Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De

486 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De

  1. 1. PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑÔN DÖÔNG ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI CHÍNH TH C VOØNG HUY N Ngaøy thi: 25 – 12 – 2009 Thôøi gian: 150phuùt (TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ) Hoï vaø teân:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Soá baùo danh: …………………………………………………………….. Tröôøng:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Thí sinh khoâng ghi phaàn döôùi naøy) Hoï vaø teân giaùm thò Soá phaùch …………………………………………………………………………………… Chöõ kyù giaùm thò NOÄI DUNG ÑEÀ ÔÛ TRANG 2, 3 VAØ 4 Trang 1
  2. 2. PHOØNG GIAÙO DUÏC ÑÔN DÖÔNG ÑEÀ THI GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI CHÍNH TH C VOØNG HUY N Naêm Hoïc: 2009 – 2010 Thôøi gian: 150phuùt. ÑIEÅM BAØI THI CHÖÕ KYÙ GIAÙM KHAÛO 1 CHÖÕ KYÙ GIAÙM KHAÛO 2 SOÁ PHAÙCH BAÈNG SOÁ BAÈNG CHÖÕ Hoïc sinh laøm baøi ngay treân giaáy, ñieàn vaøo oâ troáng: Qui ñònh: Caùc keát quaû tính toaùn gaàn ñuùng ñeå döôùi daïng thaäp phaân, ghi keát quaû treân maøn hình cuûa maùy. BAØI 1:(6 ñieåm) Ñieàn ñaùp soá vaøo oâ troáng 2 x +x 1   x +2  A≈ a/ Tính A =  −  : 1 −   x x −1 x −1  x + x +1 Khi x = 2009 + 2010 + 2011 B= b/ Bi u di n B = 0,(123) + 1,(567) dư i d ng phân s . 12 sin 2 x + 25sin x cos x − 11cos2 x c/ Tính C = vôùi tgx = 1,234 ( 0 < x < 900) C ≈ 10sin x 2 BAØI 2: (5 ñieåm) a/ Cho f(x) = 2x5 – 13x4 + 4x2 + 12x – 5. Tìm thương và s dư c a f(x) chia cho (x –2). a th c thương: Dư: b/ Cho doøng chöõ “BOIDUONGCASIO” sau ñoù vieát chuùng lieân tieáp nhau BOIDUONGCASIOBOIDUONGCASIOBOIDUONGCASIO ………………………… . Hoûi vò trí thöù 2009 laø chöõ caùi naøo. Trình baøy lôøi giaûi vaén taét ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Chöõ caùi caàn tìm laø chöõ Trang 2
  3. 3. BAØI 3: (5 ñieåm) a/ Tìm ư c chung l n nh t và b i chung nh nh t c a hai s A = 345621440 và B = 234540 ƯCLN(A, B) = BCNN(A,B) = Soá chöõ soá cuûa 725 laø b/ Soá 725 coù bao nhieâu chöõ soá BAØI 4: (3 ñieåm) Cho tam giaùc ABC coù B = 400; C = 280 , AB = 56,78cm. Tính chu vi tam giaùc ABC. Tính chu vi tam giaùc ABC ≈ BAØI 5: (6 ñieåm) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Coù ñöôøng cao AH(H ∈ BC), trung tuyeán AM(M ∈ BC). Bieát AB = 90cm, HC = 96cm. C a/ Tính trung tuyeán AM. 96cm Caùch giaûi vaén taét H …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… A 90cm B ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 t gB + 11cot gC b/ Tính giaù trò bieåu thöùc N = . 14sin B + 15cos B AM = N= BAØI 6: (5 ñieåm) a/ Giaûi phöông trình (x2 + 2x)2 + 6x2 + 12x = 2009  170 30  x2 + 2 y + x2 − 2 y = 2  (x;y) = b/ Giaûi heä phöông trình   34 − 15 = − 3  x2 + 2 y x2 − 2 y  10 BAØI 7: (5 ñieåm) a/ Soá 10890936 coù bao nhieâu öôùc döông. Soá caùc öôùc caàn tìm: Trang 3
  4. 4. b/ Cho caùc doøng soá sau 1 (doøng 1) 3+5 (doøng 2) 7+9+11 (doøng 3) 13+15+17+19 (doøng 4) 21+23+25+27+29 (doøng 5) Tính toång caùc soá ôû doøng 2010 Toång caùc soá ôû doøng 2010: BAØI 8: (5 ñieåm) a/ Cho daõy soá (un) vôùi un = u1 +(n – 1) d (n ≥ 2). Bieát u1 + u4 + u7 + u10 + u13 + u16 = 295323. Tính u1 + u6 + u11 + u16 . Caùch giaûi vaén taét ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… u1 + u6 + u11 + u16 = b/ Cho daõy soá (un) vôùi un+2 = 10un+1 – un (n = 1, 2, 3......). Bieát u1 = 2; u2 = 10. Tính u9 u9 = BAØI 9: (5 ñieåm) a/ Tính toång soá ño caùc goùc trong cuûa moät ña giaùc loài 2009 caïnh Toång soá ño caùc goùc trong cuûa moät ña giaùc loài 2009 caïnh laø b/ Tìm chöõ soá taän cuøng cuûa A = 1345 + 712 Chöõ soá taän cuøng cuûa A laø BAØI 10: (5 ñieåm) Cho hình thang ABCD coù AB//CD, AC vuoâng goùc BD vôùi nhau, bieát BD = 36,27cm vaø ñöôøng cao hình thang baèng 27,36cm. Tính dieän tích hình thang ABCD. SABCD ≈ Trang 4
  5. 5. PHOØNG GIAÙO DUÏC ƠN DƯƠNG HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM GIAÛI TOAÙN TREÂN MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI VOØNG HUY N Naêm Hoïc: 2009 – 2010 (HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM GOÀM 3 TRANG) BAØI 1:(6 ñieåm) Moãi ñaùp soá ñuùng 2 ñieåm. BAØI 1:(6 ñieåm) Ñieàn ñaùp soá vaøo oâ troáng 2 x +x 1   x +2  A ≈ 0,02256077339 (2ñ) a/ Tính A =  −  : 1 −   x x −1 x −1  x + x +1 Khi x = 2009 + 2010 + 2011 563 B= (2ñ) b/ Bi u di n B = 0,(123) + 1,(567) dư i d ng phân s . 333 12 sin 2 x + 25sin x cos x − 11cos2 x c/ Tính C = vôùi tgx = 1,234 ( 0 < x < 900) C ≈ 2,503557497 (2ñ) 10sin x 2 BAØI 2: (5 ñieåm) a/ Cho f(x) = 2x5 – 13x4 + 4x2 + 12x – 5. Tìm thương và s dư c a f(x) chia cho (x – 2). a th c thương: 2x4 – 9x3 – 18x2 – 32x – 52. (1,5ñ) Dư: –109 (1,5ñ) b/ Cho doøng chöõ “BOIDUONGCASIO” sau ñoù vieát chuùng lieân tieáp nhau BOIDUONGCASIOBOIDUONGCASIOBOIDUONGCASIO ………………………………………………… Hoûi vò trí thöù 2009 laø chöõ naøo. Trình baøy lôøi giaûi vaén taét (1ñ) Ta thaáy: BOIDUONGCASIO coù 13 chöõ. Maø 2009 = 154 × 13 + 7 Vaäy chöõ soá caàn tìm N. Chöõ soá caàn tìm: N (1ñ) BAØI 3: (5 ñieåm) a/ Tìm ư c chung l n nh t và b i chung nh nh t c a hai s A = 345621440 vaø B = 234540 ƯCLN(A, B) = 14700 (1,5ñ) BCNN(A,B) = 237699000 (1,5ñ) Soá chöõ soá cuûa 725 laø 22 (2ñ) b/ Soá 725 coù bao nhieâu chöõ soá BAØI 4: (3 ñieåm) Cho tam giaùc ABC coù B = 400; C = 280 , AB = 56,78cm. Tính chu vi tam giaùc ABC. Tính chu vi tam giaùc ABC ≈ 246,6594023cm (3ñ) Trang 5
  6. 6. BAØI 5: (6 ñieåm) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Coù ñöôøng cao AH(H ∈ BC), trung tuyeán AM(M ∈ BC). Bieát AB = 90cm, HC = 96cm. a/ Tính trung tuyeán AM. C Caùch giaûi vaén taét (3ñ) 96cm Goïi HB = x ( x > 0; x(cm)) H  x = 54 Ta coù: x(x + 96) = 902 ⇔ x2 + 96x – 8100 = 0 ⇔   x = −150(loai) A 90cm B => BC = 150cm => AM = 75cm. 10 t gB + 11cot gC b/ Tính giaù trò bieåu thöùc N = . AM = 75cm (1ñ). N = 140/101 ≈ 1,386138614 (2ñ) 14sin B + 15cos B BAØI 6: (5 ñieåm) a/ Giaûi phöông trình (x2 + 2x)2 + 6x2 + 12x = 2009 x1 ≈ 5,551500202 (1,5ñ) x2 ≈ –7,551500202 (1,5ñ)  170 65  x2 + 2 y + x2 − 2 y = 2  b/ Giaûi heä phöông trình  (x;y) = (10; 35) ; (–10; 35) moãi nghieäm (1ñ)  34 − 15 = − 3  x2 + 2 y x2 − 2 y  10 BAØI 7: (5 ñieåm) a/ Soá 10890936 coù bao nhieâu öôùc döông. Soá caùc öôùc döông caàn tìm: 120. (3ñ) b/ Cho caùc doøng soá sau 1 3+5 7+9+11 13+15+17+19 21+23+25+27+29 Tính toång caùc soá ôû doøng 2010 Toång caùc soá ôû doøng 2010: 8120601000 (2ñ) Trang 6
  7. 7. BAØI 8: (5 ñieåm) a/ Cho un = u1 +(n – 1) d (n ≥ 2). Bieát u1 + u4 + u7 + u10 + u13 + u16 = 295323. Tính u1 + u6 + u11 + u16 Caùch giaûi vaén taét (1ñ) u1 + u4 + u7 + u10 + u13 + u16 = 295323 ⇔ (6 u1 + 45d) = 295323 ⇔ 2u1 + 15d = 98441 Vaäy: u1 + u6 + u11 + u16 = (4u1 + 30d) = 2(2u1 + 15d) = 2. 98441 = 196882 u1 + u6 + u11 + u16 = 196882 (1ñ) b/ Cho daõy soá un+2 = 10un+1 – un (n = 1, 2, 3......). Bieát u1 = 2; u2 = 10. Tính u9 u9 = 92198402 (3ñ) BAØI 9: (5 ñieåm) a/ Tính toång soá ño caùc goùc trong cuûa moät ña giaùc loài 2009 caïnh 3612600 (3ñ) b/ Tìm chöõ soá taän cuøng cuûa A = 1345 + 712 Chöõ soá taän cuøng cuûa A laø 4 (2ñ) BAØI 10: (5 ñieåm) Cho hình thang ABCD coù AB//CD, AC vuoâng goùc BD vôùi nhau, bieát BD = 36,27cm vaø ñöôøng cao hình thang baèng 27,36cm. Tính dieän tích hình thang ABCD. SABCD ≈ 755,8078441cm2 (5ñ) Trang 7

×