History

411 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

History

  1. 1. ยอนอดีต...ประธานมูลนิธิเพชรภาษา รองศาสตราจารยสมถวิล วิเศษสมบัติ รองศาสตราจารยสมถวิล วิเศษสมบัติ เปนชาวกรุงเทพโดยกําเนิด เติบโตและใชชีวิตใน วัยเด็กแถวตลาดทาเตียน บิดาคาขาย มารดาเสียชีวิตตั้งแตอายุเพียง ๘ ป มีพี่นองรวม ๘ คน ได ทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและเพื่อแบงเบาภาระทางบานตั้งแตยังเล็ก สําเร็จการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนพิทยศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖ จากโรงเรียนเบญจมรา ชาลัย และจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท ชีวิตในวัยเด็กจึงมี แตเรียนกับทํางานเพื่อหารายได รับสอนหนังสือเด็กระดับประถมศึกษาหลังเวลาเลิกเรียนและ วันหยุด จึงถูกปลูกฝงความเปนครูตั้งแตยังเด็ก จวบจนปจจุบันกับก็ยังคงสอนหนังสือเด็กเรื่อยมา เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามความใฝฝนที่อยากจะเรียนรูเรื่องภาษาไทย ในสมัยที่เรียนหนังสือ เปนนักศึกษาที่ทํากิจกรรมของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมาโดย ตลอด ในขณะที่เรื่องเรียนก็ไมเคยละทิ้ง ผลการเรียนอยูในเกณฑดี เปนดรัมเมเยอรไมหนึ่งของ จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในงานฟุ ต บอลประเพณี ข องจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถึง ๒ ปซอน และเปนประธานชมรมละครและดนตรีของคณะอักษร ศาสตร ไดมีโอกาสแสดงละครของคณะทุกป มีความหลงใหลในวรรณคดีไทยและบทละครเปน พิเศษ มีนิสัยรักการอานเปนชีวิตจิตใจ ไดรับการปลูกฝงใหเขาใจและซาบซึ้งกับบทประพันธทุก ประเภททั้ ง โคลง ฉัน ท กาพย กลอน และร า ย จากวรรณคดี ไ ทยทุ กประเภทตั้ ง แตวั ย เยาว ประกอบกับความตองการที่จะเปนครู ดังนั้น เมื่อเรียนจบคณะอักษรศาสตร จึงไดเขาศึกษาตอใน คณะครุศาสตร แ ละไดรับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อกาวเขาสู อาชีพครูสมความตั้งใจและรักในอาชีพครูอยางแทจริง เริ่มตนชีวิตการทํางานที่โรงเรียนอินทรศึกษา โดยสอนรายวิชาภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และวิชาประวัติ ศาสตรไทย รวม ๔ ป จากนั้นสอบบรรจุเปนขา ราชการที่กรมฝ กหัด ครู รับ ราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม โดยสอนทางดานภาษาไทยทุกวิชา รวมทั้ง วิชาวิธีสอนภาษาไทย ควบคูไปกับงานบริหารตาง ๆ เชน ควบคุมดูแลหอพักนักเรียน อาจารยแนะ แนว อาจารยควบคุมโรงอาหารโรงครัว พรอมทั้งการรับผิดชอบจัดกิจกรรมและนิทรรศการตางๆ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การแสดงละครโดยนํ า วรรณคดี ที่ ใ ช ส อนมาแปลงเป น บทละคร นอกจากนั้นยังรับตําแหนงเลขานุการของสภากาชาดไทย เขต ๑ รับผิดชอบในการจัดงานกาชาด ของเขต ๑ จํานวน ๖ จังหวัด เปนระยะเวลาติดตอกัน ๖ ป
  2. 2. 2 หลังจากที่ไดทํางานอยูที่โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม ๘ ป ไดยายตามผูบังคับบัญชา คือ ทานอาจารยพเยาว ศรีหงส เพื่อไปรวมกันบุกเบิกวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ วิทยาเขต ประตูน้ําพระอินทร พรอมรับตําแหนงรองผูอํานวยการฝายวิชาการ และเมื่อวิทยาลัยครูสวนสุนัน ทาขยายการรับนักศึกษามากขึ้น จึงไดยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรม เปนผู รวบรวม อนุรักษ สืบคน และเขียนหนังสือ “เรื่องเลาชาววัง” พรอมรวบรวมเอกสาร ภาพถาย อุปกรณเครื่องใชอันเปนประวัติศาสตรของวังสวนสุนันทา ในทางวิชาการ ไดดํารงตําแหนงหัวหนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากนั้น ไดรับทุนศึกษาตอในระดับปริญญาโท ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย ศึกษาดานหลักสูตร การจัดการศึกษาและวิธีสอนภาษาไทย ทั้งนี้ ในชวงเวลานั้นเอง ไดรวบ ผลงานทางวิ ช าการ ส ง เพื่ อ รับ การประเมิ น เป น ผู ชว ยศาสตราจารย แต ดว ยคณะกรรมการมี ความเห็นวา ผลงานที่นําเสนอ สูงกวาเกณฑที่กําหนด จึงพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทาง วิชาการเปน รองศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย ได รั บ คั ด เลื อ กให ไ ปสอนภาษาไทยและวั ฒ นธรรมไทยที่ รั ฐ เวอร จิ เ นี ย ประเทศ สหรัฐอเมริกา เปนเวลา ๒ ป นับเปนประสบการณที่ดีและถือเปนหนึ่งในความภาคภูมิใจในการนํา ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรในตางประเทศ ในชวงกอนเกษียณอายุราชการ ๖ – ๗ ป ยายไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดวย สาเหตุเรื่องสุขภาพและใกลที่พัก แตเนื่องจากเปนครูที่เต็มเปยมดวยจิตวิญญาณที่รักและหวงแหน ภาษาไทย จึงไดรวบรวมผูที่มีอุดมการณเดียวกัน เพื่อรวมกันอนุรักษภาษาไทยใหคงอยูตลอดไป ในปพุทธศักราช ๒๕๓๖ จึงไดกอตั้ง “มูลนิธิเพชรภาษา” โดยมีผูใหการสนับสนุนสําคัญคือ คุณ พัชร พุมพวง ศิษยเกาที่เคยสอนเมื่อครั้งโรงเรียนอินทรศึกษา ซึ่งวัตถุประสงคการกอตั้งคือ มุง อนุ รั ก ษ ส ง เสริ ม การใช ภ าษาให ถู ก ต อ ง เหมาะสม รวมทั้ ง อนุ รั ก ษ แ ละเผยแพร ภ าษาไทย วัฒนธรรมไทย และทําหนาที่จัดอบรม สงเสริม สาธิตวิธีสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ทั้งใน ประเทศและตางประเทศ โดยในแตละปจะทําหนาที่คัดกรองครูภาษาไทย ศิลปน สื่อมวลชน พิธีกร ที่ใชภาษาไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม และประกาศเกียรติคุณใหปรากฏตอสังคม ทั้งนี้ รศ.สมถวิล วิเศษสมบัติ ไดดํารงตําแหนงประธานมูลนิธิเพชรภาษา มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๖ จวบ ถึงปจจุบัน ผลงานการเขียนหนังสือ บทความ ไดแก วรรณคดีการละคร วิธีสอนภาษาไทยระดับ มัธยมศึกา และ ภาษาไทย...งายนิดเดียว
  3. 3. 3 ความสุขที่ยิ่งใหญและติดตรึงใจมิรูลืม คือ การไดเปนครูสอนภาษาไทยที่มีลูกศิษยอยูทั่ว ประเทศ โดยลู ก ศิ ษ ย เ หล า นั้ น ยั ง ระลึ ก ถึ ง คุ ณ ครู อ ยู เ สมอ ปรากฏหลั ก ฐานในจดหมาย อินเตอรเน็ต และการอางอิงอื่นๆ อยูเสมอ ชี วิ ต ที่ ผ า นมา ตราบถึ ง ป จ จุ บั น ถื อ ว า ได ทํ า ในสิ่ ง ที่ ช อบ ทํ า ในสิ่ ง ที่ รั ก ครบถ ว นแล ว ระยะเวลาที่เหลืออยู อยากทํามูลนิธิเพชรภาษาใหดีที่สุด “ภาษาไทยจะตองคงอยูคูผืนแผนดินไทย ผู ใ ช ภ าษาต อ งใช ภ าษาได อ ย า งถู ก ต อ ง ไม ผิ ด เพี้ ย น การเผยแพร ภ าษาไทยอั น เป น มรดกทาง วัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ จะตองคงอยูตราบนานเทานาน ...ชั่วลูกสืบหลานตลอดไป

×