PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑÔN DÖÔNG         ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI
     CHÍNH TH C       ...
PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑÔN DÖÔNG           ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI
    CHÍNH TH C      ...
BAØI 3: (5 ñieåm)
a/ Tìm ư c chung l n nh t và b i chung nh nh t c a hai s        A = 345621440 và B = 234540
   ...
b/ Cho caùc doøng soá sau         1              (doøng 1)
                     ...
PHOØNG GIAÙO DUÏC ƠN DƯƠNG         HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI
            ...
BAØI 5: (6 ñieåm) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Coù ñöôøng cao AH(H ∈ BC), trung tuyeán AM(M ∈ BC).
Bieát AB = 90cm, HC...
BAØI 8: (5 ñieåm)
a/ Cho un = u1 +(n – 1) d (n ≥ 2). Bieát u1 + u4 + u7 + u10 + u13 + u16 = 295323. Tính u1 + u6 + u11 + u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De

408
-1

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
408
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De

 1. 1. PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑÔN DÖÔNG ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI CHÍNH TH C VOØNG HUY N Ngaøy thi: 25 – 12 – 2009 Thôøi gian: 150phuùt (TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ) Hoï vaø teân:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Soá baùo danh: …………………………………………………………….. Tröôøng:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Thí sinh khoâng ghi phaàn döôùi naøy) Hoï vaø teân giaùm thò Soá phaùch …………………………………………………………………………………… Chöõ kyù giaùm thò NOÄI DUNG ÑEÀ ÔÛ TRANG 2, 3 VAØ 4 Trang 1
 2. 2. PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑÔN DÖÔNG ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI CHÍNH TH C VOØNG HUY N Naêm Hoïc: 2009 – 2010 Thôøi gian: 150phuùt. ÑIEÅM BAØI THI CHÖÕ KYÙ GIAÙM KHAÛO 1 CHÖÕ KYÙ GIAÙM KHAÛO 2 SOÁ PHAÙCH BAÈNG SOÁ BAÈNG CHÖÕ Hoïc sinh laøm baøi ngay treân giaáy, ñieàn vaøo oâ troáng: Qui ñònh: Caùc keát quaû tính toaùn gaàn ñuùng ñeå döôùi daïng thaäp phaân, ghi keát quaû treân maøn hình cuûa maùy. BAØI 1:(6 ñieåm) Ñieàn ñaùp soá vaøo oâ troáng 2 x +x 1   x +2  A≈ a/ Tính A =  −  : 1 −   x x −1 x −1  x + x +1 Khi x = 2009 + 2010 + 2011 B= b/ Bi u di n B = 0,(123) + 1,(567) dư i d ng phân s . 12 sin 2 x + 25sin x cos x − 11cos2 x c/ Tính C = vôùi tgx = 1,234 ( 0 < x < 900) C ≈ 10sin x 2 BAØI 2: (5 ñieåm) a/ Cho f(x) = 2x5 – 13x4 + 4x2 + 12x – 5. Tìm thương và s dư c a f(x) chia cho (x –2). a th c thương: Dư: b/ Cho doøng chöõ “BOIDUONGCASIO” sau ñoù vieát chuùng lieân tieáp nhau BOIDUONGCASIOBOIDUONGCASIOBOIDUONGCASIO ………………………… . Hoûi vò trí thöù 2009 laø chöõ caùi naøo. Trình baøy lôøi giaûi vaén taét ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Chöõ caùi caàn tìm laø chöõ Trang 2
 3. 3. BAØI 3: (5 ñieåm) a/ Tìm ư c chung l n nh t và b i chung nh nh t c a hai s A = 345621440 và B = 234540 ƯCLN(A, B) = BCNN(A,B) = Soá chöõ soá cuûa 725 laø b/ Soá 725 coù bao nhieâu chöõ soá BAØI 4: (3 ñieåm) Cho tam giaùc ABC coù B = 400; C = 280 , AB = 56,78cm. Tính chu vi tam giaùc ABC. Tính chu vi tam giaùc ABC ≈ BAØI 5: (6 ñieåm) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Coù ñöôøng cao AH(H ∈ BC), trung tuyeán AM(M ∈ BC). Bieát AB = 90cm, HC = 96cm. C a/ Tính trung tuyeán AM. 96cm Caùch giaûi vaén taét H …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… A 90cm B ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 t gB + 11cot gC b/ Tính giaù trò bieåu thöùc N = . 14sin B + 15cos B AM = N= BAØI 6: (5 ñieåm) a/ Giaûi phöông trình (x2 + 2x)2 + 6x2 + 12x = 2009  170 30  x2 + 2 y + x2 − 2 y = 2  (x;y) = b/ Giaûi heä phöông trình   34 − 15 = − 3  x2 + 2 y x2 − 2 y  10 BAØI 7: (5 ñieåm) a/ Soá 10890936 coù bao nhieâu öôùc döông. Soá caùc öôùc caàn tìm: Trang 3
 4. 4. b/ Cho caùc doøng soá sau 1 (doøng 1) 3+5 (doøng 2) 7+9+11 (doøng 3) 13+15+17+19 (doøng 4) 21+23+25+27+29 (doøng 5) Tính toång caùc soá ôû doøng 2010 Toång caùc soá ôû doøng 2010: BAØI 8: (5 ñieåm) a/ Cho daõy soá (un) vôùi un = u1 +(n – 1) d (n ≥ 2). Bieát u1 + u4 + u7 + u10 + u13 + u16 = 295323. Tính u1 + u6 + u11 + u16 . Caùch giaûi vaén taét ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… u1 + u6 + u11 + u16 = b/ Cho daõy soá (un) vôùi un+2 = 10un+1 – un (n = 1, 2, 3......). Bieát u1 = 2; u2 = 10. Tính u9 u9 = BAØI 9: (5 ñieåm) a/ Tính toång soá ño caùc goùc trong cuûa moät ña giaùc loài 2009 caïnh Toång soá ño caùc goùc trong cuûa moät ña giaùc loài 2009 caïnh laø b/ Tìm chöõ soá taän cuøng cuûa A = 1345 + 712 Chöõ soá taän cuøng cuûa A laø BAØI 10: (5 ñieåm) Cho hình thang ABCD coù AB//CD, AC vuoâng goùc BD vôùi nhau, bieát BD = 36,27cm vaø ñöôøng cao hình thang baèng 27,36cm. Tính dieän tích hình thang ABCD. SABCD ≈ Trang 4
 5. 5. PHOØNG GIAÙO DUÏC ƠN DƯƠNG HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI VOØNG HUY N Naêm Hoïc: 2009 – 2010 (HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM GOÀM 3 TRANG) BAØI 1:(6 ñieåm) Moãi ñaùp soá ñuùng 2 ñieåm. BAØI 1:(6 ñieåm) Ñieàn ñaùp soá vaøo oâ troáng 2 x +x 1   x +2  A ≈ 0,02256077339 (2ñ) a/ Tính A =  −  : 1 −   x x −1 x −1  x + x +1 Khi x = 2009 + 2010 + 2011 563 B= (2ñ) b/ Bi u di n B = 0,(123) + 1,(567) dư i d ng phân s . 333 12 sin 2 x + 25sin x cos x − 11cos2 x c/ Tính C = vôùi tgx = 1,234 ( 0 < x < 900) C ≈ 2,503557497 (2ñ) 10sin x 2 BAØI 2: (5 ñieåm) a/ Cho f(x) = 2x5 – 13x4 + 4x2 + 12x – 5. Tìm thương và s dư c a f(x) chia cho (x – 2). a th c thương: 2x4 – 9x3 – 18x2 – 32x – 52. (1,5ñ) Dư: –109 (1,5ñ) b/ Cho doøng chöõ “BOIDUONGCASIO” sau ñoù vieát chuùng lieân tieáp nhau BOIDUONGCASIOBOIDUONGCASIOBOIDUONGCASIO ………………………………………………… Hoûi vò trí thöù 2009 laø chöõ naøo. Trình baøy lôøi giaûi vaén taét (1ñ) Ta thaáy: BOIDUONGCASIO coù 13 chöõ. Maø 2009 = 154 × 13 + 7 Vaäy chöõ soá caàn tìm N. Chöõ soá caàn tìm: N (1ñ) BAØI 3: (5 ñieåm) a/ Tìm ư c chung l n nh t và b i chung nh nh t c a hai s A = 345621440 vaø B = 234540 ƯCLN(A, B) = 14700 (1,5ñ) BCNN(A,B) = 237699000 (1,5ñ) Soá chöõ soá cuûa 725 laø 22 (2ñ) b/ Soá 725 coù bao nhieâu chöõ soá BAØI 4: (3 ñieåm) Cho tam giaùc ABC coù B = 400; C = 280 , AB = 56,78cm. Tính chu vi tam giaùc ABC. Tính chu vi tam giaùc ABC ≈ 246,6594023cm (3ñ) Trang 5
 6. 6. BAØI 5: (6 ñieåm) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Coù ñöôøng cao AH(H ∈ BC), trung tuyeán AM(M ∈ BC). Bieát AB = 90cm, HC = 96cm. a/ Tính trung tuyeán AM. C Caùch giaûi vaén taét (3ñ) 96cm Goïi HB = x ( x > 0; x(cm)) H  x = 54 Ta coù: x(x + 96) = 902 ⇔ x2 + 96x – 8100 = 0 ⇔   x = −150(loai) A 90cm B => BC = 150cm => AM = 75cm. 10 t gB + 11cot gC b/ Tính giaù trò bieåu thöùc N = . AM = 75cm (1ñ). N = 140/101 ≈ 1,386138614 (2ñ) 14sin B + 15cos B BAØI 6: (5 ñieåm) a/ Giaûi phöông trình (x2 + 2x)2 + 6x2 + 12x = 2009 x1 ≈ 5,551500202 (1,5ñ) x2 ≈ –7,551500202 (1,5ñ)  170 65  x2 + 2 y + x2 − 2 y = 2  b/ Giaûi heä phöông trình  (x;y) = (10; 35) ; (–10; 35) moãi nghieäm (1ñ)  34 − 15 = − 3  x2 + 2 y x2 − 2 y  10 BAØI 7: (5 ñieåm) a/ Soá 10890936 coù bao nhieâu öôùc döông. Soá caùc öôùc döông caàn tìm: 120. (3ñ) b/ Cho caùc doøng soá sau 1 3+5 7+9+11 13+15+17+19 21+23+25+27+29 Tính toång caùc soá ôû doøng 2010 Toång caùc soá ôû doøng 2010: 8120601000 (2ñ) Trang 6
 7. 7. BAØI 8: (5 ñieåm) a/ Cho un = u1 +(n – 1) d (n ≥ 2). Bieát u1 + u4 + u7 + u10 + u13 + u16 = 295323. Tính u1 + u6 + u11 + u16 Caùch giaûi vaén taét (1ñ) u1 + u4 + u7 + u10 + u13 + u16 = 295323 ⇔ (6 u1 + 45d) = 295323 ⇔ 2u1 + 15d = 98441 Vaäy: u1 + u6 + u11 + u16 = (4u1 + 30d) = 2(2u1 + 15d) = 2. 98441 = 196882 u1 + u6 + u11 + u16 = 196882 (1ñ) b/ Cho daõy soá un+2 = 10un+1 – un (n = 1, 2, 3......). Bieát u1 = 2; u2 = 10. Tính u9 u9 = 92198402 (3ñ) BAØI 9: (5 ñieåm) a/ Tính toång soá ño caùc goùc trong cuûa moät ña giaùc loài 2009 caïnh 3612600 (3ñ) b/ Tìm chöõ soá taän cuøng cuûa A = 1345 + 712 Chöõ soá taän cuøng cuûa A laø 4 (2ñ) BAØI 10: (5 ñieåm) Cho hình thang ABCD coù AB//CD, AC vuoâng goùc BD vôùi nhau, bieát BD = 36,27cm vaø ñöôøng cao hình thang baèng 27,36cm. Tính dieän tích hình thang ABCD. SABCD ≈ 755,8078441cm2 (5ñ) Trang 7

×