Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong ty thep thang long

281 views

Published on

http://tailieu.vncty.com/index.php

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tailieu.vncty.com hoan thien cong tac ke toan nghiep vu ban hang tai cong ty thep thang long

 1. 1. lêi më ®Çu Tr¶i qua h¬n mêi n¨m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi, chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, cïng víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ nh hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i thÝch øng víi nhu cÇu cña x· héi. Cã thÓ nãi thÞ trêng lµ m«i trêng c¹nh tranh lµ n¬i lu«n diÔn ra sù ganh ®ua cä s¸t gi÷a c¸c thµnh viªn tham gia ®Ó dµnh phÇn lîi cho m×nh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i tËp trung mäi cè g¾ng, nç lùc vµo hai môc tiªu chÝnh: cã lîi nhuËn vµ t¨ng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Doanh nghiÖp nµo n¾m b¾t ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c th«ng tin th× cµng cã kh¶ n¨ng t¹o thêi c¬ ph¸t huy thÕ chñ ®éng trong kinh doanh vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. KÕ to¸n lµ mét lÜnh vùc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, ®¶m nhiÖm hÖ thèng tæ chøc th«ng tin cã Ých cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ. Do ®ã kÕ to¸n lµ ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp lµm ¨n ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ vµ ®æi míi s©u s¾c cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái hÖ thèng kÕ to¸n ph¶i kh«ng ngõng ®îc hoµn thiÖn ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña qu¶n lý. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®ãng vai trß lµ m¹ch m¸u trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, cã qu¸ tr×nh kinh doanh theo mét chu kú nhÊt ®Þnh: mua-dù tr÷- b¸n trong ®ã b¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng vµ cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn qu¸ tr×nh hoat ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viªc qu¶n lý qu¸ tr×nh b¸n hµng cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c b¸n hµng, kÕ to¸n b¸n hµng lµ phÇn hµnh chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i vµ víi chøc n¨ng lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô th× cµng ph¶i ®îc cñng cè hoµn thiÖn nh»m phôc vô ®¾c lùc cho qu¸
 2. 2. tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty ThÐp Th¨ng Long cïng víi lý luËn kÕ to¸n mµ em ®· ®îc häc, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty ThÐp Th¨ng Long” cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung cña luËn v¨n tèt nghiÖp nµy ®îc nghiªn cøu dùa theo nh÷ng kiÕn thøc lý luËn ®îc trang bÞ ë nhµ trêng vÒ kÕ to¸n th¬ng m¹i, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ… vµ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c«ng ty ThÐp Th¨ng Long ®Ó t×m hiÓu néi dung cña tõng kh©u kÕ to¸n tõ chøng tõ ban ®Çu cho ®Õn khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh tõ ®ã thÊy ®îc nh÷ng vÊn ®Ò ®· lµm tèt vµ nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i nh»m ®a ra biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty. Bè côc cña luËn v¨n gåm ba ch¬ng: Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty thÐp Th¨ng Long. Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty thÐp Th¨ng Long.
 3. 3. Ch¬ng 1 Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1.1.§Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1.1.1.ThÞ trêng. ThÞ trêng lµ n¬i mua b¸n trao ®æi c¸c lo¹i hµng ho¸; nãi c¸ch kh¸c ®©y lµ n¬i gÆp gì gi÷a cung vµ cÇu. ThÞ trêng còng lµ n¬i tËp trung nhiÒu nhÊt c¸c m©u thuÉn cña nÒn kinh tÕ, lµ n¬i khëi ®iÓm vµ kÕt thóc cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Trong thÞ trêng, gi¸ c¶ lµ ph¹m trï trung t©m, lµ bµn tay v« h×nh ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch nÒn s¶n xuÊt cña x· héi. Th«ng qua gi¸ c¶ thÞ trêng, thÞ trêng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch cña m×nh trong ®ã cung- cÇu lµ hai ph¹m trï kinh tÕ lín bao trïm lªn thÞ trêng, quan hÖ cung- cÇu trªn thÞ trêng ®· quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. 1.1.2. Kinh tÕ thÞ trêng. 1.1.2.1. Kh¸i niÖm kinh tÕ thÞ trêng. Cïng víi lÞch sö ph¸t triÓn cña loµi ngêi th× kinh tÕ x· héi còng cã bíc tiÕn phï hîp. H×nh th¸i kinh tÕ chuyÓn tõ kinh tÕ tù nhiªn lªn h×nh th¸i kinh tÕ cao h¬n ®ã lµ kinh tÕ hµng ho¸. Kinh tÕ hµng ho¸ ra ®êi ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi, tíi nay nã ®· ph¸t triÓn vµ ®¹t tíi tr×nh ®é cao ®ã lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Kinh tÕ thÞ trêng lµ kiÓu tæ chøc kinh tÕ x· héi mµ trong ®ã c¸c quan hÖ kinh tÕ, ph©n phèi s¶n phÈm , lîi Ých ®Òu do c¸c quy luËt cña thÞ trêng ®iÒu tiÕt, chi phèi.
 4. 4. Kinh tÕ thÞ trêng lµ nÒn kinh tÕ ®îc vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng mµ c¬ chÕ thÞ trêng lµ tæng thÓ c¸c nh©n tè quan hÖ c¬ b¶n, vËn ®éng díi sù chi phèi cña quy luËt thÞ trêng trong m«i trêng c¹nh tranh nh»m môc ®Ých sinh lîi. 1.1.2.2. §Æc trng c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. ThÞ trêng vµ c¬ chÕ thÞ trêng lµ yÕu tè kh¸ch quan, tõng doanh nghiÖp kh«ng thÓ lµm thay ®æi thÞ trêng mµ hä ph¶i tiÕp cËn vµ tu©n theo thÞ trêng. Qua thÞ trêng doanh nghiÖp cã thÓ tù ®¸nh gi¸ l¹i m×nh vµ biÕt ®îc m×nh lµm ¨n hiÖu qu¶ kh«ng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, quan hÖ kinh tÕ cña c¸c c¸ nh©n, c¸c doanh nghiÖp biÓu hiÖn qua viÖc mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ trêng. Th¸i ®é c xö cña tõng thµnh viªn tham gia thÞ trêng lµ híng t×m kiÕm lîi Ých cña m×nh theo sù dÉn d¾t cña gi¸ c¶ thÞ trêng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc ph©n bæ vµ sö dông nguån tµi nguyªn s¶n xuÊt khan hiÕm nh lao ®éng, vèn,…vÒ c¬ b¶n ®îc gi¶i quyÕt kh¸ch quan th«ng qua sù ho¹t ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ ®Æc biÖt lµ quy luËt cung cÇu. Kh¸ch hµng gi÷ vÞ trÝ trung t©m trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng; quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó thu hót tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi ph¬ng tr©m “kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ”. TÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®îc tiÒn tÖ ho¸. TiÒn tÖ trë thµnh thíc ®o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn lµ yÕu tè trung t©m, lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
 5. 5. Th«ng qua c¸c quy luËt kinh tÕ ®Æc biÖt lµ sù linh ho¹t trong gi¸ c¶ nÒn kinh tÕ thÞ trêng lu«n duy tr× sù c©n b»ng gi÷a cung- cÇu cña c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô, h¹n chÕ x¶y ra khan hiÕm hµng ho¸. 1.1.2.3. Vai trß cña kinh tÕ thÞ trêng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, mèi quan hÖ gi÷a môc tiªu t¨ng cêng tù do c¸ nh©n vµ môc tiªu c«ng b»ng x· héi, gi÷a ®Èy m¹nh t¨ng trëng kinh tÕ vµ n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng. ThÞ tr- êng cã vai trß trùc tiÕp híng dÉn c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp vµ ngêi tiªu dïng lùa chän lÜnh vùc ho¹t ®éng, ®Þnh ra c¸c ph- ¬ng ¸n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mçi c¸ nh©n, mçi ®¬n vÞ kinh tÕ ®îc tù do lùa chän s¶n xuÊt kinh doanh n»m trong khu«n khæ ph¸p luËt quy ®Þnh. Qua ®ã ta thÊy nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã kh¶ n¨ng tËp hîp ®îc c¸c lo¹i ho¹t ®éng, trÝ tuÖ vµ tiÒm lùc cña hµng lo¹t con ngêi nh»m h- íng tíi lîi Ých chung cña x· héi ®ã lµ: thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nhng nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng kh«ng ph¶i lµ mét hÖ thèng ®îc tæ chøc hµi hoµ mµ trong hÖ thèng ®ã còng chøa ®ùng ®Çy m©u thuÉn phøc t¹p. V× vËy, ®Ó kh¾c phôc ®îc vµ h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr- êng cÇn thiÕt ph¶i cã sù can thiÖp cña chÝnh phñ vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1.2. Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i còng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm cña th¬ng m¹i thÞ trêng. C¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®Òu ph¶i tu©n thñ theo gi¸ c¶ thÞ trêng (lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ thÞ trêng). Quy luËt cung-
 6. 6. cÇu, quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi gi¸ c¶ thÞ trêng. Trªn thÞ trêng, ngêi b¸n hµng muèn b¸n víi gi¸ c¶ cao cßn ngêi ngêi mua l¹i muèn mua víi gi¸ thÊp. Do ®ã ph¶i th«ng qua gi¸ c¶ thÞ tr- êng ®Ó ®iÒu hoµ lîi Ých gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. Gi¸ nµy cã xu h- íng tiÕn tíi gi¸ b×nh qu©n(gi¸ mµ t¹i ®ã møc cung b»ng møc cÇu). Th¬ng m¹i tù do cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc. C¸c doanh nghiÖp ®îc tù do kinh doanh c¸c mÆt hµng (trõ c¸c mÆt hµng nhµ níc cÊm); c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong mét m«i trêng c¹nh tranh lµnh m¹nh, ngêi mua cã quyÒn lùa chän ngêi b¸n cßn ngêi b¸n b¸n g×, b¸n nh thÕ nµo phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cña m×nh. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, nhµ níc chñ tr¬ng h×nh thµnh nÒn kinh tÕ ®a thµnh phÇn, Nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng trªn c¬ së tu©n thñ theo ph¸p luËt. Lîi nhuËn lµ môc ®Ých chñ yÕu taä ra sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ còng do sù c¹nh tranh nµy mµ thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn. 1.3. Yªu cÇu qu¶n lý nghiÖp vô b¸n hµng NghiÖp vô b¸n hµng tiªu thô hµng ho¸ liªn quan ®Õn tõng kh¸ch hµng, tõng ph¬ng thøc thanh to¸n vµ tõng mÆt hµng nhÊt ®Þnh.Do ®ã, c«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô b¸n hµng ®ßi hái ph¶i qu¶n lý c¸c chØ tiªu nh qu¶n lý doanh thu, t×nh h×nh thay ®æi tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ë kh©u b¸n, t×nh h×nh tiªu thô vµ thu håi tiÒn, t×nh h×nh c«ng nî vµ thanh to¸n c«ng nî vÒ c¸c kho¶n thanh to¸n c«ng nî vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu cña ngêi mua, qu¶n lý gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· tiªu thô…qu¶n lý nghiÖp vô b¸n hµng cÇn b¸m s¸t c¸c yªu cÇu sau: + Qu¶n lý sù vËn ®éng cña tõng mÆt hµng trong qu¸ tr×nh xuÊt- nhËp- tån kho trªn c¸c chØ tiªu sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ + N¾m b¾t theo dâi chÆt chÏ tõng ph¬ng thøc b¸n hµng,tõng thÓ thøc thanh to¸n,tõng kh¸ch hµng vµ tõng lo¹i hµng ho¸ tiªu thô
 7. 7. + §«n ®èc thanh to¸n, thu håi ®Çy ®ñ tiÒn hµng. +TÝnh to¸n x¸c ®Þnh tõng lo¹i ho¹t ®éng cña doanh nghiªp. + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi nhµ níc theo chÕ ®é quy ®Þnh. 1.4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng H¹ch to¸n kÕ to¸n cã vai trß quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý kinh doanh, nã lµ c«ng cô quan träng phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý vèn cña c¸c doanh nghiÖp. §ång thêi nã lµ nguån th«ng tin sè liÖu tin cËy ®Ó nhµ níc ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ quèc d©n, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc. Do ®ã, kÕ to¸n b¸n hµng cÇn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: Ghi chÐp ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c t×nh h×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ sè l¬ng hµng b¸n trªn tõng mÆt hµng, tõng ®Þa ®iÓm b¸n hµng, tõng ph¬ng thøc b¸n hµng. TÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tæng gi¸ tÝnh to¸n cña hµng b¸n ra bao gåm c¶ doanh thu b¸n hµng, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra cña tõng nhãm hµng, tõng ho¸ ®¬n kh¸ch hµng, tõng ®¬n vÞ trùc thuéc( theo c¸c cña hµng, quÇy hµng…). X¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ mua thùc tÕ cña lîng hµng ®· tiªu thô ®ång thêi ph©n bæ phÝ thu mua cho hµng tiªu thô nh»m x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ b¸n hµng. KiÓm tra, ®«n ®èc t×nh h×nh thu håi vµ qu¶n lý tiÒn hµng, qu¶n lý kh¸ch nî theo dâi chi tiÕt theo tõng kh¸ch hµng, l« hµng sè tiÒn kh¸ch nî, thêi h¹n vµ t×nh h×nh tr¶ nî… TËp hîp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, thùc tÕ ph¸t sinh vµ kÕt chuyÓn (hay ph©n bæ), cho phÐp b¸n hµng cho hµng tiªu thô lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®inh kÕt qu¶ kinh doanh.
 8. 8. Cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh b¸n hµng, phôc vô cho viÖc chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tham mu cho l·nh ®¹o vÒ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh b¸n hµng 1.5. §Æc ®iÓm nghiÖp vô b¸n hµng trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i B¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Th«ng qua b¸n hµng , gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ®îc thùc hiÖn: vèn cña doanh nghiÖp th- ¬ng m¹i ®¬c chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ, doanh nghiÖp thu håi ®îc vèn bá ra,bï ®¾p ®îc chi phÝ vµ cã nguån tÝc luü ®Ó më réng kinh doanh. NghiÖp vô b¸n hµng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nh sau: 1.5.1. Ph¬ng thøc vµ h×nh thøc b¸n hµng : C¸c doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i cã thÓ b¸n hµng theo nhiÒu ph¬ng thøc kh¸c nhau: b¸n bu«n, b¸n lÎ, ký göi, ®¹i lý…trong mçi ph¬ng thøc l¹i cã thÓ thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. 1.5.1.1. B¸n bu«n B¸n bu«n hµng ho¸ lµ ph¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu cña c¸c ®¬n vÞ th¬ng m¹i, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt…®Ó thùc hiÖn b¸n ra hoÆc ®Ó gia c«ng chÕ biÕn. §Æc ®iÓm cña hµng b¸n bu«n lµ hµng ho¸ vÉn n»m trong lÜnh vùc lu th«ng, cha ®a vµo lÜnh vùc tiªu dïng, do vËy gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ cha ®îc thùc hiÖn. Hµng ho¸ thêng ®îc b¸n bu«n theo l« hoÆc ®îc b¸n víi sè lîng lín, gi¸ biÕn ®éng tuú thuéc vµo khèi lîng hµng b¸n vµ ph¬ng thøc thanh to¸n.Trong b¸n bu«n thêng bao gåm 2 ph¬ng thøc: a. B¸n bu«n hµng ho¸ qua kho: B¸n bu«n hµng ho¸ qua kho lµ ph¬ng thøc b¸n bu«n hµng ho¸ mµ trong ®ã hµng ph¶i ®îc xuÊt tõ kho b¶o qu¶n cña doanh nghiÖp. B¸n bu«n hµng ho¸ qua kho cã thÓ thùc hiÖn díi 2 h×nh thøc:
 9. 9. * B¸n bu«n hµng ho¸ qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp. Theo h×nh thøc nµy, bªn mua cö ®¹i diÖn ®Õn kho cña bªn b¸n ®Ó nhËn hµng. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i xuÊt kho hµng ho¸, giao trùc tiÕp cho ®¹i diÖn bªn mua. Sau khi ®¹i diÖn bªn mua nhËn ®ñ hµng, thanh to¸n tiÒn hoÆc chøng nhËn nî, hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. * B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµng. Theo h×nh thøc nµy, c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký kÕt hoÆc theo ®¬n ®Æt hµng doanh nghiÖp th¬ng m¹i xuÊt kho hµng ho¸, dïng ph- ¬ng tiÖn cña m×nh hoÆc ®i thuª ngoµi, chuyÓn hµng ®Õn kho cña bªn mua hoÆc mét ®Þa ®iÓm mµ bªn mua quy ®Þnh trong hîp ®ång. Hµng ho¸ chuyÓn b¸n vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña bªn doanh nghiÖp th¬ng m¹i, chØ khi nµo ®îc bªn mua kiÓm nhËn, thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n th× sè hµng chuyÓn giao míi ®îc coi lµ tiªu thô; ngêi b¸n mÊt quyÒn së h÷u sè hµng ®· giao. Chi phÝ vËn chuyÓn do doanh nghiÖp th¬ng m¹i chÞu hay bªn mua chÞu lµ do sù tho¶ thuËn tõ tríc gi÷a hai bªn. NÕu doanh nghiÖp th¬ng m¹i chÞu chi phÝ vËn chuyÓn, sÏ ®îc tÝnh vµo chi phÝ b¸n hµng. NÕu bªn mua chÞu chi phÝ vËn chuyÓn, sÏ ph¶i thu tiÒn cña bªn mua. b. B¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i sau khi mua hµng, nhËn hµng mua kh«ng ®a vÒ nhËp kho mµ chuyÓn b¸n th¼ng cho bªn mua. Ph¬ng thøc nµy cã thÓ thùc hiÖn theo hai h×nh thøc: * B¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp Doanh nghiÖp th¬ng m¹i sau khi mua hµng, giao trùc tiÕp cho ®¹i diÖn cña bªn mua t¹i kho ngêi b¸n. Sau khi giao, nhËn, ®¹i diÖn
 10. 10. bªn mua ký nhËn ®ñ hµng bªn mua ®· thanh to¸n tiÒn hoÆc chÊp nhËn nî, hµng ho¸ ®îc x¸c nhËn lµ tiªu thô. * B¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng. Theo h×nh thøc chuyÓn hµng nµy, doanh nghiÖp th¬ng m¹i sau khi mua hµng nhËn hµng mua, dïng ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc thuª ngoµi vËn chuyÓn hµng ®Õn giao cho bªn mua ë ®Þa ®iÓm ®· ®îc tho¶ thuËn. Hµng ho¸ chuyÓn b¸n trong trêng hîp nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Khi nhËn tiÒn cña bªn mua thanh to¸n hoÆc giÊy b¸o cña bªn mua ®· nhËn ®¬c hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n th× hµng ho¸ chuyÓn ®i míi ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. 1.5.1.2. B¸n lÎ. B¸n lÎ hµng ho¸ lµ ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ hoÆc c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ mua vÒ mang tÝnh chÊt tiªu dïng néi bé. B¸n hµng theo ph¬ng thøc nµy cã ®Æc ®iÓm lµ hµng ho¸ ®· ra khái lÜnh vùc lu th«ng vµ ®i vµo lÜnh vùc tiªu dïng, gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ®· ®îc thc hiÖn. B¸n lÎ thêng b¸n ®¬n chiÕc hoÆc sè lîng nhá, gi¸ b¸n thêng æn ®Þnh. B¸n lÎ cã thÓ thùc hiÖn díi c¸c h×nh thøc sau: a. B¸n lÎ thu tiÒn tËp trung. §©y lµ h×nh thøc b¸n hµng mµ trong ®ã, t¸ch rêi nghiÖp vô thu tiÒn cña ngêi mua vµ nghiÖp vô giao hµng cho ngêi mua. Mçi quÇy hµng cã mét nh©n viªn thu tiÒn lµm nhiÖm vô thu tiÒn cña kh¸ch; viÕt c¸c ho¸ ®¬n hoÆc tÝch kª cho kh¸ch ®Ó kh¸ch ®Õn nhËn hµng ë quÇy hµng do nh©n viªn b¸n hµng giao. HÕt ca b¸n hµng, nh©n viªn b¸n hµng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ tÝch kª giao hµng cho kh¸ch hoÆc kiÓm kª hµng ho¸ tån quÇy ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng hµng ®· b¸n trong
 11. 11. ngµy vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng. Nh©n viªn thu tiÒn lµm giÊy nép tiÒn vµ nép tiÒn b¸n hµng cho thñ quü. b. B¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp. Theo h×nh thøc nµy, nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp thu tiÒn cña kh¸ch vµ giao hµng cho kh¸ch. HÕt ca, hÕt ngµy b¸n hµng, nh©n viªn b¸n hµng lµm giÊy nép tiÒn vµ nép tiÒn cho thñ quü. §ång thêi, kiÓm kª hµng ho¸ tån quÇy ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng hµng ®· b¸n trong ca, trong ngµy vµ lËp b¸o b¸n hµng. c. B¸n lÎ tù phôc vô (tù chän) Kh¸ch hµng tù chän lÊy hµng ho¸, mang ®Õn bµn tÝnh tiÒn vµ thanh to¸n tiÒn hµng. Nh©n viªn thu tiÒn kiÓm hµng, tÝnh tiÒn lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ thu tiÒn cña kh¸ch hµng. Nh©n viªn b¸n hµng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn kh¸ch hµng vµ qu¶n lý hµng ho¸ ë quÇy hµng do m×nh phô tr¸ch. d. H×nh thøc b¸n tr¶ gãp Theo h×nh thøc nµy, ngêi mua hµng ®îc tr¶ tiÒn mua hµng thµnh nhiÒu lÇn cho doanh nghiÖp th¬ng m¹i, ngoµi sè tiÒn thu theo gi¸ b¸n th«ng thêng cßn thu thªm ngêi mua mét kho¶n l·i do tr¶ chËm.VÒ thùc chÊt, ngêi b¸n chØ mÊt quyÒn së h÷u khi ngêi mua thanh to¸n hÕt tiÒn hµng. Tuy nhiªn, vÒ mÆt h¹ch to¸n, khi giao hµng cho ngêi mua, hµng ho¸ b¸n tr¶ gãp ®îc coi lµ tiªu thô, bªn b¸n ghi nhËn doanh thu. e. H×nh thøc b¸n hµng t ®éng B¸n hµng tù ®éng lµ h×nh thøc b¸n lÎ hµng ho¸ mµ trong ®ã, c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i sö dông c¸c m¸y b¸n hµng tù ®éng chuyªn dïng cho mét hoÆc mét vµi lo¹i hµng nµo ®ã ®Æt ë c¸c n¬i c«ng céng kh¸ch hµng sau khi bá tiÒn vµo m¸y, m¸y tù ®éng ®Èy hµng cho ngêi mua. 1.5.1.3.Ph¬ng thøc göi hµng ®¹i lý b¸n hay ký göi hµng ho¸
 12. 12. §©y lµ ph¬ng thøc b¸n hµng mµ trong ®ã, doanh nghiÖp th¬ng m¹i giao hµng cho c¬ së ®¹i lý, ký göi ®Ó cho c¬ së nµy trùc tiÕp b¸n hµng, bªn nhËn lµm ®¹i lý ký göi sÏ trùc tiÕp b¸n hµng, thanh to¸n tiÒn hµng vµ ®îc hëng hoa hång ®¹i lý b¸n, sè hµng chuyÓn giao cho c¸c c¬ së ®¹i lý, ký göi vÉn thuéc vÒ doanh nghiÖp th¬ng m¹i cho ®Õn khi doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®îc c¬ së ®¹i lý, ký göi thanh to¸n tiÒn hay chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc th«ng b¸o vÒ sè hµng ®· b¸n ®îc, doanh nghiÖp míi mÊt quyÒn së h÷u sè hµng nµy. 1.5.2. Ph¹m vi hµng ho¸ ®· b¸n Hµng ho¸ ®îc coi lµ ®· hoµn thµnh viÖc b¸n trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i, ®îc ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®îc coi lµ hµng ho¸ ®· b¸n ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Hµng ho¸ ph¶i ®îc th«ng qua qu¸ tr×nh mua b¸n vµ thanh to¸n theo mét ph¬ng thøc nhÊt ®Þnh. + Hµng ho¸ ph¶i ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u tõ doanh nghiÖp th- ¬ng m¹i (bªn b¸n) sang bªn mua vµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®· thu ®îc tiÒn hay mét loaÞ hµng ho¸ kh¸c hoÆc ®îc ngêi mua chÊp nhËn nî. + Hµng ho¸ b¸n ra phô thuéc diÖn kinh doanh cña doanh nghiÖp do doanh nghiÖp mua vµo hoÆc gia c«ng, chÕ biÕn hay nhËn vèn gãp, cÊp ph¸t tÆng thëng. * Ngoµi ra c¸c trêng hîp sau ®©y còng ®îc coi lµ hµng b¸n: + Hµng ho¸ xuÊt ®Ó ®æi lÊy hµng ho¸ kh¸c (hµng ®èi lu). + Hµng ho¸ xuÊt ®Ó tr¶ l¬ng, thëng cho c«ng nh©n viªn, thanh to¸n thu nhËp cho c¸c thµnh viªn cña doanh nghiÖp. + Hµng ho¸ xuÊt lµm quµ biÕu tÆng, qu¶ng c¸o, chµo hµng… + Hµng ho¸ xuÊt dïng trong néi bé phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
 13. 13. + Hµng ho¸ hao hôt, tæn thÊt trong kh©u b¸n do bªn mua chÞu. 1.5.3. Thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu Thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu lµ thêi ®iÓm chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ s¶n phÈm hµng ho¸, lao vô tõ ngêi b¸n sang ngêi mua. Nãi c¸ch kh¸c, thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu lµ thêi ®iÓm ngêi mua tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n hay ngêi mua chËp nhËn thanh to¸n sè hµng ho¸ s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô …mµ ngêi b¸n ®· chuyÓn giao. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (chuÈn mùc sè 14), doanh thu b¸n hµng ®îc ghi nhËn khi ®ång thêi tho¶ m·n 5 ®iÒu kiÖn: + Ngêi b¸n ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÕn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ngêi mua. + Ngêi b¸n kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh ngêi së h÷u hµng ho¸ hoÆc kiÓm so¸t hµng ho¸. + Doanh thu ®¬c x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n. + Ngêi b¸n ®· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng. +X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng. 1.6. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n Sau khi giao hµng cho bªn mua vµ nhËn ®îc chÊp nhËn thanh to¸n bªn b¸n cã thÓ nhËn tiÒn hµng theo nhiÒu ph¬ng thøc kh¸c nhau tuú vµo sù tÝn nhiÖm tho¶ thuËn gi÷a 2 bªn mµ lùa chän c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n cho phï hîp. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã thÓ ¸p dông 2 ph¬ng thøc thanh to¸n: 1.6.1. Thanh to¸n trùc tiÕp Sau khi kh¸ch hµng nhËn ®¬c hµng, kh¸ch hµng thanh to¸n ngay tiÒn cho doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã thÓ b»ng tiÒn mÆt hoÆc b»ng tiÒn t¹m øng, b»ng chuyÓn kho¶n hay thanh to¸n b»ng hµng( hµng ®æi hµng).
 14. 14. 1.6.2. Thanh to¸n tr¶ chËm Kh¸ch hµng ®· nhËn ®îc hµng nhng cha thanh to¸n tiÒn cho doanh nghiÖp th¬ng m¹i. ViÖc thanh to¸n tr¶ chËm cã thÓ thùc hiÖn theo ®iÒu kiÖn tÝn dông u ®·i theo tho¶ thuËn. Ch¼ng h¹n ®iÒu kiÖn “1/10, n/20”, cã nghÜa lµ trong 10 ngµy ®Çu tiªn kÓ tõ ngµy chÊp nhËn nî, nÕu ngêi mua thanh to¸n c«ng nî sÏ ®îc hëng chiÕt khÊu 10%, kÓ tõ ngµy thø 11 ®Õn ngµy thø 20 ngêi mua ph¶i thanh to¸n toµn bé c«ng nî lµ n. NÕu 20 ngµy mµ ngêi mua cha thanh to¸n nî th× hä sÏ ph¶i chÞu l·i suÊt tÝn dông. 1.7. KÕ to¸n chi tiÕt nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i KÕ to¸n chi tiÕt b¸n hµng ®ßi hái ph¶n ¸nh c¶ vÒ gi¸ trÞ, sè lîng, chÊt lîng cña tõng mÆt hµng theo tõng kho vµ tõng ngêi phô tr¸ch. Thùc tÕ hiÖn nay cã 3 ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ sau: 1.7.1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song. Ph¬ng ph¸p thÎ song song lµ ph¬ng ph¸p mµ t¹i kho vµ t¹i bé phËn kÕ to¸n b¸n hµng ®Òu cïng sö dông thÎ ®Ó ghi sè s¶n phÈm, hµng ho¸. T¹i kho: thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån hµng ho¸ vÒ sè lîng. Mçi chøng tõ ghi vµo mét dßng cña thÎ kho. ThÎ kho ®îc më cho tõng ®Þa ®iÓm b¸n hµng. Cuèi th¸ng, thñ kho tiÕn hµng tæng céng sè nhËp-xuÊt, tÝnh ra sè tån kho vÒ mÆt sè lîng theo tõng danh ®iÓm hµng ho¸. T¹i phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n b¸n hµng më thÎ chi tiÕt cho tõng danh ®iÓm hµng ho¸ t¬ng øng víi thÎ kho më ë kho. ThÎ nµy cã néi dung t¬ng tù thÎ kho chØ kh¸c lµ theo dâi c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nhËp- xuÊt kho do thñ kho chuyÓn tíi, nh©n viªn kÕ to¸n b¸n hµng ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu ghi
 15. 15. ®¬n gi¸ h¹ch to¸n vµo vµ tÝnh ra sè tiÒn, sau ®ã lÇn lît ghi c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ cã liªn quan. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng thÎ vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho. §Ó thùc hiÖn ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt- tån kho vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng lo¹i hµng ho¸. Sè liÖu cña b¶ng nµy ®îc ®èi chiÕu víi sè liÖu cña phÇn kÕ to¸n tæng hîp. Ngoµi ra, ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ thÎ kho, nh©n viªn kÕ to¸n b¸n hµng cßn më sæ ®¨ng ký thÎ kho, khi giao thÎ kho cho thñ kho, kÕ to¸n ph¶i ghi vµo sæ.
 16. 16. S¬ ®å 01: Chi tiÕt hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p thÎ song song Ghi chó: Ghi hµng ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng 1.7.2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Trong ph¬ng ph¸p nµy, t¹i kho thñ kho sö dông thÎ kÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ gièng ph¬ng ph¸p thÎ song song.T¹i phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n kh«ng më thÎ chi tiÕt mµ më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó h¹ch to¸n sè lîng vµ sè tiÒn tõng danh ®iÓm b¸n hµng theo tõng kho. Sæ nµy ghi mçi th¸ng mét lÇn vµo cuèi th¸ng trªn c¬ së chøng tõ nhËp, xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng cña tõng hµng ho¸, mçi thø chØ ghi mét dßng trong sæ. Cuèi th¸ng ®èi chiÕu sè lîng hµng ho¸ trªn sæ lu©n chuyÓn víi thÎ kho, ®èi chiÕu sè tiÒn víi kÕ to¸n tæng hîp. PhiÕu nhËp kho B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt, tån kho hµng ho¸ ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho KÕ to¸n tæng hîp Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt
 17. 17. S¬ ®å 02: KÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiªu lu©n chuyÓn Ghi chó: Ghi hµng ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng 1.7.3. Ph¬ng ph¸p sæ sè d Theo ph¬ng ph¸p sæ sè d, t¹i kho c«ng viÖc cña thñ kho gièng nh hai ph¬ng ph¸p trªn. Ngoµi ra theo ®Þnh kú, sau khi ghi thÎ kho kÕ to¸n lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ nép cho kÕ to¸n kÌm theo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt hµng ho¸. Ngoµi ra thñ kho cßn ph¶i ghi sè lîng hµng ho¸ tån kho cuèi th¸ng theo tõng danh ®iÓm hµng ho¸ vµo sæ sè d. Sæ sè d ®¬c kÕ to¸n më cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m , tríc ngµy cuèi th¸ng kÕ to¸n giao cho thñ kho ®Ó ghi vµo sæ. Ghi xong thñ kho ph¶i göi vµo phßng kÕ to¸n vµ tÝnh thµnh tiÒn. T¹i phßng kÕ to¸n: nh©n viªn kÕ to¸n theo ®Þnh kú ph¶i xuèng kho ®Ó híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp thÎ kho cña thñ kho vµ thu B¶ng kª xuÊt hµng ho¸ Chøng tõ xuÊt ThÎ kho Chøng tõ nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn KÕ to¸n tæng hîp B¶ng kª nhËp hµng ho¸
 18. 18. nhËn chøng tõ. Khi nhËn ®îc chøng tõ, kÕ to¸n kiÓm tra vµ tÝnh gi¸ theo tõng chøng tõ ( gi¸ h¹ch to¸n) tæng céng sè tiÒn vµ ghi vµo cét sè tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ. §ång thêi ghi sè tiÒn võa tÝnh ®îc cña tõng mÆt hµng (nhËp riªng, xuÊt riªng) vµo b¶ng luü kÕ nhËp-xuÊt-tån kho hµng ho¸. B¶ng nµy ®îc më cho tõng kho, mçi kho mét tê ®îc ghi trªn c¬ së c¸c phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt hµng ho¸. TiÕp ®ã céng sè tiÒn nhËp , xuÊt trong th¸ng vµ dùa vµo sè d ®Çu th¸ng ®Ó tÝnh ra sè d cuèi th¸ng cña tõng mÆt hµng. Sè d nµy ®îc dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sè d trªn sæ sè d. S¬ ®å 03: KÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ theo ph¬ng ph¸p sæ sè d Ghi chó: Ghi hµng ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng 1.8. KÕ to¸n tæng hîp nghiÖp vô b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1.8.1. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n TÝnh gi¸ hµng ho¸ vÒ thùc chÊt lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña hµng ho¸. Theo quy ®Þnh hµng ho¸ ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp Sæ sè d­ B¶ng luü kÕ N-X-T PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt ThÎ kho B¶ng tæng hîp N-X-T KÕ to¸n tæng hîp
 19. 19. gèc) tøc lµ hµng ho¸ khi nhËp kho hay xuÊt kho ®Ìu ®îc ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch theo gi¸ thÞ trêng. Gi¸ gèc ghi sæ cña hµng ho¸ ®îc tÝnh nh sau: Gi¸ thùc tÕ ghi sæ gåm gi¸ trÞ mua cña hµng ho¸ (gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n ®· ®¬c trõ vµo chi phÝ th¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng mua ®îc hëng, céng c¸c chi phÝ gia c«ng, hoµn thiÖn vµ céng c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i) vµ c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ (chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ bao b×, chi phÝ thu nua, chi phÝ thuª kho thuª b·i, tiÒn ph¹t lu hµng, lu kho, lu b·i….). §Ó x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ (gi¸ gèc) ghi sæ cña hµng ho¸ xuÊt kho trong kú, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp, tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý tr×nh ®é nghiÖp vô kÕ to¸n cã thÓ sö dông mét sè ph¬ng ph¸p sau ®©y theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n, nÕu thay ®æi ph¬ng ph¸p ph¶i gi¶i thÝch râ rµng. 1.8.1.1. Ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ gèc hµng ho¸ xuÊt trong thêi k× ®îc tÝnh theo gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n (b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷, b×nh qu©n cuèi kú tríc, b×nh qu©n mçi lÇn nhËp). a. Ph¬ng ph¸p ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ Ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n, dÔ lµm nhng ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, h¬n n÷a c«ng viÖc tÝnh to¸n dån vµo cuèi th¸ng g©y ¶nh hëng tíi c«ng t¸c quyÕt to¸n nãi chung Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ = Gi¸ gèc hµng ho¸ tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú Sè lîng hµng ho¸ tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt dïng Sè lîng hµng ho¸ xuÊt dïng Gi¸ trÞ ®¬n vÞ b×nh qu©n hµng ho¸ xuÊt = x
 20. 20. b. Ph¬ng ph¸p ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tríc Ph¬ng ph¸p nµy kh¸ ®¬n gi¶n, ph¶n ¸nh kÞp thêi biÕn ®éng cña hµng ho¸ tuy nhiªn kh«ng chÝnh x¸c v× kh«ng tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng cña hµng ho¸ kú nµy. c. Ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ sau mçi lÇn nhËp. Ph¬ng ph¸p nµy kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm cña hai ph¬ng ph¸p trªn, laÞ võa chÝnh x¸c võa cËp nhËt. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ tèn nhiÒu c«ng vµ ph¶i tÝnh to¸n nhiÒu lÇn. 1.8.1.2. Ph¬ng ph¸p nhËp tríc- xuÊt tríc (FIFO) Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¶ thiÕt r»ng hµng ho¸ nµo nhËp tríc th× xuÊt tríc, xuÊt hÕt sè nhËp tríc råi míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Nãi c¸ch kh¸c, c¬ s¬ cña ph¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ gèc cña hµng ho¸ mua tríc sÏ ®îc dïng lµm gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ hµng ho¸ mua tríc. Do vËy, gi¸ trÞ hµng ho¸ tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ mua vµo sau cïng. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc cã xu híng gi¶m. 1.8.1.3. Ph¬ng ph¸p nhËp sau- xuÊt tríc (LIFO) Ph¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh nh÷ng hµng ho¸ mua sau cïng ®îc xuÊt tríc tiªn. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp l¹m ph¸t. Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nh©p = Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ tån kho sau mçi lÇn nhËp Sè lîng thùc tÕ hµng ho¸ tån sau mçi lÇn GiÊ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tríc = Gi¸ gèc hµng ho¸ tån kho ®Çu kú Sè lîng thùc tÕ hµng ho¸ tån ®Çu kú
 21. 21. 1.8.1.4. Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh Theo ph¬ng ph¸p nµy, hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ theo ®¬n chiÕc hay tõng l« vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp kho cho ®Õn lóc xuÊt dïng. Khi xuÊt hµng ho¸ sÏ tÝnh theo gi¸ gèc. Ph¬ng ph¸p nµy thêng sö dông víi c¸c lo¹i hµng ho¸ cã gi¸ trÞ cao vµ cã tÝnh t¸ch biÖt. 1.8.2. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng 1.8.2.1. Chøng tõ sö dông Tuú theo ph¬ng thøc, h×nh thøc b¸n hµng, h¹ch to¸n b¸n hµng sö dông c¸c chøng tõ kÕ to¸n sau + Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng hay ho¸ ®¬n b¸n hµng. + PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé. + PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý. + B¸o c¸o b¸n hµng, b¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸, dÞch vô, b¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lý ( ký göi). + ThÎ quÇy hµng, giÊy nép tiÒn, b¶ng kª nhËn hµng vµ thanh to¸n hµng ngµy. +Ho¸ ®¬n b¸n lÎ +C¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan( chøng tõ ®Æc thï nh tem, vÐ, thÎ in s½n mÖnh gi¸…) 1.8.2.2 . Tµi kho¶n sö dông §Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n liªn quan gi¸ b¸n, doanh thu vµ c¸c ho¸ ®¬n kho¶n ghi gi¶m doanh thu vÒ b¸n hµng cïng víi doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng, kÕ to¸n sö dung c¸c kho¶n sau ®©y: a. TK 511 “doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô” TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh tæng doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cïng c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. Tõ ®ã x¸c ®Þnh DTT trong kú cña doanh nghiÖp. Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n nh sau:
 22. 22. Bªn nî + Kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, chiÕt khÊu th¬ng m¹i khi b¸n hµng vµ doanh thu b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i. + Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép tÝnh theo DTBH thùc tÕ. + KÕt chuyÓn DTT vÒ tiªu thô trong kú. Bªn cã: Ph¶n ¸nh tæng doanh thu tiªu thô trong kú. Tµi kho¶n 511 cuèi kú kh«ng cã sè d vµ chi tiÕt lµ 4 tµi kho¶n cÊp hai díi d©y: + TK 5111 “doanh thu b¸n hµng ho¸”: tµi kho¶n nµy ®îc s dông chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. + TK 5112 “doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm”: tµi kho¶n nµy ®îc sñ dông chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt nh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, x©y l¾p… + TK 5113 “ doanh thu cung cÊp dÞch vô”: tµi kho¶n nµy ®îc sö dông chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp dÞch vô, du lÞch, vËn t¶i, bu ®iÖn hµng ho¸, dÞch vô khoa häc kÜ thuËt, dÞch vô may ®o, dÞch vô söu ch÷a ®ång hå… + TK 5114 “doanh thu trî cÊp, trî gi¸”: tµi kho¶n nµy ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n mµ nhµ níc trî cÊp, trî gi¸ cho doanh nghiÖp, trong trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn nhiÖm vô cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô theo yªu cÇu cña nhµ níc. Khi ph¶n ¸nh doanh nghiÖp b¸n hµng, bªn cã TK 511 cÇn ph©n biÖt theo tõng trêng hîp: . Hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, doanh thu b¸n hµng ghi theo gi¸ b¸n cha thuÕ GTGT. . Hµng ho¸, dÞch vô thu«c ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu
 23. 23. thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p xuÊt khÈu, doanh thu b¸n hµng ghi theo gi¸ tÝnh to¸n víi ngêi mua gåm c¶ thuÕ ph¶i chÞu . b. TK 512 “doanh thu néi bé”. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu do b¸n hµng ho¸, dÞch vô trong néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng mét c«ng ty hoÆc tæng c«ng ty. Néi dung ph¶n ¸nh cña TK 512 nh sau: Bªn nî: + Kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, chiÕt khÊu th¬ng m¹i khi b¸n hµng vµ doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. + Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép theo DTBH néi bé . +KÕt chuyÓn DTT vÒ tiªu thô trong kú. Bªn cã: Ph¶n ¸nh tæng doanh thu tiªu thÞ néi bé trong kú Tµi kho¶n 512 cuèi kú kh«ng cã sè d vµ gåm 3 tµi kho¶n cÊp hai: + TK 5121 “doanh thu b¸n hµng ho¸” + TK 5122 “doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm” + TK 5123 “doanh thu cung cÊp dÞch vô” c. TK 531 " hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i” TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè hµng ho¸ dÞch vô ®· tiªu thô, bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt hoÆc do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ . Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n 531 nh sau: Bªn nî: TËp hîp doanh thu cña hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i chÊp nhËn cho ng- êi mua trong kú (®· tr¶ l¹i tiÒn cho ngêi mua hoÆc tÝnh trõ vµo nî ph¶i thu). Bªn cã: KÕt chuyÓn sè doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Tµi kho¶n 531 cuèi kú kh«ng cã sè d . d. TK 532 “ gi¶m gi¸ hµng b¸n”
 24. 24. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng tÝnh trªn gi¸ b¸n tho¶ thuËn. Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n 532 nh sau: Bªn nî: Kho¶n gi¶m gi¸ ®· chÊp nhËn víi ngêi mua. Bªn cã: KÕt chuyÓn kho¶n gi¶m gi¸ sang tµi kho¶n liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn. Tµi kho¶n 532 kh«ng cã sè d. e. TK 521 “chiÕt khÊu th¬ng th¬ng m¹i” Sö dông ®Ó theo dâi toµn bé c¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i chÊp nhËn cho kh¸ch hµng trªn gi¸ b¸n ®· tho¶ thuËn vÒ lîng hµng ho¸, s¶n phÈm, dÞch vô ®· tiªu thô. KÕt cÊu tµi kho¶n nµy nh sau: Bªn nî: TËp hîp tÊt c¶ c¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i chÊp thuËn cho ngêi mua trong kú. Bªn cã: KÕt chuyÓn toµn bé sè chiÕt khÊu th¬ng m¹i vµo bªn nî tµi kho¶n 511,512 Tµi kho¶n 511 cuèi kú kh«ng cã sè d vµ chi tiÕt thµnh 3 tiÓu kho¶n: + TK 5211 “chiÕt khÊu b¸n hµng” + TK 5212 “chiÕt khÊu thµnh phÈm” + K 5213 “chiÕt khÊu dÞch vô” Bªn c¹nh c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh doanh thu vµ c¸c kho¶n gi¶m doanh thu, ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng, kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n. f. TK157 “hµng göi b¸n” Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ chuyÓn b¸n, göi b¸n ®¹i lý, ký göi, dich vô ®· hoµn thµnh nhng cha x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. TK 157 ®îc më chi tiÕt theo tõng lo¹i hµng ho¸, tõng
 25. 25. lÇn göi hµng tõ khi göi cho dÕn khi chÊp nhËn thanh to¸n cho doanh nghiÖp. Néi dung ghi chÐp cña TK 157 nh sau: * Víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Bªn nî: +TËp hîp trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ ®· chuyÓn b¸n ho¨c giao cho bªn nhËn ®¹i lý, ký göi. + Gi¸ thµnh thùc tÕ dÞch vô ®· hoµn thµnh nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. Bªn cã: + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng ho¸chuyÓn b¸n, göi ®¹i lý, ký göi vµ gi¸ thµnh dÞch vô ®îc x¸c ®Þnh lµ ®· tiªu thô. +TrÞ gi¸ mua thùc tÕ hµng ho¸ kh«ng b¸n ®îc ®· thu håi( bi ngêi mua, ngêi nhËn tr¶ l¹i). Sè d bªn nî: TrÞ gi¸ mua hµng ho¸ ®· göi ®i cha ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. * Víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Bªn nî: Ph¶n ¸nh mua thùc tÕ cña hµng göi ®i cha tiªu thô cuèi kú Bªn cã: KÕt chuyÓn trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng göi ®i cha tiªu thô ®©u kú Sè d bªn nî: TrÞ gi¸ mua cña hµng göi b¸n cha tiªu thô g. TK 632 “ gi¸ vèn hµng b¸n” Dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña vèn hµng ho¸, dÞch vô ®· tiªu thô trong kú tµi kho¶n 632 cã sè d vµ cã thÓ më chi tiÕt theo tõng mÆt hµng, tõng dÞch vô, tõng th¬ng vô… tuú theo yªu cÇu cung cÊp th«ng
 26. 26. tin vµ tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n còng nh ph¬ng thøc tÝnh to¸n cña tõng doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ghi chÐp TK 623 nh sau: * Víi doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai th- êng xuyªn Bªn nî: + TËp hîp gi¸ trÞ mua cña hµng ho¸, gi¸ trÞ thùc tÕ cña dÞch vô ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô + ThiÕu thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô trong kú. Bªn cã: + TrÞ gi¸ mua cña hµng ho¸ bÞ ngêi mua tr¶ l¹i + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn cña hµng ®· tiªu thô trong kú Ngoµi c¸c tµi kho¶n trªn, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng cßn sö dông mét sè c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh TK 132, 111, 112, 156, 138, .. 1.8.2.3. H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho. a. H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp Khi xuÊt kho hµng ho¸ giao cho bªn mua, ®¹i diªn bªn mua ký nhËn ®ñ hµng ho¸ vµ ®· thanh to¸n ®ñ tiÒn mua hµng hoÆc chÊp nhËn nî, kÕ to¸n ghi: + Ghi nhËn tæng gi¸ tÝnh to¸n cña hµng b¸n Nî TK 111, 112 Nî TK 131 Cã TK511(5111) Cã TK 3331( 33311) +Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt b¸n Nî TK 632 Cã TK 156
 27. 27. +ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép vÒ hµng ®· b¸n( nÕu cã) Nî TK 511(5111) Cã TK 333(3332, 3333) +Khi bªn mua ®îc hëng chiÕt khÊu thanh to¸n; kÕ to¸n ph¶n ¸nh Nî TK 635 Cã TK 111, 112 Cã TK 131 Cã TK 338(3388) +Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i, kÕ to¸n ghi. Nî TK 521 Nî TK 3331(33311) Cã TK 111 , 112, 311, 131… +Trêng hîp ph¸t sinh kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n Nî TK 532 Nî TK 3331(33311) Cã TK 111, 112, 311, 131, 3388 Trêng hîp hµng ho¸ sai quy c¸ch phÈm chÊt bÞ tr¶ lai, kÕ to¸n ghi +Ph¶n ¸nh tæng gi¸ thanh to¸n cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 531 Nî TK 3331(33311) Cã TK 111, 112, 311 ,131 Cã TK 388(3388) +Sè thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña sè hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i Nî TK 156(1561) Nî TK 157 Cã TK 632
 28. 28. +Ghi nhËn c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Nî TK 641 Nî TK 133( 1331) Cã TK 111, 112, 334 ,338, 331… +C¸c kho¶n chi hé ngêi mua Nî TK 138(1388) Cã TK 111, 112, 331,… Cuèi kú tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ thu mua, phÝ b¸n hµng ®· tiªu thô trong kú, sau ®ã kÕt chuyÓn vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ +Ph©n bæ phÝ thu mua Nî TK 632 Cã TK 156 (1562) +KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng Nî TK 911 Cã TK 641 +KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n, chiÕt khÊu th¬ng m¹i hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 511 Cã TK 521, 531, 532… b. H¹ch to¸n b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøcchuyÓn hµng +TrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng göi b¸n Nî TK 157 Cã TK 156(1561) + Gi¸ trÞ bao b× kÌm theo tÝnh gi¸ riªng Nî TK 138(1388) Cã TK 153(1532) + Khi bªn mua chÊp thanh to¸n hoÆc thanh to¸n Bt1 : ghi nhËn doanh thu
 29. 29. Nî TK 111, 112 .. Nî TK 131 Cã TK 511(5111) Cã TK 3331(33311) Bt2: ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632 Cã TK 157 + Khi thu håi hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 156(1561) Cã TK 157 +Trêng hîp thiÕu hôt hµng ho¸ göi b¸n cha râ nguyªn nh©n Nî TK 138(1381) Cã TK 157 +Hµng ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô mµ thiÕu hôt mÊt m¸t cha râ nguyªn nh©n Nî TK 138(1381) Cã TK 632 +Khi cã quyÕt ®Þnh sö lý kÕ to¸n ghi Nî TK 138 (1388), 334, 641, 632, 811… Cã TK 138( 1381) +Trêng hîp hµng thõa khi bµn giao cho bªn mua Nî TK 157 Cã TK 338( 3381) +Khi x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n thõa Nî TK 338( 3381) Cã TK 156, 641, 711
 30. 30. c. H¹ch to¸n b¸n bu«n v©n chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp +Ghi nhËn tæng gi¸ thanh to¸n Nî TK 632 Nî TK 133(1331) Cã TK 111, 112, 331, 131… +Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511(5111) Cã TK 3331(33311) C¸c bót to¸n kh¸c t¬ng tù nh h¹ch to¸n c¸c h×nh thøc b¸n hµng trªn d. Hach to¸n b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp +Ghi nh©n tæng gi¸ thanh to¸n: Nî TK 157 Nî TK 133(1331) Cã TK 331, 111, 112, 311… +Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng Nî TK 111, 112, 131… Cã TK 511(5111) Cã TK 3331(33311) C¸c bót to¸n kh¸c cßn l¹i liªn quan ®Õn hµng tiªu thô h¹ch to¸n gièng nh theo h×nh thøc trùc tiÕp e. H¹ch to¸n b¸n bu«n v©n chuyÓn th¼ng kh«ng tham gia thanh to¸n +C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng kÕ to¸n ghi nhËn hoa hång m«i giíi ®îc hëng Nî TK 111, 112 Cã TK 3331(33311) Cã TK 511
 31. 31. +C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn m«i giíi ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ b¸n hµng Nî TK 641 Cã TK 111, 112, 334, 338… f. H¹ch to¸n nghiÖp vô doanh nghiÖp hµng ho¸ +Trªn c¬ së b¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu vµ thuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng b¸n lÎ Nî TK 111, 112, 113 Cã TK 511 Cã TK 3331(33311) Gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ®· b¸n Nî TK 632 Cã TK 156(1561) g. H¹ch to¸n b¸n hµng tr¶ gãp +Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng b¸n Nî TK 632 Cã TK 156 (1561) +Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 Cã TK 3331(33311) Cã TK 338(3387) h. H¹ch to¸n b¸n hµng ®¹i lý * Bªn giao ®¹i lý +XuÊt kho chuyÓn giao cho bªn nh©n ®¹i lý Nî TK 157 Cã TK 156 +Khi mua hµng chuyÓn th¼ng cho bªn giao nhËn ®¹i lý Nî TK 157 Nî TK 133(1331) Cã TK 331, 111, 112 +Ph¶n ¸nh gi¸ mua thùc tÕ cña hµng b¸n Nî TK 632
 32. 32. Cã TK 157 +Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng Nî TK 131 Cã TK 511 Cã TK 3331(33311) +Ph¶n ¸nh hoa hång vÒ cø göi ®¹i lý Nî TK 641 Cã TK 131 * Bªn nhËn ®¹i lý +Ph¶n ¸nh gi¸ thanh to¸n cña hµng nhËn b¸n Ghi ®¬n nî TK 003 +Ph¶n ¸nh sè tiÒn b¸n hµng ®¹i lý ph¶i tr¶ cho bªn giao ®¹i lý Nî TK111,112,131… Cã TK331 +§ång thêi ghi ®¬n Cã TK 003 +Hoa hång ®¹i lý ®îc hëng Nî TK 331 Cã TK 511 i. H¹ch to¸n b¸n hµng néi bé T¹i ®¬n vÞ giao hµng *NÕu ®¬n vÞ cã sö dông ho¸ ®¬n GTGT +Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua cña hµng tiªu thô néi bé Nî TK 632 Cã TK 156 (1561), 151,.. +Ph¶n ¸nh tæng gi¸ thanh to¸n cña hµng tiªu thô néi bé Nî TK liªn quan (111,112,1368,..) Cã TK 512(5121) Cã TK 3331 (33311) *NÕu ®¬n vÞ kh«ng sö dông ho¸ ®¬n GTGT
 33. 33. +Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua cña hµng ®· tiªu thô Nî TK 632 Cã TK157 +Ph¶n ¸nh tæng gi¸ thanh to¸n Nî TK111,112,1368,.. Cã TK 512(5121) Cã TK 3331(33311) +Cuèi k× tiÕn hµnh kÕt chuyÓn Nî TK 512(5121) Cã TK 521,531,532,.. +X¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn DTT néi bé Nî TK512(5121) Cã TK 911 T¹i c¬ së phô thuéc +Ghi nhËn trÞ gi¸ hµng thu mua Nî TK 156 (1561) Nî TK 133 (1331) Cã TK 336,111,112,.. +Ph¶n ¸nh tæng gi¸ thanh to¸n cña hµng ®· b¸n Nî TK 111,112,1368,.. Cã TK 511 (5111) Cã TK3331(33311) +Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng ®· b¸n cïng víi gi¸ vèn cña hµng tiªu thô Nî TK 133(1331) Nî TK 632 Cã TK 156 (1561) Ngoµi ra c¸c trêng hîp b¸n hµng kh¸c còng ®îc h¹ch to¸n t¬bg tù nh c¸c ph¬ng thøc tiªu thô trªn
 34. 34. 1.8.2.4. H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ¸p dông ph¬ng ph¸p KK§K ®Ó h¹ch to¸n HTK a. H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng H¹ch to¸n DTBH vµ x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú ®îc ph¶n ¸nh trªn TK 511 vµ TK 512. Tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n gièng ë doanh nghiªp th¬ng m¹i h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. b. H¹ch to¸n trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ ®· tiªu thô Theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng tiªu thô, viÖc h¹ch to¸n ®îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau. §Çu kú kinh doanh, tiÕn hµnh kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng tån kho, tån quÇy, hµng göi b¸n, hµng mua ®ang ®i ®êng cha tiªu thô. Nî TK 611( 6112) Cã TK 151, 156, 157 Trong kú kinh doanh , c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn t¨ng hµng ho¸ ®¬c ph¶n ¸nh vµo bªn nî TK 611(6112) Cuèi kú kinh doanh, c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª hµng ho¸ cßn l¹i cha tiªu thô, ghi c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn sau +KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng tån kho Nî TK 151, 156, 157 Cã TK 611(6112) +KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ®· tiªu thô trong k× Nî TK 632 Cã TK 611 (6112) 1.8.3. KÕ to¸n thuÕ GTGT 1.8.3.1. Tµi kho¶n sö dông
 35. 35. §Ó theo dâi t×nh h×nh tÝnh to¸n thuÕ GTGT víi ng©n s¸ch nhµ níc, kÕ to¸n sö dông TK 3331 “ thuÕ GTGT”. Tµi kho¶n nµy bao gåm c¸c chØ tiÓu kho¶n sau : TK 33311: thuÕ GTGT ®Çu ra TK 33312: thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 1.8.3.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ThuÕ GTGT lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu, ®îc thu trªn phÇn GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô. C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. ThuÕ GTGT c¬ së kinh doanh ph¶i nép ®îc tÝnh to¸n mét trong hai ph¬ng ph¸p: ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng. +Theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®îc tÝnh nh sau: + Theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Sè thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú = ThuÕ GTGT ®Çu ra ThuÕ GTGT ®Çu vµo _ ThuÕ GTGT ®Çu ra = Gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ b¸n ra x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra ThuÕ GTGT ®Çu vµo = Tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT mua hµng ho¸, dÞch vô hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT cña hµng ho¸ nhËp khÈu Sè thuÕ GTGT ph¶i nép = Gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô
 36. 36. a. Theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, thuÕ GTGT ®îc ph¶n ¸nh nh sau : +Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Nî TK liªn quan(151, 152, 153, 156, 611, 627, 641, …) Nî TK 133 Cã TK 331, 111, 112, +Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i nép khi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ Nî TK liªn quan(111, 112,131…) Cã TK 3331 (33311) Cã TK 511 Cã TK 515 Cã TK 711 +Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ trong th¸ng Nî TK 3331(33311) Cã TK 133 +Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®· nép trong kú Nî TK 3331 (33311, 33312) Cã TK liªn quan (111, 112, 311…) +NÕu sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ lín h¬n thuÕ GTGT ph¶i nép th× kÕt chuyÓn ®óng b»ng sè ph¶i nép Nî TK 3331 (33311) Cã TK 133 +Trêng hîp thuÕ GTGT ph©n bæ cho ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT Nî TK 3331( 33311) Nî TK 632 Nî TK 242 Gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng ho¸ dÞch vô = Gi¸ trÞ thanh to¸n cña hµng ho¸ dÞch vô b¸n hµng - Gi¸ trÞ thanh to¸n cña hoµng ho¸, dÞch vô mua vµo
 37. 37. Cã TK 133 +Trêng hîp ®îc hoµn l¹i thuÕ GTGT , sè thuÕ ®· ®îc hoµn l¹i ghi Nî TK liªn quan (111, 112…) Cã TK 133 Cã TK 3331 +Trêng hîp ®îc gi¶m thuÕ ( nÕu cã) Nî TK 3331 Nî TK 111, 112 Cã TK 711 b. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp C¸c kho¶n ghi nhËn doanh thu b¸n hµng, doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh thu nhËp kh¸c lµ tæng gi¸ thanh to¸n bao gåm c¶ thuÕ GTGT, t- ¬ng tù gi¸ thùc tÕ vËt t, hµng ho¸ tµi tµi s¶n cè ®Þnh, dÞch vô mua vµo còng lµ tæng gi¸ thanh to¸n bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo. +Sè thuÕ GTGT ph¶i nép Nî TK liªn quan (151, 152, 153, 156, 211…) Nî TK 511, 512 Nî TK 515, 711 Cã TK 3331 ( 33311, 33312) +Sè thuÕ GTGT ®· nép kÕ to¸n ghi Nî TK 3331( 33311, 33312) Cã TK liªn quan( 111, 112, 311…) +Ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®îc gi¶m trõ Nî TK 3331 Nî TK 111, 112 Cã TK 711 1.8.4. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n
 38. 38. Sæ kÕ to¸n lµ lo¹i sæ s¸ch dïng ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh c¸c nhiÖm vô kinh tÐ ph¸t sinh trong tõng thêi kú kÕ to¸n vµ niªn ®é kÕ to¸n. Tõ c¸c sæ kÕ to¸n, kÕ to¸n sÏ lªn b¸o c¸o tµi chÝnh nhê ®ã mµ c¸c nhµ qu¶n lý cã c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ nhËn xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng. Sæ kÕ to¸n cã hai lo¹i: + Sæ kÕ to¸n tæng hîp: gåm sæ nhËt ký,sæ c¸i, sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ kÕ to¸n tæng hîp. + Sæ chi tiÕt: lµ sæ cña phÇn kÕ to¸n chi tiÕt gåm c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. C¨n cø vµo quy m« vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ vµo c¸c h×nh thøc tæ chøc cña sæ kÕ to¸n, tõng doanh nghiÖp sÏ lùa chän cho m×nh mét h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n cho phï hîp. Tæ chøc sæ kÕ to¸n thùc chÊt lµ viÖc kÕt hîp c¸c lo¹i sæ s¸ch cã kÕt cÊu kh¸c theo mét tr×nh tù h¹ch to¸n nhÊt ®Þnh nh»m hÖ thèng ho¸ vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu theo yªu cÇu cña tõng doanh nghiÖp. Theo quy ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän ¸p dông mét trong c¸c h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n sau ®©y: 1.8.4.1.H×nh thøc nhËt ký sæ c¸i Theo h×nh thøc nµy, c¸c nhiÖm vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc ph¶n ¸nh vµo mét quyÓn sæ gäi lµ sæ c¸i. Sæ nµy lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt, trong ®ã kÕt hîp ph¶n ¸nh theo thêi gian vµ theo hÖ thèng. TÊt c¶ c¸c tµi kho¶n mµ doanh nghiÖp sö dông ®îc ph¶n ¸nh c¶ hai bªn nî- cã trªn cïng mét vµi trang sæ. C¨n cø ghi vµo sæ lµ chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. Mçi chøng tõ ghi vµo mét dßng cña sæ c¸i. S¬ ®å 04: Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký sæ c¸i Chøng tõ gèc B¸o c¸o tµi chÝnh NhËt ký_ sæ c¸i B¶ng tæng h¬p chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ(thÎ) h¹ch to¸n chi tiÕt Sæ quü
 39. 39. Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 1.8.4.2. H×nh thøc chøng tõ ghi sæ H×nh thøc nµy phï hîp víi mäi lo¹i h×nh ®¬n vÞ, tuy nhiªn viÖc ghi chÐp bÞ trïng lÆp nhiÒu nªn viÖc b¸o c¸o dÔ bÞ chËm trÔ nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thñ c«ng. Sæ s¸ch trong h×nh thøc nµy gåm : Sæ c¸i: lµ sæ ph©n lo¹i dïng ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp. Mçi tµi kho¶n ®îc ph¶n ¸nh trªn m«t vµi trang sæ c¸i. Theo kiÓu Ýt cét hoÆc nhiÒu cét Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sè: lµ sæ ghi theo thêi gian, ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong th¸ng. Sæ nµy nh»m qu¶n lý chÆt chÏ chøng tõ ghi sæ vµ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu víi sæ c¸i. Mäi chøng tõ ghi sæ sau khi lËp xong ®Òu ph¶i ®¨ng ký vµo sæ nµy ®Ó lÊy sè liÖu vµ ngµy th¸ng. Sè hiÖu cña chøng tõ ghi sæ ®îc ®¸nh liªn
 40. 40. tôc tõ ®Çu th¸ng ®Õn cuèi th¸ng. Ngµy, th¸ng trªn chøng tõ ghi sæ tÝnh theo ngµy ghi “sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ”. B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n: dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tån ®Çu kú, ph¸t sinh trong kú vµ t×nh h×nh cuèi kú cña c¸c lo¹i tµi s¶nvµ nguån vèn víi môc ®Ých kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ghi chÐp còng nh cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¶n lý. C¸c sæ vµ c¸c thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt: dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c ®èi t- îng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt
 41. 41. S¬ ®å 05: Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 1.8.4.3. H×nh thøc nhËt ký chøng tõ H×nh thøc nµy thÝch hîp víi doanh nghiÖp lín, sè lîng nhiÖm vô nhiÒu vµ ®iÒu kiÖn kÕ to¸n thñ c«ng, ®Ó chuyªn m«n ho¸ c¸n bé kÕ to¸n. Tuy nhiªn ®ßi hái tr×nh ®é, nhiªm vô cña c¸n bé kÕ to¸n ph¶i cao. MÆt kh¸c, kh«ng phï hîp víi viÖc kiÓm tra b»ng m¸y. Sæ s¸ch trong h×nh thøc nµy gåm cã: Sæ nhËt ký chøng tõ: nhËt ký chøng tõ ®îc më hµng th¸ng cho mét hoÆc mét sè tµi kho¶n cã néi dung gièng nhau vµ cã liªn quan víi Chøng tõ gèc Sè( thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng tï gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i B¸o c¸o tµi chÝnh
 42. 42. nhau theo yªu cÇu qu¶n lý vµ lËp c¸c b¶ng tæng hîp c©n ®èi. NhËt ký_chøng tõ®îc më theo sè ph¸t sinh bªn cã cña tµi kho¶n ®èi chøng víi bªn nî cña tµi kho¶n liªn quan, kÕt hîp gi÷a ghi theo thêi gian vµ theo hÖ thèng, gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n ph©n tÝch. Sæ c¸i: më cho tõng tµi kho¶n tæng hîp vµ cho c¶ n¨m, chi tiÕt cho tõng th¸ng trong ®ã bao gåm sè d ®Çu kú, sè ph¸t sinh trong kú, sè d cuèi kú. Sæ c¸i ®îc ghi theo sè ph¸t sinh bªn nî cña ta× kho¶n ®èi øng víi bªn cã cña c¸c tµi kho¶n liªn quan, ph¸t sinh bªn cã cña tõng tµi kho¶n chØ ghi tæng sè trªn c¬ së tæng hîp sè liÖu tõ nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. B¶ng kª: ®¬c sö dung cho mét sè ®èi tîng cÇn bæ sung chi tiÕt nh b¶ng kª ghi nî TK 111, 112, b¶ng kª theo dâi hµng göi b¸n, b¶ng kª theo chi phÝ ph©n xëng … trªn c¬ së c¸c sè liÖu ë b¶ng kª, cuèi th¸ng ghi vµo nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. B¶ng ph©n bæ : sö dông víi nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh th- êng xuyªn cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng cÇn ph¶i ph©n bæ. C¸c chøng tõ gèc tríc hÕt tËp trung vµo b¶ng ph©n bæ, cuèi th¸ng da vµo b¶ng ph©n bæ chuyÓn vµo c¸c b¶ng kª vµ nh©t ký chøng tõ liªn quan. Sæ chi tiÕt dïng: ®Ó theo dâi c¸c ®èi tîng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt S¬ ®å 06: Tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ c¸i NhËt ký chøng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt ThÎ,(sæ )kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª
 43. 43. Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 1.8.4.4. H×nh thøc nhËt ký chung Lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù theo thêi gian vµo mét quyÓn sæ gäi lµ NhËt ký chung. Sau ®ã c¨n cø vµo nhËt ký chung, lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo sæ c¸i. Mçi bót to¸n ph¶n ¸nh trong sæ nhËt ký chung ®îc vµo sæ c¸i Ýt nhÊt cho hai tµi kho¶n cã liªn quan. §èi víi c¸c tµi kho¶n chñ yÕu, ph¸t sinh nhiÒu nghiÖp vô, cã thÓ më c¸c nhËt ký phô. Cuèi th¸ng céng c¸c nhËt ký phô lÊy sè liÖu ghi vµo nhËt ký chung hoÆc vµo th¼ng sæ c¸i S¬ ®å 07: H¹ch to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Chøng tõ gèc Sæ c¸i B¶ng tæng h¬p chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ nhËt ký chung Sæ(thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh
 44. 44. Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Sæ c¸i trong h×nh thøc nhËt ký chung cã thÓ më theo nhiÒu kiÓu vµ më cho c¶ hai bªn nî, cã cña tµi kho¶n. Mçi tµi kho¶n më trªn mét sæ riªng. Víi nh÷ng tµi kho¶n cã sè l¬ng nghiÖp vô nhiÒu, cã thÓ më thªm sæ c¸i phô. Cuèi th¸ng céng sæ c¸i phô ®Ó ®a vµo sæ c¸i.
 45. 45. Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng t¹i c«ng ty thÐp th¨ng long 2.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty thÐp Th¨ng Long C«ng ty thÐp Th¨ng Long cã tªn giao dÞch lµ Th¨ng Long Steel company Limited. §©y lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã trô së chÝnh ®Æt t¹i 1194/ 12A1 ®êng L¸ng, phêng L¸ng Thîng, QuËn §èng §a, Hµ Néi. C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh theo giÊy CN§KKD sè 0102001606 do Së kÕ ho¹ch vµ §Çu T Hµ Néi cÊp ngµy 12-12- 2000. Th¨ng Long steel company Limited lµ mét ®¬n vÞ h¹nh to¸n kinh tÕ ®éc lËp , cã t c¸ch ph¸p lý më tµi kho¶n tiÒn göi vµ tiÒn vay t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thµnh phè Hµ Néi . VÒ thùc chÊt, c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh th¬ng m¹i lµ chñ yÕu ho¹t ®«ng trong lÜnh vùc lu th«ng hµng ho¸, cung cÊp mÆt hµng thÐp , m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vµ thiÕt bÞ vÖ sinh . C«ng ty ho¹t ®«ng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng trªn tinh thÇn : Nhµ bu«n ph¶i dµnh lÊy kh¸nh hµng , n¾m v÷ng ngµnh hµng , ph¸t triÓn chuyªn doanh , ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng , thùc hiÖn kho¸n qu¶n lý hîp lý , ®¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých kinh tÕ , ho¹t ®éng vµ sö dông hîp lý nguån vèn kinh doanh . Víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ mÆt hµng thÐp ; thiÕt bÞ c«ng nghiÖp cho kh¸ch hµng thêng xuyªn vµ kh¸ch hµng tøc thêi. .Nhê ®ã , c«ng ty ®· kh¶ng ®Þnh râ vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ . 2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 2.2.1.S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty
 46. 46. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ThÐp Th¨ng Long ®îc chØ ®¹o tõ trªn xuèng díi theo kiÓu trùc tuyÕn
 47. 47. S¬ ®å 08: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty thÐp Th¨ng Long 2.2.2.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 2.2.2.1. Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu BGD , lµ ngêi ®¹i diÖn cho c«ng ty tríc c¬ quan ph¸p luËt vµ tµi ph¸n . Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång thµnh viªn vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vµ quyÒn h¹n ®îc giao . 2.2.2.2. Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, do Gi¸m ®èc c«ng ty giíi thiÖu ®Ò nghÞ vµ ph¶i ®îc héi ®ång thµnh viªn nhÊt trÝ. Phã gi¸m ®èc cã quyÒn thay mÆt Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty khi Gi¸m ®èc v¾ng mÆt. Phã Gi¸m §èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh tríc Gi¸m ®èc c«ng ty vµ héi ®ång thµnh viªn. 2.2.2.3. Trëng phßng kinh doanh Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Tr­ëng phßng KD Tr­ëng phßng TC - HC Tr­ëng phßng TC -KT Kho Tam Trinh NV 1 NV 1 NV 1 NV 1…… ………… ……
 48. 48. Lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý phßng kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc giao dÞch mua b¸n víi kh¸ch hµng, thc hiÖn chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o, tiÕp thÞ vµ cung øng trùc tiÕp hµng ho¸ cho mäi ®èi tîng qu¶n lý tiÒn c¬ së vËt chÊt do c«ng ty giao 2.2.2.4. Trëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh Cã chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc vÒ viÖc s¾p xÕp, bè chÝ c¸n bé ®µo t¹o vµ ph¶i bè trÝ ®óng ngêi, ®óng ngµnh nghÒ, c«ng viÖc, quyÕt to¸n chÕ ®é ngêi lao ®éng theo chÝnh s¸ch , chÕ ®é cña nhµ níc vµ chÕ ®é cña c«ng ty. 2.2.2.5. Trëng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, ®ång thêi n¾m b¾t toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh trong c«ng ty qua ®ã gi¸m s¸t t×nh h×nh cña c«ng ty, còng nh viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒn vèn, lao ®éng, vËt t gi¸m ®Þnh viÖc chÊp hµnh chÕ ®é h¹ch to¸n,c¸c chØ tiªu kinh tÕ, tæ chøc theo quy ®Þnh cña nhµ níc ,lËp b¶ng chi tæng hîp, x©y dùng kÕt qu¶ tiªu thô, kÕt qu¶ tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 2.2.2.6. Kho Tam Trinh Lµ n¬i cÊt tr÷ vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ cña c«ng ty. Hµng ho¸ sau khi mua vÒ sÏ ®îc nhËp vµo kho. Thñ kho cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, ghi chÐp vÒ mÆt lîng hµng ho¸ nhËp – xuÊt - tån kho ®Ó cung cÊp sè liÖu cho phßng kÕ to¸n vµ phßng kinh doanh 2.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty thÐp Th¨ng Long C«ng ty ThÐp Th¨ng Long ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i víi mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu lµ thÐp phôc vô cho x©y dùng vµ d©n dông (víi sè vèn ®iÒu lÖ 2.500.000.000 ®ång). §©y lµ ngµnh hµng vËt liÖu cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®« thÞ, nhµ cöa, khu c«ng nghiÖp nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸
 49. 49. C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty bao gåm: +M«i giíi th¬ng m¹i +§¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng ho¸ +S¶n xuÊt thÐp c«ng nghiÖp vµ d©n dông +Mua b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, ®å kim khÝ, s¾t thÐp, thÐp èng phôc vô x©y dùng vµ d©n dông +S¶n xuÊt vµ mua b¸n thiÕt bÞ vßi hoa sen, c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ nhµ vÖ sinh vµ nhµ bÕp +S¶n xuÊt vµ mua b¸n sø vÖ sinh Ngay tõ khi thµnh lËp, c«ng ty ®· x¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu cho m×nh lµ nh÷ng cöa hµng ®¹i lý kinh doanh thÐp vµ c¸c c«ng ty x©y dùng trong toµn quèc.Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay ®Æc biÖt lµ nh÷ngn¨m gÇn ®©y, gi¸ thÐp trªn thÞ trêng biÕn ®éng m¹nh, thÞ trêng thÐp kh«ng æn ®Þnh céng thªm sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp kinh doanh bu«n b¸n thÐp kh¸c lµm cho c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. .§éi ngò c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty ®· kh«ng ngõng häc hái kinh nghiÖm, ¸p dông tÝch cùc c¸c chiÕn lîc kinh doanh cã hiÖu qu¶ nªn c«ng ty ®· vît qua nhiÒu thö th¸ch vµ ngµy mét kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh trªn th¬ng trêng. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty BiÓu sè 01:B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ: VN§ 2.4. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 2.4.1. Chøc n¨ng ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Doanh thu thuÇn tõ H§KD 8.235.356.1238.455.484.15726.464.779.797 Gi¸ vèn hµng b¸n 7.709.993.9487.967.246.45325.788.304.570 Lîi tøc gép 525.362.175 488.237.705 676.475.409 CFBH vµ CFQLDN 365.254.810 384.441.038 452.586.585 Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 160.107.365 103.796.667 223.888.824 ThuÕ thu nhËp DN ph¶i nép44.830.062 29.063.066 62.688.870 L¬i nhuËn sau thuÕ 115.277.303 77.733.601 161.191.954
 50. 50. C«ng ty thÐp Th¨ng Long ®îc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n TLSX,TLTD, m«i giíi th¬ng m¹i. Ngoµi ra c«ng ty cßn lµ ®¹i lý mua,b¸n, ký göi hµng ho¸ phôc vô cho nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ 2.4.2. NhiÖm vô C«ng ty thÐp Th¨ng Long cã nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau: + Thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ níc cã liªn quan ®Õn hoat ®éng cña c«ng ty + Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c hîp ®ång kinh tÕ hîp ®ång ngo¹i th- ¬ng ®· kÝ kÕt + X©y dùng, tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo quyÕt ®Þnh hiÖn hµnh + Khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn do nhµ níc cÊp vµ tù t¹o ra nguån vèn ®¶m b¶o tù trang tr¶i vµ ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô nhµ níc giao, phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ + Nghiªn cøu kÜ n¨ng s¶n xuÊt , nhu cÇu thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ nh»m n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng s¶n xuÊt trong níc vµ xuÊt khÈu + Qu¶n lý, chØ ®¹o c¸c ®on vÞ trùc thuéc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh 2.5. §Æc diÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty thÐp Th¨ng Long 2.5.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 2.5.1.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n S¬ ®å 09: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty thÐp Th¨ng Long KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thanh to¸n c«ng hî Thñ quü
 51. 51. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. C«ng ty chØ më mét bé sæ kÕ to¸n, tæ chøc mét bé m¸y kÕ to¸n ®Î thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n kÕ to¸n ë mäi phÇn hµnh kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ph¶i thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tõ thu nhËn, ghi sæ, xö lý th«ng tin , lËp b¸o c¸o tæ chøc vµ b¸o c¸o qu¶n trÞ 2.5.1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty thÐp Th¨ng Long nh sau: a. KÕ to¸n trëng Lµ ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n vµ do Gi¸m ®èc tuyÓn chän. KÕ to¸n trëng lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong ph¹m vi héi ®ång tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty tríc héi ®ång thµnh viªn vµ tríc ph¸p luËt. KÕ to¸n trëng lµ ngêi trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm giao dÞch víi c¬ quan thuÕ, ng©n hµng vÒ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña héi ®ång thµnh viªn vµ gi¸m ®èc c«ng ty. b. KÕ to¸n tæng hîp Cã nhiÖm vô tæng hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu, b¶ng biÓu cña c¸c kÕ to¸n viªn, theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng vµ tµi kho¶n cña c«ng ty t¹i ng©n hµng Cuèi k× quyÕt to¸n lËp b¶ng c©n ®èi c¸c tµi kho¶n, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. c. Thñ quü Lµ ngêi n¾m gi÷ ng©n s¸ch cña c«ng ty, theo dâi tiÒn mÆt t¹i quü, lµ ngêi trùc tiÕp cÊt gi÷, b¶o qu¶n vµ chi c¸c kho¶n doanh thu
 52. 52. b¸n hµng,… trùc tiÕp xuÊt tiÒn cho c¸c kho¶n chi phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh khi cã lÖnh cña cÊp trªn d. KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî Theo dâi c«ng nî cña kh¸ch hµng cña c«ng ty ®ång thêi ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn víi ng©n hµng mét c¸ch chÝnh x¸c ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh 2.5.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 2.5.2.1. ChÕ ®é kÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n míi tõ ngµy 1/1/1996 theo nghÞ quyÕt sè 1141/TC/C§KT cña Bé tµi chÝnh theo m« h×nh kÕ to¸n cña doanh nghiÖp võa vµ nhá. §¬n vÞ tiÒn tÖ ®îc sö dông t¹i c«ng ty lµ ®ång ViÖt Nam, kú kÕ to¸n tÝnh theo th¸ng, niªn ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®îc tÝnh theo n¨m. Cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n, gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng tæ chøc kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n, kiÓm tra viÖc ghi chÐp sæ kÕ to¸n, tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®ång thêi tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.5.2.2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n H×nh thøc kÕ to¸n mµ c«ng ty ThÐp Th¨ng Long ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt kÝ chung. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n c«ng ty sö dông: + NhËt kÝ chung + Sæ c¸i + Sæ, thÎ kÕ to¸n S¬ ®å 10: Tr×nh tù ghi sæ ë c«ng ty thÐp Th¨ng Long Chøng tõ gèc Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ nhËt ký chung Sæ(thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh (1) (1) (2) (3) (4)
 53. 53. Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc (phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã…) kÕ to¸n h¹ch to¸n sè liÖu vµo c¸c sæ, thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt ( sæ theo dâi tiÒn mÆt, thÎ kho, tiÒn göi ng©n hµng…) ®ång thêi ghi vµo sæ nhËt ký chung.Tõ nhËt ký chung lÊy sè liÖu ®Ó lªn sæ c¸i (sæ c¸i TK 111, sæ c¸i TK 156, sæ c¸i TK 131…). Tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ c¸i, kÕ to¸n lªn b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. Cuèi k× lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. 2.5.3.Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n C«ng ty ThÐp Th¨ng Long ¸p dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, lÊy sè liÖu thùc tÕ t¹i phßng kÕ to¸n vµ nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 2.6. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i c«ng ty thÐp Th¨ng Long
 54. 54. 2.6.1. H×nh thøc b¸n hµng C«ng ty chØ ¸p dông hai h×nh thøc b¸n hµng lµ h×nh thøc b¸n bu«n vµ b¸n lÎ: 2.6.1.1. B¸n bu«n Trong h×nh thøc b¸n bu«n, c«ng ty b¸n bu«n theo hai ph¬ng thøc: b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp vµ b¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng. B¸n bu«n lµ ph¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu cña c«ng ty v× ph¬ng thøc nµy gióp cho c«ng ty tiªu thô hµng ho¸ víi sè l¬ng lín, tr¸nh hiÖn tîng thÊt tho¸t vµ thu håi vèn nhanh, Ýt cã hiÖn tîng ø ®äng vèn hay kh¸ch hµng nî nÇn d©y da chiÕm dông vèn cña c«ng ty. B¸n bu«n thêng dùa vµo chøng tõ lµ hîp ®ång kinh tÕ ®· kÝ hoÆc ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng v× theo ph¬ng thøc nµy, hoat ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã c¬ së v÷ng ch¾c vÒ ph¸p lý, mÆt kh¸c c«ng ty cã thÓ chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch mua vµ b¸n hµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty HiÖn nay c«ng ty kh«ng ¸p dông chiÕt khÊu b¸n hµng. Møc gi¸ b¸n giíi h¹n trong kho¶ng nhÊt ®Þnh do phßng kinh doanh ®a ra. Khi kh¸ch hµng mua hµng víi sè lîng lín th× cã thÓ ¸p dông ph¬ng ph¸p gi¶m gi¸ ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua nhiÒu. VÒ ph¬ng thøc thanh to¸n, c«ng ty s¨n sµng chÊp nhËn mäi ph- ¬ng thøc thanh to¸n cña kh¸c hµng, thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sÐc chuyÓn kho¶n, ng©n phiÕu vµ ngo¹i tÖ. 2.6.1.2. B¸n lÎ HiÖn nay c«ng ty chØ ¸p dông h×nh thøc b¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp. Nh©n viªn b¸n hµng thu tiÒn vµ trùc tiÕp giao hµng cho kh¸ch hµng. Hµng ngµy, thñ kho ph¶i lËp b¸o c¸o b¸n hµng ®Ó ®ua lªn phßng kÕ to¸n kÌm theo b¸o c¸o quü tiÒn mÆt vµ lªnh giao hµng
 55. 55. 2.6.2. Quy tr×nh xuÊt kho hµng ho¸ + Bíc 1: Thñ kho nhËn lÖnh giao hµng (lÖnh giao hµng ®îc lËp theo mÉu sè 01/SKT) + Bíc 2: LËp phiÕu xuÊt kho Thñ kho sau khi ®· kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña lÖnh giao hµng sÏ lËp lÖnh xuÊt kho. Trªn phiÕu xuÊt kho ph¶i ghi râ chÝnh x¸c tªn tõng lo¹i hµng vµ sè lîng theo yªu cÇu xuÊt trªn lÖnh giao hµng vµo cét “ sè lîng theo yªu cÇu”. PhiÕu xuÊt kho ®îc lËp thµnh 4 liªn: 1 liªn lu tai quyÓn ( thñ kho gi÷ vµ vµo sæ), 1 liªn chuyÓn cho kh¸ch hµng, 1 liªn chuyÓn cho kÕ to¸n, 1 liªn chuyÓn vÒ ®¬n vÞ b¸o cÊp hµng. + Bíc 3: Phª duyÖt xuÊt kho. PhiÕu xuÊt kho ®îc chuyÓn lªn cho nh÷ng ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. NÕu ban gi¸m ®èc kh«ng phª duyÖt th× chuyÓn cho thñ kho kiÓm tra l¹i. NÕu phª duyÖt ban gi¸m ®èc kÝ vµo giÊy xuÊt kho + Bíc 4: thñ kho xuÊt hµng C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ®· ®îc phª duyÖt, thñ kho tiÕn hµnh xuÊt hµng vµ ghi sè lîng thùc vµo cét “ sè lîng thùc xuÊt” thñ kho ph¶i ®èi chiÕu vµ kiÓm tra khíp ®óng th«ng tin thùc tÕ víi th«ng tin ®· ®îc cung cÊp trªn lÖnh giao hµng vÒ ngêi nhËn hµng míi ®îc xuÊt hµng. Ngêi nhËn hµng cã thÓ lµ l¸i xe vËn chuyÓn hoÆc ®¹i diÖn kh¸ch mua hµng. .+Bíc 5: §¹i diÖn nhËn hµng ký x¸c nhËn: ®· nhËn ®ñ sè hµng vµo phiÕu xuÊt kho. +Bíc 6: B¶o vÖ kiÓm tra hµng ho¸ khi xe ra cæng vµ kÝ nhËn vµo giÊy xuÊt kho ®ång thêi ph¶i vµo sæ theo dâi hµng ho¸ ra vµo cæng.
 56. 56. +Bíc 7: ChuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n: hai liªn phiÕu xuÊt kho sÏ ®îc chuyÓn vÒ cho kÕ to¸n bao gåm 1 quyÓn cho kÕ to¸n ®¬n vÞ, 1 quyÓn liªn chuyÓn cho kÕ to¸n cña ®¬n vÞ b¸o cÊp hµng ®Ó theo dâi c«ng nî. + Bíc 8: QuyÕt to¸n c«ng viÖc. KÕ to¸n vµ thñ kho thêng xuyªn ®èi chiÕu ®Ó ®¶m b¶o hµng ho¸ nhËp xuÊt, tån ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. §Çu kú lËp vµ göi b¸o c¸o lªn ban gi¸m ®èc.
 57. 57. S¬ ®å 11: Quy tr×nh xuÊt kho hµng ho¸ . LÖnh giao hµng LËp phiÕu xuÊt kho ChuyÕn chøng tõ cho kÕ to¸n Thñ kho xuÊt §¹i diÖn nhËn hµng ký x¸c nhËn BG§èc phª duyÖt B¶o vÖ kiªm tra QuyÕt to¸n c«ng viÖc Sæ theo dâi hµng ho¸ ra vµo cæng No No Yes Yes
 58. 58. VÝ dô: C¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng vµo ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2004, cña cöa hµng Thuû Quang, nh©n viªn b¸n hµng lËp lªnh giao hµng néi dung nh sau: BiÓu sè 02: LÖnh giao hµng C«ng ty thÐp Th¨ng Long BM: 01/BH-TL Sè: 280 LÖnh giao hµng Tªn kh¸ch hµng: Chó Quang – Cöa hµng Thuû Quang §iÖn tho¹i: 038 871 933 §Þa chØ: Xãm 4 – V¨n S¬n - §o L¬ng – NghÖ An . XuÊt t¹i kho: Tam Trinh Tªn l¸i xe: Anh H¶i Sè xe: 37H – 9924 §iÖn tho¹i: STT Tªn hµng/quy c¸ch §¬n vÞ Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ¤ KÏm Φ 20/27(1,6)szmsco C©y 240 85.400 20.496.000 2 ¤ kÏmΦ 20/27(1,9)VG C©y 113 94.300 10.655.900 3 ¤ kÏmΦ 26/34(1,6) szmsco C©y 88 108.700 9.565.600 4 ¤ kÏmΦ 26/34(1,9)VG C©y 80 119.500 9.560.000 Tæng céng: 50.277.500 Sè tiÒn b»ng ch÷: N¨m m¬i triÖu hai tr¨m b¶y m¬i b¶y ngh×n n¨m tr¨m ®ång H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n hÕt b»ng tiÒn mÆt t¹i kho Tam Trinh Ph¬ng thøc giao nhËn: Trªn xe bªn mua t¹i kho Tam Trinh Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm giao nhËn: ChiÒu ngµy 28/12/2004 t¹i kho Tam Trinh C¸c lu ý kh¸c:…………………………………………………………………… LÖnh giao hµng ®îc göi ®i lóc: ……..giê………….phót…….ngµy 28/12/2004 Nh©n viªn b¸n hµng ®Ò nghÞ Nh©n viªn kÕ to¸n kiÓm tra Phª duyÖt bëi (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
 59. 59. BiÓu sè 03: PhiÕu ®iÒu ®éng ph¬ng tiÖn C«ng ty ThÐp Th¨ng Long PhiÕu ®iÒu ®éng ph¬ng tiÖn Tªn ngêi ®Ò nghÞ:… TrÇn V¨n Anh… Theo lªnh giao hµng sè 280 ngµy 28/12/2004 Tªn kh¸ch hµng:..Cöa hµng Thuû Quang.. §Þa chØ: xãm 4 -V¨n S¬n- §« L¬ng- NghÖ An Thêi gian thùc hiÖn: ngµy 28/12/2004 tªn ph¬ng tiÖn: « t« 37H-9924 Néi dung ®iÒu ®éng: tõ kho Tam Trinh-NghÖ An §Þa ®iÓm thùc hiÖn t¹i: kho Tam Trinh Sè lîng: 521 c©y (èng kÏm) §G: TT: 700.000 Thµnh tiÒn b»ng ch÷: bÈy tr¨m ngµn ®ång ch½n Hµ Néi ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2004 Ngêi ®Ò nghÞ KÕ to¸n kiÓm tra Phª duyÖt (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) Thñ kho Tam Trinh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña lÖnh giao hµng sÏ lËp phiÕu xuÊt kho. Hµng sÏ ®îc xuÊt sau khi phiÕu xuÊt kho ®îc Ban gi¸m ®èc phª duyÖt. LÖnh giao hµng nµy cïng víi 01 phiÕu thu tiÒn mÆt sÏ ®îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n
 60. 60. BiÓu sè 04: PhiÕu xuÊt kho §¬n vÞ:c«ng tyTTL PhiÕu xuÊt kho Ngµy 28- 12-2004 Sè: 280 Nî: 632 Cã: 156 MÉu sè:02-VT (Q§sè 1141-TC/C§KT) ngµy 1-11-1995 cña BTC Hä tªn ngêi nhËn hµng: …Anh H¶i…§Þa chØ: l¸i xe bªn mua Lý do xuÊt kho:………b¸n cho cöa hµng Thuû Quang………. XuÊt t¹i kho:…………Tam Trinh……………………………. Sè TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh TiÒn Yªu CÇu Thùc XuÊt B C D 1 2 3 4 1 ¤ kÏmΦ20/27(1,6)szmsco C©y 240 85.000 20.400.000 2 ¤ kÏmΦ 20/27(1,9)VG C©y 113 93.500 10.565.500 3 ¤ kÏm Φ26/34(1,6)szmsco C©y 88 108.0009.504.000 4 ¤ kÏmΦ26/34(1,9)VG C©y 80 119.0009.520.000 Céng 49.989.500 Tæng sè tiÒn( viÕt b»ng ch÷): Bèn m¬i chÝn triÖu chÝn tr¨m t¸m m chÝn ngµn n¨m tr¨m ®ång. Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng ngêi nhËn Thñ kho (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) 2.6.3. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n C«ng ty tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc- xuÊt tríc. XÐt cô thÓ mÆt hµng èng kÏm Φ 20/27(1,6)Szmsco cña c«ng ty thÐp Th¨ng Long tõ ngµy 01/12-31/12 nh sau: Ngµy 01/12 , tån ®Çu th¸ng: 10.400 c©y, §G: 84.600®/c©y Ngµy 05/12, xuÊt: 5.000 c©y Ngµy08/12, nhËp: 10.000 c©y , §G:85.000 ®/c©y Ngµy12/12 , xuÊt: 400 c©y
 61. 61. Ngµy15/12 , xuÊt 5.360 c©y Gi¸ vèn cña mÆt hµng nµy ®îc tÝnh nh sau: Ngµy 05/12, xuÊt 5.000 c©y, §G : 84.600, TT:423.000.000 Ngµy12/12, xuÊt 400 c©y , §G: 84.600, TT: 33.840.000 Ngµy15/12: 5000x84.600+360x85.000=453.600.000 2.6.4. KÕ to¸n chi tiÕt ViÖc bè trÝ kÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho ë c«ng ty ThÐp Th¨ng Long ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p thÎ song song. * T¹i kho: hµng ngµy c¨n cø vµo sè liÖu trªn phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, ho¸ ®¬n GTGT thñ kho ph¶n ¸nh sè liÖu vµo cét chøng tõ, sè lîng vµo cét nhËp- xuÊt cña thÎ kho. Cuèi ngµy, dùa vµo sè tån cuèi ngµy tríc vµ tæng sè nhËp xuÊt trong ngµy ®ªr tÝnh ra sè tån kho cuèi ngµy.
 62. 62. BiÓu sè 05: Ho¸ ®¬n GTGT Ho¸ ®¬n gtgt MÉu sè:01GTKT-3LL Liªn 2 ET/99-B Ngµy 28/12/2004 §¬n vÞ b¸n hµng: Nhµ m¸y c¸n thÐp Th¸i Nguyªn §Þa chØ : Phêng T©n Lîi –tp Th¸i Nguyªn §iÖn tho¹i: MS: Hä tªn ngêi mua hµng: C«ng ty thÐp Th¨ng Long §Þa chØ: 1194/12A1- §êng L¸ng H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt MS: 0 1 0 1 0 8 6 3 2 4 STT Tªn hµng ho¸ §¬n vÞ SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ¤ kÏm Φ 20/27(1,6)SzmscoC©y 100 77.273 7.727.300 2 ¤ kÏm Φ20/27(1,9) VG C©y 750 85.455 64.090.909 3 ¤ kÏm Φ26/34(1,6)SzmscoC©y 250 98.182 24.545.500 Céng tiÒn hµng 1.100 96.363.709 ThuÕ GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 9.636.371 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 106.000.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m linh s¸u triÖu ®ång. Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®vÞ (Ký, hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn)
 63. 63. BiÓu sè 06: PhiÕu nhËp kho C«ng ty thÐp Th¨ng Long PhiÕu nhËp kho Ngµy 28-12-2004 Sè:52 Nî: 156,133 Cã: 111 MÉu sè: 02-VT (Q§ sè1141-TC/Q§KT ngµy 2-11-1996 BTC Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn V¨n Hng Theo … .H§… Sè… Ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2004 cña c«ng ty c¸n thÐp Th¸i Nguyªn NhËp t¹i kho: Tam Trinh S è T T Tªn hµng ho¸ M· sè §vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo C. Tõ Thùc nhË p 1 èng kÏm Φ20/27(1,6)Szms co C©y 100 100 85.000 8.500.000 2 ¤ kÏm Φ20/27(1,9)VG C©y 750 750 94.000 70.500.000 3 ¤ kÏm Φ26/34(1,6)Szms co C©y 250 250 108.000 27.000.000 Céng 1.10 0 106.000.00 0 Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m linh s¸u triÖu ®ång. Ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2004 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Thñ kho (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn)
 64. 64. BiÓu sè 07: Hãa ®¬n GTGT Ho¸ ®¬n gtgt MÉu sè:01GTKT-3LL Liªn 1 ET/99-B Ngµy 28/12/2004 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty thÐp Th¨ng Long §Þa chØ : 1194/12A1- §êng L¸ng §iÖn tho¹i: 04. 7662545 MS: 0 1 0 1 0 8 6 3 2 4 Hä tªn ngêi mua hµng: Cöa hµng Thuû Quang §Þa chØ: Xãm 4- V¨n S¬n-§« L¬ng-NghÖ An H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt MS: STT Tªn hµng ho¸ §¬n vÞ SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 ¤ kÏm Φ 20/27(1,6)SzmscoC©y 240 77.646 18.632.727 2 ¤ kÏm Φ20/27(1,9) VG C©y 113 85.727 9.687.181 3 ¤ kÏm Φ26/34(1,6)SzmscoC©y 88 98.818 8.696.000 4 ¤ kÏm Φ26/34(1,9) VG C©y 80 108.636 8.690.909 Céng tiÒn hµng 45.706.817 ThuÕ GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 4.570.682 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 50.277.500 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: N¨m m¬i triÖu hai tr¨m b¶y m¬i b¶y ngµn n¨m tr¨m ®ång Ngêi mua hµng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®vÞ (Ký, hä tªn) (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT (liªn 2)kÌm phiÕu nhËp kho sè 52 vµ ho¸ ®¬n GTGT (liªn 1) kÌm phiÕu xuÊt kho sè 280 ,thñ kho ph¶n ¸nh sè liÖu vµo thÎ kho cho tõng mÆt hµng ®Ó theo dâi sè lîng nhËp- xuÊt- tån
 65. 65. *XÐt cô thÓ vÒ mÆt hµng èng kÏm Φ20/27(1,6) Szmsco BiÓu sè 08: ThÎ kho C«ng ty thÐp Th¨ng Long ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: 01-12-2004 Tê sè: 01 Tªn nh·n hiÖu , quy c¸ch hµng ho¸: èng kÏm Φ20/27(1,6) Szmsco §¬n vÞ tÝnh: C©y Sè TT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµ y nhË p xuÊt Sè lîng KT ký SH N T NhËp XuÊt Tån 01 Tån®Çuth¸ ng 10.400 02 PX32 5/12 XuÊt kho 5/12 5.000 03 PN25 8/12 NhËp kho 8/12 10.000 04 PX 170 12/1 2 XuÊt kho 12/1 2 400 05 PX180 15/1 2 XuÊt kho 15/1 2 5.360 06 PN51 28/1 2 NhËp kho 28/1 2 3.900 07 PN52 28/1 2 NhËp kho 28/1 2 100 08 PX280 28/1 2 XuÊt kho 28/1 2 240 Tån cuèi kú 13.400
 66. 66. C¸c mÆt hµng kh¸c còng ®îc më thÎ kho t¬ng tù nh mÆt hµng èng kÏmΦ20/27(1,6) Szmsco * T¹i phßng kÕ to¸n: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ mµ thñ kho göi lªn, kÕ to¸n sÏ më sæ chi tiÕt cho tõng lo¹i hµng ho¸. Sæ nµy cã néi dung t¬ng tù thÎ kho, chØ kh¸c lµ theo dâi c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ BiÓu sè 09: Sæ chi tiÕt hµng ho¸ C«ng ty thÐp Th¨ng Long Sæ chi tiÕt hµng ho¸ Tõ ngµy 01/12/04-31/12/04 Hµng ho¸: ¤ kÏm Φ 20/27(1,6) Szmsco §¬n vÞ tÝnh: C©y §¬n vÞ:1000® Chøng tõ DiÔn gi¶i §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT SL TT SL TT SL TT 1/12 Tån §K 84.60 0 10.400 879.840 PX Sè32 5/12 XuÊt kho 84.60 0 5.000 423.000 PN Sè25 8/12 NhËp kho 85.00 0 10.000 850.00 0 PX 170 12 XuÊt kho 84.60 0 400 33.840 PX 180 15 XuÊt kho 84.60 0 85.00 0 5.000 360 423.000 30.600 PN Sè51 28 NhËp kho 85.00 0 3.900 331.50 0 PN 28 NhËp 85.00 100 8.500
 67. 67. Sè52 kho 0 PX 280 28 XuÊt kho 85.00 0 240 20.400 Tån CKú 85.00 0 13.400 1.139.000 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu trªn c¸c sæ thÎ, chi tiÕt ®Ó lªn b¶ng tæng hîp nhËp–xuÊt–tån cña c¸c mÆt hµng.
 68. 68. BiÓu sè 10: B¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån Tõ ngµy 01/12/04 – 31/12/04 MÆt hµng : èng kÏm ST T Hµng ho¸ §vÞ tÝnh Tån ®Çu NhËp XuÊt Tån cuèi 1 Φ20/27(1,6)Szmsc o C©y 10.400 14.000 11.000 13.400 2 Φ20/27(1,9)VG C©y 284.800 67.800 205.00 0 147.60 0 3 Φ26/34(1,6)Szmsc o C©y 25.400 4.000 29.400 4 Φ26/34(1,9)VG C©y 6.800 106.80 0 109.80 0 3.800 5 Φ65/76(2,1)HP C©y 84.800 235.20 0 234.40 0 85.600 6 Φ40/49(1,6)Vinapz pe C©y 8.200 400 200 8.400 7 Φ33/42(1,2)Vinapz pe C©y 33.200 192.00 0 139.40 0 85.800 ……………. ……… . … ……… …….. 2.6.5. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n víi ngêi mua. 2.6.5.1. Chøng tõ sö dông Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng, c«ng ty ThÐp Th¨ng Long sö dông c¸c chøng tõ sau: ho¸ ®¬n GTGT, phiÕu thu, thÎ kho, b¸o c¸o b¸n hµng, baã c¸o quü tiÒn mÆt, b¶ng kª ho¸ ®¬n chøng tõ dÞch vô hµng ho¸ b¸n ra, lªnh giao hµng, phiÕu ®iÒu ®éng ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, phiÕu nhËp , xuÊt kho … trong sè chøng tõ trªn c«ng ty chØ t¹o biÓu mÉu cho lÖnh giao hµng vµ phiÕu ®iÒu
 69. 69. ®éng cho ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn lµ ®Æc trng riªng cña c«ng ty, sè cßn l¹i ®¬c lËp theo biÓu mÉu quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. 2.6.5.2.Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng c«ng ty chñ yÕu sö dông c¸c tµi kho¶n: TK 511 “ doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô”,TK 512 “doanh thu néi bé”,TK 156 “hµng ho¸”, TK 632 “ gi¸ vèn hµng b¸n”. Ngoµi ra cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c: TK 111, 112,131, 331, 641, 642,…. 2.6.5.3. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng t¹i c«ng ty ThÐp Th¨ng Long Doanh thu b¸n hµng ®îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh nh sau: cuèi c¸c ngµy b¸n hµng, nh©n viªn b¸n hµng sÏ lËp b¸o c¸o b¸n hµng, b¸o c¸o quü tiÒn mÆt vµ tËp hîp c¸c lÖnh giao hµng, phiÕu xuÊt kho ®Ó chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ trªn, tiÕn hµnh ®èi chiÕu kiÓm tra, sau ®ã míi ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµo c¸c sæ kÕ to¸n. * XÐt cô thÓ vÒ t×nh h×nh b¸n hµng vµ ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng t¹i c«ng ty ThÐp Th¨ng Long ngµy 28/12/2004 nh sau: BiÓu sè 11: B¸o c¸o b¸n hµng Kho Tam Trinh B¸o c¸o b¸n hµng Ngµy28 th¸ng 12 n¨m 2004 Sè H§ Tªn KH Tªn hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh SL xuÊt §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thanh to¸n 258 HTX· Q. Thµnh Φ40/49(1,6) Vinapzpe C©y 02 173.000 346.000 346.000 278 Anh NghÜa (Yªn Sá) Φ40/49(1,6) Vinapzpe Φ33/42(1,2) C©y C©y 02 02 173.000 152.000 346.000 304.000 346.000 304.000
 70. 70. Vinapzpe 279 CtyTNHH BÝch Phîng Φ65/75(2,1) HP C©y 03 324.000 972.000 972.000 280 Cöa hµng ThuûQuang (nghÖ An) Φ20/27(1,6) szmsco Φ20/27(1,9)VG Φ26/34(1,6) szmsco Φ26/34(1,9)VG C©y C©y C©y C©y 240 113 88 80 85.400 94.300 108.700 119.500 20.496.000 10.655.900 9.565.600 9.560.000 50.277.50 0 Ngêi lËp biÓu Thñ kho (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
 71. 71. BiÓu sè 12: B¸o c¸o quü tiÒn mÆt Kho Tam Trinh B¸o c¸o quü tiÒn mÆt Ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2004 Chøngt õ Néi dung TK ®èi øng Sè tiÒn Thu Ch i Thu Chi Tån Tån ®Çu ngµy 691.223 50 Thu tiÒn b¸n hµng- KL 650.000 51 Thu tiÒn hµng c«ng ty TNHH BÝch Phîng 972.000 52 Thu tiÒn c«ng ty Thuû Quang 50.277.500 11 7 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn sinh ho¹t th¸ng6 316.000 11 8 TT tiÒn thuª cÈu hµng 1.066.000 Céng ngµy 51.899.500 1.382.600 51.208.123 Ngêi lËp biÓu Thñ kho (Ký , hä tªn) (Ký , hä tªn) KÕ to¸n nhËn ®îc c¸c chøng tõ trªn kÌm theophiÕu thu tiÒn mÆt, phiÕu xuÊt kho,lÖnh giao hµng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph¶n ¸nh doanh thu nh sau: a. Trêng hîp b¸n bu«n trùc tiÕp t¹i kho c«ng ty Ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 280 b¸n bu«n t¹i kho Tam Trinh cho c«ng ty Thuû Quang ngµy 28/12/2004 trong ®ã: ¤ kÏm Φ20/27(1,6)szmsco, sl:240 c©y, §G:85.400
 72. 72. ¤ kÏm Φ20/27 (1,9)VG , sl:113 c©y, §G: 94.300 ¤ kÏmΦ 26/34 (1,6)szmsco, sl:88 c©y , §G: 108.700 ¤ kÏmΦ 26/34 (1,9) VG , sl:80 c©y, §G:119.500 Gi¸ vèn sè hµng trªn lµ ¤ kÏmΦ20/27(1,6) szmsco , §G :85.000 ¤ kÏm Φ20/27(1,9) VG §G: 94.000 ¤ kÏm Φ26/34(1,6) szmsco §G :108.000 ¤ kÏm Φ26/34(1,9) VG §G :119.000 +C¨n cø vµo b¸o c¸o quü tiÒn mÆt, phiÕu thu tiÒn mÆt, KT ph¶n ¸nh doanh thu Nî TK 111 50.277.500 Cã TK 511 45.706.818 Cã TK 33311 4.570.682 +C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng , KT ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n cña sè hµng trªn Nî TK632 50.046.000 Cã TK 1561 50.046.000 b. Trêng hîp b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng Ngµy 28/12/2004, c«ng ty mua mét l« hµng cña nhµ m¸y ThÐp Th¸i Nguyªn trong ®ã cã 3 c©y èng kÏmΦ65/75(2,1) HP , §G: 230.667®/c©y . L« hµng nµy kh«ng ®îc nhËp kho mµ chuyÓn b¸n th¼ng cho c«ng tyTNHH BÝch Phîng theo ho¸ ®¬n b¸n hµng sè 279 (28/12/04) víi gi¸ b¸n792000( c¶ thuÕ VAT 10%) NghiÖp vô nµy ®· ®îc kÕ to¸n cña c«ng ty ph¶n ¸nh nh sau + Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng mua Nî TK632 629.091 Nî TK1331 62.901
 73. 73. Cã TK 111 692.000 +Doanh thu b¸n sè hµng trªn ®îc ghi nhËn nh sau Nî TK 111 792.000 Cã TK511 720.000 Cã Tk 33311 72.000 c. B¸n lÎ hµng ho¸ Dùa vµo b¸o c¸o b¸n hµng ngµy 28/12 /2004, anh NghÜa ë Yªn Së ®· mua lÎ víi sè hµng : èng kÏmΦ 40/49(1,6)vinapzpe , sl:2 c©y, §G: 173.000 èng kÏm Φ33/42(1,2) vinapzpe, sl :2 c©y, §G: 152.000 Gi¸ mua cña sè hµng nµy lµ: èng kÏmΦ 40/49(1,6)vinapzpe, §G: 160.000 èng kÏm Φ33/42(1,2) vinapzpe , §G : 145.000 KÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu sè hµng nµy nh sau: +Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK632 610.000 Cã TK 1561 610.000 +Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng Nî TK 111 650.000 Cã TK 511 590.910 Cã TK 33311 59.090 * C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trªn ®îc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ nhËt ký chung.
 74. 74. BiÓu sè 13: Sæ nhËt ký chung C«ng ty thÐp Th¨ng Long Sæ nhËt ký chung Th¸ng 12 n¨m 2004 §¬n vÞ:VN§ NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi SC SH TK Sè ph¸t sinh Sè N T Nî Cã Sè tõ trang tríc 01/12 PX 58 XuÊt hµng lµm mÉu ®a KH 642 15613 1.070.000 1.070.000 02/12 PN 25 NhËp kho hµng ho¸ 156 1331 331 773.090.909 77.309.091 850.400.000 … … … ….. … …. ….. ….. 28/12 258 B¸n cho h¬p t¸c x· Quyªt Thµnh 2 c©y ¤ kÏm40/49(1,6) Vinapze cha thu tiÒn 131 511 33311 632 1561 346.000 320.000 314.545 31.455 320.000 28/12 280 B¸n 1 l« èng kÏm cho Cña hµng Thuû Qang 111 511 33311 632 1561 50.277.500 45.041.400 45.706.818 4.570.682 45.041.400 28/12 279 Mua hµng cña nhµ M¸y Th¸i Nguyªn sau ®ã chuyÓn b¸n th¼ng cho c«ng ty TNHH BÝch Phîng gåm 3 c©y èng kÏm 114 511 33311 632 1331 111 792.000 622.800 69.200 720.000 72.000 692.000 28/12 B¸n hµng cho Anh NghÜa èng kÏm 40/49(1,6)Vinapze 111 511 33311 632 1561 650.000 590.000 590.910 59.090 590.000 31/12 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 911 632 966.903.336 966.903.336 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 911 641 40.050.000 40.050.000 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 911 642 15.320.000 15.320.000 31/12 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn 511 911 1.037.855.280 1.037.855.280 31/12 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 421 15.581.944 15.581.944
 75. 75. §ång thêi víi viÖc ghi chÐp vµo nhËt ký chung, kÕ to¸n cßn ph¶n ¸nh sè liÖu vµo c¸c sæ chi tiÕt. BiÓu sè 14: Sæ chi tiÕt b¸n hµng C«ng ty thÐp Th¨ng Long Sæ chi tiÕt b¸n hµng Th¸ng 12 n¨m 2004 Tªn hµng ho¸: èng kÏm §¬n vÞ tÝnh: C©y DiÔn gi¶i TK ®èi øng Doanh thu ThuÕ GTGT SH NT SL §¬n gi¸ TT PX32 05 XuÊt b¸n Φ20/27 (1,6) 131 5000 77.273 386.365.000 38.636.500 PX170 12 XuÊt b¸n Φ20/27 (1,6) 131 400 77.273 30.902.200 3.090.220 …. PX258 28 B¸n cho HTX èng Φ40/49 (1,6) 131 02 157.272 314.545 31.454,5 PX278 28 B¸n cho A. NghÜa -Yªn Së 111 02 02 157.272 138.182 314.545 276.364 31.454,5 27.636,5 PX279 28 B¸n hµng cho cty BÝch Phîng 111 03 294.545 883.636 88.364 X280 28 B¸n cho Cöa hµng Thuû Quang 111 240 113 88 80 77.636 85.727 98.818 108.636 18.632.727 9.687.131 8.696.000 8.690.909 1.863.273 968.718 869.600 869.091 Céng sè FS 1.037.855.280 DTThuÇn 1.037.855.280 Gi¸ vèn hµng b¸n 966.903.336 L·i gép 70.951.944
 76. 76. Víi trêng hîp b¸n hµng mµ kh¸ch hµng cha thanh to¸n tiÒn hµng, c«ng ty cßn më c¶ sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua ®Ó theo dâi t×nh h×nh c«ng nî cña kh¸ch hµng BiÓu sè 15: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua Th¸ng 12 n¨m 2004 Tµi kho¶n: 131 §èi tîng: HTX QuyÕt Thµnh §¬n vÞ tÝnh: VN§ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè FS Sè d SH NT N C N C D ®Çu Th¸ng 46.319.000 PKT 150 01/12 Ghi nhËn TiÒn viÕt H§ 711 364.000 PKT 252 19/12 HTX hç trî CPVC hµng 711 200.000 ….. …… ….. …… PX 258 28/12 B¸n hµng cho HTX 511 346.000 Céng sè FS 91.839.600 81.354.000 D cuèi Th¸ng 56.804.600 Cuèi th¸ng , kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu trªn c¸c sæ chi tiÕt vµ lªn b¶ng ®èi chiÕu ph¸t sinh c«ng nî cho tõng kh¸ch hµng
 77. 77. B¶ngC©n®èiph¸tsinhc«ngnî DCK Cã 470.622 ……. Nî 56.804.600 143.683.600 312.241.069 FS Cã 81.354.000 523.205.79 0 Nî 68.470.000 91.839.600 388.645.200 33 D§K Cã 68.422.938 Nî 46.319.000 278.244.190 312.241.036 ……….. TK 131 131 131 131 …… …. BiÓusè16: TªnKH AnhTrung HTXQuyÕtThµnh CöahµngM¹nhHµ Ctysx-dvXNKHN ………… M·KH ATRUNG QTHANH CHMHA HAPRO …… SèTT 1 2 3 4
 78. 78. Sau khi ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung , kÕ to¸n më sæ c¸i cho tõng tµi kho¶n phï hîp. BiÓu sè 17: Sæ c¸i TK 131 Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2004 Tªn tµi kho¶n: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Sè hiÖu:131 NT GS Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g sæ NKC SH TK ®. ø Sè FS Sè NT Nî Cã Sè trang tríc ChuyÕn sang 756.564.976 25.395.560 02 PKT 45 02/12 KH S¬n L©m hç trî phÝ chuyÓn hµng 71 1 200.000 05 PKT 540 05/12 Xö lý hÕt c«ng nî lÎ KH H¬ng Giang 71 1 450.000 …. …………………. … …. ….. ….. 28 258 28/12 XuÊt èng kÏm 40/49(1,6)Vinapze b¸n cho hîp t¸c x· QuyÕt Thµnh 51 1 346.000 346.000 Céng chuyÓn sang Trang sau 967.510.032 25.467.522 Ngµy 31 th¸ng12 n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
 79. 79. BiÓu sè 18: Sæ c¸i TK 156 Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2004 Tªn tµi kho¶n: hµng ho¸ Sè hiÖu:156 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sæ NKC Sè hiÖu TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Th¸ng Nî Cã 2 3 4 5 6 7 8 Sè trang tríc chuyÓn sang 1.396.350.717 PX 58 01/12 XuÊt hµng lµm mÉu ®a cho KH 642 1.070.000 PN 02/12 Mua hµng vÒ nhËp kho cha tr¶ tiÒn 331 96.763.350 … …. …. … ….. 258 28/12 XuÊt b¸n cho HTX èng KÏm 40/49(1,6) 632 320.000 280 28/12 B¸n l« èng kÏm cho C«ng ty Thuy Quang 623 45.041.400 279 28/12 B¸n chuyÓn th¼ng cho C«ng ty BÝch Phîng 632 622.800 28/12 B¸n cho anh NghÜa l« èng kÏm 40/49(1,6) Vinapze èng kÏm 33/42(1,2)Vinapze 632 590.000 Sè chuyÓn sang trang sau 1.149.126.780 Ngµy 31th¸ng 12 n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
 80. 80. BiÓu sè 19: Sæ c¸i TK 632 Sæ c¸i Th¸ng12 n¨m 2004 Tªn tµi kho¶n: gi¸ vèn hµng b¸n Sè hiÖu: 632 Ngµy Th¸ng Ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Sæ NKC SH TK ®«i øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Th¸ng Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè trang tríc ChuyÓn sang 05/12 138 05/12 XuÊt b¸n hµng Φ20/27(1,6)Szmsco 156 1 295.810 …. ……………… …………. 28/12 258 28/12 XuÊt b¸n cho HTX QuyÕt thµnh 2 c©y èng KÏm 40/49(1,6)Vinapz 156 1 320.000 28/12 279 28/12 B¸n chuyÓn th¼ng cho C«ng ty TNHH BÝch Phîng 111 622.800 28/12 280 28/12 B¸n l« èng kÏm cho C«ng ty Thuû Quang 156 1 45.041.400 28/12 28/12 B¸n cho anh NghÜa Hµng èng kÏm 40/49(1,6)vµ34/42(1,2) 156 1 590.000 KÕt chuyÓn GVHB 911 966.903.33 6 Ngµy 31th¸ng 12 n¨m 2004 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
 81. 81. BiÓu sè 20: Sæ c¸i TK 511 Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2004 Tªn tµi kho¶n: doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Sè hiÖu: 511 Ngµy Th¸ng Ghi Sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Tran g Sæ NKC SH TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Th¸ng Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 8 Sè trang tr¬c chuyÓn 05/12 PX 32 05/12 Doanh thu b¸n hµng Φ 20/27(1,6) Szmsco 131 386.365.00 0 12/12 PX 170 12/12 Doanh thu b¸n hµng cho c.ty Nam H¶i 131 30.902.200 ……. …………………….. ………….. 28/12 258 B¸n cho HTX QuyÕt Thµnh 2 c©y èng kÏm 25 131 314.545 28/12 279 28/12 B¸n chuyÓn th¼ng cho c«ng ty TNHH BÝch Phîng 1 l« èng kÏm 25 111 72.000 28/12 280 28/12 B¸n mét l« èng kÏm cho c«ng ty Thuû Quang 25 111 45.706.818 28/12 28/12 B¸n cho anh NghÜa hµng èng kÏm 25 111 590.910 KÕt chuyÓn DTT 911 1.037.855.28 0 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 Ngêi lËp sæ KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.6.6. KÕ to¸n thuÕ GTGT t¹i c«ng ty thÐp Th¨ng Long

×