Tailieu.vncty.com kt128

293 views
227 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu.vncty.com kt128

 1. 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu S¶n xuÊt vËt chÊt lµ c¬ së ®Ó x· héi loµi ngêi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tr×nh ®é s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ, x· héi vµ theo sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, khoa häc qu¶n lý. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ tiªu thô s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Nãi c¸ch kh¸c: Tiªu thô hay kh«ng tiªu thô ®îc s¶n phÈm nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i hay kh«ng tån t¹i, sù ph¸t triÓn hay suy b¹i cña c¸c doanh nghiÖp. Thùc hiÖn tèt kh©u tiªu thô s¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ®¶m b¶o thu håi vèn ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ cã tÝch luü ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. ChØ cã qua tiªu thô th× tÝnh chÊt h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra míi ®îc x· héi thõa nhËn. §ång thêi thùc hiÖn tèt kh©u s¶n xuÊt vµ tiªu thô lµ tiÒn ®Ò t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp, æn ®Þnh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt chuyªn m«n ho¸ nã cßn gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt, tiªu thô cho c¸c ®¬n vÞ cã quan hÖ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp víi doanh nghiÖp. KÕ to¸n víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã ®· vµ ®ang lµ c«ng cô thùc sù quan träng vµ h÷u hiÖu trong viÖc sö dông ®ång thêi hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau. N¾m b¾t ®îc vai trß quan träng cña kÕ to¸n trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan cña ho¹t ®éng qu¶n lý vµ chøc n¨ng cña kÕ to¸n XÝ nghiÖp May X19 ®· sö dông kÕ to¸n nh lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý vèn, tµi s¶n cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh ®· ph©n tÝch ë trªn, tiªu thô
 2. 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp s¶n phÈm lµ mét kh©u ®Æc biÖt quan träng v× vËy trong bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp, kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm lµ phÇn hµnh kÕ to¸n träng yÕu. Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp May X19 ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn: Th¹c sü TrÇn V¨n Hîi vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong XÝ nghiÖp, víi kiÕn thøc ®· häc tËp ®îc t«i xin ®i s©u tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt vÒ lý luËn kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp May X19 vµ m¹nh d¹n ®Ò xuÊt nh÷ng ý kiÕn ®Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp. Bµi luËn v¨n gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch¬ng II: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë XÝ nghiÖp May X19. Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm ë XÝ nghiÖp May X19. MÆc dï cè g¾ng song do tr×nh ®é thùc tÕ cã h¹n nªn bµi luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh. T«i kÝnh mong ®îc sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé trong XÝ nghiÖp ®Ó nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a vÊn ®Ò nµy.
 3. 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ngI: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.1. ý nghÜa cña thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.1. 1. ý nghÜa vµ yªu cÇu qu¶n lý thµnh phÈm S¶n xuÊt lµ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ngêi ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ dÞch vô nh»m th¶o m·n tiªu dïng cña d©n c vµ x· héi, bï ®¾p l¹i nh÷ng tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, t¹o ®îc tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña con ngêi lµ ho¹t ®éng tù gi¸c cã ý thøc vµ môc ®Ých, nã ®îc lËp ®i lËp l¹i vµ kh«ng ngõng ®æi míi, h×nh thøc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi bao gåm c¸c giai ®o¹n sau: S¶n xuÊt – lu th«ng – ph©n phèi tiªu dïng s¶n phÈm x· héi. C¸c giai ®o¹n nµy diÔn ra mét c¸ch tuÇn tù. Tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Mäi ho¹t ®éng kh¸c nh»m môc ®Ých b¸n ®îc hµng vµ thu lîi nhuËn.V× vËy tiªu thô lµ nghiÖp vô c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt, nã t¸c dông ®Õn sù ph©n phèi ngîc trë l¹i c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Tuy nhiªn muèn tiªu thô ®îc s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®¸p øng ®îc nhu cÇu thêng xuyªn xuÊt cña x· héi vµ ®¶m b¶o chÊt lîng cao. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµm ra c¸c lo¹i s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. C¸c s¶n phÈm ®ã ®îc gäi lµ thµnh phÈm. Nãi mét c¸ch ®Çy ®ñ h¬n. Thµnh phÈm lµ s¶n phÈm ®· kÕt thóc quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp thùc hiÖn hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, ®· ®em b¸n hoÆc nhËp kho ®Ó b¸n. S¶n phÈm nãi chung ®Òu lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o ra nã, cã thÓ lµ thµnh phÈm nhng còng cã thÓ cha lµ thµnh phÈm. VÝ dô trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, chØ s¶n phÈm cña bíc c«ng nghiÖp cuèi cïng cña doanh nghiÖp vµ ®ñ tiªu chuÈn kü thuËt
 4. 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp míi ®îc coi lµ thµnh phÈm. Trong x©y dùng c¬ b¶n thµnh phÈm lµ c«ng tr×nh ®· ®îc hoµn thµnh bµn giao vµo sö dông, cßn s¶n phÈm th× bao gåm c¶ c«ng tr×nh ®· ®îc bµn giao vµ c¶ c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh theo giai ®o¹n quy íc ®îc nghiÖm thu. Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× s¶n phÈm còng chÝnh lµ thµnh phÈm. Gi÷a thµnh phÈm vµ s¶n phÈm cã giíi h¹n ph¹m vi kh¸c nhau. Khi nãi ®Õn thµnh phÈm lµ nãi ®Õn kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¾n liÒn víi quy tr×nh c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp. Cßn khi nãi ®Õn s¶n phÈm lµ chØ nãi ®Õn kÕt qu¶ cña qóa tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o ra nã. VÒ ph¬ng diÖn nµo ®ã th× s¶n phÈm cã ph¹m vi réng lín h¬n thµnh phÈm, v× khi nãi ®Õn s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp nµo ®ã cã thÓ gåm c¶ thµnh phÈm vµ nöa thµnh phÈm. Nöa thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· ®îc chÕ biÕn xong ë mét bíc nhÊt ®Þnh cña quy tr×nh c«ng nghÖ (trõ giai ®o¹n cuèi) ®· ®- îc kiÓm nghiÖm kiÓm tra phï hîp víi tiªu chuÈn chÊt lîng quy ®Þnh ®a vµo nhËp kho hay chuyÓn giao ®Ó tiÕp tôc chÕ biÕn hoÆc cã thÓ chÕ biÕn b¸n ra ngoµi vµ khi nöa thµnh phÈm ®îc b¸n cho kh¸ch hµng th× nã còng cã ý nghÜa nh thµnh phÈm. Thµnh phÈm nµo cña doanh nghiÖp còng ®îc biÓu hiÖn trªn hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ hay nãi c¸ch kh¸c lµ biÓu hiÖn trªn c¸c mÆt sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ. MÆt sè lîng cña thµnh phÈm ph¶n ¸nh quy m« thµnh phÈm mµ doanh nghiÖp t¹o ra nã, ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o lêng nh kg, lÝt, mÐt, c¸i, bé …. ChÊt lîng cña thµnh phÈm ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sö dông cña thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ % tèt, xÊu hoÆc phÈm cÊp (lo¹i 1, lo¹i 2 …) cña s¶n phÈm
 5. 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp Thµnh phÈm do c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cung cÊp cho x· héi cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc tho¶ m·n nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña x· héi. §ång thêi trong ph¹m vi doanh nghiÖp, khèi lîng thµnh phÈm mµ doanh nghiÖp hoµn thµnh trong tõng thêi kú lµ c¬ së ®¸nh gi¸ quy m« cña doanh nghiÖp, cung øng cho nÒn kinh tÕ. Tõ ®ã, t¹o c¬ së ®Ó c¸c c¬ quan chøc n¨ng x¸c ®Þnh ®îc c©n ®èi cÇn thiÕt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thµnh phÈm lµ kÕt qña cña mét qu¸ tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp, lµ tµi s¶n cña mét doanh nghiÖp, lµ c¬ së t¹o ra lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Mäi sù tæn thÊt vÒ thµnh phÈm ®Òu lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy kh«ng chØ ¶nh hëng ®Õn hîp ®ång kinh tÕ ®îc ký kÕt, lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ kh¸c mµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn viÖc thu håi vèn, ®Õn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. ChÝnh v× vËy mµ yªu cÇu qu¶n lý chÆt chÏ thµnh phÈm song song víi viÖc qu¶n lý gi¸m s¸t thêng xuyªn vÒ mÆt sè lîng chÊt lîng, gi¸ trÞ, doanh nghiÖp ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm gãp phÇn hoµn thiÖn n©ng cao chÊt lîng cô thÓ: - ë kho ph¶i qu¶n lý sù vËn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh nhËp xuÊt tån kho thµnh phÈm, ph¸t hiÖn kÞp thêi t×nh h×nh thõa thiÕu thµnh phÈm tõ ®ã cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. - Ph©n biÖt lîng hµng tån kho cÇn thiÕt trong tõng trêng hîp hµng ho¸ tån ®äng trong kho kh«ng tiªu thô ®îc ®Ò phßng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tr¸nh ø ®äng vèn. - Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp qu¶n lý chÆt chÏ, lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra chÊt lîng, thµnh phÈm cã chÕ ®é b¶o qu¶n riªng ®èi víi tõng lo¹i thµnh phÈm kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng thµnh phÈm kÐm phÈm chÊt tr¸nh trêng hîp ®a ra thÞ trêng s¶n phÈm kh«ng cã chÊt lîng.
 6. 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp Cïng víi viÖc thêng xuyªn t¨ng cêng chÊt lîng thµnh phÈm, doanh nghiÖp cßn ph¶i thêng xuyªn c¶i tiÕn mÉu m· mÆt hµng, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i ®Ó ®¸p øng nhiÒu h¬n n÷a nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Muèn ®îc nh vËy doanh nghiÖp ph¶i dù ®o¸n nhanh nh¹y, chuÈn x¸c thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng trong tõng thêi kú, tung ra ®óng lóc nh÷ng s¶n phÈm mµ thÞ trêng cÇn vµ ®¸p øng ®ñ, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng s¶n phÈm kÐm chÊt lîng ®Ó lo¹i bá khái qóa tr×nh s¶n xuÊt, tr¸nh ø ®äng vèn vµ sö dông vèn kh«ng cã hiÖu qña Bªn c¹nh viÖc qu¶n lý thµnh phÈm vÒ mÆt sè lîng chÊt lîng th× doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i thêng xuyªn tæ chøc theo dâi, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh hiÖn cã, sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm vÒ mÆt gi¸ trÞ. 1.1.2 Tiªu thô thµnh phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý tiªu thô thµnh phÈm S¶n phÈm s¶n xuÊt ra muèn tho¶ m·n ngêi tiªu dïng ph¶i th«ng qua tiªu thô. Tiªu thô thµnh phÈm hay cßn gäi lµ b¸n hµng, lµ qu¸ tr×nh trao ®æi ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ cña hµng, tøc lµ ®Ó chuyÓn hãa vèn cña doanh nghiÖp tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ (hµng – tiÒn). Ngoµi thµnh phÈm lµ bé phËn chñ yÕu, hµng ®em tiªu thô cã thÓ lÇ hµng ho¸, vËt t hay lao vô dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng “Hµng” cung cÊp ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®¬n vÞ kh¸c hoÆc cña c¸c c¸ nh©n trong vµ ngoµi doanh nghiÖp ®îc gäi lµ tiªu thô ngoµi. Trêng hîp thµnh phÈm, hµng ho¸ lao vô dÞch vô cung cÊp gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong cïng mét tæng c«ng ty, mét tËp ®oµn … ®îc gäi lµ tiªu thô néi bé. Hµng ho¸ ®em tiªu thô cã thÓ lµ thµnh phÈm hµng hãa, dÞch vô … ThËm chÝ cã thÓ lµ b¸n thµnh phÈm. Qóa tr×nh tiªu thô lu«n g¾n víi nh÷ng h×nh thøc nhÊt ®Þnh, cã thÓ lµ tiªu thô trùc tiÕp, hµng ®æi hµng b¸n tr¶ gãp, ký göi …. Qóa tr×nh tiªu thô kÕt thóc khi doanh
 7. 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp nghiÖp nhËn ®îc tiÒn vÒ sè hµng ®· cung cÊp th«ng qua mét sè h×nh thøc ®· thanh to¸n nh tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, tr¶ gãp…. Sè tiÒn doanh nghiÖp thu vÒ sè lîng hµng hãa cung cÊp gäi lµ doanh thu, hay nãi c¸ch kh¸c doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô mµ doanh nghiÖp ®· b¸n cung cÊp cho kh¸ch hµng, lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ d ghi trªn ho¸ ®¬n, chøng tõ liªn quan hoÆc sù tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng. Do viÖc ¸p dông ph¬ng thøc b¸n hµng vµ ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau nªn khi x¸c ®Þnh doanh thu còng kh¸c nhau cã thÓ lµ doanh thu tiÒn ngay hoÆc lµ doanh thu cha thu ®îc tiÒn ngay. Trong qu¸ tr×nh tiªu thô cã thÓ ph¸t sinh nh÷ng kho¶n lµm gi¶m doanh thu nh chiÕt khÊu b¸n hµng, hµng ho¸ b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, thuÕ doanh thu … Doanh thu b¸n hµng trõ ®i c¸c kho¶n trªn lµ doanh thu thuÇn. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp rÊt ®a d¹ng do ®ã thu nhËp còng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, tõ ho¹t ®éng kh¸c. KÕt qña kinh doanh cã thÓ lµ l·i lç do ®ã qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong ®ã cã tiªu thô thµnh phÈm lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tæng hîp c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ kh«ng chØ liªn quan ®Õn lîi Ých cña doanh nghiÖp còng nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp mµ cßn liªn quan ®Õn Nhµ Níc vµ bªn ®ãng gãp vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt còng nh ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña viÖc tiªu thô thµnh phÈm, v× vËy yªu cÇu qu¶n lý thêng ®Æt ra lµ:
 8. 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t theo dâi sù vËn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm, hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh nhËp xuÊt tån thµnh phÈm, ghi chÐp kÞp thêi tr¸nh mÊt m¸t h háng trong qu¸ tr×nh tiªu thô. - Qu¶n lý theo dâi tõng ph¬ng thøc b¸n hµng tõng kh¸ch hµng, yªu cÇu thanh to¸n ®óng h×nh thøc, ®óng h¹n ®Ó tr¸nh mÊt m¸t ø ®äng vèn, bÞ chiÕm dông vèn. Doanh nghiÖp ph¶i lùa chän h×nh thøc tiªu thô phï hîp víi thÞ trêng, tõng kh¸ch hµng nh»m thóc ®Èy nhanh chãng qu¸ tr×nh tiªu thô. §ång thêi lµm c«ng t¸c th¨m dß, nghiªn cøu thÞ trêng, më réng quan hÖ bu«n b¸n trong vµ ngoµi níc. - §èi víi viÖc h¹ch to¸n tiªu thô ph¶i tæ chøc chÆt chÏ, khoa häc ®¶m b¶o x¸c ®Þnh ®îc kÕt qña cuèi cïng cña qu¸ tr×nh tiªu thô, ph¸t sinh vµ gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ Níc. NÕu thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu trªn sÏ ®¸p øng ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp nhanh chãng thu håi vèn, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu thÞ trêng, n©ng cao doanh lîi cho b¶n th©n doanh nghiÖp. 1.2. Néi dung tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt . 1.2.1 NhiÖm vô kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Trong bÊt kú x· héi nµo th× môc ®Ých s¶n xuÊt lµ s¶n phÈm hoµn thµnh, s¶n phÈm s¶n xuÊt ngµy cµng nhiÒu, gi¸ thµnh h¹ th× ngµy cµng ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó qu¶n lý s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Th«ng qua sè liÖu cña kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm nãi riªng sÏ gióp cho gi¸m ®èc doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan cÊp trªn ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp vÒ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh, tiªu thô lîi nhuËn. Tõ ®ã ph¸t hiÖn ®îc nh÷ng thiÕu sãt ë tõng kh©u lËp còng nh
 9. 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp thùc hiÖn kÕ ho¹ch, cã ®îc c¸c biÖn ph¸t ®¶m b¶o duy tr× sù c©n ®èi thêng xuyªn gi÷a c¸c yÕu tè ®Çu vµo s¶n xuÊt ®Çu ra. - Tæ chøc theo dâi, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ trªn c¸c mÆt hiÖn vËt còng nh gi¸ trÞ. - Theo dâi, ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ qu¸ tr×nh tiªu thô, ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, doanh nghiÖp b¸n hµng còng nh chi phÝ vµ thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña tõng lo¹i ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh, gi¸m ®èc t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ Níc. - Cung cÊp nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh tÕ ®èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng, thu nhËp vµ ph©n phèi kÕt qu¶. NhiÖm vô kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ph¶i lu«n g¾n liÒn víi nhau, thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nµy sÏ lµ tiÒn ®Ò cho nhiÖm vô kia thùc hiÖn vµ ngîc l¹i . 1.2.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1.2.2.1. §¸nh gi¸ thµnh phÈm VÒ nguyªn t¾c thµnh phÈm ph¶i ®îc ®¸nh giÊ theo gi¸ trÞ gi¸ vèn thùc tÕ. §¸nh gi¸ thµnh phÈm theo gi¸ thùc tÕ . TrÞ gi¸ thµnh phÈm phÈm ph¶n ¸nh trong kÕ to¸n tæng hîp ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn t¾c gi¸ thùc tÕ hay gi¸ vèn thùc tÕ. GÝa thùc tÕ cña thµnh phÈm ®îc h×nh thµnh cïngvíi vËn ®éng vèn, cña thµnh phÈm vµ hµng ho¸ vµ ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo tõng nguån nhËp cô thÓ: - Thµnh phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ®îc ®¸nh gÝa theo gi¸ thµnh c«ng xëng.( gi¸ thµnh thùc tÕ ) bao gåm : chi phÝ nguyªn
 10. 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp vËt liÖu trùc tiÕp , chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Thµnh phÈm do doanh nghiÖp thuª ngoµi gia c«ng ®îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. Thuª gia c«ng bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®em gia c«ng, chi phÝ thuª gia c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn qu¸ tr×ng gia c«ng ( chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu) - Hµng ho¸ mua ngoµi ®îc ®¸nh gi¸ theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ bao gåm gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua NÕu hµng ho¸ mua vµo ph¶i qua s¬ chÕ th× gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng nhËp kho cßn bao gåm c¶ chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn . - §èi víi thµnh phÈm xuÊt kho còng ph¶i ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ v× thµnh phÈm nhËp kho theo nhiÒu nguån kh¸c nhau, theo tõng lÇn nhËp víi møc gi¸ kh¸c nhau do ®ã cã thÓ sö dông c¸c c¸ch sau ®Ó ®¸nh gi¸ thµnh phÈm xuÊt kho: + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn cña thµnh phÈm tån ®Çu kú vµ thµnh phÈm nhËp trong kú. Tuú theo ph¬ng ph¸p nµy gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho ®îc tÝnh trªn c¬ së sè lîng thµnh phÈm xuÊt kho ®îc tÝnh trªn c¬ së lîng thµnh phÈm xuÊt trong kú vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú. Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt trong kú = sè lîng thµnh phÈm s¶n xuÊt trong kú x §¬n gi¸ b×nh qu©n. §¬n gi¸ b×nh qu©n = TrÞ gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån ®Çu kú + TrÞ gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm nhËp trong kú Sè lîng thµnh phÈm tån ®Çu kú + Sè lîng thµnh phÈm nhËp trong kú + TÝnh theo ®¬n gi¸ nhËp tríc xuÊt tríc
 11. 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp + TÝnh theo ®¬n gi¸ nhËp sau xuÊt sau 1.2.2.2. KÕ to¸n thµnh phÈm : 1.2.2.2.1 Chøng tõ vµ h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm. Mçi nghiÖp vô biÕn nghiÖp vô biÕn ®éng cña thµnh phÈm thµnh phÈm ®Òu ph¶i ®îc ghi chÐp, ph¶n ¸nh vµo chøng tõ b¸n ®Òu phï hîp vµ theo ®óng néi dung ®· quy ®Þnh c¸c chøng tõ chñ yÕu bao gåm: phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé, phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n kiÓm kª. Trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n vÒ sù biÕn ®ång cña thµnh phÈm ®Ó phÈm lo¹i , tæng hîp vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n thÝch hîp. - KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm: Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song: S¬ ®å 1: Ghi chó : : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu kiÓm tra + ë kho : ViÖc ghi chÐp t×nh h×nh NhËp – XuÊt – Tån kho hµng ngµy do thñ kho tiÕn hµnh trªn thÎ kho vµ chØ ghi theo sè lîng. (1) ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt Sæ kÕ to¸n chi tiÕt o B¶ng kª tæng hîp. N - X - T o (1) (2) (2) (4) (3)
 12. 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khi nhËn c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt thµnh phÈm thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ råi tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËp , thùc xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho. §Þnh kú thñ kho göi c¸c chøng tõ vµ thÎ kho. Cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho vµ ghi vµo thÎ kho. §Þnh kú thñ kho göi c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt ®· ®îc ph©n lo¹i theo tõng thø thµnh phÈm cho phßng kÕ to¸n. + ë phßng kÕ to¸n : kÕ to¸n sö dông sè kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh NhËp – XuÊt – Tån cho thµnh phÈm theo chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. ChØ tiªu hiÖn vËt ®îc kÕ to¸n ghi chÐp theo tõng thêi ®iÓm nhËp, xuÊt thµnh phÈm, cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng céng sè thµnh phÈm nhËp, xuÊt kho do kÕ to¸n tÝnh gi¸ trÞ thµnh phÈm chuyÓn sang ®Ó ghi vµo cét gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng céng sæ chi tiÕt thµnh phÈm vµ kiÓm tra ®èi chiÕu thÎ kh. Ngoµi ra ®Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu, kiÓm tra víi kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n chi tiÕt tõ c¸c sæ chi tiÕt vµo b¶ng tæng hîp nhËp , xuÊt, tån kho thµnh phÈm theo tõng nhãm, lo¹i thµnh phÈm. * ¦u ®iÓm: Ghi chÐp ®¬n gi¶n dÔ kiÓm tra, ®èi chiÕu * Nhîc ®iÓm: ViÖc ghi gi÷© kho vµ phßng kÕ to¸n cßn trïng lËp vÒ sè lîng. Ngoµi ra viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu chñ yÕu tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng do vËy h¹n chÕ chøc n¨ng kiÓm tra kÞp thêi cña kÕ to¸n. * Ph¹m vi ¸p dông: ¸p dông thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i thµnh phÈm, khèi lîng c¸c nghiÖp vô chøng tõ nhËp , xuÊt Ýt , khèi lîng thêng xuyªn vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña kÕ to¸n cßn h¹n chÕ. Ph¬ng ph¸p ghi sæ sè d (S¬ ®å 2): + ë kho : sö dông thÎ kho. Ngoµi thÎ kho , thñ kho sö dông sè d ®Î ph¶n ¸nh sè tån kho vµo cuèi kú theo chØ tiªu hiÖn vËt + ë phßng kÕ to¸n : ®Þnh kú, kÕ to¸n më b¶ng kª luü kÕ nhËp, xuÊt theo chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi kú c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª luü kÕ nhËp
 13. 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp xuÊt ®Ó më b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tån vµ sö dông sè liÖu ®Ó ghi sè d vµ ®èi chiÕu vµo sæ kÕ to¸n kh¸c. * ¦u ®iÓm: Gi¶m bít ®îc khèi lîng ghi chÐp , tr¸nh sù trïng lÆp. * Nhîc ®iÓm: ViÖc cung cÊp th«ng tin bÞ h¹n chÕ , khi ph¸t hiÖn ghi chÐp lÇm lÉn khã ph¸t hiÖn ra nguyªn nh©n. * ¸p dông thÝch hîp trong c¸c doanh nghiÖp cã chñng lo¹i kh¸ lín, nhËp xuÊt, thêng xuyªn c«ng viÖc kh«ng ®Òu vµo cuèi kú, vµ tr×nh ®é chuyªn m«n kÕ to¸n ca. S¬ ®å 2: Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn : S¬ ®å3 : ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng kª xuÊt B¶ng luü kÕ nhËp B¶ng luü kÕ xuÊt B¶ng kª tæng hîp N - X - T Sæ sè d­ (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (6) (5) ThÎ kho Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng kª xuÊtSæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn (1) (1) (2) (2) (4) (3) (3)
 14. 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp * ¦u ®iÓm: Gi¶m bít khèi lîng ghi chÐp vµ tr¸nh bít trïng l¾p. C«ng viÖc thêng dån vµo cuèi kú cung cÊp th«ng tin cho qu¶n trÞ kÞp thêi. * Nhîc ®iÓm: cßn trïng lËp. * Ph¹m vi ¸p dông: Doanh nghiÖp cã chñng lo¹i vËt t hµng ho¸ th- êng lín , t×nh h×nh nhËp xuÊt thêng xuyªn. 1.2.2.2.2.KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm: Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ thµnh phÈm ®îc tiÕn hµnh tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp, tuú thuéc vµo sè lîng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mµ doanh nghiÖp cã thÓ vËn dông theo mét trong hai ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn hoÆc ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. - TK155 : Thµnh phÈm, TK nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - TK157: Hµng göi ®i b¸n, TK nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña thµnh phÈm , hµng ho¸ ®· göi hoÆc chuyÓn cho kh¸ch hµng hoÆc nhê b¸n ®¹i lý, ký göi trÞ gi¸ cña lao vô , dÞch vô ®· hoµn thµnh bµn giao cho ngßi ®Æt hµng nhng cha ®îc chÊp nhËn thµnh to¸n. Hµng ho¸, thµnh phÈm ph¶n ¸nh trªn TK nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n , ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gÝa vèng cña thµnh phÈm, lao vô, dÞch xuÊt b¸n trong kú. Tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p nh sau : Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. S¬ ®å 4: TK 154 TK 155 TK 632 TK 911 TK 157 TK 338 TK 138 (1) (2) (3) (4a ) (4b) (5) (6) KÕt chuyÓn cuèi kú
 15. 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp (1): NhËp kho thµnh phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoÆc thuª gia c«ng chÕ biÕn (2): XuÊt kho thµnh phÈm ®Ó giao b¸n cho kh¸ch hµng hoÆc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó tr¶ l¬ng cho nh©n viªn (3): TrÞ gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt göi ®i b¸n hoÆc xuÊt cho c¬ së nhËn b¸n ®¹i lý, ký göi. (4): Trêng hîp kiÓm kª thõa, thiÕu thµnh phÈm. (5): s¶n phÈm s¶n xuÊt xong kh«ng nhËp kho mµ giao b¸n hoÆc göi ®i b¸n ngay (6): §èi víi thµnh phÈm, hµng ho¸, lao vô dÞch vô göi ®i b¸n nay míi x¸c ®Þnh tiªu thô, kÕ to¸n ghi sæ trÞ gi¸ vèn cña sè hµng ®ã. Trêng hîp doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. S¬ ®å 5: TK 155, 157 TK 632 TK 911 TK 631 (1) (2) KÕt chuyÓn cuèi kú (3)
 16. 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp (1): §Çu kú, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho ®Çu kú. (2): Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho, gi¸ thµnh lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh. (3): KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ thµnh phÈm tån cuèi kú. 1.2.3. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng, thuÕ tiªu thô vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu. Doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®îc trong kú kÕ to¸n ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng thêng cña doanh nghiÖp gãp phÇn lµm gi¶m t¨ng nguån vèn chñ së h÷u. Doanh thu b¸n hµng thêng ®îc ph©n lo¹i . Doanh thu b¸n hµng , doanh thu cung cÊp dÞch vô doanh thu b¸n hµng theo ph¬ng thøc tiªu thô gåm doanh thu b¸n hµng ra ngoµi vµ doanh thu b¸n hµng tiªu thô néi bé . §iÒu kiÖn ®Ó ghi nhËn doanh thu b¸n hµng khi nã tho¶ m·n 5 ®iÒu kiÖn: - Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ngêi mua. - Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh ngêi së h÷u hµng ho¸ hoÆc quyÒn kiÓm so¸t. - Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n . - Doanh nghiÖp ®· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ viÖc giao dÞch b¸n hµng - X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng.
 17. 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp C¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu b¸n hµng bao gåm kho¶n doanh thu bÞ chiÕt khÊu ( chiÕt khÊu b¸n hµng) gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. ThuÕ tiªu thô lµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi Nhµ Níc vÒ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ , cung cÊp lao vô , dÞch vô. ThuÕ tiªu thô cã thÓ cã c¸c lo¹i : thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt , thuÕ xuÊt khÈu. C¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng , thuÕ tiªu thô vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu cÇn ®îc theo dâi , ghi chÐp ®Çy ®ñ , râ rµng lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1.2.3.1. Chøng tõ vµ c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. C¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng, thuÕ tiªu thô vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ®îc ph¶n ¸nh trong c¸c chøng tõ vµ tµi liÖu liªn quan nh : Ho¸ ®¬n b¸n hµng ( Ho¸ ®¬n GTGT) ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho , chøng tõ tÝnh thuÕ, chøng tõ tr¶ tiÒn, tr¶ hµng …C¸c chøng tõ nµy lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh vµ ghi sæ kÕ to¸n liªn quan. KÕ to¸n c¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng ,thuÕ tiªu thô vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu b¸n hµng sö dông c¸c TK chñ yÕu : - TK511: Doanh thu, ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng cung cÊp dÞch vô trong kú. TK511: Doanh thu b¸n hµng ho¸ . TK5112: Doanh thu b¸n s¶n phÈm TK5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô. - TK512: Doanh thu néi bé, ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña s¶n phÈm hµng ho¸ lao vô dÞch vô tiªu thô gi÷a kú c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty h¹ch to¸n toµn ngµnh. TK521: ChiÕt khÊu b¸n hµng , ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng do viÖc kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn tríc thêi h¹n thanh to¸n ®· tho¶ thuËn hoÆc v× mét lý do u ®·i nµo kh¸c.
 18. 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp - TK531: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i , ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh sè cña s¶n phÈm, hµng ho¸ …®· tiªu thô , bÞ tr¶ l¹i do nguyªn nh©n lçi thuéc doanh nghiÖp. - TK532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n , ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸ , bít gi¸, håi khÊu gi¸ cña viÖc b¸n hµng trong kú. - TK333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ Níc, TK nµy ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n víi Nhµ Níc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n nghÜa vô kh¸c. TK nµy cã c¸c TK cÊp II ph¶n ¸nh thuÕ tiªu thô : TK3331: ThuÕ GTGT ph¶i nép TK3332: ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt . TK3333: ThuÕ xuÊt nhËp khÈu. §Ó tiªu thô thµnh phÈm, doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã nhiÒu ph¬ng thøc. - Ph¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp: §Æc ®iÓm : +Doanh nghiÖp giao s¶n phÈm, hµng ho¸ cho kh¸ch hµng t¹i kho. +Kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n ngay t¹i thêi ®iÓm nhËn hµng. - Ph¬ng thøc b¸n hµng qua ®¹i lý: §Æc ®iÓm : +Sè tiÒn hoa hång ®¬n vÞ lµm ®¹i lý ®îc hëng tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng. +Khi ®¬n vÞ lµm ®¹i lý thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng th× sè hµng ®ã míi ®îc coi lµ tiªu thô. - Ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp : §Æc ®iÓm : + T¹i thêi ®iÓm giao hµng cho kh¸ch hµng ®îc coi lµ tiªu thô ngay. + Kh¸ch hµng thanh to¸n t¹i thêi ®iÓm mua mét phÇn hµng cßn l¹i tr¶ dÇn vµo kú sau.
 19. 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ngoµi c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu trªn cßn cã c¸c ph¬ng thøc b¸n hµng kh¸c nh b¸n theo hîp ®ång, tr¶ l¬ng b»ng s¶n phÈm hµng ®æi hµng. Tuú thuéc vµo tõng h×nh thøc b¸n hµng mµ doanh nghiÖp ghi sæ kÕ to¸n, ®Þnh kho¶n cho phï hîp. 1.2.3.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu : Cïng víi viÖc ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ xuÊt kho giao b¸n cho kh¸ch hµng hay kÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· göi b¸n khi x¸c ®Þn lµ tiªu thô kÕ to¸n b¸n hµng ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n liªn quan kh¸c nÕu cã. ViÖc ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng cßn trong kú thuéc vµo ®èi t- îng nép thuÕ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ cña mçi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× tr×nh tù kÕ to¸n tæng hîp c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ tiªu thô thµnh phÈm ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau (S¬ ®å 6): (1): Ph¶n ¸nh gi¸ vèn thµnh phÈm xuÊt kho (2a): Thµnh phÈm göi b¸n (2b): Thµnh phÈm xuÊt göi b¸n ®· coi lµ tiªu thô (3a): Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ thu tiÒn ngay. (4a): Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng cha thu tiÒn (5a): Ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng gi¸ thanh to¸n víi doanh thu vµ thuÕ (5b): Ph©n bæ doanh thu (6a): Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ nhËn vÒ theo gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT theo ph¬ng thøc b¸n hµng ®æi hµng (3b, 4b, 6b): Ph¶n ¸nh thuÕ GTGT (7): KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n
 20. 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp (8): KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn S¬ ®å 6: * §èi víi c¸c kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i hay c¸c kho¶n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ XNK hay ®èi víi hµng ho¸ b¸n ra chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ta h¹ch to¸n nh sau (S¬ ®å 7): S¬ ®å 7: TK 155 TK 632 TK 511 TK 111, 112 TK 911 (1) (7) (8) (3a ) TK 333 TK 131 TK 152 TK 133 TK 133 (2a ) (2b ) (3b) (4a ) (4b) (6a ) (6b)TK 515 TK 3387 (5b) (5a) TK 111, 112, 131 TK 333 (3332, 33333) TK 511 (1) TK 521, 532 (2) (4) TK 531 TK 333 (3331) (3a ) (3b) (5)
 21. 21. LuËn v¨n tèt nghiÖp (1): ThuÕ TT§B, thuÕ XNK ph¶i nép (nÕu cã) (2): ChiÕt khÊu gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh trong kú (3a): Ph¶n ¸nh doanh thu sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (3b): Ph¶n ¸nh sè tiÒn tr¶ l¹i cho ngêi mua vÒ thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (4): KÕt chuyÓn chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ hµng b¸n. (5): Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i tån kho ghi: Nî TK 155 "Thµnh phÈm" Cã TK 632 "Gi¸ vèn hµng b¸n" 1.2.4. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng : Trong qóa tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ph¶i bá ra c¸c kho¶n chi phÝ cho kh©u lu th«ng b¸n hµng nh vËn chuyÓn , bao gãi , giao dÞch. Chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ lu th«ng vµ chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm hang ho¸ dÞch vô. Chi phÝ bao gåm c¸c kho¶n cô thÓ kh¸c nhau. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, chi phÝ b¸n hµng ®îc chia thµnh c¸c lo¹i: - Chi phÝ nh©n viªn . - Chi phÝ vËt liÖu bao b× - Chi phÝ dông cô ®å dïng . - Chi phÝ khÊu hao TSC§
 22. 22. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh cÇn ®îc ph©n lo¹i tæng hîp ®óng c¸c néi dung ®· quy ®Þnh. Cuèi kú h¹ch to¸n, chi phÝ b¸n hµng ph¶i ®îc kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.Trêng hîp doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dµi, trong kú cã hay cã Ýt s¶n phÈm s¶n xuÊt, hµng h¸o tiªu thô th× cuèi kú h¹ch to¸n chuyÓn toµn bé hoÆc mét phÇn chi phÝ b¸n hµng sang theo dâi ë lo¹i “ chi phÝ chê kÕt chuyÓn” . KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng sö dông TK641. C¨n cø vµo kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ b¸n hµng ®- îc chia thµnh 7 tµi kho¶n cÊp II : - TK6411: Chi phÝ nh©n viªn - TK6412: Chi phÝ vËt liÖu bao b× - TK6413: Chi phÝ c«ng cô ®å dïng. - TK6414: Chi phÝ khÊu hao TSC§ - TK6415: Chi phÝ b¶o hµnh giíi thiÖu s¶n phÈm. - TK6417: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - TK6418: Chi phÝ b»ng tiªn kh¸c. Khi cã c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n c¨n cø vµo néi dung c¸c kho¶n chi phÝ ®ã ®Ó ghi sæ kÕ to¸n phï hîp: Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng ®îc biÓu diÔn b»ng s¬ ®å sau (s¬ ®å 8):
 23. 23. LuËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å 8: (1): Chi phÝ nh©n viªn thuéc kh©u b¸n hµng. (2) : Chi phÝ vËt liÖu bao b× . (3) : Chi phÝ CCDC tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng trong kú. (3b): Ph©n bæ chi phÝ tr¶ tríc (4): TrÝch khÊu hao TSC§ TK 334, 338 TK 641 TK 111, 112 (6) TK 152 TK 153 TK 111, 112 TK 142 TK 214 TK 331 (1) (2) (3a ) (3b) (4) (5) TK 9111 TK 142, 242 (7) (8)
 24. 24. LuËn v¨n tèt nghiÖp (5): Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (6): C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ b¸n hµng. (7): KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng x¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh. (8): Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 1.2.5. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng chi phÝ cho viÖc qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ phôc vô chung kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu kho¶n cô thÓ theo quy ®inh hiÖn hµnh ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i sau: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. - Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý. - Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng. - Chi phÝ khÊu hao TSC§. - ThuÕ phÝ vµ lÖ phÝ. - Chi phÝ dù phßng. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK642. C¨n cø vµo néi dung c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc chia lµm 8 tµi kho¶n cÊp II - TK6421: Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. - TK6422: Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý. - TK6423: Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng. - TK6424: Chi phÝ khÊu hao TSC§. - TK6425: ThuÕ, phÝ , lÖ phÝ. - TK6426: Chi phÝ dù phßng. - TK6427: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi.
 25. 25. LuËn v¨n tèt nghiÖp - TK6428: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Tr×nh tù kÕ to¸n CPQLDN ®îc biÓu hiÖn díi d¹ng s¬ ®å sau: (s¬ ®å 9) S¬ ®å 9: TK 334, 338 TK 642 TK 111, 112 (10) TK 152 TK 153 TK 333 TK 142 TK 214 TK 111, 112 (1) (2) (3) (4) (5) (6) TK 911 TK 142, 242 (11) (12) (7) TK 139 (8) TK 331 TK 336 (9) Chi phÝ qu¶n lý nép cÊp trªn
 26. 26. LuËn v¨n tèt nghiÖp (1): Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý . (2): Chi phÝ vËt liÖu. (3): Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng. (4): Ph©n bæ chi phÝ tr¶ tríc. (5): Chi phÝ khÊu hao TSC§ (6): ThuÕ phÝ vµ lÖ phÝ (7): Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (8): Chi phÝ dù phßng. (9): Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. (10): C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. (11): KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (12): Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 1.2.6. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu quan t©m ®Õn kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng ®ã, bëi vËy qu¸ tr×nh tiªu thô g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh do ®ã kÕ to¸n cßn sö dông TK911- x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh dïng ®Ó ph¶n ¸nh x¸c ®Þnh kÕt qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp trong kú h¹ch to¸n . KÕt cÊu TK911 TK911 kh«ng cã sè d cuèi kú. Bªn nî: - TrÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm, hµng ho¸ lao vô dÞch vô ®· tiªu thô. - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ kh¸c. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ b¸n hµng.
 27. 27. LuËn v¨n tèt nghiÖp - KÕt chuyÓn l·i trong kú. Bªn cã : - Doanh thu thuÇn cña s¶n phÈm hµng hãa dÞch vô ®· tiªu thô. - Thu nhËp thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c. - Gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ( nÕu tríc ®©y ®· kÕt chuyÓn vµo TK911) - Thùc lç vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú . Tr×nh tù kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ( S¬ ®å 10) (1):KÕt chuyÓn gÝa vèn hµng b¸n (2):KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng cho sè s¶n phÈm tiªu thô (3):KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN (5):KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn (6):KÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh ,thu nhËp kh¸c (7a):KÕt chuyÓn lç ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (7b):KÕt chuyÓn l·i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh S¬ ®å 10: 1.2.7. Sæ kÕ to¸n : TK 632 TK 911 TK 511 (5) TK 641 TK 642 (1) (2) (3) TK 515, 711 TK 421 (6) TK 635, 811 (4) (7a) (7b)
 28. 28. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tuú theo tõng h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ hay nhËt ký chung … mµ doanh nghiÖp lùa chän c¸c h×nh thøc sæ cho phï hîp, thuËn tiÖn Sæ kÕ to¸n: Sæ chi tiÕt thµnh phÈm Sæ chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng Sæ chi tiÕt doanh thu Sæ chi tiÕt vÒ chi phÝ b¸n hµng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Sæ c¸i c¸c TK511, 512, 157, 521, 532, 641, 642 Sæ tæng hîp: tuú theo h×nh thø. + NhËt ký chung : sö dông sæ nhËt ký chung, sæ nhËt ký b¸n hµng + H×nh thøc chøng tõ ghi sæ : Sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + H×nh thøc sæ nhËt ký chøng tõ : sö dông c¸c nhËt ký NK8, NK10 vµ c¸c b¶ng kª BK8, BK10, BK11… Ch¬ng II: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm,tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kªt qu¶ kinh doanh ë xÝ nghiÖp may X19. 2.1.§Æc ®iÓm chung cña xÝ nghiÖp may X19 2.1.1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp may X19 ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Qu©n chñng phßng kh«ng ngµy 01/04/1983 díi h×nh thøc lµ mét tr¹m may ®o qu©n phôc , phôc vô néi bé trong qu©n chñng phßng kh«ng. Trong nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, xÝ nghiÖp may X19 chØ cã mét lîng tµi s¶n vËt chÊt ban ®Çu kh¸ khiªm tèn víi 25 m¸y may ®¹p ch©n (phÇn lín cña Sµi Gßn vµ Trung Quèc ) cïng sè lîng c¸n bé, chiÕn sÜ h¹n
 29. 29. LuËn v¨n tèt nghiÖp hÑp gåm 27 ngêi nhng tr¹m may vÉn nç lùc v¬n lªn vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao. §Çu nh÷ng n¨m 90, khi níc ta bíc vµo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc, nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nhu cÇu trong níc vÒ hµng may mÆc cña c¸n bé vµ nh©n d©n t¨ng ®¸ng kÓ. §øng tríc nh÷ng biÕn ®æi cña nÒn kinh tÕ ngµy 21/5/1991, Bé Quèc Phßng quyÕt ®Þnh n©ng cÊp tr¹m may vµ thµnh lËp xÝ nghiÖp may X19. §Õn th¸ng10/1996 thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¶ng Uû qu©n sù Trung ¦¬ng, xÝ nghiÖp may X19 ®· s¸t nhËp víi 3 xÝ nghiÖp thµnh viªn kh¸c trë thµnh C«ng Ty 247 theo quyÕt ®Þnh sè 161 /Q§-QP Bé Quèc Phßng vµ lÊy xÝ nghiÖp may X19 lµm trô së chÝnh cña c«ng ty. XÝ nghiÖp may X19 lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp cña thÞ trêng v× thÕ còng gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n, nhng víi sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña Ban l·nh ®¹o cïng víi sù nhiÖt t×nh vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao cña c¸n bé c«ng nh©n viªn dÇn th¸o gì khã kh¨n vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Quy m«, thÞ trêng ®îc më réng, uy tÝn vÒ s¶n phÈm ngµy cµng cao. HiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang tiÕn hµnh s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm nh c¸c lo¹i trang phôc, ¸o s¬ mi cho c¸c nghµnh thuéc c«ng chøc Nhµ Níc : qu¶n lý thÞ trêng , kiÓm l©m, h¶i quan …Ngµy nay , ®Þa bµn ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp ®· më réng tíi c¸c tØnh phÝa Nam Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, xÝ nghiÖp ®· lín m¹nh kh«ng ngõng. C¸c chØ tiªu doanh thu , lîi nhuËn , vèn, thu nhËp ngêi lao ®éng … t¨ng ®¸ng kÓ ®ång thêi xÝ nghiÖp cßn lu«n hoµn thµnh nghÜa vô víi Nhµ Níc. Cô thÓ qua mét sè chØ tiªu : BiÓu sè 1: N¨m Doanh thu Nép ng©n s¸ch Lîi nhuËn TNBQ 2003 32.798.219.635 1.633.611.250 1.645.917.616 960.000
 30. 30. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2002 30.990.127.250 1.306.430.955 1.356.774.343 870.000 2001 29.076.587.000 1.113.217.310 1.105.373.000 775.000 1999 25.212.268.127 985.652.120 956.858.700 672.000 1998 19.706.562.300 856.426.520 825.141.500 595.000 Tªn gäi : XÝ nghiÖp may X19 –C«ng ty 247 –Bé Quèc Phßng. §iÖn tho¹i : 04.5083732. Fax:04.0503154 Trô së : 311- §êng Trêng Chinh – Hµ Néi. 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý ë xÝ nghiÖp may X19 2.1.2.1. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc biÓu diÔn b»ng s¬ ®å sau (S¬ ®å 11): Quy tr×nh nµy ®îc b¾t ®Çu tõ viÖc ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng, c¨n cø vµo hîp ®ång cô thÓ lµ c¸c lo¹i hµng ®îc ®Æt may, XÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh xem lo¹i nguyªn liÖu nµo lµ phï hîp, nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ c¸c lo¹i v¶i ®îc xÝ nghiÖp mua vÒ nhËp kho hoÆc cã thÓ do cña kh¸ch hµng mang ®Õn. C¨n cø vµo ®Þnh møc nguyªn VËt liÖu cho s¶n phÈm v¶i ®ù¬c xuÊt kho ®a xuèng ph©nt x- ëng c¾t theo phiÕu xuÊt kho, ph©n xëng c¾t lµm nhiÖm vô c¾t theo sè ®o tõng ngêi, ®¸nh sè ký hiÖu theo phiÕu ®Æt may. Sau ®ã b¸n thµnh phÈm ®îc chuyÓn cho bé phËn v¾t sæ. Sau ®ã chuyÓn cho c¸c ph©n xëng may tuú theo yªu cÇu cña tõng lo¹i s¶n phÈm. T¹i c¸c ph©n xëng cña mçi c«ng nh©n cã tr¸ch nhiÖm hoµn thiÖn b¸n thµnh phÈm ®· ®îc giao c¨n cø vµo tr×nh ®é tay nghÒ. Vµ cïng víi sù gi¸m s¸t nh©n viªn kü thuËt t¹i ph©n xëng Tríc khi nhËp kho, s¶n phÈm ph¶i ®îc hoµn thiÖn ë c«ng ®o¹n cuèi cïng: thïa khuyÕt, ®Ýnh khuy, lµ ph¼ng vµ ®ãng gãi
 31. 31. LuËn v¨n tèt nghiÖp Sau khi s¶n phÈm ®îc hoµn thµnh nhËp kho tuú theo hîp ®ång ký kÕt cã thÓ giao tËn n¬i cho kh¸ch hµng hoÆc giao ngay t¹i kho Nh vËy ta thÊy quy tr×nh s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp lµ liªn tôc, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau, s¶n phÈm cña giai ®o¹n nµy lµ nguyªn liÖu cña giai ®o¹n tiÕp theo, s¶n phÈm ®îc chia nhá cho nhiÒu ngêi vµ cuèi cïng ghÐp nèi l¹i thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. MÆt hµng cã thÓ may tõ nhiÒu nguyªn liÖu kh¸c nhau chñ yÕu lµ v¶i hoÆc mét lo¹i v¶i cã thÓ may ®îc nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp thêng lµ s¶n phÈm ®¬n chiÕc v× ®îc may ®o cho tõng ngêi theo sè ®o cô thÓ. Do ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù theo dâi vµ kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c kh©u cña quy tr×nh s¶n xuÊt S¬ ®å 11: 2.1.2.2.§Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña xÝ nghiÖp XÝ nghiÖp may X19 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp thuéc c«ng ty 247-BQP, bé m¸y qu¶n lý ®îc tæ chøc gän nhÑ, linh ho¹t gi¸m Kho s¶n phÈm Kh¸ch hµng Nguyªn liÖu Kho nguyªn liÖu Ph©n x­ëng c¾t Bé phËn KCS May vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm Bé phËn v¾t sæ
 32. 32. LuËn v¨n tèt nghiÖp ®èc C«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp, c¸c phßng ban ph©n xëng XÝ nghiÖp may X19 lµ mét doanh nghiÖp NhµNíc cã t c¸ch ph¸p nh©n, ®îc tæ chøc theo cÊp qu¶n lý vµ trùc thuéc Qu©n Chñng Phßng Kh«ng, c¬ cÊu qu¶n lý cña xÝ nghiÖp may X19 ®îc tæ chøc theo s¬ ®å sau : S¬ ®å 12: Gi¸m ®èc: ®îc Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ Bé Quèc Phßng Qu©n chñng phßng kh«ng ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm. Lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tríc ngêi bæ nhiÖm vµ tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp Phã gi¸m ®èc: lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, ®îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng nhiÖm vô vµ c«ng viÖc cô thÓ. Cã hai Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Hµnh chÝnh, kinh doanh Phßng kÕ to¸n tµi vô Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng kinh doanh Ph©n x­ëng c¾t Ph©n x­ëng may cao cÊp Phßng hµnh chÝnh Ph©n x­ëng may I Ph©n x­ëng may II
 33. 33. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh kinh doanh: ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña phßng hµnh chÝnh vµ phßng kÕ ho¹ch kinh doanh, cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o thêng xuyªn vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho viÖc më réng ho¹t ®éng vµ quy m« cña xÝ nghiÖp . - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: x©y dùng vµ ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc vÒ ®Þnh møc s¶n xuÊt hµng ho¸, ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp, trùc tiÕp qu¶n lý c¸c ph©n x- ëng ,®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, duy tr×vµ tæ chøc c¸c biÖn ph¸p an toµn vÖ sinh lao ®éng, b¸o c¸o ®Þnh kú vÓ tiÕn ®é s¶n xuÊt ,chÊt lîng s¶n phÈm, nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu s¶n phÈm hµng ho¸ vµ nguyªn vËt liÖu tån ®äng. 2.1.2.3.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp : XÝ nghiÖp may X19 cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng 5000m2 bao gåm mét cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, mét khu v¨n phßng vµ 3 khu nhµ s¶n xuÊt ,hai kho nguyªn vËt liÖu vµ thµnh phÈm. Toµn xÝ nghiÖp cã tæng sè 726 c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n ®îc ph©n c«ng viÖc hîp lý. XÝ nghiÖp tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng s¶n xuÊt theo ph©n xëng . - Ph©n xëng c¾t: NhËn kÕ ho¹ch vµ c¾t theo phiÕu may ®o cho tõng ngêi, thùc hiÖn c«ng nghÖ c¾t b¸n thµnh phÈm chuyÓn giao cho c¸c ph©n xëng may. - Ph©n xëng may chÝnh: NhËn b¸n thµnh phÈm tõ ph©n xëng c¾t sau ®ã hoµn thµnh ®a vµo nhËp kho thµnh phÈm ®Ó giao cho kh¸ch hµng. - Ph©n xëng may cao cÊp: Cã nhiÖm vô gièng ph©n xëng may chÝnh nhng ph©n xëng may cao cÊp chØ hoµn thµnh nh÷ng s¶n phÈm phøc t¹p h¬n nh quÇn ¸o Comple, ¸o m¨ng –t«…Hy nh÷ng ®¬n ®Æt hµng ®Æc biÖt .
 34. 34. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2.1.3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp may X19 : T¹i xÝ nghiÖp may X19 bé m¸y kÕ to¸n ®îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung vµ tiÕn hµnh c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung, ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông lµ ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Bé m¸y kÕ to¸n cã nhiÖm vô tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp.ViÖc h¹ch to¸n ban ®Çu ë c¸c ph©n xëng ®îc thùc hiÖn bëi c¸c nh©n viªn thèng kª, chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi tõ kh©u nhËp nguyªn vËt liÖu ®Õn kh©u xuÊt tr¶ cho kh¸ch hµng. C¸c nh©n viªn thèng kª: - Thñ kho: Theo dâi vµ b¸o c¸o t×nh h×nh nhËp -xuÊt –tån nguyªn vËt liÖu cña xÝ nghiÖp. - Thèng kª ph©n xëng c¾t: Theo dâi chñng lo¹i, sè lîng nguyªn vËt liÖu ®a vµo c¾t thµnh b¸n thµnh phÈm theo tõng ngµy. Hµng th¸ng thèng kª b¸n thµnh phÈm giao cho 2 ph©n xëng may, cã ghi chÐp trªn c¬ së giao b¸n thµnh phÈm. §ång thêi theo dâi n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng c«ng nh©n ph©n xëng c¾t trong ngµy . - Thèng kª ph©n xëng may chÝnh vµ ph©n xëng may cao cÊp: §Çu ngµy nhËn b¸n thµnh phÈm ë ph©n xëng c¾t, ghi chÐp theo tõng lÇn nhËn trªn sæ nhËn thµnh phÈm vµ giao cho tõng c«ng nh©n may. Cuèi ngµy nhËn l¹i s¶n phÈm hoµn thµnh giao xuèng kho thµnh phÈm. Ngoµi ra thèng kª cßn theo dâi n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng c«ng nh©n ë ph©n xëng may trong ngµy. - Thèng kª kho thµnh phÈm vµ cöa hµng: Theo dâi sè lîng chñng lo¹i s¶n phÈm, mÆt hµng ®· s¶n xuÊt ra trong kú ,®· nhËp vµo kho thµnh phÈm, lîng s¶n phÈm xuÊt kho tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng vµ s¶n phÈm cßn tån trong kú T¹i phßng kÕ to¸n: gåm cã 1 kÕ to¸n tr- ëng vµ 4 kÕ to¸n viªn do Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý
 35. 35. LuËn v¨n tèt nghiÖp - KÕ to¸n trëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp, ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña Phßng kÕ to¸n, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña xÝ nghiÖp vµ ®Þnh kú h¹ch to¸n lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n tæng hîp (kiªm kÕ to¸n thanh to¸n): ChÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu do kÕ to¸n viªn cung cÊp, theo dâi tÊt c¶ c¸c kho¶n c«ng nî cña xÝ nghiÖp. - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô (kiªm kÕ to¸n tiÒn l- ¬ng): Thùc hiÖn tÝnh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Ngoµi ra cßn thùc hiÖn theo dâi h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, CCDC nhËp –xuÊt –tån trong kú h¹ch to¸n, tÝnh to¸n ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, CCDC xuÊt ra trong kú. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm (kiªm kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô): Cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngoµi ra cßn ®¶m nhiÖm viÖc theo dâi, qu¶n lý t×nh h×nh nhËp –xuÊt –tån thµnh phÈm vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n xuÊt. - Thñ quü: Qu¶n lý c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn cña xÝ nghiÖp, ph¶n ¸nh sè hiÖn cã t×nh h×nh t¨ng gi¶m quü tiÒn mÆt cña xÝ nghiÖp vµ tiÕn hµnh ph¸t l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp. S¬ ®å 13: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i xÝ Nghiªp may x19 KÕ to¸n tr­ëng KT:Tæng h¬p KT: Thanh to¸n KT: NVL- CCDC KT: L­¬ng KT: TËp hîp CPSX vµ tÝnh Zsp KT: Thµnh phÈm, b¸n hµng KT: Thanh to¸n Thñ quü Nh©n viªn thèng kª kho thµnh phÈm vµ Nh©n viªn thèng kª ph©n x­ëng vµ thñ
 36. 36. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ghi chó : Quan hÖ chØ ®¹o . Quan hÖ cung cÊp sè liÖu HÖ thèng kÕ to¸n sö dông : - Sæ nhËt ký chung . - Sæ c¸i tµi kho¶n . - Sæ nhËt ký chuyªn dïng . - C¸c b¶ng ph©n bæ - C¸c sæ chi tiÕt. S¬ ®å 14: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chuyªn dïng Sæ nhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 37. 37. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ghi chó: Hµng ngµy Cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n : - Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ (Chøng tõ gèc hîp lÖ) kÕ to¸n lËp ®Þnh kho¶n kÕ to¸n råi ghi vµo sæ NhËt ký chung theo néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo ®óng mèi quan hÖ kh¸ch quan gi÷a c¸c ®èi tîng kÕ to¸n ,sau ®ã c¨n cø vµo c¸c sè liÖu ®· ghi trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo Sæ c¸i tµi kho¶n. §ång thêi c¸c nghiÖp vô liªn quan ph¶i thu cña kh¸ch hµng, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN, thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc ghi vµo Sæ chi tiÕt t¬ng øng. - C¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn mua b¸n hµng ®îc ghi vµo sæ nhËt ký chuyªn dïng theo thêi gian ph¸t sinh ,riªng thu chi tiÒn cßn ®îc theo dâi trªn sæ Thñ quü cña xÝ nghiÖp .Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu trªn c¸c sæ NhËt ký chuyªn dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ ,b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.2 T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸nthµnh phÈm , tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë xÝ nghiÖp may X19 2.2.1.KÕ to¸n thµnh phÈm: 2.2.1.1.§Æc ®iÓm thµnh phÈm cña xÝ nghiÖp : HiÖn nay may mÆc lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña x· héi loµi ngêi xÝ nghiÖp may X19 ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®ã. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lµ quÇn ¸o trang phôc
 38. 38. LuËn v¨n tèt nghiÖp ®«ng hÌ ®îc may theo ®¬n ®Æt hµng lµ chñ yÕu .Thµnh phÈm chØ ®îc giao cho kh¸ch hµng ë bíc c«ng nghÖ cuèi cïng . S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp rÊt ®a d¹ng ®îc chia thµnh nhiÒu lo¹i tuú theo tõng ngµnh (Quèc phßng ,ngµnh c«ng an, kiÓm l©m, kiÓm so¸t vµ cho b¸n lÎ ) vµ tõng ®¬n ®Æt hµng.V× vËy, XÝ nghiÖp lu«n cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng . S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp lµ s¶n phÈm ®¬n chiÕc v× ®o, c¾t, may cho tõng ngêi theo sè nhng viÖc tiªu thô l¹i theo tõng l« hµng, trong mét sè trêng hîp lµ tiªu thô ®¬n chiÕc (kh¸ch hµng ®Æt may lÎ ). Thµnh phÈm cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt xong ®a vµo nhËp kho vµ qu¶n lý trong thêi gian chê kh¸ch hµng ®Õn lÊy hoÆc chê giao cho kh¸ch hµng. 2.2.1.2.Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý thµnh phÈm : S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®îc ®o vµo kho hoÆc giao ngay cho kh¸ch hµng ë bíc c«ng nghÖ cuèi cïng . S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lu«n ®îc KCS kiÓm tra chÆt chÏ, chÊt lîng s¶n phÈm lu«n ®îc ®¶m b¶o vµ ngµy cµng ®îc n©ng cao . Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t t×nh h×nh nhËp –xuÊt – tån kho, dù tr÷ thµnh phÈm vÒ mÆt gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt . 2.2.1.3. §¸nh gi¸ thµnh phÈm: XÝ nghiÖp may X19 lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng víi khèi lîng t¬ng ®èi lín, c«ng t¸c qu¶n lý cña xÝ nghiÖp ®îc tiÕn hµnh vÒ mÆt gi¸ trÞ. C«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vµ kÕ to¸n tæng hîp ë xÝ nghiÖp may X19 ®îc tiÕn hµnh theo gi¸ thùc tÕ . - Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm nhËp kho : KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh c¨n cø vµo c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm: Chi phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT vµ chi phÝ
 39. 39. LuËn v¨n tèt nghiÖp s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong th¸ng tËp hîp l¹i vµ tÝnh ra gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña tõng lo¹i thµnh phÈm hoµn thµnh nhËp kho.ViÖc tÝnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i thµnh phÈm ®îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng sau ®ã kÕ to¸n gÝa thµnh chuyÓn sang KÕ to¸n thµnh phÈm. - Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm xu¸t kho : Gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: §¬n gi¸ b×nh qu©n = TrÞ gi¸ thùc tÕ TP tån ®Çu kú + TrÞ gi¸ thùc tÕ TP nhËp trong kú Sè lîng TP tån ®Çu kú + Sè lîng TP nhËp trong kú Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm = Sè lîng TP x §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh xuÊt kho xuÊt kho qu©n xuÊt kho VD: TÝnh gi¸ thùc tÕ ¸o s¬ mi dµi tay xuÊt kho • C¨n cø vµo b¶ng kª nhËp –xuÊt –tån thµnh phÈm tån ®Çu kú lµ 250 c¸i vµ sè nhËp trong kú lµ 570 c¸i . • C¨n cø vµo B¶ng tæng hîp chi tiÕt thµnh phÈm phÇn sè d tån ®Çu kú (lµ sè d cuèi kú B¶ng tæng hîp chi tiÕt thµnh phÈm th¸ng tríc )®Ó cã gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú lµ: 21.763.914® • §ång thêi c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú do kÕ to¸n gi¸ thµnh cung cÊp ta cã gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú: 48.086.890® §¬n gi¸ b×nh qu©n = 21.763.914 + 48.086.890 = 85.184®/c¸i 250 + 570 Gi¸ thùc tÕ ¸o s¬ mi dµi tay xuÊt kho = 85.184 x 375 = 31.944.000®
 40. 40. LuËn v¨n tèt nghiÖp Sau khi cã gi¸ thùc tÕ xuÊt kho ta ghi vµo cét xuÊt kho trªn B¶ng tæng hîp chi tiÕt thµnh phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈm nhËp kho vµ gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈm xuÊt kho lµ c¬ së XÝ nghiÖp x¸c ®Þnh ®óng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong th¸ng. Ngoµi ra, sè liÖu vÒ gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho cßn lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cña thµnh phÈm lµ hîp lý, ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh võa cã lîi nhuËn mµ gi¸ b¸n l¹i phï hîp chung víi gi¸ c¶ chung cña thÞ trêng. 2.2.1.4. KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm 2.2.1.4.1. Chøng tõ vµ thñ tôc nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm Mäi nghiÖp vô biÕn ®éng cña thµnh phÈm ®Òu ®îc ghi chÐp, ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ban ®Çu phï hîp vµ theo néi dung ®· quy ®Þnh. Trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n vµ sù biÕn ®éng cña thµnh phÈm ®Ó ph©n lo¹i, tæng hîp vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n thÝch hîp. HiÖn nay ë XÝ nghiÖp sö dông c¸c chøng tõ sau: - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé - Ho¸ ®¬n Gi¸ trÞ gia t¨ng * §èi víi nghiÖp vô nhËp kho thµnh phÈm: MÆc dï XÝ nghiÖp thêng giao hµng ngay cho kh¸ch khi s¶n xuÊt xong nhng trong nhiÒu trêng hîp thµnh phÈm s¶n xuÊt xong ®· l©u mµ kh«ng thÊy kh¸ch ®Õn lÊy, khi ®ã XÝ nghiÖp nhËp kho sè thµnh phÈm nµy vµ tæ chøc qu¶n lý, theo dâi trong sæ s¸ch kÕ to¸n. Nh©n viªn thèng kª ph©n xëng sÏ viÕt phiÕu nhËp kho nhng chØ ghi chØ tiªu sè lîng thµnh phÈm nhËp kho vµ chuyÓn cho thñ kho lµm thñ tôc nhËp kho thµnh phÈm. PhiÕu nhËp kho ®îc lËp thµnh 3 liªn:
 41. 41. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Liªn 1: Lu t¹i quyÓn gèc ë ph©n xëng ®Ó lµm c¨n cø cho nh©n viªn thèng kª ph©n xëng lËp B¸o c¸o vµ cuèi th¸ng chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n. - Liªn 2: Lu t¹i kho lµ c¨n cø ghi sæ kho - Liªn 3: Bé phËn tiªu thô göi ®Ó theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. BiÓu sè 2: §¬n vÞ: C«ng ty 247 - XN X19 PhiÕu nhËp kho Ngµy 08/01/2004 Sè: 05 Hä vµ tªn ngêi giao hµng: §/c Hêng - Ph©n xëng may cao cÊp Theo H§ 4685 sè …….. ngµy ………… NhËp t¹i kho: §/c Tïng Sè TT Tªn s¶n phÈm M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp 1 ¸o s¬ mi 8626 ng¾n tay n÷ ChiÕ c 54 54 54.87 0 2.962.98 0 Thñ trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao Thñ kho XÝ nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng lµ chñ yÕu mµ c¸c ®¬n ®Æt hµng thêng lµ c¸c ®ång phôc cña c¸n bé c¸c ngµnh, ngoµi quÇn ¸o cßn cã c¸c phô trang kh¸c, trong ®iÒu kiÖn XÝ nghiÖp chØ ®¶m tr¸ch ®îc may ®o quÇn ¸o. Do ®ã ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng XÝ nghiÖp vÉn ký hîp ®ång vµ thuª ngoµi gia c«ng phô trang kh¸c nh: giÇy, dÐp, mò, ¸o ®i ma, tói ba l«…. Trong trêng hîp nµy khi nhËn ®îc hµng gia c«ng hoµn thµnh c¨n cø vµo ®¬n gi¸ gia c«ng vµ sè lîng hµng thùc nhËp t¹i XÝ nghiÖp viÕt phiÕu nhËp kho cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng gia c«ng.
 42. 42. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu sè 3: §¬n vÞ: C«ng ty 247 - XN X 19 PhiÕu nhËp kho Ngµy 05/01/2004 Sè 03 Hä tªn ngêi giao hµng: §/c T©n - Lai Ch©u Theo H§ 5507 sè ……. ngµy ……… NhËp t¹i kho: §/c Th¸i Sè TT Tªn s¶n phÈm M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp 1 Tói ba l« ChiÕ c 80 80 30.00 0 2.400.000 2 ¸o ®i ma ChiÕ c 40 40 50.00 0 2.000.000 3 GiÇy da ChiÕ c 90 90 85.00 0 7.650.000 Céng: 12.650.00 0 Thñ trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao Thñ kho §Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng bªn c¹nh viÖc thuª c¸c ®¬n vÞ kh¸c gia c«ng hµng ho¸ XÝ nghiÖp cßn tiÕn hµnh mua c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ b¸n l¹i cho nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu. Trong trêng hîp nµy khi nhËn hµng XÝ nghiÖp còng viÕt phiÕu nhËp kho t¬ng thùc hiÖn.
 43. 43. LuËn v¨n tèt nghiÖp * §èi víi nghiÖp vô xuÊt kho thµnh phÈm Khi ph¸t sinh nghiÖp vô xuÊt kho thµnh phÈm ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc chøng tõ quy ®Þnh chøng minh cho nghiÖp vô ph¸t sinh, hiÖn XÝ nghiÖp ®ang sö dông 3 mÉu phiÕu: - PhiÕu xuÊt kho: §îc sö dông khi xuÊt kho thµnh phÈm mang ®i trng bµy theo ®Ò nghÞ cña cöa hµng. PhiÕu xuÊt kho do phßng kÕ to¸n lËp vµ ®îc lËp thµnh 3 liªn: + Liªn 1: Lu t¹i quyÓn gèc + Liªn 2: Giao cho ngêi nhËn + Liªn 3: Thñ kho gi÷ sau ®ã chuyÓn qua phßng kÕ to¸n BiÓu sè 4: §¬n vÞ: C«ng ty 247 - XN X19 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 10/1/2004 Sè 08 Hä tªn ngêi nhËn: §/c Liªn - VKS Lai Ch©u Lý do xuÊt kho:…………………………………………… XuÊt t¹i kho: §/c HiÒn Sè TT Tªn s¶n phÈm hµng ho¸ M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp 1 ¸o len VKS C¸i 08 08 79.998 639.984 2 Bé Comple Roy Bé 04 04 680.70 0 2.722.800 3 ¸o bay ghi dµi tay C¸i 05 05 76.599 382.995 Thñ trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao Thñ kho - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé: XÝ nghiÖp cã chi nh¸nh ë phÝa Nam, mÆc dï trong ®ã còng cã c¬ së s¶n xuÊt nhng ®«i khi kh«ng kÞp thêi ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong khi cã s¶n phÈm ®ã ë ngoµi B¾c XÝ nghiÖp ®· s¶n xuÊt hoÆc cßn tån
 44. 44. LuËn v¨n tèt nghiÖp kho. Do ®ã XÝ nghiÖp sÏ vËn chuyÓn s¶n phÈm vµo kho chi nh¸nh ®Ó tiªu thô, khi ®ã kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho nh sau: PhiÕu xuÊt kho ®îc viÕt thµnh 4 liªn: + Liªn 1: Lu t¹i quyÓn gèc + Liªn 2: Giao cho ngêi vËn chuyÓn + Liªn 3: Thñ kho XÝ nghiÖp gi÷ + Liªn 4: Thñ kho chi nh¸nh gi÷ BiÓu sè 5: §¬n vÞ: C«ng ty 247 - XN X19 PhiÕu xuÊt kho Kiªm vËn chuyÓn néi bé Ngµy 11/01/2004 Sè 09 NhËp t¹i kho: Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh LÖnh ®iÒu ®éng: 47/BQP-XNM§ Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn:…………………………… XuÊt t¹i kho:……………………………………….. Sè TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t M· sè §VT Sè l- îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ghi chó 1 Bé ®«ng len VKS Bé 100 97.540 9.754.000 2 QuÇn Topican c¸c lo¹i ChiÕ c 350 74.850 26.197.50 0 3 ¸o bay qu¶n lý thÞ trêng C¸i 450 46.596 21.868.20 0 Thñ trëng Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao Thñ kho - Ho¸ ®¬n GTGT: XÝ nghiÖp X19 sö dông ho¸ ®¬n GTGT khi b¸n s¶n phÈm. Ho¸ ®¬n do phßng kÕ to¸n viÕt vµ ®îc viÕt thµnh 3 liªn: + Liªn 1: Lu t¹i quyÓn gèc
 45. 45. LuËn v¨n tèt nghiÖp + Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng + Liªn 3: Thñ kho gi÷ sau ®ã chuyÓn qua phßng kÕ to¸n BiÓu sè 6: Ho¸ ®¬n (GTGT) Ngµy 08/01/2004 MÉu sè: 01.GTKT- 3LL Sè: 019896 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty 247 - XN X19 §Þa chØ: Sè 311 §êng Trêng Chinh - Thanh Xu©n - Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04. 5083732 Fax: 04. 0530154 M· sè: 0100101405 Hä vµ ngêi mua: ChÞ Thanh §¬n vÞ: C«ng an H¶i D¬ng §Þa chØ: ………………………….. Sè TK:………………… H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè:………………... STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 2 x 1 1 ¸o hÌ c¶nh s¸t C¸i 150 70.900 10.635.000 2 ¸o m¹ non C¸i 140 65.800 9.100.000 3 ¸o an ninh C¸i 120 75.500 9.060.000 4 Comple Roy Bé 50 700.500 35.025.000 5 Comple Casim Bé 45 650.700 29.281.500 Céng tiÒn hµng: 93.101.500 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 9.310.150 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 102.411.620 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m linh hai triÖu, bèn tr¨m mêi mét ngµn, s¸u tr¨m hai m¬i ®ång ch½n Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng 2.2.1.4.2. KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm: HiÖn nay, XÝ nghiÖp h¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm vÒ h×nh thøc ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Cô thÓ:
 46. 46. LuËn v¨n tèt nghiÖp + ë kho: Hµng ngµy khi nhËp xuÊt kho thµnh phÈm thñ kho ghi chÐp vµo Sæ kho theo chØ tiªu sè lîng t×nh h×nh nhËp xuÊt kho cña tõng lo¹i thµnh phÈm, cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho. Sæ kho mµ XÝ nghiÖp sö dông lµ mét quyÓn sæ ®îc më ®Ó theo dâi cho mét lo¹i thµnh phÈm riªng vµ ®îc sö dông cho c¶ n¨m kÕ to¸n. BiÓu sè 7: Sæ kho Tªn s¶n phÈm hµng ho¸: QuÇn kaki Kho: §/c TiÕn Ngµ y Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè lîng Ghi chó Sè phiÕu NhË p XuÊt NhË p XuÊ t Tån Tån 1/1/2004 200 20/1 35 NhËp PX may cao cÊp 128 27/1 02971 9 XuÊt H¹t kiÓm l©m T©n Kú - NghÖ An 59 ….. …… …. ……. … … … … 2/2 56 NhËp PX may 1 98 31/3 01989 6 XuÊt C«ng ty Du lÞch Hµ Néi 100 Céng: 670 630 240 - ë phßng kÕ to¸n: C¨n cø phiÕu nhËp xuÊt thµnh phÈm, kÕ to¸n kiÓm tra ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng lo¹i thµnh phÈm ghi chÐp vµo sæ chi tiÕt thµnh phÈm. Sæ chi tiÕt thµnh phÈm ®îc më cho c¶ n¨m, chi tiÕt theo tõng lo¹i s¶n phÈm, mçi th¸ng ®îc theo dâi trªn mét hay mét sè trang cña sæ.
 47. 47. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu sè 8: §¬n vÞ: C«ng ty 247 - XN X19 Sæ chi tiÕt thµnh phÈm Më sæ ngµy ….. th¸ng …… n¨m 2004 Tªn s¶n phÈm: ¸o bay ghi dµi tay §¬n vÞ tÝnh: ChiÕc Quy c¸ch phÈm chÊt: ………….. M· sè:……………. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån S N SL TT SL TT SL TT Tån 01/01/2004 350 21.750.750 16 6/1 XuÊt CA H¶i D¬ng 632 62.145 45 2.796.525 30 7/1 XuÊt CA Lai Ch©u 632 38 2.361.510 29 8/1 NhËp PX may I 154 105 6.525.225 ….. …… …… …… …… … …… … …… … …… Céng: 155 9.632.475 145 9.011.025 360 22.372.200 §Ó cã sè liÖu ®èi chiÕu, kiÓm tra víi sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp th× kÕ to¸n chi tiÕt tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ chi tiÕt vµo B¶ng kª nhËp - xuÊt - tån thµnh phÈm. BiÓu sè 9: B¶ng kª nhËp - xuÊt - tån kho thµnh phÈm Th¸ng 1/2004 Kho: §/c TiÕn Sè TT Tªn s¶n phÈm hµng ho¸ §VT Sè liÖu thèng kª Sè liÖu kÕ to¸n T§K Ph¸t sinh TCK T§K Ph¸t sinh TCK N X N X 1 QuÇn kaki C¸i 200 670 630 240 200 670 630 240 2 ¸o bay ghi dµi tay C¸i 350 155 145 360 350 155 145 360 3 ¸o len VKS C¸i 60 116 129 47 60 116 129 47 4 ¸o c¶nh s¸t hÌ C¸i 160 480 400 240 160 480 400 240 5 ¸o len qu¶n lý thÞ trêng C¸i 77 48 61 64 77 48 61 64 6 QuÇn Gala®in len C¸i 15 2 11 6 15 2 11 6 7 QuÇn ¸o c«ng së Bé 120 180 100 200 120 180 100 200
 48. 48. LuËn v¨n tèt nghiÖp … ….. …. … … … … .. .. .. .. XÝ nghiÖp cßn lËp B¶ng tæng hîp chi tiÕt thµnh phÈm ®Ó tæng hîp phÇn gi¸ trÞ thµnh phÈm tõ c¸c sæ chi tiÕt thµnh phÈm nh»m ®èi chiÕu víi sè liÖu TK155 trªn sæ c¸i. BiÓu sè 10: B¶ng tæng hîp chi tiÕt thµnh phÈm Th¸ng 1/2004 Sè TT Tªn thµnh phÈm Sè tiÒn T§K NTK XTK TCK 1 QuÇn kaki 9.173.200 30.730.22 0 28.895.58 0 11.007.84 0 2 ¸o bay ghi dµi tay 26.809.65 0 11.872.84 5 11.106.85 5 27.575.64 0 3 ¸o len VKS 4.799.880 9.279.768 10.319.74 2 3.759.906 4 ¸o len qu¶n lý thÞ trêng 3.741.892 2.332.608 2.964.356 3.110.144 .. …. … … …. …. Céng: 2.2.1.4.3. KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm: §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho thµnh phÈm, kÕ to¸n sö dông c¸c TK chñ yÕu sau: TK 155 - Thµnh phÈm TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nhËp kho thµnh phÈm kÕ to¸n ghi: Nî TK 155 - Thµnh phÈm Cã TK liªn quan §èi víi thµnh phÈm do XÝ nghiÖp tù s¶n xuÊt ra: XÝ nghiÖp cã quy tr×nh s¶n xuÊt ®¬n gi¶n, khÐp kÝn, cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau nªn XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. Gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra chÝnh lµ tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ®Ó s¶n xuÊt ra sè s¶n phÈm ®ã. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸
 49. 49. LuËn v¨n tèt nghiÖp vèn hµng b¸n XÝ nghiÖp ®· quy ®æi tÊt c¶ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra vÒ mét s¶n phÈm gäi lµ s¶n phÈm quy chuÈn: ¸o chiÕt gÊu theo b¶ng quy ®æi sau: BiÓu sè 11: C«ng ty 247 - XN X19 Quy ®Þnh hÖ sè quy chuÈn s¶n phÈm S¶n phÈm quy chuÈn: ¸o chiÕt gÊu STT Tªn s¶n phÈm HÖ sè quy ®æi 1 ¸o s¬ mi dµi tay 0,9 2 QuÇn ph¨ng 0,85 3 ¸o chiÕt gÊu dµi tay 1 4 ¸o s¬ mi ng¾n tay 0,8 5 ¸o chiÕt gÊu ng¾n tay 0,95 6 ¸o ®«ng 1 líp 2,1 7 Bé len 3 líp 3,95 8 Bé Comple 8 9 ¸o Blu 1,2 10 Mét bé ®«ng cã lãt 4,85 11 Bé ®«ng VKS 4,8 12 Bé ký gi¶ 2,85 13 ¸o gilª 2 Trong th¸ng 1/2004 XÝ nghiÖp ®· s¶n xuÊt ra ®îc 26.699 s¶n phÈm quy ®æi vµ cã b¶ng tÝnh gi¸ thµnh BiÓu sè 12: B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Sè lîng: TT Kho¶n môc SPLD ®Çu th¸ng CPSX trong th¸ng SPLD cuèi th¸ng Tæng gi¸ thµnh 1 NVL trùc tiÕp - 866.206.891 - 866.206.891 2 NC trùc tiÕp - 888.525.260 - 888.525.260 3 CPSX chung - 573.113.375 - 573.113.375
 50. 50. LuËn v¨n tèt nghiÖp Céng: 2.327.845.52 6 2.327.845.52 6 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña 1 s¶n phÈm = 2.327.845.526 : 26.699 = 87.188® * §èi víi thµnh phÈm XÝ nghiÖp thuª ngoµi gia c«ng Khi nhËp kho XÝ nghiÖp ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thµnh phÈm nhËp kho theo bót to¸n sau: Nî TK 155 Cã TK 331 VÝ dô: C¨n cø vµo PhiÕu nhËp kho sè 04 ngµy 5/1/2004 vÒ sè hµng ho¸ gia c«ng hoµn thµnh, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 155: 16.320.000® Cã TK 331: 16.320.000® Cuèi th¸ng sau khi tæng hîp c¸c phiÕu nhËp kho thuª ngoµi gia c«ng ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung. Trong th¸ng 1/2004 XÝ nghiÖp nhËp kho hµng thuª ngoµi gia c«ng trÞ gi¸ lµ 17.621.112® kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt ký chung nh sau: BiÓu sè 13: NhËt ký chung Ngµ y GS Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi SC SHTK Sè ph¸t sinh S è Ngµ y Nî Cã 6/1 5/1 NhËp kho hµng thuª ngoµi gia c«ng x 155 331 17.621.11 2 17.621.11 2 Ngµy ….. th¸ng ….. . n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng
 51. 51. LuËn v¨n tèt nghiÖp * §èi víi hµng ho¸ mua ngoµi: C¨n cø vµo PhiÕu nhËp kho hµng mua kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ nhËt ký mua hµng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 156 Cã TK 331 VÝ dô: C¨n cø vµo PhiÕu nhËp kho sè 02 ngµy 4/1 vÒ sè hµng ho¸ mua ngoµi nhËp kho kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 156: 15.770.500® Cã TK 331: 15.770.500® Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ nhËt ký mua hµng ®Ó ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i TK 156 BiÓu sè 14: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Hµng ho¸ Sè hiÖu: TK 156 NGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè ph¸t sinh S N Nî Cã Th¸ng 1/2004 D§K 30.404.00 0 NhËp kho hµng ho¸ XuÊt kho hµng ho¸ 04 05 11 1 63 2 15.770.50 0 17.850.00 0 DCK 28.324.50 0 Ngµy ….. th¸ng ….. . n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng
 52. 52. LuËn v¨n tèt nghiÖp Trong th¸ng 1/2004, XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®îc 26.699 s¶n phÈm quy ®æi trong ®ã xuÊt giao b¸n ngay kh«ng qua kho: 18.240 s¶n phÈm, nhËp kho 8.459 s¶n phÈm cßn l¹i: Ph¶n ¸nh sè s¶n phÈm nhËp kho: Nî TK 155: 737.523.292® Cã TK 154: 737.523.292® Ph¶n ¸nh sè s¶n phÈm b¸n kh«ng qua kho: Nî TK 632: 1.590.309.120® Cã TK 154: 1.590.309.120® Trong th¸ng 1/2004 xuÊt b¸n 6.021 s¶n phÈm quy ®æi: Nî TK 632: 524.973.658® Cã TK 155: 524.973.658® C¨n cø vµo nhËt ký chung ®Ó ghi vµo Sæ c¸i c¸c TK 154, TK 155, TK632 BiÓu sè 15: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Sè hiÖu: TK 154 NGS CT DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè ph¸t sinh S N Nî Cã Th¸ng 1/2004 D§K 722.399.209 4/2 Chi phÝ thuª ngoµi SX 02 11 1 23.579.000 KÕt chuyÓn CPNVLTT 03 62 1 866.602.891 KÕt chuyÓn CPNCTT 03 62 2 888.525.260 KÕt chuyÓn CPSXC 03 62 573.133.375
 53. 53. LuËn v¨n tèt nghiÖp 7 KÕt chuyÓn thµnh phÈm 04 15 5 737.523.292 KÕt chuyÓn GVHB 04 63 2 1.590.309.1 20 Céng sè ph¸t sinh: 2.351.424.5 26 2.327.832.4 12 DCK 745.991.323 Ngµy ….. th¸ng ….. . n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng
 54. 54. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu sè 16: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Gi¸ vèn hµng b¸n Sè hiÖu: TK 632 NGS Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè ph¸t sinh S N Nî Cã 10/2 TrÞ gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm hµng ho¸ tiªu thô 04 15 4 15 5 15 6 1.590.309.1 20 524.973.658 17.850.000 KÕt chuyÓn GVHB 91 1 2.133.132.7 78 Céng sè ph¸t sinh: 2.133.132.7 78 2.133.132.7 78 Ngµy ….. th¸ng ….. . n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng BiÓu sè 17: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Thµnh phÈm Sè hiÖu: 155 NGS CT DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè ph¸t sinh S N Nî Cã 2/2 D§K 154.768.667 NhËp kho TPSX NhËp kho TP gia c«ng B¸n hµng trong th¸ng Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 03 03 04 04 15 4 33 1 63 737.523.292 17.621.112 20.404.810 524.973.658
 55. 55. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2 53 1 Céng sè ph¸t sinh: 775.549.214 524.973.658 DCK 405.344.223 Ngµy ….. th¸ng ….. . n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng 2.2.2. KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 2.2.2.1. §Æc ®iÓm tiªu thô vµ ph¬ng thøc thanh to¸n XuÊt ph¸t tõ ph¹m vi ho¹t ®éng, quy m« s¶n xuÊt vµ ®Æc ®iÓm thµnh phÈm qu¸ tr×nh tiªu thô ë XÝ nghiÖp cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - H×nh thøc b¸n hµng chñ yÕu cña XÝ nghiÖp lµ thu tiÒn ngay. - Thµnh phÈm cña XÝ nghiÖp ®îc tiªu thô chñ yÕu ë thÞ trêng miÒn B¾c theo c¸c hîp ®ång ký kÕt. ViÖc b¸n hµng ph¸t sinh ngay t¹i XÝ nghiÖp. - Khi xuÊt giao thµnh phÈm cho kh¸ch, kÕ to¸n viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng ®ång thêi tæ chøc giao hµng ngay t¹i kho cña XÝ nghiÖp vµ nhËn tiÒn ngay nhng còng cã thÓ sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh kh¸ch hµng míi thanh to¸n. - Trong mét sè Ýt trêng hîp, XÝ nghiÖp tæ chøc giao hµng tËn n¬i cho kh¸ch c¨n cø vµo hîp ®ång. - Kh¸ch hµng cña XÝ nghiÖp lµ nh÷ng kh¸ch hµng quen, cã quan hÖ l©u dµi víi XÝ nghiÖp: ViÖn kiÓm s¸t, qu¶n lý thÞ trêng, kiÓm l©m, c«ng an …. NÕu gi¸ trÞ hîp ®ång lín th× kh¸ch hµng sÏ øng tríc tiÒn hµng. - Ngoµi ra, XÝ nghiÖp cßn tæ chøc vËn chuyÓn thµnh phÈm vµ tiªu thô ë phÝa Nam th«ng qua chi nh¸nh vµ b¸n lÎ cho kh¸ch hµng th«ng qua cöa hµng t¹i XÝ nghiÖp.
 56. 56. LuËn v¨n tèt nghiÖp - §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch mua hµng, XÝ nghiÖp cã chÕ ®é trÝch thëng cho kh¸ch, møc trÝch c¨n cø vµo gi¸ trÞ hîp ®ång vµ phÇn chi phÝ nµy ®îc lÊy tõ quü qu¶n lý cña XÝ nghiÖp. - S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®îc kiÓm tra chÊt lîng kü lìng tríc khi giao cho kh¸ch hµng nªn trêng hîp hµng bÞ tr¶ l¹i rÊt Ýt khi x¶y ra, chØ ph¸t sinh do sai sè, viÕt sè ®o kh«ng chÝnh x¸c …. - C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, sÐc… - KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh hµng th¸ng. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, c«ng t¸c qu¶n lý qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ph¶i ®¸p øng yªu cÇu sau: - Qu¸ tr×nh tiªu thô ®îc qu¶n lý chÆt chÏ tõ khi ký kÕt hîp ®ång tiªu thô, giao hµng cho kh¸ch hµng, thanh to¸n tiÒn hµng vµ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ níc sau ®ã x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. - Thêng xuyªn kiÓm tra hîp ®ång tiªu thô còng nh viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn tiªu thô thµnh phÈm. - §Ó thóc ®Èy tiªu thô thµnh phÈm, XÝ nghiÖp cßn ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî tiªu thô nh: n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh … ViÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng ®îc XÝ nghiÖp quan t©m ®Æc biÖt. 2.2.2.2. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng, thuÕ vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu. 2.2.2.2.1 KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng Theo chÕ ®é quy ®Þnh kÕ to¸n XÝ nghiÖp X19 sö dông phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n GTGT lµm chøng tõ gèc, lµm c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n doanh thu. C¸ch lËp phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n GTGT ®· ®îc tr×nh bµy ë phÇn tríc.
 57. 57. LuËn v¨n tèt nghiÖp §Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 511, 131. - Trêng hîp kh¸ch hµng thanh to¸n ngay sau khi nhËn ®îc hµng th× ho¸ ®¬n ®îc chuyÓn ®Õn phßng kÕ to¸n, thñ quü tiÕn hµnh thu tiÒn cña kh¸ch, ký tªn vµ ®ãng dÊu "®· thu tiÒn" vµo tê ho¸ ®¬n. §©y lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi vµo sæ nhËt ký thu tiÒn. - Trêng hîp kh¸ch hµng mua chÞu th× c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ nhËt ký b¸n hµng vµ sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua. §Ó ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm, kÕ to¸n XÝ nghiÖp X19 sö dông c¸c sæ kÕ to¸n: NhËt ký b¸n hµng, nhËt ký thu tiÒn, nhËt ký chung, sæ c¸i tµi kho¶n. Tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp nh sau: C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n GTGT trong th¸ng, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ nhËt ký b¸n hµng vµ nhËt ký thu tiÒn. * Sæ nhËt ký b¸n hµng: §îc më theo tõng th¸ng ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tr¶ tiÒn chËm. Hµng ngµy, khi cã nghiÖp vô b¸n hµng ph¸t sinh, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT ghi vµo nhËt ký b¸n hµng lÇn lît theo c¸c chØ tiªu. Cét chøng tõ, sè ngµy, chøng tõ ph¶i khíp víi sè, ngµy cña ho¸ ®¬n GTGT. Cét diÔn gi¶i ghi tªn kh¸ch hµng c¨n cø vµo dßng ghi tªn, ®Þa chØ ngêi mua trªn ho¸ ®¬n GTGT. PhÇn ghi nî TK 131: C¨n cø vµo dßng tæng céng thanh to¸n trªn ho¸ ®¬n GTGT. Mçi kh¸ch hµng hay nãi c¸ch kh¸c mçi ho¸ ®¬n b¸n hµng ®îc ph¶n ¸nh trªn 1 dßng cña sæ nhËt ký b¸n hµng. PhÇn ghi cã TK 511: Lµ doanh thu cha cã thuÕ, ®îc ghi c¨n cø vµo dßng céng tiÒn hµng trªn ho¸ ®¬n GTGT.
 58. 58. LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn ghi cã TK 3331: Lµ sè thuÕ GTGT mµ kh¸ch hµng ph¶i tr¶ khi mua hµng, ®îc ghi c¨n cø vµo dßng thuÕ GTGT trªn ho¸ ®¬n GTGT. VÝ dô: Theo ho¸ ®¬n ngµy 6/1 vµ ngµy 6/1 kÕ to¸n ghi vµo Sæ nhËt ký b¸n hµng BiÓu sè 18: Sæ nhËt ký b¸n hµng Th¸ng 1/2004 NGS CT DiÔn gi¶i Ghi nî TK 131 Ghi cã TK S N TK 511 TK 3331 6/1 0011846 6/1 §/c B×nh - CA Th¸i B×nh nhËn hµng 137.966.880 125.424.440 12.542.440 9/1 0011885 9/1 §/c S¬n -VKS Yªn B¸i nhËn hµng 47.133.460 42.848.600 4.284.860 … ….. …. …… ….. …… …….. Céng: 2.485.671. 992 Ngµy …. .. th¸ng ………. n¨m ….. Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng Cuèi th¸ng c¨n cø vµo Sæ nhËt ký b¸n hµng, kÕ to¸n lËp B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép. Cô thÓ: Dßng céng cña cét ghi cã TK 511 vµ TK 3331 lµ c¨n cø ®Ó ghi vµo dßng tæng céng trªn B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra. BiÓu sè 19: B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra Th¸ng 1/2004 CT Tªn kh¸ch hµng Doanh sè b¸n (cha cã thuÕ) ThuÕ GTGT Ghi chóS N
 59. 59. LuËn v¨n tèt nghiÖp 0011846 6/1 §/c B×nh - CA Th¸i B×nh 125.424.440 12.542.440 0011885 9/1 §/c S¬n -VKS Yªn B¸i 42.848.600 4.284.860 ….. …. …… ….. Tæng céng: 2.485.671.9 92 248.5.6719 9 Ngµy …. .. th¸ng ………. n¨m ….. KÕ to¸n trëng Ngêi lËp biÓu * Sæ nhËt ký thu tiÒn: §îc më theo tõng th¸ng, dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô thu tiÒn cña XÝ nghiÖp trong ®ã cã nghiÖp vô kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ngay sau khi nhËn hµng hoÆc trong trêng hîp kh¸ch tr¶ chËm. C¨n cø ®Ó ghi nhËt ký thu tiÒn lµ c¸c phiÕu thu vµ ®îc ghi hµng ngµy khi cã nghiÖp vô liªn quan ph¸t sinh theo tõng cét (BiÓu sè 20). * Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua: Do ®Æc ®iÓm cña XÝ nghiÖp lµ qu©n phôc phôc vô cho c¸c ®¬n vÞ, mÆt kh¸c s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp cã thÓ cïng mét lóc ®¸p øng cho nhu cÇu cho mét ®èi tîng kh¸ch hµng ë c¸c tØnh: VÝ dô: Mét lo¹i hµng cã thÓ lµ ¸o hÌ c¶nh s¸t th× cã thÓ cung cÊp cho c«ng an H¶i D¬ng, c«ng an Hng Yªn … §Ó thuËn tiÖn trong viÖc theo dâi quan hÖ thanh to¸n víi kh¸ch hµng XÝ nghiÖp më Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua (Sæ chi tiÕt TK 131). Sæ nµy ®îc më cho c¶ n¨m, chi tiÕt cho tõng lo¹i kh¸ch hµng mçi th¸ng ®îc theo dâi trªn mét hoÆc mét sè trang sæ. C¸ch lËp sæ cô thÓ nh sau: C¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ: Ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu tiÒn …. kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt, c¸c ho¸ ®¬n sau khi ®îc ph©n lo¹i theo tõng kh¸ch hµng ®îc ghi vµo sæ chi tiÕt theo nguyªn t¾c mçi mét ho¸ ®¬n ®îc ghi dßng theo tõng cét.
 60. 60. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Cét chøng tõ sè, ngµy: C¨n cø vµo sè, ngµy cña ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó ghi vµo Sæ chi tiÕt. - Cét diÔn gi¶i: §îc ghi cô thÓ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®èi víi tõng kh¸ch hµng. - Cét TK ®èi øng: Ghi sè hiÖu c¸c TK liªn quan - Cét sè ph¸t sinh: NÕu khi kh¸ch hµng thanh to¸n vÒ sè hµng ho¸ ®· mua chÞu th× ghi vµo bªn Nî, cßn bªn Cã ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng. NÕu khi thanh to¸n kh¸ch hµng chØ tr¶ mét phÇn tiÒn hµng cßn chÞu l¹i th× sè cßn ph¶i thu ph¶n ¸nh vµo bªn Nî. NÕu kh¸ch hµng tr¶ tríc tiÒn hµng hoÆc thanh to¸n sè tiÒn lín h¬n sè ph¶i tr¶ (trong trêng hîp nµy kh¸ch hµng sÏ ®îc trõ vµo phÇn tiÒn hµng sÏ lÊy lÇn sau) th× ph¶n ¸nh vµo bªn Cã.
 61. 61. LuËn v¨n tèt nghiÖp
 62. 62. LuËn v¨n tèt nghiÖp VÝ dô: C¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT sè 0011846 ngµy 6/1 vµ PhiÕu thu sè 15 ngµy 17/1/2004 kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua víi ®èi tîng kh¸ch hµng c«ng an nh sau: BiÓu sè 21: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua §èi tîng: C«ng an N GS CT DiÔn gi¶i TK§ ¦ Sè ph¸t sinh Sè d Ngµy TTo¸n S N Nî Cã Nî Cã 6/1 0011846 6/1 §/c B×nh - CA Th¸i B×nh nhËn hµng 511 3331 125.424.440 12.542.444 15/2 8/1 0021158 7/1 §/c Hµ - CA Hng Yªn tr¶ tiÒn 15.400.000 18/3 … … … … … … … … … … Céng: 125.448.90 0 24.359.50 0 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng * Sæ nhËt ký chung: XÝ nghiÖp sö dông Sæ nhËt ký ®Æc biÖt vµ Sæ chi tiÕt ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh hµng ngµy liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm, nªn ®Õn cuèi th¸ng chØ cÇn c¨n cø vµo dßng tæng céng trªn Sæ nhËt ký b¸n hµng ph¶n ¸nh vµo Sæ c¸i TK 511 vµ c¨n cø vµo Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua ph¶n ¸nh vµo Sæ c¸i TK 131. Tuy nhiªn, kÕ to¸n XÝ nghiÖp vÉn sö dông Sæ nhËt ký chung ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu, gi¸ vèn….theo quan hÖ tµi kho¶n ®èi øng vµo cuèi th¸ng. VÝ dô: Trong th¸ng 1/2004, sau khi tæng hîp sè liÖu trªn c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng, cô thÓ lµ dßng Tæng céng tiÒn thanh to¸n trªn c¸c Ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng trong th¸ng vµo Sæ nhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 131: 1.223.594.242®
 63. 63. LuËn v¨n tèt nghiÖp Cã TK 511: 1.112.358.402® Cã TK 3331: 111.235.840® V× XÝ nghiÖp tiªu thô thµnh phÈm do XÝ nghiÖp tù s¶n xuÊt ra lµ chñ yÕu, trÞ gi¸ hµng ho¸ mua vÒ b¸n kh«ng nhiÒu nªn kh«ng më c¸c tµi kho¶n cÊp 2: Doanh thu b¸n thµnh phÈm vµ doanh thu b¸n hµng ho¸ mµ ph¶n ¸nh gép c¶ hai lo¹i doanh thu nµy. Cuèi th¸ng sau khi tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh trong th¸ng cïng víi trÞ gi¸ hµng ho¸ mua vÒ ®Ó b¸n, kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n vµ ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 632: 2.133.132.778® Cã TK 154: 1.590.309.120® Cã TK 155: 524.973.658® Cã TK 156: 17.850.000® BiÓu sè 22: NhËt ký chung Th¸ng 1/2004 NGS CT DiÔn gi¶i §· ghi SC SHTK Sè ph¸t sinh S N Nî Cã 5/2 4/2 B¸n hµng trong th¸ng x 111 131 511 3331 1.510.634.949 1.223.594.242 2.485.671.992 248.567.199 10/2 Gi¸ vèn hµng b¸n theo th¸ng X 632 154 155 156 2.133.132.778 1.590.309.120 524.973.658 17.850.000 Ngµy …. .. th¸ng ………. n¨m ….. Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng
 64. 64. LuËn v¨n tèt nghiÖp * Sæ c¸i: Sæ c¸i ®îc dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong c¶ niªn ®é kÕ to¸n, mçi tµi kho¶n ®îc më trªn mét trang liªn tiÕp vµ ®îc theo dâi trong tõng th¸ng. §Ó ph¶n ¸nh c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng kÕ to¸n XÝ nghiÖp më Sæ c¸i TK 511, TK 131. C¨n cø ®Ó ghi Sæ c¸i lµ Sæ nhËt ký chung vµ Sæ nhËt ký ®Æc biÖt. - Sæ c¸i TK 511 - doanh thu. C¸ch ghi Sæ c¸i TK 511: Cét: ngµy; chøng tõ: ghi ngµy ghi sæ vµ sè ngµy cña chøng tõ ®îc dïng ®Ó lµm c¨n cø ghi sæ. Cét diÔn gi¶i: Ghi néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh (phï hîp víi néi dung ghi trªn Sæ nhËt ký chung vµ Sæ nhËt ký b¸n hµng) Cét trang nhËt ký chung: Ghi sè trang nhËt ký chung ®· ghi nghiÖp vô nµy. Cét sè hiÖu tµi kho¶n: Ghi sè hiÖu cña c¸c tµi kho¶n ®èi øng liªn quan ®Õn nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®èi víi TK 511. Cét sè ph¸t sinh: Ghi sè tiÒn ph¸t sinh nî hoÆc cã cña thiÕt kÕ 511. - Sæ c¸i TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng C¸ch ghi sæ t¬ng tù nh Sæ c¸i TK 511 §Ó dÔ theo dâi c¸c Sæ c¸i 511, TK 131 sÏ tr×nh bµy ë phÇn sau do cã liªn quan c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu. 2.2.2.2.2. KÕ to¸n tiªu thô vµ c¸c kho¶n lµm gi¶m doanh thu. • KÕ to¸n thuÕ tiªu thô: Còng nh bÊt kú mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo kh¸c, ®ång thêi víi viÖc tiªu thô th× XÝ nghiÖp còng ph¶i nép thuÕ tiªu thô, thuÕ tiªu thô mµ doanh nghiÖp ph¶i nép lµ thuÕ GTGT.
 65. 65. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu sè 23: Tê khai thuÕ GTGT Th¸ng 1/2004 Tªn c¬ së: C«ng ty 247 - XN X19 M· sè: §Þa chØ:……………………….. §¬n vÞ tiÒn: ®ång VN STT ChØ tiªu kª khai Doanh sè (Cha tÝnh thuÕ) ThuÕ GTGT 1 Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ra 2 Hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT a Hµng ho¸ xuÊt khÈu thuÕ suÊt 0% b Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ suÊt 5% c Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ suÊt 10% 2.485.671.992 248.567.199 d Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ suÊt 20% 3 Hµng ho¸ dÞch vô mua vµo 4 ThuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo 5 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 6 ThuÕ GTGT ph¶i nép (+) hoÆc ®îc tho¸i (-) trong kú 7 ThuÕ GTGT kú tríc chuyÓn qua a Nép thiÕu b Nép thõa hoÆc cha ®îc khÊu trõ 20.661.737 8 ThuÕ GTGT ®· nép trong th¸ng 9 ThuÕ GTGT ®· ®îc hoµn tr¶ trong th¸ng 10 ThuÕ GTGT ph¶i nép th¸ng
 66. 66. LuËn v¨n tèt nghiÖp nµy PhÇn dµnh cho c¬ quan thuÕ Gi¸m ®èc Sè thuÕ GTGT XÝ nghiÖp ph¶i nép ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ víi møc thuÕ suÊt lµ 10%. ThuÕ GTGT ph¶i nép = Gi¸ ®Çu ra x thuÕ suÊt - Gi¸ ®Çu vµo x thuÕ suÊt Trªn c¬ së B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra ®îc lËp vµo cuèi th¸ng vµ c¨n cø vµo sè thuÕ GTGT ph¶i nép trªn Tê khai thuÕ GTGT theo mÉu sè 01/GTGT. Cô thÓ: s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra chÞu thuÕ suÊt 10% nªn kÕ to¸n ghi vµo dßng Hµng ho¸ dÞch vô thuÕ suÊt 10% trªn Tê khai thuÕ GTGT. Ghi vµo cét doanh sè vµ cét thuÕ GTGT sè liÖu ë dßng tæng céng cña hai cét ®ã trªn B¶ng kª. C¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT cña hµng ho¸ mua vµo vµ x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ trong th¸ng vµ ghi vµo dßng ThuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô mua vµo Dßng ThuÕ GTGT ph¶i nép hoÆc ®îc tho¸i thu ®îc tÝnh nh sau: ThuÕ GTGT ph¶i nép hoÆc ®îc tho¸i thu = ThuÕ GTGT hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Khi nép thuÕ kÕ to¸n ph¶n ¸nh ®Þnh kho¶n: Nî T K 3331: Cã TK 111, 112 • KÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Thµnh phÈm cña XÝ nghiÖp ®· ®îc bé phËn KCS kiÓm tra nghiªm ngÆt vÒ chÊt lîng tríc khi giao cho kh¸ch nªn viÖc x¶y ra hiÖn
 67. 67. LuËn v¨n tèt nghiÖp tîng hµng ho¸ kÐm phÈm chÊt lµ gÇn nh kh«ng cã. Tuy nhiªn, quy tr×nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp tr¶i qua nhiÒu kh©u, tõ khi ®i ®o cho kh¸ch hµng, viÕt phiÕu ®o vµ phiÕu ®o nµy ®îc lu©n chuyÓn theo tr×nh tù cña quy tr×nh s¶n xuÊt do ®ã cã thÓ dÉn ®Õn hiÖn tîng sai lÇm hoÆc lµm thÊt l¹c v× vËy thµnh phÈm cuèi cïng cã thÓ kh«ng chÝnh x¸c so víi sè ban ®Çu. Trong trêng hîp nµy XÝ nghiÖp chÊp nhËn nhËn l¹i hµng vµ thêng söa ch÷a sau ®ã giao l¹i cho kh¸ch hµng. Khi nhËn ®îc hµng do kh¸ch tr¶ l¹i thñ kho viÕt phiÕu nhËp kho nh sau:
 68. 68. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu sè 24: §¬n vÞ: C«ng ty 247 - XN X19 PhiÕu nhËp kho Ngµy 15/1/2004 MÉu 01 Hä tªn ngêi giao hµng: §/c MËn - VKS Lai Ch©u Theo H§ sè:………………. NhËp t¹i kho: Sè TT Tªn s¶n phÈm M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Chøng tõ Thùc nhËp 1 Bé ®«ng VKS Bé 04 04 415.08 0 1.660.32 0 - ë kho: Thñ kho sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i hµng ho¸ nhËn l¹i theo chØ tiªu sè lîng vµ quy c¸ch, ®ång thêi nh©n viªn theo dâi t×nh h×nh NhËp - XuÊt - Tån kho thµnh phÈm ë phßng kÕ ho¹ch kinh doanh sÏ ph¶n ¸nh vµo Sæ kho vµ Sæ chi tiÕt thµnh phÈm sè lîng hµng ho¸ nhËn l¹i. - ë phßng kÕ to¸n: C¨n cø vµo cét thµnh tiÒn trªn phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua phÇn gi¶m sè ph¶i thu cña kh¸ch hµng. Tr×nh tù kÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®èi víi nh÷ng hµng nhËp l¹i kho theo PhiÕu nhËp kho ngµy 15/1 nh sau: + Ph¶n ¸nh doanh thu sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Nî TK 531: 3.042.400® Cã TK 131: 3.042.400® + Ph¶n ¸nh sè tiÒn tr¶ l¹i cho ngêi mua vÒ thuÕ GTGT cña sè hµng tr¶ l¹i. Trong trêng hîp nµy v× kh¸ch hµng cha thanh to¸n tiÒn hµng nªn kÕ to¸n XÝ nghiÖp ®· ghi gi¶m sè ph¶i thu: Nî TK 3331: 304.240®
 69. 69. LuËn v¨n tèt nghiÖp Cã TK 131: 304.240® + Ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña sè hµng nhËp tr¶ l¹i kho: Nî TK 154: 2.456.490® Cã TK 632: 2.456.490® Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu cét thµnh tiÒn trªn c¸c PhiÕu nhËp kho hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 531: 20.404.810® Cã TK 131: 20.404.810® KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ghi gi¶m doanh thu: Nî TK 511: 20.404.810® Cã TK 531:20.404.810® C¨n cø vµo NhËt ký chung ghi vµo Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan: BiÓu sè 25: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Sè hiÖu: TK 531 NGS CT DiÔn gi¶i Trang NKC TK§¦ Sè ph¸t sinh S N Nî Cã 4/2 2/2 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 04 131 20.404.81 0 KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 05 511 20.404.81 0 Céng sè ph¸t sinh: 20.404.81 0 20.404.81 0 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
 70. 70. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu sè 26: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: ThuÕ GTGT ph¶i nép Sè hiÖu: TK 3331 NGS CT DiÔn gi¶i Trang NKC TK§¦ Sè ph¸t sinh S N Nî Cã D§K 151.748.54 0 4/2 0 3 4/2 ThuÕ GTGT ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 248.567.19 9 4/2 0 3 4/2 ThuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 131 2.040.481 4/2 0 3 4/2 ThuÕ GTGT®îc khÊu trõ 133 20.661.73 7 Céng sè ph¸t sinh: 22.702.21 8 248.567.19 9 DCK 377.613.52 1 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc • KÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n Trong qu¸ tr×nh tiªu thô cã thÓ ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng ho¸. Do s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp lu«n ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng nhng ®«i khi v× nh÷ng lý do nhá s¶n phÈm XÝ nghiÖp s¶n xuÊt ra cã thÓ kh«ng ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, trong trêng hîp nµy XÝ nghiÖp chÊp nhËn gi¶m gi¸. §èi víi mét sè hîp ®ång XÝ nghiÖp cã thÓ kh«ng ®¶m b¶o thêi gian giao hµng do nh÷ng nguyªn nh©n vÒ lao ®éng, m¸y mãc, nguyªn vËt liÖu …. ®Ó gi÷ ch÷ tÝn vµ quan hÖ l©u dµi XÝ nghiÖp còng chÊp nhËn gi¶m gi¸. ViÖc gi¶m gi¸ cña XÝ nghiÖp vµ ng- êi mua tho¶ thuËn sau khi ho¸ ®¬n b¸n hµng ®· viÕt, sè gi¶m nµy kh«ng ®îc ghi trõ trªn ho¸ ®¬n.
 71. 71. LuËn v¨n tèt nghiÖp KÕ to¸n khi thanh to¸n kho¶n gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng, ghi vµo Sæ quü vµ NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 532: 15.500.000® Cã TK 111: 15.500.000® Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn sang TK 511: Nî TK 511: 15.500.000® Cã TK 532: 15.500.000® BiÓu sè 27: NhËt ký chung Th¸ng 1/2004 NGS CT DiÔn gi¶i §G SC SH TK Sè ph¸t sinh S N Nî Cã 4/2 2/ 2 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i x 531 131 20.404.810 20.404.810 4/2 2/ 2 Chi tiÒn mÆt vÒ kho¶n gi¶m gi¸ cho kh¸ch x 532 111 15.500.000 15.500.000 9/2 KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i x 511 531 20.404.810 20.404.810 9/2 KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n x 511 532 15.500.000 15.500.000 9/2 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn x 511 911 2.449.767.18 2 2.449.767.18 2 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc C¨n cø NhËt ký chung ®Ó ghi Sæ c¸i:
 72. 72. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu sè 28: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Gi¶m gi¸ hµng b¸n Sè hiÖu: TK 532 NGS CT DiÔn gi¶i Trang NKC TK§¦ Sè ph¸t sinh S N Nî Cã Tr¶ TM kho¶n gi¶m gi¸ 111 15.500.00 0 KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n 511 15.500.000 Céng sè ph¸t sinh: 15.500.00 0 15.500.000 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc BiÓu sè 29: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Doanh thu b¸n hµng Sè hiÖu: TK 511 NGS CT DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè ph¸t sinh S N Nî Cã Doanh thu b¸n hµng 531 2.485.671.9 92 KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 531 20.404.810 KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n 532 15.500.000 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn 911 2.449.767.1 82 Céng SPS: 2.485.671.9 92 2.485.671.9 92 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
 73. 73. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu sè 30: Sæ c¸i Tªn tµi kho¶n: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Sè hiÖu: TK 131 NGS CT DiÔn gi¶i Trang NKC TK §¦ Sè ph¸t sinh S N Nî Cã D§K 2.054.678.7 09 2/2 0 1 2/ 2 2.485.671.9 92 Thu TGNH cña kh¸ch 03 112 528.604.814 4/2 0 2 4/ 2 TGNH tr¶ kh¸ch 03 112 50.000.000 4/2 0 2 4/ 2 Kh¸ch hµng nép TM 03 111 511.794.500 5/2 0 2 5/ 2 Kh¸ch hµng nhËn l¹i TM 03 111 40.597.500 6/2 0 2 6/ 2 Kh¸ch hµng tr¶ l¹i hµng 04 531 20.404.840 7/20 2 0 2 7/ 2 B¸n hµng trong th¸ng 04 511 1.223.594.2 42 Bót to¸n ®iÒu chØnh thu tiÒn mÆt 111 Bót to¸n ®iÒu chØnh chi tiÒn mÆt 111 Céng SPS: 1.314.191.7 42 1.060.804.1 24 DCK 1.801.291.0 91 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
 74. 74. LuËn v¨n tèt nghiÖp • ChiÕt khÊu b¸n hµng XÝ nghiÖp kh«ng cã chiÕt khÊu b¸n hµng, nhng ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua hµng víi khèi lîng lín th× XÝ nghiÖp cã chÕ ®é trÝch thëng hîp ®ång kinh tÕ. Kho¶n thëng nµy ®îc tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng. Cô thÓ: - Hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ díi 100 triÖu thëng kh«ng qu¸ 5% gi¸ trÞ hîp ®ång - Hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ díi 200 triÖu ®ång thëng kh«ng qu¸ 4% gi¸ trÞ hîp ®ång kinh tÕ. - Hîp ®ång kinh tÕ cã gi¶tÞ tõ 300 - 700 triÖu thëng kh«ng qu¸ 2% gi¸ trÞ hîp ®ång - Hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ trªn 700 triÖu ®ång thëng kh«ng qu¸ 1% gi¸ trÞ hîp ®ång. 2.2.2.3. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng: T¹i XÝ nghiÖp May X19, chi phÝ b¸n hµng lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh tõ khi hoµn thµnh thµnh phÈm ®Õn khi giao cho kh¸ch hµng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tiªu thô thµnh phÈm, chi phÝ b¸n hµng cña XÝ nghiÖp bao gåm c¸c kho¶n sau: - Chi phÝ bèc xÕp thµnh phÈm - Chi phÝ vËn chuyÓn thµnh phÈm - Chi phÝ göi hµng cho kh¸ch (nÕu kh«ng giao trùc tiÕp) - Chi phÝ giao nhËn hµng - Chi phÝ thëng hîp ®ång kinh tÕ - Chi phÝ NVL, CCDC phôc vô tiªu thô Chi phÝ b¸n hµng ë XÝ nghiÖp ®îc ph¶n ¸nh vµ theo dâi trªn TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng.
 75. 75. LuËn v¨n tèt nghiÖp Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt TK 641 nh sau:

×