Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2

852 views

Published on

 • NHẬN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP, KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐẢM BẢO ĐIỂM CAO LIÊN HỆ 0973937547
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ke toan.org luan-van-ke-toan-ban-hang-va-xac-dinh-ket-qua-ban-hang_1_2

 1. 1. B¸o c¸o tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµph¸t triÓn, nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng ¸n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ.§Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn: cã sù c¹nh tranh gay g¾t,doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t vµ ®¸p øng ®îc t©m lý, nhu cÇu cña ngêitiªu dïng víi s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, mÉu m· phong phó,®a d¹ng chñng lo¹i. Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸cquy tr×nh tõ kh©u mua hµng ®Õn kh©u tiªu thô hµng ho¸ ®Ó ®¶m b¶oviÖc b¶o toµn vµ t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, gi÷ uy tÝn víi b¹nhµng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng vËtchÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, doanh nghiÖp ®¶m b¶o cãlîi nhuËn ®Ó tÝch luü më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n thÕ n÷a nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ trêng hiÖn nay ®ßi háiDoanh nghiÖp ph¶i t¹o ra doanh thu cã lîi nhuËn.Muèn vËy th× DoanhnghiÖp ph¶i s¶n xuÊt c¸i thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i c¸i mµ doanhnghiÖp cã vµ tù ®Æt ra cho m×nh nh÷ng c©u hái"S¶n xuÊt c¸i g×, s¶nxuÊt cho ai, s¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ s¶n xuÊt bao nhiªu? §Ó ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn: §¹t lîi nhuËn cao vµ an toµn trongho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖnph¸p qu¶n lý , trong ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng, kh«ngthÓ thiÕu ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc södông, qu¶n lý tµi s¶n, hµng ho¸ nh»m ®¶m b¶o tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹ovµ tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶cña tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm c¬ së v¹ch ra chiÕn lîc kinhdoanh.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 1
 2. 2. B¸o c¸o tèt nghiÖp C«ng ty cæ phÇn thuèc l¸ vµ chÕ biÕn thùc phÈm B¾c Giang lµmét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®ãng trªn ®Þa bµn tØnh B¾c Giang, ngoµiviÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong níc. DoanhnghiÖp cßn lµm nhiÖm vô xuÊt khÈu nh»m gi¶i quyÕt mét phÇn viÖclµm cho ngêi lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ, ®ång thêi®em l¹i nguån lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho doanh nghiÖp. Sau thêi gian t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanhcòng nh bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, em nhËn thÊy kÕ to¸n nãi chung vµkÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty nãi riªng lµmét bé phËn quan träng trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh cña c«ng ty, nªn lu«n lu«n ®ßi hái ph¶i ®îc hoµn thiÖn. v× vËyem quyÕt ®Þnh ®i s©u nghiªn cøu c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty víi ®Òtµi “Tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë c«ng ty vËtt thiÕt bÞ toµn bé - MaTexim " ®Ó viÕt chuyªn ®Ò b¸o c¸o cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, em ®· ®îc sù chØ dÉn, gióp ®ì cña c¸cthÇy, c« gi¸o bé m«n kÕ to¸n doanh nghiÖp s¶n xuÊt, trùc tiÕp lµ thÇygi¸o NguyÔn Vò ViÖt cïng c¸c b¸c, c¸c c« c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty cæphÇn thuèc l¸ vµ chÕ biÕn thùc phÈm B¾c Giang. Tuy nhiªn, ph¹m vi®Ò tµi réng, thêi gian thùc tÕ cha nhiÒu nªn khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕusãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµc¸c b¸c, c¸c c« phßng kÕ to¸n c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoµnthiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! B¸o c¸o gåm 3 ch¬ng:Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong Doanh nghiÖp.Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë c«ng ty c«ng ty vËt t thiÕt bÞ toµn bé - MaTeximKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 2
 3. 3. B¸o c¸o tèt nghiÖpCh¬ng 3: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë c«ng ty vËt t thiÕt bÞ toµn bé - MaTexim.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 3
 4. 4. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ch¬ng 1 lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong DNTM 1.1. Sù cÇn thiÕt tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµngtrong Doanh nghiÖp. 1.1.1.Qu¸ tr×nh b¸n hµng, kÕt qu¶ b¸n hµng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña con ngêi lµ ho¹t ®éng tù gi¸c cã ý thøc vµcã môc ®Ých, ®îc lÆp ®i lÆp l¹i vµ kh«ng ngõng ®îc ®æi míi, h×nhthµnh qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, gåm c¸c giai ®o¹n: S¶n xuÊt - lu th«ng- ph©n phèi - tiªu dïng. C¸c giai ®o¹n nµy diÔn ra mét c¸ch tuÇn tù vµ tiªuthô lµ kh©u cuèi cïng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cñamét Doanh nghiÖp. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp sau khi ®îc s¶n xuÊt xong th× vÊn®Ò hµng ®Çu mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp quan t©m tíi lµ vÊn ®Ò tiªuthô. Tiªu thô hay b¸n hµng lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ vèn tõ h×nh th¸i hiÖnvËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ "tiÒn tÖ" vµ h×nh thµnh kÕt qu¶ b¸n hµng.HoÆc nãi mét c¸ch kh¸c b¸n hµng viÖc chuyÓn quyÒn së h÷u s¶n phÈmhµng ho¸ g¾n víi phÇn lîi Ých hoÆc rñi ro cho kh¸ch hµng, ®ång thêi ®îckh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Mèi quan hÖ trao ®æi gi÷a doanh nghiÖp víi ngêi mua lµ quan hÖ"thuËn mua võa b¸n" Doanh nghiÖp víi t c¸ch lµ ngêi b¸n ph¶i chuyÓngiao s¶n phÈm cho ngêi mua theo ®óng c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh tronghîp ®ång kinh tÕ ®· ký gi÷a hai bªn. qu¸ tr×nh b¸n hµng ®îc coi lµ kÕtthóc khi ®· hoµn tÊt viÖc giao hµng vµ bªn mua ®· tr¶ tiÒn hoÆc chÊpnhËn thanh to¸n cho sè s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã. Khi qu¸ tr×nh b¸n hµngchÊm døt doanh nghiÖp sÏ cã mét kho¶n doanh thu vÒ tiªu thô s¶nphÈm, vËt t hµng ho¸ hay cßn gäi lµ doanh thu b¸n hµng.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 4
 5. 5. B¸o c¸o tèt nghiÖp Nh chóng ta ®· biÕt ho¹t ®éng b¸n hµng chØ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®ÞnhkÕt qu¶ b¸n hµng cña doanh nghiÖp, th«ng qua ho¹t ®éng b¸n hµngdoanh nghiÖp cã thÓ biÕt ®îc lîi nhuËn cao hay thÊp? Tõ ®ã sÏ biÕt ®îct×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghÞªp m×nh nh thÕ nµo ®Ócã ph¬ng híng qu¶n lý tèt h¬n. 1.1.2.Yªu cÇu qu¶n lý qu¸ tr×nh b¸n hµng, kÕt qu¶ b¸n hµng. Qu¶n lý qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng lµ mét yªu cÇuthùc tÕ, nã xuÊt ph¸t tõ môc tiªu cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖpqu¶n lý tèt kh©u b¸n hµng th× míi ®¶m b¶o ®îc chØ tiªu hoµn thµnh kÕho¹ch tiªu thô vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cñadoanh nghiÖp ®ã. Do vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp lµ: + Qu¶n lý kÕ ho¹ch vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô ®èivíi tõng thêi kú, tõng kh¸ch hµng, tõng ho¹t ®éng kinh tÕ. + Qu¶n lý chÊt lîng, c¶i tiÕn mÉu m· vµ x©y dùng th¬ng hiÖu s¶nphÈm lµ môc tiªu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp. + Qu¶n lý theo dâi tõng ph¬ng thøc b¸n hµng, tõng kh¸ch hµng,t×nh h×nh thanh to¸n cña kh¸ch hµng, yªu cÇu thanh to¸n ®óng h×nhthøc, ®óng h¹n ®Ó tr¸nh hiÖn tîng mÊt m¸t, thÊt tho¸t, ø ®äng vèn.Doanh nghiÖp ph¶i lùa chän h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi tõng®¬n vÞ, tõng thÞ trêng, tõng kh¸ch hµng nh»m thóc ®Èy nhanh qu¸tr×nh tiªu thô ®ång thêi ph¶i tiÕn hµnh th¨m dß, nghiªn cøu thÞ trêng,më réng quan hÖ bu«n b¸n trong vµ ngoµi níc. + Qu¶n lý chÆt chÏ vèn cña thµnh phÈm ®em tiªu thô, gi¸m s¸tchÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp,kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lý cña c¸c sè liÖu, ®ång thêi ph©n bæ chohµng tiªu thô, ®¶m b¶o cho viÖc x¸c ®Þnh tiªu thô ®îc chÝnh x¸c, hîp lý. + §èi víi viÖc h¹ch to¸n tiªu thô ph¶i tæ chøc chÆt chÏ, khoa häc®¶m b¶o viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh tiªu thô, ph¶n¸nh vµ gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc ®Çy ®ñ,kÞp thêi.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 5
 6. 6. B¸o c¸o tèt nghiÖp 1.1.3.Vai trß, nhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng kÕt qu¶ b¸n hµng. Nh×n trªn ph¹m vi Doanh nghiÖp tiªu thô thµnh phÈm hay b¸n hµnglµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanhnghiÖp. Tiªu thô thÓ hiÖn søc c¹nh tranh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖptrªn thÞ trêng. Nã lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý hiÖuqu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c nã còng gi¸n tiÕpph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc c¸c kh©u cung øng, s¶n xuÊt còng nh c«ngt¸c dù tr÷. B¶o qu¶n thµnh phÈm. Trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, b¸n hµng cã mét vai trß ®ÆcbiÖt , nã võa lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt x· héi võa lµ cÇunèi gi÷a nhµ s¶n xuÊt víi ngêi tiªu dïng, ph¶n ¸nh sù gÆp nhau gi÷a cungvµ cÇu vÒ hµng ho¸, qua ®ã ®Þnh híng cho s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ kh¶n¨ng thanh to¸n. Víi mét doanh nghiÖp viÖc t¨ng nhanh qu¸ tr×nh b¸n hµng tøc lµt¨ng vßng quay cña vèn, tiÕt kiÖm vèn vµ trùc tiÕp lµm t¨ng lîi nhuËncña doanh nghiÖp. Tõ ®ã sÏ n©ng cao ®êi sèng, thu nhËp cho c¸n béc«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víinhµ níc. Trong doanh nghiÖp kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó qu¶n lý s¶nxuÊt vµ tiªu thô, th«ng qua sè liÖu cña kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n b¸nhµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng nãi riªng gióp cho doanh nghiÖp vµ cÊp cãthÈm quyÒn ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é hoµn thµnh cña doanh nghiÖp vÒ s¶nxuÊt, gi¸ thµnh, tiªu thô vµ lîi nhuËn. §Ó thùc sù lµ c«ng cô cho qu¸ tr×nh qu¶n lý, kÕ to¸n b¸n hµng vµkÕt qu¶ b¸n hµng ph¶i thùc hiÖn tèt, ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô sau: *Tæ chøc theo dâi, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi gi¸m s¸tchÆt chÏ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i s¶n phÈm. *ph¶n ¸nh vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c kho¶ndoanh thu, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ chi phÝ cña tõng ho¹t ®éngtrong doanh nghiÖp.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 6
 7. 7. B¸o c¸o tèt nghiÖp *Ph¶n ¸nh vµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng,gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. *Cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o tµichÝnh vµ ®Þnh kú ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nhb¸n hµng , x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶. NhiÖm vô kÕ to¸n b¸n hµngvµ kÕt qu¶ b¸n hµng ph¶i lu«n g¾n liÒn víi nhau.1.2. Lý luËn c¬ b¶n vÒ b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng:1.2.1.Ph¬ng thøc b¸n hµng.C«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm trong doanh nghiÖp cã thÓ ®îc tiÕn hµnhtheo nh÷ng ph¬ng thøc sau: *Ph¬ng thøc b¸n bu«n: B¸n bu«n lµ viÖc b¸n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cho c¸c doanhnghiÖp kh¸c, c¸c cöa hµng, ®¹i lý...Víi sè lîng lín ®Ó c¸c ®¬n vÞ tiÕp tôcb¸n cho c¸c tæ chøc kh¸c hay phôc vô cho viÖc kh¸c nh»m ®¸p øng nhucÇu kinh tÕ.Cã 2 ph¬ng thøc b¸n bu«n. + B¸n bu«n qua kho. + B¸n bu«n kh«ng qua kho. * Ph¬ng thøc b¸n lÎ: B¸n lÎ lµ ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng nh»m ®¸pøng nhu cÇu sinh ho¹t c¸ nh©n vµ bé phËn nhu cÇu kinh tÕ tËp thÓ. SèlÇn tiªu thô cña mçi lÇn b¸n thêng nhá, cã nhiÒu ph¬ng thøc b¸n lÎ: + Ph¬ng thøc b¸n hµng thu tiÒn trùc tiÕp. + Ph¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý(ký göi). + Ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp, tr¶ chËm. + C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng kh¸c. 1.2.2.Doanh thu b¸n hµng. Theo chuÈn mùc sè 14 ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 149 ngµy31/12/2001 cña Bé tµi chÝnh th×:KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 7
 8. 8. B¸o c¸o tèt nghiÖp Doanh thu lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®îctrong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ngthêng cña doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng nguån vèn chñ së h÷u. Doanh thu ph¸t sinh tõ giao dÞch, sù kiÖn ®îc x¸c ®Þnh bëi tho¶thuËn gi÷a doanh nghiÖp víi bªn mua hoÆc bªn sö dông tµi s¶n. Nã ®îcx¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ hîp lý cña c¸c kho¶n ®· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îcsau khi trõ c¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ gi¸ trÞhµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. ChØ ghi nhËn Doanh thu trong kú kÕ to¸n khi tho¶ m·n ®ång thêic¸c ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu b¸n hµng sau: *Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒnvíi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ngêi mua. *Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nhngêi së h÷u hµng ho¸ hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng ho¸. *Doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n. *Doanh nghiÖp ®· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ giaodÞch b¸n hµng.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 8
 9. 9. B¸o c¸o tèt nghiÖp Doanh thu b¸n Doanh thu b¸n C¸c kho¶n gi¶m hµng vµ cung cÊp = hµng theo ho¸ - trõ doanh thu b¸n dÞch vô ®¬n hµngKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 9
 10. 10. B¸o c¸o tèt nghiÖp 1.2.3.C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh : ChiÕt khÊu th¬ng m¹i, gi¶m gi¸hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ GTGT nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ®îc tÝnh gi¶m trõ vµo doanhthu ghi nhËn ban ®Çu ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn, lµm c¬ së ®ÓtÝnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú kÕ to¸n. *ChiÕt khÊu th¬ng m¹i: lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp ®· gi¶m trõ hoÆc ®· thanh to¸ncho ngêi mua hµng do viÖc ngêi mua hµng ®· mua hµng (s¶n phÈm,hµng ho¸, dÞch vô) víi lîng lín theo tho¶ thuËn vÒ chiÕt khÊu th¬ng m¹i®· ghi trong hîp ®ång kinh tÕ mua b¸n hoÆc c¸c cam kÕt mua, b¸nhµng. *Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Lµ gi¶m trõ ®îc doanh nghiÖp (bªn b¸n) chÊp thuËn mét c¸ch ®ÆcbiÖt trªn gi¸ ®· tho¶ thuËn trªn ho¸ ®¬n, v× lý do hµng b¸n bÞ kÐm phÈmchÊt, kh«ng ®óng quy c¸ch, hoÆc kh«ng ®óng thêi h¹n ghi trong hîp®ång. *Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Lµ sè s¶n phÈm, hµng ho¸ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh tiªu thô, nh-ng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n ®· cam kÕt trong hîp®ång kinh tÕ. Nh hµng kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch, chñng lo¹i. Hµngb¸n bÞ tr¶ l¹i ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña ngêi mua ghi râ lý do tr¶ l¹ihµng , sè lîng hµng bÞ tr¶ l¹i, gi¸ trÞ hµng bÞ tr¶ l¹i, ®Ýnh kÌm ho¸®¬n(nÕu tr¶ l¹i toµn bé) hoÆc b¶n sao ho¸ ®¬n(nÕu tr¶ l¹i mét phÇn). *ThuÕ TT§B, thuÕ XK, thuÕ GTGT lµ kho¶n thuÕ gi¸n thu tÝnhtrªn doanh thu b¸n hµng, c¸c kho¶n thuÕ nµy tÝnh cho c¸c ®èi tîng tiªudïng hµng ho¸, dÞch vô ph¶i chÞu, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh chØlµ ®¬n vÞ thu nép thuÕ thay cho ngêi tiªu dïng hµng ho¸, dÞch vô ®ã. +ThuÕ TT§B:KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 10
 11. 11. B¸o c¸o tèt nghiÖp Lµ kho¶n thuÕ doanh nghiÖp ph¶i nép trong trêng hîp doanhnghiÖp tiªu thô nh÷ng hµng ho¸ ®Æc biÖt thuéc danh môc vËt t, hµngho¸ chÞu thuÕ TT§B. +ThuÕ XK: Lµ kho¶n thuÕ doanh nghiÖp ph¶i nép khi xuÊt khÈu hµng ho¸ mµhµng ho¸ ®ã ph¶i chÞu thuÕ xuÊt khÈu. + ThuÕ GTGT trong trêng hîp doanh nghiÖp nép thuÕ theo ph¬ngph¸p khÊu trõ thuÕ. ThuÕ GTGT ph¶i nép = ThuÕ GTGT ®Çu ra - thuÕ GTGT ®Çuvµo.Trong ®ã:KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 11
 12. 12. B¸o c¸o tèt nghiÖp ThuÕ Gi¸ tÝnh thuÕ cña ThuÕ suÊt GTGT = hµng ho¸ dÞch vô x thuÕ GTGT(%) ®Çu ra b¸n raKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 12
 13. 13. B¸o c¸o tèt nghiÖpKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 13
 14. 14. B¸o c¸o tèt nghiÖp ThuÕ GTGT ®Çu vµo = tæng sè thuÕ GTGT ®· thanh to¸n ®îc ghitrªn ho¸ ®¬n GTGT mua hµng ho¸, dÞch vô hoÆc hµng ho¸, dÞch vônhËp khÈu. Trong chØ tiªu doanh thu b¸n hµng cßn cã c¶ thuÕ ph¶i nép vÒhµng tiªu thô(tæng gi¸ thanh to¸n). Tæng sè doanh thu b¸n hµng sau khitrõ c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, doanh thu cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i,thuÕ tiªu thu ®Æc biÖt, thuÕ XNK ®îc gäi lµ doanh thu thuÇn. 1.2.4. Gi¸ vèn hµng tiªu thô, gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n, chi phÝ b¸nhµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho hµng tiªu thô. * Gi¸ vèn hµng tiªu thô. Lµ toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng, bao gåmgi¸ trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®· b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶nlý doanh nghiÖp ph©n bæ cho hµng ®· b¸n trong kú.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 14
 15. 15. B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÞ gi¸ vèn cña CP BH, CPQLDN TrÞ gi¸ vèn cña = hµng xuÊt ra ®· - ph©n bæ cho hµng hµng b¸n ra b¸n ®· b¸nKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 15
 16. 16. B¸o c¸o tèt nghiÖpKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 16
 17. 17. B¸o c¸o tèt nghiÖp * TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®· b¸n. TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®· b¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng 1 trong 4 ph-¬ng ph¸p vµ ®ång thêi phô thuéc vµo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp côthÓ. + §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®· b¸n hoÆc thµnh phÈm hoµn thµnhkh«ng nhËp kho ®a b¸n ngay chÝnh lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cñathµnh phÈm xuÊt kho hoÆc gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈmhoµn thµnh, cã 4 ph¬ng ph¸p tÝnh. - Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh: Theo ph¬ng ph¸p nµy khixuÊt kho thµnh phÈm th× c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho thuéc l« nµo vµ gi¸thµnh thùc tÕ nhËp kho cña l« ®ã ®Ó tÝnh gi¸ trÞ xuÊt kho. - Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc: víi gi¶ thiÕt thµnh phÈm nµonhËp kho tríc th× sÏ xuÊt tríc, thµnh phÈm nhËp kho theo gi¸ nµo th×xuÊt kho theo gi¸ ®ã, sau ®ã c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho ®Ó tÝnh thùctÕ xuÊt kho. Nh vËy gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm tån kho cuèi kú ®îctÝnh theo gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm thuéc c¸c lÇn nhËp saucïng. - Ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc: Víi gi¶ thiÕt thµnh phÈm nµonhËp kho sau th× xuÊt tríc, thµnh phÈm nhËp theo gi¸ nµo th× xuÊt theogi¸ ®ã, sau ®ã c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ xuÊt kho.Nh vËy gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ thµnhthùc tÕ cña thµnh phÈm thuéc c¸c lÇn nhËp ®Çu tiªn. - Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn: Theo ph¬ng ph¸p nµy trÞ gi¸vèncña thµnh phÈm xuÊt kho ®Ó b¸n ®îc c¨n cø vµo sè lîng thµnh phÈmxuÊt kho vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn (gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ®¬n vÞ b×nh qu©n).KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 17
 18. 18. B¸o c¸o tèt nghiÖp Gi¸ thµnh s¶n = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ + Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ xuÊt cña thµnh phÈm tån kho cña thµnh phÈm tån kho ®¬n vÞ b×nh ®Çu kú trong kú qu©nKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 18
 19. 19. B¸o c¸o tèt nghiÖp Sè lîng thµnh phÈm tån Sè lîng thµnh phÈm tån + kho trong kú kho ®Çu kúKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 19
 20. 20. B¸o c¸o tèt nghiÖpKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 20
 21. 21. B¸o c¸o tèt nghiÖp Gi¸ thµnh cña thµnh Sè lîng thµnh phÈm Gi¸ thµnh thùc tÕ ®¬n = - phÈm xuÊt kho xuÊt kho vÞ b×nh qu©nKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 21
 22. 22. B¸o c¸o tèt nghiÖpKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 22
 23. 23. B¸o c¸o tèt nghiÖp Trªn ®©y lµ c¸ch tÝnh ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cè ®Þnh cñatoµn bé sè thµnh phÈm tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú. Ngoµi ra cã thÓtÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn liªn hoµn (®¬n gi¸ b×nh qu©n®îc x¸c ®Þnh sau mçi lÇn nhËp). Mçi ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm xuÊt khotrªn ®Òu cã u ®iÓm, nhîc ®iÓm riªng. Lùa chän ph¬ng ph¸p phï hîp nhÊtth× doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ yªu cÇu h¹ch to¸ncña doanh nghiÖp, ®ång thêi ®¶m b¶o nguyªn t¾c nhÊt qu¸n ®Ó c¸c b¸oc¸o tµi chÝnh cã thÓ so s¸nh ®îc vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c c«ng khai. C¶ba ph¬ng ph¸p ®Çu muèn ¸p dông ®îc ®Òu ph¶i cã ®¬n gi¸ thùc tÕnhËp kho cña tõng lÇn nhËp, trong khi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òukh«ng thÓ lµm ®îc ®iÒu ®ã víi thµnh phÈm cho nªn hÇu nh nã kh«ng ®-îc sö dông trong thùc tÕ. + §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i: - TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®· b¸n bao gåm: TrÞ gi¸ mua thùctÕ cña hµng xuÊt kho ®· b¸n vµ chi phÝ mua hµng ph©n bæ cho sèhµng ®· b¸n. - TrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt kho ®· b¸n ®îc x¸c ®Þnh theomét trong 4 ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ t¬ng tù nh trªn. - Chi phÝ mua hµng ph©n bæ cho sè hµng ®· b¸n: Do chi phÝ muahµng liªn quan ®Õn nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸, liªn quan c¶ ®Õn khèi l-îng hµng ho¸ trong kú vµ hµng ho¸ ®Çu kú, cho nªn cÇn ph©n bæ chiphÝ mua hµng cho hµng ®· b¸n trong kú vµ hµng tån cuèi kú.Tiªu chuÈn ph©n bæ chi phÝ mua hµng ®îc lùa chän lµ: - Sè lîng. - Träng lîng . - TrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 23
 24. 24. B¸o c¸o tèt nghiÖpChi phÝ mua = Chi phÝ mua + Chi phÝ mua x Tiªu chuÈn ph©n hµng ph©n hµng cña hµng hµng cña hµng bæ cña hµng ho¸bæ cho hµng ho¸ tån kho ®Çu ho¸ ph¸t sinh ®· xuÊt b¸n trong ho¸ ®· b¸n kú trong kú kú trong kúKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 24
 25. 25. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña hµng ho¸ tån cuèi kú vµ hµng ho¸ ®· xuÊt b¸n trong kúKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 25
 26. 26. B¸o c¸o tèt nghiÖp (Hµng ho¸ tån cuèi kú bao gåm:hµng ho¸ tån kho, hµng ho¸ ®· muanhng cßn ®ang ®i trªn ®êng vµ hµng ho¸ göi ®i b¸n nhng cha ®îc chÊpnhËn) *Chi phÝ b¸n hµng: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm,hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô bao gåm: +Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng. +chi phÝ vËt liÖu, bao b×. +Chi phÝ dông cô ®å dïng. + Chi phÝ khÊu hao TSC§. + Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm. + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú cÇn ®îc ph©n lo¹i rârµng vµ tæng hîp theo ®óng néi dung quy ®Þnh. Cuèi kú kÕ to¸n cÇnph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinhdoanh. ViÖc ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nµy tuú vµo tõng lo¹i h×nhdoanh nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh. - §èi víi doanh nghiÖp trong kú kh«ng cã s¶n phÈm ,hµng ho¸ tiªuthô th× toµn bé chi phÝ b¸n hµng ®îc kÕt chuyÓn sang theo dâi ë "chiphÝ chê kÕt chuyÓn". - §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanhdµi, trong kú cã s¶n phÈm tiªu thô Ýt hoÆc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i kinh doanh hµng ho¸ cã dù tr÷ vµ lu©n chuyÓn hµng ho¸ lín (tènnhiÒu, xuÊt b¸n nhiÒu) th× cuèi kú cÇn ph¶i ph©n bæ chi phÝ b¸n hµngcho hµng tån kho cuèi kú, tøc lµ chuyÓn mét phÇn chi phÝ b¸n hµngthµnh "chi phÝ chê kÕt chuyÓn" vµ phÇn chi phÝ b¸n hµng cßn l¹i ph©nbæ cho hµng ®· ®îc b¸n trong kú ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho hµng cßn l¹i cuèi kú ®îc x¸c ®Þnhtheo c«ng thøc sau:KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 26
 27. 27. B¸o c¸o tèt nghiÖp Chi phÝ = Chi phÝ b¸n hµng + Chi phÝ b¸n hµng x TrÞ gi¸ mua hµng ph©n bæ cho hµng cÇn ph©n bæ ph¸t hµng mua ph©n bæ tån ®Çu kú sinh trong kú cßn l¹iKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 27
 28. 28. B¸o c¸o tèt nghiÖp cho hµng TrÞ gi¸ mua hµng TrÞ gi¸ mua cßn l¹i cuèi + xuÊt trong kú cuèi kú cßn l¹i cuèi kú kúKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 28
 29. 29. B¸o c¸o tèt nghiÖp Tõ ®ã x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho kh¸ch hµng®· b¸n trong kú theo c«ng thøc sau:KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 29
 30. 30. B¸o c¸o tèt nghiÖp Chi phÝ b¸n Chi phÝ b¸n Chi phÝ b¸n h¸ng Chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ hµng ph©n bæ _ ph©n bæ cho = + hµng ph¸t cho hµng b¸n cho hµng tån hµng cßn l¹i cuèi sinh trong kú ra trong kú ®Çu kú kúKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 30
 31. 31. B¸o c¸o tèt nghiÖp *ChÝ phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ toµn bé chi phÝ cã liªn quan ®Õnho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ qu¶n lý ®iÒu hµnhchung toµn doanh nghiÖp bao gåm: +Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý. +chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý. +Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng. + Chi phÝ khÊu hao TSC§. + ThuÕ phÝ, lÖ phÝ. + Chi phÝ dù phßng. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. +chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c.1.2.5. KÕt qu¶ b¸n hµng: KÕt qu¶ b¸n hµng lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vµ chiphÝ kinh doanh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh b¸n hµng bao gåm trÞ gi¸ vèncña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanhnghiÖp ph©n bæ cho sè hµng ®· b¸n. + X¸c ®Þnh doanh thu thuÇn:KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 31
 32. 32. B¸o c¸o tèt nghiÖp Doanh thu b¸n C¸c kho¶n gi¶m trõ(CKTM, Doanh thu hµng vµ cung cÊp _ GGHB,HBBTL vµ thuÕ TT§B, b¸n hµng = dÞch vô theo ho¸ thuÕ XK, thuÕ GTGT ph¶i ThuÇn ®¬n népKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 32
 33. 33. B¸o c¸o tèt nghiÖpKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 33
 34. 34. B¸o c¸o tèt nghiÖp + X¸c ®Þnh gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n: §èi víi c¸c doanhnghiÖp s¶n xuÊt trÞ gi¸ vèn thµnh phÈm xuÊt kho ®Ó b¸n hoÆc thµnhphÈm hoµn thµnh kh«ng nhËp kho ®a ®i b¸n ngay chÝnh lµ gi¸ thµnhs¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm hoµn thµnh. TrÞ gi¸ vèn thµnh phÈmxuÊt kho ®Ó b¸n ®îc tÝnh b»ng 4 ph¬ng ph¸p ®· nªu ë trªn. + X¸c dÞnh lîi nhuËn gép:KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 34
 35. 35. B¸o c¸o tèt nghiÖp Lîi nhuËn TrÞ gi¸ vèn cña hµng = Doanh thu thuÇn - gép xuÊt kho ®Ó b¸nKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 35
 36. 36. B¸o c¸o tèt nghiÖpKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 36
 37. 37. B¸o c¸o tèt nghiÖp +X¸c ®Þnh chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖpph©n bæ cho sè hµng ®· b¸n ®îc tr×nh bµy ë trªn. + X¸c ®Þnh lîi nhuËn b¸n hµng:KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 37
 38. 38. B¸o c¸o tèt nghiÖp Chi phÝ b¸n hµng, L¬Þ nhuËn - CPQLDN ph©n bæ cho b¸n hµng tríc = Lîi nhuËn gép hµng ®· b¸n thuÕKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 38
 39. 39. B¸o c¸o tèt nghiÖpNÕu chªnh lÖch mang dÊu (+) th× kÕt qu¶ lµ l·i vµ ngîc l¹i.1.3. Tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng trong doanh nghiÖp.1.3.1. Chøng tõ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông:chøng tõ chñ yÕu sö dông trong kÕ to¸n b¸n hµng. - Ho¸ ®¬n GTGT. - Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt, - PhiÕu thu tiÒn mÆt. - GiÊy b¸o cã cña ng©n hµng. - B¶ng kª hµng ho¸ b¸n ra. - C¸c chøng tõ, b¶ng kª tÝnh thuÕ.. * Nhãm tµi kho¶n sö dông ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng. - TK511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña doanh nghiÖp trong mét kú h¹ch to¸n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + Nguyªn t¾c h¹ch to¸n vµo TK 511. - §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn ®èi tîngchÞuthuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× doanh thu b¸n hµng vµcung cÊp dÞch vô lµ gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT. - §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn ®èi tîngchÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th×doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ tæng gi¸ thanh to¸n.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 39
 40. 40. B¸o c¸o tèt nghiÖp - §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn ®èi tîng chÞuthuÕ TT§B hoÆc thuÕ xuÊt khÈu th× doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊpdÞch vô lµ tæng gi¸ thanh to¸n (bao gåm c¶ thuÕ TT§B,hoÆc thuÕ XK). - Nh÷ng doanh nghiÖp nhËn gia c«ng, vËt t, hµng ho¸ th× chØph¶n ¸nh vµo doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, sè tiÒn gia c«ng®îc hëng kh«ng bao gåm gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ nhËn gia c«ng. - §èi víi hµng ho¸ nhËn b¸n ®¹i lý, ký göi theo ph¬ng thøc b¸n ®ónggi¸ hëng hoa hång th× h¹ch to¸n vµo doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊpdÞch vô phÇn hoa hång b¸n hµng mµ doanh nghiÖp ®îc hëng. - Trêng hîp b¸n hµng theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp th× doanhnghiÖp ghi nhËn doanh thu b¸n hµng theo gi¸ b¸n tr¶ ngay vµ ghi nhËnvµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, phÇn l·i tÝnh trªn kho¶n ph¶i tr¶ nh-ng tr¶ chËm phï hîp víi thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu ®îc x¸c ®Þnh. - Trêng hîp trong kú doanh nghiÖp ®· viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ ®·thu tiÒn b¸n hµng nhng ®Õn cuèi kú vÉn cha giao hµng cho ngêi muahµng, th× trÞ gi¸ sè hµng nµy kh«ng ®îc coi lµ tiªu thô vµ kh«ng ®îc h¹chto¸n vµo TK511. Mµ chØ h¹ch to¸n vµo bªn cã TK131 vÒ kho¶n tiÒn ®·thu cña kh¸ch hµng , khi thùc hiÖn giao hµng cho ngêi mua sÏ h¹ch to¸nvµo TK511 vÒ gi¸ trÞ hµng ®· giao, ®· thu tríc tiÒn b¸n hµng, phï hîp víi®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu.- TK512- Doanh thu b¸n hµng néi bé: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cñas¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô,dÞch vô tiªu thô gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéctrogn cïng mét c«ng ty.- TK521 - ChiÕt khÊu th¬ng m¹i. Ph¶n ¸nh sè tiÒn doanh nghiÖp gi¶mgi¸ cho kh¸ch hµng mua víi sè lîng lín. + Nguyªn t¾c h¹ch to¸n vµo Tk521.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 40
 41. 41. B¸o c¸o tèt nghiÖp ChØ h¹ch to¸n vµo Tk nµy kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i ngêi mua®îc hëng ®· thùc hiÖn trong kú theo ®óng chÝnh s¸ch chiÕt khÊu th¬ngm¹i cña doanh nghiÖp ®· quy ®Þnh.- Trêng hîp ngêi mua hµng nhiÒu lÇn míi ®¹t lîng hµng mua ®îc hëngchiÕt khÊu th× kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i nµy ®îc gi¶m trõ vµo gi¸ b¸ntrªn "ho¸ ®¬n GTGT" hoÆc "ho¸ ®¬n b¸n hµng" lÇn cuèi cïng.- Trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng trùc tiÕp mua hµng, hoÆc khi sè tiÒnchiÕt khÊu th¬ng m¹i cho ngêi mua. Kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i trongc¸c trêng hîp nµy ®îc h¹ch to¸n vµo TK521. - Trêng hîp ngêi mua hµng víi khèi lîng lín ®îc hëng chiÕt khÊu th-¬ng m¹i , gi¸ b¸n ph¶n ¸nh trªn ho¸ ®¬n lµ gi¸ ®· gi¶m (®· trõ chiÕt khÊuth¬ng m¹i) th× kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i nµy kh«ng ®îc h¹ch to¸n vµoTk521. Doanh thu b¸n hµng ®· ph¶n ¸nh theo gi¸ ®· trõ chiÕt khÊu th¬ngm¹i. - TK531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Ph¶n ¸nh doanh thu cña sè thµnhphÈm hµng b¸n ®· tiªu thô trong kú nhng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do c¸cnguyªn nh©n lçi thuéc vÒ doanh nghiÖp. +Nguyªn t¾c h¹ch to¸n vao Tk531: - ChØ h¹ch to¸n vµo Tk nµy gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹ido doanh nghiÖp vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn ®· cam kÕt trong hîp ®ång kinhtÕ nh: Hµng kÐm phÈm chÊt,sai quy c¸ch, chñng lo¹i. §ång thêi hµng b¸nbÞ tr¶ l¹i ph¶i cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña ngêi mua ghi râ lý do tr¶ l¹i hµng,sè lîng hµng bÞ tr¶ l¹i, gi¸ trÞ hµng bÞ tr¶ l¹i ®Ýnh kÌm ho¸ ®¬n (nÕu tr¶l¹i toµn bé) hoÆc b¶n sao ho¸ ®¬n (nÕu tr¶ l¹i mét phÇn). - TK532 -Gi¶m gi¸ hµng b¸n; §îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶mbít gi¸ cho kh¸ch hµng do thµnh phÈm, hµng ho¸ kÐm chÊt lîng, kh«ng®¹t yªu cÇu cña kh¸ch hµng.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 41
 42. 42. B¸o c¸o tèt nghiÖp + Nguyªn t¾c h¹ch to¸n vµo TK532. - ChØ h¹ch to¸n vµo Tk nµy kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, c¸c kho¶ngi¶m trõ do viÖc chÊp thuËn gi¶m gi¸ ngoµi ho¸ ®¬n, tøc lµ sau khi ®·ph¸t hµnh ho¸ ®¬n b¸n hµng, kh«ng ph¶n ¸nh vµo TK532 sè gi¶m gi¸ ®·®îc ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ ®· ®îc trõ vµo tæng gi¸ b¸n ghi trªn ho¸®¬n. - TK131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng . ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i thucña kh¸ch hµng vÒ ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ vµ t×nh h×nh thanh to¸nc¸c kho¶n ph¶i thu. - TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép; ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanhto¸n víi nhµ níc vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n cã nghÜa vô kh¸c. Tk nµy cã c¸cTk cÊp 2 sau: - TK3331: ThuÕ GTGT ph¶i nép. - TK3332 : ThuÕ TT§B. - TK3331: ThuÕ XNK. - TK3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn . ph¶n ¸nh kho¶n tiÒn mµdoanh nghiÖp nhËn tríc cho nhiÒu kú, nhiÒu n¨m nh l·i vay vèn, kho¶n l·ib¸n hµng tr¶ gãp. • Nhãm TKsö dông ®Ó kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n: -TK632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña thµnh phÈm, hµngho¸ xuÊt b¸n ®· ®îc chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc ®· ®îc thanh to¸n, c¸ckho¶n ®îc quy ®Þnh tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n vµ kÕt chuyÓn trÞ gi¸vèn hµng b¸n ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. - TK155 - Thµnh phÈm.ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨nggi¶m thµnh phÈm theo trÞ gi¸ thùc tÕ.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 42
 43. 43. B¸o c¸o tèt nghiÖp - TK157 - Hµng göi ®i b¸n .ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thµnh phÈm hoµnthµnh ®· göi b¸n cho kh¸ch hµng hoÆc nhê b¸n ®¹i lý, ký göi nhng cha ®-îc chÊp nhËn thanh to¸n. NÕu doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª®Þnh kú th× TK155, TK157 chØ sö dông ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vèn cñathµnh phÈm vµ hµng göi b¸n tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú. Cßn viÖc nhËp,xuÊt kho cña thµnh phÈm ph¶n ¸nh trªn TK632. *Nhãm tµi kho¶n sö dông ®Ó kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝqu¶n lý doanh nghiÖp: - TK641 - Chi phÝ b¸n hµng . Dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn chiphÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinhdoanh. - TK642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕtchuyÓn chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ chi phÝ kh¸cliªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp. • Nhãm tµi kho¶n sö dông ®Ó kÕ to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng: - TK911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Ph¶n ¸nh x¸c ®Þnh kÕtqu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cu¶ doanhnghiÖp trong mét kú h¹ch to¸n. - TK421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi. Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éngkinh doanh vµ t×nh h×nh ph©n phèi, xö lý kÕt qu¶ kinh doanh cña doanhnghiÖp.Ngoµi c¸c tµi kho¶n chñ yÕu trªn kÕ to¸n b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµngcßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan nh:TK111,112....1.3.2. Tr×nh tù kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 43
 44. 44. B¸o c¸o tèt nghiÖpDiÔn gi¶i tr×nh tù s¬ ®å1.1 nh sau: (1a) Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· tiªu thô trong kú theo ph-¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. (1b) Khi ®a hµng ®i göi ®¹i lý. (1c) Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· tiªu thô trong kú theo ph-¬ng thøc göi hµng. (2) B¸n hµng thu tiÒn ngay. (3a) b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp. (3b) kú kÕt chuyÓn tiÒn l·i b¸n hµng tr¶ gãp. (4a) C¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i , gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸nbÞ tr¶ l¹i thùc tÕ ph¸t sinh. (4b) C¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i , gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸nbÞ tr¶ l¹i sang TK511 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn. (5) TËp hîp chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong kú. (6) TËp hîp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú. (7) Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. (8) cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó x¸c®Þnh kÕt qu¶. (9) Cuèi kú kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng tiªu thô sang TK911. (10) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng sang TK911. (11a) Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp sangTK911.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 44
 45. 45. B¸o c¸o tèt nghiÖp (11b) Cuèi kú kÕt chuyÓn chê ph©n bæ kú tríc chuyÓn. (12a) KÕt chuyÓn lç. (12b) KÕt chuyÓn l·i. S¬ ®å 1.1. Tr×nh tù kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸nhµng (trêng hîp doanh nghiÖp kÕ to¸n b¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸pkª khai thêng xuyªn).Chó ý : Trong trêng hîp doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸ptrùc tiÕp th× doanh thu b¸n hµng lµ doanh thu bao gåm c¶ thuÕ GTGT(tæng gi¸ thanh to¸n). Khi ®ã ®Ó ghi nhËn doanh thu b¸n hµng, kÕ to¸nghi nh sau: Nî TK111,112 Cã Tk511 - Tæng gi¸ thanh to¸n.Cuèi kú x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®Çu ra. Nî TK511 Cã TK333(1) - Sè thuÕ GTGT C¸c nghiÖp vô kh¸c vÉn t¬ng tù nh trêng hîp doanh nghiÖp tÝnhthuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ.1.3.3. Sæ vµ b¸o c¸o kÕ to¸n sö dông . Tuú thuéc tõng h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông ë doanh nghiÖp mµ hÖthèng sæ kÕ to¸n ®îc më ®Ó ghi chÐp, theo dâi, tÝnh to¸n xö lý vµ tænghîp sè liÖu lªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. Díi ®©y lµ c¸c lo¹i sæ s¸ch ®îc tæchøc theo 4 h×nh thøc kÕ to¸n. * H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung:KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 45
 46. 46. B¸o c¸o tèt nghiÖp KÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i sæ chñ yÕu sau: - Sæ NhËt ký chung: Sæ ghi ph¶n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo trËt tù thêi gian ph¸t sinh cña chóng. - Sæ NhËt ký b¸n hµng, sæ nhËt ký thu tiÒn, nhËt ký tiÒn göi ng©n hµng... - Sæ c¸i: TK 511, TK632, TK641, TK911... - Sæ chi tiÕt: TK511, TK632, TK641, TK642... * H×nh thøc sæ kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ: KÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i sæ chñ yÕu sau: - Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ: ghi theo trËt tù thêi gian c¸c nghiÖpvô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®· lËp chøng tõ ghi sæ.Sæ c¸i: TK511, TK632, TK641, TK911...Sæ chi tiÕt: TK511, TK632, TK641, TK642... *H×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký sæ c¸i:KÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i sæ chñ yÕu sau: - NhËt ký sæ c¸i: Sæ nµy ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo trËt tù thêi gian. *H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ: KÕ to¸n ph¶n ¸nh t×nh h×nh tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕtqu¶ b¸n hµng trªn c¸c sæ sau: - B¶ng kª sè5: TËp hîp CPBH, CPQLDN. - B¶ng kÕ sè 6: b¶ng kª chi phÝ tr¶ tríc vµ chi phÝ ph¶i tr¶. - B¶ng kª sè 10: Hµng göi b¸n. - B¶ng kª sè 11: ph¶i thu cña kh¸ch hµng. - NhËt ký chøng tõ sè 8, nhËt ký chøng tõ sè 10. - C¸c sæ chi tiÕt liªn quan TK641, TK642, TK 511, TK911 vµ c¸c sæ liªn quan...KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 46
 47. 47. B¸o c¸o tèt nghiÖp - §Ó cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh tæng hîp phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan doanh nghiÖp ph¶i lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n theo qui ®Þnh cña nhµ níc, c¸c b¸o c¸o sö dông trong kÕ to¸n b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng lµ: - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh . - B¸o c¸o theo chØ tiªu,doanh thu, chi phÝ. - B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - B¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n trÞ...KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 47
 48. 48. B¸o c¸o tèt nghiÖp ch¬ng 2 thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë c«ng ty vËt t thiÕt bÞ toµn bé - metexim2.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty vËt t thiÕt bÞ toµn bé (VT vµ TBTB ).2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty VT vµ TBTB tªn giao dÞch lµ METEXIM ( Material andTechial Export-Import Corporation ) lµ c«ng ty th¬ng m¹i thuéc Tængc«ng ty m¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp ViÖt Nam ( VEAM ) trùc thuécBé c«ng nghiÖp ®îc thµnh lËp ngµy 17/09/1969. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tr¶i qua c¸c giai®o¹n sau: * Giai ®o¹n 1969 - 1978. TiÒn th©n cña c«ng ty VT vµ TBTB lµ c«ng ty vËt t trùc thuéc Béc¬ khÝ vµ luyÖn kim, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 14/CKLK/TCngµy 17/09/1969 cña Bé trëng Bé c¬ khÝ vµ luyÖn kim. Khi míi thµnh lËp, C«ng ty cã c¸c tæng kho, c¸c ban tiÕp nhËn vµc¸c xÝ nghiÖp, cô thÓ nh sau: + C¸c tæng kho: Tæng kho 1 (Yªn viªn, Gia l©m, Hµ Néi), Tængkho 2 (H¶i phßng ), Tæng kho 3 (B¾c th¸i). + C¸c ban tiÕp nhËn: Ban tiÕp nhËn 1 ( Yªn viªn, Gia l©m, Hµ néi), Ban tiÕp nhËn 2 ( H¶i phßng), Ban tiÕp nhËn 3 ( §µ n½ng ). + C¸c xÝ nghiÖp: xÝ nghiÖp vËn t¶i ( Yªn viªn, Hµ néi ), xÝ nghiÖpvËt liÖu 1 ( Kim Anh - Hµ néi ).KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 48
 49. 49. B¸o c¸o tèt nghiÖp Giai ®o¹n nµy, nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ qu¶n lý kho tµng,gi÷ vµ cÊp ph¸t hµng ho¸ theo lÖnh cña Bé c¬ khÝ vµ luyÖn kim, phôcvô cho ngµnh vµ mét phÇn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cã thÓ nãi, c«ngty ®¶m nhËn nhiÖm vô “ hËu cÇn” cho Bé c¬ khÝ vµ luyÖn kim. Trongnh÷ng n¨m chiÕn tranh (1972-1973), c«ng ty ®¶m nhËn thªm nhiÖm vôchiÕn ®Êu, vËn t¶i l¬ng thùc, vò khÝ ®¹n dîc... cho chiÕn trêng miÒnnam. Hµng ho¸ cña c«ng ty chñ yÕu ®îc nhËp tõ Liªn X«, c¸c níc XHCNqua c¶ng H¶i phßng vµ cöa khÈu L¹ng s¬n. N¨m 1978, theo yªu cÇu, nhiÖm vô ph¸t triÓn chung cña toµnngµnh, xÝ nghiÖp thiÕt bÞ toµn bé cña c«ng ty vËt t ®îc nhµ níc quyÕt®Þnh t¸ch ra vµ thµnh lËp C«ng ty vËt t thiÕt bÞ toµn bé trùc thuéc Béc¬ khÝ vµ luyÖn kim. * Giai ®o¹n 1979-1993. H¬n mét n¨m sau ngµy thµnh lËp C«ng ty thiÕt bÞ toµn bé, còngdo yªu cÇu ph¸t triÓn míi cña toµn x· héi ngµy 12/01/1979. Héi ®ångChÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh sè 14-CP, hîp nhÊt c«ng ty vËt t vµ c«ng tythiÕt bÞ toµn bé thµnh C«ng ty vËt t vµ thiÕt bÞ toµn bé trùc thuéc Béc¬ khÝ vµ luyÖn kim. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty trong giai ®o¹n nµy lµ thu mua, tiÕpnhËn, gia c«ng, khai th¸c, chÕ biÕn hµng ho¸ ®Ó cung cÊp chñ yÕu choc¸c xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ cña Bé. Hµng ho¸ ë ®©y lµ c¸c lo¹i vËt t chuyªndïng, chuyªn ngµnh th«ng dông, c¸c thiÕt bÞ toµn bé. §Õn n¨m 1991, C«ng ty ®îc Bé c«ng nghiÖp nÆng giao thªmnhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi c¸c c«ng tyníc ngoµi. * Giai ®o¹n 1993 ®Õn nay. Ngµy 05/05/1993, c«ng ty ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè214/TCNSTD víi tªn giao dÞch MATEXIM. GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 018234 cÊp ngµy 20/05/1993KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 49
 50. 50. B¸o c¸o tèt nghiÖp GiÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sè 1.01.1.122/CP ngµy20/09/1993 Trô së chÝnh c«ng ty ®ãng t¹i sè 2- §êng Hoµng Quèc ViÖt -Hµnéi §iÖn tho¹i: 8.343.065 - 8.361.692 - 8.344.241 Fax: 84-4-8345416 Tµi kho¶n sè: # 362 -111 -370 - 257 T¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam. # 710A - 00626 T¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng VÞªt Nam. # 710A - 00454 T¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn Hµnéi. N¨ng lùc kinh doanh : TÝnh ®Õn ngµy 05/05/1993 Sè vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ25.180 triÖu ®ång. Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 5.710 triÖu ®ång + Vèn lu ®éng: 19.470 triÖu ®ång + Nguån vèn NSNN cÊp: 16.742 triÖu ®ång + Vèn tù bæ sung: 7.438 triÖu ®ång + Vèn huy ®éng: 1.000 triÖu ®ång Tµi s¶n cña c«ng ty tÝnh b»ng hiÖn vËt: + §Êt: 200.000 m2 : Hµng rµo: 10.500 m2 ; Nhµ xëng s¶n xuÊt kinhdoanh: 2.215 m2 ; Trô së 4.250 m2; Hai tµu vËn t¶i biÓn víi träng t¶i 1000tÊn. §éi vËn t¶i ®êng s«ng víi 5 xµ lan träng t¶i gÇn 5000 tÊn; 9 xe «t«vËn t¶i (4 - 16 tÊn ); 9 xe cÈu, 3 xe n©ng hµng (4 - 12 tÊn); 9 xe cÈu, 3xe n©ng hµng ( 5 - 16 tÊn ); 8 xitec chøa nhiªn liÖu, m¸y mãc, thiÕt bÞvµ mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt thÐp, g¹ch men, níc kho¸ng... * Nh÷ng thµnh tÝch vÒ kinh tÕ cña c«ng ty ®· ®¹t ®îc trong nh÷ngn¨m qua: N¨m 2000 2001KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 50
 51. 51. B¸o c¸o tèt nghiÖp 1. Doanh thu 75.765.981.18 79.664.655.14 6 6 2. Lîi nhuËn tríc thuÕ 198.945.253 282.249.457 3. Nép NSNN 9.098.586.114 10.091.418.11 4. Thu nhËp b×nh qu©n (ngêi / 6 th¸ng) 797.000 837.000KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 51
 52. 52. B¸o c¸o tèt nghiÖp * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. C«ng ty VT vµ TBTB n»m trong Bé c«ng nghiÖp (Bé s¶n xuÊt) nh-ng l¹i mang ®Æc thï riªng lµ ho¹t ®éng th¬ng m¹i. Cong ty ®¶m nhËnnhiÒu chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c nhau, thÓ hiÖn ë mét sè mÆt chñ yÕusau: - Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ kinh doanh c¸c lo¹i vËt t,phô tïng thiÕt bÞ phôc vô cho ngµnh c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kinh tÕquèc d©n trong c¶ níc. - Lµm dÞch vô liªn quan ®Õn mäi lÜnh vùc xuÊt, nhËp khÈu kinhdoanh vµ s¶n xuÊt... - DÞch vô cho thuª xe, bÕn b·i, kho tµng... - C«ng ty kinh doanh nhµ nghØ, kh¸ch s¹n, c¸c dÞch vô ¨n uèng, x¨ngdÇu... - Lµm ®¹i lý b¸n hµng cho tËp ®oµn SUDMO cña CHLB §øc vÒthiÕt bÞ, phô tïng vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia, níc gi¶i kh¸t, s÷a, chÕbiÕn hoa qu¶; §¹i lý b¸n c¸c lo¹i xe n©ng cho h·ng Logi trans (§an m¹ch);®¹i lý b¸n vµ vËn chuyÓn xe m¸y cho c«ng ty Honda - ViÖt Nam. - Ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty cßn tæ chøc s¶n xuÊt c¸cmÆt hµng c¬ khÝ, s¾t thÐp, chÕ biÕn kho¸ng s¶n vµ mÆt hµng m©ytre ®an. * Kh¸ch hµng cña c«ng ty: Trªn thÞ trêng quèc tÕ, c«ng ty cã quan hÖ mua b¸n giao dÞch víikho¶nh 20 níc nh: Th¸i lan, Singapo, Malayxia, Hång k«ng, Trung quèc,NhËt b¶n ( Ch©u ¸); c¸c níc thuéc Liªn X« cò; Ph¸p, §øc, Hµ lan, Italya...(Ch©u ©u); Mü, Canada... HiÖn nay, c«ng ty VT vµ TBTB lµ c«ng ty th¬ng m¹i trùc thuéctæng c«ng ty m¸y ®éng lùc vµ m¸y n«ng nghiÖp ViÖt Nam (VEAM) vµ lµ: - Héi viªn cña phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI) - Thµnh viªn s¸ng lËp c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex(PJICO)KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 52
 53. 53. B¸o c¸o tèt nghiÖp - Thµnh viªn s¸ng lËp c«ng ty c¬ khÝ ViÖt - NhËt (VJE) chuyªn s¶nxuÊt c¸c s¶n phÈm b»ng gang ®óc cã chÊt lîng cao Ngoµi trô së chÝnh cña c«ng ty ®ãng t¹i sè 2- Hoµng Quèc ViÖt(Hµ néi) c«ng ty cßn cã 10 chi nh¸nh, xÝ nghiÖp, cöa hµng trùc thuéctrªn ph¹m vi toµn quèc. Tr¶i qua h¬n 30 n¨m phÊn ®Êu va trëng thµnh, mÆc dï cã nhiÒukhã kh¨n, tån t¹i nhng c«ng ty VTvµ TBTB vÉn kh«ng ngõng phÊn ®Êuvµ v¬n lªn vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ. C«ng ty ®· nhËn ®îcnhiÒu hu©n, huy ch¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc trao tÆng nh: Hu©n ch¬nglao ®éng h¹ng hai, b»ng khen cña Bé c«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm cñac«ng ty ®îc nhiÒu ngêi biÕt ®Õn... C«ng ty ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îcm×nh, ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu khã kh¨n nhhiÖn nay vµ cã chiÒu híng ngµy cµng ph¸t triÓn. C«ng ty lu«n ®Ò ra c¸cbiªn ph¸p gióp më réng s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, c¶ithiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn.2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty VT vµ TBTB.2.1.2.1. VÊn ®Ò nh©n sù. Khi míi thµnh lËp, c«ng ty cã kho¶ng trªn 300 c¸n bé c«ng nh©nviªn. N¨m 1973 sè lîng c«ng nh©n viªn lªn ®Õn møc cao nhÊt lµ 1400ngêi. Trong qu¸ tr×nh s¾p ®Æt l¹i c¬ cÊu tæ chøc, tinh gi¶m biªn chÕ,sè lîng c«ng nh©n viªn c«ng ty gi¶m dÇn vµ ®Õn nay cßn kho¶ng 600c«ng nh©n viªn ho¹t ®éng t¹i tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh. Trong ®ã: + Tr×nh ®é ®¹i häc: 150 ngêi + Tr×nh ®é trung häc: 250 ngêi + C«ng nh©n kü thuËt vµ lao ®éng phæ th«ng kho¶ng200 ngêi2.1.2.2. M¹ng líi kinh doanh trùc thuéc. HiÖn nay c«ng ty cã 10 thµnh viªn trùc thuéc ë Hµ néi vµ hÇu hÕtc¸c tØnh, thµnh phè lín ë c¶ 3 miÒn ®Êt níc B¾c - Trung - NamKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 53
 54. 54. B¸o c¸o tèt nghiÖp - Khu vùc phÝa B¾c: Tæng kho 1 (CÇu DiÔn, Hµ néi ), chi nh¸nh vËt t H¶i phßng (H¶iphßng), chi nh¸nh vËt t Th¸i nguyªn (Th¸i nguyªn), chi nh¸nh vËt t NamHµ néi (Hµ t©y), xÝ nghiÖp th¬ng m¹i, dÞch vô (Hµ néi), xÝ nghiÖp vËtt vËn t¶i Gia l©m (Hµ néi), cöa hµng b¸n xe vµ dÞch vô Huyndai uû th¸c(Hµ néi). - Khu vùc miÒn Trung: chi nh¸nh vËt t miÒn trung (TP §µ n½ng) - Khu vùc T©y nguyªn: chi nh¸nh vËt t T©y nguyªn (TP Bu«n MªThuét) - Khu vùc miÒn Nam: chi nh¸nh vËt t miÒn nam (TP Hå ChÝ Minh) C¸c chi nh¸nh cña c«ng ty ®îc thµnh lËp n¨m 1993 theo quyÕt®Þnh sè 388/CP (quyÕt ®Þnh cho phÐp tÊt c¶ c¸c c¬ së n»m ngoµitØnh cã doanh nghiÖp chÝnh ®Òu ®îc phÐp thµnh lËp v¨n phßng ®¹idiÖn, chi nh¸nh). C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty ®Òu ®îc thùc hiÖn h¹chto¸n ®éc lËp. Víi 10 thµnh viªn trùc thuéc tr¶i dµi tõ B¾c vµo Nam, c«ngty cã u thÕ nhanh chãng tiÕp cËn thÞ trêng trong níc.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 54
 55. 55. B¸o c¸o tèt nghiÖp2.1.2.3 C¬ cÊu tæ chøc c«ng ty. - Ban l·nh ®¹o: Gåm gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, ®¶ng uû vµ c«ng®oµn. Ban l·nh ®¹o phô tr¸ch tæng qu¸t ®ång thêi chØ ®¹o trùc tiÕp c¸cphßng ban, c¸c chi nh¸nh, xÝ nghiÖp, cöa hµng trùc thuéc. - C¸c phßng ban chøc n¨ng ®îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý s¶nxuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban Gi¸m®èc. C«ng ty VT vµ TBTB cã 8 phßng ban mçi phßng ban cã chøc n¨ng,nhiÖm vô kh¸c nhau: + Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã chøc n¨ng tham mu chogi¸m ®èc vÒ kinh doanh mua b¸n hµng ho¸, quan hÖ víi b¹n hµng, ®Ócung cÊp hµng hãa, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng, kinh doanh xuÊtnhËp khÈu, uû th¸c nhËp khÈu, mua b¸n c¸c lo¹i vËt t hµng ho¸ thiÕt bÞ®ång bé. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: cã chøc n¨ng më sæ s¸ch kÕ to¸n, ghichÐp c¸c nhiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng tæng hîp thanh quyÕtto¸n theo kú ®¶m b¶o nguån vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh cña c«ng ty, gi¸m s¸t vèn hiÖn cã t¹m øng vèn cho c¸c c¬ së,theo dâi qu¶n lý TSC§, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n tµichÝnh, lËp c¸c b¸o c¸o Tµi chÝnh theo quy ®Þnh. + Phßng kü thuËt kho vµ vËn t¶i: cã chøc n¨ng qu¶n lý vÒ küthuËt, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i... + Phßng tæ chøc lao ®éng: cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn bé lùc lînglao ®éng vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch qu¶n lý t×nh h×nh ®i vµ ®Õn cña ngêilao ®éng trong c«ng ty. + Ban kiÓm to¸n néi bé ( thµnh lËp 1999) theo quy ®Þnh cña Nhµníc ho¹t ®éng riªng trùc thuéc gi¸m ®èc, cã nhiÖm vô kiÓm to¸n, kiÓmso¸t c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh gióp gi¸m ®èc kiÓm tra sè liÖu, sæ s¸chkÕ to¸n ®Ó kÞp thêi söa ch÷a, chÊn chØnh nh÷ng sai sãt. + V¨n phßng c«ng ty: phô tr¸ch vÊn ®Ò hµnh chÝnh vµ qu¶n trÞtrong c«ng ty phôc vô héi nghÞ, lÔ t©n...KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 55
 56. 56. B¸o c¸o tèt nghiÖp + Tæng kho Hµ néi (míi thµnh lËp): tæ chøc tiÕp nhËn b¶o qu¶nbèc xÕp vµ giao nhËn vËt t hµng ho¸... + Phßng kinh doanh thiÕt bÞ: lµ c¬ quan nghiÖp vô gióp viÖc chogi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc chØ ®¹o kinh doanh khai th¸c mua b¸n, cungcÊp vËt t, thiÕt bÞ, hµng ho¸, tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña ngµnh c«ngnghiÖp... C¸c phßng ban cña c«ng ty ®¶m nhËn nh÷ng nhiÖm vô kh¸c nhaunhng cïng môc ®Ých chung lµ phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanhcña c«ng ty.2.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé mµy kÕ to¸n vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n södông ë c«ng ty.2.1.3.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty . C«ng ty VT vµ TBTB lµ c«ng ty th¬ng m¹i cã quy m« lín vµ m¹ng líichi nh¸nh, xÝ nghiÖp trùc thuéc tr¶i dµi tõ B¾c vµo Nam, c«ng ty ¸pdông h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung- ph©n t¸n. C¬ cÊu theo s¬ ®å sau:KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 56
 57. 57. B¸o c¸o tèt nghiÖp NhiÖm vô cña c¸c bé phËn kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n. - KÕ to¸n trëng: phô tr¸ch, chØ ®¹o chung ho¹t ®éng cña phßng kÕto¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc gi¸m ®èc vµ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕto¸n. - Phã phßng kÕ to¸n (kiªm kÕ to¸n tæng hîp): lµm tham mu cho kÕto¸n trëng vÒ ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n, phô tr¸ch chuyªn m«n, ®iÒuhµnh phßng kÕ to¸n khi kÕ to¸n trëng v¾ng mÆt, kiÓm tra, ®èi chiÕu sèliÖu, b¸o c¸o kÕ to¸n göi lªn cÊp trªn vµ thùc hiÖn c¸c phÇn kÕ to¸n cßnl¹i. - KÕ to¸n thuÕ: theo dâi c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, thuÕ xuÊt nhËpkhÈu, thuÕ GTGT. - KÕ to¸n thanh to¸n, tiÒn mÆt: thanh to¸n c¸c kho¶n chi cña c«ngty cho c¸c b¹n hµng, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña c¸c chøng tõ, lËp c¸c phiÕuthu chi tiÒn mÆt chuyÓn cho thñ kho. - Thñ kho: qu¶n lý tiÒn mÆt trong kÐt, xuÊt nhËp tiÒn mÆt theoc¸c phiÕu thu chi tiÒn mÆt. - KÕ to¸n ng©n hµng: chÞu tr¸ch nhiÖm riªng vÒ ho¹t ®éng giaodÞch víi ng©n hµng. - KÕ to¸n theo dâi hµng tån kho: theo dâi t×nh h×nh xuÊt, nhËp,tån kho hµng ho¸, vËt t. - KÕ to¸n mua hµng vµ thanh to¸n víi ngêi b¸n: h¹ch to¸n mua hµngnhËp khÈu vËt t hµng ho¸ vµ t×nh h×nh thanh to¸n víi ngêi b¸n. - KÕ to¸n thanh to¸n víi kh¸ch hµng: theo dâi t×nh h×nh b¸n hµngvµ c¸c kho¶n ph¶i thu víi kh¸ch hµng. - KÕ to¸n TSC§: theo dâi TSC§ toµn c«ng ty vµ khÊu hao TSC§. - KÕ to¸n chi phÝ: theo dâi to¸n bé CPBH, CPQLDN, chi phÝ dÞchvô toµn c«ng ty. - KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 57
 58. 58. B¸o c¸o tèt nghiÖp C«ng ty VT vµ TBTB sö dông hÇu hÕt c¸c tµi kho¶n cÊp 1 trong hÖthèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt ®Þnh1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01/01/1995 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh cïng víi c¸ctµi kho¶n cÊp 2,3 cÇn thiÕt ®Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ mäi ho¹t ®éng kinh tÕtµi chÝnh ph¸t sinh trong c«ng ty phï hîp víi ®Æc trng riªng cña c«ng ty.Mçi bé phËn kÕ to¸n cã nhiÖm vô theo dâi mét sè tµi kho¶n nhÊt ®Þnh.2.1.3.2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông ë c«ng ty. C¨n cø vµo sè lîng tµi kho¶n sö dông còng nh quy m«, ®Æc ®iÓmho¹t ®éng cña c«ng ty. H×nh thøc kÕ to¸n ®îc sö dông lµ h×nh thøc kÕto¸n “ chøng tõ ghi sæ”. S¬ ®å 12: Tr×nh tù kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ë c«ng ty Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ kÕ to¸n chi tiÕt PhiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gècGhi chó: Ghi hµng ngµy Sæ c¸i Ghi cuèi th¸ng B¸o c¸o kÕ to¸nKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 58
 59. 59. B¸o c¸o tèt nghiÖp Phßng kÕ to¸n lËp vµ göi b¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi quÝ, vµo cuèiniªn ®é kÕ to¸n (n¨m d¬ng lÞch) nh»m ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nhkÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho ban gi¸m ®èc, c¸c ®èi tîngkh¸c ngoµi c«ng ty. C«ng ty lËp c¶ 4 b¸o c¸o tµi chÝnh: B¶ng c©n ®èi kÕto¸n, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ, ThuyÕtminh b¸o c¸o tµi chÝnh. Cuèi kú c«ng ty cßn lËp b¶ng tæng hîp TSC§,b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, b¸o c¸o b¸n ra, b¸o c¸o mua vµo (theo th¸ng ), b¸o c¸o CPBH, b¸o c¸o chi phÝ dÞch vô, b¸o c¸o CPQLDN. §Þnh kú hµng quý c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nép b¸o c¸o lªn phßng kÕto¸n c«ng ty ®Ó quyÕt to¸n. C¸c c¸n bé chuyªn qu¶n cã nhiÖm vô kiÓmtra ho¹t ®éng kÕ to¸n ë ®¬n vÞ cÊp díi. Trªn c«ng ty bé phËn kiÓm to¸nnéi bé ®¶m nhËn nhiÖm vô kiÓm tra theo ®Þnh kú th¸ng mét. - C«ng ty h¹ch to¸n theo th¸ng, quý, n¨m. - C«ng ty kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêngxuyªn. - C«ng ty nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p ®Ýchdanh.2.1.4. Ph¬ng thøc b¸n hµng. C«ng ty tæ chøc b¸n hµng theo 4 ph¬ng ph¸p. - B¸n hµng t¹i kho - B¸n hµng giao th¼ng - XuÊt khÈu hµng ho¸ - XuÊt kh©ñ uû th¸c2.2. Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶b¸n hµng ë c«ng ty VT vµ TBTB.2.2.1. Tæ chøc kÕ to¸n hµng ho¸ xuÊt kho vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸vèn hµng xuÊt b¸n.2.2.1.1. §Æc ®iÓm kinh doanh hµng ho¸ cña c«ng ty.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 59
 60. 60. B¸o c¸o tèt nghiÖp C«ng ty VT vµ TBTB lµ c«ng ty th¬ng m¹i trùc thuéc Bé c«ngnghiÖp ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, kh¸ch hµngngoµi níc cña c«ng ty kho¶ng 20 níc trªn thÕ giíi ( Mü, NhËt b¶n, Trungquèc, Malayxia...) Hµng ho¸ cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i vËt t, thiÕt bÞ toµn bé phôc vô chongµnh c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. CãthÓ kÓ mét sè mÆt hµng chñ yÕu sau: - MÆt hµng kinh doanh vµ xuÊt khÈu chñ yÕu: c¸c lo¹i ®éng c¬Diezel, ®éng c¬ x¨ng, c¸c lo¹i m¸y n«ng nghiÖp, chÕ biÕn l¬ng thùc, c¸clo¹i phô tïng m¸y n«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm thñ c«ng m©y tre ®an... - MÆt hµng kinh doanh vµ nhËp khÈu chÝnh: thÐp Bilet ®Ó s¶nxuÊt thÐp, gang thái, hîp kim cao cÊp, thÐp dông cô, c¸c lo¹i kim lo¹imÇu ( Fe, Al, Cu, Zn...), vËt t phô tïng chiÕu s¸ng, thiÕt bÞ v¨n phßng... - §Æc biÖt c«ng ty cßn nhËp khÈu d©y chuyÒn thiÕt bÞ theo ®¬n®Æt hµng cña kh¸ch nh: d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia (cho Nhµ m¸y biaThanh ho¸, B¾c th¸i)2.2.1.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ t¹i c«ng ty.2.2.1.2.1. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng mua vµo. - Hµng mua vµo giao b¸n th¼ng (hµng nhËp khÈu): hµng nhËpkhÈu tÝnh theo gi¸ CIF ( cost insurance feight ), giao b¸n ngay t¹i c¶ng(cöa khÈu) ViÖt Nam. TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng mua vµo = Gi¸ CIF + ThuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) giao th¼ng - Hµng mua vµo nhËp kho (hµng nhËp khÈu hoÆc mua vµo trongníc): trÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng mua vµo nhËp kho ®îc x¸c ®Þnh theo trÞgi¸ thùc tÕ mua vµo vµ chi phÝ mua: TrÞ gi¸ thùc tÕ TiÒn ph¶i ThuÕ nhËp khÈu Gi¶m gi¸ hµngb¸nKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 60
 61. 61. B¸o c¸o tèt nghiÖp mua vµo cña = tr¶ cho + thuÕ kh¸c - hµng b¸n bÞ tr¶l¹i hµng ho¸ ngêi b¸n ( nÕu cã ) ( nÕu cã ) Chi phÝ mua = Chi phÝ + PhÝ b¶o + PhÝ më + PhÝkiÓm vËn chuyÓn hiÓm L/C ®Þnh TrÞ gi¸ vèn thøc tÕ hµng mua vµo = trÞ gi¸ thùc tÕ mua vµo cñahµng ho¸ + chi phÝ mua Chi phÝ mua thêng chiÕm kho¶ng 5 - 7% trÞ gi¸ thùc tÕ mua vµocña hµng ho¸, chi phÝ mua ®îc theo dâi tõng lo¹i hµng, tõng lÇn nhËp.Tuy nhiªn kh«ng ph¶i c«ng ty lóc nµo còng xuÊt b¸n mét lÇn toµn bé l«hµng ®· nhËp mµ l« hµng Êy cã thÓ xuÊt b¸n nhiÒu lÇn. Do ®ã chi phÝmua cã liªn quan ®Õn c¶ hµng ®· tiªu thô vµ hµng cßn l¹i.2.2.1.2.2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng xuÊt b¸n TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ TrÞ gi¸ thùc tÕ Chi phÝ muaph©n hµng xuÊt b¸n = mua vµo cña hµng + bæ cho hµngxuÊt trong kú xuÊt b¸n trong kú b¸n trong kúKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 61
 62. 62. B¸o c¸o tèt nghiÖp Trong ®ã: + TrÞ gi¸ mua vµo thùc tÕ cña hµng xuÊt b¸n trong kú: xuÊt l«hµng nµo th× lÊy trÞ gi¸ mua vµo thc tÕ cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh trÞ gi¸mua hµng xuÊt b¸n (theo ph¬ng ph¸p ®Ých danh). + Chi phÝ mua ph©n bæ cho hµng xuÊt b¸n trong kú: ®îc ph©nbæ cho hµng ®· b¸n theo tiªu thøc sè lîng hµng xuÊt b¸n ( kÕ to¸n c¨n cøvµo sè lîng hµng ho¸ xuÊt kho trªn thÎ kho). Chi phÝ Chi phÝ mua Chi phÝ mua cña mua ph©n cña hµng tån + hµng nhËp trong bæ cho = ®Çu kú kú hµng xuÊt Sè lîng hµng Sè lîng hµng mua + b¸n trong kú mua tån ®Çu kú nhËp trong kú + Tr×nh tù nhËp xuÊt kho hµng ho¸: - Phßng kinh doanh mua hµng vÒ cã ®Çy ®ñ ho¸ ®¬n, khi hµngvÒ phßng kinh doanh ph¸t lÖnh nhËp kho, ghi thÎ kho lµm 3 liªn phßngkÕ to¸n theo dâi 1 liªn, phßng kinh doanh 1 liªn, thñ kho theo dâi 1 liªn.Sau khi nhËp kho c¨n cø vµo viÖc lËp hiÖu qu¶ lç - l·i phßng kinh doanhký lÖnh xuÊt hµng (b¸n ra), kh¸ch hµng nhËn hµng, nhËn ho¸ ®¬n vµthanh to¸n tiÒn. Hµng b¸n th¸ng nµo th× nép thuÕ vµ tÝnh hiÖu qu¶(KQKD) vµo th¸ng ®ã. VD: Ngµy 20/01/2002 c«ng ty b¸n thÐp hîp kim G12.MoV choThanh Ho»ng ho¸ ®¬n GTGT sè 012216KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 62
 63. 63. B¸o c¸o tèt nghiÖp ho¸ ®¬n (gtgt) MÉu sæ: 01 GTGT - 03LL liªn 3 (dïng ®Ó thanh to¸n) Ngµy 20/01/2001 No 012216 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty vËt t vµ thiÕt bÞ toµn bé ( MATEXIM ) §Þa chØ : §êng Hoµng Quèc ViÖt - Hµ Néi... sè tµi kho¶n... §iªn tho¹i : 8361692 ... MS 0100100336 Hä tªn ngêi mua hµng: Thanh Ho»ng §¬n vÞ : Chi nh¸nh vËt t Th¸i Nguyªn §Þa chØ : Phæ yªn, Th¸i Nguyªn ... sè tµi kho¶n... H×nh thøc thanh to¸n: 02/MTX - CNTN/01 MS: STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn USD USD A B C 1 2 3=1*2 ThÐp hîp kim G12MoV # 40 mn TÊn 3,445 1170 4.030,65 # 60 mn TÊn 3,005 1170 3.515,85 # 100 mn TÊn 0,549 1170 642,33 Tæng sè TÊn 6,999 8.188,83 Quy ra VND theo tû gi¸ t¹m tÝnh 15120®/USD 15120®/USD * 8.188,83 USD = 123.815.110,00® Céng thµnh tiÒn 123.815.110,00® ThuÕ suÊt: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 6.190.755,00® Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 130.005.865,00®KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 63
 64. 64. B¸o c¸o tèt nghiÖp Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m ba m¬i triÖu, n¨m ngh×n t¸m tr¨m s¸u l¨m ®ångKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 64
 65. 65. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ngêi mua ký KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ Ngµy 10/01/2002 C«ng ty mua thÐp hîp kim G12MoV ho¸ ®¬nGTGT Sè 296415 - cña c«ng ty th¬ng m¹i Hµ viÖt Ngµy 14/01/2002 C«ng ty mua t«n Siloc cña c«ng ty Gia Anh cãho¸ ®¬n GTGT - Sè lîng 11,575 tÊn Sè 359618 thuÕ suÊt : 5% ®¬n gi¸ : 7.500.000 Ngµy 15/01/2002 C«ng ty mua thÐp dÑt S45C cña c«ng ty kim khÝHµ néi cã ho¸ ®¬n GTGT - sè 46981 víi sè lîng 15 tÊn thuÕ suÊt: 5% ®¬n gi¸: 4.177.060 TrÝch ho¸ ®¬n GTGT hµng thep hîp kim G12MoV ho¸ ®¬n gtgt Sè 296415 Ngµy 10/01/2002KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 65
 66. 66. B¸o c¸o tèt nghiÖp§¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty th¬ng m¹i Hµ ViÖt§Þa chØ : Sè TK§iÖn tho¹i M· sè: 0100100336-1Hä tªn ngêi mua hµng: NguyÔn Thanh V©n§¬n vÞ : C«ng ty VT vµ TBTB§Þa chØ : Sè TKH×nh thøc thanh to¸n M· sè: 010010036-1TT Tªn hµng ho¸,dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ ThµnhtiÒn1. ThÐp hîp kim G12MoV TÊn 6,999 15.690.000109.828.000KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 66
 67. 67. B¸o c¸o tèt nghiÖpCéng tiÒn hµng:109.828.000ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT5.491.400Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 67
 68. 68. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n ViÖc nhËp kho ®¸nh gi¸ l« hµng nh sau: - T¹i kho, thñ kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµ kÕt qu¶ kiÓmnhËn, ghi sè lîng thùc nhËp vµo phiÕu nhËp kho vµ thÎ kho. Sau ®ãchuyÓn phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n GTGT cho phßng kÕ to¸n. - T¹i phßng kÕ to¸n: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n x¸c ®ÞnhtrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng nhËp kho lµ tiÒn hµng (cha cã thuÕGTGT) ghi trªn ho¸ ®¬n : 109.828.000 ®ång Chi phÝ vËn chuyÓn (ghi trªn ho¸ ®¬n cíc vËn chuyÓn) ®îc theodâi trªn sæ theo dâi chi phÝ mua vµo, sè tiÒn lµ: 7.676.000 ®ång B¶ng 1A: phiÕu nhËp kho Sè08/156.1 §¬n vÞ : C«ng ty VT vµ TBTB NhËp cña : C«ng ty TM Hµ ViÖt §Þa chØ : Ngµy 10/01/2002 NhËp theo ho¸ ®¬n: sè 296415 ngµy 10/01/2002 NhËp vµo kho: cña c«ng ty VT vµ TBTBKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 68
 69. 69. B¸o c¸o tèt nghiÖp Sè lîng Tªn hµng vµ quy Sè lîng theo TT §VT theo thùc Thµnh tiÒn c¸ch phÈm chÊt chøng tõ tÕ ThÐp hîp kim TÊn 6,999 6,999 109.828.000 G12MoV §óng lo¹i Céng TÊn 6,999 6,999 109.828.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) Khi b¸n toµn bé 6,999 tÊn thÐp hîp kim G12MoV. KÕ to¸n x¸c®Þnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng xuÊt b¸n lµ : 109.828.000 + 7.676.000 =117.504.000 Chi phÝ ph©n bæ cho hµng ®· b¸n: 7.676.000 ®ång B¶ng 1B: phiÕu nhËp kho Sè 10/156.1 §¬n vÞ : C«ng ty VT vµ TBTB NhËp cña : C«ng ty Gia Anh §Þa chØ : Ngµy : 14/01/2002 NhËp theo : Ho¸ ®¬n GTGT sè: 359618 ngµy 14/01/2002 NhËp vµo : Kho cña c«ng ty VT vµ TBTB ST Tªn hµng vµ quy §VT Sè lîng theo Sè lîng Thµnh tiÒn T c¸ch phÈm chÊt chøng tõ theo thùc tÕ T«n Siloc TÊn 11,575 11,575 86.812.500 Céng 11,575 11,575 86.812.500 Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho (Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn )KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 69
 70. 70. B¸o c¸o tèt nghiÖp Víi chi phÝ vËn chuyÓn ghi trªn ho¸ ®¬n “ cíc phi vËn chuyÓn” ®îctheo dâi cho hµng mua vµo lµ 3.400.000 ®ång. KÕ to¸n x¸c ®Þnh trÞ gi¸vèn thùc tÕ hµng xuÊt b¸n, khi c«ng ty b¸n 11,575 tÊn Siloc lµ: 3.400.000 + 86.812.500 = 90.212.500 ®ång B¶ng 1C: phiÕu nhËp kho Sè 15/156.1 §¬n vÞ : C«ng ty VT vµ TBTB NhËp cña : C«ng ty kim khÝ Hµ néi §Þa chØ : Ngµy 15/01/2002 NhËp theo: Ho¸ ®¬n GTGT - sè 46981 ngµy 15/01/2001 NhËp vµo kho c«ng ty VT vµ TBTB ST Tªn hµng vµ quy Sè lîng theo Sè lîng §VT Thµnh tiÒn T c¸ch phÈm chÊt chøng tõ thùc tÕ ThÐp dÑt S45C TÊn 15 15 62.656.000 Céng TÊn 15 15 62.656.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) Khi xuÊt 15 tÊn thÐp dÑt S45C, kÕ to¸n x¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn thùctÕ hµng xuÊt b¸n lµ : 62.656.000 ®ång + 2.500.000 ®ång = 65.156.000®ång, 2.500.000 ®ång lµ chi phÝ ph©n bæ cho hµng ®· b¸n ( ghi trªn sætheo dâi cíc phÝ hµng mua vµo ). §Õn ngµy 20/01/2002 xuÊt toµn bé 6,999 tÊn thÐp hîp kimG12MoV 25/01/2002 xuÊt toµn bé 11,575 tÊn t«n Siloc 25/01/2002 xuÊt 15 tÊn thÐp dÑt S45C TrÝch phiÕu xuÊt kho ngµy 20/01/2002KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 70
 71. 71. B¸o c¸o tèt nghiÖp B¶ng 1D: phiÕu xuÊt kho Sè 16/1561 Ngµy 20/01/2002 Tªn ngêi nhËn hµng: §¬n vÞ: Lý do xuÊt XuÊt t¹i kho: C«ng ty VT vµ TBTBKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 71
 72. 72. B¸o c¸o tèt nghiÖp Sè lîng T Tªn vµ quy c¸ch Sè lîng theo §VT theo thùc Thµnh tiÒn T phÈm chÊt chøng tõ tÕ ThÐp hîp kim 117.504.00 TÊn 6,999 6,999 G12MoV 0 117.504.00 Céng TÊn 6,999 6,999 0Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñkho (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) (Ký,hä tªn) B¶ng 1E1 phiÕu xuÊt kho Sè 17/1561 Ngµy 25/01/2002 Tªn ngêi nhËn hµng §¬n vÞ: Lý do xuÊt: XuÊt t¹i kho: C«ng ty VT vµ TBTB Sè lîngST Tªn vµ quy c¸ch Sè lîng theo §VT theo thùc Thµnh tiÒn T phÈm chÊt chng tõ tÕ1. T«n Siloc TÊn 11,575 11,575 90.212.500 Céng TÊn 11,575 11,575 90.212.500 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËnThñ kho (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) (Ký,hä tªn)KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 72
 73. 73. B¸o c¸o tèt nghiÖp B¶ng 1E2 phiÕu xuÊt kho Sè18/1561 Ngµy 25/01/2002 Tªn ngêi nhËn hµng: §¬n vÞ: Lý do xuÊt: XuÊt t¹i kho: C«ng ty VT vµ TBTBKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 73
 74. 74. B¸o c¸o tèt nghiÖp STT Tªn vµ quy c¸ch §VT Sè lîng theo Sè lîng theo Thµnh tiÒn phÈm chÊt chøng tõ thùc tÕ 1. ThÐp dÑt S45C TÊn 15 15 65.156.000KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 74
 75. 75. B¸o c¸o tèt nghiÖp Céng TÊn 15 15 65.156.000KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 75
 76. 76. B¸o c¸o tèt nghiÖpPhô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñkho ( ký, hä tªn ) ( ký, hä tªn ) ( ký, hä tªn ) (ký, hätªn) C¸c phiÕu xuÊt kho ghi c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT (liªn 3 dïng ®Óthanh to¸n). C¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho, ho¸ ®¬n GTGT, ho¸ ®¬ncíc vËn chuyÓn, cuèi th¸ng kÕ to¸n ghi v¸o “ phiÕu ghi sæ kiªm lu©nchuyÓn chøng tõ gèc” B¶ng 1F phiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc Sè TK : 632 Sè: 01 Ngµy 31 Th¸ng 1 N¨m 2002 §¬n vÞ: ®ångKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 76
 77. 77. B¸o c¸o tèt nghiÖp TK ®èi Sè tiÒn GhiSTT DiÔn gi¶i øng chó Nî Cã Nî Cã 1. XuÊt kho thÐp hîp kim 632 1561hk 117.504.00 2. G12MoV 632 1561sl 0 3. XuÊt kho t«n Siloc 632 1561td 90.212.50 XuÊt kho thÐp dÑt S45C 0 65.156.0 00KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 77
 78. 78. B¸o c¸o tèt nghiÖp Céng 272.872.5 00KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 78
 79. 79. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo “ phiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõgèc” kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK632. Cuèi kú lÊy dßng tæng céng cña sæc¸i TK 632 kÕt chuyÓn sang bªn Cã cña TK911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ B¶ng 1G: sæ c¸i Th¸ng 01/2002 Tªn TK: Gi¸ vèn hµng b¸n Sè hiÖu: TK 632 §¬n vÞ: ®ångKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 79
 80. 80. B¸o c¸o tèt nghiÖpNgµy Chøng tõ Sè tiÒn TK ghi DiÔn gi¶i S N §U Nî Cã sæKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 80
 81. 81. B¸o c¸o tèt nghiÖp31/01 08 10/01 Hµng thÐp hîp kim G12MoV ®· b¸n 156 117.504.031/01 10 14/01 Hµng t«n Siloc ®· b¸n 1 0031/01 15 15/01 Hµng thÐp dÑt S45C ®· 90.212.531/01 b¸n 00 272.872.5 KÕt chuyÓn gi¸ vèn ®Ó 911 65.156.0 00 x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 00 Céng sè ph¸t sinh 272.872.5 Sè d cuèi kú 00 272.872.5 00KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 81
 82. 82. B¸o c¸o tèt nghiÖp Ngêi lËp sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬nvÞ (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)2.2.1.2.3. KÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸. C«ng ty thùc hiÖn chi tiÕt kÕ to¸n hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p ghi thÎsong song, phôc vô ph¬ng ph¸p nµy c«ng ty sö dông c¸c mÉu sæ chi tiÕtnh sau: thÎ kho, sæ chi tiÕt hµng ho¸,b¶ng kª tæng hîp nhËp - xuÊt - tånhµng ho¸ vµ sö dông TK chi tiÕt: TK 1561A - gt - Hµng giao th¼ng. TK 1561A - xk - Hµng xuÊt kho. TK 1561B - Hµng uû th¸c. Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ c¸ch ghi ®¬n gi¶n, dÔ kiÓm tra ®èichiÕu sè liÖu, cã kh¶ n¨ng cung cÊp th«ng tin nhanh cho qu¶n trÞ hµngtån kho vµ kh¸ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty ( c¸c nghiÖp vô nhËpxuÊt hµng ho¸ kh«ng nhiÒu nªn kh«ng sö dông gi¸ h¹ch to¸n) viÖc h¹chto¸n chi tiÕt hµng ho¸ ë kho vµ phßng kÕ to¸n nh sau: - ë kho: thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp,xuÊt, tån hµng ngµy cña tõng lo¹i hµng ho¸ theo chØ tiªu sè lîng (thÎ kho®îc më cho tõng lo¹i hµng ). Hµng ngµy thñ kho thùc hiÖn nhËp-xuÊthµng ho¸ lËp c¸c chøng tõ nhËp xuÊt sau ®ã c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®ã®Ó ghi v¸o thÎ kho. Ngoµi ra thñ kho cßn cã nhiÖm vô s¾p xÕp, ph©nlo¹i hîp lý c¸c chøng tõ nhËp xuÊt ®Ó giao cho kÕ to¸n. - ë phßng kÕ to¸n: ®Þnh kú 10 ngµy, kÕ to¸n xuèng kho ®Ó kiÓmtra, ký x¸c nhËn vµo thÎ kho vµ nhËn c¸c chøng tõ nhËp xuÊt mang vÒphßng kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n kiÓm tra c¸c chøng tõ nhËp,xuÊt, c¨n cõ vµo ®ã ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸, mçi chøng tõ métdßng. Sæ chi tiÕt hµng ho¸ theo dâi c¶ hiÖn vËt (sè lîng), gi¸ trÞ (sè tiÒn)cña hµng ho¸. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n céng sè liÖu trªn sæ chi tiÕt hµng ho¸vµ lËp b¶ng kª tæng hîp nhËp - xuÊt - tån. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho t¹i c«ng ty diÔn ra theo s¬®å sau: S¬ ®å 13: Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho. PhiÕu nhËp ThÎ kho khoPhiÕu xuÊt kho TËp hîp ph©n Sæ chi B¶ng kªKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 82 lo¹i PNK, PXK tiÕt hµng tæng hîp N - ho¸ X-T
 83. 83. B¸o c¸o tèt nghiÖp VD: Th¸ng 01/2002 phiÕu xuÊt kho sè 10 ngµy 20/01/2002 (xuÊtthÐp hîp kim G12MoV. ViÖc h¹ch to¸n chi tiÕt thÐp hîp kim nh sau: ë kho thñ kho c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ghi sè thùc xuÊt vµo thÎkho. thÎ kho Ngµy lËp thÎ: 01/01/2002 Kho: cña c«ng ty VT vµ TBTB - MATEXIM. Tæ sè 1: Tªn hµng: ThÐp hîp kim G12MoV M· sè: §¬n vÞ tÝnh: TÊnKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 83
 84. 84. B¸o c¸o tèt nghiÖp Chøng tõ Sè lîng Ch÷ ký Ngµy DiÔn gi¶i cña kÕ Sè Ngµy N-X NhËp XuÊt Tån to¸n Tån ®Çu th¸ng 08 20/01/ 01/2002 10/01 6,999 10 02 NhËp 20/01 6,999 20/01/ XuÊt 02 Céng ph¸t sinh 6,999 6,999 Tån cuèi th¸ng 01/02 ë phßng kÕ to¸n: C¨n cø phiÕu nhËp, xuÊt kho (ho¸ ®¬n GTGT) kÕto¸n ghi vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸. ThÐp hîp kim G12MoV xÕp vµo lo¹ihµng kim khÝ. Cuèi th¸ng thñ kho ghi sè l¬ng nhËp-xuÊt- tån vµo b¶ng kª nhËp -xuÊt - tån hµng ho¸ (lÊy dßng tæng céng ph¸t sinh vµ tån cuèi th¸ng trªnc¸c sæ chi tiÕt hµng ho¸.2.2.1.2.4. KÕ to¸n tæng hîp hµng ho¸. H¹ch to¸n chøng tõ ban ®Çu: Sæ c¸i TK156, sæ theo dâi TK156.Tæng hîp, chøng tõ, ho¸ ®¬n cíc phÝ vËn chuyÓn... B¶ng kª hµng ho¸ tån kho cuèi th¸ng, sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõgèc. KÕ to¸n hµng ho¸ sö dông TK156 - Hµng ho¸ TK111 - TiÒn mÆt TK112 - TGNH Hµng ngµy c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn hµng ho¸, kÕto¸n tËp hîp ghi vµo sæ chi tiÕt TK156 sau ®ã cuèi th¸ng ghi vµo phiÕughi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 84
 85. 85. B¸o c¸o tèt nghiÖp Sau ®ã ®Õn cuèi th¸ng kÕ to¸n ghi vµo “phiÕu ghi sæ kiªm lu©nchuyÓn chøng tõ gèc” B¶ng 5: phiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøngTõ GèC Sè TK 1561 Th¸ng 01/2002KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 85
 86. 86. B¸o c¸o tèt nghiÖp ST TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi DiÔn gi¶i T Nî Cã Nî Cã chó 1. NhËp kho kim 1561k 331 517.485.65 186.767.4 k khÝ 1 22 2. 1561s m XuÊt kho hµng 632 6.149.1 SupMo 60 3. XuÊt kho hµng 632 1561L/ L/e e 472.310.0 00KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 86
 87. 87. B¸o c¸o tèt nghiÖp Céng 517.485.65 665.226.5 1 82 Ngêi lËp KÕ to¸n trëng (ký,hä tªn) (ký,hä tªn)2.2.2. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu.2.2.2.1. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng. * Doanh thu b¸n hµng t¹i c¶ng (giao th¼ng) - Tæ chøc chøng tõ ban ®Çu: Do gi¸ trÞ cña mçi lÇn xuÊt hµng ®Ó b¸n bu«n thêng rÊt lín, c¸cnh©n viªn phßng kinh doanh ph¶i nép ho¸ ®¬n b¸n hµng (ho¸ ®¬nGTGT) cho hµng b¸n ra. Ho¸ ®¬n b¸n hµng cã gi¸ trÞ nh tê lÖnh xuÊtkho, ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n theo dâi, ghi chÐp, ph¶n ¸nh doanhthu b¸n hµng, theo dâi c«ng nî còng nh viÖc xuÊt tån kho trªn thÎ kho kÕto¸n. VËy chøng tõ ban ®Çu lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n doanh thu b¸nhµng lµ: ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT theo mÉu 01 GTKT - 03SLL -Sè 012216. - Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: §Ó ph¶n ¸nh theo dâi doanh thu b¸n hµng kÕ to¸n sö dông: TK 5111GT - Doanh thu b¸n hµng giao th¼ng vµ TK liªn quan TK 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hµng TK 3331 - thuÕ GTGT ®Çu ra - Sæ kÕ to¸n sö dông + ThÎ kho kÕ to¸n hµng nhËp khÈu + Sæ c¸i TK 131, TK 5111, TK 3331 + Ngoµi ra cßn sö dông c¸c b¶ng kª, chøngtõ b¸n hµng, phiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc. - Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n doanh thu b¸n hµngKÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 87

×