Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ladap p.point skpm 2010 versi oktober 2013 ok (1)

25,735 views

Published on

Published in: Education

Ladap p.point skpm 2010 versi oktober 2013 ok (1)

 1. 1. STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) 2010 VERSI OKTOBER 2013
 2. 2. Ikhtisas/Instruksional : Peranan Pentadbir Sebagai Pemimpin • Menyelia / mencerap guru secara terus di dalam bilik darjah seperti kehendak Surat Pekeliling Ikhtisas Bil:3/1987; • Memberi pandangan, panduan dan bimbingan profesional kepada gurugurunya yang menjadi pelaksana kurikulum; 2
 3. 3. TUJUAN PENCERAPAN:  MEMBIMBING  MEMBANTU  MENUNJUK ARAH  MEMBERI KOMEN  CADANGAN / ALTERNATIF KEPADA PdP BERKESAN  TUGAS RASMI
 4. 4. STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) Alat atau instrumen untuk menilai dan menentukan standard kualiti kecemerlangan sekolah.
 5. 5. SKPM 2003 SKPM 2010 DIMENSI 1 HALA TUJU KEPIMPINAN STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU DIMENSI 2 PENGURUSAN ORGANISASI STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM, SUKAN DAN HAL EHWAL MURID STANDARD 4 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 5 KEMENJADIAN MURID DIMENSI 3 DIMENSI 4 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KEMENJADIAN MURID PENEKANAN KEPADA PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
 6. 6. STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) 2010 VERSI OKTOBER 2013 •Terdapat perubahan dalam SKPM 2010  untuk menampung perubahan/ perkembangan terkini Sistem Pendidikan Negara  Contoh : Pelaksanaan PBS – perlu sisipan PBS  untuk memantapkan/memperkemaskan SKPM 2010  Keperluan untuk menyediakan contoh Justifikasi Skor 6  Penyelarasan dalam deskripsi skor 5, 3 dan 1
 7. 7. TAFSIRAN SKOR / TARAF SKOR 6 CEMERLANG 5 BAIK 4 HARAPAN 3 MEMUASKAN 2 LEMAH 1 SANGAT LEMAH DESKRIPSI Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah, mendapat pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lain. Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas. Banyak kekuatan yang melebihi keperluan minimum. Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum. Sedikit kekuatan tetapi masih terdapat banyak kelemahan. Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pemulihan dengan segera.
 8. 8. Tafsiran Frasa Dalam Deskripsi KEKERAPAN/KUANTITI DESKRIPSI SKOR Keseluruhan 90 – 100 6 Hampir keseluruhan 80 - 89 5 Sebahagian besar 70 - 79 4 Kebanyakan 50 - 69 3 Sebahagian kecil 25 - 49 2 Sangat sedikit 0 - 24 1 CONTOH 42/46 36/40 33/36 37/46 32/40 29/36 20/40 18/36 10/40 9/36
 9. 9. 4.1 - PENGLIBATAN MURID 4.1 - Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan
 10. 10. SKOR 5: (4.1) I. Hampir keseluruhan (80-89%) murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang menjurus ke arah pencapaian objektif seperti perbincangan/memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/kerja amali/membuat gerakan fizikal/arahan guru. II. Hampir keseluruhan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid/murid dengan guru/murid dengan bahan. III. Hampir keseluruhan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran. 6 6
 11. 11. SKOR 6: (4.1) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Keseluruhan (90-100%) murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid/ murid dengan guru/murid dengan bahan.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)
 12. 12. PENGLIBATAN MURID Hanya berdiri di depan kelas & beri syarahan menurunkan motivasi murid. Pelajar lebih bermotivasi apabila guru selalu rangsang mereka -- merasakan diri mereka penting dan diperlukan. Caranya: Perbincangan kumpulan Penyelesaian masalah Interaksi antara murid Saling membantu
 13. 13. Penglibatan Murid • • • • • • Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: membawa peralatan atau bahan yang diperlukan untuk P d P semasa. membuat persediaan awal. membuat catatan daripada pengajaran guru. mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan. membuat rujukan spontan.
 14. 14. PdP yang melibatkan pelbagai aktiviti
 15. 15. PdP yang melibatkan pelbagai aktiviti
 16. 16. Piramid Pembelajaran Lecture Average Retention Rate 5% Reading 10% Audio-Visual 20% Demonstration 30% Discussion Group 50% Practice by Doing 75% Teach others/Immediate use of Learning 90%
 17. 17. IF I HEAR, I FORGET IF I SEE, I REMEMBER IF I DO, I UNDERSTAND 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 80 % 95 % Apa yang kita baca Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar dan lihat Apa yang kita bincang dengan orang lain Apa yang kita alami sendiri Apa yang kita ajar kepada orang lain Sumber: Secret of Ancient Chinese Art of Motivation
 18. 18. SKOR 3: (4.1) I. Kebanyakan (50-69%) murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang menjurus ke arah pencapaian objektif seperti perbincangan/memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/kerja amali/membuat gerakan fizikal/arahan guru. II. Kebanyakan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid/ murid dengan guru/murid dengan bahan. III. Kebanyakan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran.
 19. 19. SKOR 4: (4.1) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 20. 20. SKOR 1: (4.1) I. Sangat sedikit (0-24%) murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang menjurus ke arah pencapaian objektif seperti perbincangan/memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/kerja amali/membuat gerakan fizikal/arahan guru. II. Sangat sedikit murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid/murid dengan guru/murid dengan bahan. III. Sangat sedikit murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran.
 21. 21. SKOR 2: (4.1) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 22. 22. 4.2 – PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 4.2 - Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkan.
 23. 23. SKOR 5: (4.2) I. Hampir keseluruhan (80-89%) murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru. II. Murid memberi pandangan/idea yang sesuai atau mengemukakan soalan untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan tajuk pelajaran. III. Hampir keseluruhan murid dapat mencapai objektif pembelajaran.
 24. 24. SKOR 6: (4.2) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Keseluruhan (90-100%) murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)
 25. 25. SKOR 3: (4.2) I. Kebanyakan (50-69%) murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru. II. Kebanyakan murid dapat mencapai objektif pembelajaran.
 26. 26. SKOR 4: (4.2) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan (70-79%) yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 27. 27. SKOR 1: (4.2) I. Sangat sedikit (0-24%) murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru. II. Sangat sedikit murid dapat mencapai objektif pembelajaran.
 28. 28. SKOR 2: (4.2) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 29. 29. 4.3 – HASIL KERJA MURID 4.3 - Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran.
 30. 30. SKOR 5: (4.3) I. Hampir keseluruhan (80-89%) murid menghasilkan tugasan atau latihan (evidens) dengan kemas, mematuhi format dan prosedur. II. Hampir keseluruhan murid menyiapkan tugasan atau latihan (evidens) yang diberikan. III. Hampir keseluruhan murid berjaya melaksanakan tugasan atau latihan (evidens) dengan betul. IV. Hampir keseluruhan murid melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan (evidens) secara konsisten.
 31. 31. SKOR 6: (4.3) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Keseluruhan (90-100%) murid dapat menghasilkan tugasan atau latihan (evidens) dengan kemas, mematuhi format dan prosedur/menyiapkan semua tugasan atau latihan (evidens) yang diberikan/melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan (evidens) secara konsisten.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)
 32. 32. Latihan dan tugasan. Guru memberikan latihan atau tugasan (termasuk projek atau kerja rumah) kepada murid dengan: • mengikut keupayaan dan kebolehan murid. • Mempelbagaikan jenisnya • tugasan berhubung kait dengan tajuk yang dipelajari • menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan • Kuantiti kerja mengikut aras keupayaan murid
 33. 33. SKOR 3: (4.3) I. Kebanyakan (50-69%) murid menghasilkan tugasan atau latihan (evidens) dengan kemas, mematuhi format dan prosedur. II. Kebanyakan murid menyiapkan tugasan atau latihan (evidens) yang diberikan. III. Kebanyakan murid berjaya melaksanakan tugasan atau latihan (evidens) dengan betul. IV. Kebanyakan murid melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan (evidens) secara konsisten.
 34. 34. SKOR 4: (4.3) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 35. 35. SKOR 1 : (4.3) I. Sangat sedikit (0-24%) murid menghasilkan tugasan atau latihan (evidens) dengan kemas, mematuhi format dan prosedur. II. Sangat sedikit murid menyiapkan tugasan atau latihan (evidens) yang diberikan. III. Sangat sedikit murid melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan (evidens).
 36. 36. SKOR 2: (4.3) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 37. 37. 4.4 – PERANCANGAN DAN PERSEDIAAAN GURU 4.4 - Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran.
 38. 38. SKOR 5: (4.4) I. II. III. IV. V. VI. VII. Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran(HSP) /Dokumen Standard Kurikulum (DSK) terkini dan sesuai dengan takwim persekolahan. RPH disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. Peraturan Penskoran PBS disediakan dengan tepat. Guru menyediakan sumber pendidikan yang sesuai sebelum PdP bermula. Refleksi dicatat bagi setiap pelajaran dengan merujuk objektif pelajaran.
 39. 39. SKOR 6: (4.4) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Rancangan Pelajaran Harian (RPH) disediakan memenuhi keperluan SPI (School Performence Index) yang berkuat kuasa dan mempunyai kelebihan seperti langkah-langkah pengajaran yang terperinci, sumber pendidikan yang sesuai, unsur Elemen Merentas Kurikulum (EMK) yang jelas, dan bahan penilaian mengikut kebolehan murid.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)
 40. 40. Kemahiran Merancang Pembelajaran dan Pengajaran Rancangan tahunan pembelajaran dan pengajaran JAN FEB AC APR MEI JUN Rancangan pelajaran harian JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
 41. 41. Proses Pengajaran dan Pembelajaran 6 komponen pengajaran dalam bilik darjah Induksi Introduction Kandungan Content Aktiviti Activity Aktiviti Lanjutan Extension Pengayaan, Pengukuhan, Pemulihan Penilaian Evaluation Enrichment Enhancement Remedial Pembelajaran yang menarik minat murid hasil daripada: Project Quiz Story Experiment Game Song/rhyme
 42. 42. SKOR 3: (4.4) I. RPT yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan HSP/ DSK terkini. II. RPH disediakan berdasarkan RPT. III. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. IV. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. V. Guru menyediakan sumber pendidikan yang sesuai sebelum PdP bermula. VI. Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran.
 43. 43. SKOR 4: (4.4) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 44. 44. SKOR 1 : (4.4) I. RPT atau RPH atau keduaduanya tidak disediakan.
 45. 45. SKOR 2: (4.4) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 46. 46. 4.5 – KAEDAH PENYAMPAIAN 4.5 - Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian objektif pelajaran.
 47. 47. SKOR 5: (4.5) I. Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid. II. Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid III. Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (berasaskan pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid, mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak). IV. Aktiviti PdP yang dilaksanakan menarik dan menjurus kepada pencapaian objektif. V. Aktiviti pemulihan/pengayaan/pengukuhan dilaksanakan dengan berkesan. VI. Aktiviti PdP memupuk nilai dalam kalangan murid. VII. Guru menyampaikan pelajaran dengan luwes mengikut situasi. VIII. Masa pelajaran digunakan secara optimum. .
 48. 48. SKOR 6: (4.5) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Aktiviti PdP memberi peluang murid berfikir aras tinggi dengan menggunakan soalan aras tinggi/peta pemikiran (i-Think)/ peta minda.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)
 49. 49. SKOR 3: (4.5) I. Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid. II. Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan murid. III. Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (berasaskan pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid, mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak). IV. Aktiviti PdP yang dilaksanakan menarik. V. Aktiviti pemulihan/ pengayaan/ pengukuhan dilaksanakan. VI. Masa pelajaran digunakan secara optimum.
 50. 50. SKOR 4: (4.5) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 51. 51. SKOR 1: (4.5) I. Guru kurang mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid. II. Kaedah pengajaran kurang sesuai dengan keperluan murid. III. Aktiviti PdP yang dilaksanakan tidak menarik. IV. Masa pelajaran tidak digunakan secara optimum.
 52. 52. SKOR 2: (4.5) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 53. 53. 4.6 – KEMAHIRAN KOMUNIKASI 4.6 - Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid.
 54. 54. SKOR 5: (4.6) I. Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul, mudah difahami, sebutan yang jelas, tepat dan nada suara yang sesuai. II. Guru berkemahiran mendengar dan memberi respons kepada soalan murid secara lisan atau bukan lisan dengan berkesan. III. Guru memotivasikan murid dengan memberi pujian atau galakan.
 55. 55. SKOR 6: (4.6) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Komunikasi guru (lisan dan bukan lisan) yang berkesan dapat menarik minat murid untuk menumpukan perhatian sepenuhnya dalam PdP.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) 6 6
 56. 56. SKOR 3: (4.6) I. Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul dan sebutan yang jelas. II. Guru berkemahiran mendengar dan memberi respons kepada soalan murid secara lisan atau bukan lisan. III. Guru memotivasikan murid dengan memberi pujian atau galakan.
 57. 57. SKOR 4: (4.6) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 58. 58. SKOR 1: (4.6) I. Guru kurang kemahiran mendengar dan memberi respons kepada soalan murid secara lisan atau bukan lisan. II. Guru tidak memotivasikan murid dengan memberi pujian atau galakan.
 59. 59. SKOR 2: (4.6) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 60. 60. 4.7 – PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 4.7 - Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu mengukuhkan pembelajaran murid.
 61. 61. SKOR 5: (4.7) I. Guru menggunakan sumber pendidikan yang sesuai dengan tajuk/objektif pelajaran dan tahap keupayaan murid. II. Guru menggunakan sumber pendidikan untuk mewujudkan suasana yang menarik bagi meningkatkan minat murid dalam pembelajaran. III. Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang betul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan (jika berkaitan).
 62. 62. SKOR 6: (4.7) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Guru memilih/menyediakan sumber pendidikan dan memanfaatkan sumber yang ada di persekitaran bagi mengukuhkan pembelajaran murid.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) 6
 63. 63. SKOR 3: (4.7) I. Guru menggunakan sumber pendidikan yang sesuai dengan tajuk/objektif pelajaran. II. Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang betul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan (jika berkaitan).
 64. 64. SKOR 4: (4.7) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 65. 65. SKOR1: (4.7) I. Guru tidak menggunakan sumber pendidikan yang sesuai.
 66. 66. SKOR 2: (4.7) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 67. 67. 4.8 - PENILAIAN 4.8 - Penilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan PdP
 68. 68. SKOR 5: (4.8) I. Guru menggunakan lebih daripada satu kaedah/istrumen untuk membuat pentaksiran formatif semasa PdP untuk mengukur dan mengesan kemajuan murid. II. Guru menggunakan Peraturan Penskoran PBS untuk memastikan ketepatan pentaksiran murid. III. Guru memberi pelbagai tugasan atau latihan yang mencukupi berdasarkan ketetapan kurikulum/ deskriptor PBS. IV. Guru menggunakan maklum balas pentaksiran formatif untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan segera dalam PdP. V. Hasil kerja murid disemak secara konstruktif dan konsisten.
 69. 69. Latihan  Tugasan, kerja rumah-mencukupi dan boleh dilaksanakan murid – RAPI(Rate Proportion Intensity);  Kes :  banyak kerja rumah yang tidak sesuai atau terlalu banyak;  Tiada /kurang latihan  pelbagaikan;-lukis peta; buat sajak;peta minda…dll  Kesilapan yang tidak diperbetulkan akan mengukuhkan kesilapan yang dilakukan. Elakan kumulatif sindrom 75
 70. 70. Pemeriksaan latihan dan tugasan murid • menunjukkan kesalahan murid • periksa dalam tempoh / kekerapan yang munasabah • beri ulasan membina. • beri penghargaan kepada hasil kerja yang baik • memastikan ADA pembetulan • Membuat post-mortem terhadap jumlah tugasan yang diberikan dan pemeriksaan hasil kerja murid
 71. 71. Pemeriksaan Kerja Bertulis. • Memeriksa dalam tempoh kekerapan yang sesuai. • Tunjukkan kesilapan murid dgn sistem yang difahami murid; • Beri peneguhan-pensil, bintang, kata-kata; 77
 72. 72. SKOR 6: (4.8) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Guru berjaya memilih kaedah/ instrumen pentaksiran yang sesuai dan menggunakannya secara berkesan untuk meningkatkan pembelajaran murid.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)
 73. 73. SKOR 3: (4.8) I. Guru membuat pentaksiran formatif semasa PdP untuk mengukur dan mengesan kemajuan murid. II. Guru memberi pelbagai tugasan atau latihan. III. Guru menggunakan maklum balas pentaksiran formatif untuk tindakan pembetulan dalam PdP. IV. Hasil kerja murid disemak secara konsisten.
 74. 74. SKOR 4: (4.8) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 75. 75. SKOR 1: (4.8) I. Guru tidak membuat pentaksiran formatif semasa PdP. II. Hasil kerja murid tidak disemak.
 76. 76. SKOR 2: (4.8) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 77. 77. 4.9 – TEKNIK PENYOALAN 4.9 - Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid
 78. 78. SKOR 5: (4.9) I. Guru mengemukakan soalan yang bertepatan dengan dokumen yang berkaitan dengan PBS, tahap penguasaan murid dan meliputi pelbagai aras kognitif. II. Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami, bertumpu, bercapah dan disebarkan ke seluruh kelas. III. Guru memberi masa yang mencukupi kepada murid untuk memikirkan jawapan/respons. IV. Guru memberi respons yang sesuai dan positif terhadap jawapan murid. V. Guru berjaya meningkatkan minat hampir keseluruhan (80-89%) murid untuk terlibat dalam PdP.
 79. 79. Respons Guru  Respons sesuai dengan jawapan murid;  Berinteraksi secara aktif;  Peneguhan atau pujian jika betul/terlibat dan galakan walaupun salah;  Pelbagai ungkapan, lisan, bahasa isyarat.  Teguran perlakuan negatif Isu: penggunaan bahasa kesat negatif- bodoh, bangang, bahalul 85
 80. 80. SKOR 6: (4.9) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Guru berjaya memilih teknik penyoalan yang sesuai dan menggunakannya secara terancang untuk meningkatkan pemahaman murid.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)
 81. 81. Teknik Penyoalan • Bercapah; • KBKK; • Disebarkan; • Mengalih soalan kepada murid lain • Respons terhadap jawapan murid. 87
 82. 82. Teknik Menyoal: Kenapa guru perlu menyoal? • Meransangkan murid dan menimbulkan minat mereka kepada tajuk yang diajar; • Mendapat pandangan dan maklumat daripada murid; • Memperkenalkan tajuk baru; • Memfokuskan murid kepada tajuk terutama bila perbincangan mereka menyimpang; • Mempengaruhi mereka kepada arah/hala perbincangan. 88
 83. 83. Dalam situasi bagaimanakah teknik menyoal digunakan? • Guru perlu mententeramkan keadaan apabila sesuatu pengajaran bermula. Guru perlu mengingatkan kembali perkara-perkara yang telah dibincangkan dalam pelajaran sebelumnya; • Untuk menarik perhatian kelas dengan memberikan soalan-soalan umum dan beberapa soalan spesifik. 89
 84. 84. Apakah prinsip penyoalan guru? • Elakkan jawapan ya atau tidak. Mulakan dengan soalan-soalan dengan perkataanperkataan berikut: apa, bila, di mana, siapa, mengapa, bagaimana; • Pelbagaikan soalan- disebarkan ke seluruh kelas, spesifik yang memerlukan jawapan individu, dihalakan balik kepada murid yang menyoal dan ditanya kepada murid lain; • Guru elakkan dari memberi jawapan; • Gunakan pandangan murid 90
 85. 85. SKOR 3 : (4.9) I. Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami dan disebarkan ke seluruh kelas. II. Guru memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid. III. Guru berjaya meningkatkan minat kebanyakan (50-69%) murid untuk terlibat dalam PdP.
 86. 86. SKOR 4: (4.9) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 87. 87. SKOR 1: (4.9) I. Guru mengemukakan soalan yang sukar difahami dan tidak disebarkan ke seluruh kelas. II. Guru tidak memberi respons terhadap jawapan murid.
 88. 88. SKOR 2: (4.9) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 89. 89. 4.10 – PENGUASAAN ISI KANDUNGAN 4.10 - Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat
 90. 90. SKOR 5: (4.10) I. Guru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran. II. Guru berjaya menjelaskan konsep/fakta atau memberi jawapan dengan yakin, jelas dan tepat. III. Guru menghuraikan isi pelajaran dengan mengaitkan situasi semasa atau pengalaman murid.
 91. 91. SKOR 6: (4.10) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Guru mempunyai pengetahuan yang terkini, merentasi kurikulum dan melangkaui keperluan dalam HSP/DSK serta berkemahiran memeringkatkan isi pelajaran mengikut potensi murid.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)
 92. 92. Teknik Mengajar • Guru jelas dgn tindakan bagi perancangan pelajaran yang dibuat; • Objektif mesti dicapai; (refleksi/impak) • Tahu potensi dan tahap murid diajar; • Pengetahuan asas murid yang diajar berkaitan tajuk; • Bagaimana sebahagian besar murid perlu dilibatkan; 98
 93. 93. Teknik Perbincangan: Kenapa perlu? • Untuk mengukuhkan pengajaran, menggalakkan pemikiran bersama kumpulan tapi bukan untuk mencapai sesuatu keputusan berdasarkan apa yang dikehendaki guru. • Guru tidak boleh memaksakan pendapat dan pemikirannya ke atas kumpulan yang berbincang 99
 94. 94. Perbincangan….. • Jika seorang murid kemukakan soalan kepada guru, kemukakan soalan itu kembali kepada kumpulan berkenaan; • Soalan boleh dibimbing tapi bukan jenis leading . • Contoh soalan baik: “ Pada pendapat kamu apakah tindakan yang boleh diambil oleh Bank Negara Malaysia semasa belakunya ketidakstabilan ekonomi? 100
 95. 95. Cadangan Aktiviti Pembelajaran • Mengkaji gambar; • Mengkaji bahan bacaan; • Mengkaji peta-peta- jalan keretapi Tanah Melayu; • Mengkaji jadual dan graf; • Perbahasan; • Lakonan; • Projek- kajian/penyelidikan cth: bawa murid ke tempat sampah/hutan FRIM 101
 96. 96. 12 Modul Pembelajaran dan Pengajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses kendiri Penilaian Kendalian Sekolah Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Konstruktivisme Kontekstual Inkuiri Penemuan Menghayati kurikulum Sains Kemahiran berfikir Pelbagai kecerdasan Penggunaan ICT dalam P&P 102
 97. 97. SKOR 3: (4.10) I. Guru menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran. II. Guru dapat menjelaskan konsep/fakta. III. Guru menghuraikan isi pelajaran.
 98. 98. SKOR 4: (4.10) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 99. 99. SKOR 1: (4.10) I. Guru tidak berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran. II. Guru tidak dapat menjelaskan konsep/fakta. III. Guru tidak menghuraikan isi pelajaran.
 100. 100. SKOR 2: (4.10) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 101. 101. 4.11 – PENGURUSAN KELAS/ MAKMAL / BENGKEL / PADANG 4.11 - Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk meningkatkan keberkesanan PdP
 102. 102. SKOR 5: (4.11) I. Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses PdP. II. Guru berjaya mengawal tingkah laku murid dengan menegaskan pematuhan peraturan kelas serta memastikan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran. III. Guru menegur salah laku murid (jika berlaku) dengan serta merta tanpa menjejaskan maruah mereka. IV. Susun atur kedudukan murid sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan dan ruang kelas digunakan secara optimum untuk tujuan pembelajaran. 6
 103. 103. SKOR 6: (4.11) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Hasil kerja murid yang berkualiti atau sumber pendidikan yang sesuai dipamerkan di sudut mata pelajaran, dikemas kini, relevan dengan konsep yang dipelajari dan dimanfaatkan.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) 6 6
 104. 104. Kemahiran Mengurus Bilik Darjah Membina persekitaran bilik darjah yang kondusif Mengurus disiplin murid Melaksanakan peraturan bilik darjah Mengenal pasti salah laku murid dan mengambil tindakan Menyediakan bahan sumber
 105. 105. SKOR 3: (4.11) I. Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses PdP. II. Guru mengawal tingkah laku murid dan memastikan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran. III. Guru menegur salah laku murid (jika berlaku).
 106. 106. SKOR 4: (4.11) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 107. 107. SKOR 1: (4.11) I. Guru tidak memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses PdP. II. Guru gagal mengawal tingkah laku murid.
 108. 108. SKOR 2: (4.11) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 109. 109. 4.12 – AMALAN PROFESIONALSME KEGURUAN 4.12 - Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru
 110. 110. SKOR 5: (4.12) I. Guru bersemangat dan bersungguhsungguh dalam menyampaikan pelajaran. II. Guru prihatin terhadap pendidikan murid dan bersikap adil serta bertimbang rasa terhadap pelbagai kumpulan kebolehan murid dalam kelasnya. III. Guru menepati masa. IV. Guru bersikap mesra, sabar dan mudah didekati. V. Guru memperlihatkan perwatakan positif dan mengamalkan nilai murni yang boleh dicontohi murid.
 111. 111. SKOR 6: (4.12) Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:  Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah dan memperlihatkan perlakuan yang mencerminkan etika keguruan yang tinggi untuk dicontohi oleh guru-guru lain.  atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6)
 112. 112. Perwatakan dan peranan guru Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: • Berpakaian sesuai, kemas, bersih, mematuhi arahan dan surat pekeliling. • Berinteraksi secara sopan menggunakan nada suara yang sesuai. • Mewujudkan suasana riang yang merangsangkan pembelajaran. • Menepati masa. • Mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka. • Bersifat mesra, mudah didekati, dan sedia membantu.
 113. 113. SKOR 3: (4.12) I. Guru bersungguhsungguh dalam menyampaikan pelajaran. II. Guru prihatin terhadap pendidikan murid . III. Guru menepati masa.
 114. 114. SKOR 4: (4.12) Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak (70-79%) kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.
 115. 115. SKOR 1: (4.12) I. Guru tidak bersungguhsungguh dalam menyampaikan pelajaran. II. Guru tidak prihatin terhadap pendidikan murid. III. Guru tidak menepati masa.
 116. 116. SKOR 2: (4.12) Mempunyai kekuatan (25-49%) yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3.
 117. 117. % TARAF PENCAPAIAN • • • • • • 0% 20% 40% 60% 80% 90% - SANGAT LEMAH LEMAH MEMUASKAN HARAPAN BAIK CEMERLANG
 118. 118. Terima kasih Syukran Jazilan Thank you Arigato Xiexie Rumu Nandri Gamsahabnida

×