Pelan strategik & taktikal 2011 2013

19,813 views

Published on

2 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
165
Actions
Shares
0
Downloads
1,417
Comments
2
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelan strategik & taktikal 2011 2013

 1. 1. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-20131.0 ANALISIS PERSEKITARAN DAN ISU STRATEGIKi) Analisis Persekitaran TOWS / COWS Matriks (UNIT KOKURIKULUM SEK.MEN KEB. JALAN KEBUN)DALAMANLUARANKEKUATAN (S)S1 – Terdapat ramai guru yang berkemahiran,berpengalaman dan berminat dalam kokurikulum.S2 – 60 % pelajar berminat dan sebahagiannya aktif dalamaktiviti kokurikulumS3 – Penglibatan dan pencapaian pelajar di dalambeberapa pertandingan atau aktiviti peringkat daerah,dan negeri.S4 – Kemudahan fizikal dan prasarana untuk aktivitimencukupi.KELEMAHAN (W)W1 – Terdapat guru yang kurang mahir atau kurangberminat dalam mengendalikan aktivitikokurikulumW2 – 20 % pelajar kurang berminat dan tidak aktif dalamPasukan Badan beruniformW3 – Kurang penyertaan pelajar dalam beberapa aktivitiyang dianjurkan di peringkat sekolah.W4 – Kekurangan kemudahan untuk menjalankan aktivitidan peralatan untuk bilangan yang ramai.PELUANG (O)O1 – Kursus pengurusan dan meningkatkan kemahiran anjuranPejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri danbeberapa agensi-agensi yang berkaitan.O2 – Beberapa kemudahan infrastruktur dan padang awamberhampiran sekolah atau tempat tinggal pelajar.O3 – Guru-guru berkemahiran dan menjadi jurulatih pakar diperingkat daerah atau negeri.O4 – PIBG memberi sokongan dan memberi sumbangan untukaktiviti penting sekolah.Strategi SOS1+O1 Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran ataukepakaran melalui seminar, kursus dan bimbingan olehpihak PPD, JPN atau jurulatih bertauliah.S3+O3 Pelajar dapat meningkatkan kemahiran danpengalaman melalui aktiviti atau pertandingan yangdisertai.S3+O4 Penganjuran aktiviti atau program mendapatsokongan dan bantuan dari pentadbir dan PIBG.Strategi WOW1+O1 Memberi bimbingan, latihan, kursus atau seminarsama ada di peringkat daerah atau negeri.W2+O1 Mengadakan aktiviti-aktiviti yang sesuai dan menarik,serta pengiktirafan kepada pelajar yang berjaya keperingkat lebih tinggi.W4+O4 Meningkatkan prasarana untuk aktiviti melaluiperuntukan sekolah atau sumbangan pihak luar.CABARAN:C1 – Pelajar menghadiri kelas tuisyen pada hari sukan / permainan.C2 – Guru kurang memberi perhatian dan terlibat aktiviti lain padahari perjumpaanC3 –Kurang sokongan ibu bapa atau penjaga dalam kegiatankokurikulum.C4 –Tarikan cyber café dan pusat beli belah berhampiran sekolah.Strategi SCS2+S4+C1 Makluman aktiviti kokurikulum kepada ibu bapa danpenjaga serta kepada semua guru.S4+S2+C3 Gunakan sepenuhnya peranan PIBG dalammenjalankan aktiviti kokurikulum.S3+S4+C2 Tindakan disiplin kepada pelajar yang tidak hadir aktivitisukan/permainan.Strategi WCW2+W3+C3 Taklimat serta penerangan semasa hari pendaftarandan pada mesyuarat agong PIBG bagi menyedarkanpelajar dan ibu bapa tentang kepentingankokurikulum.W1+C2 Latihan dan kursus motivasi dalaman kepada guru-guru baru atau guru yang kurang mahir atau tidakberminat.1
 2. 2. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013ii) Penilaian Strategi TerbaikBIL KOD STRATEGI STRATEGI YANG TELAH DIJANA1 SO: S1+O1+O3 ST1 – Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD, JPS dan agensi yang berkaitan.2 WO: W2+W3+O2 ST2 – Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti semua kelab dan persatuan serta memberi pengiktirafan atau ganjaran kepada pelajaryang aktif dan dan mempunyai kehadiran baik (penuh)3 WO: W2+W4+O3 ST3 – Menambah segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada atau sumbangan pihak tertentu.4 SC: S2+S4+C2 ST4 – Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan gurudan pelajariii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan PemberatanKRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST41. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1, paling mudah:5) 5 5 2 32. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 4 3 43. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4 4 3 54. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5 4 3 45. Andaian keupayaan mengatasi halangan 5 3 4 56. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. 5 4 5 57. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 3 3 3 38. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 3 3 3 39. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 4 5 5Jumlah Skor 40 34 31 37Keputusan 1 4 3 2Ulasan Pemilihan kepada ST1Skala: 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik.iv) Senarai Strategi Mengikut KeutamaanKEUTAMAAN Strategi yang telah dijana1 STI- Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD, JPS dan agensi-agensi tertentu2 ST4- Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru3 ST2- Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab serta memberi pengiktirafan atau ganjaran kepada pelajar yang aktif dankehadiran baik.4 ST3- Menambahkan segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada dan sumbangan dari pihak tertentu2
 3. 3. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-20132.0 PELAN STRATEGIK 2011-2013PELAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULUMSEK.MEN.KEB. JALAN KEBUNNKRA:Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti danberkemampuanSub NKRA: SBT dan Tawaran BaruIsu Masalah Matlamat StrategiIndikatorPencapaian(KPI)Sasaran (ETR)TOV 2011 2012 2013Prestasipencapaian pelajardalm bidangkokurikulum masihrendahGuru kurangpengalaman dankemahiran dalammempelbagaikanaktivitikelab/persatuan.Meningkat dan menambahkemahiran guru melalui seminar,kursus atau aktiviti yang dapatmeningkatkan motivasi dankesedaran guruMenyusun danmengagihkan tugaskepada gurumengikut kemahiran,kepakaran dan minat.Bilangan guruberkemahiran3 4 5 6Pelajar tidakmenghadiri aktivitikokurikulum.Hanya 40% pelajaryang hadir untukaktiviti kokurikulumMeningkatkan dan mempelbagaikanaktiviti kelab/persatuan.Perancangan aktivitiyang berkualiti danmemberi faedahkepada semua pelajar% murid hadir40% 50% 60% 70%Pelajar tidakmelibatkan diridalam melakukanaktiviti kokurikulumkhasnya kelabsukan danpermainanPelajar hanyamendaftar sebagaiahli tetapi tidakmenyertai aktivitikelab/persatuansecara aktifMeningkatkan bilangan pelajar yangberminat dan berkemahiran dalamsetiap kelab/persatuan khasnyaberkaitan sukan dan permainanMengadakan lebihbanyak pertandingandi peringkat sekolahkhasnya terutamanyaperlawanan/pertandingan yang melibatkanrumah sukan.% pelajar yangterlibat50% 60% 70% 80%3
 4. 4. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN TAKTIKAL 2011UNIT KOKURIKULUMSMK JALAN KEBUNBil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos / Sumber Indikator Pencapaian TOV ETR1KursusKejurulatihan guruMeningkatkan jumlah guruberkemahiran dalampengendalian kelab.SekolahPPD,JPS, danagensiberkaitanSepanjang tahun2011RM500PeruntukankokurikulumBilangan guru mahir 3 42ModulLatihan/AktivitiMeningkatkan peratus kehadiranmurid dalam aktiviti kokurikulum-Gurupenasihat-PenyelarasBadanBeruniformFebruari hinggaSeptember 2011RM500Peruntukankokurikulum% kehadiran pelajar 40% 50%3Perkhemahan danpertandinganantara unit/ rumahsukanMeningkatkan minat pelajarterhadap aktiviti kelab danpersatuan masing-masing-PKKokurikulum-Setiusahakokurikulum- SetiausahaSukan-Gurupenasihat-PenyelarasFebruari hinggaSeptember 2011RM4000Peruntukankokurikulum% penglibatan pelajar 30% 40%4
 5. 5. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN OPERASI 2011 UNIT KOKURIKULUM SEK.MEN. KEB. JALAN KEBUNNama Program KURSUS KEJURULATIHAN GURUObjektif Meningkatkan jumlah guru berkemahiran dalam pengendalian kelab.Tempoh Sepanjang tahun 2011Kumpulan Sasaran Semua Guru PenasihatGuru Terlibat Guru- Guru Penasihat Persatuan dan KelabProses Kerja1. Taklimat program2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV3. Perbincangan pelaksanaan4. Pelaksanaan aktiviti5. Bahan keperluanJumlah = RM500.Kekangan1. Kekangan masa adalah masalah utama kerana kerap kali hari Sabtu diadakan pelbagai program yang menyukarkan kursus kejurulatihandiadakan manakala pada hari biasa terdapat beberapa orang guru penasihat dengan pelbagai kelas tembahan.2. Sukar untuk mencari jurulatih yang benar-benar dapat menarik minat guru-guru penasihat untuk mengikuti kursus yang diadakan khasnya bilamelibatkan kursus-kursus berkaitan sukan dan unit beruniform.3. Sikap kurang berminat guru-guru sendiri merupakan satu masalah utama dalam melahirkan guru-guru yang mahir dalam mengendalikanpersatuan atau kelab masing-masing.Pemantauan1. Pemantauan dilakukan sendiri oleh GPK Kokurikulum dan ahli jawatankuasa tertinggi kokurikulum (Penyelaras) secara pemerhatian danmendapatkan maklum balas daripada pelajar terutamanya dari segi perjalanan persatuan dan apa yang diajar kepada ahli-ahli persatuan ataukelab.Penilaian1. Tidak begitu mencapai sasaran yang diharapkan. Hanya 30% guru-guru yang menguruskan kelab sukan dan permainan mahir tentang sesuatupermainan yang seharusnya mereka uruskan. Biasanya pelajar-pelajar yang mahir ( pelajar senior ) yang diminta untuk mengajar ahli-ahli laintentang kemahiran sesuatu permainan yang berkaitan.Penambahbaikan1. Antara penambahbaikan yang perlu dilakukan antaranya memberi buku atau nota panduan dalam menngkatkan kefahaman dan kemahirantentang sesuatu kelab atau persatuan kepada guru-guru penasihat.2. Menjemput jurulatih dari luar atau guru-guru dari sekolah ini sendiri untuk memberi pendedahan tertutama dari segi mengendalikan aktivitikelab/persatuan5
 6. 6. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN OPERASI 2011 UNIT KOKURIKULUMNama Program MODUL AKTIVITI/LATIHANObjektif Meningkatkan peratus kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulumTempoh Februari – September 2011Kumpulan Sasaran Semua pelajar Sek. Men Keb. Jalan KebunGuru TerlibatSemua Guru Penasihat Kelab/Persatuan:Proses Kerja1. Taklimat program2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV3. Perbincangan pelaksanaan4. Pelaksanaan aktiviti5. Bahan keperluan= RM 500.00Kekangan1. Oleh kerana perjumpaan kokurikulum diadakan pada hari Rabu dan Sabtu, pelbagai masalah timbul antaranya kebanyakkan masa kerapkaliperjumpaan dibatalkan kerana guru-guru sering terlibat dengan pelbagai program sekolah yang sering diadakan pada hari Sabtu. Pada hariRabu pula, terdapat pelajar dan guru yang terlibat dengan kelas-kelas tambahan.2. Bagi pihak pelajar pula, ramai yang tidak dapat hadir ke sekolah kerana masalah pengangkutan kerana pengangkutan awam yang kurang cekapselain dari masalah pelajar yang perlu menghadiri kelas-kelas tusyenberbayar di luar sekolah.Pemantauan1. Pemantauan dilakukan oleh GPK Kokurikulum, Setiausaha dan penyelaras-penyelaras kokurikulum.Penilaian1. Modul latihan yang diberi masih belum dapat meningkatkan kemahiran guru di dalam pengendalian perjumpaan persatuan/kelab di manakemahiran guru diharapkan dapt menarik minat pelajar. Guru-guru penasihat masih sukar untuk memikirkan aktiviti yang menarik walaupunbeberapa persatuan/kelab telah dibekalkan dengan modul-modul latihanPenambahbaikan1. Menjemput jurulatih dari luar atau guru-guru dari sekolah ini sendiri untuk memberi pendedahan tertutama dari segi mengendalikan aktivitikelab/persatuan.2. Menyediakan jadual perjumpaan yang lebih tersusun dan tidak bertindih dengan program lain agar guru akan lebih bersedia.6
 7. 7. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN OPERASI 2011 UNIT KOKURIKULUMNama Program PERKHEMAHAN / PERTANDINGAN ANTARA UNIT/KELAB SUKAN DAN PERMAINAN(RUMAH SUKAN)Objektif Meningkatkan minat dan penglibatan pelajar terhadap aktiviti persatuan dan kelab masing-masingTempoh Februari hingga September 2011Kumpulan Sasaran Ahli setiap persatuan/kelab yang ada di SMK Jalan KebunGuru Terlibat Semua Guru Penasihat Unit Beruniform, Kelab Sukan dan Permainan serta Rumah-Rumah SukanProses Kerja1. Taklimat program2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV3. Perbincangan pelaksanaan4. Pelaksanaan aktiviti5. Bahan keperluan= RM 500.00Kekangan1. Sikap segelintir guru dan pelajar yang kurang berminat mengendalikan atau menyertai pertandingan –pertandingan yang diadakan.2. Tidak semua pelajar yang melibatkan diri. Sering kali pelajar yang sama mengambil bahagian dalam setiap acara.3. Kekangan masa kerana sering bertembung dengan pelbagai program sekolah yang lain menyebabkan sukar untuk melibatkan semua guru danpelajar.Pemantauan1. Pemantauan dilakukan oleh GPK, Setiausaha dan penyelaras-penyelaras kokurikulum termasuk Setiausaha Sukan sendiri secara pemerhatian.Penilaian1. Peratus penglibatan pelajar masih tidak memuaskan iaitu hanya 30%.Penambahbaikan1. Perjalanan pertandingan akan cuba diperbaiki. Guru-guru penasihat perlu berkempen dan memberi motivasi agar lebih ramai pelajar berminatmenyertai pertandingan-pertandingan yang diadakan.2. Setiap pelajar hanya dibenarkan menyertai dua pertandingan sahaja untuk memberi peluang kepada lebih ramai pelajar.3. Setiap pasukan yang bertanding hanya boleh disertai oleh 30% pemain sekolah. Selebihnya mesti terdiri daripada pelajar yang bukan pemainsekolah.7
 8. 8. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN TAKTIKAL 2012UNIT KOKURIKULUMSMK JALAN KEBUNBil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos / Sumber Indikator Pencapaian TOV ETR1KursusKejurulatihan guruMeningkatkan jumlah guruberkemahiran dalampengendalian kelab.SekolahPPD,JPS,AgensiberkaitanFebruari 2012RM100 PeruntukankokurikulumBilangan guru mahir 3 42ModulLatihan/AktivitiMeningkatkan peratuskehadiran murid dalam aktivitikokurikulum-Gurupenasihat-PenyelarasBadanBeruniformFebruari – Ogos2012RM100 Peruntukankokurikulum% kehadiran pelajar 50% 60%3Perkhemahan danPertandinganAntara RumahSukanMeningkatkan minat pelajarterhadap aktiviti Pasukan BadanBeruniform-PKKokurikulum-Gurupenasihat-PenyelarasBadanBeruniformApril – Mei 2012RM4000Peruntukankokurikulum% penglibatan pelajar 40% 50%8
 9. 9. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN OPERASI 2012UNIT KOKURIKULUMSEK. MEN. KEB. JALAN KEBUNNama Program KURSUS KEJURULATIHAN GURUObjektifMeningkatkan jumlah guru berkemahiran dalam pengendalian kelab.Tempoh Februari 2012Kumpulan Sasaran Semua Guru Penasihat Persatuan/KelabGuru TerlibatSemua Guru PenasihatProses Kerja1. Taklimat program2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV3. Perbincangan pelaksanaan4. Pelaksanaan aktiviti5. Bahan keperluanJumlah = RM500.Kekangan1. Kekangan masa kerana guru perlu melaksanakan pelbagai tanggungjawab lain di sekolah selain sukar untuk melibatkan semua gurukerana pelbagai program sekolah yang perlu diberi keutamaan.Pemantauan1. Dilakukan oleh GPK Kokurikulum dan dibantu oleh Semua Ahli Jawatankuasa Kokurikulum dan Sukan.Penilaian1. Bilangan guru yang mahir masih tidak mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu hanya 35%Penambahbaikan1. Perlaksanaan kursus akan cuba diperbaiki di samping mencari pihak luar yang mampu memberi latihan yang dapat membimbing guru-gurupenasihat.9
 10. 10. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN OPERASI 2012 UNIT KOKURIKULUMNama Program MODUL AKTIVITI/LATIHANObjektif Meningkatkan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulumTempoh Februari – Ogos 2012Kumpulan Sasaran Ahli Semua Persatuan dan KelabGuru Terlibat Guru-Guru PenasihatProses Kerja1. Taklimat program2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV3. Perbincangan pelaksanaan4. Pelaksanaan aktiviti5. Bahan keperluan= RM 500.00Kekangan1. Pertembungan dengan pelbagai program sekolah menyebabkan sukar untuk guru penasihat dan pelajar mengikuti aktiviti dan latihan yangdiadakan.2. Masalah pengangkutan dan perlu menghadiri kelas tusyen di luar masih menjadi penghalang untuk pelajar menghadiri aktiviti dan latihanyang diadakan.3. Tarikan dari luar seperti cyber café, pusat membeli belah dan sikap negatif pelajar sendiri menyebabkan sukar untuk program ini dijalankan.Pemantauan1. Pemerhatian dilakukan oleh GPK Kokurikulum dan ahli jawatankuasa Kokurikulum dan Sukan.Penilaian1. Peratus yang dicapai masih kurang memuaskan iaitu 60%Penambahbaikan1. Modul aktiviti dan latihan perlu dijadikan lebih menarik agar pelajar lebih berminat.2. Hari perjumpaan/aktiviti akan diubah iaitu hanya pada hari rabu sahaja bagi mengelakkan pertembungan dengan program-program lain danmeminimakan masalah pengangkutan pelajar.3. Lokasi perjumpaan ditetapkan.10
 11. 11. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN OPERASI 2012 UNIT KOKURIKULUMNama Program PERKHEMAHANObjektif Meningkatkan penglibatan pelajar terhadap aktiviti kokurikulumTempoh April hingga Mei 2012Kumpulan Sasaran Ahli Semua Persatuan Unit BeruniformGuru Terlibat Semua Guru Penasihat Unit BeruniformProses Kerja1. Taklimat program2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV3. Perbincangan pelaksanaan4. Pelaksanaan aktiviti5. Bahan keperluan= RM 4000.00Kekangan1. Tidak melibatkan semua pelajar kerana faktor kewangan, masa dan kesukaran mengawal pelajar.Pemantauan1. Pemerhatian oleh GPK Kokurikulum, setiausaha dan penyelaras unit beruniform.Penilaian1. Program dijalankan dengan jaya dan kebanyakan peserta seronok dengan aktiviti perkhemahan.Penambahbaikan1. Aktiviti-aktiviti yang lebih menarik dan mencabar akan cuba diadakan pada masa akan datang.2. Perkhemahan akan dijalankan di luar kawasan sekolah agar lebih ramai pelajar berminat untuk menyertainya.11
 12. 12. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN TAKTIKAL 2013UNIT KOKURIKULUMSMK JALAN KEBUNBil Program Objektif T/Jawab Tempoh Kos / Sumber Indikator Pencapaian TOV ETR1KursusKejurulatihan guruMeningkatkan jumlah guruberkemahiran dalampengendalian kelab.SekolahPPD,JPS,AgensiberkaitanFebruari 2013RM500PeruntukankokurikulumBilangan guru mahir 3 42ModulLatihan/AktivitiMeningkatkan peratuskehadiran murid dalam aktivitikokurikulum-Gurupenasihat-PenyelarasBadanBeruniformFebruari – Ogos2013RM1000Peruntukankokurikulum% kehadiran pelajar 60% 70%3Perkhemahan danPertandinganAntara RumahSukanMeningkatkan minat pelajarterhadap aktiviti PasukanBadan Beruniform-PKKokurikulum-Gurupenasihat-PenyelarasBadanBeruniformApril – Mei 2013RM6000Peruntukankokurikulum% penglibatan pelajar 50% 60%12
 13. 13. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN OPERASI 2013 UNIT KOKURIKULUM SEK. MEN. KEB. JALAN KEBUNNama Program KURSUS KEJURULATIHAN GURUObjektifMeningkatkan jumlah guru berkemahiran dalam pengendalian kelab.Tempoh Februari 2013Kumpulan Sasaran Semua Guru PenasihatGuru TerlibatGuru-Guru PenasihatProses Kerja1. Taklimat program2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV3. Perbincangan pelaksanaan4. Pelaksanaan aktiviti5. Bahan keperluanJumlah = RM500.KekanganPemantauanPenilaianPenambahbaikan13
 14. 14. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN OPERASI 2013 UNIT KOKURIKULUMNama Program MODUL AKTIVITI/LATIHANObjektif Meningkatkan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulumTempoh Februari – Ogos 2013Kumpulan Sasaran Ahli Semua Persatuan dan KelabGuru TerlibatGuru-Guru PenasihatProses Kerja1. Taklimat program2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV3. Perbincangan pelaksanaan4. Pelaksanaan aktiviti5. Bahan keperluan= RM 1000.00KekanganPemantauanPenilaianPenambahbaikan14
 15. 15. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN OPERASI 2013 UNIT KOKURIKULUMNama Program PERKHEMAHANObjektif Meningkatkan penglibatan pelajar terhadap aktiviti persatuan dan kelabTempoh April hingga Mei 2013Kumpulan Sasaran Ahli Semua Persatuan dan KelabGuru TerlibatGuru Penasihat dan Guru-Guru KaunselingProses Kerja1. Taklimat program2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada TOV3. Perbincangan pelaksanaan4. Pelaksanaan aktiviti5. Bahan keperluan= RM 6000.00KekanganPemantauanPenilaianPenambahbaikan15
 16. 16. PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2011-2013PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKALUNIT KOKURIKULUMSMK JALAN KEBUN2011 – 201316

×