การสร้างคำในภาษาไทย

26,583 views
26,351 views

Published on

การสร้างคำในภาษาไทย

Published in: Sports, Business
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
26,583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสร้างคำในภาษาไทย

  1. 1. การสร้างคำาในภาษาไทย คำาและการสร้างคำา ความหมายของคำา ทราบกันแล้วว่า คำา คือ พยางค์ที่มีความหมาย อาจประกอบด้วย พยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ คำา ที่ประกอบด้วยพยางค์ห นึ่งพยางค์ เรีย กว่ า คำา พยางค์ เดี ยว เช่น ดู ไป ตี จันทร์ ฟุต คำาที่ประกอบด้วยพยางค์หลายพยางค์ เรียกว่า คำา หลายพยางค์ เช่น หนังสือ ลักษณะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง คำา คำาประกอบด้วยพยางค์และความหมาย พยางค์ที่ไม่มีความหมาย ไม่ ว่า จะเป็น พยางค์ เดี ยวหรื อหลายพยางค์ ยัง ไม่ จัด เป็ น คำา พยางค์ที่ มีค วาม หมายอาจเป็นพยางค์เดียวหลายพยางค์ก็ได้จะมีลักษณะของคำา แ บ บ ส ร้ า ง ข อ ง คำา เมื่อพิจารณาถึงแบบสร้างของคำา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑.คำามูล ซึ่งได้แก่ คำาที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ๒.คำาที่สร้างขึ้นจากคำามูล คำามูล คำามูล เป็น คำาดั้งเดิมที่มีใช้ในภาษามีความหมายสมบูรณ์ใน ตัวเอง อาจเป็นคำาไทยแท้ หรือเป็นคำายืมจากภาษาต่างประเทศก็ได้ คำามูล สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด ดังนี้ ๑.๑ คำามูลพยางค์เดียว คำา มูลพยางค์เดี ยวอาจเป็ น คำา ไทยแท้ หรื อเป็น คำา ยืม มาจาก ภาษาต่างประเทศก็ได้ เช่น ๑) คำาไทยแท้ เช่น พ่อ แม่ ฉัน นอน ร้อน เพราะ โอ้ย ๒) คำายืมภาษาจีน เช่น ก๊ก โต๊ะ เก๋ง เกี๊ยะ ๓) คำายืมภาษาบาลีสันสกฤต เช่น บาตร ผล เวร ๔) คำายืมภาษาอังกฤษ เช่น เมตร ลิตร เกม ๑.๒ คำามูลหลายพยางค์ คำามูลหลายพยางค์เป็นคำาที่มีสองพยางค์ขึ้นไปที่มีความหมาย ในตัวเอง ไม่สามารถแยกพยางค์ภายในคำาได้ เพราะทำาให้ไม่ได้ความหมาย อาจเป็นคำาไทยแท้ หรือเป็นคำายืมมาจากภาษาต่างประเทศก็ได้ เช่น ๑) คำาไทยแท้ เช่น โหระพา มะละกอ เกเร ๒) คำายืมภาษาจีน เช่น บะหมี่ ห้อยจ๊อ เฉาก๊วย ๓) คำายืมภาษาบาลีสันสกฤต เช่น บิดา ราชินี นาฬิกา
  2. 2. ๔) คำายืมภาษาอังกฤษ เช่น คอมพิวเตอร์ สติ๊กเกอร์ แอโรบิก คำาที่สร้างขึ้นใหม่จากคำามูล คำา ที่สร้างขึ้น ใหม่ โดยนำา คำา มูล มารวมกั น จะมี ลัก ษณะต่ า งกัน ไป ๕ ชนิด ดังนี้ ๑.คำาประสม ๒.คำาซ้อน ๓.คำาซำ้า ๔.คำาสมาส ๕.คำาสนธิ

×