Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

50ผลงาน ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

10,193 views

Published on

50ผลงาน ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

Published in: Education

50ผลงาน ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

 1. 1. ๕๐ งาน/นวัตกรรมที่สรรคสรางเพือ ่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของ ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ www.chaiyongvision.com
 2. 2. คําชี้แจง ในบรรดาผูรวมกอตั้ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกเหนือจาก ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน ผูไดชื่อวา เปนผูกอตั้งแลวเบื้องหลังของการกอตั้ง และเปนผูที่ได สอ สรรคสรางนวัตกรรม ไดแก การออกแบบระบบการสอนทางไกล และสวนควบมาก ที่สุด คือ ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ โดยประมวลผลงานทั้งที่ดาเนินการ ํ ดวยตนเองและรวมกับผูอื่น รวมทั้งสิ้นอยางนอย ๕๐ ชิ้นงาน ทั้งนี้ โดยไดรบความ ั เห็นชอบและสนับสนุนจากอธิการบดีผูกอตั้ง คือ ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน สอ ทั้งสิ้น อีกบุคคลหนึ่งที่ไดมีสวนเสนอแนะและใหความคิดเห็นตองานที่ ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ ริเริมขึน คือ รองศาสตราจารย ดร.นิคมทาแดง ซึ่งเปน ่ ้ บุคลากรประจําการคนแรกของ มสธ. จึงขอนําเสนอเคาโครงผลงานทั้ง ๕๐ ชิ้นให ประชาชนทั่วไปไดรับทราบ โดยเฉพาะบุคลากรของ มสธ. เอง ที่อาจไมทราบวา ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ ไดสรางผลงานอะไรใหมหาวิทยาลัยเปดแหง แรกของประเทศไทย
 3. 3. กอนจะมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1. มีความสนใจวิธีการเรียนทางไปรษณีย โดยสมัครเปนนักศึกษาพระคริสต ธรรม ไดรับประกาศนียบัตร 2496-97 สมัยที่เรียนมัธยมศึกษาปที่ ๒ (ป.6) 2. เขียนวิทยานิพนธปริญญาเอกเรื่อง “A Proposed Plan for Establishing an Educational Television Station for Open Admission Universities in Thailand” (1971) ขณะศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ณ University of Southern California ดวยทุนฟุลไบรท ดร.ชัยยงค ไดนําความรูและ ประสบการณการทํางานในสถานีโทรทัศน ๔ แหงใน Los Angeles มาใช เปนแนวทางจัดทําโครงการขอความชวยเหลือในการจัดตั้งศูนยผลิต รายการวิทยุและโทรทัศนสําหรับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. 4. กอนจะมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3. เดินทางกลับประเทศไทย บรรจุเปนอาจารยคณะครุศาสตร จุฬาฯ (ตุลาคม เป 2515) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับการศึกษาระบบเปดลงสยามรัฐ อยาง เขี ตอเนื่อง 4. ไดรับเชิญเปน Visiting Lecturer ณ Institute for Educational Technology, The Open University ประเทศอังกฤษ (1976) 5. ออกรายการ BBC เรื่อง “การศึกษาทางไกลในประเทศไทย” สัมภาษณโดย คุณสุรีย พันธเจริญ ณ Bush House, London ออกอากาศไปทั่วโลก (1976)
 5. 5. กอนจะมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 6. เขียน เรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปดอยางละเอียดลงหนังสือพิมพ บานเมือง (2519-20) 7. ออกรายโทรทัศน “มหาวิทยาลัยชาวบาน” ของ ม.ร.ว. ถนัดศรีฯทางชอง ๙ (2519) 8. เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง มหาวิทยาลัยเปด ที่หอประชุม AUA (2519) 9. พัฒนาระบบการสอน “แผนจุฬา” โดยรัชดาภิเษกสมโภช (2516-20) ระบบ การสอน “แผนจุฬา” เปนพื้นฐานในการพัฒนา ระบบการสอนของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “แผนมสธ” ในพ.ศ. 2523
 6. 6. กอนจะมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10. พัฒนาบทเรียนดวยตนเอง ในโครงการฝกอบรมครูเพื่อการปบี่ยนบทบาท ใหม (Non-Traditional Role of Teachers-NTR) ของ INNOTECH Center (2520-23) 11. เสนอโครงการใชสถานีโทรทัศนจุฬา ซึ่งอยูที่คณะวิทยาศาสตร (ขาวดํา NTSC 525 เสนรัศมีออกอากาศประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ครอบคลุมจุฬาได ทั้งหมด) ออกอากาศรายการสอนของคณะตางๆ โดยเขาพบ ดร.วิจิตร ศรี สอาน เมื่อดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ พรอมกับศาสตราจารย วิชัย รัชตนาวิน
 7. 7. กอนจะมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12. ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการจัดตั้งศูนยการศึกษาตอเนื่อง อง จุฬา (ศาสตราจารย ดร. ไพทูรย พงศบุตร เปนประธาน) โดยมี จุดมุงหมายที่จะใชโรงแรมสากลเปนสํานักงานและเผยแพรความรูผาน สถานีวิทยุจุฬาซึ่งจะทําการยายจากคณะครุศาสตร มาตั้งที่โรงแรมสากล แตโครงการถูกระงับเมื่อ ศาสตราจารย ดร. เกษม สุวรรณกุล เปน อธิการบดี แนวคิดการจัดการศึกษาตอเนื่องโดยใชสื่อ ไดสงผานมา ดําเนินการในการวางแผนจัดตั้ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. 8. กอนจะมีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 13. ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวางแผนจัดตั้งมหาวิทยาลัย เปด ซึ่งศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน เปนประธาน (2520) ซึ่งแตงตั้งโดย รัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ (รศ.วิมลศิริ ชํานาญเวช) เพิ่มเติมจากกรรมการ ที่มีอยูแลว ๓ คน คือ ดร.ชัยยงค ดร. ทองอินทร และ ดร.องคการฯ
 9. 9. ระหวางเปนกรรมการวางแผนจัดตั้ง 14. รับภาระประสานงานทั่วไปรวมกับ ดร.นิคม ทาแดง เชน ในการตอนรับ ชาวตางประเทศ ในการจัดฝกอบรม การจัดฝกอบรมการผลิตรายการ โทรทัศนจากผูเชี่ยวชาญ BBC ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการมหาวิทยาลัย เปด (2520-22)
 10. 10. ระหวางเปนกรรมการวางแผนจัดตั้ง 15. รวมจัดทําโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปด โดยรับงานเขียนบทที่วาดวย โครงสราง บุคลากร สื่อการศึกษา และระบบการสอนทางไกล เพื่อเสนอ คณะกรรมการฯ (2520-21) มีการประชุมแบบลงขันรับประทานอาหารเย็น ที่รานอาหารหัวหิน ถนนราชดําเนินนอก และที่อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ของรัฐ ถนนราชดําเนินนอก
 11. 11. ระหวางเปนกรรมการวางแผนจัดตั้ง 16. ทําวิจัยศึกษาความตองการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปดรวมกับ ดร.อุทุมพร ทองอุไทย ดร. ทองอินทร วงศโสธร (2520) เพื่อศึกษาความตองการของ ประชาชนในการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปด พบวา สวนใหญประสงคจะ เรียนศึกษาและวิทยาการจัดการ จึงไดเปดสอนสองสาขาวิชานี้กอน 17. จัดทํา สไลดเสนอแนวคิดมหาวิทยาลัยเปดรวมกับ ดร.วิรุฬห ตั้งเจริญ (ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิการบดี มศว.) (2522-23) เพื่อเสนอรัฐมนตรีและ ผูมีอํานาจอนุมัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปด
 12. 12. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 18.ไดรับเชิญใหเขารวมงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใน ฐานะผูอํานวยการ สํานักเทคโนโลยีการศึกษา โดย ดร.วิจิตร ศรี สอานเชิญพบที่โรงแรมเพรสิเดนท ๓ คน กับ ดร.อุทุมพร ฯ เพื่อ พิจารณารายชื่อผูที่จะรับเชิญมารวมงานมหาวิทยาลัย
 13. 13. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 19.รวมในการจัดระบบองคกร คือสํานักเทคโนโลยีการศึกษาและ สาขาวิชาศึกษาศาสตร เขียนขอบังคับตางๆ สวนใหญจดประชุมที่ ั ภาควิชาอุดมศึกษา ครุศาสตร ซึ่ง ดร.ทองอินทร วงศโสธร เปน หัวหนาภาควิชา (2522) 20. ออกแบบระบบการสอนทางไกล “แผนมสธ.(๒๕๒๓)” เสนอสภา วิชาการ ณ อาคาร บดท. หลานหลวงฯ นับเปนระบบการสอน ทางไกลฉบับแรกของไทย (โปรดดูแบบจําลองในแผนถัดไป)
 14. 14. “แผนมสธ” ((๒๕๒๓) “แผนมสธ” ๒๕๒๓) STOU Plan 1980 STOU Plan 1980 Evaluation Evaluation of students of students achievement achievement Print Print AV Media AV Media 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 Identify Identify 3.0 4.0 Develop Develop Produce Deliver 5.0 Problems Problems DE Produce DE Deliver DE Radio/TV Radio/TV 5.0 and DE DE DE Evaluation Evaluation and Curriculum Packages Packages Needs Curriculum Packages Packages Needs Tutorial Tutorial Evaluation Evaluation of DE of DE System System CAI/WBI CAI/WBI
 15. 15. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 21. แสวงหาที่ดินเพื่อจัดทําโรงถายทํารายการโทรทัศนกลางแจงสําหรับ รายการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Outdoor Studio เหมือนUniversal Studio)โดยไดรับการเสนอจากคุณหมอ ซึงเปนบุตรชาย ่ ของคุณพอผาสุก มณีจักร (ผูสรางวัดผาสุก มณีจักร) ที่จะมอบทีใหจํานวน ่ 14 ไร เปนรูปตัว L รอบวัดผาสุก โดยคุณหมอไดพาไปดูที่ซึ่งขณะนั้นถนน หนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกําลังกอนสราง รถก็เขาออกลําบาก หลังจากนั้นก็ไดทําเรื่องถึงอธิการบดี แตเรื่องเงียบหายไป คุณพอผาสุกฯ จึงมอบที่ดินดังกลาวให Lawn Tennis และตอนหลังก็เปนที่ตั้งของกรม ที่ดิน ซึ่งอยูตรงขามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปจจุบัน
 16. 16. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 22. ออกแบบตําราทางไกล คือ เอกสารการสอนและแบบฝกปฏิบัติ โดยทดลองกับคณาจารยชุดแรก ๓๖ คน ณ ที่ทําการสันนิบาต สหกรณ และมูลนิธิพัฒนาชนบท ที่ชัยนาทของ น.พ. มะลิ ไทย เหนือ ตามขั้นตอน ๑๐ ขั้นดังเสนอในแผนถัดไป
 17. 17. ขั้นตอนการผลิตสื่อสิงพิมพ ่ 1.0 ศึกษารายละเอียดชุดวิชา (Study Course Description) 2.0 วิเคราะหเนื้อหา (Conduct Content Analysis) 3.0 เขียนแผนผังแนวคิด(Write Concept Mapping) 4.0 เขียนแผนการสอน (Write Unit/Module Lesson Plan) 5.0 เสนอเนื้อหาสาระ (Present/write the Content) 6.0 กําหนดกิจกรรม (Give Assignments) 7.0 ใหแนวตอบ(Provide Feedback) 8.0 เขียนแบบประเมินตนเอง(Write Self-Pretest/Posttest) 9.0 ทดสอบประสิทธิภาพ (Conduct Developmental Testing) 10.0 ปรับปรุง (Revise the Module)
 18. 18. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 23. จัดฝกอบรมผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการเขียนเอกสารการสอน ที่ บางแสน พัทยา และสามพราน เนืองจากการเขียนตําราเรียนเอง มี ่ องคประกอบและขั้นตอนที่แตกตางจากตําราทั่วไป ดร.ชัยยงคฯ จึงไดจดทําคูมอการฝกอบรมขึ้น โดยจัดทําเปนเอกสารฝกอบรม ั ื ดวยตนเอง ใหผูทรงคุณวุฒิเขารับการปฐมนิเทศครึ่งวัน ไปศึกษา เองประมาณ ๑ เดือน แลวจึงมาเขาฝกปฏิบัติวธการเขียน ๓ วัน ิี โดยแบงเปนกลุม มีวิทยากรดูแล และนําเสนอผลงานพรอมวิพากย วันสุดทาย
 19. 19. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 24. ออกแบบระบบการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุ โทรทัศน โดยฝกอบรมบุคลากรและชางเทคนิคอยางตอเนื่อง สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี บุคลากร ๓ ประเภท คือ นักเทคโนโลยีการศึกษา นักวิชาการศึกษา และชางเทคนิคทีทํางาน ณ ศูนยผลิตรายการ จึงจําเปนจะตอง ่ จัดระบบการทํางานและมีการฝกอบรมเพื่อใหเปนไปตามลักษณะ งานการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศนของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 20. 20. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 25. ออกแบบระบบการทํางานของนักเทคโนโลยีการศึกษา ประจําสํานักเทคโนโลยีการศึกษา และจัดตั้งหนวย ประสานงานเทคโนโลยีการศึกษา 26. เสนอโครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา (๒๕๒๓) ในฐานะเลขานุการ และเปนประธาน คณะกรรมการจัดตั้ง ๒ ชุด (พ.ศ.๒๕๓๒-๓๖)
 21. 21. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 27. ออกแบบรูปแบบรายการโทรทัศนการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง เปนผูนํา การใชกลองโทรทัศนถายทําละครนอกสถานที่ คือ รายการชุด “รมโพธิ” ์ ซึ่งมี ดร.ชัยยงค เปนผูกํากับรายการ ดร.สมาน งามสนิท เปนชาง กลองโทรทัศน นําแสดงโดย ดร.นิคม ทาแดง ชนิดา พิทักษสฤษฎิ์ และ ดา สฤษฎิ คณาจารยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 28. ดูแลระบบการพิมพและออกแบบระบบการพิมพของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในสมัยที่ฝายการพิมพสังกัดสํานัก เทคโนโลยีการศึกษา โดยมีอาจารยพีรนุชฯ และอาจารยคุณธัมฯ เปนกําลัง พี คุ สําคัญ จนกระทั่ง อาจารยวันชัย ศิริชนะเดินทางกลับจากการศึกษา จึงแยก ริ เปนสํานักพิมพ
 22. 22. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 29. เขียนโครงการขอความชวยเหลือดานเทคโนโลยีการศึกษา และไดรับความ ชวยเหลือจากญี่ปุน คือ EBPC-Educational Broadcasting Production Center ศ.ดร.วิจิตรฯ เลาวา ฝายญี่ปุนถามวา ใครเขียนโครงการให เพราะมี ความสมบูรณ และเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหฝายญี่ปุนมีความมันใจวา เมื่อ ่ จัดตั้งศูนยผลิตรายการฯ ใหแลว มหาวิทยาลัยมีคนรูเรื่องและสามารถใช ประโยชนได
 23. 23. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 30. พัฒนาระบบสอนเสริม ในรูปชุดสอนเสริม เสนอสภาวิชาการ เมื่อ ๒๕๒๓ ในการประชุมที่สภาการศึกษา แตไมไดรับความเห็นชอบเนื่องจาก (กรรมการสภาวิชาการบางคน) เกรงจะกาวล้ําเสริภาพทางวิชาการของ อาจารยสอนเสริม และเนนวา นาจะใหเกียรติผูสอน หลังจาก ๑ ปแหงการ สอยเสริมที่ลมเหลว ซึ่งมีปญหาในการสอนเสริมหลายประการ สภา   วิชาการจึงใหความเห็นชอบผลิตเปนชุดสอนเสริม ที่เนน Non-Projected Materialsในรูปชุดโสตทัศน(Audio-Vision) หรือ ชุดโอษฐทัศน (Oral (Audio vision)
 24. 24. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 31. พัฒนาระบบการอบรมเขมเสริมประสบการณวิชาชีพ โดยเริ่มที่สาขาวิชา ศึกษาศาสตร จัดที่สวางคนิวาศ ๔ ครั้ง แลวจึงขยายไปตางจังหวัด 32. ดําเนินการขอใหมีตําแหนงอาจารยในสํานักเทคโนโลยีการศึกษา ทุก ประเทศ นักเทคโนโลยีการศึกษา ลวนเปนตําแหนงอาจารย เชน Institute of Educational Technology (IET) Open University (ENGLAND), National Institute for Multi-Media Education (NIME) University of the Air (JAPAN) และทําหนาที่วัดและประเมินดวย จึงทําใหนักประเมิน ไดรับตําแหนงอาจารยประจําสํานักทะเบียนและวัดผลดวย
 25. 25. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 33. รวมพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาของศึกษาศาสตร โดยเฉพาะการปรับ รูปแบบเอกสารการสอนเปน (1) ประมวลสาระชุดวิชา (Course Comprehensive Text-CCT) (2) แนวการศึกษา (Study Guide) (3) แผนกิจกรรมการศึกษา (Course Bulletin) (4) ชุดความรู (Source Book) ในรูปเอกสารประกอบและสารานุกรม
 26. 26. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 34. พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธเปนกลุม (Thesis Group Advisory System-TGAS) เพื่อไมใหอาจารยที่ปรึกษาเพียงคนเดียวมี อํานาจในการชี้เปนชี้ตายงานของนักศึกษา แตใหคณะกรรมการกลุมผลิต ชุดวิชาวิทยานิพนธ กําหนดกรอบกลาง เพื่อกํากับการใหคําปรึกษาของ MA (Major Advisor) และ CO (Co advisor) ระบบ TGAS ใชไดผลดีมากในแขนงวิชาเทคโนโลยีการศึกษา แตภายหลัง ถูกครอบงําดวยการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแบบรายตัว จึงสลายไป
 27. 27. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 35. รวมจัดระบบการสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อกําหนดแนวทางให นักศึกษารวมอภิปรายสัมมนา ทํารายงาน เสนอรายงาน มากกวา มาฟง อาจารยสอนเสริม 36. จัดพิมพคมือวิทยานิพนธ บัณฑิตศึกษา (๒๕๔๕) ู 37. จัดพิมพ “คูมือเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษ” (Abstract Writing Manual)
 28. 28. “แผนมสธ. 2536” “แผนมสธ. 2536” ประเมินน ประเมิ ผลสัมมฤทธิ์ ผลสั ฤทธิ์ สื่อ่อสิ่งพิมพ สื สิ่งพิมพ ทางการเรียยน ทางการเรี น เทปเสียยง เทปเสี ง 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 5.0 4.0 กํกํหนด าาหนด สํสํรวจปญหา าารวจปญหา พัพัฒนา ฒนา 4.0 ถถยทอด าายทอด ผลิตต ปรัชชญา ปรั ญา และ และ หลักกสูตร หลั สูตร ผลิ ชุชุดการสอน ดการสอน เนื้อ้อหาสาระ เนื หาสาระ เทปภาพ เทปภาพ 6.0 6.0 ประเมิน และ และ ความตอองการ ความต งการ การศึกกษา การศึ ษา และ และ ประเมิน ทางไกล ทางไกล วิวิสัยทัศน สัยทัศน สัสังคม งคม ทางไกล ทางไกล ประสบการณ ประสบการณ สัมมนาเสริม/เขม สัมมนาเสริม/เขม ประเมินนระบบ ประเมิ ระบบ การศึกกษาทางไกล การศึ ษาทางไกล สื่อ่อคอมพิวเตอร สื คอมพิวเตอร
 29. 29. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 38. รวมพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Virtual University Project) สําเร็จตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนํา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไปสูยุค E-learning โดยพัฒนาระบบการสอนทางไกล มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรร มาธิราช “แผนมสธ ๒๕๔๐” ไดรับมอบหมายใหเปนผูรางโครงการ มหาวิทยาลัยเสมือนจริงลุมแมนํา เป โขง (Greater Mekhong Sub-Regional Virtual University-GMS-VU) ของ UNESCO/SEAMEO
 30. 30. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 39. เปนประธานพัฒนาระบบการสอนทางไกล “แผนมสธ. ๒๕๔๓” (STOU Plan 2000) และประกาศใชโดยสภามหาวิทยาลัยเมือวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ (ดูแผนถัดไป) 40. พัฒนาระบบการเขียนตําราทางไกลในรูป ประมวลสาระ และคูมือการศึกษา เพื่อ นําไปสูการปรับปรุงชุดวิชา ระยะแรก มีชดวิชาไทยศึกษาชุดเดียวทําสําเร็จ ในพ.ศ.  ุ ๒๕๔๓ เปนผูเขียนและพิมพคูมือดวยตนเอง แตถกอาจารยบางสวนตอตาน ู โดยเฉพาะจากสาขาวิชานิติศาสตร 41. พัฒนาระบบการประเมินกิจกรรม (ตามขอบังคับ ๒๕๒๓ ที่ใหมีคะแนนเก็บได ๒๐ คะแนน) ภาคการศึกษาแรก (๑/๒๕๔๔) ไมสาเร็จ เพราะไมไดรับความรวมมือจาก ํ สาขาเจาของวิชา แตสําเร็จในภาค ๒/๔๔ มีชุดวิชาเขารวมโครงการ ๕ ชุด ปจจุบันมี ประมาณ ๔๐ ชุด
 31. 31. ““แผนมสธ..2543”” แผนมสธ 2543 “แผนมสธ. 2543” การปรับปรุงการเรียนการสอน รายการวิทยุ/โทรทัศน การสอนดวยคอมพิวเตอร ไมเปนที่พอใจ 7.1 6.1 6.1 ผานสื่อสิ่งพิมพ 8.1 เปนที่พอใจ ผลิตตชุดสื่อ ผลิ ชุดสื่อ เทป/ซีดีเสียง/ภาพ 8.1 ประเมินนผล ประเมิ ผล 2.0 4.0 2.0 4.0 สํสํรวจปญหา า ารวจปญหา กํกํหนด าาหนด สิสิพิพิมพ ่ง่ง มพ ปฎิสัมพันธเผชิญหนา สั การเรียยน ความตอองการ การเรี น ความต งการ บริบบทและ 1.0 ของสังคม บริ ทและ 6.0 6.0 7.0 7.0 • บาน 9.0 9.0 ของสังคม ผลิตตชุดวิชา ถถยทอดเนืออหา ผลิ ชุดวิชา า ายทอดเนื้ หา ้ 1.0 • บาน กํกํหนด าาหนด สถานการณ สถานการณ • หองสมุด 8.0 8.0 ประกันน ประกั • หองสมุด และ และ และ และ • อืนเทอรเนต ประเมินน คุคุณภาพ ณภาพ ปรัชชญา/ ปรั ญา/ 3.0 5.0 • อืนเทอรเนต ประเมิ 3.0 5.0 สืสื่อการสอน ประสบการณ ่อการสอน ประสบการณ •ศูนนการศึกษา •ศู ย ยการศึกษา วิวิสัยทัศน สัยทัศน วิวิคราะห เ เคราะห พัพัฒนา ฒนา ทางไกล ทางไกล ผูผูรีรียนและ เ เ ยนและ หลักกสูตร หลั สูตร 8.2 8.2 สื่อเสียง/ภาพออนไลน ประเมินน ประเมิ มาตรฐาน มาตรฐาน การศึกกษา การศึ ษา 6.2 6.2 สื่อเสียง/ภาพออฟไลน ระบบ บับัณฑิต ณฑิต ผลิตตชุดสื่อ ผลิ ชุดสื่อ ระบบ เปนที่พอใจ 7.2 คอมพิววเตอร คอมพิเตอร ผานเครือขาย ไมเปนที่พอใจ ปฏิสัมพันธเสมือนจริง ปฏิสัมพันธเผชิญหนา ปรับปรุงระบบ
 32. 32. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 42. พัฒนาระบบการสอนเสริมแบบบูรณาการ (Integrated Tutorial Approach-ITA) ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาที่สอบชุดวิชาใดไมผาน ๑-๒ ภาค  การศึกษาไดมีทางเลือกที่จะเขาสอนเสริมแบบเขม โดยตองรับผิดชอบ คาใชจายเอง  43. จัดระบบใหมีการเทียบโอนประสบการณตามมาตรา ๕ แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยจัดทําเปนขอบังคับ เพื่อใหผูประสบความสําเร็จในการงานอาชีพ และผูประสบความสําเร็จใน ชีวิต มีสิทธิเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี แตไมผานความเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย ทําให มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสูญเสียความเปนผูนํา ในดานนี้
 33. 33. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 44. ขยายการศึกษาไปสูชนบทโดยทําความตกลงกับกรมการศึกษานอก โรงเรียน ปแรกมีนักศึกษาจาก กศน. เขารวมโครงการ ๑๕,๐๐๐ คน แต มหาวิทยาลัยไมดําเนินการตอจึงสลายไปโดยปริยาย 45. ขยายการศึกษาไปตางประเทศ เชน Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Brunei, และUSA มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแลวหลายรุน
 34. 34. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 46. พัฒนาระบบการบริหารชุดวิชา (ค.บ.ช) เพื่อแกปญหาที่เมื่อกลุมชุดวิชา สลายตัวแลว ไมมคณะกรรมการดูแลวิชาที่เปดสอน ทําใหไมสามารถ ี ติดตามประเมินและนําไปสูการปรับปรุงชุดวิชา ผลจึงปรากฏวา ในพ.ศ. ๒๕๔๔ มีชุดวิชาที่เปดสอนเกิน ๑๕ ปและไมมการปรับปรุงเลยประมาณ ี ๒๕๖ ชุดวิชา ใชมานานเกิน ๑๐ ปประมาณ ๓๐๐ ชุดวิชา จากชุดวิชา ทั้งหมดประมาณ ๖๕๐ ชุดวิชา
 35. 35. เมื่อเปนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแลว 47. พัฒนาระบบการสอบแบบอิงประสบการณ (Experience-based Approach-EBA) สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา โดยเฉพาะการสอนชุดวิชาที่เนนการฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกปฏิบัติ 48. พัฒนาระบบการสอนผานจอภาพแบบปฏิสัมพันธ (On-Screen Interactive Instruction-OSI) 49. พัฒนาระบบโรงเรียนเสมือนจริง (Virtual School) สําหรับสาขาวิชา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 50. รวมพัฒนาระบบดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร และเปนประธาน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
 36. 36. ภาพบวกลบในความทรงจํา: ไดรบอะไรจากมสธ. ั ทางบวก ไดรบโอกาสในการนําวิชีพเทคโนโลยีการศึกษามาใช – ั ขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน ที่ใหโอกาส ไดมสวนเปนสถาปนิก พัฒนาพิมพเขียนดานการศึกษา ี ทางไกลของ มสธ. และมีโอกาสเปนวิศวกรกํากับควบคุม งานดวย
 37. 37. ภาพบวกลบในความทรงจํา: ไดรบอะไรจากมสธ. ั ทางบวก เปนบานที่ไดอยูอาศัย แมชวง ๑๔ ปหลัง (๒๕๓๐ เปนตนมา) จะ ไมไดทําพัฒนาสิ่งใหมใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทาที่ควร บางระยะจึงตองเดินทางไปเปนที่ปรึกษาดานการศึกษา ทางไกลและเทคโนโลยีการศึกษาในตางประเทศ ๒ ปกอนเกษียณที่มีโอกาสไดเขามาชวยงาน ดร.ทองอินทร ใน ฐานะรองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กับรองอธิการบดี ฝายวิชาการ
 38. 38. ภาพบวกลบในความทรงจํา: ไดรบอะไรจากมสธ. ั ทางบวก เปนเวทีพัฒนาทักษะความชํานาญดานเทคโนโลยี การศึกษา ไดรับเงินเดือนขึ้น ๒ ขั้นเพียงครั้งเดียวในเวลา ๒๓ ปที่รบราชการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ั
 39. 39. ไดรับอะไรจากมสธ. ทางลบ ความลําบากใจในการทํางาน เนื่องจากไมมีสวนในการกําหนดนโนบาย ในชวงตนๆ และถูกกํากับโดยผูที่ไมรูงานจริง จนทําใหองคประกอบ บางสวนของระบบถูกตัดรอน ระบบการสอนของมสธ. โดยเฉพาะดาน เทคโนโลยีการศึกษาพัฒนาไดจริงๆ ในชวง ๕ ปแรกเทานั้น ความไมจริงใจของเพื่อนรวมงานบางคนแมจะเปนเพื่อนรวมงานที่รวมกัน จะเป มาตั้งแตเริ่มแรก การไมพัฒนาทัศนคติการระบบเปดของคณาจารยและบุคลากร--ยังมี มุมมองที่ไมสะทอนภาพอนาคตของการศึกษา ยังเห็นวาการสอนแบบมี หองเรียนดีกวา
 40. 40. คําฝาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กําลังถูกแขงขัน ตองปรับ Paradigm ที่จะนําไปสูการศึกษาไรพรมแดน ตองรักษา “ไตรภาคี” แหงการทํางาน หากคณาจารยมสธ. คิดวา ตนมีความสําคัญกวา บุคลากรสายอื่นแลว มสธ อยู ไมได อธิการบดีตองมี Mentalities ดานการศึกษาทางไกลและ ระบบเปด ตองทําจริง ไมใชเปนสมาชิก NATO คือ ดีแตพูด
 41. 41. ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ Dr.Chaiyong Brahmawong Telephone: (01)733-0270 E-mail: chaiyong@irmico.com Website:www.chaiyongvision.com www.buddhabirthplace.com

×