Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc, cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp
hãa hiÖn ®¹i hãa...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu
thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh k...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
Ch¬ng I
c¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c¸c
doanh nghi...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
doanh. Tiªu thô tèt thÓ hiÖn uy tÝn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn
thÞ trêng, thÓ hiÖn søc ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
Nh÷ng th«ng tin tõ kÕt qu¶ h¹ch to¸n tiªu thô lµ th«ng tin rÊt cÇn
thiÕt ®èi víi c¸c nhµ qu...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
Nh vËy, thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu (tiªu thô) lµ thêi ®iÓm
chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hµ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
- X¸c ®Þnh ®óng ®¾n doanh thu b¸n hµng, thu ®Çy ®ñ thu kÞp
thêi tiÒn b¸n hµng, ph¶n ¸nh kÞp...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
Theo ph¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp xuÊt hµng ( hµng hãa ) göi
®i b¸n cho kh¸ch hµng theo hîp...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
th× hµng ®ã ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô .Chøng tõ b¸n hµng trong ph¬ng
thøc nµy lµ Hãa ®¬n b¸n...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
KÕt qu¶ tiªu thô cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ c¸c bªn quan t©m
nh ng©n hµng, cæ ®«ng, c¸c nhµ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
íng ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, cã chÝnh s¸ch u ®·i hay h¹n chÕ sù ph¸t
triÓn ®èi víi tõng ho¹t ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
phÈm chÊ , kh«ng ®óng quy c¸ch , giao hµng kh«ng ®óng thêi gian,
®Þa ®iÓm trong hîp ®ån, hµ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
1.1.6.Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng hãa
Theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§ - BTC ra ngµy 31/12/2001 ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ cña hµng hãa xuÊt ®îc tÝnh nh
sau:
Gi¸ thùc tÕ = Sè lîng h...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
+ Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷
Gi¸ ®¬n TrÞ gi¸ mua thùc tÕ + TrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña
v...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
Mäi nghiÖp vô biÕn ®éng cña hµng ho¸ ®Òu ph¶i ®îc ph¶n ¸nh,
ghi chÐp vµo chøng tõ ban ®Çu p...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
- Ph¬ng ph¸p sæ sè d
S¬ ®å 1
Ghi chó: Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
§èi chiÕu
Ph¬ng ph¸p nµy...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
vµo thÎ kho t¬ng øng, mçi chøng tõ ghi vµo mét dßng theo chØ tiªu sè
lîng. Sau mçi nghiÖp v...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
S¬ ®å 2
Ghi chó: Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
§èi chiÕu, kiÓm tra
* Ph¬ng ph¸p ghi sæ ®èi c...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
®èi chiÕu lu©n chuyÓn më cho tõng kho theo c¶ n¨m vµ mçi th¸ng mét
tê sæ.
S¬ ®å 3
Ghi chó: ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
- Ph¬ng ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p ph¶n ¸nh
ghi chÐp thêng xuyªn liªn tôc...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
* TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé
TK 512 : Gåm 3 TK cÊp 2
+ TK5121 – Doanh thu b¸n hµng ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
*. §èi víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai
thêng xuyªn (KKTX)
T...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
cña doanh nghiÖp th× hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ b¸n (hµng ®· chuyÓn
quyÒn së h÷u)
§Ó ph¶n ¸nh...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
- Doanh thu b¸n hµng lµ sè tiÒn thu ®îc do b¸n hµng. ë c¸c doanh
nghiÖp ¸p dông tÝnh thuÕ G...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
S¬ ®å: H¹ch to¸n doanh thu theo ph¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp, chuyÓn
hµng chê chÊp nhËn, h...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
S¬ ®å: H¹ch to¸n doanh thu theo ph¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý, ký göi
hµng
Tr×nh tù h¹ch to¸n ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
L·i tr¶ chËm
§Çu k× KH
thanh to¸n l·i tr¶
chËm tr¶ gãp
TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
S¬ ®å : H¹ch to¸n doanh thu theo ph¬ng thøc tiªu thô néi bé vµ c¸c tr-
êng hîp kh¸c
TK333 T...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
Tæng sè tiÒn b¸n bÞ tr¶ l¹i hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
gi¶m gi¸, hµng
TK3331
b¸n bÞ tr¶ l¹i
c¶ thu...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
+ TK 6421 – Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý
+ TK 6422 – Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý
+ TK 6423 – Chi ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
- Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë bé phËn b¶o qu¶n, b¸n hµng
nh: Nhµ kho, cöa hµng, bÕn ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
S¬ ®å : H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng
TK334,338 TK641
TK111,112
TiÒn l¬ng, phô cÊp, BHXH, C¸c ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
- Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý: TiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, BHXH,
BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn c...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
S¬ ®å :H¹ch tãan chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
TK334,338 TK642
TK111,112
TiÒn l¬ng, phô cÊp,...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
C¸ch x¸c ®Þnh:
- Doanh thu thuÇn: Tæng doanh thu b¸n hµng - Doanh thu hµng tr¶ l¹i
- ChiÕt ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
TK421 TK421
KÕt chuyÓn l·i kinh doanh KÕt chuyÓn lç kinh doanh
1.4. HÖ thèng sæ kÕ to¸n tiª...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
H×nh thøc nhËt ký chøng tõ.
: ghi hµng ngµy
TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt
ng...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
: quan hÖ ®èi chiÕu
:ghi hµng th¸ng
TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt
nghiÖp
39
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
H×nh thøc nhËt ký chung
: ghi hµng ngµy
: quan hÖ ®èi chiÕu
:ghi hµng th¸ng
.
TrÇn ThÞ Ph¬n...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa
Kinh tÕ
H×nh thøc chøng tõ ghi sæ.
: ghi hµng ngµy
: quan hÖ ®èi chiÕu
:ghi hµng th¸ng
TrÇn ThÞ Ph¬...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Ch¬ng II
t×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶tiªu thô ë C«ng ty
...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y cã trô së ®ãng t¹i sè 112 –
phè TrÇn Phó - thÞ x· Hµ §«...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Doanh thu 10.043.402.0
00
10.787.344.0
00
21.146.389.0
64
Lîi nhuËn tríc thuÕ 639.548.000 3...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
M« h×nh tæ chøc c«ng ty
2.1.1.2.2.H×nh thøc së h÷u vèn
C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
4.604.687.430 VN§. Víi c¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ ®îc ph©n theo h×nh thøc së
h÷u vèn nh sau:
+ Vèn ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ph¸t hµnh cæ phiÕu theo
mÉu thèng nhÊt cña bé tµi chÝnh...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
+ Ph©n lo¹i theo giíi tÝnh:
• N÷ 30 ngêi chiÕm 15%
• Nam 170 ngêi chiÕm 85%
+ Ph©n lo¹i the...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
t¸i s¶n xuÊt v× so víi møc thu nhËp b×nh qu©n trong toµn x· héi, møc thu
nhËp cña ngêi lao ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
C¸c thµnh viªn cßn l¹i trong Héi ®éng qu¶n trÞ ®Òu lµ ngêi trî gióp
cho chñ tÞch Héi ®ång q...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
mçi ngêi ®¶m nhiÖm mét c«ng viÖc riªng phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é
chuyªn m«n cña m×nh.Ch...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Mçi doanh nghiÖp tïy theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, lo¹i h×nh
s¶n xuÊt kinh doanh mµ cã...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®îc kÞp thêi chÆt chÏ thuËn tiÖn cho viÖc
ph©n c«ng lao ®éng vµ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
+ KÕ to¸n trëng: lµ ngêi cã quyÒn tæ chøc vµ chØ ®¹o toµn diÖn c«ng
t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
2.1.2.2. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y
* ChÕ ®é kÕ to¸n c«ng...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
C¨n cø vµo møc khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cña tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó
tÝnh møc khÊu hao hµng t...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
§èi víi C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y th× s¶n phÈm, hµng
hãa cña c«ng ty còng thuéc d...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y hiÖn nay ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ
trong c«ng t¸c kÕ to¸n....
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña c«ng
ty
Ghi chó
Ghi hµng n...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ®ang ¸p dông lµ phiÕu thu, phiÕu chi, ñy
nhiÖm thu, ñy nhiÖm chi, ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y lµ mét doanh nghiÖp võa vµ cã h×nh
thøc kÕ to¸n lµ chøng tõ ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Hµng hãa cña c«ng ty ®îc nhËp kho tõ mua ngoµi, gi¸ trÞ thùc tÕ
cña nã ®îc x¸c ®Þnh theo c«...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
46457lÝt, ®¬n gi¸ mua lµ 4.572.73®/l. VËy gi¸ trÞ thùc tÕ cña dÇu Diezel
xuÊt kho lµ:
TÝnh ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
tõ nhËp, xuÊt kÕ tãan ph¶i kiÓm tra chøng tõ ghi ®¬n gi¸, thµnh
tiÒn( hoµn chØnh chøng tõ),...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Ghi chó: Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
§èi chiÕu, kiÓm tra
2.2.1.2.2 Sæ kÕ to¸n chi tiÕt hµn...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
®¬n vÞ tÝnh vµ m· sè cña hµng hãa vµ giao cho thñ kho ®Ó thñ kho ghi
chÐp t×nh h×nh nhËp – ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
19 17/0
6
XuÊt dÇu
diezel
2.342 ...
21 18/0
6
NËp dÇu
diezel
17.900
23 18/0
6
XuÊt dÇu
diez...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ
BiÓu 2.2 sæ chi tiÕt VL, sp, hµng hãa
tµi kho¶n : 156
Tªn : DÇu diezel
th¸ng 06/2005
®vt : ...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ
Céng 4692
0
4572,7
3
214.552.491
,6
46.53
2
4572,7
3
212.778.272,
36
5591 4572,7
3
25.566.1...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
B¶ng tæng hîp chi tiÕt nhËp – xuÊt – tån kho hµng hãa
§Ó kiÓm tra viÖc ghi chÐp trªn sæ chi...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ
biÓu 2.3
b¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån kho hµng ho¸
tµi kho¶n : 156
th¸ng 06/2005
®vt : ®...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
2.2.1.3. KÕ to¸n tæng hîp nhËp – xuÊt kho hµng hãa ë c«ng ty
2.2.1.3.1 C¸c nghiÖp vô kÕ to¸...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Cã TK 331 136.958.535,9
NghiÖp vô 4 : C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 36 ngµy 01/06/2005, xuÊt...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Cã TK 111 40.744.210,68
NghiÖp vô 7: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 94 ngµy 30/06/2005, xuÊt
...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
GTGT 5
PhÝ x¨ng
dÇu
338 3.045.000
Ph¶i tr¶ ng-
êi b¸n
331
54.099.530,
45
Céng
54.099.530,
4...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
BiÓu 2.5
chøng tõ ghi sæ
Sè : 03
Ngµy 01 th¸ng 06 n¨m 2005
§¬n vÞ tÝnh :
®ång
Chøng tõ DiÔn...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Sè d cuèi th¸ng, sè d ®Çu th¸ng, tæng ph¸t sinh t¨ng, tæng ph¸t sinh
gi¶m trªn sæ c¸i TK 15...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK
®èi
øng
Sè tiÒn
Sè Ngµy Nî Cã
D ®Çu th¸ng06 59.863.984,47
01 01/06 Nh...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
* C¸c nghiÖp vô ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn gi¸ vèn
Do c«ng ty chi b¸n hµng hãa theo ph¬ng thøc trù...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Cã TK 632 1.042.729.626,05
TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt
nghiÖp
80
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
BiÓu2.8 Sæ Chi tiÕt
Tªn Tk :gi¸ vèn hµng b¸n (dÇu diezel)
TK: 632
Th¸ng06 n¨m 2005
§¬n vÞ t...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh
tÕ
Cuèi th¸ng c¨n cø vµo gi¸ vèn kinh doanh hµng hãa trong th¸ng 06/2005
kÕ tãan c«ng ty tiÕn ...
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Tailieu.vncty.com  kt125
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tailieu.vncty.com kt125

288 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tailieu.vncty.com kt125

 1. 1. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ lêi më ®Çu Trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc, cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa c¸c doanh nghiÖp ®ang tõng bíc më réng quan hÖ hµng hãa, tiÒn tÖ nh»m t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®¸p øng tèt nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi.Môc tiªu cuèi cïng cña mäi doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn ngµy cµng cao, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc s¶n xuÊt tiªu thô ®îc s¶n phÈm, hµng hãa mét c¸ch tèt nhÊt. §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò lín hÕt søc quan träng vµ cÊp b¸ch ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ kinh doanh. NhËn thøc râ ®îc vai trß quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn t¹i C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña viÖc tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y nãi riªng, trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ t×m hiÓu t¹i C«ng ty em ®· hoµn thµnh luËn v¨n víi ®Ò tµi: “KÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y”. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n gåm 3 Ch¬ng: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh. Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qña tiªu thô ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. Ch¬ng III: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 1
 2. 2. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. V× thêi gian thùc tËp ng¾n vµ b¶n th©n em cßn bÞ h¹n chÕ nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc sù gãp ý, chØ ®¹o ch©n t×nh cña C« gi¸o ®Ó ®Ò tµi cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. §Ó lµm ®îc ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o TrÇn ThÞ Dung cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty ®· gióp ®ì chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 2
 3. 3. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Ch¬ng I c¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh 1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh 1.1.1 §Æc ®iÓm, vai trß cña tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh 1.1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô - Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô Tiªu thô lµ qu¸ tr×nh ®¬n vÞ cung cÊp thµnh phÈm, hµng hãa vµ c«ng t¸c lao vô, dÞch vô cho ®¬n vÞ mua, qua ®ã ®¬n vÞ mua thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng theo gi¸ ®· tháa thuËn gi÷a ®¬n vÞ mua vµ ®¬n vÞ b¸n. Thµnh phÈm, hµng hãa ®îc coi lµ tiªu thô khi ngêi mua thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n cho ngêi b¸n. - Kh¸i niÖm kÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa KÕt qu¶ tiªu thô lµ kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ mÆt tµi chÝnh cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nãi c¸ch kh¸c, kÕt qu¶ tiªu thô lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng,c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu víi trÞ gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §©y lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.1.1.2 Vai trß, ý nghÜa cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong kinh doanh Môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn. Trong khi ®ã, thµnh phÈm, hµng hãa tiªu thô ®îc th× doanh nghiÖp míi cã lîi nhuËn. V× thÕ cã thÓ nãi tiªu thô cã quan hÖ mËt thiÕt víi kÕt qu¶ kinh TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 3
 4. 4. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ doanh. Tiªu thô tèt thÓ hiÖn uy tÝn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, thÓ hiÖn søc c¹nh tranh còng nh kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng cña doanh nghiÖp. KÕt thóc qu¸ tr×nh tiªu thô lµ khÐp kÝn mét vßng chu chuyÓn vèn. NÕu qu¸ tr×nh tiªu thô thùc hiÖn tèt, doanh nghiÖp sÏ t¨ng nhanh vßng quay cña vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Ó tháa m·n nhu cÇu ngµy cµng lín cña x· héi. Còng qua ®ã, doanh nghiÖp thùc hiÖn ®îc gi¸ trÞ lao ®éng thÆng d ngoµi viÖc bï ®¾p nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa. §©y chÝnh lµ nguån ®Ó doanh nghiÖp nép ng©n hµng Nhµ Níc, lËp c¸c qòy cÇn thiÕt vµ n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. Tiªu thô chØ ®îc thùc hiÖn khi s¶n phÈm hµng hãa ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô cña kh¸ch hµng. §èi tîng phôc vô cã thÓ lµ c¸ nh©n hay ®¬n vÞ cã nhu cÇu. C¸ nh©n ngêi tiªu thô chÊp nhËn mua s¶n phÈm hµng hãa v× nã tháa m·n nhu cÇu tÊt yÕu.Khi s¶n phÈm ®îc chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho ngêi tiªu dïng th× s¶n phÈm sÏ h÷u Ých, sù tháa m·n cña kh¸ch hµng víi s¶n phÈm cµng cao. §èi víi ®¬n vÞ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp th× s¶n phÈm ®ã trùc tiÕp phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. ViÖc tiªu thô kÞp thêi, nhanh chãng gãp phÇn lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ ®îc liªn tôc. Nh vËy, tiªu thô lµ ho¹t ®éng hÕt søc quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi riªng. Trong c¬ chÕ thÞ trõ¬ng b¸n hµng lµ mét nghÖ thuËt, khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nã thÓ hiÖn søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng vµ lµ c¬ së quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 4
 5. 5. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Nh÷ng th«ng tin tõ kÕt qu¶ h¹ch to¸n tiªu thô lµ th«ng tin rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ trong viÖc t×m híng ®i cho doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ t×nh h×nh tiªu thô trªn thÞ trêng mµ ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tiªu thô cho phï hîp. ViÖc thèng kª c¸c kháan doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c, tØ mØ vµ khoa häc sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã ®îc c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ t×nh h×nh tiªu thô còng nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña tõng mÆt hµng tiªu dïng trªn thÞ trêng kh¸c nhau. Tõ ®ã, nhµ qu¶n trÞ cã thÓ tÝnh ®îc møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch, xu híng tiªu dïng, hiÖu qu¶ qu¶n lý chÊt lîng còng nh nhîc ®iÓm trong c«ng t¸c tiªu thô cña tõng lo¹i s¶n phÈm hµng hãa. Trªn c¬ së ®ã, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ kinh doanh, thùc tÕ l·i còng nh sè thuÕ nép ng©n s¸ch Nhµ Níc. Vµ cuèi cïng nhµ qu¶n trÞ sÏ ®Ò ra ®îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña tõng lo¹i s¶n phÈm trong kú h¹ch to¸n tíi, t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng yÕu ®iÓm ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. 1.1.1.3 Thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (chuÈn mùc 14), doanh thu b¸n hµng ®ù¬c ghi nhËn khi ®ång thêi tháa m·n n¨m ®iÒu kiÖn sau: -Ngêi b¸n ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm , hµng hãa cho ngêi mua -Ngêi b¸n kh«ng cßn n¾m d÷ quyÒn qu¶n lý hµng hãa nh ngêi së h÷u hµng hãa hoÆc kiÓm so¸t hµng hãa. -Doanh thu ®uîc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n. -Ngêi b¸n ®· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch bµn hµng. -X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 5
 6. 6. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Nh vËy, thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu (tiªu thô) lµ thêi ®iÓm chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hµng hãa, lao vô tõ ngêi b¸n sang ngêi mua. Nãi c¸ch kh¸c,thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu lµ thêi ®iÓm ngêi mua tr¶ tתn hay chÊp nhËn nî vÒ lîng hµng hãa, dÞch vô mµ ngêi b¸n chuyÓn giao. 1.1.2.NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 1.1.2.1.NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, c¸c ®¬n vÞ mua b¸n hµng ho¸ trong níc ph¶i b¸m s¸t thÞ trêng, tiÕn hµnh ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ theo c¬ chÕ tù h¹ch to¸n kinh doanh. Trong ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c ®¬n vÞ ph¶i thêng xuyªn t×m hiÓu thÞ trêng, n¾m b¾t nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña d©n c ®Ó cã t¸c ®éng tíi ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸. Hµng ho¸ cña doanh nghiÖp gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø phÈm cÊp nhiÒu thø hµng cho nªn yªu cÇu qu¶n lý chóng vÒ mÆt kÕ to¸n kh«ng gièng nhau. VËy nhiÖm vô chñ yÕu cña kÕ to¸n hµng ho¸ lµ: - Ph¶n ¸nh gi¸m ®èc t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn b¶o qu¶n vµ dù tr÷ hµng ho¸, t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t hµng ho¸. TÝnh gi¸ thùc tÕ mua vµo cña hµng ho¸ ®· thu mua vµ nhËp kho, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua, dù tr÷ vµ b¸n hµng nh»m thóc ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn hµng ho¸. - Tæ chøc tèt kÕ to¸n chi tiÕt vËt t hµng ho¸ theo tõng lo¹i tõng thø theo ®óng sè lîng vµ chÊt lîng hµng ho¸. KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n chi tiÕt víi h¹ch to¸n nghiÖp vô ë kho, ë quÇy hµng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é kiÓm kª hµng ho¸ ë kho, ë quÇy hµng ®¶m b¶o sù phï hîp sè hiÖn cã thùc tÕ víi sè ghi trong sæ kÕ to¸n. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 6
 7. 7. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n doanh thu b¸n hµng, thu ®Çy ®ñ thu kÞp thêi tiÒn b¸n hµng, ph¶n ¸nh kÞp thêi kÕt qu¶ mua b¸n hµng ho¸. Tham gia kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i vËt t, hµng ho¸. 1.1.2.2.NhiÖm vô c«ng t¸c tiªu thô hµng hãa Ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi ®µy ®ñ khèi lîng hµng hãa b¸n ra, sè hµng ®· giao cho c¸c cöa hµng tiªu thô, sè hµng göi b¸n, chi phÝ b¸n hµng, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt b¸n hµng vÒ sè lîng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ. Cung cÊp th«ng tin kÞp thêi t×nh h×nh tiªu thô phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o thêng xuyªn kÞp thêi t×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng, theo lo¹i hµng, theo hîp ®ång. Ph¶n ¸nh kiÓm tra ph©n tÝch tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô hµng hãa , kÕ ho¹ch lîi nhuËn, vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. 1.1.3. C¸c ph¬ng thøc tiªu thô hµng hãa trong doanh nghiÖp kinh doanh Ph¬ng thøc tiªu thô còng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong kh©u b¸n hµng, ®Ó ®Èy nhanh ®îc tèc ®é tiªu thô, ngoµi viÖc n©ng cao chÊt lîng, c¶i tiÕn mÉu m·... lùa chän cho m×nh nh÷ng ph¬ng ph¸p tiªu thô hµng hãa sao cho cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu tèi quan träng trong kh©u lu th«ng, hµng hãa ®Õn ®ù¬c ngêi tiªu dïng mét c¸ch nhanh nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. ViÖc ¸p dông linh ho¹t c¸c ph¬ng thøc tiªu thô gãp phÇn thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch tiªu thô cña doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ mét sè ph¬ng thøc tiªu thô chñ yÕu mµ doanh nghiÖp hay sö dông. * Tiªu thô hµng hãa theo ph¬ng thøc xuÊt kho göi hµng ®i b¸n : TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 7
 8. 8. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Theo ph¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp xuÊt hµng ( hµng hãa ) göi ®i b¸n cho kh¸ch hµng theo hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a hai bªn. Khi xuÊt hµng göi ®i b¸n th× hµng cha ®îc x¸c ®Þnh tiªu thô, tøc lµ cha ®îc h¹ch to¸n vµo doanh thu. Hµng göi ®i b¸n chØ ®îc h¹ch to¸n khi kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. * Tiªu thô hµng hãa theo ph¬ng thøc bªn mua ®Õn nhËn hµng trùc tiÕp C¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n ®· ®îc ký kÕt, bªn mua cö c¸n bé ®Õn nhËn hµng t¹i kho cña doanh nghiÖp. Khi nhËn hµng xong, ngêi nhËn hµng ký x¸c nhËn vµo hãa ®¬n b¸n hµng vµ hµng ®ã ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô vµ ®îc h¹ch to¸n vµo doanh thu. Chøng tõ b¸n hµng trong ph¬ng thøc nµy còng lµ phiÕu xuÊt kho kiªm hãa ®¬n b¸n hµng, trªn chøng tõ b¸n hµng ®ã cã ch÷ ký cña kh¸ch hµng nhËn hµng. * Tiªu thô hµng hãa theo ph¬ng thøc b¸n hµng giao th¼ng ( kh«ng qua kho): Ph¬ng thøc nµy chñ yÕu ¸p dông ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i .Theo ph¬ng thøc nµy , doanh nghiÖp mua hµng cña ngêi cung cÊp b¸n th¼ng cho kh¸ch hµng kh«ng qua kho cña doang nghiÖp .Nh vËy, nghiÖp vô mua vµ b¸n x¶y ra ®ång thêi .Trong ph¬ng thøc nµy cã thÓ chia thµnh hai trêng hîp : -Trêng hîp b¸n th¼ng cho ngêi mua : tøc lµ khi göi hµng ®i b¸n th× hµng ®ã cha ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô (gièng nh ph¬ng thøc xuÊt kho göi hµng ®i b¸n ). -Trêng hîp b¸n hµng giao tay ba :tøc lµ c¶ bªn cung cÊp (bªn b¸n ), doanh nghiÖp vµ ngêi mua cµng giao nhËn hµng mua, b¸n víi nhau .Khi bªn mua hµng nhËn hµng vµ ký x¸c nhËn vµo hãa ®¬n b¸n hµng TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 8
 9. 9. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ th× hµng ®ã ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô .Chøng tõ b¸n hµng trong ph¬ng thøc nµy lµ Hãa ®¬n b¸n hµng giao th¼ng . *Ph¬ng thøc b¸n lÎ: Lµ h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng, hµng hãa sÏ kh«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh lu th«ng ,thùc hiÖn hoµn toµn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng hãa . Tïy tõng trêng hîp b¸n hµng theo ph¬ng thøc nµy mµ doanh nghiÖp lËp hãa ®¬n b¸n hµng hoÆc kh«ng lËp hãa ®¬n b¸n hµng .NÕu doanh nghiÖp lËp hãa ®¬n b¸n hµng th× cuèi ca hoÆc cuèi ngµy ngêi b¸n hµng sÏ lËp B¶ng kª hãa ®¬n b¸n hµng vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng .NÕu kh«ng lËp hãa ®¬n b¸n hµng th× ngêi b¸n hµng c¨n cø vµo sè tiÒn b¸n hµng thu ®îc vµ kiÓm kª hµng tån kho, tån quÇy ®Ó x¸c ®Þnh lîng hµng ®· b¸n trong ca ,trong ngµy ®Ó lËp b¸o c¸o b¸n hµng .B¸o c¸o b¸n hµng vµ giÊy nép tiÒn b¸n hµng lµ chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n sau nµy cña kÒ to¸n . *Ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp: B¸n hµng tr¶ gãp lµ viÕc b¸n hµng thu tiÒn nhiÒu lÇn .S¶n phÈm hµng hãa khi giao cho ngêi mua th× ®îc coi lµ tiªu thô, ngêi mua sÏ thanh to¸n lÇn ®Çu ngay t¹i thêi ®iÓm mua mét phÇn, sè tiÒn thanh to¸n chËm ph¶i chÞu mét tû lÖ l·i nhÊt ®Þnh . Tãm l¹i, khi mµ nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× cµng xuÊt hiÖn nhiÒu ph¬ng thøc tiªu thô kh¸c nhau mçi ph¬ng thóc ®Òu cã u vµ nhîc ®iÓm cña nã .Do ®ã, mçi doanh nghiÖp c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm hµng hãa, quy m«, vÞ trÝ cña doanh nghiÖp mµ lùa chän cho m×nh nh÷ng ph¬ng thøc tiªu thô hîp lý, sao cho chi phÝ thÊp nhÊt mµ vÉn ®¹t hiÖu qu¶ tèi u . 1.1.4. KÕt qu¶ tiªu thô TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 9
 10. 10. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ KÕt qu¶ tiªu thô cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ c¸c bªn quan t©m nh ng©n hµng, cæ ®«ng, c¸c nhµ ®Çu t ...nh÷ng th«ng tin vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp .Tõ ®ã thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng vµ c¸c ®èi tîng liªn quan, lµ c¬ së cho sù hîp t¸c l©u dµi vµ bÒn chÆt . KÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô lµ chi tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa, lao vô, dÞch vô cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ kinh doanh phô ®îc thÓ hiÖn qua chØ tiªu l·i vµ lç .Nãi c¸ch kh¸c, ®©y lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a mét bªn lµ doanh thu thuÇn cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng víi mét bªn lµ toµn bé chi phÝ ®· bá ra Sè chªch lÖch sÏ lµ chi tiªu cuèi cïng . KÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô ®îc x¸c ®Þnh nh sau : L·i (lç) = Tæng doanh thu b¸n hµng – Tæng chi phÝ liªn quan Tæng chi phÝ = Tæng sè thuÕ - Gi¶m gi¸ - Doanh thu hµng TT§B hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i = Tæng gi¸ vèn - Chi phÝ b¸n - Chi phÝ qu¶n lý hµng b¸n hµng doanh nghiÖp = Tæng doanh - Tæng gi¸ vèn - Chi phÝ b¸n - Chi phÝ qu¶n lý thu thuÇn hµng b¸n hµng doanh nghiÖp = Tæng lîi - Chi phÝ b¸n - Chi phÝ qu¶n lý nhuËn gép hµng doanh nghiÖp H¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸nh gi¸, thèng kª t×nh h×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ,t×nh h×nh thÞ trêng vµ tiªu dïng .Th«ng qua kÕt qu¶ tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¸c nhµ l·nh ®¹o cã thÓ t×m ra h- TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 10
 11. 11. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ íng ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, cã chÝnh s¸ch u ®·i hay h¹n chÕ sù ph¸t triÓn ®èi víi tõng ho¹t ®éng kinh doanh trªn tõng lÜnh vùc cô thÓ .MÆt kh¸c, th«ng qua kÕt qua kinh doanh, Nhµ níc t¹o ra sù c«ng b»ng trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc cña tõng doanh nghiÖp . 1.1.5.C¸c chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n trong tiªu thô vµ x¸c ®Þnh tiªu thô : * Doanh thu b¸n hµng: Lµ tæng gi¸ trÞ ®îc thùc hiÖn qqua viÖc b¸n hµng hãa, s¶n phÈm, cung cÊp lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng .Nãi c¸ch kh¸c doanh thu chØ gåm tæng gi¸ trÞ cña c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp ®· thu hoÆc sÏ thu trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng thêng cña c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u. Doang thu b¸n hµng trong c¸c doang nghiÖp th¬ng m¹i chØ gåm doang thu vÒ tiªu thô hµng hãa, dÞch vô. * Doanh thu thuÇn : Lµ sè chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu víi c¸c kho¶n ghi gi¶m doanh thu (chiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng hãa, doanh thu cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thÕu xuÊt khÈu ph¶i nép vÒ lîng hµng ®· tiªu thô vµ thÕu GTGT cña hµng ®· tiªu thô – nÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ). Doanh thu thuÇn = Tæng doanh thu – C¸c kho¶n gi¶m trõ * ChiÕt khÊu thanh to¸n : Lµ sè tiÒn mµ ngêi b¸n thëng cho ngêi mua do ngêi mua thanh to¸n tiÒn hµng tríc thêi h¹n thanh to¸n theo hîp ®ång tÝnh trªn tæng sè tiÒn hµng mµ hä ®· thanh to¸n . * Gi¶m gi¸ hµng hãa : Lµ sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng ngaßi hãa ®¬n hay hîp ®ång cung cÊp dÞch vô cho c¸c nguyªn nh©n ®Æc biÖt nh : hµng kÐm TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 11
 12. 12. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ phÈm chÊ , kh«ng ®óng quy c¸ch , giao hµng kh«ng ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm trong hîp ®ån, hµng l¹c hËu ...(do chñ quan cña ngêi b¸n ). * ChiÕt khÊu th¬ng m¹i : Lµ kho¶n mµ ngêi b¸n thëng cho ngêi mua do trong mét kho¶n thêi gian ®· tiÕn hµnh mua mét khèi lîng lín hµng hãa (h«× khÊu) vµ kho¶n gi¶m trõ trªn gi¸ b¸n niªm yÕt v× mua khèi lîng lín hµng hãa trongmét ®ît (bít gi¸). ChiÕt khÊu th¬nh m¹i ®îc ghi trong c¸c hîp ®ång mua b¸n vµ cam kÕt vÒ mua b¸n hµng . * GÝa vèn hµng b¸n : Lµ trÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm , vËt t, hµng hãa, lao vô, dÞch vô ®· tiªu dïng .§èi víi s¶n phÈm , lao vô, dÞch vô tiªu thô, gi¸ vèn hµng b¸n lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt (gi¸ thµnh c«ng xëng) hay chi phÝ s¶n xuÊt .Víi hµng hãa tiªu thô, gi¸ vèn hµng b¸n bao gåm trÞ gi¸ mua cña hµng ®· tiªu thô céng víi chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô . * Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Lµ sè hµng ®· ®îc coi lµ tiªu thô (®· chuyÓn giao quyÒn së h÷u, ®· thu tiÒn hay ®îc ngêi mua chÊp nhËn) nhng bÞ ngêi mua tr¶ l¹i va tõ chèi thanh to¸n,T¬ng øng víi hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ gi¸ vèn cña hµng bÞ tr¶ l¹i (tÝnh theo gi¸ vèn khi b¸n) vµ doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cïng víi thuÕ gi¸ trÞ t¨ng ®Çu ra ph¶i nép cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i(nÕu cã). * Lîi nhuËn gép (cßn gäi lµ l·i th¬ng m¹i hay lîi tøc gép): Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ vèn hµng b¸n. * KÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa dÞch vô (lîi nhuËn hay lç vÒ tiªu thô hµng hãa, dÞch vô). Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ trÞ vèn cña hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 12
 13. 13. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ 1.1.6.Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng hãa Theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§ - BTC ra ngµy 31/12/2001 vÒ viÖc ban hµnh vµ c«ng bè 4 chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp (c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cô thÓ hµng tån kho vµ yªu cÇu cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n) cã thÓ ¸p dông mét trong ph¬ng ph¸p sau ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµnh xuÊt b¸n: * §¸nh gi¸ theo gi¸ mua thùc tÕ - Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc (FIFO) Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng hãa nµo nhËp tríc th× ®îc xuÊt tríc vµ hµng tån cuèi kú lµ hµng ®îc nhËp gÇn thêi ®iÓm cuèi kú. Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú vµ do vËy gi¸ trÞ cña hµng tån kho sÏ lµ gi¸ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú cßn tån kho. - Ph¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tríc(LIFO) Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng hãa nhËp sau th× xuÊt tríc vµ hµng tån kho cuèi kú lµ hµng tån kho ®îc xuÊt tr- íc ®ã. Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho. - Ph¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh Theo ph¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh (cßn gäi ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trùc tiÕp), gi¸ trÞ cña hµng hãa ®îc x¸c ®Þnh theo ®¬n chiÕc hay tõng l« hµng vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt dïng ( trõ trêng hîp cã ®iÒu chØnh). - Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 13
 14. 14. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ cña hµng hãa xuÊt ®îc tÝnh nh sau: Gi¸ thùc tÕ = Sè lîng hµng * Gi¸ ®¬n vÞ hµng hãa xuÊt hãa xuÊt b×nh qu©n Trong ®ã, gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cã thÓ tÝnh theo mét trong ba c¸ch sau: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 14
 15. 15. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ + Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ Gi¸ ®¬n TrÞ gi¸ mua thùc tÕ + TrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña vÞ b×nh = cña hµng cßn ®Çu kú hµng nhËp trong kú qu©n Sè lîng hµng cßn + Sè lîng hµng nhËp ®Çu kú trong kú +Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n cuèi kú tríc Gi¸ ®¬n vÞ = Gi¸ thùc tÕ hµng hãa tån ®Çu kú (hoÆc cuèi kú tríc) b×nh qu©n Lîng hµng hãa thùc tÕ tån ®Çu kú (hoÆc cuèi kú tríc) + Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp Gi¸ ®¬n vÞ = Gi¸ thùc tÕ hµng hãa tån kho sau mçi lÇn nhËp b×nh qu©n Lîng hµng hãa thùc tÕ tån kho sau mçi lÇn nhËp * §¸nh gi¸ hµng hãa theo gi¸ h¹ch to¸n Theo ph¬ng ph¸p nµy, toµn bé hµng hãa biÕn ®éng trong kú ®îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ h¹ch to¸n * HÖ sè gi¸ hµng hãa xuÊt hµng hãa xuÊt hµng hãa HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i, tõng nhãm hoÆc tõng mÆt hµng chñ yÐu tïy theo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp. 1.1.7.H¹ch to¸n hµng ho¸: 1.1.7.1 KÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸: * Chøng tõ sö dông: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 15
 16. 16. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Mäi nghiÖp vô biÕn ®éng cña hµng ho¸ ®Òu ph¶i ®îc ph¶n ¸nh, ghi chÐp vµo chøng tõ ban ®Çu phï hîp theo ®óng néi dung quy ®Þnh. C¸c chøng tõ chñ yÕu: Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu nhËp kho, biªn b¶n kiÓm kª... Trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n vÒ sù biÕn ®éng cña hµng ho¸ ®Ó ph©n lo¹i tæng hîp vµ ghi sæ kÕ to¸n cho thÝch hîp. *Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸: lµ c«ng viÖc kh¸ phøc t¹p, ®ái hái ph¶i tiÕn hµnh ghi chÐp hµng ngµy c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ theo tõng thø hµng ho¸ ë tõng kho trªn c¶ hai lo¹i chØ tiªu: HiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n, doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ, tr×nh ®é nghiÖp vô kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®Ó lùa chän, vËn dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt sao cho phï hîp. HiÖn nay cã 3 ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸: - Ph¬ng ph¸p ghi sæ song song. - Ph¬ng ph¸p ghi sæ sè d. - Ph¬ng ph¸p ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. §Æc ®iÓm chung cña ba ph¬ng ph¸p nµy lµ c«ng viÖc ghi chÐp cña thñ kho lµ gièng nhau, ®îc thùc hiÖn trªn thÎ kho (theo chØ tiªu sè lîng). TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 16
 17. 17. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - Ph¬ng ph¸p sæ sè d S¬ ®å 1 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu Ph¬ng ph¸p nµy tr¸nh ®îc sù ghi chÐp trïng lÆp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n, c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó theo dâi sù biÕn ®éng cña hµng hãa, mçi hµng hãa ®îc ghi vµo mét the kho. Khi nhËn ®îc phiÕu xuÊt kho hµng hãa, thñ kho kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ cña chøng tõ ®ã sau ®ã tiÕn hµnh nhËp xuÊt kho vµ c¨n cø vµo phiÕu nhËp xuÊt kho ghi TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 17 ThÎ kho Sæ sè d­ Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp B¶ng lòy kÕ B¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt, tån Chøng tõ xuÊt B¶ng kª xuÊt B¶ng lòy kÕ Sæ kÕ to¸n tæng hîp
 18. 18. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ vµo thÎ kho t¬ng øng, mçi chøng tõ ghi vµo mét dßng theo chØ tiªu sè lîng. Sau mçi nghiÖp vô thñ kho ph¶i tÝnh ra sè lîng tån kho, cuèi th¸ng tÝnh ra sè tån kho ®Ó ghi vµo sæ sè d ë cét sè lîng. Sæ sè d ®îc kÕ to¸n më theo tõng kho chung cho c¶ n¨m ®Ó ghi chÐp sù biÕn ®éng hµng hãa c¶ sè lîng vµ gi¸ trÞ vµo cuèi th¸ng. Khi nhËn sæ sè d thñ kho göi lªn kÕ to¸n c¨n cø vµo sè tån cuèi th¸ng vµ ®¬n gi¸ cña tõng hµng hãa ®Ó tÝnh ra gi¸ tån kho vµ ghi vµo cét thµnh tiÒn trªn sæ sè d ë phßng kÕ to¸n cuèi th¸ng ghi nhËn sè d do thñ kho göi lªn, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè tån cuèi th¸ng do thñ kho tÝnh trªn sæ sè d vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ tÝnh ra gi¸ trÞ tån kho ®Ó ghi vµo cét sè tiÒn trªn sæ sè d vµ b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tån vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp. * Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song - ë kho : thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho tõng hµng hãa theo tõng kho vµ chØ ghi chØ tiªu sè lîng. Hµng ngµy khi cã nghiÖp vô xuÊt kho hµng hãa, thñ kho kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña tõng chøng tõ nhËp xuÊt råi tiÕn hµnh nhËp xuÊt sau ®ã ghi vµo thÎ kho. Mçi nghiÖp vô ghi vµo mét dßng theo chØ tiªu sè lîng. Khi ph¶n ¸nh xong ghi vµo chøng tõ nhËp xuÊt råi giao cho kÕ to¸n. -Phßng kÕ to¸n: khi nhËn ®îc chøng tõ nhËp xuÊt, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt theo gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. Cuèi th¸ng céng sæ chi tiÕt vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 18
 19. 19. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å 2 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra * Ph¬ng ph¸p ghi sæ ®èi chiÐu lu©n chuyÓn ViÖc ghi chÐp sæ thÎ t¬ng øng nh ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song, kÕ tãan sö dông sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. KÕ to¸n chØ ghi sæ mét lÇn vµo cuèi th¸ng trªn c¬ së c¸c b¶ng kª nhËp xuÊt, b¶ng nµy ®îc c¨n cø vµo chøng tõ nhËp xuÊt ®Þnh kú göi lªn cho phßng kÕ tãan. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi thÎ kho vµ sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp. sæ TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 19 ThÎ kho Sæ chi tiÕt vËt t­ hµng hãa B¶ng kª nhËp xuÊt, tån PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho Sæ kÕ to¸n tæng hîp
 20. 20. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn më cho tõng kho theo c¶ n¨m vµ mçi th¸ng mét tê sæ. S¬ ®å 3 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 1.1.7.2. KÕ to¸n tæng hîp hµng ho¸: Hµng ho¸ lµ tµi s¶n lu ®éng thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp.ViÖc më tµi kho¶n tæng hîp ghi chÐp sæ kÕ to¸n hµng tån kho, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt kho,tån kho tuú thuéc vµo doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn hay ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 20 ThÎ kho PhiÕu nhËp B¶ng kª nhËp PhiÕu xuÊt B¶ng kª xuÊt nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Sæ kÕ to¸n tæng hîp
 21. 21. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - Ph¬ng ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p ph¶n ¸nh ghi chÐp thêng xuyªn liªn tôc c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp. Ph¬ng ph¸p nµy ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng ho¸. - Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kh«ng ph¶i theo dâi thêng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån kho trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho, mµ chØ theo dâi ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm kª vµ x¸c ®Þnh sè thùc tÕ cña hµng ho¸ ®Ó ghi vµo tµi kho¶n hµng tån kho. Hai ph¬ng ph¸p tæng hîp hµng ho¸ nªu trªn ®Òu cã nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ, cho nªn tuú vµo ®Æc ®iÓm SXKD cña doanh nghiÖp mµ kÕ to¸n lùa chän mét trong hai ph¬ng ph¸p ®Ó ®¶m b¶o viÖc theo dâi, ghi chÐp trªn sæ kÕ to¸n. 1.2. H¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa 1.2.1. Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n giai ®o¹n tiªu thô hµng hãa t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: * TK 156 – Hµng hãa : TK 156 – Hµng hãa : gåm 2 tµi kho¶n cÊp 2 + TK 1561 - TrÞ gi¸ mua hµng hãa + TK 1562 – Chi phÝ mua hµng hãa * TK 157 – Hµng göi ®i b¸n * TK 511- Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: TK 511: TK nµy gåm 4 TK cÊp 2 + TK 5111 – Doanh thu b¸n hµng hãa + TK 5112 - Doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm + TK 5113 – Doanh thu cung cÊp dÞch vô + TK 5114 – Doanh thu trî cÊp, trî gi¸ TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 21
 22. 22. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ * TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé TK 512 : Gåm 3 TK cÊp 2 + TK5121 – Doanh thu b¸n hµng hãa + TK 5122 – Doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm + TK 4123 – Doanh thu cung cÊp dÞch vô * TK 521 - ChiÕt khÊu th¬ng m¹i TK 521 : Gåm 3 TK cÊp 2 + TK 5211 – ChiÕt khÊu hµng hãa + TK 5212 – ChiÕt khÊu thµnh phÈm + TK 5213 – ChiÕt khÊu dÞch vô * TK 531 – Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i * TK 532 – Gi¶m gi¸ hµng b¸n * TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n 1.2.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp thêng ¸p dông hai ph¬ng ph¸p b¸n hµng: B¸n hµng theo ph¬ng thøc göi hµng vµ b¸n hµng theo ph¬ng thøc giao hµng trùc tiÕp. 1.2.2.1 B¸n hµng theo ph¬ng thøc göi hµng: Theo ph¬ng thøc nµy, ®Þnh kú doanh nghiÖp göi hµng cho kh¸ch hµng trªn c¬ së cña tho¶ thuËn trong hîp ®ång mua b¸n hµng gi÷a hai bªn vµ giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm ®· quy íc trong hîp ®ång. Khi xuÊt kho göi ®i, hµng vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp, chØ khi nµo kh¸ch hµng ®· tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n th× khi Êy hµng míi chuyÒn quyÒn së h÷u vµ ®îc ghi nhËn doanh thu b¸n hµng. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 22
 23. 23. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ *. §èi víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn (KKTX) Tr×nh tù h¹ch to¸n theo ph¬ng thøc göi hµng theo s¬ ®å: TK155,156 TK 157 TK 632 XuÊt kho thµnh phÈm, KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng hãa göi ®i b¸n sè hµng ®· b¸n TK 331 TK155,156 Hµng hãa mua göi b¸n th¼ng Hµng göi ®i kh«ng kh«ng qua kho ®îc chÊp nhËn *. §èi víi c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. §Çu kú, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm göi ®i b¸n cuèi kú tríc nh- ng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157: Hµng göi ®i b¸n Cuèi kú, c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thµnh phÈm göi ®i b¸n nhng cha ®îc x¸c ®Þnh lµ b¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 157: Hµng göi ®i b¸n Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n 1.2.2.2. B¸n hµng vµ kÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng ph¸p giao hµng trùc tiÕp: Theo ph¬ng thøc nµy bªn kh¸ch hµng uû quyÒn cho c¸n bé nghiÖp vô ®Õn nhËn hµng t¹i kho cña doanh nghiÖp b¸n hoÆc giao nhËn hµng tay ba. Ngêi nhËn hµng sau khi ký vµo chøng tõ b¸n hµng TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 23
 24. 24. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ cña doanh nghiÖp th× hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ b¸n (hµng ®· chuyÓn quyÒn së h÷u) §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh b¸n hµng theo ph¬ng thøc giao hµng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 632 (gi¸ vèn hµng b¸n). §èi víi ®¬n vÞ kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai th- êng xuyªn. TK155,156 TK 632 TK 911 XuÊt kho TP,hµng hãa KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng hµng xuÊt kho ®· b¸n cuèi k× TK 331 B¸n hµng giao tay ba (DNTM, dÞch vô) TK154 S¶n phÈm hoµn thµnh kh«ng nhËp kho chuyÓn b¸n ngay Ngoµi ra c¸c trêng hîp b¸n lÎ hµng ho¸, b¸n hµng tr¶ gãp còng sö dông TK 632 (gi¸ vèn hµng b¸n) ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®· b¸n. 1.2.3. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 1.2.3.1. Néi dung doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 24
 25. 25. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - Doanh thu b¸n hµng lµ sè tiÒn thu ®îc do b¸n hµng. ë c¸c doanh nghiÖp ¸p dông tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× doanh thu b¸n hµng kh«ng bao gåm thuÕ GTGT, cßn ë c¸c doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp th× doanh thu b¸n hµng lµ trÞ gi¸ thanh to¸n cña sè hµng ®· b¸n. Ngoµi ra doanh thu b¸n hµng cßn bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô thu. - NÕu kh¸ch hµng mua víi khèi lîng hµng ho¸ lín sÏ ®îc doanh nghiÖp gi¶m gi¸, nÕu kh¸ch hµng thanh to¸n sím tiÒn hµng sÏ ®îc doanh nghiÖp chiÕt khÊu, cßn nÕu hµng ho¸ cña doanh nghiÖp kÐm phÈm chÊt th× kh¸ch hµng cã thÓ kh«ng chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc yªu cÇu doanh nghiÖp gi¶m gi¸. C¸c kho¶n trªn sÏ ph¶i ghi vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh hoÆc gi¶m trõ trong doanh thu b¸n hµng ghi trªn ho¸ ®¬n. 1.2.3.2. Chøng tõ, c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n vµ nghiÖp vô chñ yÕu: 1.2.3.2.1. Chøng tõ kÕ to¸n: C¸c chøng tõ thêng dïng lµ: PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, thÎ kho. Hãa ®¬n GTGT. PhiÕu thu, chi tiÒn mÆt, giÊy b¸o nî, cã cña ng©n hµng. 1.2.3.2.2. S¬ ®å h¹ch to¸n *§èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 25
 26. 26. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å: H¹ch to¸n doanh thu theo ph¬ng thøc tiªu thô trùc tiÕp, chuyÓn hµng chê chÊp nhËn, hµng ®æi hµng. TK531,532,521 TK 511 TK 111,131 KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n, Doanh thu tiªu thô doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kh«ng cã thuÕ GTGT TK3331 TK 333 ThuÕ GTGT ph¶i nép ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt nhËp khÈu ph¶i nép TK1331 TK911 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ khi ®em hµng ®æi KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn TK152,153 Doanh thu b»ng vËt t hµng hãa TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 26
 27. 27. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å: H¹ch to¸n doanh thu theo ph¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý, ký göi hµng Tr×nh tù h¹ch to¸n theo ph¬ng thøc göi hµng theo s¬ ®å: TK333 TK511 TK111,112,131 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ Doanh thu b¸n hµng Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n xuÊt khÈu ph¶i nép kh«ng cã thuÕ GTGT trõ hoa hång ®¹i lý TK3331 TK641 ThuÕ GTGT Hoa hång ®¹i lý ph¶i nép kh«ng cã thuÕ GTGT S¬ ®å : H¹ch to¸n doanh thu theo ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp, tr¶ chËm TK 511 TK111,112 Gi¸ b¸n tr¶ 1 lÇn cha cã thuÕ Sè tiÒn thu ngay TK3331 TK131 ThuÕ GTGT ®Çu ra Sè tiÒn cßn ph¶i thu cña ngêi mua TK3387 TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 27
 28. 28. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ L·i tr¶ chËm §Çu k× KH thanh to¸n l·i tr¶ chËm tr¶ gãp TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 28
 29. 29. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å : H¹ch to¸n doanh thu theo ph¬ng thøc tiªu thô néi bé vµ c¸c tr- êng hîp kh¸c TK333 TK 512 TK 111,112,136 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ Doanh thu b¸n hµng Tæng gi¸ xuÊt khÈu ph¶i nép kh«ng cã thuÕ GTGT thanh to¸n TK3331 TK1331 TK911 ThuÕ GTGT ph¶i nép KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ThuÕ GTGT khÊu trõ cho s¶n phÈm biÕu tÆng, sp kinh doanh TK627,641,642 Dïng hµng hãa khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o TK334, 431 Dïng thµnh phÈm tr¶ l¬ng,thëng... S¬ ®å: H¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu TK111, 112,131 TK531,532 TK 511 Tæng sè tiÒn gi¶m gi¸, KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 29
 30. 30. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Tæng sè tiÒn b¸n bÞ tr¶ l¹i hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i gi¶m gi¸, hµng TK3331 b¸n bÞ tr¶ l¹i c¶ thuÕ ThuÕ GTGT ®Çu ra t¬ng øng * §èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: - VÒ gi¸ vèn thµnh phÈm xuÊt kho: Ph¶n ¸nh gièng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ - VÒ doanh thu: Doanh thu b¸n hµng bao gåm c¶ thuÕ GTGT hoÆc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép. Do ®ã kh«ng cã bót to¸n ghi thuÕ GTGT ph¶i nép. Sè thuÕ GTGT ph¶i nép cuèi kú ®îc ghi nhËn vµo chi phÝ qu¶n lý, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu ®îc khÊu trõ vµo doanh thu b¸n hµng ®Ó tÝnh doanh thu thuÇn. 1.3. H¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa t¹i c«ng ty 1.3.1.Tµi kho¶n sö dông * TK 641- Chi phÝ b¸n hµng TK 641 cã 7 tµi kho¶n cÊp 2: + TK 6411- Chi phÝ nh©n viªn + TK 6412- Chi phÝ vËt liÖu + TK 6413 – Chi phÝ dông cô, ®å dïng + TK 6414 – Chi phÝ khÊu hao TSC§ + TK 6415 – Chi phÝ b¶o hµnh + TK 6417 – Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + TK 6418 – Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c * TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK 642 cã 8 TK cÊp 2: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 30
 31. 31. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ + TK 6421 – Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý + TK 6422 – Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý + TK 6423 – Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng + TK 6424 – Chi phÝ khÊu hao TSC§ + TK 6425 – ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ + TK 6426 – Chi phÝ dù phßng + TK 6427 – Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + TK 6428 – Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c * TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh *TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi -TK 421 cã 2 TK cÊp 2: + TK 4211 – Lîi nhuËn n¨m tríc: Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh, t×nh h×nh ph©n phèi vµ sè l·i cha ph©n phèi thuéc n¨m tríc. + TK 4212 – Lîi nhuËn n¨m nay : Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh, t×nh h×nh ph©n phèi vµ sè l·i cha ph©n phèi thuéc n¨m nay. 1.3.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n 1.3.2.1 H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh ë qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ (Ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n, giao dÞch, vËn t¶i...) - Chi phÝ b¸n hµng bao gåm: - Chi phÝ nh©n viªn: TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng. - Chi phÝ vËt liÖu: C¸c chi phÝ vËt liÖu ®ãng gãi ®Ó b¶o qu¶n, vËn chuyÓn hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh tiªu thô. - Chi phÝ dông cô ®å dïng cho qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 31
 32. 32. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë bé phËn b¶o qu¶n, b¸n hµng nh: Nhµ kho, cöa hµng, bÕn b·i... - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Chi phÝ tiÕp kh¸ch ë bé phËn b¸n hµng, qu¶ng c¸o, héi nghÞ kh¸ch hµng... C¸c chi phÝ ph¸t sinh trong kh©u b¸n hµng cÇn thiÕt ®îc ph©n lo¹i vµ tæng hîp theo ®óng néi dung quy ®Þnh. Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 32
 33. 33. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å : H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng TK334,338 TK641 TK111,112 TiÒn l¬ng, phô cÊp, BHXH, C¸c kho¶n lµm gi¶m CFBH BHYT,KPC§ cho NV b¸n hµng ph¸t sinh TK 152,153 TK911 TrÞ gi¸ VL, CCDC xuÊt dïng Cuèi kú kÕt chuyÓn CPBH phôc vô b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ TK214 Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK142 Chê kÕt chuyÓn KÕt chuyÓn vµo TK 111,112,331 k× sau Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK142,335 Chi phÝ kh¸c Chi phÝ theo b»ng tiÒn dù to¸n 1.3.2.2 H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng chi phÝ cho viÖc qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ phôc vô chung kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 33
 34. 34. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý: TiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn cña c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ vËt liÖu: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. - Chi phÝ dông cô, ®å dïng v¨n phßng dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý. - Chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý DN nh: Nhµ cöa lµm viÖc cña c¸c phßng ban, kho tµng ph¬ng, tiÖn truyÒn dÉn m¸y mãc thiÕt bÞ... - ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ nh: thuÕ m«n bµi, thu trªn vèn, thuÕ nhµ ®Êt... - Chi phÝ dù phßng: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng ph¶i thu khã ®ßi tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cña DN. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: TiÒn ®iÖn, níc, thuª nhµ... - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Héi nghÞ tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ, l·i vay vèn dïng cho SXKD ph¶i tr¶... Chi phÝ qu¶n lý DN liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng trong DN, do vËy cuèi kú ®îc kÕt chuyÓn sang TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qña SXKD cña DN. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 34
 35. 35. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å :H¹ch tãan chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK334,338 TK642 TK111,112 TiÒn l¬ng, phô cÊp, BHXH, C¸c kho¶n lµm gi¶m CFQLDN BHYT,KPC§ cho NV QLDN ph¸t sinh TK 152,153 TK911 TrÞ gi¸ VL, CCDC xuÊt dïng Cuèi kú kÕt chuyÓn CPQLDN cho bé phËn QLDN ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ TK214 Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK142 ë bé phËn QLDN Chê kÕt chuyÓn KÕt chuyÓn vµo TK 111,112,331 k× sau Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK142,335 Chi phÝ kh¸c Chi phÝ theo b»ng tiÒn dù to¸n 1.3.2.3.H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ KÕt qu¶ kinh doanh lµ KÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng SXKD vµ ho¹t ®éng kh¸c cña DN sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh, biÓu hiÖn b»ng sè tiÒn l·i hay lç. KÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp gåm: KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD, kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ thu nhËp bÊt thêng. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 35
 36. 36. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ C¸ch x¸c ®Þnh: - Doanh thu thuÇn: Tæng doanh thu b¸n hµng - Doanh thu hµng tr¶ l¹i - ChiÕt khÊu b¸n hµng cho ngêi mua - Gi¶m gi¸ hµng b¸n. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD = Doanh thu thuÇn - TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n + TrÞ gi¸ vèn hµng bÞ tr¶ l¹i nhËp kho(nÕu hµng ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô) - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý DN. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh = Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng bÊt thêng = Thu nhËp bÊt thêng - Chi phÝ bÊt th- êng. - KÕt qu¶ SXKD = KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD + KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh + KÕt qu¶ ho¹t ®éng bÊt thêng. S¬ ®å: H¹ch tãan kÕt qu¶ tiªu thô TK632 TK911 TK511,512 KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn TK641,642 Cuèi kú kÕt chuyÓn CPBH,CPQLDN TK142 Chê kÕt KÕt chuyÓn chuyÓn TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 36
 37. 37. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ TK421 TK421 KÕt chuyÓn l·i kinh doanh KÕt chuyÓn lç kinh doanh 1.4. HÖ thèng sæ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ViÖc ¸p dông h×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n trong mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i thèng nhÊt theo mét trong c¸c h×nh thøc sau: + H×nh thøc nhËt ký chung + H×nh thøc chøng tõ ghi sæ + H×nh Thøc nhËt ký sæ c¸i + H×nh thøc nhËt ký chøng tõ ¸p dông mét h×nh thøc sæ s¸ch nµo tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng ty, tõng lo¹i h×nh, quy m« s¶n xuÊt. HÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch ¸p dông trong h¹ch to¸n tiªu hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ gåm: PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, thÎ kho, phiÕu thu, hãa ®¬n b¸n hµng, b¶ng kª nhËp xuÊt, tån....tr×nh tù h×nh thøc ghi sæ nh sau: H×nh thøc nhËt ký sæ c¸i TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 37 Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ nhËt ký - sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 38. 38. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ H×nh thøc nhËt ký chøng tõ. : ghi hµng ngµy TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 38 Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª Sæ kiªm b¸o c¸o quü Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 39. 39. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ : quan hÖ ®èi chiÕu :ghi hµng th¸ng TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 39
 40. 40. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ H×nh thøc nhËt ký chung : ghi hµng ngµy : quan hÖ ®èi chiÕu :ghi hµng th¸ng . TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 40 Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 41. 41. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ H×nh thøc chøng tõ ghi sæ. : ghi hµng ngµy : quan hÖ ®èi chiÕu :ghi hµng th¸ng TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 41 Chøng tõ kÕ to¸n Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt
 42. 42. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Ch¬ng II t×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶tiªu thô ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y 2.1.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y 2.1.1. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y 2.1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y §Êt níc ta ®ang trong giai ®o¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi theo híng “C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa”. §Ó gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ®æi míi nÒn kinh tÕ x· héi ®ång thêi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n ®îc thuËn tiÖn vµ vËn chuyÓn hµng hãa trªn thÞ trêng ®îc dÔ dµng th× viÖc C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ®· ®îc thµnh lËp lµ rÊt cÇn thiÕt. C«ng ty ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ®îc thµnh lËp th¸ng 9 n¨m 1992 trªn c¬ së XÝ nghiÖp « t« sè 1 ®îc thµnh lËp n¨m 1959 vµ XÝ nghiÖp « t« sè 3 ®îc thµnh lËp n¨m 1977. §Ó ®¸p øng kÞp thêi víi sù chuyÓn ®æi cña ®Êt níc vµ theo NghÞ ®Þnh sè 44/1998 – N§CP ngµy 29/06/1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn ®æi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh C«ng ty Cæ phÇn vµ Theo quyÕt ®Þnh sè 437/1999 – Q§UB vÒ viÖc chuyÓn ®æi C«ng ty ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y thµnh C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. Nh vËy C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ®· ®îc lÊy tªn míi vµo th¸ng 7 n¨m 1999. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 42
 43. 43. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y cã trô së ®ãng t¹i sè 112 – phè TrÇn Phó - thÞ x· Hµ §«ng – tØnh Hµ T©y (Km 10 ®êng Hµ Néi - Hµ §«ng ),Trªn diÖn tÝch lµ 4446m2 . Víi ®Þa thÕ cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y n»m trªn Km 10 ®êng Hµ Néi - Hµ §«ng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty tiÕn hµnh thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh, dÞch vô víi c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh nh sau: - Kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe ca vµ xe buýt. - Kinh doanh vËn t¶i hµng hãa. - Söa ch÷a ®ãng míi vµ ®¹i tu « t«. - §¹i lý x¨ng dÇu vµ kinh doanh phô tïng « t«. Tr¶i qua 30 n¨m ho¹t ®éng cña C«ng ty tÝnh tõ khi UBND tØnh Hµ T©y cã QuyÕt ®Þnh chuyÓn C«ng ty ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y thµnh C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y cïng víi sù cè g¾ng nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cïng víi ®êng lèi chØ ®¹o ®óng ®¾n ban l·nh ®¹o C«ng Ty.V× vËy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh cña ®¬n vÞ ®Ò ra vµ ®¹t ®îc mét sè chØ tiªu kinh tÕ quan träng vÒ doanh thu, lîi nhuËn...Tõ ®ã ®· gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc vµ ®îc thÓ hiÖn díi biÓu sau ChØ tiªu N¨m 2002 2003 2004 Vèn kinh doanh 4.216.567.00 0 4.571.374.73 9 4.604.687.43 9 Tæng sè lao ®éng 198 189 200 TiÒn l¬ng b×nh qu©n (1 ngêi/1 th¸ng) 794.800 848.000 887.664 TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 43
 44. 44. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Doanh thu 10.043.402.0 00 10.787.344.0 00 21.146.389.0 64 Lîi nhuËn tríc thuÕ 639.548.000 303.213.000 385.801.000 Lîi nhuËn sau thuÕ 460.474.560 218.313.360 277.776.720 Víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®· tr×nh bÇy ë trªn chóng ta thÊy trong 4 n¨m trë l¹i ®©y C«ng ty ®· ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu kinh tÕ kh¸ kh¶ quan vµ ®· t¨ng dÇn lªn theo tõng n¨m. ViÖc t¨ng lªn nµy cã ¶nh hëng tèt ®Õn C«ng ty gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ph¸t triÓn, ®ã lµ ®ßn bÈy më réng quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra cßn cã thÓ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®Çu t mua s¾m trang thiÕt bÞ míi ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tèt h¬n ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n. 2.1.1.2. M« h×nh C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y, h×nh thøc së h÷u vµ lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. 2.1.1.2.1. M« h×nh C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y lµ mét ®¬n vÞ thuéc vµo lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ v× dùa vµo sè lao ®éng cña C«ng ty ta thÊy sè lîng lao ®éng t¹i C«ng ty nhá h¬n 500 ngêi lao ®éng (theo chÕ ®é ph¸p luËt cña nhµ níc hiÖn hµnh th× mét doanh nghiÖp lín ph¶i cã sè lao ®éng tõ 500 ngêi trë lªn). M« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 44
 45. 45. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ M« h×nh tæ chøc c«ng ty 2.1.1.2.2.H×nh thøc së h÷u vèn C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y kÓ tõ thêi ®iÓm thµnh lËp ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh nh ngµy h«m nay cã tæng sè vèn ®iÒu lÖ lµ TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Ban Gi¸m ®èc Phßn g kinh doanh Phßn g kÕ tãan Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Bé phËn dÞch vô Xëng söa ch÷a 45
 46. 46. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ 4.604.687.430 VN§. Víi c¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ ®îc ph©n theo h×nh thøc së h÷u vèn nh sau: + Vèn nhµ níc (lµ cæ ®«ng s¸ng lËp): 2.098.839.810® chiÕm 45% + Vèn c¸c cæ ®«ng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty lµ 1.972.498.000® chiÕm 43% trong ®ã: *Gi¸ u ®·i lµ 1.223.779.000® *Gi¸ trÞ cæ phÇn vay tr¶ chËm lµ 748.719.000® + Vèn cña c¸c cæ ®«ng kh¸c lµ 533.349.620® chiÕm 12% ViÖc t¨ng g¶m vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty do ®¹i héi cæ ®«ng QuyÕt ®Þnh vµ ph¶i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty chØ ®îc phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng sau: - Cung cÊp vèn lu ®éng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn kü thuËt nghiÖp vô - Gãp vèn liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c - C¸c dù tr÷ cÇn thiÕt vÒ ®éng s¶n, bÊt ®éng s¶n - Mua cæ phÇn cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c - Kinh doanh theo néi dung ho¹t ®éng cña C«ng ty C«ng ty nghiªm cÊm sö dông vèn ®iÒu lÖ ®Ó chia cæ tøc hoÆc ph©n chia tµi s¶n cña C«ng ty cho c¸c cæ ®«ng díi bÊt kú h×nh thøc nµo (trõ trêng hîp ®îc ®¹i héi cæ ®«ng QuyÕt ®Þnh kh¸c kh«ng tr¸i ph¸p luËt vµ c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp) §óng víi tªn gäi C«ng ty Cæ phÇn nªn vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ®îc chia thµnh 46.046 cæ phÇn víi gi¸ trÞ trªn mçi cæ phÇn lµ 100.000®. Trong ®ã cæ phÇn b¸n theo gi¸ u ®·i cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp lµ 12.237 cæ phÇn nµy cã gi¸ trÞ nh nhau. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 46
 47. 47. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ph¸t hµnh cæ phiÕu theo mÉu thèng nhÊt cña bé tµi chÝnh níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Mçi cæ phiÕu ph¶i cã ch÷ ký cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®îc ®ãng dÊu cña C«ng ty. C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ph¸t hµnh 2 lo¹i cæ phiÕu lµ: + Cæ phiÕu ghi danh + Cæ phiÕu kh«ng ghi danh 2.1.1.2.3.LÜnh vùc kinh doanh §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña toµn x· häi còng nh vËn chuyÓn hµng hãa mÆt kh¸c ®Ó phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ theo ®¨ng ký ®îc phÐp cña së kÕ ho¹ch ®Çu t tØnh Hµ T©y nªn C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ®· ®a ra c¸c lÜnh vùc kinh doanh nh sau: +NhiÖm vô kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe ca vµ xe buýt + Kinh doanh vËn t¶i hµng hãa + Söa ch÷a ®ãng míi, ®¹i tu « t« + §¹i lý b¸n x¨ng dÇu, kinh doanh phô tïng « t« 2.1.1.3.Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y 2.1.1.3.1.VÒ lao ®éng: HiÖn nay ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y cã tæng sè lao ®éng lµ 200 ngêi vµ trong tæng sè lao ®éng cña C«ng ty ®îc ph©n lo¹i nh sau: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 47
 48. 48. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ + Ph©n lo¹i theo giíi tÝnh: • N÷ 30 ngêi chiÕm 15% • Nam 170 ngêi chiÕm 85% + Ph©n lo¹i theo tr×nh ®é ®µo t¹o: • Tr×nh ®é ®¹i häc 21 ngêi chiÕm 11% • Tr×nh ®é cao ®¼ng 25 ngêi chiÕm 13% • Tr×nh ®é trung cÊp 28 ngêi chiÕm 14% • Lao ®éng phæ th«ng 126 ngêi chiÕm 63% + Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt phôc vô: C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô, giao th«ng vËn t¶i ...trªn sè lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty lµ chñ yÕu. VËy ta thÊy C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y lµ mét ®¬n vÞ thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá nªn víi sè lîng lao ®éng nh vËy lµ phï hîp víi quy m« vµ ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh hiÖn nay. 2.1.1.3.2.VÒ thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y cã tæng qòy tiÒn l¬ng theo n¨m lµ: 1.997.580.000® TiÒn l¬ng b×nh qu©n cña toµn bé c«ng nh©n mét th¸ng trong mét n¨m lµ 14.794.000® 1 th¸ng/1 n¨m Nh×n vµo t×nh h×nh thu nhËp b×nh qu©n cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ta thÊy møc thu nhËp nh vËy lµ ®¸p øng ®îc nhu cÇu TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 48
 49. 49. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ t¸i s¶n xuÊt v× so víi møc thu nhËp b×nh qu©n trong toµn x· héi, møc thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty ®· cao h¬n rÊt nhiÒu cïng víi møc t¨ng trëng cña C«ng ty nh hiÖn nay th× ®êi sèng ngêi lao ®éng ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn, n©ng cao h¬n, quy m« ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ngµy cµng ®îc më réng, nhê ®ã mµ ngµy cµng t¹o ®îc nhiÒu c«ng viÖc cho ngêi lao ®éng. §©y lµ mét biÓu hiÖn tèt cña C«ng ty. 2.1.1.3.3.C¬ cÊu Ban Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. - Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan cao nhÊt cña C«ng ty gåm 5 thµnh viªn do ®¹i héi cæ ®«ng bÇu hoÆc miÔn nhiÖm. - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ: cã thÓ kiÖn Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña C«ng ty tríc c¬ quan Nhµ níc vµ ph¸p luËt, cã tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n sau: + TriÖu tËp c¸c phiªn häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ + ChuÈn bÞ néi dung ch¬ng tr×nh vµ ®iÒu khiÓn c¸c buæi häp ®Ó th¶o luËn vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn Héi ®ång qu¶n trÞ. + LËp ch¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ ph©n c«ng thµnh viªn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Phã chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ : cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nhiÖm vô do chñ tÞch ph©n c«ng vµ thay mÆt chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ thùc thi c«ng viÖc ®îc chñ tÞch ñy quyÒn trong thêi gian chñ tÞch v¾ng mÆt. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 49
 50. 50. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ C¸c thµnh viªn cßn l¹i trong Héi ®éng qu¶n trÞ ®Òu lµ ngêi trî gióp cho chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ trùc tiÕp thùc thi nhiÖm vô ®· ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ ph©n c«ng kh«ng ñy quyÒn cho ngêi kh¸c. Ban Gi¸m ®èc: Lµ nh÷ng ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty trong mäi giao dÞch. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña gi¸m ®èc lµ ®iÒu hµnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt Phã gi¸m ®èc: Lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc do gi¸m ®èc ñy quyÒn khi v¾ng mÆt hoÆc gi¸m ®èc giao cho Ban kiÓm so¸t: gåm ba ngêi lµ tæ chøc thay mÆt cæ ®«ng kiÓm so¸t mäi mÆt qu¶n trÞ kinh doanh ®iÒu hµnh cña C«ng ty. + Trëng ban kiÓm so¸t: cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng kiÓm so¸t viªn, phô tr¸ch tõng lo¹i c«ng viÖc + KiÓm so¸t viªn: tiÕn hµnh kiÓm so¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kiÓm tra sæ s¸ch kÕ to¸n, b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh ë C«ng ty...vµ Gi¸m s¸t mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt hay ®iÒu lÖ cña C«ng ty - Phßng kinh doanh: lµ bé phËn gióp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc còng nh Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó ®a ra c¸c kÕ ho¹ch vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõng th¸ng trong n¨m sao cho phï hîp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó biÕt ®îc nh÷ng mÆt u nh÷ng mÆt khuyÕt mµ C«ng ty cßn tån ®äng ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p, kÕ ho¹ch x¸c ®¸ng h¬n phï hîp h¬n n÷a. - Phßng KÕ to¸n – Tµi chÝnh: Lµ mét bé phËn gióp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc còng nh Héi ®ång qu¶n trÞ. Phßng kÕ to¸n bao gåm 5 ngêi, TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 50
 51. 51. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ mçi ngêi ®¶m nhiÖm mét c«ng viÖc riªng phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô phßng tµi vô kÕ to¸n lµ qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng qui ®Þnh cña nhµ níc vµ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, thu nhËp c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®Ó theo dâi t×nh h×nh chi tiªu hµng ngµy ®Ó cuèi th¸ng qóy n¨m tæng hîp chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶, lËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ®a lªn cho Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c ®èi tîng quan t©m xem xÐt. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: nh c¸c phßng ban ®· kÓ trªn th× phßng tæ chøc hµnh chÝnh còng lµ mét bé phËn gióp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc – Héi ®ång qu¶n trÞ. Phßng tæ hµnh chÝnh gåm ba ngêi cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ ®a ra c¸c kÕ ho¹ch, tæ chøc mäi ho¹t ®éng ë tõng bé phËn, ph©n xëng vµ c¸c phßng ban, gióp Ban Gi¸m ®èc C«ng ty lËp kÕ ho¹ch chi tr¶ tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty - Bé phËn dÞch vô, xëng söa ch÷a : §©y lµ mét bé phËn tiÕp nhËn mäi c«ng viÖc lao vô – dÞch vô... do Ban Gi¸m ®èc – Héi ®ång qu¶n trÞ giao cho nh dÞch vô kinh doanh x¨ng dÇu, dÞch vô vËn t¶i, söa ch÷a, ®¹i tu ®ãng míi c¸c lo¹i xe « t«... Mèi quan hÖ Ban gi÷a Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban, c¸c bé phËn tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty ®îc tæ chøc chÆt chÏ tõ trªn xuèng díi. V× toµn bé c¸c phßng ban nµy ®Òu thuéc C«ng ty bëi vËy mèi quan hÖ cña chóng ®îc thÓ hiÖn râ trªn m« h×nh tæ chøc C«ng ty nh ta ®· tr×nh bÇy ý 2 m« h×nh C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. 2.1.1.3.4.Quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 51
 52. 52. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Mçi doanh nghiÖp tïy theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mµ cã quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau. §èi víi C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y lµ mét C«ng ty cã lo¹i h×nh kinh doanh lµ dÞch vô nªn quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau: 2.1.2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y 2.1.2.1. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Do ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ nh÷ng c¬ së, ®iÒu kiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ tãan mµ C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c theo h×nh thøc tËp trung vµ ¸p dông ph¬ng thøc kª khai thêng xuyªn. Víi h×nh thøc nµy toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n trong c«ng ty ®Òu ®îc tiÕn hµnh, xö lý t¹i phßng kÕ tãan cña c«ng ty. Tõ thu nhËp vµ kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c bé phËn ë trong doanh nghiÖp phßng kinh doanh chØ lËp chøng tõ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ göi vÒ phßng kÕ tãan cña c«ng ty. Do ®ã ph¶i ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c chuyªn m«n, kiÓm tra, TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Phßng kinh doanh X­ëng söa ch÷a Lùc l­îng xe Bé phËn dÞch vô 52
 53. 53. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®îc kÞp thêi chÆt chÏ thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng lao ®éng vµ chuyªn m«n. N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng kÕ to¸n. ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ngoµi kÕ to¸n trëng cßn cã 4 nh©n viªn kÕ to¸n, do vËy mäi ngêi ®Òu ®¶m nhËn phÇn viÖc nÆng nÒ ®ßi hái ph¶i cã sù cè g¾ng vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Bé m¸y kÕ to¸n trong c«ng ty C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung ®îc chia thµnh c¸c bé phËn theo s¬ ®å sau: s¬ ®å tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y - Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng c¸n bé kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n Tæng hîp KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ thanh to¸n KÕ to¸n vËt t­, th­ ëng, b¶o hiÓm x· héi Thñ qòy 53
 54. 54. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ + KÕ to¸n trëng: lµ ngêi cã quyÒn tæ chøc vµ chØ ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. kÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c kÕ to¸n, ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n hîp lý, híng dÉn toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng chuyªn m«n, t¹o nªn sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Ó phôc vô cho viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + KÕ to¸n tæng hîp: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu lµ tæ chøc kiÓm tra, tæng hîp c¸c chøng tõ chi tiÕt. KÕ tãan ghi sæ tæng hîp l·i, lç cña toµn c«ng ty sau ®ã lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, gióp kÕ to¸n trëng tæ chøc b¶o qu¶n lu hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n. + KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ thanh to¸n: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu lµ theo dâi viÖc t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh hµng th¸ng, hµng qóy, hµng n¨m. §ång thêi lËp b¶ng biÓu khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ thanh to¸n c¸c chøng tõ kÕ to¸n, thanh tãanvíi c¸c l¸i xe theo lÞch hµng th¸ng. + KÕ to¸n vËt t, thëng, BHXH: Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi viÖc nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu, hµng hãa ®Ó tõ ®ã thùc hiÖn ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sè lîng gi¸ trÞ vµ chÊt lîng tõng lo¹i vËt t hµng hãa trong kho cña c«ng ty trªn c¬ së sè liÖu ë thÎ kho, kÕ to¸n vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ nhËp, xuÊt, tån vËt t hµng hãa cña c«ng ty. §ång thêi kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ thanh to¸n BHXH + Thñ qòy: Cã tr¸ch nhiÖm thu - chi vµ b¶o qu¶n tiÒn trong ®¬n vÞ, më sæ chi tiªu the dâi qu¸ tr×nh thu - chi qòy tiÒn cña ®¬n vÞ dùa trªn c¸c chøng tõ nh: phiÕu thu, phiÕu chi. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 54
 55. 55. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ 2.1.2.2. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y * ChÕ ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông: MÆc dï c«ng ty lµ doanh nghiÖp nhá nhng hiÖn giê hä ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp lín ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141/1995/Q§ - BTC ngµy 01/11/1995, ®· ®îc söa ®æi theo QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§ - BTC ngµy 25/10/2000, QuyÕt ®Þnh sè 165/2002/Q§ - BTC ngµy 31/12/2002, theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/ Q§ - BTC ngµy 31/12/2001 lµm theo Th«ng t sè 89 vµ sè 105 cña Bé Tµi chÝnh. * Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ trong sæ kÕ to¸n ë c«ng ty - C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y cã niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. - §¬n vÞ tiÒn tÖ dïng ®Ó ghi sæ kÕ to¸n ë c«ng ty lµ VN§ Ph¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty Trong chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh quy ®Þnh nhiÒu ph¬ng ph¸p khÊu hao nh: theo thêi gian, theo khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt, theo sè d gi¶m dÇn...Mçi ph¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu cã - u ®iÓm riªng kh«ng gièng nhau, v× vËy mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i lùa chän cho m×nh mét ph¬ng ph¸p khÊu hao sao cho thÝch hîp. §èi víi C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ®· c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó lùa chän ph¬ng ph¸p khÊu hao theo thêi gian. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× møc khÊu hao vµ tØ lÖ khÊu hao hµng n¨m lµ kh«ng ®æi. §©y lµ mét ph¬ng ph¸p phæ biÕn ®Ó khÊu hao cho c¶ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh. Møc khÊu hao Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh hµng n¨m = Sè n¨m sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 55
 56. 56. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ C¨n cø vµo møc khÊu hao trung b×nh hµng n¨m cña tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh møc khÊu hao hµng th¸ng cña tµi s¶n cè ®Þnh: Møc khÊu hao = Møc khÊu hao hµng n¨m hµng th¸ng 12 ( th¸ng) Sau khi x¸c ®Þnh møc khÊu hao hµng th¸ng cho tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chung møc khÊu hao tõng bé phËn sö dông vµ sau ®ã tæng hîp møc khÊu hao chung cho toµn c«ng ty. Trong thùc tÕ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty thêng Ýt biÕn ®éng hµng th¸ng. §Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh khÊu hao hµng th¸ng nhng vÉn ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c kÕ to¸n sö dông c«ng thøc tÝnh khÊu hao sau: Sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu hao Sè khÊu hao TSC§ ph¶i = TSC§ ®· trÝch + TSC§ t¨ng - TSC§ gi¶m trÝch th¸ng nµy th¸ng tríc th¸ng nµy th¸ng nµy * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT ThuÕ GTGT lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu ®¸nh vµo gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng hãa dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lu th«ng, tiªu dïng, ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm hµng hãa thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT theo luËt ph¸p quy ®Þnh. Trong doanh nghiÖp kh«ng ph¶i s¶n phÈm nµo còng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT mµ cã nh÷ng s¶n phÈm thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu hoÆc kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT. TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 56
 57. 57. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ §èi víi C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y th× s¶n phÈm, hµng hãa cña c«ng ty còng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ vËt t hµng hãa mua vµo sÏ kh«ng cã thuÕ ®Çu vµo mµ ®îc h¹ch tãan vµo TK 133 Gi¸ trÞ vËt t hµng hãa b¸n ra kh«ng cã thuÕ ®Çu ra ®îc coi lµ doanh thu, cßn thuÕ ®Çu ra h¹ch to¸n vµo TK 333 vµ coi lµ kho¶n thu hé nhµ níc ThuÕ GTGT = ThuÕ GTGT - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ph¶i nép ®Çu ra ®îc khÊu trõ * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho ë c«ng ty §èi víi C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y th× c«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Theo ph¬ng ph¸p nµy t×nh h×nh thùc hiÖn nhËp, xuÊt, tån kho ®îc thùc hiÖn trªn c¸c tµi kho¶n: TK 152, 153, 156. Trong c¸c trêng hîp nhËp - xuÊt ph¶i cã phiÕu nhËp, xuÊt ngay t¹i thêi ®iÓm nhËp xuÊt vµ gi¸ trÞ cña hµng tån kho cuèi kú ®- îc x¸c ®Þnh ngay trªn sæ kÕ to¸n mµ kh«ng cÇn chê ®Õn khi kiÓm kª Gi¸ trÞ hµng hãa tån kho cuèi kú = D®k + C - Dck * H×nh thøc sæ kÕ to¸n c«ng ty ®ang ¸p dông ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh vËn t¶i ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi mäi chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vËn t¶i ®Ó tõ ®ã viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vËn t¶i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c nhanh chãng vµ ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng vµ yªu cÇu qu¶n lý nãi chung. ë C«ng ty Cæ TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 57
 58. 58. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y hiÖn nay ¸p dông h×nh thøc chøng tõ ghi sæ trong c«ng t¸c kÕ to¸n. H×nh thøc chøng tõ ghi sæ gåm cã c¸c sæ kÕ to¸n sau: - Sæ c¸i - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh - C¸c sæ hoÆc thÎ kÕ tãan chi tiÕt §Ó tËp hîp chi phÝ kinh doanh vËn t¶i kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· kiÓm tra lËp c¸c chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ ghi sæ sau khi lËp xong ®îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n trëng ký duyÖt råi chuyÓn cho bé phËn nµy ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ sau ®ã ghi vµo sæ c¸i. Cuèi th¸ng khãa sæ t×m ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ vµ tæng sè ph¸t sinh nî, tæng sè ph¸t sinh cã cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i, tiÕp ®ã c¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng biÓu c©n ®èi sè ph¸t sinh cña c¸c tµi kho¶n tæng hîp. Tæng sè ph¸t sinh nî vµ ph¸t sinh cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n tæng hîp trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i khíp nhau vµ ph¶i khíp víi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, tæng sè d nî vµ tæng sè d cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh nµy ph¶i khíp nhau vµ sè d cña tõng tµi kho¶n ( d nî, d cã) trªn b¶ng c©n ®èi ph¶i khíp víi sè d cña tµi kho¶n t¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu khíp víi sè liÖu nãi trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¶ng biÓu kÕ to¸n kh¸c Víi m« h×nh tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c tËp trung vµ ¸p dông sæ s¸ch kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n trong C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ®îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å sau: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 58
 59. 59. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña c«ng ty Ghi chó Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu * ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ë c«ng ty ®ang ¸p dông ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n theo QuyÕt ®Þnh 1141/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña bé trëng Bé Tµi chÝnh. Mét sè chøng tõ C«ng ty Cæ TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK156,632 B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ qòy Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiªt Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt 59
 60. 60. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y ®ang ¸p dông lµ phiÕu thu, phiÕu chi, ñy nhiÖm thu, ñy nhiÖm chi, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh tãan l¬ng, phiÕu thanh to¸n nghØ b¶o hiÓm x· héi. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét chøng tõ kh¸c nh giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã, biªn b¶n kiÓm nghiÖm hµng hãa, vËt t, hãa ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho. * ChÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n c«ng ty ®ang ¸p dông C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n theo QuyÕt ®Þnh 1141/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh C«ng ty ®· sö dông hÇu hÕt c¸c tµi kho¶n tõ lo¹i 1 ®Õn lo¹i 9 ¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp lín ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§/C§KT ngµy 21/10/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. *. C¸c läai sæ kÕ to¸n c«ng ty ®ang ¸p dông - Sæ tæng hîp : Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ nªn c¸c sæ tæng hîp bao gåm: + Chøng tõ ghi sæ + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ + Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n - Sæ chi tiÕt: Sæ chi tiÕt thanh to¸n, sæ chi tiÕt b¸n hµng, sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu,hµng hãa, sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh, sæ chi tiªt t¹m øng * C¸c b¸o c¸o c«ng ty ph¶i lËp Tïy theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ quy m« lín hay nh¬ cña doanh nghiÖp mµ ngêi ta cã thÓ lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c nhau. §èi víi C«ng TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 60
 61. 61. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y lµ mét doanh nghiÖp võa vµ cã h×nh thøc kÕ to¸n lµ chøng tõ ghi sæ nªn c¸c b¸o c¸o ph¶i lËp lµ: + B¶ng c©n ®èi sæ ph¸t sinh + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh + B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh + B¸o c¸o lu©n chuyÓn tiÒn tÖ + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + B¸o c¸o tæng hîp kiÓm kª tµi s¶n cuèi niªn ®é 2.2. T×nh h×nh thùc tÕ h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y 2.2.1. KÕ to¸n hµng hãa ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y Hµng hãa lµ c¸c lo¹i vËt t s¶n phÈm do doanh nghiÖp mua vÒ víi môc ®Ých ®Ó b¸n (b¸n bu«n hay b¸n lÎ) ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y võa kinh doanh dÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch võa kinh doanh hµng hãa ( chñ yÕu lµ kinh doanh b¸n x¨ng dÇu). X¨ng dÇu cña c«ng ty ®îc mua tõ bªn ngoµi víi môc ®Ých ®Ó b¸n. Danh môc c¸c lo¹i hµng hãa cña c«ng ty bao gåm : - DÇu: DÇu Diezel - X¨ng: + X¨ng Mogas 90 + X¨ng Mogas 92 2.2.1.1. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng hãa ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y * §èi víi hµng hãa nhËp kho TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 61
 62. 62. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Hµng hãa cña c«ng ty ®îc nhËp kho tõ mua ngoµi, gi¸ trÞ thùc tÕ cña nã ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ Chi phÝ C¸c kho¶n ThuÕ nhËp cña hµng hãa = mua + thu mua - lµm gi¶m gi¸ + khÈu nhËp kho hµng mua (nÕu cã) Trong ®ã: Gi¸ mua lµ gi¸ cha thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ( do c«ng ty ¸p dông nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ ) Cô thÓ trong th¸ng 06/2005 c«ng ty mua dÇu Diezel víi sè lîng lµ 10.150lÝt,gi¸ mua 4.572,73®/l (kh«ng cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) thuÕ GTGT 10% DÇu Diezel nhËp kho lµ : 10.150 lÝt x 4.572,73®/l = 46.413.209,5® * §èi víi hµng hãa xuÊt kho Do c«ng ty x¸c ®Þnh hµng hãa xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn cuèi th¸ng nªn gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng hãa xuÊt kho ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau ®©y: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng Gi¸ trÞ thùc tÕ cña hµng TÝnh ®¬n gi¸ b×nh qu©n hãa tån kho ®Çu kú + hãa nhËp kho trong kú gia quyÒn cuèi kú cña = hµng hãa xuÊt kho Sè lîng hµng hãa tån + Sè lîng hµng hãa kho ®Çu kú nhËp kho trong kú Gi¸ trÞ thùc tÕ cña = Sè lîng hµng x §¬n gi¸ b×nh qu©n hµng hãa xuÊt kho hãa xuÊt kho gia quyÒn cuèi kú Cô thÓ trong th¸ng 06/2005 c«ng ty nhËp – xuÊt dÇu Diezel nh sau: tån ®Çu th¸ng lµ 5203lÝt, nhËp trong th¸ng lµ 46920lÝt, xuÊt trong th¸ng lµ TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 62
 63. 63. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ 46457lÝt, ®¬n gi¸ mua lµ 4.572.73®/l. VËy gi¸ trÞ thùc tÕ cña dÇu Diezel xuÊt kho lµ: TÝnh ®¬n gi¸ b×nh qu©n (5.203lÝt * 4.572,73®/l ) +(46.920lÝt * 4.572,73 ®/l) gia quyÒn cuèi kú cña = dÇu Diezel 5.203lÝt + 46.920lÝt = 4.572,73®/l TÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña dÇu Diezel xuÊt kho lµ: 4.6457L x 4.572,73®/l = 212.435.317,61® 2.2.1.2.KÕ to¸n chi tiÕt hµng hãa ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y 2.2.1.2.1 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt hµng hãa ë C«ng ty Do c«ng ty h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song nªn viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt ®îc diÔn ra ë kho vµ phßng kÕ to¸n nh sau: - ë kho: Hµng ngµy thñ kho c¨n cø vµo chøng tõ nhËp, xuÊt ghi sè lîng hµng hãa thùc nhËp, thùc xuÊt vµo thÎ kho ThÎ kho ®îc thñ kho s¾p xÕp theo lo¹i nhãm hµng hãa ®Ó tiÖn cho viÖc kiÓm tra vµ ®èi chiÕu. Thñ kho ph¶i thêng xuyªn ®èi chiÕu sè tån ghi trªn sæ (thÎ) kho víi sè tån hµng hãa thùc tÕ. hµng ngµy ( ®Þnh kú) sau khi ghi thÎ xong thñ kho ph¶i chuyÓn nh÷ng chøng tõ nhËp, xuÊt cho phßng kÕ to¸n kÌm theo giÊy giao nhËn chøng tõ do thñ kho lËp - ë phßng kÕ to¸n: Më sæ ho¹c thÎ chi tiÕt hµng hãa cho tõng thø hµng hãa (danh ®iÓm hµng hãa ) cho ®óng víi thÎ kho cña tõng kho ®Ó theo dâi vÒ mÆt sè lîng vµ gi¸ trÞ. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËp chøng TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 63
 64. 64. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ tõ nhËp, xuÊt kÕ tãan ph¶i kiÓm tra chøng tõ ghi ®¬n gi¸, thµnh tiÒn( hoµn chØnh chøng tõ), ph©n lo¹i chøng tõ sao ®ã ghi vµo sæ chi tiÕt hµng hãa. MÆt kh¸c, kÕ to¸n cßn ph¶i tæng hîp sè liÖu, ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp hµng hãa * S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt hµng hãa ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y Do c«ng ty h¹ch to¸n chi tiÕt hµng hãa theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song nªn tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 64
 65. 65. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 2.2.1.2.2 Sæ kÕ to¸n chi tiÕt hµng hãa vµ c¸ch ghi chÐp c¸c sæ nµy ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt hµng hãa theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song th× ë c«ng ty kÕ tãan sö dông thÎ kho, sæ chi tiÕt vËt t s¶n phÈm, hµng hãa vµ b¶ng tæng hîp nhËp – tån kho (dïng cho tµi kho¶n 156) ThÎ kho : võa lµ sæ kÕ to¸n võa lµ chøng tõ kÕ to¸n ®îc dïng ®Ó theo dâi sè lîng nhËp – xuÊt - tån kho hµng hãa vµ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña thÎ kho do phßng kÕ to¸n lËp c¸c chØ tiªu ngµy lËp thÎ, sè tªn, nh·n hiÖu, TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp ThÎ kho Sæ chi tiÕt hµng hãa B¶ng tæng hîp N-X-T PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt Sæ kÕ to¸n tæng hîp 65
 66. 66. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ ®¬n vÞ tÝnh vµ m· sè cña hµng hãa vµ giao cho thñ kho ®Ó thñ kho ghi chÐp t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån hµng ngµy. Cô thÓ c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp vµ c¸c phiÕu xuÊt kho th× thÎ kho dÇu diezel ë c«ng ty ®îc lËp trong th¸ng 06/2005 nh sau: BiÓu 2.1 ThÎ kho Ngµy lËp thÎ : 06/2005 Kho : x¨ng dÇu Tê sè : 01 Tªn hµng ho¸ : DÇu diezel M· sè : 156 D §¬n vÞ tÝnh : LÝt Chøng tõ DiÔn d¶i Ngµy nhËp xuÊt Sè lîng ch÷ ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n SH NT NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu th¸ng (01/06) 5203 01 01/0 6 NhËp dÇu diezel 01/06 10.150 15.353 03 01/0 6 XuÊt dÇu diezel 382 14.971 04 02/0 6 XuÊt dÇu diezel 977 13.994 05 03/0 6 XuÊt dÇu diezel 1.000 12.994 06 04/0 6 NhËp dÇu diezel 4.780 17.774 08 04/0 6 XuÊt dÇu diezel 7.020 10.754 ..... ..... ................ ......... .. ......... .......... ........ TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 66
 67. 67. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ 19 17/0 6 XuÊt dÇu diezel 2.342 ... 21 18/0 6 NËp dÇu diezel 17.900 23 18/0 6 XuÊt dÇu diezel 850 .... ..... ............ ....... ....... ..... 32 30/0 6 XuÊt dÇu diezel 1.200 Hao hôt theo ®Þnh møc 75 Céng 46.920 46.532 5.591 Sæ kÕ to¸n chi tiÕt s¶n phÈm hµng hãa §Ó h¹ch to¸n chi tiÕt hµng hãa ë phßng kÕ to¸n c«ng ty sö dông sæ chi tiÕt vËt t s¶n phÈm hµng hãa. Sæ nµy ®îc dïng ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña tõng lo¹i s¶n phÈm vËt t hµng hãa theo c¶ 2 chØ tiªu sè lîng vµ gi¸ trÞ . mçi lo¹i hµng hãa ®îc theo dâi trong mét hoÆc mét sè trang sæ riªng. Cuèi th¸ng ph¶i céng sè nµy ®Ó ®èi chiÕu víi thñ kho vÒ sè l¬ng vµ lµ c¨n cø ®Ó lËp b¶ng tæng hîp N – X – T kho (dïng cho tµi kho¶n 156) . Sæ nµy do kÕ to¸n cña c«ng ty qu¶n lý vµ ghi chÐp. Cô thÓ, c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho, c¸c phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n c«ng ty hoµn thµnh sæ chi tiÕt dÇu diezel nh sau: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 67
 68. 68. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ BiÓu 2.2 sæ chi tiÕt VL, sp, hµng hãa tµi kho¶n : 156 Tªn : DÇu diezel th¸ng 06/2005 ®vt : ®ång CT DiÔn gi¶i NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng SH NT SL §G Thµnh tiÒn SL §G Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn Tån ®Çu th¸ng 5.203 4572,7 3 23.791.914, 19 01 1/6 NhËp kho dÇu diezel 10.15 0 4572,7 3 46.413.209, 5 15.35 3 4572,7 3 70.205.123, 69 03 1/6 XuÊt kho dÇu diezel 382 4572,7 3 1.746.782,86 14.97 1 4572,7 3 68.458.304, 83 04 2/6 XuÊt kho dÇu diezel 977 4572,7 3 4.467.557,21 13.99 4 .... .. .................. ........ ......... ........ ......... . 21 18/ 6 NhËp kho dÇu diezel 17.90 0 4572,7 3 81.851.867 23 18/ 6 XuÊt kho dÇu diezel 850 4572,7 3 3.886.820,5 .... .. .................. ........ ......... ........ ......... . 32 30/ 6 XuÊt kho dÇu diezel 1200 4572,7 3 5.487.276 Hao hôt 75 4572,7 3 342.954,75 TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 68
 69. 69. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Céng 4692 0 4572,7 3 214.552.491 ,6 46.53 2 4572,7 3 212.778.272, 36 5591 4572,7 3 25.566.133, 43 TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 69
 70. 70. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ B¶ng tæng hîp chi tiÕt nhËp – xuÊt – tån kho hµng hãa §Ó kiÓm tra viÖc ghi chÐp trªn sæ chi tiÕt hµng hãa víi sæ c¸i tµi kho¶n 156 th× cuèi th¸ng kÕ to¸n céng c¸c sæ chi tiÕt hµng hãa ( BiÓu 2.2) ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp N-X-T kho hµng hãa , cã bao nhiªu sæ chi tiÕt th× ghi vµo b¶ng nµy bÊy nhiªu dßng, sau ®ã tæng céng b¶ng nµy ®èi chiÕu kiÓm tra víi kÕ to¸n tæng hîp hµng hãa. Cô thÓ b¶ng nµy ®îc lËp ë c«ng ty trong th¸ng 06/2005 nh sau: TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 70
 71. 71. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ biÓu 2.3 b¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån kho hµng ho¸ tµi kho¶n : 156 th¸ng 06/2005 ®vt : ®ång S T T Tªn hµn g hãa §G Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Hao hôt Tån cuèi th¸ng SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn 1 DÇu dieze l 4572 ,73 5.203 23.791.914,19 4.620 214.552.491 ,6 46.457 212.435.317,61 75 342.954,75 5.59 1 25.566.133,4 3 2 X¨ng A90 6481 ,82 2.104 13.637.749,28 27.915 180.940.005 ,3 25.292 163.938.191,44 80 518.545,6 4.64 7 30.121.017,5 4 3 X¨ng A92 6663 3.367 22.434.321 106.73 5 711.175.305 101.05 9 673.356.117 468 3.118.284 8.57 5 57.135.225 59.863.984,47 106.667.801 ,9 1.049.729.626, 05 3.979.784, 35 112.822.375, 97 TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 71
 72. 72. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ 2.2.1.3. KÕ to¸n tæng hîp nhËp – xuÊt kho hµng hãa ë c«ng ty 2.2.1.3.1 C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n nh©p – xuÊt kho hµng hãa Díi ®©y lµ mét sè vÝ dô vÒ viÖc nhËp xuÊt kho hµng hãa: NghiÖp vô 1: C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 01 ngµy 01/06/2005, nhËp dÇu diezel sè lîng lµ 10.150 lÝt, gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho lµ 51.099.530,45® kÌm theo hãa ®¬n mua hµng sè 0040032 ngµy 01/06/2005. Sè tiÒn hµng lµ 46.413.209,5®, tiÒn thuÕ GTGT lµ 4.641.320,95®. C«ng ty cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n KÕ to¸n ghi : Nî TK 156 46.413.209,5 Nî TK 133 4.641.320,95 Nî TK 338 3.045.000 (10.150L * 300) Cã TK 331 54.099.530,45 NghiÖp vô 2: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 03 ngµy 01/06/2005, xuÊt kho dÇu diezel ®Ó b¸n, sè lîng lµ 382 lÝt gi¸ vèn lµ 4.572,73®/lÝt.Thµnh tiÒn lµ 1.746.782,86® C¨n cø vµo gi¸vèn cña dÇu diezel xuÊt kho kÕ to¸n ghi: Nî TK632 1.746.782,86® Cã TK 156 1.746.782,86® NghiÖp vô 3: C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 35 ngµy 01/06/2005 nhËp x¨ng Mogas 90, sè lîng lµ 17950 lÝt, gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho lµ 136.958.535,9® kÌm theo hãa ®¬n mua hµng 0040033. Sè tiÒn hµng lµ 116.348.669® cha thuÕ, thuÕ GTGT 10%. C«ng ty cha tr¶ ngêi b¸n. KÕ to¸n ghi: Nî TK 156 116.348.669 Nî TK 133 11.634.866,9 Nî TK 338 8.975.000 (17.950L * 500) TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 72
 73. 73. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Cã TK 331 136.958.535,9 NghiÖp vô 4 : C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 36 ngµy 01/06/2005, xuÊt b¸n x¨ng Mogas 90, sè lîng lµ 12.590 lÝt, ®¬n gi¸ vèn 6.481,82®/lÝt. Thµnh tiÒn lµ 81.606.113,8®. C¨n cø vµo gi¸ vèn cña x¨ng Mogas 90 xuÊt kho kÕ tãan ghi: Nî TK 632 81.606.113,8 Cã TK 156 81.606.113,8 NghiÖp vô 5 : C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 65 ngµy 02/06/2005 nhËp x¨ng Mogas 92, sè lîng lµ 33.520 lÝt, gi¸ trÞ thùc tÕ nhËp kho lµ 262.438.136® kÌm theo hãa ®¬n mua hµng sè 0084912. Sè tiÒn hµng lµ 223.343.760®, tiÒn thuÕ GTGT lµ 22.334.376® thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. KÕ to¸n ghi: Nî TK 156 223.343.760 Nî TK 133 22.334.376 Nî TK 338 16.760.000 (33520L * 500) Cã TK 111 262.438.136 NghiÖp vô 6: C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 57 ngµy 30/06/2005, nhËp x¨ng Mogas 90, sè lîng lµ 5.340 lÝt, gi¸ trÞ thùc tÕ lµ 40.744.210,68® kÌm theo hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng sè 0084913, sè tiÒn hµng lµ 34.612.918,8®, tiÒn thuÕ GTGT lµ3.461.291,88 ®.C«ng ty thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. KÕ to¸n ghi : Nî TK 156 34.612.918,8 Nî TK 133 3.461.291,88 Nî TK 338 2.670.000 (5340L * 500) TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 73
 74. 74. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Cã TK 111 40.744.210,68 NghiÖp vô 7: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 94 ngµy 30/06/2005, xuÊt b¸n x¨ng Mogas 92, sè lîng lµ 10.290lÝt, gi¸ vèn lµ 6.663®/lÝt thµnh tiÒn lµ 68.562.270® KÕ to¸n ghi: Nî TK 632 68.562.270 Cã TK 156 68.562.270 2.2.1.3.2 Sæ kÕ to¸n tæng hîp hµng hãa cña c«ng ty Do c«ng ty ¸p dông theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ nªn sæ kÕ tãan tæng hîp hµng hãa bao gåm c¸c sæ sau: - C¸c chøng tõ ghi sæ - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i dïng cho tµi kho¶n 156 C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn nghiÖp vô ph¸t sinh trªn C¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n nhËp xuÊt dÇu diezel ®Ó lËp c¸c chøng tõ ghi sæ. BiÓu2.4 chøng tõ ghi sæ Sè : 01 Ngµy 01 th¸ng 06 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó S N Nî Cã Nî Cã 01 01/0 6 NhËp kho dÇu diezel 156 46.413.209, 5 ThuÕ 133 4.641.320,9 TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 74
 75. 75. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ GTGT 5 PhÝ x¨ng dÇu 338 3.045.000 Ph¶i tr¶ ng- êi b¸n 331 54.099.530, 45 Céng 54.099.530, 45 54.099.530, 45 TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 75
 76. 76. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ BiÓu 2.5 chøng tõ ghi sæ Sè : 03 Ngµy 01 th¸ng 06 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó S N Nî Cã Nî Cã 03 01/0 6 XuÊt kho dÇu diezel 632 156 1.746.782, 86 1.746.782, 86 Céng 1.746.782, 86 1.746.782, 86 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ nhËp xuÊt kho ( biÓu 2.4vµ biÓu 2.5)kÕ to¸n ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ biÓu 2.6 sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 6 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh: ®ång TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 01 01/06 54.099.530,45 03 01/06 1.746.782,86 09 01/06 136.958.535,9 10 01/06 81.606.113,8 15 02/06 262.438.136 ........ .............. ............. 97 30/06 40.744.210,68 98 30/06 68.562.270 Céng 2.352.444.992,49 76
 77. 77. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Sè d cuèi th¸ng, sè d ®Çu th¸ng, tæng ph¸t sinh t¨ng, tæng ph¸t sinh gi¶m trªn sæ c¸i TK 156 ph¶i khíp víi cét tiÒn trªn b¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån hµng hãa(biÓu2.3) BiÓu 2.7 Sæ c¸i Tªn Tk : hµng hãa TK: 156 Th¸ng 06 n¨m 2005 §¬nvÞ tÝnh :®ång TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 77
 78. 78. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã D ®Çu th¸ng06 59.863.984,47 01 01/06 NhËp kho dÇu diezel 331 46.413.209,50 03 01/06 XuÊt kho dÇu diezel 632 1.746.782,86 35 01/06 NhËp kho x¨ng A90 331 116.348.669 36 01/06 XuÊt kho x¨ng A90 632 81.606.113,8 65 02/06 NhËp kho x¨ng A92 111 223.343.760 66 02/06 XuÊt kho x¨ng A92 632 169.106.940 .... .... ................ ... ........... ............... 21 18/06 NhËp kho dÇu diezel 112 81.851.867 23 18/06 XuÊt kho dÇu diezel 632 3.886.820,5 .... .... ................ ... ........... ............... 57 30/06 NhËp kho x¨ng A90 111 34.612.918,8 94 30/06 XuÊt kho x¨ng A92 632 68.562.270 Hao hôt theo ®Þnh møc 641 3.979.784,35 Céng 1.106.667.801 ,9 1.053.709.410 ,4 TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 78
 79. 79. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ * C¸c nghiÖp vô ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn gi¸ vèn Do c«ng ty chi b¸n hµng hãa theo ph¬ng thøc trùc tiÕp nªn toµn bé gi¸ vèn cña hµng hãa xuÊt kho ë phÇn trªn chÝnh lµ gi¸ vèn cña hµng hãa tiªu thô trong kú xuÊt b¸n C¨n cø b¶ng tæng hîp nhËp –xuÊt –tån (biÓu2.3) kÕ to¸n tæng hîp ®îc sè lîng hµng hãa xuÊt b¸n, cô thÓ lîng hµng xuÊt b¸n trùc tiÕp trong th¸ng tæng hîp ®îc lµ : sè lîng dÇu diezel :46.457 lÝt Sè lîng x¨ng Mogas 90 :25.292 lÝt Sè lîng x¨ng Mogas 92 : 101.059 lÝt Vµ c¨n cø vµo gi¸ vèn ®¬n vÞ cña tõng lo¹i hµng hãa xuÊt b¸n trong th¸ng 06/2005 ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau: Gi¸ vèn dÇu diezel :4.572,73®/l Gi¸ vèn x¨ng Mogas 90 :6.481,82®/l Gi¸ vèn x¨ng Mogas 92 :6.663®/l Tõ nh÷ng tµi liÖu nµy kÕ tãan c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®ù¬c tæng gi¸ vèn toµn bé hµng hãa b¸n trùc tiÕp trong th¸ng 06/2005 : Trong ®ã: DÇu diezel : 46.457 lÝt x 4.572,73®/l= 212.435.317,61® X¨ng Mogas 90 : 25.292 lÝt x 6.481,82®/l= 163.938.191,44® X¨ng Mogas 92 : 101.059 lÝt x 6.663®/l = 673.356.117® Gi¸ vèn b¸n hµng hãa = 1.042.729.626,05® Nî TK 911 1.042.729.626,05 TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 79
 80. 80. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Cã TK 632 1.042.729.626,05 TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 80
 81. 81. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ BiÓu2.8 Sæ Chi tiÕt Tªn Tk :gi¸ vèn hµng b¸n (dÇu diezel) TK: 632 Th¸ng06 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn S è Ngµy Nî Cã D ®Çu th¸ng06 03 01/0 6 XuÊt kho dÇu diezel 156 1.746.782,86 04 02/0 6 XuÊt kho dÇu diezel 156 4.467.557,21 .... ................ 23 18/0 6 XuÊt kho dÇu diezel 156 3.886.820,5 .... ................ 32 30/0 6 XuÊt kho dÇu diezel 156 5.487.276 30/0 6 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 911 212.435.317,61 Céng 212.435.317,61 212.435.317,61 * NghiÖp vô ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn gi¸ vèn Gi¸ vèn b¸n hµng hãa = 1.042.729.626,05® TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 81
 82. 82. Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Cuèi th¸ng c¨n cø vµo gi¸ vèn kinh doanh hµng hãa trong th¸ng 06/2005 kÕ tãan c«ng ty tiÕn hµnh kÕt chuyÓn gi¸ vèn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 911 1.042.729.626,05® Cã TK 632 1.042.729.626,05® BiÓu2.9 chøng tõ ghi sæ Sè : 83 Ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh : ®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó S N Nî Cã Nî Cã 30/0 6 K/c gi¸ vèn hµng b¸n 911 632 1.042.729.626, 05 1.042.729.626, 05 Céng 1.042.729.626, 05 1.042.729.626, 05 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ xuÊt b¸n hµng hãa ( biÓu2.5) vµ chøng tõ ghi sæ (biÓu2.9 ) ®Ó lËp sæ c¸i gi¸ vèn hµng b¸n. biÓu2.10 Sæ c¸i Tªn Tk : gi¸ vèn hµng b¸n TK: 632 Th¸ng06 n¨m 2005 §¬n vÞ tÝnh : ®ång TrÇn ThÞ Ph¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp 82

×