆ ெபய , ஊ ெபய தலானைவ) ெசா கைள ேராம எ தி எ கி றன .தமிழ ேக உாிய நாகாிக ப பா ெசா கைள ஒ ெபய எ கி றன . க விநிைலயி தமிைழ ஆ கில வழி க க வி ேவா ேராம வ வி தமிைழ எ தி க றன . தமிவாிவ வ ெதாியாதவ க தமி க பி க ேராம வாிவ ைத பல பய ப தின .அவ க கியமாக, ரமா னிவ , ேபா ஆகிேயாைர றி பிடலா . ெமாழியிய அறிஞ கேராம வாிவ வ ைத மிக அதிகமாக பய ப கி றன . ஒ சா கைள ஒ யசா கைள கா ட ெசா கைள சா களாக கா ட பிற ெமாழி ெசா கேளாஒ பி கா ட என ப ேவ நிைலகளி ேராம வாிவ வ ைத பய ப கி றன .அவ க றி பிட த க ேமனா டவ களாக, ரா ம ரா , கா ெவ ஆகிேயாைர றி பிடலா . தமிழா விேல ஆ வ ைடய ெவளிநா டவ பிற திராவிட ெமாழியாரா சியாளக தமிைழ ேராம எ தி் எ தி பய ப தின . தமிழ பிற நா களி இர ,அ ல நா பர பைரக ேயறி வா வ நிைல உ ள . அவ க ததா ெமாழியா தமிைழ ந பய ப த இயலாதவ களாக உ ளன . ேபச ெதாி த அளவிஅவ க எ தேவா ப கேவா பயி சி கிைட பதி ைல. அ ழ வா அவ க நமபார பாிய ப தி பாட கைள ப வ கைள தமி எ களால றி ேராமஎ களாேலேய அறிகி றன . எனேவ அவ க ேராம வாிவ வ ஒ ெபய மிகேதைவ ப கிற . சா றாக, ெமாாீஷிய ெத னா பிாி கா த ய நா களி வழிபாபாட கைள ேராம எ களி எ தி பய ப கி றன . ேமைலநா இ தியவியஆ வாள க ேராம எ களி எ வதி ஆ வ கா வ தன . அ கால த காலகணினி ன உ ள கால . அவ ைற தர ப த ேவ எ ற ேநா க அவகளிைடேய 1888 களிேலேய விவாதி க ப டதாக அறிகிேறா .ேராம எ கைள பய ப தி திராவிட ெமாழிகைள எ ைற ஏற தாழ ஒ றா பி ேத பய ப த ப ட . இ ைறய கணினி க தி ேராம 186
 2. 2. வாிவ வ மிக ேதைவ ப ஒ . தமி இல கிய கைள பாரறிய ெச ேநா கி பல ய வ கி றன . கா டாக, ம ைர தி ட தமி இல கிய கைள ேராம வ வெபய பி த கிற . ைல ராி ஆ கா கிர அெமாி க ஐேரா பிய நா களி ளஅவ க ைடய லக க வைலய தி த ப யைல, ேத பா வசதி டஇ ளன. Digital Dictionaries of South India எ ற தள தி பல ெமாழி அகராதிக உ ளன.இவ றி ெசா கைள ேதட ேராம எ க பய ப த ப கி றன. தமிழி எ வதஅதிக பழ கமி லாத தமிழ க ம மய ெகா கைள றிய ெதளிவி லாதவ கேராம வாிவ வ ைத பய ப கி றன . இ வாறான ேதட வசதியாக பிெள ஆ கிவ வ க அவ றி கான சிற றி களி றி பய ப த ப கி றன. கணினியிேல தமித ட ெச ய பயி சி இ லாதவ க த க க கைள ேராம வ வ தி எ தி அவ ைறகணினியி தமி் எ களி ெப கி றன . கணினி வழி அ சி பய ப கிற . ேதெபாறிகளி தமி ெசா ைல ேத பவ க அகராதிகளி ெசா ைல த ெபாேத பவ க ேராம வாிவ வ ஒேர சீராக இ க ேவ வ இ றியைமயாத .ேராம எ களி எ தி அவ ைற தமி எ களி ெப த எ ற நிைலயி பலெம ம க த ேபா உ வா க ப ளன. இதி தமிழி ெப உைரயி தி த க ெச யேவ ெம றா ஆ கில உைர ெச தி த ெவ . த ேபா தி எ ற ஒெம மமான இ திைரகைள உ வா கி ேம திைரயி ஆ கில கீ திைரயி தமி எ தவழி வ ள . ம ெறா ெம ம ஆதவி எ ப . இ தைகய ேராம வ வ உ ளீெம ம க அழகி எ ப றி பிட த க ஒ . இதி தமி எ கைள ேராமஎ களி ெப வசதி உ ள . சினிமா ைறயின இதைன அதிகமாக பய ப கி றன .Universal Digital Library எ பதி களி ெபய க ேராம எ களி தமிஎ களி தர ப ளன.ேராம வ வ ெபய பி த த தி ட வ த நி வன ைல ராி ஆ கா கிரஎ பதா . கியமான தமிழா நி வன க பல ் ைல ராி ஆ கா கிர வாிவ வ ைறையேய ஏ பய ப தின. அவ கியமாக ஆசியவிய நி வன ேராஜா ைதயா தமிழா லக றி பிட த கன. • 1926-36 களி ெச ைன ப கைல கழக தா ெவளியிட ப ட தமி ேபரகராதி பிெள ஆ கி வ வ ைத அ பைடயாக ெகா ட வாிவ வ ைத பய ப திய . ெகாேலா ப கைல கழக தி இ திய ம தமிழா நி வன இ த வாிவ ைதேய ஏ ச க இல கிய தலான பழ கால இல கிய கைள ஒ ெபய ள . ஆதவி , ம ைர தி ட ஆகியைவ ஒ யிைணகைள பய ப கி றன. • ITRANS- ஆ கில சிறிய எ கைள சில சிற றி கைள பய ப தின . இ த தி ட 1912-இ ஏெத சி நட த கீைழ ேதய தாாி ப னா கழக மாநா பாி ைரைய ஒ ய . • ISO 15919 இ திய ெமாழிக கான ேராம றி ைறைய த ள . அ ேவ பி ன ேம கீ றி கைள தவி ைறயி ப கவா றி கைள அைம மா ைறைய த த . • ப னா ஒ ெந கண ைறயி ேராம ஒ ெபய க நைடெப கி றன. 187
 3. 3. • ெப சி ேவனியா ப கைல கழக , ம ைர தி ட , ேகால ப கைல கழக , கி நி வன தயாாி த கி இ ரா டேரஷ ஆகியன ேராம வாிவ வ தி தமி இல கிய க , அகராதிக தலானவ ைற உ வா கி வ கி றன. இ வா கணினி பய பா ேராம வாிவ வ பய ப த ப நிைலயி , ேராம வாிவ வ ஒ ெபய பி பலவைகயான ேவ பா க காண ப வைத காணலா . ஒ ெபய ைறயி ஒ சீ ைம இ ைல ஒேர எ ப ேவ வைககயி ெபய க ப வைத காண கிற . அவ ைற ஒ ெமா தமாக ஆரா தா அவ றி கிைடேய சில வ வ களி ஒ ைம பா சிலவ றி ேவ பா உ ளைத அறிய கிற . இத கான கியமான காரண களாக இ பைவ வ மா . தமிழி ள எ களி சில ேராம எ ைறயி இ ைல. உயிெர கைள ெபா த வைரயி ஆ கில றி ெந ஆகிய இர எ க ேம ஒ வ வ ைதேய பய ப கி றன. ண, ன, ந, ஆகியவ ைற ேவ ப வைகயி , ல, ழ, ள ஆகியவ ைற ேவ ப வைகயி , ர,ற ஆகியவ ைற ேவ ப வைகயி தனி தனி எ க இ ைல. ங, ஞ ஆகிய எ க தனி வாிவ வ இ ைல. எனேவ இவ ைற ேராம எ தி றி க பல உ திகைள ஒ ெபய பாள க ைகயா டன . த ேல தாளி எ தியவ க அ ல த ட ெச தவ க அ த ேநா க திேலேய இ த ேவ பா கைள நீ வைகயி றி கைள ைகயா டன . அதி ேராம வ வ ைத ைகயா ஒ ெபய த ரமா னிவ ைகயா ட ைறக சில பி ேனாரா எ ெகா ள ப டன; சில மா ற ெப றன; சில திய றி க உ வா க ப டன. றி உயிெர க • றி உயி களி ெப பா ேவ பா இ ைல. a i u e o இ ைற ெப கி, கா ெவ ெதாட கி பல அறிஞ களா பய ப த ப ட ைற. ரமா னிவ ைற ISO (1) 1591 ம ஆ KOELN–ஆ பய ப த ப ட . google Indic ெபாிெய ைத சி னெவ ைத ேச பய ப திய . வர கா ேபா ெத. ப ISO ISO Penn.U TL L Madu KOE google IT மா ெவ ெபா ேரா (1) (2) ty C rai LN Indic RA னவ .ம 1591 NS 9அ A a a a a A a a a a a A a/Aa aஇ I i i i i I i i i i i I i/I iஉ U u u u u U u u u u u U u/U uஎ E e e e e e e e e e e E e/E eஒ O o o o o o o o o o o O o/O o • ஐ-ஒ சீ ரான ெபய எ றா கா ெவ தவ ர ஏைனேயா அைனவ ேம ai என எ தின . கா ெவ ம ேம ei எ எ தினா . 188
 4. 4. google Indic அத ட ெப ய எ றிய ைட ேச பய ப திய வர கா ேபா ெத. ப ISO ISO TL L Mad KOE Goog ITRAN மா ெபா ேரா (1) (2) Penn. C urai LN le S ன ெவ .ம 1591 Uty Indic வ 9ஐ ai ei ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai/AI ai • ஔ- au என பயனாள களா ஒ சீ ைம ட பய ப த ப ள . google Indic அத ட ெப ய எ ைத ேச பய ப திய . வர கா ேபா ெத. ப ISO ISO Penn. TL LC Mad KOEL google ITRAN மா ெவ ெபா ேரா (1) (2) Uty urai N Indic S .ம 1591 ன 9 வஔ au au au au au au au au au au au/A au au au U • ெந ய க M வர கா ெத. ISO Pen a goog ப (1) ISO d KOE ITRA மா ெவ ேபா ெபா n.U TL LC le ேரா 159 (2) ty u LN Indic NS னவ .ம 19 ra i aa/ aa/ aa, Aஆ Ā ā ā ā ā ā -a ā ā A A A Aw ā ii,I ஈ Ī ī ī ī ī Ī _ i ii/ I ī ī I I ii/II ī uu/ uu/ uu,Uஊ ū ū ū ū ū ū _ u ū ū U U U UU ū ee/ ee/E ஏ Ē ē ē ē ē ē _ e ē ē E E E E E oo/ oo/ஓ ō ō ō ō ō ō _ o ō ō O O O O OO 189
 5. 5. o ஆ--- ā a: aa –a A Aw o ஈ --- ī i: ii _ i I II o ஊ -- ū u: uu _ u U UU o ஏ --- ē e: ee –e E EE o ஓ -- ō o: oo -o O OO ம ைர தி ட ேகாேலா ெந யி கைள றி க ெபாிய எ கைளேய பய ப கி றன எ ப றி பிட த க . ெம ெய களி o க ச த ப – இவ றி ஒ ெப க ெசா க ெப பா ஒ சீராக ெபய க ப ளன. க ஒ சீரான ெமாழிெபய - K. அ ேவ ஒ ெபா யாக வ ேபா g, இ உயி க கிைடேய வ ேபா h ெசா யாக வ ேபா kh, gh. ச – c அ ேவ ஒ ெபா யாக வ ேபா j, இ உயி க கிைடேய வ ேபா s ெசா யாக வ ேபா ch. த – t, d அ ேவ ெசா யாக வ ேபா th, dh ப – ஒ சீரான ெமாழிெபய - p. அ ேவ ஒ ெபா யாக வ ேபா b, ெசா யாக வ ேபா ph, bh. வர கா ெத. ISO Pen KO மா ேபா ப (1) ISO T L Mad google ITRA ெபா n.Ut EL ன ெவ ேரா 159 (2) L C urai Indic NS y N .ம 19 வ k,kh,g k k K K K k/gக k k ,gh cச s ch,j c,j c C c c c c c C ch c,ch t ta,th,dத t t, d t,th t t t t t th t t T th ,dh p,ph,b p p p p P pப p p, b p, b p p p p ,bh o ம, ய, ர, ல, வ ஆகியைவ ெப பா ஒ சீ ராக ைறேய m, y, r, l, v என ெபய க ப ளன. KOELN நி வன இவ ைற ெப ய எ களாக அதாவ M, Y, R, L, V என ெபய ள . 190
 6. 6. வர கா ெத IS Pe மா O n Ma KO googl ITR ேபா . ப L (1) ISO (2) n. TL dur EL e AN ெவ ெபா ேரா C 159 Ut ai N Indic S னவ .ம 19 y ம m M m m m m m m m m m M m m ய y Y y y y y y y y y y Y y y ர r R r r r r r r r r r R r r ல l L l l l l l l l l l L l l v; வ v V v v v v v v v v V v v W o ங ஞ ட ண ந ன ழ ள ற -ப ேவ ெபய க காண ப கி றன. இ ேவ பா க காரண இ ெவ களான இைணக ேராம வாிவ வ தி இ ைல எ பேத. இவ ைற றி் க கீ கா ைறக பய ப த ப கி றன. • ெந கிய ெதாட ைடய ேராம எ தி பி ப கவா சிற றி கைள அைம த • வர கா ெத. ISO M goo ேபா ப (1) Penn.U ad KO gle ITR மா ெவ ெபா ISO (2) TL LC ேரா 1591 ty ur ELN Indi ANS னவ .ம 9 ai c Na ṇண n ṇ #n N ṟ N N N ṟ n n_ n_/ n ṟ /n nZ nன n N ṟ ṟ ṟ ṟ _n n2 2 nd; n; ṟந n N n n n n n n n‘ N n n n^ 191
 7. 7. o ண,ன ஆகிய தமி எ க ாிய இைணக இ ைல. அைவ இர ஒேர எ தான nஎ பதி ேம , கீ , , பி என ப ேவ சிற றி களா றி க ெப கி றன. ண -n ṇ #n ṇ N Na ன - n ṇ _n n2 nZ • ல, ள, ழ – l எ ற எ ட சில றிய கைள ேச றி க ப கி றன. அ ட ெப ய சிறிய எ க பய ப த ப கி றன. வர கா ெத. ISO KO googl ேபா ப (1) ISO Penn. Mad ITRA மா ெவ ெபா TL LC EL e ேரா 1591 (2) Uty urai NS N Indic னவ .ம 9 T,Th,D ,Dh ṇட d ṇ, ṇ d, ṇṇ ṇ ṇ ṇ #t T; d ṇ T T T ṇ, ṇh d, dh ḷ ḷ L L L L, ḷள l ḷ ḷ ḷ ḷ ḷ #l L ḷ ḷ z Z LZ/z zழ l ḷ ḷ ḷ ḷ ḷ _l z; zh ல – l, L ள - ṇ , #l L ழ – l, ṇ, ṇ ṇ, _l zh, z, Z LZ o ர,ற 192
 8. 8. IT வர கா ெத. ISO R ப (1) ISO Penn Mad KOE google மா ெவ ேபா ெபா TL LC A ேரா 1591 (2) .Uty urai LN Indic N னவ .ம 9 S r r r r r r R r rர r R r r r ṟ ṟ R R Ra Rற rr ṟ,ṟr ṟ,ṟṟ ṟ ṟ ṟ _r R o - r ர – r, R ற – rr ṇ, ṇr ṇ r, t, d, _r, R, Ra o ங, ஞ n எ ட சிற றிய கைள ேச ேதா ெப ய சிறிய எ களாேலா அைவ றி க ப கி றன. வர கா ெத. ISO goog ப (1) ISO Penn Mad KOE ITRA மா ெவ ேபா ெபா TL LC le ேரா 1591 (2) .Uty urai LN NS Indic னவ .ம 9 ~N, ng ṟங ng ṟ ñ Ñ ñ ṟ ^n ṟ ng G NG N^ ṟ ñ n- n^/j JNஞ Ñ ñ ñ ñ ñ ~n nj nj ñ NY n ñ ங - ng, ṟ , Ñ, ^n, ŋ, G, NG, ~N, N^ ஞ -nj, ñ, ~n, ɲ , n-, n^/jn, NY, JN • ஆ கில ெபாிய எ கைள சிறிய எ கைள பய ப த ேமேல றி பி டப , கணினியி பய ப த ப ேராம வாிவ வ களி ஒ ைம பா இ லாத காரண தா பயனாளிக சிரம தி காளாகி றன . கா டாக, மணி எ ற ெசா ைல ைல ராி கா கிரசி தள தி க ெவா னியா ப கைல கழக தள தி mani என எ தி தகவைல ெபறலா . ஆனா ெகாலா ப கைல கழக தள தி maNi என எ தினா தா தகவைல ெபற . எனேவ பயனாளிக ஒ தகவ ேதடைல ெச ேபா தா எ த வ வ ைறைய 193
 9. 9. பய ப தள தி இ கிேறா எ பைத அறி த பிற தா ெசயலா ற . எனேவஅவ ைற தர ப தவ இ ைறய கால க ட தி் ேதைவயாக ஆகி உ ள . பா கட p āḷka ḷ al -ISO (1) 15919 தமி tamiḷ -ISO (1) 15919 p-a_rka#tal - ISO (2) tami_l - ISO (2) pɑ ː rkatal - IPA ɑ ɻ tami[ɻ ] - IPA paaRkaDal, pARkaDal - Penn Uty tamiz/tamizh - PennUty p ā ṟ ka ṟ al - TL ṟ tamiṟ - TL p ā ṟ ka ṟ al - LC ṟ tamiṟ - LC pARkaTal - Madurai tamiz - Madurai pARkaTal - KOELN tamiz - KOELN pARkaTal, paaRkaTal - Adami thamiz/tamizh - Adami எனேவ ப ேவ என வ வ ைறயி இ அவ ைற தர ப வ எ ப மிக ேதைவயான ஒ றாக ஆகி ள .இ வா தர ப ய சியி கவன ெச தேவ யைவ வ மா ; ஏ கனேவ இ றி க ெபா தமானவ ைற ேத ெத தர ப தலா . 1. தியதானெதா ைறைய உ வா கி பாி ைர கலா . 2. பி ேனா ஒ ெபய பி சாியான ெசா கிைட கிறதா எ உ தி ெச ெகா ள ெவ . Universal Digital Library தள தி களி ெபய க ேராம எ களி தமி எ களி தர ப ளன. அ க னவல ஸாிதிர ... by அ னசல கவிரய L: Tamil, Y: 1898, S: ARUMUGA NAVALAR SARITHIRAM, 98 pgs. ஆ கில தி த உ ளீ ெச அதைன தமி ப தியேபா ஆ க நாவல சாி திர , அ ணாசல கவிராய ஆகியைவ ாி ெகா ள இயலாத அளவி வ வ மாறியி ப லனா . 3. ேராம எ பி , ேம கீ ேகா க அ ல ளிகைள பய ப ைறைய ம ஆ ெச ய ேவ . அ ட ெபாிய எ க இட ெப கி றன. இ வா அைம ேபா வாிக அழகி றி ஒ சீராக அைமவதி ைல. அ ட அவ ைற த ட ெச வைகயி கணினி விைசக அைமயவி ைல எ ப மிக கியமானெதா பிர சைன. எனேவ இ த ேராம வாிவ வ தி த ட ெச ய ஒ தனி ெம ெபா ேளா தனி பயி சிேயா ேதைவ. 4. கணினி பய பா ேராம வ வ ஒ ெபய ைப ப றி ெச வ தனிமனித வாக அைமயாம ய சியாக அைமய ேவ . இத ெகன ஒ பணி ெசயலா றி ஒ ெபய ைறகைள தர ப த ேவ . 194

×